ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី 2006(1)

292 views
215 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី 2006(1)

 1. 1. Rkm nItiviFIrdæb,evNI
 2. 2. -1- KnßITI 1 bTb,BaØtþiTUeTA CMBUkTI 1 eKalbMNgénRkmnItiviFIrdæb,evNI eKalbMNgénbNþwgrdæb,evNI karTTYlxusRtUvrbs;tulakar nig KUPaKI maRta 1>- eKalbMNgénRkmnItiviFIrdæb,evNI nItiviFIEdlTak;TgeTAnwgbNþwgrdæb,evNI RtUveFVItambBaØtþiénRkmenH elIk ElgEtkñúgkrNIEdlc,ab;epSg)ankMNt;Biess . maRta 2>- eKalbMNgénbNþwgrdæb,evNI siT§iBwgBak;tulakar 1-bNþwgrdæb,evNImaneKalbMNg[tulakaredaHRsayvivaTrdæb,evNI edayEp¥kelIc,ab; edIm,IkarBarsiT§irbs;buKÁlÉkCn . 2-CnRKb;rUbRtUv)anFananUvsiT§iBwgBak;tulakarcMeBaHvivaTrdæb,evNI . maRta 3>- siT§iTamTar[saksYr eKalkarN_cMeBaHmux 1-PaKINak¾minGacRtUv)anCRmHkþIedaymin)ansaksYr b¤ ekaHehAeLIy . 2-kñúgkrNINak¾eday tulakarRtUveKarBeKalkarN_cMeBaHmux . maRta 4>- karTTYlxusRtUvrbs;tulakar nig PaKI tulakarRtUvRbwgERbg edIm,Ira:b;rgbNþwgrdæb,evNI[RbRBwtþeTAedaymanPaB yutþiFm’nigqab;rh½s ÉPaKIRtUvGnuvtþbNþwgrdæb,evNIedaysucritnigesμaHRtg; . maRta 5>- PasaEdleRbIkñúgtulakar siT§irbs;PaKIkñúgkaresñIsMu[manGñkbkERb 1-enAkñúgtulakar RtUveRbIPasaExμr . 2-PaKIEdlminGacyl;PasaExμr GacesñIsMurkGñkbkERbPasaEdlman lkçNsm,tþiRKb;RKan; ehIyRbsinebIsamIxøÜnBuMmanlT§PaBrkxøÜnÉg)aneT rdæ
 3. 3. -2- RtUvrkCMnYs . maRta 6>- karcUlrYmrbs;tMNagGyükar 1-kñúgkrNIEdlyl;eXIjfa caM)ac;RtUvkarBarplRbeyaCn_saFarN³ tulakarRtUvCUndMNwgeTAtMNagGyükarfa BakübNþwgRtUv)anTTYl . 2-eTaHbICaKμankarCUndMNwgEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH BItulakark¾eday k¾tMNagGyükar GaccUlrYmkñúgnItiviFIénbNþwgrdæb,evNI nig beBa©jeyabl;)anEdr RbsinebIxøÜnyl;eXIjfa caM)ac;RtUvkarBarplRbeyaCn_ saFarN³ . CMBUkTI 2 tulakar EpñkTI 1 smtßkic©salaCRmHkþI maRta 7>- niymn½yéntulakarEdlmansmtßkic© tulakarEdlmansmtßkic© KWCatulakarEdlGacTTYledayRsbc,ab;nUvBakü bNþwg vinicä½yelIerOgkþI ehIyecjsalRkm b¤ saldIka)an . maRta 8>- smtßkic©salaCRmHkþIEdl)ankMNt;eTAtamlMenAzan CaGaT× bNþwgcMeBaHcugcemøIyEdl)ankMNt;kñúgcMNucxageRkamenH RtUvdak;Bakü bNþwgeTAsaladMbUg Edlmansmtßkic©CRmHkþIenATIkEnøgEdl)ankMNt;enAkñúg cMNucnImYy²xageRkamenH ³ k-rUbvnþbuKÁl ³ -lMenAzanrbs;cugcemøIy . -TIsMNak; ebIBuMmanlMenAzan b¤ manlMenAzanminBitR)akdenA kñúgRBHraCaNacRkkm<úCa .
