ĄеĮР˝◦Бơ
◦ЊřļĮ◦РЮĉ
ť
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

ែខមក

២០០៩

ĄеĮР˝◦Бơ
◦ЊřļĮ◦РЮĉ
ť
ơ.ơ. ЮijЧυ˝⅜ũЯ‗ĜеЮĕйĕЊŗŎΒеĮБΒſБ?
ឯក

រែណនំេនះបរយយអំពេគលករណែណនំ នង...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

ែខមក

២០០៩

នងនីតវធី ស្រមប់អនុវត្ដកិចសនយ េ្រកយពករេ្រជសេរសបនអនកទទួលករ អនកផ្ដល់េស កមម នង
ច
ើ
ិ
ិ ិ
...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

េលខ

ថ ប័ន

១៦

ចំណងេជង
ើ

អន្រក.បក
៣៣១
សហវ.្របក
៩៣៧ សហវ

អនុ្រកឹតយស្ដពីមូលនធិឃុំ សងត់
ក
ី
ិ

ជរ ...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ








ែខមក

២០០៩

សងរម នងឧបករណករយល័យ ឬមេធយបយសមរៈរដ្ឋបលស្រមប់្រកុម្របក ឃុំ សងត់
្ហ្ហ ឹ
៍
ភ
...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

ែខមក

២០០៩

ơ.́. ÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчþНе ₤İijс
˛
ơ.́.ơ. ÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣Ų◦ċĩŲ
គេ្រមងមនលកខណៈជសំ ណៃនលទធផល ែដលរួមគេ...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

ែខមក



លូ

ព ន នង្រកល្រកួស្រកហមេនេលើផូ វមួយែខ ្រតូវ
្ល
ិ



គេ្រមងកសិកមមច្រមុះែដលរួមមនលទធផលជ ក...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

ែខមក

២០០៩

ơ.́.Ư. ĕЊŎņĕњŎаĕÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕņРŲŢĕ
ť
ċ
ť
គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនមូល ្ឋ ន គជគេ្រមងែដលបេ...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

ែខមក

២០០៩

ơ.́.ư. ĕЊŎņĕњŎаĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ
គេ្រមងេស កមម គជសកមមភពមួយ ឬសំ ណសកមមភពននែដលមនទំនក់ទំនង និងគ...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ



ែខមក

២០០៩

កចសនយទិញទំនិញឬសមរៈ(ឬករបញទិញ) ៖ េមឃុំ េចសងត់េ្រប្របស់ករបញទញ េដមប ី
ភ
ជ
ក
ជ ិ
ើ
ិ ច
...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

អនុវត្ដចបស់

ែខមក

ស់ គថ ករ
ឺ

ងសង់លូ្រតូវបញច ប់មុនករ្រកល្រកួស្រកហមចប់េផ្ដម។
ើ

្របសិនេបមនលូ ែតមួ...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

ែខមក

អនកផ្ដល់ជំនួយបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំ នងដំេណរករកចចលទធកមមគេ្រមងឃុំ សងត់ េ
ក
ិ
ើ
ិ

២០០៩

ថ អនក

...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

ែខមក

ចំេពះគេ្រមងឃុំ សងត់
ក
េ្រជសេរស េ
ើ
ើ

យ្របជពលរដ្ឋ

២០០៩

្ល កសញគេ្រមងមនមុខងរសំ ខន់។ ្រកុម្រ...
ំ
ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ

ែខមក

ជេ្រមស ៖ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ចសេ្រមចអនុ ញតឱយអនកទទួលករ
ក
ញ
ើ
ឹ

