ΧĠ₤ņįњĕ◦БƯ
ċ
ĠŃą БЮŲŠ˝Рř
Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

ơ).

រ

ែខមក

ឆ ំ២០០៩
ន

ĠŃą БЮŲŠ˝РřŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕċ
ť...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ

រ

ករពពណន
៌
ិ

ែខមក

ឯក

ស្ដង់ រទំហទ១
ំ ី

ឆ ំ២០០៩
ន

ស្ដង់ រទំហទ២
ំ...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ

រ

ករពពណន
៌
ិ

ែខមក

កំពង់ែផ

1010902

ផ្លូវទូក

ជេ្រមទក(ម)
ឹ

ស្ដង់...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ

រ

ករពពណន
៌
ិ

ែខមក

ឯក

1020261

សំ ណង់លូកបល្រប

1020262

សំ ណង់

1...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ
1030302
1030303

រ

ករពពណន
៌
ិ

អណងច្រមុះចំហ
ូ ្ដ

ក់សនប់

អណងលូ បូ រ...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ

រ

ែខមក

ករពពណន
៌
ិ

ឯក

ស្ដង់ រទំហទ១
ំ ី

េរៀនេឈ៤បនទប់ ្របក់េកប ក្រ...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ

រ

ែខមក

ករពពណន
៌
ិ

ឯក

ស្ដង់ រទំហទ១
ំ ី

ស្ដង់ រទំហទ២
ំ ី

៣បនទប់ ...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ

រ

ែខមក

ករពពណន
៌
ិ

ឯក
ម

្របែវង(ម)

កមពស់(ម)

េរៀន

កែន្លង

ទទង(ម)...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ
1080103

មណលធនធន
្ឌ

1090000

ករពពណន
៌
ិ

ែខមក

ឯក

ស្ដង់ រទំហទ១
ំ ី
...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

Ư).

រ

ែខមក

ឆ ំ២០០៩
ន

ĠŃą БЮŲŠ˝РřŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ

េលខកូដ...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ
2010131
2010132
2010133
2010134
2010135
2010136
2010137
2010138
20101...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ
2010302
2010303
2010304
2010305
2010306
2010307
2010308
2010309
20103...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ

រ

ឆ ំ២០០៩
ន

ែខមក

ករពពណន
៌
ិ

ឯក

2010404

រចនសមពនសហគមន៍ករពរៃ្រពេក...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ
2010437

សហគមន៍

2010438

ករអភរក តំបន់េ
ិ

2010439

ករ

2010440

ករ

...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ
2020013
2020014
2020015

រ

ែខមក

ករពពណន
៌
ិ

ករចុះបញជ ី ដីជ្របព័នធ

...
័ ធ
ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់

េលខកូដ

រ

ករពពណន
៌
ិ

2050000

រចនសមពនសហគមន៍េទសចរវបបធម៌
័ ធ

2050002

លកខនក...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ឧបសម្ព័ន្ធទី២ បញ្ជីលេខកូដលទ្ធផលគម្រោងស្តង់ដា

2,484 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ឧបសម្ព័ន្ធទី២ បញ្ជីលេខកូដលទ្ធផលគម្រោងស្តង់ដា