 4. 4. -3- -lMenAzancugeRkay ebIBuMmanTIsMNak; b¤ manTIsMNak;minBit R)akd . x-nItibuKÁlkñúgRbeTs ³ -TItaMgénTIsñak;kar b¤ TIkEnøgGaCIvkmμCacm,g . -lMenAzanrbs;GñktMNag b¤ rbs;GñkTTYlxusRtUvParkic©cat; EcgkargarCacm,g ebIKμanTIsñak;kar b¤ TIkEnøgGaCIvkmμeT . K-nItibuKÁlbreTs ³ -TItaMgénTIsñak;kar b¤ TIkEnøgGaCIvkmμCacm,g . -lMenAzanrbs;GñktMNagRbcaMRBHraCaNacRkkm<úCa b¤ rbs; GñkTTYlxusRtUvParkic©cat;EcgkargarCacm,gkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa ebIKμanTI sñak;kar b¤ TIkEnøgGaCIvkmμenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaeT . maRta 9>- smtßkic©salaCRmHkþIEdl)ankMNt;eTAtamRTBüsm,tþi CaGaT× eRkABItulakarEdl)ankMNt;kñúgmaRta 8 ¬smtßkic©salaCRmHkþIEdl)an kMNt;eTAtamlMenAzan CaGaTצ xagelIenH BakübNþwgEdl)ankMNt;kñúgcMNuc xageRkamenH GacbþwgenAtulakarEdlmansmtßkic©enATIkEnøgEdl)ankMNt;kñúg cMNucnImYy² k¾)anEdr ³ k-bNþwgTamTar[GnuvtþkatBVkic© ³ kEnøgEdlRtUvGnuvtþkatBVkic© . x-bNþwgTamTar[bg;R)ak;edayrUbiyaNtþi b¤ mUlb,Tanb½Rt ³ kEnøg bg;rUbiyaNtþi b¤ mUlb,Tanb½Rt . K-bNþwgTamTar[GnuvtþkatBVkic© cMeBaHbuKÁÁlEdlBuMmanlMenAzankñúg RBHraCaNacRkkm<úCa b¤ lMenAzanminBitR)akd ³ kEnøgEdlkmμvtßúénkarTamTar b¤ kmμvtßúénR)atiePaKEdlFanaelIkarTamTarenaH b¤ RTBürbs;cugcemøIyEdlGac rwbGUs)ansßitenA . X-bNþwgTamTar[GnuvtþkatBVkic© cMeBaHnItibuKÁlEdlBuMmanTIsñak;kar b¤TIkEnøgGaCIvkmμkñúúgRBHraCaNacRkkm<úCab¤ TIsñak;kar b¤ TIkEnøgGaCIvkmμminBit
 5. 5. -4- R)akd ³ kEnøgEdlkmμvtßúénkarTamTar b¤ kmμvtßúénR)atiePaKEdlFanaelIkarTam TarenaH b¤ RTBürbs;cugcemøIyEdlGacrwbGUs)ansßitenA . g-bNþwgcMeBaHbuKÁlEdlmanTIsñak;kar b¤ TIkEnøgGaCIvkmμEdlTak;Tg nwgskmμPaBkargarrbs;TIsñak;kar b¤ TIkEnøgGaCIvkmμenaH ³ TItaMgénTIsñak;kar b¤ TIkEnøgGaCIvkmμenaH . c-bNþwgTak;TgnwgGMeBIGnItüanukUl ³ kEnøgEdlGMeBIGnItüanukUlekIteLIg . q-bNþwgTak;TgnwgGclnvtßú ³ kEnøgEdlGclnvtßúenaHsßitenA . C-bNþwgTak;TgnwgkarcuHbBa¢I ³ kEnøgEdlRtUvcuHbBa¢I . Q-bNþwgTak;Tgnwgmt’k ³ lMenAzanrbs;mtkCn enAeBlsnþtikmμ RtUvcab;epþIm b¤ TIsMNak; ebImtkCnBuMmanlMenAzankñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤ manlMenAzanminBitR)akd b¤ lMenAzancugeRkay ebImtkCnenaHBuMmanTIsMNak; kñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤ manTIsMNak;minBiitR)akd . maRta 10>- smtßkic©salaCRmHkþIBiesselIerOgkþIElglHKñanigerOgkþIGMBIbutþ- PaB 1-bNþwgElglHKñanigbNþwgTamTar[bBa¢ak;GMBIGtßiPaBb¤ ntßiPaBénbutþPaB RtUvsßitenAeRkamsmtßkic©pþac;mux rbs;saladMbUgEdlmansmtßkic©enAlMenAzan rbs;PaKIénTMnak;TMngzan³buKÁlEdlBak;B½n§nwgbNþwgenaH b¤ lMenAzannaeBl EdlPaKIenaHTTYlmrNPaB . 2-ebIlMenAzanEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH BuMsßitenAkñúg RBHraCaNacRkkm<úCa b¤ lMenAzanenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaminBitR)akdeT smtßkic©salaCRmHkþI RtUvkMNt;tamTIsMNak; . ebIBuMmanTIsMNak; b¤ TIsMNak; minBitR)akdeT smtßkic©enaHRtUvkMNt;tamlMenAzancugeRkay . maRta 11>- smtßkic©salaCRmHkþIcMeBaHkarTamTareRcIncMNucedaybBa©ÚlCa mYyKña cMeBaHbNþwgmYyEdlmankarTamTareRcIncMNuc EdlsßitenAeRkamsmtßkic©