២០០៩

ក់េឈះរបស់ខួ ន េនេលើ
ម
្...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

១-ទិដ្ឋភាពទូៅ

1,284 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

១-ទិដ្ឋភាពទូៅ

 1. 1. ĄеĮР˝◦Бơ ◦ЊřļĮ◦РЮĉ ť
 2. 2. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ២០០៩ ĄеĮР˝◦Бơ ◦ЊřļĮ◦РЮĉ ť ơ.ơ. ЮijЧυ˝⅜ũЯ‗ĜеЮĕйĕЊŗŎΒеĮБΒſБ? ឯក រែណនំេនះបរយយអំពេគលករណែណនំ នងនីតវធីននែដល្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវអនុវត្ដ ៍ ក ិ ី ិ ិ ិ ឹ មេនេពលអនុវត្ដគេ្រមងអភវឌ ន៍ទង ំ ិ យែដលេ្រប្របស់មូលនិធឃុំ សងត់ ែផនកអភវឌ ន៍។ ក ើ ិ ិ កនុងករណែដល្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ជមស់គេ្រមង េគលករណែណនំេនះ ក៏ ចអនុវត្ដបន ក ច ៍ ី ឹ ផងែដរ ស្រមប់គេ្រមងអភវឌ ន៍ទង ំ ិ យ ែដលមនេ្របើធនធនហិរញញ វតថុរបស់មូលនិធិឃុំ សងត់។ ក ិ ơ.Ư. ЮijЧυ˝⅜ũЯ‗Ĝе₤ŚБĮБŁũΒĕНŷijŚÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijсЮĕй ĠũЋŗŎΒеĮБΒſБŠй? ˛ ų ឯក រែណនំសី ្ដពករអនុ វត្ដគេ្រមងមូលនិធឃុំ សងត់េនះ ពពណនអំពីនតវធដ្រតម្រតូវ ែដលនង ក ៌ ី ិ ិ ី ិ ិ ី ៏ ឹ ឹ ្រតូវអនុវត្ដស្រមប់គេ្រមងននែដលេ្របើ្របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ ែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន។ ក ិ ឯក ឯក រេនះមនបនបរយយអំពីនីតិវធីកុ នងករចំ ិ ិ ិ រេនះបរយយ្រគប់ដំ ិ យែផនករដ្ឋបលៃនមូលនិធិឃុំ សងត់េនះេទ។ ក ក់កលទំងអស់ៃនករអនុវត្ដគេ្រមងអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ កនុងេនះរួម ក ិ មនករេរៀបចំគេ្រមង កិចចលទធកមមគេ្រមង ករអនុ វត្ដគេ្រមង និងករ រេនះមនបនពពណនអំពដំេណករៃនករក ៌ ិ ិ ី ើ គេ្រមង។ ឯក ំ ើ េយគេទ។ ដេណរករក េគលករណែណនំ េ ៍ ឯក ស្ដ ង់ ម ន្រតួតពិនិតយនិងករ យតៃម្ល ងែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ នងកមមវធវនិ ក ិ ិ ិ ិ ិ ក ងែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ នងកមមវធវនេយគឃុំ សងត់ មនបរយយេនកនុង ក ិ ី ិ ិ ិ ិ ិ យែឡក។ រេនះែចកេចញជ៤ជំពូក េហើយកនុងជំពូកនីមយៗ្រតូវបនែបងែចកជែផនកតូ ចៗេទៀត។ ទ្រមង់ ួ រ ែដលបនពិ ព ណ នេនកនុ ងជំ ពូ កនី មួ យ ៗ នឹ ង មនេនែផន ក ចុ ងេ្រកយៃនេសៀវេភែណនំ េនះ ៌ (ឧបសមពនធទី១)។ ័ ť ĄеĮР˝◦Бơ ៖ ◦ЊřļĮ◦РЮĉ ំ ជពូកទី១េនះ ពពណនអំពីទិដភពទូេទ េគលបំណង និងមតិករបស់ឯក ៌ ្ឋ ិ ផ្ដល់ពតមនផងែដរអំពី្របេភទគេ្រមងសម្រសប ័ ៌ ែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន។ ិ ំ រេនះ។ ជពូកេនះក៏បន ខ្លះ ែដល ចេ្រប្របស់ថវកពីមូលនិធិឃុំ សងត់ ក ិ ើ ĄеĮР˝◦БƯ ៖ ŁũЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą ំ ជពូកទ២េនះបរយយអំពនីតវធែដល្រកុម្របក ឃុំ ី ិ ី ិ ិ ី ឹ សងត់្រតូវែតអនុវត្ដ ក មចប់ ងពេពល ំ ី ក់ បញចូ លគេ្រមងេទកនុងេសចក្ដី្រពងកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់ រហូតដល់េពលែដលគេ្រមងទទួលបន ក ិ ិ ករពនិតយបញក់បេចចកេទស។ េ្រកយពីករពិនិតយបញក់បេចចកេទស េមឃុំ េចសងត់ ចចប់េផ្ដើម ជ ជ ក ិ ំ ើ ដេណរករ លទធកមម េដើមបអនុវត្ដគេ្រមងេនះ។ ី ĄеĮР˝◦Бư ៖ Ų◦ċ˝ņŊ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣˝ЊşĆ₤ĕŜ ំ ជពូកទ៣េនះពពណនអំពីនតវធស្រមប់េធ្វកចចលទធកមមកចសនយ (ករេរៀបចំឯក ៌ ី ិ ី ិ ិ ី ើ ិ ិ ច ៃថ្ល នងករចុះកចសនយស្រមប់កចសនយករងរ ិ ិ ច ិ ច េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ រេដញៃថ្ល ករេដញ ភ ងសង់ េស កមម នងករផគតផងសមរៈឬទំនិញ) ់ គ ់ ិ 1
 3. 3. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ២០០៩ នងនីតវធី ស្រមប់អនុវត្ដកិចសនយ េ្រកយពករេ្រជសេរសបនអនកទទួលករ អនកផ្ដល់េស កមម នង ច ើ ិ ិ ិ ី ើ ិ ំ អនកផគតផងទំនិញ។ ជពូកេនះក៏នឹងបក្រ ់ គ ់ យអំពីនតវធកុ ងករ្រតួតពនតយកិចសនយ នងករបញក់ ច ជ ី ិ ិ ី ន ិ ិ ិ ន ន ់ គុណភព នងបរមណៃនករងររបស់អកទទួលករ និងអនកផ្ដល់េស កមម និងទំនិញរបស់អកផគតផគង់ ិ ិ ផងែដរ។ ĄеĮР˝◦Б̉ ៖ Łũ″ņŢĕ ĕЊ₣ǻŎijаņųÐЮŪŌ₣þНе ₤İijс ˛ ំ ជពូកទី៤េនះ ពពណនអំពីរេបៀប ៌ ិ ម នករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់ នងអំពីរេបៀប យ ក ិ តៃម្លេលើលទធផលរបស់គេ្រមងទំងេនះ េនថក់ឃុំ សងត់ េខត្ដ ្រកុង នងេនថក់ជត។ ន ក ន ិ ិ ơ.ư. ЮijЧΒĖ˝₧Šųй ďΒĖ˝ЮŪĠЧŪģ₤сυ˝⅜ũЮĕй? ឯក រេនះ្រតូវេ្រប្របស់េ យអនកទំង ើ យ អភវឌ ន៍ឃុំ សងត់។ ជទូេទ អនកែដល្រតូវេ្របើឯក ក ិ   ែដលពក់ពនេទនឹងករេរៀបចំ និងករអនុវត្ដគេ្រមង ័ ធ រេនះ រួមមន ៖ េមឃុំ េចសងត់ែដលជអនកទទួលខុស្រតូវេលើករេរៀបចំ និងអនុវត្ដគេ្រមងកនុងឃុំ សងត់របស់ខួ ្លន ក ក អនកជំនួយបេចចកេទស ្រពមទំងទី្របឹក ែដល្រតូវបនជួលេដើមបផ្ដល់េយបល់ដល់ ឃុំ សងត់អំពី ក ី ករេរៀបចំ នងករអនុវត្ដគេ្រមង ិ    ក ម្រន្ដកមមវធរបស់ គ.ជ.វ.វ េនថក់េខត្ដ ្រកុងែដល្រតូវផ្ដល់ករគំ្រទដល់្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ន ិ ី ឹ ី ម្រន្ដថក់េខត្ដ ្រកុង នង្រកសួ ងែដលទទួលខុស្រតូវេលើករ ម ន នង យតៃម្លគេ្រមងឃុំ សងត់ ក ី ន ិ ិ បុគគលិកអងគករមនែមនរ ្ឋ ភបល នងអនកេផ ងេទៀត ែដលចង់េធ្វើករែស្វងយល់ពីករងរអភវឌ ន៍ ិ ិ ិ ិ របស់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ក  អនកទទួលករ អនកផ្ដល់េស កមម និងអនកផគតផងទំនិញ ែដលមនបំណងចុ ះកិចចសនយអនុវត្ដគេ្រមង ់ គ ់ មូលនិធិឃុំ សងត់។ ក ơ.