 1. 1. ΧĠ₤ņįњĕ◦БƯ ċ ĠŃą БЮŲŠ˝Рř Ų◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ
 2. 2. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ ơ). រ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ĠŃą БЮŲŠ˝РřŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕċ ť េលខកូដ ករពពណន ៌ ិ 1010000 ផ្លូវដី ស្ដង់ រទំហទ២ ំ ី ĩųŷýĕŪ₤ĈĠсž₣ЮŲЧ С Ŋ 1010101 ស្ដង់ រទំហទ១ ំ ី Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕřЕ˝ĄŃąС ĕ ť ċ 1010100 ឯក 1010102 1010103 គ.ម ផ្លូវ្រកួស្រកហម គ.ម ផ្លូវ្រកួសធមមជតិ គ.ម ផ្លូវ្រកលថមបំែបក គ.ម ផ្លូវ្រកលខ ច់ គ.ម 1010121 ករកប់ឆឈូ សឆយផ្លូវថមី ក គ.ម 1010200 ផ្លូវេរៀបថម ទទង(ម) ឹ មឌដី(ម៣) មឌដី(ម៣) ទទង(ម) ឹ មឌដី(ម៣) 1010104 1010105 ទទង(ម) ឹ មឌដី(ម៣) 1010202 1010203 1010204 1010205 1010206 1010207 1010208 1010241 1010242 1010243 គ.ម ម ផ្លូវេបតុងគនសរៃសែដក គ.ម ផ្លូវេបតុងសំ គ.ម ផ្លូវេបតុង េម ញ់ ែដក គ.ម ៊ី ផ្លូវឌីបេអសធី គ.ម ផ្លូវ គ.ម ផ្លូវេអសប៊េអសធី ី គ.ម ផ្លូវ្រកលឥដ្ឋ គ.ម ស់ ្វ ល់ ផ្លូវចំេរៀកេបតុងគនសរៃសែដកែតមង ម ខ គ.ម ផ្លូវចំេរៀកេបតុងសំ គ.ម ផ្លូវចំេរៀកេបតុង េមែតមង ខ ញ់ ែដកែតមង ខ គ.ម ផ្លូវចំេរៀកេបតុងគនសរៃសែដកសងខង ម គ.ម 1010246 ផ្លូវចំេរៀកេបតុងសំ គ.ម 1010300 លូ មូលកត់ផូ វេទល ០,៦ម ្ល កែន្លង លូ មូលកត់ផូ វេទល ១.០ម ្ល កែន្លង លូ មូលកត់ផូ វេភះ ០,៨ម ្ល ្ល កែន្លង លូ មូលកត់ផូ វមុខបី ១.០ម ្ល កែន្លង ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ក្រមស់្រសទប់ថម(មម) ទទង(ម) ឹ ក្រមស់េបតុង(មម) ទទង(ម) ឹ ក្រមស់េបតុង(មម) ទទង(ម) ឹ ក្រមស់េបតុង(មម) ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ក្រមស់ ស់ ្វ ល់(មម) ទទង(ម) ឹ ក្រមស់េបតុង(មម) ទទង(ម) ឹ ក្រមស់េបតុង(មម) ទទង(ម) ឹ ក្រមស់េបតុង(មម) ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ក្រមស់េបតុង(មម) ទទង(ម) ឹ ក្រមស់េបតុង(មម) ទទង(ម) ឹ ក្រមស់េបតុង(មម) ŲРŁijсĩŷ ųС 1010301 ទទង(ម) ឹ មឌដី(ម៣) ĩųŷŌĕŪ₤ĈĠсž₣ЮŲЧ С 1010201 ទទង(ម) ឹ 1010244 1010245 1010302 1010303 1010304 1010305 1010306 1010307 ផ្លូវចំេរៀកេបតុង េមសងខង ញ់ ែដកសងខង គ.ម លូ មូលកត់ផូ វេទល ០,៨ម ្ល កែន្លង លូ មូលកត់ផូ វេភះ ០,៦ម ្ល ្ល កែន្លង លូ មូលកត់ផូ វេភះ ១.០ម ្ល ្ល កែន្លង េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) 395
 3. 3. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ រ ករពពណន ៌ ិ ែខមក ឯក ស្ដង់ រទំហទ១ ំ ី ឆ ំ២០០៩ ន ស្ដង់ រទំហទ២ ំ ី កមពស់(ម) ្របែវង(ម) កែន្លង កមពស់(ម) ្របែវង(ម) លូ ្រជុងេទល ៣ម គុណ២ម កែន្លង កមពស់(ម) ្របែវង(ម) 1010311 លូ ្រជុងេភះ ៣ម គុណ២ម ្ល កែន្លង កមពស់(ម) ្របែវង(ម) 1010312 លូ ្រជុងមុខបី ៣ម គុណ២ម កែន្លង កមពស់(ម) ្របែវង(ម) 1010400 ⅜ĕĩųŷℓĖŲс (ЮĘЧ) į С 1010308 លូ ្រជុងេទល ២ម គុណ១,៥ម កែន្លង 1010309 លូ ្រជុងេទល ៣ម គុណ១,៧ម 1010310 1010401 1010402 1010403 1010404 1010500 ព នេឈើ ៥េ ព នេឈើ ៥េ ព នេឈើ ១៥េ ព នេឈើ ១៥េ ន មនទ្រមេបតុង កែន្លង ្របែវង(ម) ន មនទ្រមេឈើ កែន្លង ្របែវង(ម) ន មនទ្រមេបតុង កែន្លង ្របែវង(ម) ន មនទ្រមេឈើ កែន្លង ្របែវង(ម) ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ⅜ĕĩųŷℓĖŲс (ЮĠijН₣) į С 1010501 ព នេបតុ ង៥ម កមពស់កបល ព ន ៣ម កែន្លង ្របែវង(ម) 1010502 ព នេបតុ ង៥ម កមពស់កបល ព ន ៣,៥ម កែន្លង ្របែវង(ម) 1010503 ព នេបតុ ង៥ម កមពស់កបល ព ន ៤ម កែន្លង ្របែវង(ម) 1010504 ព នេបតុ ង ៧,៥ម កមពស់កបល ព ន ៣ម កែន្លង ្របែវង(ម) 1010505 ព នេបតុ ង ៧,៥ម កមពស់កបល ព ន ៣,៥ម កែន្លង ្របែវង(ម) 1010506 ព នេបតុ ង ៧,៥ម កមពស់កបល ព ន ៤ម កែន្លង ្របែវង(ម) 1010507 ព នេបតុ ង ១០ម កមពស់កបល ព ន ៣ម កែន្លង ្របែវង(ម) 1010508 ព នេបតុ ង ១០ម កមពស់កបល ព ន ៣,៥ម កែន្លង ្របែវង(ម) 1010509 ព នេបតុ ង ១០ម កមពស់កបល ព ន ៤ម កែន្លង ្របែវង(ម) ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ 1010600 ព នបេឡ ១២ម មនទ្រមែដក កែន្លង ្របែវង(ម) 1010602 ព នបេឡ ១២ម មនទ្រមេបតុង កែន្លង ្របែវង(ម) 1010603 ព នធនឹមែដក ១២ម កមពស់កបល ព ន ៣ម កែន្លង ្របែវង(ម) ព ន ៣,៥ម កែន្លង ្របែវង(ម) ព ន ៤ម កែន្លង ្របែវង(ម) កែន្លង ្របែវង(ម) កែន្លង ្របែវង(ម) 1010605 1010700 1010701 1010702 ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ⅜ĕĩųŷℓĖŲс (Яř˝) į С 1010601 1010604 ទទង(ម) ឹ ព នធនឹមែដក១២ម កមពស់កបល ព នធនឹមែដក ១២ម កមពស់កបល ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ⅜ĕřа◦Ю◦Ьij į ព នេយលស្រមប់អកេថមើេជើង ន ព នេយលស្រមប់រថយន្ដ 1010800 បេង្ហ រ កែន្លង ្របែវង(ម) 1010802 ផ្លូវបេង្ហ រទឹកែដលមនលូ កែន្លង ្របែវង(ម) ទទង(ម) ឹ ĩųŷĠЮ₣ΆЭũ С 1010801 ទទង(ម) ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ 396