 6. 6. -5- salaCRmHkþIepSgKña GacbþwgeTAtulakarEdlmansmtßkic©elIkarTamTarNamYy k¾)anEdr edaybBa©ÚlkarTamTarepSgeTotCamYyKña . maRta 12>- karkMNt;tulakarEdlmansmtßkic© kñúgkrNIEdltulakarmansmtßkic©minGacGnuvtþnUvsiT§iCRmHkþI)anedaysar c,ab; b¤ ehtukarN_Bit b¤ krNIEdlsmtßkic©salaCRmHkþIminGackMNt;)aneday sarEdnsmtßkic©éntulakarminBitR)akd tulakarkMBUlRtUvkMNt;tulakarEdl mansmtßkic© edaydIkaseRmc tamBaküsuM . maRta 13>- karRBmeRBogkñúgkarkMNt;tulakarEdlmansmtßkic© 1-karRBmeRBogEdlkMNt;tulakarEdlmansmtßkic©CRmHkþI nwgmanGanuPaB luHRtaEtkarRBmeRBogenaH RtUv)aneFVIeLIgrvagBaNiC¢krnigBaNiC¢kr b¤ nItibuKÁl nignItibuKÁl b¤ BaNiC¢krnignItibuKÁl cMeBaHEtkarCMnuMCRmHkþIelIkTI 1 . 2-karRBmeRBogEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH nwgmanGanuPaB luHRtaEtkarRBmeRBogenaH RtUv)aneFVIeLIg cMeBaHbNþwgEdlEp¥kelITMnak;TMng KtiyutþEdl)ankMNt; ehIyRtUv)aneFVIeLIgCalayl½kççN_GkSr . maRta 14>- smtßkic©salaCRmHkþIEdl)anekIteLIgedayKμankartva:BIcugcemøIy enAeBlEdlcugcemøIy)aneFVIesckþIedaHsaGMBIGgÁesckþI enAkñúgnItiviFIeRtom sRmab;karTajehtupl b¤ )aneqøIyTajehtuplGMBIGgÁesckþIenAkñúgkarTajehtu pledaypÞal;mat;rYcehIy enAtulakarénkarCMnuMCRmHelIkTI 1 edayKμankartva: GMBIkMhusénsmtßkic©salaCRmHkþIenaH tulakarenHRtUvmansmtßkic©CRmHkþI. maRta 15>- krNIelIkElgénkarGnuvtþcMeBaHsmtßkic©pþac;muxrbs;salaCRmH kþI Edlc,ab;)ankMNt; bBaØtþiénmaRta13¬karRBmeRBogkñúgkarkMNt;tulakarEdlmansmtßkic©¦ nigmaRta14¬smtßkic©salaCRmHkþIEdl)anekIteLIgedayKμankartva:BIcugcemøIy¦ xagelIenHminRtUvykmkGnuvtþeLIycMeBaHkrNIEdlmanbBaØtþiénc,ab;kMNt;
 7. 7. -6- smtßkic©pþac;muxcMeBaHbNþwg . maRta 16>- karBinitüPsþútagedayqnÞanusiT§i tulakarGacBinitüPsþútagcMeBaHbBaðaEdlTak;Tgnwgsmtßkic©salaCRmH kþI edayqnÞanusiT§irbs;xøÜn)an . maRta 17>- mUldæanéneBlevlasRmab;kMNt;smtßkic©salaCRmHkþI smtßkic©salaCRmHkþIRtUvkMNt;tameBldak;BakübNþwg . maRta 18>- karcat;EcgbNþwgxussmtßkic©salaCRmHkþI 1-RbsinebItulakaryl;eXIjfa bNþwgTaMgmUl b¤ EpñkNamYy minsßitenA eRkamsmtßkic©rbs;xøÜneT tulakarenHRtUvepÞrbNþwgenaHeTAtulakarEdlmansmtß- kic© tamBaküsuMrbs;PaKI b¤ edayqnÞanusiT§irbs;xøÜn . 2-BaküsuMepÞrbNþwgRtUveFVICalayl½kçN_GkSr elIkElgEtkrNIEdldak; BaküsuMenAkalbriecäT . enAeBleFVIBaküsuMenH RtUvbBa¢ak;[c,as;las;GMBImUl ehtuénBaküsuMenaH . maRta 19>- karepÞredIm,IeCosvagBIkaryWtya:v CaGaT× 1-eTaHbICabNþwgNamYysßitenAeRkamsmtßkic©rbs;xøÜnk¾eday RbsinebI tulakarénkarCMnuMCRmHelIkTI 1 yl;eXIjfacaM)ac;edIm,IeCosvagBIkaryWtya:v hYsehtuénnItiviFI b¤ edIm,IeFVI[mansmFm’rvagKUPaKI edayBicarNaGMBIlMenAzan rbs;PaKInigsakSIEdlRtUvsaksYrTItaMgénvtßúEdlnwgRtUv)anRtYtBinitünigkal³ eTs³epSg² tulakarenaHGacepÞrbNþwgTaMgmUl b¤ EpñkNamYy eTAtulakarepSg eTotEdlmansmtßkic©tamBaküsMurbs;PaKIb¤edayqnÞanusiT§irbs;xøÜn)an. 2-kñúgkrNIEdlmanBaküsuM Edl)ankMNt;kñúgbBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xag elIenH tulakarRtUvseRmc edaysYreyabl;rbs;PaKImçageTot . kñúgkrNIEdl tulakarseRmcnUvkarepÞrEdl)ankMNt;kñúgbBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH eday qnÞanusiT§irbs;xøÜn enaHtulakarGacsYreyabl;KUPaKI)an .