̉. ЮijЧυ˝⅜ũЮĕйЮũЬĠşеЮΌЧ₣ЯĩΔ˝ЮŲЧņРŲŢĕΒſБ? ť ខ្លម ឹ រែដលមនេនកនុងឯក រែណនំេនះ ភគេ្រចន គែផ្អកេទេលើចបប់សី ្ដពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ើ ឺ ឃុំ សងត់ នងេគលករណែណនំនន។ េគលបំណងៃនករបេងកើតឯក ក ៍ ិ េគលករណែណនំទងអស់ ៍ ំ បញចូ លគជឯក ន ន និងងយយល់ផងែដរ។ រេនះ គេដើមប្របមូលផ្ដុំនូវ ល់ ឺ ី រមួយ ែដលេធ្វឱយអនកេ្របើ្របស់មនលកខណៈងយ្រសួល ើ ងខងេ្រកមេនះ នងបងញអំពីឯក ្ហ ឹ រចបប់នន ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ជមូល ្ឋ នកនុងករ េរៀបចំ “េសៀវេភែណនំសី ្ដពករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងត់” ៖ ក ី េលខ នស/រកម/ ថ ប័ន ្រពះ្របមុ ខរដ្ឋ ០៣០១/០៥ ២៤២៣ ្របក ចំណងេជង ើ ្រពះ ជ្រកម្របកសឱយេ្របចបប់ស្ដពី ី ី ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបលឃុ ំ សងត់ ក ្រកសួងម នង ិ ៃផទ ្រកសួងែផនករ ្របកសអន្ដរ្រកសួងស្ដីពីករក ងែផនករអភវឌ ន៍ ិ ឃុ ំ សងត់ និងកមមវ ិធីវ ិនិេយគឃុ ំ សងត។ ក ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ កលបរេចឆទ ិ ១៩ មន ២០០១ ី ០៣ កកក ២០០៧ 2
 4. 4. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ េលខ ថ ប័ន ១៦ ចំណងេជង ើ អន្រក.បក ៣៣១ សហវ.្របក ៩៣៧ សហវ អនុ្រកឹតយស្ដពីមូលនធិឃុំ សងត់ ក ី ិ ជរ ្ឋ ភបល ិ ២៦ អនុ្រកឹតយស្ដព្របព័នធ្រគប់្រគងហរញញវតថុឃុ ំ សងត់ ក ី ី ិ ០២ េម ្របកសែណនំស្ដពីករេរៀបចំ នងករអនុវត្ដ ី ិ ២៩ េម ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងហរញញវតថុ ិ ិ សហវ.្របក ៨៨១ សហវ.ហម ២៣១ សហវ.្របក ២៥ កុមភៈ ២០០២ ថវ ិកឃុ ំ សងត់ ក ២០០២ ២០០២ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច ្របកសែណនំស្ដពីករងរលទធកមមរបស់ឃុំ សងត់ ក ី ៣១ ធនូ ២០០២ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច ្របកសែណនំស្ដពីករងរលទធកមមរបស់ឃុំ សងត់ ក ី ២៨ មន ី ្រកសួងេសដ្ឋកិចច ្របកសស្ដីពីករែកសំរល ួ ២៧ តុ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច ្របកសែណនំស្ដពីករងរលទធកមមរបស់ឃុំ សងត់ ក ី នងហរញញវតថុ ិ ិ ១៧២ ២០០៩ កលបរេចឆទ ិ ជរ ្ឋ ភបល ិ អន្រក.បក ơ.̣. ែខមក នងហរញញវតថុ ិ ិ នងហរញញវតថុ ិ ិ នងហរញញវតថុ ិ ិ ងរបយករណ ៍ មតកថវ ិក នងមតកគណនឃុំ សងត់ ក ិ ិ ិ ី ២០០៣ ២០០៣ ២៩ េម ២០០៥ Łũĩ℮Įſĩ⅝ŎЮ₤ЬŷЮŅЯ‗Ĝе₤ŚБĮБŁũΒĕНŷijŚÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс ˛ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ទងអស់្រតូវមនេសៀវេភែណនំសី ្ដពករអនុ វត្ដគេ្រមងមូលនិធឃុំ សងត់េនះ ក ំ ក ឹ ី ិ មួយចបប់តមកល់េន រក នង ិ នេន ឃុំ សងត់។ អនកទំង ក យ ែដល្រតូវករ នេសៀវេភែណនំេនះ ពួកេគ ច ឃុំ សងត់។ ក អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង ជអនកធនថ េសៀវេភែណនំសី ្ដពករអនុវត្ដគេ្រមងមូលនធិឃុំ ី ិ សង ត់ េគលករណែណនំ និងលិខិតបទ ្ឋ នេផ ងៗេទៀតែដលទក់ទ ងនឹងករអនុ វត្ដគេ្រមងមូ លនិធិឃុំ ក ៍ សងត់ ្រតូវបនែចកជូ នដល់្រគប់ឃុំ សងត់ទងអស់។ ក ក ំ ơ.̀. ЮijЧΒſБЮĉďņРŲĕЊĊЊþНе ₤İijс? ˛ មូ ល និ ធិ ឃុំ សង ត់ គឺ ជ កញច ប់ ថ វ ក មួ យ ែដល ជរ ្ឋ ភិ ប លកមពុ ជ្រតូ វ េផទ រ េទឱយឃុំ សង ត់ ។ ក ក ិ មូលនិធិេនះ រួមមនចំណលពីចំែណកដ៏ជក់ ូ ៃដគូអភវឌ ន៍នន។ ិ ក់ៃនចំណលចរន្ដៃនថវករដ្ឋ្របចំឆ ំ និងពីករចូ លរួមរបស់ ូ ន ិ មូលនធេនះមនពរែផនកសំ ខន់ៗ គែផនករដ្ឋបលទូេទ នងែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន។ ិ ិ ី ឺ ិ ិ ơ.̀.ơ. ЯĩĖ˝ũřťģŲ◦РЮĉ ែផនករដ្ឋបលទូ េទ គស្រមប់ចំ ឺ ភរកចរដ្ឋបលទូេទរបស់ ខួ ន។ ចំ ្ល ិ ច យទំងេនះ រួមមន ៖  ្របក់បំ  ក េបៀវត ម្រន្ដឃុំ សងត់ និងចំ ី  យ្របតិបត្ដករ នងវនេយគេ ិ ិ ិ ិ យរដ្ឋបលឃុំ សងត់ កនុងករអនុវត្ដ ក ច់ស្រមប់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ក ករទញ ឬករជួលទី ិ យេផ ងៗដល់ម្រន្ដី បុគលិកទំងេនះ គ ងស្រមប់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ំ ក េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 3
 5. 5. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ       ែខមក ២០០៩ សងរម នងឧបករណករយល័យ ឬមេធយបយសមរៈរដ្ឋបលស្រមប់្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ្ហ្ហ ឹ ៍ ភ ក ិ ិ ឹ ករជួសជុល នងករែថទំមេធយបយសមរៈរដ្ឋបល ភ ិ ៃថ្លេ្របើ្របស់ទឹក និងអគគិសនី ទញ ឬជួលយនជំនិះ ិ េ្របងឥនធនៈ េ្របងរ ំអិល និងករែថទំយនជំនិះ ចំ យេផ ងៗ។ ơ.̀.Ư. ЯĩĖ˝ΒķЊŷűΘĕчņРŲŢĕ ť ែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន គស្រមប់ចំ ិ ឺ យ្របតបត្ដករ និងចំ ិ ិ យវនេយគេ ិ ិ យរដ្ឋបលឃុំ សងត់ ក ស្រមប់ អភវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមពនេនមូល ្ឋ ន (េលើ កែលងមេធយបយសមរៈរដ្ឋបល) នងករផ្ដល់េស ័ ធ ភ ិ ិ េសដ្ឋកិចច សងគម េនឃុំ សងត់ (េលើ កែលងរដ្ឋបល)។ ក ឃុំ សងត់ ចេ្រប្របស់ថវកមួយចំែណកៃនថវកវភជន៍របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ ស្រមប់សមស ក ក ិ ិ ិ ើ ភគអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន េដើមប ី ៉ ប់រងេលើករចំ ិ  ករអេងកត គំនូសប្លង់ ករ យមួយចំនួន ដូចខងេ្រកម ៖ ្ល ្ឌ ងសង់ ករជួសជុល និងែថទំផូ វ ផ រ មណលសុ ខភព មជឈមណលសហគមន៍ សំ ណង់្របព័នធធ ្ឌ ្រស្ដ ឃងផទុកកសិផល ្របព័នធផតផគងទក នង ្ល ំ គ ់ ់ ឹ ិ ថមពល នងេហ ្ឋ រចនសមពនេសដ្ឋកិចចសងគមេផ ងេទៀត។ ចំ ័ ធ ិ ថវកែដលមនេលខកូដ ៦៨ “ចំ ិ  ចំ ចំ  ចំ យទំងេនះ្រតូវចុះកនុងមតិក យវនេយគអភវឌ ន៍មល ្ឋ ន”។ ូ ិ ិ ិ យពក់ពននឹងេហ ្ឋ រចនសមពនមូល ្ឋ ន រួមមន ករែថទំ ករជួសជុលតូច នងតៃម្ល ័ ធ ័ ធ ិ យេផ ងេទៀត ែដលចំបច់ស្រមប់្របតិបត្ដិករេហ ្ឋ រចនសមពនធ នងករផ្ដល់េស ែដល ័ ិ មនករពក់ពន។ ចំ ័ ធ េស ធរណៈ”។ យទំងេនះ ្រតូវចុះកនុងមតិកថវកែដលមនេលខកូដ ៦២ “ចំ ិ េនះ្រតូវចុះកនុងមតិកថវកែដលមនេលខកូដ ៦១ “ចំ ិ ចំ យ យស្រមប់ករេរៀបចំែផនករអភវឌ ន៍ឃុំ សងត់ ដូចជ ករ្របមូលទនននយេសដ្ឋកចសងគម ក ិ ិ ័ ិ ច ករ្របក ជមួយ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន ករេបះពុមនងផ ព្វផ យឯក ភ ិ ឹ  េរៀន រែផនករ។ ចំ យរដ្ឋបលទូេទ”។ យពក់ពននឹងឧបតថមភគ្រទដល់កមមវធីអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន ែដលេរៀបចំេ ័ ធ ំ ិ ិ រ ្ឋ ភបល នងសហគមន៍មូល ្ឋ ន ដូចជ ចំ ិ ិ យទំង យអងគករមនែមន ិ យេលើករអប់រ ំ និងយុទនករព័តមនស្រមប់ ធ ៌ ្រស្ដី និងយុវជនមូល ្ឋ ន ករករពរបរ ិ ថ ន ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងកមមវធីដៃទេទៀត ិ ែដលមនផលប៉ះពល់ដល់សុខុមលភព្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន។ មតកថវកែដលមនេលខកូដ ៦៤ “ចំ ិ ិ ចំ យអន្ដ គមន៍ែផនកសងគមកច”។ ិ ច យទំងេនះ្រតូវចុះកនុង ĠŔ˝с ៖ កនុងករណគេ្រមងេស កមមេរៀបចំជកញច ប់ែដលបញចូ លនូ វសកមមភព ឬលទធផលននែដលមន ą ី ទំនក់ទំនង និងគំ្រទគេទវញេទមកេដើមបសេ្រមចបននូវទសេ ន ិ ី ិ ចុះកនុងមតកថវក ែដលមនេលខកូដ៦៤ “ចំ ិ ិ គេ្រមង ករចំ យៃនគេ្រមងេនះក៏្រតូវ យអន្ដ គមន៍ែផនកសងគមកច”ផងែដរ។ ិ ច េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 4
 6. 6. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ២០០៩ ơ.́. ÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчþНе ₤İijс ˛ ơ.́.ơ. ÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣Ų◦ċĩŲ គេ្រមងមនលកខណៈជសំ ណៃនលទធផល ែដលរួមគេដើមបសេ្រមចទិសេ ុំ ន ី មួយែដលបនបេងកើតេឡើងេ យគេ្រមង េហើយែដលេយង ើ  លទធផលខុសៗគ េនទី ន ្រប  លទធផលជេ្រចនដូ ចៗគ េនទី ន ើ គេ្រមងែដល្រតូវបនអនុវត្ដេ ច ប់ ឬ ស់ែវងបន។ គេ្រមងមួយ ងែតមួយ (ឧទហរណ ៖ ទំនប់មយែខ ំ ៍ ួ យមួយែខ បេងកតបនជគេ្រមងមួយេ ើ មួយ។ លទធផល គជអ្វី ឺ ថ គេ្រមង្របព័នធ ធ ចមន ៖ ទរទកមួយកែន្លង នង ្វ ឹ ិ ្រស្ដ)។ ងេផ ងគ (ឧទហរណ ៖ អណង េន៥ភូម)។ ំ ន ៍ ិ ូ ្ដ ច យេ្រប្របស់មូលនិធិឃុំ សងត់ ែផនកអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន ្រតូវែតឆ្លុះបញំង ក ិ ើ េនកនុងកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់។ ថវកែដលបនវភជន៍ស្រមប់គេ្រមងទំងេនះ ្រតូវឆ្លុះបញំងេនកនុង ក ច ិ ិ ិ ិ គេ្រមងថវក្របចំឆរបស់ឃុំ សងត់។ នំ ក ិ គេ្រមងមួយ្រតូវមន ៖  ន ម េឈះមួយ។ ជករសំ ខន់កុ ងករផ្ដល់េឈះមួយឱយគេ្រមង េដមបែញក ឱយ ច់ពគេ្រមងេផ ង ម ើ ី ី េទៀត។   ្របេភទគេ្រមង (ឧទហរណ ៖ “ផគតផគងទឹក ៍ ់ ់ ្អ តជនបទ” “គមនគមន៍ជនបទ”) រយៈេពល និងគេ្រមងថវក (គេ្រមងថវកដក្រសង់េចញពីកមមវធីវនិេយគឃុំ សងត់) ក ិ ិ ិ ិ  យងេ ៉ ច  យងេ ៉ ច ស់មនទី ងមួយ។ ជធមម ំ ស់មនលទធផលមួយ។ ទី ង ជភូមមយ ឬភូមេ្រចើនជងមួយ។ ំ ិ ួ ិ លទធផលមួយ្រតូវមន ៖  ្របេភទលទធផលមួយ  ទី ងមួយ។ ចំេពះគេ្រមងឃុំ សងត់ លទធផលមួយ្រតូវបនកំណត់ថ ជទី ំ ក ្របសិនេបើ គេ្រមងមួយមនសកមមភពដូ ចគេន២ភូមិ េយង ប់២លទធផល។ ន ើ  ឯក  ងេនភូមមយ។ ំ ិ ួ មួយស្រមប់ករ ស់ែវង។ បរមណមួយ។ ិ ˝е‗ijс₤ŌŲс ៖ ð  ជទូេទ គេ្រមងជេ្រចន ើ ចសថិតកនុង្របេភទគេ្រមងែតមួយ។ ្របសិនេបលទធផលេនកនុងកមមវធី ិ ើ វនិេយគឃុំ សងត់ គជផ្លូវ្រកល្រកួស្រកហម េហយលទធផលមួយេផ ងេទៀត គឺជអណងសនប់ ក ិ ឺ ើ ូ ្ដ េនះលទធផលទំងេនះ ្រតូវែត  នង “គេ្រមងផ្លូ វលំ ជនបទ”។ ិ ក់េនកនុងគេ្រមង២េផ ងគ គឺ “គេ្រមងផគតផគងទឹក ន ់ ់ ចំេពះគេ្រមងេស កមមមយចំនួន ួ ្អ តជនបទ” ចរួមបញចូ លគនូវសកមមភព ឬលទធផលនន ែដលមនសថិត ន ិ េនកនុង ្របេភទគេ្រមងែតមួយ។ គេ្រមងេស កមម្របេភទេនះ ចរួមបញចូ លគនូវេស កមម សមរៈ ន ភ ទំនិញ នងឬករងរ ិ  ងសង់តូច ច េដមបសេ្រមចបននូវទសេ ើ ី ិ លទធផលននែដលរួមគេដើមបសេ្រមចទិសេ ន ី ឧទហរណ ៖ ៍ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ ែតមួយ្រតូវ រួមរបស់គេ្រមង។ ក់ជមួយគេនកនុងគេ្រមងមួយ។ ន 5
 7. 7. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក  លូ ព ន នង្រកល្រកួស្រកហមេនេលើផូ វមួយែខ ្រតូវ ្ល ិ  គេ្រមងកសិកមមច្រមុះែដលរួមមនលទធផលជ កសិករទទួលបននូវករបណះប ុ ្ដ ២០០៩ ក់ជមួយគេនកនុងគេ្រមងមួយ។ ន ្ដ ល ្រសះ ស្រមប់ ចញចឹម្រតី េ ងជីកុំបុសិ ្ដ ្រទុងចិញចឹមសត្វ កសិករទទួលបននូវ្រគប់ពូជ កូន្រតី ពូជសត្វ ៉ ិ នងសមរៈស្រមប់ករ ភ ិ ងសង់នន។ លទធផលទំងអស់េនះ្រតូវ ក់បញចូ លេទកនុងគេ្រមង ែតមួយ ពេ្រពះ លទធផលទំងអស់េនះរួមគសេ្រមចបននូវទិសេ ន ី េដមបបេងកើនជីវភពរស់េន្របជពលរដ្ឋ។ ើ ី ឧទហរណអំពគេ្រមង នងលទធផល ៖ ៍ ី ិ ្របេភទគេ្រមង គមនគមន៍ជនបទ ងសង់ ក់លូ៨កែន្លង ែតមួយ គឺកសិកមមច្រមុះ លទធផល ព ន១កែន្លង នង្រកល្រកួស្រកហម្របែវង៥គ.ម ិ ស្រមប់ផូ ្លវមួយែខ ឆ្លងកត់៣ភូមិ ៖  លូ២កែន្លង  លូ៤កែន្លង និង្រកល្រកួស្រកហម២គ.ម សថិតេនភូមិ “ខ”  ផគតផគងទឹក ់ ់ ្អ ត លូ២កែន្លង និង្រកល្រកួស្រកហម១គ.