 4. 4. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ រ ករពពណន ៌ ិ ែខមក កំពង់ែផ 1010902 ផ្លូវទូក ជេ្រមទក(ម) ឹ ស្ដង់ រទំហទ២ ំ ី ÐЮŪŌ₣řЕ˝ĄŃąС ĕĩųŷ◦Е˝ С 1010901 ស្ដង់ រទំហទ១ ំ ី កែន្លង 1010900 ឯក ឆ ំ២០០៩ ន 1010903 គ.ម ងចម្លងេ្របើកប ងេ្របមសុី ន ើ ៉ 1010904 1011000 ករូ ៉ 1011002 បេងលេបតុ ងករពរផ្លូវ គ កែន្លង ទទង(ម) ឹ ជេ្រមជក(ម) ី ទទង(ម) ឹ ÐЮŪŌ₣ũ₣Юĩ℮₣ៗ₤ŪŌĠсĩŷ ųС 1011001 កែន្លង ទទង(ម) ឹ ជេ្រមជក(ម) ី 1011003 ម២ ្ល ទួលបនថយេលប នេលើផូ វ 1011004 ្ល កសញច ចរ ញ 1020000 ្រប 1020102 កែន្លង ទទង(ម) ឹ ្របែវង(ម) ទទងមធយម(ម) ឹ ŪĠΐŎ ĕЊ₣ŪĠΐŎЮŢй◦Е˝ 1020101 កែន្លង ្របែវង(ម) ŪĠĮњĕЮŪ⅜şŪ₤Į ċ 1020100 កែន្លង ទទង(ម) ឹ គ.ម ជេ្រម(ម) ្រប យដី យឥដ្ឋ្រតង់មុខកត់ចតុេកណពយ ន គ.ម ជេ្រម(ម) 1020103 ្រប យឥដ្ឋ្រតង់មុខកត់ចតុេកណែកង គ.ម ជេ្រម(ម) 1020104 ្រប យេបតុ ង្រតង់មុខកត់ចតុេកណពយ ន គ.ម ជេ្រម(ម) 1020105 ្រប យេបតុ ង្រតង់មុខកត់ចតុេកណែកង គ.ម ជេ្រម(ម) 1020106 ្រប យេ គ.ម ជេ្រម(ម) 1020200 ₤е‗₣с₤ЊŲġŁũ₤ŪŌĠсŪĠĮњĕЮŪ⅜şŪ₤ĮžijijРş ċ Ė 1020201 ទរទកទំហំមធយម ្វ ឹ 1020202 ះទក ឹ ទទងមធយម(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទងមធយម(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទងមធយម(ម) ឹ កែន្លង កមពស់(ម) ្របែវង(ម) លូ មូលេទល០,៦ម មនទរទឹកបនទះករ ្វ ្ដ កែន្លង អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) លូ មូលេទល១,០ម មនទរទឹកបនទះករ ្វ ្ដ កែន្លង អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) លូ មូលេទល០,៨ម មនទរទឹកបនទះករ ្វ ្ដ កែន្លង អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) លូ មូលេភះ០,៦ម មនទរទកបនទះករ ្ល ្វ ឹ ្ដ កែន្លង អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) 1020212 លូ មូលេភះ០,៨ម មនទរទកបនទះករ ្ល ្វ ឹ ្ដ កែន្លង អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) 1020213 ŲРņРŲЮļйơ,Ơņ ŌĕĈũ◦Е˝ĠĕĀйŁũ ų ſ Ś ˝Яĕų₣ Β₣˛ijсĩЊij(ņņ) Ć ŪĠЯŷ₣(ņ) 1020221 លូ មូលមុខប១,០ម មនទរទកបនទះករ ្វ ឹ ្ដ ី កែន្លង អងកតផិចត(មម) ់ ្របែវង(ម) 1020231 លូ ្របអប់េទល២,០ម x ១,៥ម មនទរទឹកបនទះករ ្វ ្ដ កមពស់(ម) ្របែវង(ម) 1020232 លូ ្របអប់េទល៣,០ម x ១,៧ម មនទរទឹកបនទះករ ្វ ្ដ កែន្លង កមពស់(ម) ្របែវង(ម) 1020233 លូ ្របអប់េទល៣,០ម x ២,០ម មនទរទឹកបនទះករ ្វ ្ដ កែន្លង កមពស់(ម) ្របែវង(ម) 1020241 លូ ្របអប់េភះ៣,០ម x ២,០ម មនទរទកបនទះករ ្ល ្វ ឹ ្ដ កែន្លង កមពស់(ម) ្របែវង(ម) 1020251 លូ ្របអប់មខប៣,០ម x ២,០ម មនទរទកបនទះករ ុ ី ្វ ឹ ្ដ កែន្លង កមពស់(ម) ្របែវង(ម) 1020203 1020204 1020211 េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ កែន្លង 397
 5. 5. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ រ ករពពណន ៌ ិ ែខមក ឯក 1020261 សំ ណង់លូកបល្រប 1020262 សំ ណង់ 1020300 1020301 ទំនប់ដី 1020303 1020304 1020305 1020306 1020307 1020308 1020309 កែន្លង ទ ក់ទឹក កែន្លង គ.ម សំ ណង់បេង្ហ រេធ្វពីថម ើ កមពស់(ម) កមពស់អតិបរម(ម) ិ មឌ(ម៣) កែន្លង ញ់ ខចបថ) ់ ម យ សំ ណង់ែចកទឹកមនទរទក ្វ ឹ ផ្លូវនំទក ឹ 1020310 សុី ហុ ង (Siphon) ្វ 1020400 ្របែវង(ម) កមពស់(ម) កែន្លង ្របែវង(ម) កមពស់(ម) កែន្លង ្របែវង(ម) កមពស់(ម) ្របែវង(ម) កមពស់(ម) ្របែវង(ម) កែន្លង សំ ណង់បែង្វរចរន្ដទឹក (្របអប់សំ ្របែវង(ម) កែន្លង សំ ណង់បែង្វរចរន្ដទឹក (េបតុង) ្របែវង(ម) កែន្លង សំ ណង់បេង្ហ រេធ្វពេបតុង ើ ី កែន្លង កែន្លង ញ់ ខបថម ច ់ ្របែវង(ម) កែន្លង សំ ណង់បេង្ហ រេធ្វព្របអប់សំ ើ ី សំ ណង់បេង្ហ រកនទុយ្រប កមពស់(ម) ស្ដង់ រទំហទ២ ំ ី ₤е‗₣с₤ЊŲġŁũЮĩ℮₣ៗ₤ŪŌĠсŪĠĮњĕЮŪ⅜şŪ₤Į ċ 1020302 យ ស្ដង់ រទំហទ១ ំ ី ឆ ំ២០០៩ ន ្របែវង(ម) អងកតផិចត(មម) ់ ŪĠĮњĕĠРņ◦Е˝₤ŪŌĠсЮŪ⅜şŪ₤Į ċ 1020401 1020402 ថ នីយបូមទឹក (គនមសុី នបូមទឹក) ៍ ម ៉ មសុី នបូមទឹកេនមួយកែន្លង ៉ 1020403 មសុី នបូមទឹកចល័ត ៉ 1030000 េ្រគ ង លី្រត/ម៉ Β‗₣ŲРĄБ˝ ŚС 1030101 កែន្លង Łũĩðijсĩ₣с◦˝ ð Е 1030100 អងកតផិចត(មម) ់ 1030102 1030103 1030104 1030105 1030106 េ្រគ ង លី្រត/ម៉ អណងលូ ទូេទ ូ ្ដ កែន្លង ជេ្រម(ម) អណងលូ មនសនប់ ូ ្ដ កែន្លង ជេ្រម(ម) អណងលូ ច្រមុះលូ ធំ នងលូ តូច ិ ូ ្ដ កែន្លង ជេ្រម(ម) អណងលូ ច្រមុះលូ ធំ នងលូ តូចមនសនប់ ិ ូ ្ដ កែន្លង ជេ្រម(ម) ្ដ អណងលូ បូ រេទជអណងច្រមុះលូ ធំ និងលូ តូច ូ ្ដ ូ ្ដ កែន្លង ជេ្រម(ម) កែន្លង ជេ្រម(ម) អងកតផិចត(មម) ់ អងកតផិចត(មម) ់ ក់សនបេលើអណងលូ មន្រ ់ ូ ្ដ ប់ 1030200 អណងខួង ូ ្ដ ៉ ក់សនប់ េវអិន (VN) េលខ៦ កែន្លង ជេ្រម(ម) ក់សនប់ កែន្លង ជេ្រម(ម) អណងខួង ូ ្ដ ក់សនប់ ្រហ្វេដស ី កែន្លង ជេ្រម(ម) កែន្លង ជេ្រម(ម) កែន្លង ជេ្រម(ម) អងកតផិចត(មម) ់ អងកតផិចត(មម) ់ អងកតផិចត(មម) ់ អងកតផិចត(មម) ់ Β‗₣ŠУ₣ ŚС 1030201 អងកតផិចត(មម) ់ 1030202 1030203 1030204 អណងខួង ូ ្ដ អណងខួង ូ ្ដ ក់សនបចយអុឺន ់ 1030300 អណងច្រមុះចំហ ូ ្ដ អងកតផិចត(មម) ់ អងកតផិចត(មម) ់ Β‗₣şŪņОй ŚС 1030301 អងកតផិចត(មម) ់ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ អងកតផិចត(មម) ់ 398