 8. 8. -7- maRta 20>- karkRmitnUvkarepÞrkñúgkrNIsmtßkic©pþac;muxEdl)ankMNt;eday c,ab; bBaØtþiénmaRta 19 ¬karepÞredIm,IeCosvagBIkaryWtya:v CaGaTצ xagelIenH minRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlbNþwgsßitenAeRkamsmtßkic©pþac;mux Edl)ankMNt;edayc,ab;rbs;tulakarEdlcat;karbNþwgenaH . maRta 21>- bNþwwgCMTas; cMeBaHdIkaseRmcepÞr nig dIkaseRmcelIkecalBaküsuMepÞr GacbþwgCMTas;)an . maRta 22>- GanuPaBéndIkaseRmcepÞr CaGaT× 1-dIkaseRmcsßaBrénkarepÞr RtUvmanGanuPaB[tulakarEdlTTYlkarepÞr Rbtibtþitam . 2-tulakarEdl)anTTYlkarepÞr minGacepÞrerOgkþIeTAtulakarepSgeTot)an eT . 3-enAeBldIkaseRmcepÞrcUlCasßaBr bNþwgenaHRtUvcat;Tukfatulakar EdlTTYlkarepÞr cat;kartaMgBIedIm . 4-enAeBldIkaseRmcepÞrcUlCasßaBr tulakarEdl)anseRmckarepÞrRtUv bBa¢ÚnsMNuMerOgGMBIbNþwgenH eTAtulakarEdlTTYlkarepÞr . EpñkTI 2 rcnasm<½n§éntulakar maRta 23>- karCRmHkþIelIkTI 1 edayecARkmmYyrUb b¤ edayRkumRbwkSaCMnuMCRmH énecARkm 1-enAsaladMbUgerOgkþIRtUvTTYlbnÞúkedaHRsayedayecARkmmñak;elIkElg EtkrNIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 2 xageRkamenH . 2-cMeBaHerOgkþIxageRkamenH RtUvTTYlbnÞúkedaHRsayedayRkumRbwkSaCMnuM CRmHénecARkm ³
 9. 9. -8- k-erOgkþIEdlkmμvtßúénbNþwgmantémøminticCag 5>000>000 ¬R)aM lan¦ erol ehIyEdltulakarTTYlsÁal;fa KYrEtRtUv)anvinicä½ynigCRmHedayRkum RbwkSaCMnuMCRmHénecARkm edayKitBicarNaGMBIcMnYnénKUPaKI nig bBaðaepSgeTot . x-erOgkþIEdlc,ab;kMNt;faRtUvvinicä½y nig CRmHkþIedayRkumRbwkSaCMnuM CRmHénecARkm . 3-kñúgRkumRbwkSaCMnuMCRmHénecARkm Edl)ankMNt;kñúgbBaØtþiénkfaxNÐTI 2 xagelIenH RtUvmanecARkm 3 ¬bI¦ nak; ehIycat;taMgmñak;CaRbFanRkumRbwkSaCMnuM CRmH . 4-dIkaseRmc[vinicä½y nig CRmHkþIedayRkumRbwkSaCMnuMCRmHénecARkmeday eyagtamcMNuc k énkfaxNÐTI 2 xagelIenH RtUveFVIeLIgedayRkumRbwkSa . maRta 24>- karBiPakSaénRkumRbwkSaCMnuMCRmH 1-karBiPakSaénRkumRbwkSaCMnuMCRmHminRtUv)aneFVICasaFarN³eT . 2-karBiPakSaRtUv)anebIk nig dwknaMedayRbFanRkumRbwkSaCMnuMCRmH . 3-ecARkmmñak;²RtUvbeBa©jmtieyabl;rbs;xøÜnkñúgkarBiPakSaenH . 4-dMeNIrkarénkarBiPakSamtieyabl;rbs;ecARkmmñak;²nigcMnYnsMeLgén mti RtUvrkSaTukCasm¶at; . maRta 25>- karseRmcénRkumRbwkSaCMnuMCRmH 1-karseRmcRtUveFVIeLIgedaymtiPaKeRcInrbs;ecARkmkñúgRkumRbwkSaCMnuM CRmH . 2-ecARkmmñak;²kñúgRkumRbwkSaCMnuMCRmHenH RtUvmansiT§iseRmcesμIKña .
 10. 10. -9- EpñkTI 3 karEbgEckerOgkþI nig kardkhUtsmtßkic©CMnuMCRmH nig bNþwgditcitþ maRta 26>- karEbgEckerOgkþI 1-karEbgEckerOgkþIenAtulakarmYy nig lMdab;sRmab;CMnYskñúgkrNIEdl ecARkmNamñak;manFur³ RtUvkMNt;TukCamunCaerogral;qñaMedaydIkaseRmcrbs; RbFantulakarenaH . 2-erOgkþInImYy²RtUv)anEbgEck[ecARkmmñak;²TTYlbnÞúkCasV½yRbvtþi tambBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH . 3-karEbgEckerOgkþIenAtulakarmYyniglMdab;sRmab;CMnYskñúgkrNIEdl ecARkmNamñak;manFur³EdlRtUv)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH minGacRtUv bþÚrkñúgqñaMenaH)aneLIy elIkElgEtkñúgkrNIEdlecARkmNamñak;mankargareRcIn eBk b¤ krNIEdlecARkmRtUvQb; b¤ bþÚreTAtulakarepSg b¤ krNIEdlecARkmbnþ manFur³ edaysarehtupldUcCaRtUvQb;sRmakkñúgry³eBlEvg CaGaT× . karbþÚr cMeBaHkrNIenH RtUvkMNt;edaydIkaseRmcrbs;RbFantulakar . maRta 27>- kardkhUtecARkmBIsmtßkic©CMnuMCRmH 1-ecARkmRtUvdkhUtBIkarGnuvtþmuxkarrbs;xøÜn kñúgkrNIEdl)ankMNt;dUc xageRkamenH ³ k-kalNaecARkm b¤ shB½T§rbs;ecARkm b¤ GtItshB½T§rbs; ecARkmCaPaKINamYykñúgerOgkþI . x-kalNaecARkmCajatielahitkñúgfñak;TI 6 ¬R)aMmYy¦ b¤ jatiBn§ kñúgfñak;TI 3 ¬bI¦ b¤ GtItjatiBn§kñúgfñak;TI 3 ¬bI¦ rbs;PaKINamYy . K-kalNaecARkmCaGñkGaNaBüa)alrbs;PaKINamYy . X-kalNaecARkmEdlTTYlbnÞúkerOgkþI Føab; b¤ kMBugmanvivaTenA tulakarCamYyPaKINamYy .