ម សថិតេនភូមិ “គ” អណងលូចំនួន៨ េនកនុងភូ មិ៣ និងអណងសនបចំនួន១២ េនកនុងភូមិ៤។ ់ ូ ្ដ ូ ្ដ ងសង់ េរៀន២បនទប់ បំពក់សងរម អណងមួយ និងបងគន់អនម័យ ្ហ ឹ ូ ្ដ ករអប់រ ំ ័ ករអប់រ ំស្រមប់មនុស េពញវយ សហគមន៍ជលផល ព ន១កែន្លង នង្រកល្រកួស្រកហម២គ.ម សថតេនភូមិ “ក” ិ ិ ចំនួន២ េន េរៀនមួយ។ ថក់អកខរកមម េន៣ភូមិ។ ន រចនសមពនធ និងលកខន្ដិកៈ្រគប់្រគងសហគមន៍ ែផនទីសហគមន៍ បេងលេបតុង ័ គ េបះកំណត់្រពំ្របទល់សហគមន៍៣០០េដីម ករចុះបញជ ីសហគមន៍ នងកិចច ិ ្រពមេ្រពៀង ែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍ (ករករពរកូ នេឈៃ្រពលិចទឹក ករ ី អភវឌ រវបបកមម េទសចរណធមមជតិ ...។ល។ ) ៍ ិ ី ĠŔ˝с ៖ ą   សកមមភពរដ្ឋបលរបស់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ មនែមនជគេ្រមងេទ។ ក ិ ្របតបត្ដិករ ឬករែថទំលទធផលគេ្រមងឃុំ សងត់ ក ិ មនែមនជគេ្រមងមួយថមី ិ ច់េ យែឡក េនះេទ ែត ជសកមមភពជបន្ដៃនគេ្រមងឃុំ សងត់េនះ។ ក  ្របតបត្ដករ ឬករែថទំេហ ្ឋ រចនសមពនធែដលមនែមនជលទធផលៃនគេ្រមងឃុំ សងត់ គួរែត្រតូវ ័ ក ិ ិ ិ ចត់ទុកថជគេ្រមងថមេនកនុងឆទ១ ប៉ុែន្ដ្របតបត្ដករ ឬសកមមភពែថទំបន្ដេលើគេ្រមងដែដល នំ ី ី ិ ិ   េនះ េនឆបន្ដបនប់េនះ មនែមនជគេ្រមងថមីេទ។ នំ ទ ិ ករផ្ដល់េស កមម គួរ្រតូវចត់ទុកថជគេ្រមងថមីេនឆទី១ ប៉ុែន្ដចំេពះសកមមភពផ្ដល់េស កមម នំ ដែដលេនះ ដល់អនកទទួលផលដែដលេនឆបន្ដបនប់េនះ មនែមនជគេ្រមងថមីេទ។ នំ ទ ិ េពលេវ ស្រមប់អនុវត្ដគេ្រមង ចមនរយៈេពលេ្រចនជងមួយឆ។ ្របសិនេបគេ្រមងមន នំ ើ ើ ទំហំធំេពកស្រមប់អនុវត្ដកុ ងរយៈេពលមួយឆ ំ េនះ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ចេធ្វករសេ្រមចឱយ ន ន ក ឹ ើ អនុវត្ដ មែផនកៗៃនគេ្រមងកនុងឆនមយៗ ស្រមប់រយៈេពល២ ឬ៣ឆ។ នំ ី ួ នំ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 6
 8. 8. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ២០០៩ ơ.́.Ư. ĕЊŎņĕњŎаĕÐЮŪŌ₣Ю΅ŢũşĜ₤ņįњĕņРŲŢĕ ť ċ ť គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនមូល ្ឋ ន គជគេ្រមងែដលបេងកើតបនជអចលន្រទពយ ែដលសថិតេនមួយ ័ ធ ឺ កែន្លង េហយជទូេទ្របជពលរដ្ឋទងអស់េនមូល ្ឋ នេនះ ំ ើ ចេ្រប្របស់បន។ ើ ួ ៍ “េនមូល ្ឋ ន” មនន័យថ គទូទងឃុំ (ឧទហរណ គេ្រមងផ្លូវ) ឬក៏មយែផនកៃនភូមិ (ឧទហរណ ំ ៍ ឺ អណងទឹក) ប៉ុែន្ដមនមនន័យថ គជផទះមួយេនះេទ។ ែផនកននៃនេហ ្ឋ រចនសមពនធ ែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់ ័ ិ ឺ ូ ្ដ េ យផទះមួយ (ឧទហរណ ករភប់ប ៍ ជ ្ដ ញអគគសនីេនផទះមួយ) ្រតូវែតចំ ី យេ យមស់ផះេនះ។ ច ទ ឧទហរណមួយចំនួនៃនេហ ្ឋ រចនសមពនធមូល ្ឋ នរួមមន ៖ ៍ ័   ផ្លូវែដលបេ្រមឱយ្របជពលរដ្ឋេនកនុងឃុំ សងត់ (េទផ រ ក ើ ឬក៏ផូ វតភប់េទទីរម្រសុក ឬទីរមេខត្ដ និង ្ល ជ ួ ួ កនុង មូល ្ឋ ន  អនម័យ  ្របព័នធ ធ  ្របព័នធ និងប  ព ន លូ នងសំ ណង់ដៃទេទៀត ិ ងទឹក ឬក៏ប ករផគតផងទក ដូចជអណង ្រសះ ់ គ ់ ឹ ូ ្ដ េរៀន មណលសុ ខភព។ល។) ្ឌ ្ដ ញទឹក ្អ ត ស្រមប់េ្រប្របស់េន ើ មផទះ ធរណៈ នង្របព័នធបង្ហូរទកស្អុយ ិ ឹ ្រស្ដ េលើកែលងែតមសុី នបូមទឹកចល័ត ៉ ្ដ ញែចកចយអគគសនីស្រមប់េ្របើ្របស់ ិ សំ ណង់ផ រ ឬទី ងផ រ ំ មផទះេនកនុងឃុំ សងត់ ក  សំ ណង់ េរៀន  មណលសុ ខភព ្ឌ  សំ ណង់អគរេផ ងៗែដលបំេរឱយសហគមន៍ ប៉ុែន្ដមនបេ្រមឱយនេយបយ ើ ិ ើ របស់្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ និងលំ េន ្ឋ នឯកជនេឡើយ ក  ប ្ដ ញផគតផគងទឹក និងអនម័យ មអគរ ់ ់ ធរណៈ ដូ ចជ ទីផ រ  សំ ណង់កែន្លង  សន ករងររដ្ឋបល េរៀន មណលសុ ខភព ្ឌ សំ ណង់កែន្លងគំ្រទ្របព័នករពរបរ ិ ថ ន និង្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ ធ  ក់សំ ម (ឧទហរណ ទបដុតសំ មេនទផ រ) ៍ ី ្របេភទៃនអគរ ឬសំ ណង់េផ ងេទៀត ក៏ ចេ្រប្របស់មូលនិធឃុំ សងត់ែផនកអភវឌ ន៍បនែដរ។ ក ើ ិ ិ េលើកែលងែត   ឱយករ ពចរ ិ អគរ ឬសំ ណង់ែដលេ្រប្របស់ស្រមប់រដ្ឋបល្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ឬក៏បុសិ៍្ដនគរបល ក ៉ ើ ឹ អគរ ឬសំ ណង់ែដលបេ្រមឱយគណបក នេយបយ ើ មួយ។ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនភគេ្រចើន គជករជួសជុលេហ ្ឋ រចនសមពនចស់ែដលមន្រ ័ ធ ័ ធ ឺ ប់ជំនួស ័ ធ ួ ងសង់េហ ្ឋ រចនសមពនថី។ ដូេចនះ្របេភទគេ្រមងជួសជុ លេហ ្ឋ រចនសមពនមយចំនួន គួរ្រតូវបន ័ ធ ម ថ ជករចំ យវនិេយគអភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន។ ិ ិ ឧទហរណ ្របេភទគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនមយចំនួនែដល្រតូវបនពិចរ ៍ ័ ធ ួ េយគ អភវឌ ន៍មូល ្ឋ ន ៖ ិ ងសង់ថីម ករជួសជុលែដល ថជករចំ យវនិ ិ ្ល ចេ្រប្របស់បនកនុងរយៈេពល៥ឆ ំ នងករែថទំផូ វជខួប។ ន ិ ើ  ករ  ករជួសជុលបនន់ ដូចជករខូចខតេ ទ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ យ រទកជំនន់។ ឹ 7