 6. 6. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ 1030302 1030303 រ ករពពណន ៌ ិ អណងច្រមុះចំហ ូ ្ដ ក់សនប់ អណងលូ បូ រេទជអណងច្រមុះ ្ដ ូ ្ដ ូ ្ដ ែខមក ឯក ស្ដង់ រទំហទ១ ំ ី ឆ ំ២០០៩ ន ស្ដង់ រទំហទ២ ំ ី កែន្លង ជេ្រម(ម) អងកតផិចត(មម) ់ កែន្លង ជេ្រម(ម) កែន្លង ជេ្រម(ម) អងកតផិចត(មម) ់ អងកតផិចត(មម) ់ 1030304 ់ ្ដ អណងសនបបូ រេទជអណងច្រមុះ ូ ្ដ ូ ្ដ 1030400 Ū₤й 1030401 ្រសះមនមនចេ្រមះ ិ កែន្លង ជេ្រម(ម) ចំណះ(ម៣) ុ 1030402 ្រសះ កែន្លង ជេ្រម(ម) ចំណះ(ម៣) ុ 1030403 ្រសះជមួយ កែន្លង ជេ្រម(ម) ចំណះ(ម៣) ុ 1030500 Łũ₤Ś˝◦Е˝ЮķųЭ₣ О កែន្លង ចំណះ(ម៣) ុ ជេ្រម(ម) ៉ ងេបតុងស្ដុកទឹកពីមសុី នបូម កែន្លង ចំណះ(ម៣) ុ ជេ្រម(ម) ងេបតុងស្ដុកទឹកេផ ងេទៀត ងទកជ័រ្រតងទឹកេភ្ល ងពីដំបូល ឹ កែន្លង ចំណះ(ម៣) ុ ជេ្រម(ម) កែន្លង ចំណះ(ម៣) ុ ជេ្រម(ម) ងទកជ័រស្ដុកទកពមសុី នបូម ឹ ី ៉ ឹ កែន្លង ចំណះ(ម៣) ុ ជេ្រម(ម) ងទកជ័រស្ដុកទកេផ ងេទៀត ឹ ឹ កែន្លង ចំណះ(ម៣) ុ ជេ្រម(ម) កែន្លង ចំណះ(ម៣) ុ ជេ្រម(ម) ងទក ឹ កែន្លង ចំណះ(ម៣) ុ ជេ្រម(ម) កែន្លង ចំណះ(ម៣) ុ ជេ្រម(ម) ពង ចំណះ(ល) ុ ធុង ចំណះ(ល) ុ 1030501 1030502 1030503 1030511 1030512 1030513 1030521 1030522 1030523 1030551 ក់ចេ្រមះសនប់ ងកំេទចថមចេ្រមះ ងេបតុង្រតងទកេភ្ល ងពីដំបូល ឹ ងទក ឹ ្វ យ្របូសុីមង្រតងទឹកេភ្ល ងពដំបូល ៉ ់ ី ងទក ឹ ្វ យ្របូសុីមងសុ ្ដកទកេផ ងេទៀត ៉ ់ ឹ ពងទក ឹ ្វ យ្របូសុីមងសុ ្ដកទឹកពីមសុី នបូម ៉ ់ ៉ 1030552 ធុងទកជ័រ ឹ 1030600 Łũĩðijсĩ₣с◦Е˝ЮŢŎĠеĮ₣с◦НЮŗ ð 1030601 ់ គ ់ ី ី ករបញចូ លទឹកផគតផងពទខពស់ 1030602 1030603 1030624 មសុី នបូម្រ ៉ មសុី នបូមទឹក ៉ ងស្ដុកទក ឹ ទក ំ ឹ ក់ កែន្លង េ្រគ ង េ្រគ ង ងេលើទីខស់ ំ ព 1030605 ្របព័នបំពង់ែចកចយ ធ 1030606 បំពង់បញឈរទំ 1040000 លី្រត/ម៉ លី្រត/ម៉ កែន្លង ចំណះ(ម៣) ុ ផទះ ្របែវងបំពង់(គ.ម) ΒýũΒĠсũж 1040100 លី្រត/ម៉ ⅜ŵЮũЬĕ (ЮĘЧ) 1040101 1040102 ងស្ដុក កែន្លង េរៀនេឈ៣បនទប់ ្របក់េកប ងក្រមលដី ើ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ក់ពី េរៀនេឈ៣បនទប់ ្របក់ហ្វី្របូក្រមលដី ើ 1040103 េរៀនេឈ៣បនទប្របក់េកប ងក្រមលេបតុង ់ ើ 1040104 េរៀនេឈ៣បនទប់ ្របក់ហ្វី្របូក្រមលេបតុង ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ 399
 7. 7. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ រ ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក ស្ដង់ រទំហទ១ ំ ី េរៀនេឈ៤បនទប់ ្របក់េកប ក្រមលដី ើ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040107 េរៀនេឈ៤បនទប្របក់េកប ងក្រមលេបតុង ់ ើ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040108 េរៀនេឈ៤បនទប់ ្របក់ហ្វី្របូក្រមលេបតុង ើ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) េរៀនេឈ៥បនទប់ ្របក់ហ្វី្របូក្រមលដី ើ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040105 1040106 1040109 1040110 េរៀនេឈ៤បនទប់ ្របក់ហ្វី្របូក្រមលដី ើ េរៀនេឈ៥បនទប់ ្របក់េកប ង ក្រមលដី ើ ឆ ំ២០០៩ ន ស្ដង់ រទំហទ២ ំ ី ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ 1040111 េរៀនេឈ៥បនទប្របក់េកប ងក្រមលេបតុង ់ ើ 1040112 េរៀនេឈ៥បនទប់ ្របក់ហ្វី្របូក្រមលេបតុង ើ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) េរៀនេឈ៦បនទប់ ្របក់ហ្វ្របូក្រមលដី ើ ី កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ប់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040201 េរៀនឥដ្ឋ២បនទប្របក់េកប ងក្រមលេបតុង ់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040202 េរៀនឥដ្ឋ២បនទប្របក់ហ្វ្របូ ក្រមលេបតុង ់ ី កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040203 េរៀនឥដ្ឋ៣បនទប្របក់េកប ងក្រមលេបតុង ់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040204 េរៀនឥដ្ឋ៣បនទប្របក់ហ្វី្របូ ក្រមលេបតុង ់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040205 េរៀនឥដ្ឋ៤បនទប្របក់េកប ងក្រមលេបតុង ់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040206 េរៀនឥដ្ឋ៤បនទប្របក់ហ្វី្របូ ក្រមលេបតុង ់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040207 េរៀនឥដ្ឋ៥បនទប្របក់េកប ងក្រមលេបតុង ់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040208 េរៀនឥដ្ឋ៥បនទប្របក់ហ្វ្របូ ក្រមលេបតុង ់ ី កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040209 េរៀនឥដ្ឋ៦បនទប្របក់េកប ងក្រមលេបតុង ់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040210 េរៀនឥដ្ឋ៦បនទប្របក់ហ្វី្របូក្រមលេបតុង ់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ប់ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទង(ម) ឹ ៣បនទប់ ខពស់ពីដី ១.០ម ្របក់េកប ង កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ៣បនទប់ ខពស់ពីដី ១.០ម ្របក់ហ្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទង(ម) ឹ ៣បនទប់ ខពស់ពដី ១.៥ម ្របក់េកប ង ី កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ៣បនទប់ ខពស់ពដី ១.៥ម ្របក់ហ្វ្របូ ី ី កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ៣បនទប់ ខពស់ពីដី ២.៥ម ្របក់េកប ង កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ៣បនទប់ ខពស់ពីដី ២.៥ម ្របក់ហ្វី្របូ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040113 1040114 េរៀនេឈ៦បនទប់ ្របក់េកប ង ក្រមលដី ើ 1040115 េរៀនេឈ៦បនទប្របក់េកប ងក្រមលេបតុង ់ ើ 1040116 េរៀនេឈ៦បនទប្របក់ហ្វី្របូក្រមលេបតុង ់ ើ 1040117 បែនថមបនទបេទ ់ 1040200 េឈែដលមន្រ ើ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ⅜ŵЮũЬĕ (Οřť) 1040211 បែនថមបនទបេទ ់ 1040300 ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ⅜ŵΟřť (Šį₤сĩНijĮБřБ) 1040301 1040302 1040303 1040304 1040305 1040306 ឥដ្ឋែដលមន្រ ទទង(ម) ឹ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ 400