 11. 11. -10- g-kalNaecARkm)aneFVICasakSI b¤ eFVICaGñkCMnajkñúgerOgkþI . c-kalNaecARkmCaGñktMNag b¤ Føab;CaGñktMNag b¤ CaGñkCMnYy[ PaKIcMeBaHerOgkþI . q-kalNaecARkm)ancUlrYmkñúgkarseRmcesckþImCÄtþkrcMeBaHerOgkþI b¤ )ancUlrYmkñúgkarseRmcesckþIIenAkñúgkarCMnuMCRmHelIkTI 1 Edl)an])aRs½y b¤ karCMnuMCRmHénbNþwg]T§rN_Edl)an])aRs½y b¤ bgðajmtieyabl;ENnaMEpñk c,ab; cMeBaHerOgkþI . 2-kñúgkrNIdUcmanmUlehtuénkardkhUt Edl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH tulakarRtUvseRmcesckþIGMBIkardkhUtenaH tamBaküsuM b¤ eday qnÞanusiT§irbs;xøÜn . maRta 28>- bNþwgditcitþecARkm 1-kñúgkrNIEdlmankal³eTs³EdlbNþal[mankarlMeGogkñúgkarCRmH kþI cMeBaHecARkmNamñak; enaHPaKIGacbþwgditcitþecARkmenaH)an . 2-kñúgkrNIEdlPaKI)aneqøIyTajehtuplcMeBaHmuxecARkm b¤ )aneFVIesckþI edaHsaenAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtuplcMeBaHmuxecARkmrYcehIy enaHPaKI minGacbþwgditcitþecARkmenaH)aneLIy . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlPaKIenaHmin)andwgGMBImUlehtuEdlGacbþwgditcitþ b¤ krNIEdl mUlehtuénbNþwgditcitþ)anekIteLIgenAeBleRkay . maRta 29>- kardkxøÜnrbs;ecARkm kñúgkrNIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI1énmaRta27¬kardkhUtecARkmBI smtßkic©CMnuMCRmH¦ b¤ kfaxNÐTI 1 énmaRta 28 ¬bNþwgditcitþecARkm¦ énRkmenH ecARkmGacdkxøÜÜn)an edayTTYlkarGnuBaØatBIRbFantulakarEdlxøÜnsßitenAeRkam . maRta 30>- karseRmcesckþIGMBIBaküsuMdkhUt b¤ bNþwgditcitþ 1-cMeBaHkardkhUtecARkm b¤ bNþwgditcitþcMeBaHecARkm RkumRbwkSaCMnuMCRmH
 12. 12. -11- enAtulakarEdlecARkmenaHsßitenAeRkam RtUvseRmcesckþI edaydIkaseRmc . 2-ecARkmminGaccUlrYmkñúgkarseRmcesckþIGMBIkardkhUt b¤ bNþwgditcitþ cMeBaHxøÜn)aneT . b:uEnþ ecARkmenaHGacbeBa©jmtieyabl;GMBIBaküsuMnUvkardkhUt b¤ bNþwgditcitþ)an . 3-BaküsuMnUvkardkhUtb¤bNþwgditcitþ RtUv)aneFVIeLIgedayeFVIesckþIbBa¢ak; dMbUgCalayl½kçN_GkSrnUvmUlehtu . 4-eBlEdlmanBaküsuMnUvkardkhUt b¤ bNþwgditcitþ nItiviFIénbNþwgRtUv )anp¥akrhUtdl;eBlEdldIkaseRmcGMBIbNþwgenH cUlCasßaBr . b:uEnþ bBaØtþienH minRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHskmμPaBEdlRtUvkarCabnÞan; dUcCakarEfrkSa karBarPsþútag CaGaT× . 5-cMeBaHdIkaseRmcEdlseRmcfa kardkhUt b¤ bNþwgditcitþmanmUlehtu RtwmRtUvenaH minGacbþwg])aRs½yeLIy . 6-cMeBaHdIkaseRmcEdlseRmcfa kardkhUt b¤ bNþwgditcitþBuMRtwmRtUv GacbþwgCMTas;)an . maRta 31>- karGnuvtþdUcKñacMeBaHRkLabBa¢I bBaØtþiénEpñkenHRtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHRkLabBa¢I . kñúgkrNI enH karseRmcesckþIGMBIBaküsuMnUvkardkhUt b¤ bNþwgditcitþ RtUveFVIedaytulakar EdlRkLabBa¢IenaHsßitenAeRkam . CMBUkTI 3 PaKI EpñkTI 1 smtßPaBPaKI nig smtßPaBkñúgkareFVIbNþwg maRta 32>- smtßPaBPaKI smtßPaBkñúgkareFVIbNþwg kartMNagEdlc,ab;)an
 13. 13. -12- kMNt;sRmab;CnEdlKμansmtßPaBkñúgkareFVIbNþwg 1-buKÁlEdlGacmansiT§i nig krNIykic© tambBaØtþiénRkmrdæb,evNI nig c,ab;epSgeTot GacCaedImecaT b¤ cugcemøIyenAkñúgbNþwgrdæb,evNI . 2-buKÁlEdlmansmtßPaBeFVIskmμPaBedayxøÜnÉg tambBaØtþiénRkmrdæ- b,evNI nig c,ab;epSgeTot Gacdak;BakübNþwgedayxøÜnÉgedaytaMgxøÜnCaedIm ecaT b¤ GaceqøIyedaHsacMeBaHbNþwg edaytaMgxøÜnCacugcemøIy b¤ GaceFVIskmμPaB bNþwgepSgeTotEdlCacaM)ac; . 3-GnItiCn nig CnenAeRkamGaNaBüa)alTUeTA GaceFVIskmμPaBbNþwg suBl)anluHRtaEtRtUv)aneFVIedayGñktMNagEdlc,ab;)ankMNt;.b:uEnþbBaØtþienH minRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlGnItiCnGaceFVIskmμPaBedayÉkraC . 