 9. 9. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ២០០៩ ơ.́.ư. ĕЊŎņĕњŎаĕÐЮŪŌ₣Ю₤ǻ˝ņŊ គេ្រមងេស កមម គជសកមមភពមួយ ឬសំ ណសកមមភពននែដលមនទំនក់ទំនង និងគំ្រទគេទ ុំ ន ឺ វញេទមកេដើមបសេ្រមចបននូវទសេ ិ ី ិ គេ្រមង ដូចជ ករអភវឌ ធនធនមនុ ស ិ ចំណល ករផ្ដល់សមរៈបរករ-ទំនិញ ករផ្ដល់ពូជ ករេរៀបចំសហគមន៍់ នងឬករ ូ ភ ិ ិ ខ ឧទហរណ ៖ គេ្រមងកសិកមមច្រមុះ។ ទសេ ៍ ិ ពលរដ្ឋ។ សកមមភពននៃនគេ្រមងេនះ        ចមន ៖ សកមមភពបេងកើន្របក់ ងសង់ខតតូចជេដម។ ន ើ ៃនគេ្រមងេនះ គឺេដមបបេងកនជវភពរស់េន្របជ ើ ី ើ ី ករេរៀបចំ្រកុម និងលកខនិ្ដកៈ្រកុម ករបណះប ុ ្ដ ្ដ ល ករជក្រសះស្រមប់ចិញចឹម្រតី ី ករេធ្វេ ងជីកុំបុសិ ្ដ ៉ ើ ករេធ្វ្រទុងចិញចឹមសត្វ ើ ករផ្ដល់្រគប់ពូជ កូន្រតី ពូជសត្វ នងសមរៈស្រមប់ករ ភ ិ ករចុះ ម ន និងជួយកសិករេគលេ ងសង់នន កនុងករអនុវត្ដជក់ែស្ដង។ ơ.́.̉. şе‗ş₤еžĕсៗ˝Ė₣ŁũΒĕНŷijŚÐЮŪŌ₣ Н О  ករេរៀបចំគេ្រមងរួមមន ករសិក គេ្រមង ករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមងលម្អត និងករពិនិតយ ិ បញក់បេចចកេទស។ ជ  ដំ ក់កលបនប់ពករេរៀបចំគេ្រមង គករងរលទធកមម។ មនន័យថ ្រតូវជួលអនកទទួលករ ទ ី ឺ ់ គ ់ ឬអនក ផ្ដល់េស កមម ឬអនកផគតផងទំនិញ េដមបអនុវត្ដកចសនយករងរ ើ ី ិ ច ឬផគតផង់ ទំនញ ឬសមរៈ។ ជទូេទ កចលទធកមម្រតូវេធ្វេឡងេ ់ គ ភ ិ ិ ច ើ ើ ងសង់ ឬផ្ដល់េស កមម យករេដញៃថ្ល ្របកួត្របែជងជ ចំហ។  ដំ ច ក ក់កលបនប់ពីកិចចលទធកមម គជកអនុវត្ដកិចសនយ។ េមឃុំ េចសងត់នឹងទទួលខុស្រតូវ ទ ឺ ្រគប់្រគងកិ ចច ស នយ េ គេ្រមង។  ដំ យមនជំ នួ យ ពី អន ក ្រតួ ត ពិ និ តយបេចច ក េទស និ ង គណៈកមម ក រ្រគប់្រគង ក់កលចុងេ្រកយ គឺជករេ្រប្របស់ នងែថទំ។ ស្រមប់្របេភទគេ្រមងមួយចំនួន ្រកុម ើ ិ ្របក ឃុំ សងត់្របគល់ករទទួលខុស្រតូវេលើករេ្រប្របស់ នងែថទំេទឱយ្រកុមេ្រប្របស់ ឬ្រកុម ក ើ ិ ើ ឹ ែថទំ។ េទះជយង ៉ ក៏េ យ ស្រមប់គេ្រមងេផ ងៗេទៀត ជពេសសគេ្រមងផ្លូវ ្រកុម្របឹក ិ ឃុំ សងត់្រតូវបន្ដករទទួលខុស្រតូវែថទំលទធផលគេ្រមង េហើយករែថទំេនះ្រតូវេ្របើ្របស់ថវក ក ិ ឃុំ សងត់។ ក ជទូេទករអនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់ ចមនកចសនយ ៣្របេភទ ៖ ក ិ ច  កចសនយករងរ ិ ច េធ្វករ ើ  ងសង់ គជកចសនយរ ងេមឃុំ េចសងត់ នងអនកទទួលករឯកជន េដមប ី ក ើ ឺ ិ ច ិ ងសង់។ ឧទហរណ ៖ កិចសនយ ៍ ច ងសង់ េរៀន។ កចសនយករងរេស កមម គឺជកិចសនយរ ងេមឃុំ េចសងត់ និងអនកផ្ដល់េស កមមែដលនឹង ច ក ិ ច ផ្ដល់េស កមមជក់ ក់ មួយ។ ឧទហរណ ៖ ថក់អកខរកមម កសិកមមច្រមុះ។ ៍ ន េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 8
 10. 10. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ  ែខមក ២០០៩ កចសនយទិញទំនិញឬសមរៈ(ឬករបញទិញ) ៖ េមឃុំ េចសងត់េ្រប្របស់ករបញទញ េដមប ី ភ ជ ក ជ ិ ើ ិ ច ើ ទញសមរៈបរករនន។ ឧទហរណ ៖ មសុី នបូមទឹក។ ភ ៍ ៉ ិ ិ ខ ơ.́.̣. ˝ЊşĆ₤ĕŜ   កចសនយនីមយៗ ្រតូវបនកំណត់េនកនុងគេ្រមងថវក្របចំឆរបស់ឃុំ សងត់ ួ នំ ក ិ ិ ច កចសនយនីមយៗ ្រតូវមនេលខកូដរបស់ មួយ ួ ិ ច  ជធមម កចចសនយមួយ្រតូវបនេ្រគងស្រមប់អនុវត្ដកុ ងរយៈេពលែត១ឆបុេ ន នំ ៉ ិ  កចសនយមួយ ិ ច ្ណ ះ ចរួមបញចូ ល ៖  លទធផលទំងអស់ពគេ្រមងមួយ ី  លទធផលមួយចំនួនពគេ្រមងមួយ ី  លទធផលននពីគេ្រមងេ្រចើនជងមួយែដលមន្របេភទដូចគ។ ន  កចសនយមួយមន ិ ច ិ ចបញចូ លលទធផលននពីគេ្រមងេផ ងៗ ែដលមន្របេភទគេ្រមងខុ សគេទ។ ន ឧទហរណ ៖ ឃុថីម មន៤គេ្រមង ៍ ំ េឈះគេ្រមង ម គេ្រមងផ្លូវភូ មិតបូង គេ្រមងផ្លូវភូ មិក េជង ី ្របេភទ គមនគមន៍ជនបទ ្ដ ល នង ិ ់ ឹ គេ្រមងផគត់ផគងទក ្អ តឃុ ថមី ំ គេ្រមងកសិកមមច្រមុះ គមនគមន៍ជនបទ ផគតផគងទក ់ ់ ឹ កសិកមម ព នមួយ នង្រកល្រកួស្រកហមេលីផូ ្លវពភូមិ ិ ី ្ដ ល េទភូមេជីង ិ ្អ តជនបទ អណងលូ េន៦ភូមិ ូ ្ដ យែឡក ពេ្រពះមនអនកទទួលករជេ្រចើនែដល ី ករតចតួចប៉ុេ ិ លូកត់ផូ ្លវ៥កែន្លង នង្រកួស្រកហមកនុងភូ មិតបូង ិ ក អនកជំនួយបេចចកេទសផ្ដល់េយបល់ដល់េមឃុំ េ លទធផល កសិករចំនួន២០្រគួ េទស កសិកមមច្រមុះ។ េចសងត់ឱយេធ្វើកិចសនយករងរ្រកល្រកួស្រកហម ក ច ចេធ្វអណងលូ ើ ូ ្ដ ្ណ ះ ែដលមនឧបករណស្រមប់ករងរ្រកួស្រកហម។ ៍ គេ្រមងខុសគ (្របេភទគេ្រមង ន ងសង់អណងលូ គផតផគងទក ឺ គ ់ ់ ឹ ូ ្ដ    កចសនយ១ ៖ លូ េនភូមតបូង និង ិ ច ិ ចប ងសង់ផូ វលំ ពេ្រពះ្របេភទ ្ល ី ្ដ លេទភូមេជើង ិ ្ដ លេទភូមេជើង ិ កចសនយ៤ ៖ កសិកមមច្រមុះ ិ ច េទះជយង ៉ ែតមួយ ព នេនផ្លូវពីភូមក ិ កចសនយ២ ៖ ផ្លូវ្រកួស្រកហម កនុងភូមតបូង និងពីភូមក ិ ច ិ ិ កចសនយ៣ ៖ អណងលូ ិ ច ូ ្ដ ព ន ប៉ុែន្ដមនអនកទទួល ្អ តជនបទ)។ ដូេចនះ េមឃុំ េចសងត់សេ្រមចេរៀបចំកិចចសនយ៤ ៖ ក  ក់លូ នងេធ្វើ ិ ងសង់អណងលូ ្រតូវែតេផ ងពកចចសនយករងរ ី ិ ូ ្ដ កចសនយករងរ ិ ច រ េន៥ភូមិ អនុវត្ដបេចចក ក៏េ ន យ េបមនអនកទទួលករ២េផ ងគអនុវត្ដកិចចសនយ េនកែន្លងដូ ចគកនុងេពល ន ើ ្ដ លឱយមនជេមះរ ងអនកទទួលករទំង២។ េនកនុងឧទហរណេនះ អនកទទួលករមួយកំពុង ្ល ៍ ងសង់លូេលើផូ វ េហើយអនកទទួលករមួយេទៀតកំពុង្រកល្រកួស្រកហម។ ករ ្ល ងសង់លូ គជឧបស័គគ ឺ ្ហ ដល់េ្រគ ងច្រករបស់អកទទួលករេធ្វើផូ វ្រកួស្រហម។ េដមបករពរនូវបញេនះ ្រកុម្របឹក ឃុំ ្រតូវមនែផនករ ន ្ល ើ ី េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 9
 11. 11. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ អនុវត្ដចបស់ ែខមក ស់ គថ ករ ឺ ងសង់លូ្រតូវបញច ប់មុនករ្រកល្រកួស្រកហមចប់េផ្ដម។ ើ ្របសិនេបមនលូ ែតមួយ ឬពរកែន្លងេនេលើកំ ើ ី ្រកល្រកួស្រកហម នង ិ ត់ផូ វ្រកល្រកួស្រកហម ជករ្របេសើរ បញចូ លករ ្ល ក់លូេទកនុងកិចចសនយែតមួយ ដូចេនះ មនអនកទទួលករែតមួយប៉ុេ កចចករទំងេនះ។ ិ ២០០៩ ចំេពះកិចសនយគេ្រមងេស កមម ឃុំ សងត់ ចេរៀបចំកិចសនយេទ ច ក ច ្ណ ះ នងអនុវត្ដ ឹ មសកមមភព ឬលទធផល នមយៗ ឬេរៀបចំកិចសនយជកញច ប់ (មនន័យថ បញចូ លសកមមភព ឬលទធផលទំងអស់ៃនកិចសនយ)។ ច ច ី ួ េបឃុំ សងត់ចុះកចសនយេទ ក ើ ិ ច ចបស់ ួ ក មសកមមភព ឬលទធផលនីមយៗ ឃុំ សងត់្រតូវេរៀបចំែផនករអនុវត្ដឱយបន ស់ េហយ្រតូវ្របកដថ សកមមភព ឬលទធផលនីមយៗ្រតូវបនបញច ប់េទ ួ ើ មនដូេចះេទ ករចុះកចសនយ រេបៀបេនះងយនឹងទទួលប ជ័យ។ ន ិ ិ ច ឧទហរណ ៖ កសិកមមច្រមុះរួមមនករបណះប ៍ ុ ្ដ ្ដ ល ករ ម មលំ ប់លំេ យ េបើ ន ករគំ្រទបេចចកេទស ករផ្ដល់ សមរៈ ករជក្រសះចិញចឹម្រតីជេដើម ឃុំ សងត់ ចចុ ះកិចសនយជកញច ប់រមគែតមួយេនេ្រកមគេ្រមងកសិ ភ ក ច ួ ន ី កមមច្រមុះ ជមួយអនកផ្ដល់េស កមម    ơ.