 8. 8. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ រ ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក ស្ដង់ រទំហទ១ ំ ី ស្ដង់ រទំហទ២ ំ ី ៣បនទប់ ខពស់ពីដី ៣.៥ម ្របក់េកប ង 1040330 បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ៦បនទប់ ខពស់ពដី ២.៥ម ្របក់ហ្វ្របូ ី ី 1040329 កែន្លង ៦បនទប់ ខពស់ពដី ២.៥ម ្របក់េកប ង ី 1040328 ្ដ យ(ម) ៦បនទប់ ខពស់ពីដី ១.៥ម ្របក់ហ្វី្របូ 1040327 បេ ៦បនទប់ ខពស់ពីដី ១.៥ម ្របក់េកប ង 1040326 កែន្លង ៦បនទប់ ខពស់ពីដី ១.០ម ្របក់ហ្វី្របូ 1040325 ្ដ យ(ម) ៦បនទប់ ខពស់ពដី ១.០ម ្របក់េកប ង ី 1040324 បេ ៥បនទប់ ខពស់ពដី ៣.៥ម ្របក់ហ្វ្របូ ី ី 1040323 កែន្លង ៥បនទប់ ខពស់ពីដី ៣.៥ម ្របក់េកប ង 1040322 ្ដ យ(ម) ៥បនទប់ ខពស់ពីដី ២.៥ម ្របក់ហ្វី្របូ 1040321 បេ ៥បនទប់ ខពស់ពីដី ២.៥ម ្របក់េកប ង 1040320 កែន្លង ៥បនទប់ ខពស់ពដី ១.៥ម ្របក់ហ្វ្របូ ី ី 1040319 ្ដ យ(ម) ៥បនទប់ ខពស់ពដី ១.៥ម ្របក់េកប ង ី 1040318 បេ ៥បនទប់ ខពស់ពីដី ១.០ម ្របក់ហ្វី្របូ 1040317 កែន្លង ៥បនទប់ ខពស់ពីដី ១.០ម ្របក់េកប ង 1040316 ្ដ យ(ម) ៤បនទប់ ខពស់ពដី ៣.៥ម ្របក់ហ្វ្របូ ី ី 1040315 បេ ៤បនទប់ ខពស់ពដី ៣.៥ម ្របក់េកប ង ី 1040314 កែន្លង ៤បនទប់ ខពស់ពីដី ២.៥ម ្របក់ហ្វី្របូ 1040313 ្ដ យ(ម) ៤បនទប់ ខពស់ពីដី ២.៥ម ្របក់េកប ង 1040312 បេ ៤បនទប់ ខពស់ពីដី ១.៥ម ្របក់ហ្វី្របូ 1040311 កែន្លង ៤បនទប់ ខពស់ពដី ១.៥ម ្របក់េកប ង ី 1040310 ្ដ យ(ម) ៤បនទប់ ខពស់ពដី ១.០ម ្របក់ហ្វ្របូ ី ី 1040309 បេ ៤បនទប់ ខពស់ពីដី ១.០ម ្របក់េកប ង 1040308 កែន្លង ៣បនទប់ ខពស់ពីដី ៣.៥ម ្របក់ហ្វី្របូ 1040307 កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទង(ម) ឹ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទង(ម) ឹ ៦បនទប់ ខពស់ពីដី ៣.៥ម ្របក់េកប ង 1040331 ៦បនទប់ ខពស់ពីដី ៣.៥ម ្របក់ហ្វី្របូ 1040332 ឆ ំ២០០៩ ន 1040233 បែនថមបនទបេទ ់ ខពស់ពីដែដលមន្រ ី ប់ 1040400 មេត្ដយយ 1040402 បនទបបណះប ់ ុ ្ដ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ₤е‗₣сΒýũЮĩ℮₣ៗЮ◦ЬijĈ˝с◦₣ĕЕ₣ŁũΒĠсũж 1040401 ទទង(ម) ឹ ្ដ ល 1040403 ប ្ណ ល័យ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040404 អេន្ដ សិក ្ឋ ន កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1040405 ជញំងឥដ្ឋ ជ េរៀន េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ម កមពស់ (ម) ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ ក្រមស់(មម) 401
 9. 9. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ រ ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក ម ្របែវង(ម) កមពស់(ម) េរៀន កែន្លង ទទង(ម) ឹ កមពស់(ម) កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) បេ ្ដ យ(ម) ទទង(ម) ឹ បេ ្ដ យ(ម) 1040406 របង េរៀន 1040407 េកងទរ ្ល ្វ 1040408 ទធខងមុខអគរ ី ្ល 1040500 េ្រគ ងសងរម ្ហ ិ ស្ដង់ រទំហទ២ ំ ី Ś ₤İ ũЋņ▫˝сЮũЬĕ (ijН ЮłΒБ ŁũЮŠЬĕ) Ά Ė 1040501 ស្ដង់ រទំហទ១ ំ ី ឆ ំ២០០៩ ន 1040502 េ្រគ ងសងរម ្ហ ិ 1050000 អនុវទយល័យ ិ ប៉ុសិ៍្ដសុខភពេឈើ កំេភ្ល Βýũ₤НžķЊģŲ 1050101 បឋមសិក ៃផទ (ម២) Βýũý еŪ◦₤НŠļĮ 1050100 កែន្លង កំេភ្ល 1050102 ប៉ុសិ៍្ដសុខភពេបតុង កែន្លង 1050103 កែន្លងកំេទចកកសំ ណល់ឧបករណេពទយ ៏ កែន្លង 1050104 មណលសុ ខភព ្ឌ កែន្លង 1050111 ជញំងឥដ្ឋមណលសុ ខភព ជ ្ឌ ម កមពស់(ម) ក្រមស់(មម) 1050112 របងមណលសុ ខភព ្ឌ ម កមពស់(ម) ក្រមស់(មម) 1050113 េកងទរមណលសុ ខភពែដក ្ល ្វ ្ឌ កែន្លង កមពស់ (ម) 1050114 េកងទរមណលសុ ខភពេឈើ ្ល ្វ ្ឌ កែន្លង ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ 1060000 Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕĩ⅝ũ ť ċ 1060100 ₤е‗₣сĩ⅝ũ 1060101 សំ ណង់អគរផ រ កែន្លង ម២ 1060102 ទកែន្លងផ រ ី កែន្លង ម២ 1070000 Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕ˝₤Њ˝ņŊ ť ċ 1070100 ¹ е₣ ĕЊ₣ŁũЯ˝аşĖĩŲЊijĩŲ˝₤Њ˝ņŊ ų 1070101 ជ្រងុក្រសូវ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1070102 អគរមសុី នកិន្រសូវ ៉ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទង(ម) ឹ 1070200 ₤е‗₣с▫ŲŢ еũН˝ďijЊ Ė š 1070201 ថល ន េកស៊ូ ំ កែន្លង 1070202 ថល ន កែន្លង 1070203 ថល ន រុកជតិហូបែផ្ល ំ ខ 1080000 Βýũý еŪ◦₤₣ðņ 1080100 Βýũ₤₣ðņ 1080101 មណលគំពរមនុស ចស់ ្ឌ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) 1080102 មណលកុមរកំ្រព ្ឌ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទង(ម) ឹ រុកជតិ ំ ខ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ទទង(ម) ឹ ទទង(ម) ឹ កមពស់ (ម) ទទង(ម) ឹ កែន្លង ទទង(ម) ឹ 402