4-bBaØtþiénRkmrdæb,evNI b¤ c,ab;epSgeTot RtUvykmkGnuvtþ cMeBaHGñktMNag Edlc,ab;)ankMNt; nig siT§itMNagrbs;GñktMNagenaH . maRta 33>- bBaØtþiBiesssþIBIskmμPaBbNþwgrbs;CnenAeRkamhitUbtßmÖ nig GñktMNagEdlc,ab;)ankMNt; 1-CnenAeRkamhitUbtßmÖ b¤ GñktMNagEdlc,ab;)ankMNt; GaceFVIskmμPaB bNþwg cMeBaHbNþwg b¤ bNþwg])aRs½yeTAtulakarCan;x<s;EdlRtUv)aneFVIeday PaKImçageTot edayKμankaryl;RBmBIhitUbtßmÖk³ b¤ GñkRtYtBinitüGñkGaNaBüa)al b¤ karRbKl;siT§iepSgeTot . 2-CnenAeRkamhitUbtßmÖ b¤ GñktMNagEdlc,ab;)ankMNt; RtUvmankarRbKl; siT§iBiessedIm,IeFVIskmμPaBbNþwgxageRkamenH ³ k-kardkBakübNþwg karpSHpSa karlHbg;karTamTar b¤ karTTYlsÁal; nUvkarTamTar . x-kardkBakübNþwg]T§rN_ b¤ BakübNþwgsaTukç . maRta 34>- bBaØtþiBiesssþIBIsmtßPaBkñúgkareFVIbNþwgrbs;CnbreTs CnbreTsRtUvTukCabuKÁlEdlmansmtßPaBkñúgkareFVIbNþwg RbsinebICnenaH
 14. 14. -13- RtUvmansmtßPaBkñúgkareFVIbNþwgRsbeTAtamc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa eTaHbI CaCnenaHKμansmtßPaBkñúgkareFVIbNþwgtamc,ab;énRbeTsrbs;xøÜnk¾eday . maRta 35>- viFankarkñúgkrNIEdlxVHsmtßPaBkñúgkareFVIbNþwg CaGaT× 1-kñúgkrNIEdlmankarxVHsmtßPaBkñúgkareFVIbNþwg b¤ siT§itMNagEdlc,ab; )ankMNt; b¤ karRbKl;siT§icaM)ac;sRmab;eFVIskmμPaBbNþwg tulakarRtUvbgÁab;[ EktRmUvnUvcMNucxVHenaH edaykMNt;GMLúgeBl . kñúgkrNIenH RbsinebImankar xUcxatNamYyGacekIteLIgedaysarkaryWtya:v tulakarGac[buKÁlEdlman karxVHenaH eFVIskmμPaBbNþwgCabeNþaHGasnñ)an . 2-skmμPaBbNþwgNaEdlRtUv)aneFVIeLIgedaybuKÁlEdlxVHsmtßPaBkñúg kareFVIbNþwg b¤ xVHsiT§itMNagEdlc,ab;)ankMNt; b¤ xVHkarRbKl;siT§icaM)ac;sRmab; eFVIskmμPaBbNþwg RtUvmanGanuPaBRbtiskmμtaMgBIeBlEdlskmμPaBenaH)an eFVIeLIg ebImankarTTYlsÁal;enAeBleRkay edayPaKIEdl)anTTYlsmtßPaBkñúg kareFVIbNþwg b¤ edayGñktMNagEdl)anTTYlsiT§itMNagEdlc,ab;)ankMNt; b¤ karRbKl;siT§i . 3-siT§itMNagEdlc,ab;)ankMNt; b¤ karRbKl;siT§icaM)ac;sRmab;eFVIskmμ- PaBbNþwg RtUv)anbBa¢ak;edaylixitCalayl½kçN_GkSr . maRta 36>- GñktMNagBiess 1-kñúgkrNIEdlKμanGñktMNagEdlc,ab;)ankMNt; b¤ krNIEdlGñktMNag Edlc,ab;)ankMNt;BuMGacRbtibtþinUvsiT§itMNagenaHbuKÁlEdlmanbMNgeFVIskmμ- PaBbNþwgcMeBaHbuKÁlEdlKμansmtßPaBkñúgkareFVIbNþwg Gacdak;BaküsuMeTAtula- karEdl)anTTYlbNþwg [eRCIstaMgGñktMNagBiess edayeFVIesckþIbBa¢ak;dMbUg fa karxUcxatGacnwgekIteLIgedaysarkaryWtya:venaH . 2-tulakarGacpøas;bþÚrGñktMNagBiess enAeBlNak¾)an . 3-karseRmcesckþIGMBIkareRCIstaMg b¤ karpøas;bþÚrGñktMNagBiessnwgRtUv )anCUndMNwg[GñktMNagBiesspgEdr .
 15. 15. -14- 4-GñktMNagBiessRtUvmankarRbKl;siT§idUcGaNaBüa)al edIm,IeFVIskmμ- PaBbNþwg . maRta 37>- karCUndMNwgGMBIkarrlt;énsiT§itMNagEdlc,ab;)ankMNt; 1-karrlt;énsiT§itMNagEdlc,ab;)ankMNt; minRtUvmanGanuPaB ebIKμan karCUndMNwgGMBIkarrlt;siT§ienaH BIsamIxøÜn b¤ GñktMNag eTAPaKImçageTot . 2-buKÁlEdlCUndMNwgGMBIkarrlt;énsiT§itMNagEdlc,ab;)ankMNt; RtUv raykarN_eTAtulakar GMBIkarCUndMNwgGMBIkarrlt;siT§ienaH Calayl½kçN_GkSr . maRta 38>- karGnuvtþdUcKñacMeBaHGñktMNagénnItibuKÁl bBaØtþiénRkmenHEdlTak;TgnwgkartMNagEdlc,ab;)ankMNt; nigGñktMNag Edlc,ab;)ankMNt; RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHGñktMNagénnItibuKÁl . EpñkTI 2 shbNþwg maRta 39>- l½kçx½NÐTUeTAénshbNþwg ebImanmUlehtuNamYyrvagbuKÁleRcInnak;dUcmanEcgxageRkamenH buKÁl TaMgenaHGacbþwg b¤ GacRtUveKbþwg kñúgnamCaGñkshbNþwg ³ k-ebIsiT§i b¤ katBVkic© EdlCakmμvtßúénbNþwgenaHdUcKña . x-ebIsiT§i b¤ katBVkic© EdlCakmμvtßúénbNþwgenaH Ep¥kelImUlehtudUc KñaelIGgÁehtu nigGgÁc,ab; . K-ebIsiT§ib¤katBVkic©EdlCakmμvtßúénbNþwgenaHmanRbePTdUcKñaehIy Ep¥kelImUlehtu EdlmanRbePTdUcKñaelIGgÁehtu nigGgÁc,ab; . maRta 40>- zan³énGñkeFVIshbNþwg kñúgshbNþwgFmμta skmμPaBbNþwgEdlbuKÁlmñak;kñúgcMeNamGñkeFVIshbNþwg)aneFVI skmμPaB bNþwgrbs;PaKImçageTot Edl)aneFVIcMeBaHbuKÁlmñak;kñúgcMeNamGñkeFVIshbNþwg