៨. ករបណះប ុ ្ដ មួយ។ ប៉ុែន្ដឃុំ សងត់ក៏ ចចុះកិចសនយេ ក ច ្ដ ល នងករ ិ ម ន ចុះកចសនយជមួយអនកផ្ដល់េស កមម ិ ច ករផគតផងសមរៈ ចុះកិចចសនយជមួយអនកផគតផង់ ់ គ ់ ភ ់ គ ករងរ ងសង់តូច យែឡកៗពគ ដូចជ ៖ ី ន មួយ មួយ ឬ ច ចុះកចសនយអនកទទួលករ ិ ច មួយ។ ŁũĮЊĕЊijŏĠŔ˝сĠЮşĆ˝Ю◦₤ ą មុនេពលេមឃុំ េចសងត់ ចចប់េផ្ដើមអនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់ ព័តមនស្ដីពីករេលើកគេ្រមង្រតូវ ក ក ៌ បញជូ នេទអងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង។ បនប់មកេទៀត អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុងនឹងបញជូ ន ទ ្រស្ដ្រតូវ ព័តមនគេ្រមងទំងេនះេទមនទរជនញែដលមនករពក់ពនេទនងគេ្រមង (ដូចជ គេ្រមងធ ៌ ័ ធ ី ំ ឹ បញជូ នេទមនទរធន ធនទឹក នងឧតុនិយម ) េដមបពនតយបញក់បេចចកេទស។ ជ ើ ី ិ ិ ី ិ  មនទរជនញមនសិទបដេសធេលើគេ្រមង មួយ ី ំ ិធ ិ ែដលមនសម្រសបេទ ិ  មស្ដង់ របេចចកេទស។ ស្រមប់គេ្រមងខ្លះ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវសុំ ឱយមនករវភគផលប៉ះពល់េទ ិ េលើបរ ិ ថ ន ែដលជែផនកមួយៃនដំេណរករពិនិតយបញក់បេចចកេទស។ ជ ើ  ស្រមប់គេ្រមងខ្លះ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវសុំ ឱយមនរបយករណសិក ដធី្ល ែដល ៍ ី ជែផនកមួយៃនដំេណរករពនិតយបញក់ពបេចចកេទស។ ជ ើ ិ ី  ៍ ស្រមប់គេ្រមងខ្លះ អងគភពរដ្ឋបលមូល ្ឋ នេខត្ដ ្រកុង្រតូវសុំ ឱយមនរបយករណស្ដីពវធនករ ី ិ ករពរសុ វតថភពជនជតេដមភគតិច ែដលជែផនកមួយៃនដំេណរករពនតយបញក់ពីបេចចកេទស។ ជ ិ ិ ើ ើ ិ ិ ơ.៩. ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់នឹង្រតូវករជំនួយបេចចកេទសចំបច់ កនុង៣ដំ ក ំ 1. ជនួយបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំគេ្រមង ក់កលសំ ខន់គឺ ៖ ំ 2. ជនួយបេចចកេទសកនុងដំេណរករលទធកមមគេ្រមង ើ ំ 3. ជនួយបេចចកេទសកនុងករ្រតួតពនិតយករអនុវត្ដកចសនយ ិ ច ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 10
 12. 12. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក អនកផ្ដល់ជំនួយបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំ នងដំេណរករកចចលទធកមមគេ្រមងឃុំ សងត់ េ ក ិ ើ ិ ២០០៩ ថ អនក ំ ួ ជនយបេចចកេទស។ ចំេពះអនកផ្ដល់ជំនួយបេចចកេទសកនុងករ្រតួតពនិតយករអនុវត្ដកិចសនយឃុំ សងត់េ ច ក ិ អនក្រតួតពនតយបេចចកេទស។ អនកជំនួយបេចចកេទស នងអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស្រតូវែតង ិ ិ ិ សងត់។ អនកបេចចកេទស ក ចមកពី យេមឃុំ េច ថ ប័នេផ ងៗ ដូចជ ម្រន្ដី ជករ បុគគលិកអងគករមនែមនរ ្ឋ ភបល ឬ ិ ិ វស្វករមកពីែផនកឯកជន ែដលនឹង្រតូវែតង ិ ងេ ំ េទស ឬក៏ជអនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទស។ ˝). ងេ ំ ថ យេមឃុំ េចសងត់ េដមបអនុវត្ដករងរជអនកជំនួយបេចចក ក ើ ី ΒĖ˝ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ អនកជំនួយបេចចកេទសមនតួនទជួយដល់េមឃុំ េចសងត់កុ ងករេរៀបចំគេ្រមង នងដំេណរករកចច ក ន ី ិ ើ ិ លទធកមមគេ្រមង។ េនេពលម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស និងអនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុកខណ្រតូវបនេមឃុំ េចសងត់ ំ ្ឌ ក ំ េសនើសុំឱយជួយេលើែផនកបេចចកេទស កនុងករេរៀបចំគេ្រមង និងដំេណរករកិចចលទធកមម ម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស និង ើ ំ អនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុកខណេនះនឹង្រតូវេដើរតួជអនកជនួយបេចចកេទស។ កនុងករណេនះ ្រកុម្របឹក ្ឌ ី ឃុំ សងត់មន្រតូវចំ ក ិ ខណផ្ដល់ឱយេឡយ។ ្ឌ ើ Š). យស្រមប់េស កមមែដលម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស នងអនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុក ំ ិ ΒĖ˝ŪijФijĮЊĕЊijŏĠЮşĆ˝Ю◦₤ េឈះអនក្រតួតពនិតយបេចចកេទស្រតូវមនេនកនុងកចសនយែដលេធ្វេឡងរ ងេមឃុំ េចសងត់ជមួយ ម ក ិ ិ ច ើ ើ នងអនកទទួលករ។ អនក្រតួតពិនិតយបេចចកេទសមនករទទួលខុស្រតូវពិេសស កនុងករ្រតួតពិនិតយេមលេលើករ ឹ ើ ជ ន អនុវត្ដកិចសនយ និងពិនិតយបញក់េលើបរមណ និងគុ ណភពករងររបស់អកទទួលករ។ ច ិ េនេពលម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស និងអនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុកខណ្រតូវបនេមឃុំ េចសងត់ ំ ្ឌ ក េសនើសុំឱយជួយេលើែផនកបេចចកេទស កនុងករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ដកិចសនយ ម្រន្ដីគ្រទបេចចកេទស និងអនកស្រមប ច ំ ស្រមួលេខត្ដ្រកុង ្រសុកខណេនះនង្រតូវេដើរតួជអនក្រតួតពនិតយបេចចកេទស។ កនុងករណេនះ ្រកុម្របក ឃុំ ្ឌ ឹ ិ ី ឹ សងត់មន្រតូវចំ ក ិ យស្រមប់ េស កមមែដលម្រន្ដគ្រទបេចចកេទស នងអនកស្រមបស្រមួលេខត្ដ ្រកុង ្រសុក ី ំ ិ ខណផ្ដល់ឱយេឡយ។ ្ឌ ើ ơ.ơƠ. ⅜˝₤ŔÐЮŪŌ₣ ų ň ្ល កសញគេ្រមង្រតូវបន ញ មស់គេ្រមង នងអនក ច ិ ក់េនទី ជអនកផ្ដល់មូលនិធិ។ ពកលបរេចឆទចប់េផ្ដើមអនុវត្ដកចសនយ។ ី ិ ិ ច ងគេ្រមងេដើមប្របប់្របជពលរដ្ឋឱយបនដឹងថ ំ ី អនក ជ ្ល កសញគេ្រមង្រតូវេរៀបចំេឡើងកនុងរយៈេពល១៥ៃថង បនប់ ញ ទ ក ំ ួ ្រគប់គេ្រមងឃុំ សងត់ទងអស់ែដលបេងកតបនជលទធផលសថិតេនជប់ជ្របចំមយកែន្លង (ដូចជ ើ េហ ្ឋ រចនសមពនធ ្រសះចញចឹម្រតី សហគមន៍ៃ្រពេឈើ េទសចរណធមមជត...។ល។) ្រតូវែតមន ័ ៍ ិ ិ ្ល កសញ ញ គេ្រមង។ គេ្រមងទំង ្រតូវករ យ ្ល កសញគេ្រមងេទ។ ញ ែដលមន្រតឹមែតសកមមភពែថទំជ្របចំ ឬគេ្រមងេស កមម េនះមនចំបច់ ិ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 11
 13. 13. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ចំេពះគេ្រមងឃុំ សងត់ ក េ្រជសេរស េ ើ ើ យ្របជពលរដ្ឋ ២០០៩ ្ល កសញគេ្រមងមនមុខងរសំ ខន់។ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់្រតូវបន ញ ក ឹ មរយៈករេបះេឆត េហយ្របជពលរដ្ឋបនចូ លរួមកនុងដំេណរករក ន ើ ើ ែផនករ េដមបសេ្រមចេទេលើសកមមភពអភវឌ ន៍ែដលមន ើ ី ិ ង ទភពខពស់បំផុតេនកនុងឃុំ សងត់របស់ខួ ន។ ក ្ល ិ ្ល កសញជមេធយបយមួយ ឱយ្របជពលរដ្ឋដឹងអំពីអី្វែដល្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់បនេធ្វើ។ ញ ក ដូេចនះ េយង ើ ចនយយថ េគលបំណងសំ ខន់បំផុតរបស់ ិ ដល់ ្របជពលរដ្ឋែដលរស់ េនកនុងឃុំ សងត់។ ក ៌ ព័តមនៃន ្ល កសញគេ្រមង គេដើមបផ្ដល់ពតមន ញ ័ ៌ ឺ ី ្ល កសញគេ្រមង រួមមន ៖ ញ  េឈះឃុំ សងត់ ម ក  េឈះគេ្រមង ទំហំគេ្រមង នងឆអនុវត្ដគេ្រមង ម ិ នំ ចំនួនថវកពីមូលនិធិឃុំ សងត់ ក ិ  ចំនួនថវកចូ លរួមចំែណករបស់្របជពលរដ្ឋ ិ  ចំនួនថវកពី្របភពេផ ងៗេទៀត េបើមន ិ  ចំនួនថវកសរុប ិ  þНе ₤İijс............................. ˛ ..............................(េឈះគេ្រមង) .............................. ម Ă е............... Ė មូលនិធិឃុំ សងត់ ក ៖...................................េរៀល ថវកព....................... ិ ី ៖...................................េរៀល ទុនចូ លរួមរបស់មូល ្ឋ ន ៖...................................េរៀល សរុប ៖...................................េរៀល េត្រតូវ ើ ក់ ្ល កសញគេ្រមងេនកែន្លង ញ ? ្ល កសញគេ្រមង្រតូវ ៖ ញ ក់េនកែន្លង្របជពលរដ្ឋ  ចេមលេឃើញ និង ើ នបន មនគុណភពល្អ ែដលធនបននូវករេ្រប្របស់យូរអែង្វង ើ  ក់  ងេនទី ំ ងលទធផលគេ្រមង។ ំ ចំេពះ្របេភទលទធផលគេ្រមងមួយចំនួន (ឧទហរណ អណងទក) ៍ ឹ ូ ្ដ សុី មងត។ ចំេពះ្របេភទលទធផលគេ្រមងេផ ងៗេទៀត ៉ ់ ៍ ្ល កសញ ញ ច ក់ជប់នឹងជញំង ជ េរៀន)។ ្ល កសញគេ្រមងមនចំបច់េធ្វើ នង ញ ិ ិ ច ក់េលើបេងល គ ច ក់ភប់ផល់េទនឹងលទធផលគេ្រមង (ឧទហរណ ជ ទ ៍ ក់េ្រចើនេពកេទ។ ឧទហរណ ៖ គេ្រមងផ្លូវលំ ៍ គេ្រមង ច ក់ែតមួយេនេដើមផ្លូវជករ្រគប់្រគន់ មនចំបច់ ក់ ិ ្ល កសញ គេ្រមងនង្រតូវបនផ្ដល់េ ញ ឹ ្ល កសញ ញ ្ល កសញ ញ ្ល កសញេន្រគប់កែន្លង ក់លូេនះេទ។ ញ យអនកទទួលករែដលអនុវត្ដគេ្រមងេនះ។ ដូេចនះអនកទទួលករ្រតូវ ដងអំពករទទួលខុស ្រតូវរបស់ខួ នកនុងករេធ្វើ ្ល ឹ ី ្ល កសញគេ្រមងមុនេពលេដញៃថ្លគេ្រមង។ ញ ៉ ្ល កសញគេ្រមង្រតូវេរៀបចំេឡើងេនកនុងតៃម្លមយយងសមរមយបំផុត។ ញ ួ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 12
 14. 14. ំ ជពូកទី១ ៖ ទិដ្ឋភពទូេទ ែខមក ជេ្រមស ៖ ្រកុម្របក ឃុំ សងត់ ចសេ្រមចអនុ ញតឱយអនកទទួលករ ក ញ ើ ឹ ២០០៩ ក់េឈះរបស់ខួ ន េនេលើ ម ្ល ្ល កសញគេ្រមង។ េធ្វែបបេនះនងផ្ដល់ករេលើកទកចិតដល់អកទទួលករកនុងករេធ្វករងរ្របកបេ ញ ្ដ ន ើ ឹ ឹ ើ យគុណ ភពល្អ ពីេ្រពះគត់មនចង់ឱយេឈះខ្លួនមនេនេលើសមទផលែដលខូច ឬមនគុ ណភពមនល្អេនះេទ។ ម ិ ិ ិ ធ ơ.ơơ. Łũũ˝⅝◦Н˝υ˝⅜ũÐЮŪŌ₣ΒķЊŷűΘĕчþНе ₤İijс ˛ ្រកុម្របឹក ឃុំ សងត់ ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករែថរក ទុក ល់ឯក ក នងករអនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់។ ឯក ក ឹ ែឡកៗពគេន ី ន ឯក េ ឃុំ សងត់យងេ ក ៉ យែដលទក់ទង់េទ រចបប់េដើមៃនគេ្រមងនមយៗ ្រតូវេរៀបចំរក ទុ ក ី ួ រេដញៃថ្លែដលប ជ័យ រួមទំងឯក ច រទំង ច រពក់ពននងគេ្រមងេនះក៏្រតូវរក ទុកេន ័ ធ ឹ កនុងេសៀវេភែណនំេនះ នឹងមនកំណត់ចំ យសញ ញ យ ស់រយៈេពល្របំឆបនប់ពគេ្រមង្រតូវបនបញច ប់។ ចំេពះ នំ ទ ី ស់រយៈេពល្របំឆបនប់ពីគេ្រមង្រតូវបនបញច ប់។ នំ ទ គេ្រមង េ មកែន្លងេ ។ ឃុំ សងត់យង ក ៉ ំជេ្រចើនទក់ទងេទនឹងករេរៀបចំទុក ក់សំណឯក ុំ រ О ơ.ơƯ. ŁũŬŎŁũ‗чЮĉŪ˝ОņŁũİũÐ‗ЮĕŎŏļĮЮŠijŚ Ū˝₣ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប នងអនកពក់ពនទងអស់ មនសិទិធ យករណអំពីបញភពមន្រប្រកតីៃនករេ្របើ ័ ធ ំ ៍ ្ហ ិ ិ ្របស់ថវកឃុំ សងត់ នងបញភពមន្រប្រកតីៃនករេរៀបចំគេ្រមង ករអនុវត្ដកិចចលទធកមមគេ្រមង និងករ ក ្ហ ិ ិ ិ អនុវត្ដគេ្រមងឃុំ សងត់ េទ្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុង ក សំ ប្រតគណេនយយភព” ែដលេនជតផទះរបស់ខួ ន ឬ ុ ្ល ិ មត់ រួមទំងករ យករណ ៍ មរយៈសរេសរលិខិត ក់េនកនុង “្របអប់ មរយៈមេធយបយេផ ងេទៀត ដូចជ យករណផល់ ៍ ទ មទូរស័ ពេទសមជក្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុង។ េនេពលទទួល ទ ិ បននូវេសចក្ដី យករណផល់មត់ សមជក្រកុមករងរគណេនយយភពរូបេនះ្រតូវែតេរៀបចំកំណត់េហតុ។ ៍ ទ ិ ពកយបណងត ៉ និងកំណត់េហតុនឹង្រតូវ ្ដឹ េធ្វករពិភក និងសេ្រមច។ ើ នតិវធីេ ី ិ ះ្រ ក់ជូនកិច្របជុំរបស់្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុងស្រមប់ ច យបញភពមន្រប្រកតី នងបណងត ៉ ្រតូវអនុវត្ដេទ ្ហ ្ដឹ ិ ិ មនតិវធីែដលមនែចងេនកនុង ី ិ េសចក្ដែណនំសី ្ដពករបេងកើត្រកុមករងរគណេនយយភពេខត្ដ ្រកុង នងនីតវធែដលបនកំណត់កុ នងេគលករណ ៍ ី ី ិ ិ ិ ី ែណនំែដលបន ក់េចញេ យ គ.ជ.វ.វ។ េសៀវេភែណន ំសីពីករអនុ វត្តគេ្រមងមូ លនិធឃុ ំ សងត់ ្ត ក ិ 13

×