 10. 10. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ 1080103 មណលធនធន ្ឌ 1090000 ករពពណន ៌ ិ ែខមក ឯក ស្ដង់ រទំហទ១ ំ ី ឆ ំ២០០៩ ន ស្ដង់ រទំហទ២ ំ ី ▫ņĮŲ 1090100 រ ΒÐðЊ₤ĕБ ថ នីយអគគិសនី (មនរួមទំងមសុី នេភ្លង) ៍ ៉ ិ ើ 1090101 1090102 1090103 1090104 1090105 មសុី នេភ្លង ៉ ើ ្របព័នែចកចយចរន្ដអគគសនី ធ ិ រអគគសនខតតូច ី ិ ី ន េយអគគសនីខតតូច ន ិ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទង(ម) ឹ កែន្លង បេ ្ដ យ(ម) ទទង(ម) ឹ កែន្លង កែន្លង កែន្លង កែន្លង គ.វ ៉ គ.វ ៉ គ.វ ៉ 1100000 ΒĜņњŎ 1100100 Ġ₣ðĕс 1100101 បងគន់ 1100102 បងគន់ 1100111 បងគនបុសិ៍្ដសុខភព ់ ៉ កែន្លង ចំនួនបនទប់ 1100121 បងគន់ កែន្លង ចំនួនបនទប់ 1100200 ◦Е˝₤ΔŎ О កែន្លង ម៣/ម៉ បរមណ (ម៣) ិ េរៀនពរបនទប់ ី េរៀនបួនបនទប់ មផទះ ងចេ្រមះទកស្អុយ ឹ 1100201 កែន្លង កែន្លង 1100300 ŁũŪÐĠсŪÐ₣Ł˝₤е‗Ųс 1100301 កែន្លង្របមូលសំ ម កែន្លង 1100302 កែន្លងដុតសំ ម កែន្លង 1100303 រេ កែន្លង 1100400 ŪĠĮњĕĠ₣Άũ◦Е˝ ċ С 1100401 លូ េ 1100402 លូ េ 1100403 លូ ទឹកស្អុយមូល ឬលូ បង្ហូរទឹកស្អុយមូល ្ដ សំ ម ះទកមូល ឹ ះទក្រជុង ឹ 1100404 ្រប 1110000 ះទក ឹ 1110100 ទួលសុ វតថិភពស្រមប់េពលទឹកជំនន់ ទទង(ម) ឹ អងកតផិចត(ម) ់ ្របែវង(ម) អងកតផិចត(ម) ់ ្របែវង(ម) ទទង(ម) ឹ ជេ្រម(ម) កែន្លង កមពស់ (ម) ៃផទ (ម២) កែន្លង ទទង(ម) ឹ ្របែវង(ម) ែខ ែខ ករពរករហូរេ្រចះ្រចំង េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ែខ ទទង(ម) ឹ ្របែវង(ម) ₤е‗₣с₤ŪŌĠс◦Е˝Ąеĕĕс 1110101 ្ដ យ(ម) ₤е‗₣с₤ŪŌĠс◦Е˝Ąеĕĕс 1110102 យេ ែខ បេ 403
 11. 11. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ Ư). រ ែខមក ឆ ំ២០០៩ ន ĠŃą БЮŲŠ˝РřŲ◦ċĩŲÐЮŪŌ₣₤Ś₣сŢũ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ េលខកូដ ករពពណន ៌ ិ 2010000 ˝₤Њ˝ņŊ 2010100 Ю˝℮Ūij⅜ū₤Ś 2010101 បណះប ុ ្ដ ឯក 2010102 2010103 2010104 2010105 2010106 2010107 2010108 ្ដ លអំពែ្រស្របពលវបបកមម ី ករេធ្វបងញអំព្របពលវបបកមមដំ ំ្រសូវ ើ ្ហ ី េរៀនែ្រសកសិករអំពីករ ករេធ្វបងញអំពីករ ើ ្ហ បណះប ុ ្ដ ្រសូវ ំ ្រសូវ ំ មេគលករណធមមជតិ ៍ មេគលករណធមមជតិ ៍ ្ដ លអំពីករបន ុ ទធពូជ្រសូវ សហគមន៍ធនគរ្រសូវពូជ េរៀនែ្រសកសិករអំពីដំ 2010110 បណះប ុ ្ដ 2010114 2010115 2010116 2010117 2010118 2010119 2010120 2010121 2010122 កំេប្ល សហករណ ៍ ្ដ លអំព្របព័នធកសិកមមច្រមុះ ី ករផលិតពូជដំ ំជលកខណៈ្រគួ សហករណែកៃចនផលិតផលដំ ៍ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ រ ំ ្ដ លអំពីករផលិតពូជផ ត ិ ្ដ លអំពីករ ផត ំ ិ ្ដ លអំពីករ ដំ ំ ករេធ្វបងញអំពីករបណះផ ត ើ ្ហ ិ ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពករ ី ករេធ្វបងញអំពករ ើ ្ហ ី បណះប ុ ្ដ ដំ ំ ្ដ លអំពករ ី បែន្ល ំ 2010127 បងញ ្ហ 2010128 2010129 2010130 កំេប្ល ករេធ្វបងញអំពីករេធ្វើថកំចត់សត្វលិ ត នំ ្អ ើ ្ហ បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពីបេចចកេទស ថលបណះកូ នេឈហូបែផ្ល ន ើ ុ ្ដ េឈហូបែផ្ល ំ ើ ករេធ្វបងញអំពករែកៃចនេឈហូបែផ្ល ើ ្ហ ី ើ ករេធ្វបងញអំពករ ើ ្ហ ី ដំ ំ បងញ ្ហ វគគ បែន្ល ំ សហករណែកៃចនេឈហូបែផ្ល ៍ ើ វគគ វគគ សហករណែកៃចនបែន្ល ៍ 2010126 វគគ ំឆស់ ្ល ករបំពក់សមរៈែកៃចនបែន្ល ភ 2010125 សហករ វគគ ំឆស់ ្ល 2010124 កែន្លង ំ ដំ ំ 2010123 វគគ បងញ ្ហ េរៀនែ្រសអំពបែន្ល ី ករេធ្វបងញអំពករ ើ ្ហ ី វគគ ំ្រសូវ សហករណែកៃចនអងករ ៍ 2010111 បងញ ្ហ ្រកុម ករបំពក់សមរៈែកៃចនអងករ ភ 2010113 បងញ ្ហ េរៀនែ្រសកសិករអំព្របពលវបបកមម្រសូវ ី 2010109 2010112 វគគ ំេឈហូបែផ្ល ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ សហករណ ៍ បងញ ្ហ សហករណ ៍ វគគ ថល ន បងញ ្ហ បងញ ្ហ 404
 12. 12. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ 2010131 2010132 2010133 2010134 2010135 2010136 2010137 2010138 2010139 2010140 2010141 2010142 2010143 េរៀនែ្រសអំពេឈហូបែផ្ល ី ើ ករេធ្វបងញអំពដំ ើ ្ហ ី បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ រ ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក ំ្របក់ចំណល ូ ្ដ លអំពីវធនករច្រមុះែថទំដំ ិ ឆ ំ២០០៩ ន បងញ ្ហ ំ ្ដ លអំពីករ្រគប់្រគងសំ ណកដី ឹ វគគ វគគ ករេធ្វបងញអំពីករ្រគប់្រគងករហូរេ្រចះដី ើ ្ហ បងញ ្ហ ករេធ្វេ ងជីកំបុស្ដ ៉ ើ កែន្លង បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពីបេចចកេទសែកលម្អដី វគគ បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពករេ្រប្របស់ថពុលឱយបនសម្រសប នំ ី ើ េរៀនែ្រសកសិករអំពីកសិ◌ិកមមច្រមុះ បំពក់ឧបករណែកៃចនមូ ប ៍ ្ហ បណះប ុ ្ដ រ ្ដ លអំពបេចចកេទស ី ថលបណះកូ នេកស៊ូ ន ុ ្ដ ករេធ្វបងញអំពីករ ើ ្ហ ថល ន សហគមន៍ធនគរ្រជូក 2010202 ករបេងកតឱសថ ើ រ បងញ ្ហ Ġ₤НĮŜģŲ 2010201 វគគ សហគមន៍ធនគរកូនេកស៊ូ 2010200 កែន្លង េកស៊ូ ំ េកស៊ូលកខណៈ្រគួ ំ 2010144 វគគ ្រកុម ្រកុម ថ នេពទយសត្វ កែន្លង 2010203 ករភស់កូនមន់/ទជលកខណៈ្រគួ ញ 2010204 បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពីករផលិតចំណសត្វ ី វគគ បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពីករចញច ឹ មមន់/ទ វគគ ្ដ លអំពករចញចឹម្រជូក ី ិ វគគ 2010205 2010206 2010207 2010208 2010209 2010210 2010211 2010212 2010213 2010214 បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ រ ្ដ លេពទយសត្វភូមិ ្ដ លអំពករចញចឹមេគ/្រកបី ី ិ កែន្លង វគគ វគគ ករេធ្វបងញអំពករចញចឹមមន់/ទ ើ ្ហ ី ិ បងញ ្ហ ករេធ្វបងញអំពីករផលិតចំណសត្វ ើ ្ហ ី បងញ ្ហ ករេធ្វបងញអំពីករចិញចឹម្រជូក ើ ្ហ បងញ ្ហ ករេធ្វបងញអំពករចញចឹមេគ/្រកបី ើ ្ហ ី ិ ្រកុមកសិករចិញចឹម្រជូក ករែចកសមរៈដល់េពទយសត្វភូមិ ភ 2010215 យុទនករចក់ ៉ ក់ ធ 2010216 ករបេងកតេពទយសត្វភូមិ ើ 2010300 ករបេងកនករយល់ដឹងអំពី ើ ្រកុម កំេប្ល аŪĮЮĘЧ 2010301 បងញ ្ហ ំង េលើក នក់ រៈសំ ខន់ៃ្រពេឈើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ វគគ 405