 16. 16. -15- nig ehtuEdlekItmaneLIgcMeBaHbuKÁlmñak;kñúgcMeNamGñkeFVIshbNþwg BMuman T§iBleTAelIGñkeFVIshbNþwgepSgeToteT . maRta 41>- bTbBa¢asþIBIkarvinicä½yelIshbNþwgcaM)ac; 1-kñúgkrNIEdlsiT§i b¤ katBVkic©EdlCakmμvtßúénbNþwg nwgRtUv)anseRmc CasßaBrTal;EtmankarrYmKña cMeBaHGñkeFVIshbNþwgTaMgGs; eTaHCamanbBaØtþidUc maRta40¬zan³énGñkeFVIshbNþwgkñúgshbNþwgFmμta¦xagelIenHk¾edayk¾skmμ- PaBénbNþwgrbs;buKÁlmñak;kñúgcMeNamGñkeFVIshbNþwg manGanuPaBEtkñúgkrNI NaEdlmanplRbeyaCn_rYmEtb:ueNÑaH . 2-kñúgkrNIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI1xagelIenH skmμPaBbNþwgrbs; PaKImçageTotEdl)aneFVIcMeBaHbuKÁlmñak;kñúgcMeNamGñkeFVIshbNþwg manGanuPaB eTAelIbuKÁlTaMgGs; . 3-kñúgkrNIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RbsinebImanmUl- ehtukñúgkarp¥ak b¤ bg¥g;nUvnItiviFIénbNþwgcMeBaHbuKÁlmñak;kñúgcMeNamGñkeFVIsh- bNþwg karp¥ak b¤ karbg¥g;enaH manGanuPaBeTAelIbuKÁlTaMgGs; . maRta 42>- kareRCIserIsPaKI 1-buKÁleRcInnak;EdlmanplRbeyaCn_rYmmYy GaceFVIkareRCIserIsbuKÁl mñak;b¤eRcInnak;BIkñúgcMeNambuKÁlTaMgenaHedIm,IeFVICaedImecaTb¤cugcemøIysRmab; buKÁlTaMgenaH)an . 2-RbsinebI)aneRCIserIsedImecaTb¤ cugcemøIytamkfaxNÐTI 1xagelIenH enAeBlEdltulakarkMBugcat;karbNþwg PaKIepSgeTotRtUvdkxøÜnBIbNþwgenaH edaysV½yRbvtþi . 3-GñkEdl)aneFVIkareRCIserIsedImecaT b¤ cugcemøIytamkfaxNÐTI 1 xag elIenH GaclubecalnUvkareRCIserIs b¤ Gacpøas;bþÚrPaKIEdlRtUv)aneRCIserIs enaH)an . 4-kñúgcMeNamPaKIEdlRtUv)aneRCIserIs RbsinebImanGñkNa)an)at;bg;
 17. 17. -16- nUvlkçN³CaPaKIEdlRtUv)aneRCIserIs edaysar)anTTYlmrNPaB b¤ edaysar ehtuepSgeTot PaKIEdlRtUv)aneRCIserIsepSgeTot GaceFVIskmμPaBbNþwgsRmab; buKÁlTaMgGs;)an . EpñkTI 3 karcUlrYmGnþraKmn_kñúgbNþwg maRta 43>- karcUlrYmCYyGnþraKmn_ ttiyCnNaEdlmankarTak;TgnwgplRbeyaCn_tampøÚvc,ab; GMBIlT§pl énbNþwg GaccUlrYmGnþraKmn_kñúgbNþwg edIm,ICYyPaKImçagNamYy)an . maRta 44>- BaküsMucUlrYmCYyGnþraKmn_ 1-BaküsMucUlrYmCYyGnþraKmn_ RtUveFVIeTAtulakarEdlxøÜnnwgRtUveFVIskmμ- PaBbNþwg tamkarcUlrYmCYyGnþraKmn_ edaymanbBa¢ak;fa etIcUlrYmCYyGnþra- Kmn_ sRmab;PaKINaénbNþwgNa RBmTaMgbBa¢ak;nUvmUlehtuénkarcUlrYm[)an c,as;las;pg . 2-BaküsMucUlrYmCYyGnþraKmn_ GaceFVIeLIg)an RBmCamYyKñanwgskmμPaB bNþwgEdlGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_GaceFVI)an . maRta 45>- bNþwgtva:nwgkarcUlrYmCYyGnþraKmn_ CaGaT× 1-RbsinebIPaKIbþwgtva:nwgkarcUlrYmCYyGnþraKmn_ tulakarRtUvseRmcesckþI nUvkarGnuBaØat b¤ minGnuBaØat[cUlrYmCYyGnþraKmn_ edaydIkaseRmc . kñúgkrNI enH GñkcUlrYmCYyGnþraKmn_RtUveFVIesckþIbBa¢ak;dMbUgGMBImUlehtuénkarcUlrYm . 2-bNþwgtva:Edl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH minGaceFVI)aneLIy eRkayeBlPaKI)aneFVIesckþIedaHsaenAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl b¤ )aneFVIkareqøIyTajehtuplenAkñúgkarTajehtupledaypÞal;mat; edayKμan bþwgtva:enaH . 3-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH Gacbþwg