 13. 13. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ 2010302 2010303 2010304 2010305 2010306 2010307 2010308 2010309 2010310 រចនសមពនសហគមន៍ៃ្រពេឈើ ័ ធ រ ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឆ ំ២០០៩ ន ឯក គណៈកមមករ រចនសមពនសហគមន៍អភរក សត្វៃ្រព ័ ធ ិ គណៈកមមករ កច្រពមេ្រព ងសហគមន៍ៃ្រពេឈើ ិ ច កច្រពមេ្រព ង ិ ច បទបញៃផទកុ នងសហគមន៍ៃ្រពេឈើ ជ លកខនិកៈ ្ដ រចនសមពនសហគមន៍ចិញចឹម្របេចៀវ ័ ធ គណៈកមមករ ករេរៀបចំលកខនិកៈសហគមន៍ៃ្រពេឈើ ្ដ លកខនិកៈ ្ដ ករេធ្វបងញអំពីករចិញចឹម្របេចៀវ ើ ្ហ បងញ ្ហ បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពករចញចឹមឃមុំ ី ិ ករេធ្វបងញអំពករចញចឹមឃុំម ើ ្ហ ី ិ វគគ បងញ ្ហ ករេធ្វផូ វេភ្លង ើ ្ល ើ 2010312 ករ្រគប់្រគងតំបន់េឃ្វ លសត្វ គឡូែម៉្រត ី 2010313 សហគមន៍ែកៃចនរ ំពក់ សហគមន៍ 2010314 បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពីករបេងកើតសហគមន៍ៃ្រពេឈើ បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពីចបប់ៃ្រពេឈើ និងអនុ ្រកឹតយសហគមន៍ៃ្រពេឈើ 2010311 2010315 2010316 2010317 2010318 2010319 2010320 2010321 2010322 2010323 បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ ហក ិ វគគ ្ដ លអំពីកសិ-រុកកមម ខ វគគ ្ដ លអំពីករ្រគប់្រគងរុកជតិឱសថ ខ វគគ ្ដ លអំពករ ី ែផនទសហគមន៍ៃ្រពេឈើ ី េឈ ើ ំ វគគ វគគ ែផនទី ែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍ៃ្រពេឈើ ែផនករ ករេបះបេងល្រពុំៃ្រពេឈើ គ បេងល គ ករបេងកតឡូត៍ ើ េឈេធ្វអុស ំ ើ ើ ហក ិ ករ្រតួតពិនិតយតំបន់សហគមន៍ៃ្រពេឈើ េលើក 2010324 យុទនករទប់ ធ 2010325 សមគម/ប 2010326 ករលបតករេធ្វពណជជកមមសត្វៃ្រព ើ ិ េលើក 2010328 ករ ហ.ត 2010329 ករបណះប ុ ្ដ 2010327 2010330 ក ត់ករកប់េដើមេ ន ត យុទនករ ធ ្ដ ញសករេ ន ត សហគមន៍ ថលបណះកូ នេឈើ ន ុ ្ដ ថល ន េឈេឡងវញ ំ ើ ើ ិ ករបណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពករែកៃចនរ ំពក់ ី ្ដ លអំពករ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈ្របកបេ ី ើ 2010400 ករបេងកនករយល់ដឹងអំពី ើ យនរន្ដភព ិ វគគ ĄŲĩŲ 2010401 វគគ 2010402 2010403 បទបញៃផទកុ នងសហគមន៍េន ជ រៈសំ ខន់ៃនធនធនជលផល ទ ករេរៀបចំលកខនកៈសហគមន៍េន ិ្ដ ទ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ បងញ ្ហ លកខនកៈ ិ្ដ លកខនកៈ ិ្ដ 406
 14. 14. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ រ ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ករពពណន ៌ ិ ឯក 2010404 រចនសមពនសហគមន៍ករពរៃ្រពេកងកង ័ ធ គណៈកមមករ 2010405 រចនសមពនសហគមន៍្រគប់្រគងបង, អូរ... ័ ធ ឹ គណៈកមមករ 2010406 រចនសមពនសហគមន៍េន ័ ធ 2010407 ែផនទែដនសហគមន៍េន ី 2010408 ទ គណៈកមមករ ទ កច្រពមេ្រព ងសហគមន៍េន ិ ច 2010409 បណះប ុ ្ដ កច្រពមេ្រព ង ិ ច សហគមន៍ធនគរកម ្ដ 2010411 ទ ែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍េន 2010410 ែផនទី 2010412 2010413 2010414 2010415 2010416 2010417 2010418 2010419 2010420 2010421 2010422 2010423 2010424 2010425 2010426 2010427 2010428 2010429 2010430 ទ ែផនករ ្រកុម ្ដ លអំពករភស់កូន្រតី ញ ី ករភស់្រតលកខណៈ្រគួ ញ ី ករចញចឹមកម ្ដ ិ បងញ ្ហ រ មែបបធមមជតិ បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពករបេងកើតសហគមន៍េន ី បណះប ុ ្ដ កែន្លង សហគមន៍ ្ដ លអំពីករចិញចឹម្រតីកុ ងែ្រស ន បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ ទ វគគ ្ដ លអំពីករចិញចឹមកម ្ដ វគគ វគគ ្ដ លអំពីករែកៃចន្រតី វគគ ្ដ លអំពីចបប់ជលផល និងអនុ្រកឹតយសហគមន៍េន ្ដ លអំពីករចិញចឹមកែងកបជលកខណៈ្រគួ ្ដ លអំពករចញចឹម្រតជលកខណៈ្រគួ ី ិ ី ្ដ លអំពករ ី ៃ្រពលិចទក ំ ឹ រ រ ទ វគគ វគគ វគគ វគគ ្ដ លអំពករចញចឹម្រកេពើ ី ិ វគគ ្ដ លអំពករចញចឹមែ្រគង ី ិ វគគ ្ដ លអំពករចញចឹម្រគុម ី ិ ្ដ លអំពីករចិញចឹមបងរ គ វគគ វគគ ករេធ្វបងញអំពីករចិញចឹមបងរ គ ើ ្ហ បងញ ្ហ ករេធ្វបងញអំពីករចិញចឹម្រគុម ើ ្ហ បងញ ្ហ ករេធ្វបងញអំពករចញចឹម្រតី ើ ្ហ ី ិ បងញ ្ហ ករេធ្វបងញអំពករចញចឹម្រកេពើ ើ ្ហ ី ិ បងញ ្ហ ករេធ្វបងញអំពីករចិញចឹមកម ្ដ ើ ្ហ ករេធ្វបងញអំពីករចិញចឹមែ្រគង ើ ្ហ បងញ ្ហ បងញ ្ហ ករេធ្វបងញអំពករចញចឹមកែងកប ើ ្ហ ី ិ បងញ ្ហ 2010433 ករែកៃចនផលេន ្រគួ 2010434 ទិ ្របែលងកូ ន្រតី 2010431 2010432 2010435 2010436 ទ ទផ រ្រតីសហគមន៍ ី ករ េឈៃ្រពលិចទឹក ំ ើ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ រ កូន្រតី កែន្លង ហិក 407
 15. 15. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ 2010437 សហគមន៍ 2010438 ករអភរក តំបន់េ ិ 2010439 ករ 2010440 ករ 2010441 េ ំ រ ករពពណន ៌ ិ ម សមុ្រទ ឆ ំ២០០៩ ន ែខមក ម សមុ្រទ ឯក ហក ិ ហក ិ េដើមេកងកង ំ ហិក ំ ឫស ករពរ្រជងសទឹង ំ ី គឡូែម៉្រត ី ំ ករេធ្វរនំងេឈទប់្រជង ើ ើ ែម៉្រតកេរ ំ ករេធ្វរនំងេបតុងទប់្រជង ើ ែម៉្រតកេរ 2010443 ករ 2010444 ករ ែម៉្រតគូប 2010445 ករលបតកនុងែដនសហគមន៍េន 2010442 2010446 ្ដ រសទឹង/អូរ ែម៉្រតគូប ្ដ របង ឹ ទ ករចញចឹម្រតកុ ងតង់ ិ ី ន េលើក ្រសះ 2010447 ករេបះបេងល្រពុំែដនសហគមន៍េន គ 2010448 ករេបះបេងល្រពុំែដនករពរេ គ 2010449 អភរក អន្លុង្រតីេមពូជ ិ កែន្លង 2010451 ករ កែន្លង 2010452 សហគមន៍េទសចរណតំបន់ដីេសើម ៍ 2010450 2010453 2010454 2010455 ទ បេងល គ ម សមុ្រទ បេងល គ ជ្រមក្រតសិបបនិមត្ដ មិ ី ្របអប់ ក់លូអភរក ជល រ◌ី ិ ី គណៈកមមករ រចនសមពនសហគមន៍េទសចរណតំបន់ដីេសើម ័ ធ ៍ ករបណះប ុ ្ដ ករបណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពករែកៃចនផលិតផល្រតី ី ្ដ លអំពករែកៃចនកពិ ី 2010456 ករបងញអំពីែកៃចនផលិតផលកពិ ្ហ 2020000 បទបញៃផទកុ នងៃនករេ្រប្របស់ដី ជ ើ វគគ វគគ řБĊųБ 2020001 គណៈកមមករ 2020002 ករេ 2020003 ករណទំនស់ ដធបនេ ី ី្ល ី 2020004 2020005 2020006 2020007 2020008 2020009 2020010 2020011 2020012 ះ្រ យទំនស់ ដធី្ល ី ះ្រ លកខនកៈ ិ្ដ ករណ ី យ ករស្រមុះស្រមួលទំនស់ដីធអហង ី្ល ឹ បេងកតគណៈកមមករេ ើ ះ្រ គណៈកមមករ្រគប់្រគងដីធី្ល យទំនស់្របៃពណ ី ករផ ព្វផ យចបប់ភូមបល និងអនុ្រកឹតយពក់ពនធ ័ ិ េធ្វសមបទនដីសងគមកិចចដល់្រគួ ើ សមបទនេសដ្ឋកិចសហគមន៍ ច រគនដី ម ករចុះបញជ ី នីតបុគគលសហគមន៍ ិ េធ្វកមមសិទដីធី្លសហគមន៍ ើ ិធ ករចុះបញជ ី ដី ច់េ បងញ ្ហ យដុំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ករណ ី ករណ ី គណៈកមមករ គណៈកមមករ វគគ ្រគួ រ ហិក សហគមន៍ ប័ណ ្ណ ប័ណ ្ណ 408
 16. 16. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ 2020013 2020014 2020015 រ ែខមក ករពពណន ៌ ិ ករចុះបញជ ី ដីជ្របព័នធ ែផនទស្រមប់ែផនករេ្រប្របស់ដធី្ល ី ី ើ ែផនទស្រមប់ែផនករេ្របើ្របស់ដីធីេ ្ល ី 2020016 ប័ណ ្ណ ែផនទី យមនករចូ លរួម ែផនទី Χ₤⅝΅˝ņŊ Яũм ĕЊ₣▫ņĮŲ 2030001 ឯក ែផនទដីរដ្ឋ ី 2030000 ឆ ំ២០០៩ ន បទបញៃផទកុ នងសហគមន៍ែរ ៉ ជ 2030002 2030003 2030004 បេងកតគណៈកមមករ្រគប់្រគងែរ ៉ ើ បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពីបេចចកេទស ករេធ្វបងញអំពីករ ើ ្ហ លុ ងេ្របង ំ ្ហ 2030005 ករ 2030006 ែផនទី លកខនកៈ ិ្ដ គណៈកមមករ លុ ងេ្របង ំ ្ហ វគគ បងញ ្ហ មសុី នែកៃចនលុ ងេ្របងសហគមន៍ ៉ ្ហ 2030007 2030008 2030009 2030010 2030011 2030012 េដើមកនធំេថតស្រមប់ជីវឧសម័ន ំ ហិក សហគមន៍ ្រកុមកសិករផលិតសករេ ន ត បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ ្រកុម ្ដ លអំពច្រងនសន សំៃចអុស ក ំ ី វគគ ្ដ លអំពករេធ្វច្រងនសន សំៃចអុស ក ំ ី ើ ករផគតផង់ នងបណះប ់ គ ិ ុ ្ដ ្ដ លអំពច្រងនជវឧសម័ន ក ី ី ករផគតផង់ និងបណះប ់ គ ុ ្ដ ្ដ លអំពីបនទះថមពល្រពះ បងញ ្ហ ករផគតផង់ នងបណះប ់ គ ិ ុ ្ដ បងញ ្ហ ្ដ លអំពមសុី នេភ្លងេ្របជីវឧសម័ន ី ៉ ើ ើ 2040000 ករបេងកនករយល់ដឹងអំពីចបប់បរ ិ ថ ន ើ ) កំេប្ល ĠũЋ⅜ĕ □ 2040001 ទតយ (ផងសូ ទំ ិ កែន្លង 2040002 2040003 បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពករបំពុលបរ ិ ថ ន នងឥទធពលរបស់ ី ិ ិ បណផ ព្វផ យបរ ិ ថ ន ៉ ូ វគគ វគគ បណ ៉ ូ កច្រពមេ្រព ងសហគមន៍តំបន់ករពរ ិ ច កច្រពមេ្រព ង ិ ច 2040006 រចនសមពនសហគមន៍តំបន់ករពរ ័ ធ គណៈកមមករ 2040007 ែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍តំបន់ករពរ 2040008 រចនសមពនសហគមន៍្រគប់្រគងកកសំ ណល់សហគមន៍ ័ ធ 2040009 រេទះដកសំ ម ឹ 2040004 2040005 2040010 រចនសមពនសហគមន៍្រគប់្រគងទីជ្រមល ័ ធ ទិ បរ ិ ថ ន 2040013 2040014 2040015 ករបងញអំពីឡដុតសំ ម ្ហ ករបងញអំពីករ្រគប់្រគង ្ហ ករបណះប ុ ្ដ គណៈកមមករ រថយន្ដ ធុងសំ ម 2040012 ែផនករ រេទះ រថយន្ដដកសំ ម ឹ 2040011 គណៈកមមករ ធុងសំ ម េលើក ឡ រធតុពុលេ្រគះថក់ ន ្ដ លអំពីករែកៃចនសំ ម េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ បងញ ្ហ វគគ 409
 17. 17. ័ ធ ឧបសមពនទី២ ៖ បញជី េលខកូ ដលទធផលគេ្រមងស្តង់ េលខកូដ រ ករពពណន ៌ ិ 2050000 រចនសមពនសហគមន៍េទសចរវបបធម៌ ័ ធ 2050002 លកខនកៈសហគមន៍េទសចរ ិ្ដ ឆ ំ២០០៩ ន ឯក Ю◦₤şũ‗ч ŷĠġĊņх ŪĠаĮ‗Б 2050001 ែខមក 2050003 រចនសមពនសហគមន៍េទសចរធមមជតិ ័ ធ គណៈកមមករ លកខនកៈ ិ្ដ គណៈកមមករ កច្រពមេ្រព ងសហគមន៍េទសចរ ិ ច 2050005 ប កច្រពមេ្រព ង ិ ច 2050006 សហគមន៍ផលិតវតថុអនុស វរយ៍ ី សហគមន៍ 2050004 2050007 2050008 2050009 2050010 2050011 2050012 2050013 2050014 2050015 2050016 2050017 2050018 2050019 2050020 2050021 ្ដ ញសហគមន៍វតថុអនុស វរយ៍ ី សហគមន៍ចមក់ថ/េឈើ ្ល ម បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពីករបេងកើតសហគមន៍េទសចរណ ៍ ្ដ លអំពីសិបបកមមសំបកសិបបសត្វ ី ករេ្រជសេរសមគគុេទសន៍េទសចរណ ៍ ើ ើ សហគមន៍ វគគ វគគ ្រកុម បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំព្របវត្ដិ ី បណះប ុ ្ដ ្ដ លអំពករផលិតវតថុអនុស វរយ៍ ី ី វគគ ្ដ លអំពរបំ្របៃពណ ី ី វគគ ្ដ លអំពីត្រន្ដីសម័យ វគគ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ បណះប ុ ្ដ ្រស្ដ សហគមន៍ ្ដ លអំពមគគុេទសេទសចរណ ៍ ី ្ដ លអំពចមក់ថម ឬេឈើ ី ្ល ្ដ លអំពីេភ្លង្របៃពណ ី ្ដ លអំពីសិបបកមមរ ំពក់ ករបេងកត្រកុមត្រន្ដីបុ ណ និងសម័យ ើ ករបេងកតផទះសំ ើ ក់សហគមន៍ េធ្វែផនទតំបន់សហគមន៍េទសចរណធមមជតិ ៍ ើ ី វគគ វគគ វគគ វគគ វគគ ្រកុម ខនងផទះ ែផនទី 2050022 ែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍េទសចរណ ៍ ែផនករ 2050023 ករបេងកតកែន្លងលក់វតថុអនុ ស វរយ៍ ើ ី កែន្លង 2060000 ΒĠсũж 206001 ័ ថក់អកខរកមមស្រមប់មនុស េពញវយ ន ថក់ ន 206002 ថក់មេត្ដយយសហគមន៍ ន ថក់ ន 206003 ករអប់រ ំឪពុកមយ នងអនកែថទំកុមរកុមរ ្ដ ិ ភូមិ 206004 ទរក ន ន 206005 គំ្រទ 206006 យុទនករផ ព្វផ ករងរអប់រ ំ ធ វគគ 206007 វគគបណះប ុ ្ដ វគគ រូបករណដល់កុមរ ៍ ្ដ លស្ដីពីករងរអប់រ ំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ កែន្លង នក់ 410

×