 18. 18. -17- CMTas;)an . maRta 46>- skmμPaBbNþwgénGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_ 1-GñkcUlrYmCYyGnþraKmn_Gacdak;viFItTl; b¤ karBarxøÜn GaceFVIkarbþwgtva: Gacbþwg])aRs½yeTAtulakarCan;x<s;GacTamTar[eFVIkarCMnuMCRmHsaCafμInigGac eFVIskmμPaBbNþwgepSgeTotEdlTak;TgnwgbNþwgenaH . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvyk mkGnuvtþeLIy cMeBaHskmμPaBEdlGñkRtUveKCYycUlrYmGnþraKmn_minGaceFVI)an enAeBlEdlxøÜn)ancUlrYmCYyGnþraKmn_ . 2-RbsinebIskmμPaBbNþwgEdleFVIedayGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_ )anb:H- Bal;RbqaMgnwgskmμPaBbNþwgrbs;GñkEdlRtUveKcUlrYmCYyGnþraKmn_ skmμPaB enaHBMumanGanuPaBeLIy . 3-eTaHCamankarbþwgtva:cMeBaHkarcUlrYmCYyGnþraKmn_k¾eday k¾GñkcUlrYm CYyGnþraKmn_GaceFVIskmμPaBbNþwg)anEdr rhUtdl;eBlEdlkarseRmcesckþI rbs;tulakarfa minGnuBaØat[cUlrYmCYyGnþraKmn_enaH cUlCasßaBr . 4-skmμPaBbNþwgrbs;GñkcUlrYmCYyGnþraKmn_ eTaHCakarseRmcesckþI rbs;tulakarfa minGnuBaØat[cUlrYmCYyGnþraKmn_ cUlCasßaBrk¾eday k¾skmμ- PaBenaH nwgmanGanuPaBEdr RbsinebIPaKI)anelIkeLIgnUvskmμPaBenaH . maRta 47>- GanuPaBénkarseRmcesckþIeTAelIGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_ cMeBaHbNþwgEdlmankarcUlrYmCYyGnþraKmn_ ebIsalRkmEdlseRmc[man karxUcplRbeyaCn_rbs;GñkEdlRtUveKcUlrYmCYyGnþraKmn_ )ancUlCasßaBrehIy esckþIvinicä½yrbs;salRkmenaHmancMNgeTAelIGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_ kñúgTMnak; TMngCamYynwgGñkEdlRtUveKcUlrYmCYyGnþraKmn_ elIkElgEtkñúgkrNIEdlman EcgdUcxageRkamenH ³ k-ebIGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_minGaceFVIskmμPaBbNþwgedaybBaØtþién vaküxNÐTI 2 kfaxNÐTI 1 maRta 46 ¬skmμPaBbNþwgénGñkcUlrYmCYyGnþra- Kmn_¦ xagelIenH .
 19. 19. -18- x-ebIskmμPaBbNþwgrbs;GñkcUlrYmCYyGnþraKmn_ KμanGanuPaB eday bBaØtþiénkfaxNÐTI 2 maRta 46 ¬skmμPaBbNþwgénGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_¦ xag elIenH . K-ebIGñkRtUveKcUlrYmCYyGnþraKmn_ )anraraMgskmμPaBbNþwgrbs;Gñk cUlrYmCYyGnþraKmn_ . X-ebIGñkRtUveKcUlrYmCYyGnþraKmn_min)aneFVIskmμPaBbNþwgEdlGñk cUlrYmCYyGnþraKmn_minGaceFVI)an edayectna b¤ edaykMhusrbs;xøÜn . maRta 48>- karcUlrYmCYyGnþraKmn_kñúglkçN³dUcCashbNþwg 1-ebIsalRkmmanGanuPaBsßaBrrvagGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_nigPaKImçag eToténGñkEdlRtUveKcUlrYmCYyGnþraKmn_ zan³rbs;GñkcUlrYmCYyGnþraKmn_elI bNþwgmandUcKñanwgGñkeFVIshbNþwwgEdl)ankMNt;enAkñúgbBaØtþiénmaRta 41 ¬bT bBa¢asþIBIkarvinicä½yelIshbNþwgcaM)ac;¦ énRkmenH . 2-kñúgkrNIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH kfaxNÐTI 2 énmaRta 46¬skmμPaBbNþwgénGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_¦nigcMNucxnigcMNucKénmaRta 47 ¬GanuPaBénkarseRmcesckþIeTAelIGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_¦ xagelIenH min RtUvykmkGnuvtþeLIy . maRta 49>- karcUlrYmGnþraKmn_kñúgshbNþwg 1-kñúgkrNIEdlsiT§i b¤ katBVkic© EdlCakmμvtßúénbNþwg nwgRtUv)anseRmc CasßaBr Tal;EtmankarrYmKña cMeBaHPaKINamYy nig ttiyCn ttiyCnenaHGac cUlrYmGnþraKmn_kñúgbNþwgenaH kñúgnamCaGñkeFVIshbNþwg)an . 2-bBaØtþiénmaRta 44 ¬BaküsMucUlrYmCYyGnþraKmn_¦ énRkmenH RtUvykmk GnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHBaküsMucUlrYmGnþraKmn_kñúgbNþwg tambBaØtþiénkfaxNÐ TI 1 xagelIenH . 3-BaküsMucUlrYmGnþraKmn_kñúgbNþwgtambBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUveFVICalayl½kçN_GkSr .
 20. 20. -19- 4-BaküsMuCalayl½kçN_GkSrEdl)ankMNt;enAkfaxNÐTI 3 xagelIenH RtUvbBa¢ÚneTAGñkepSgEdleFVIshbNþwg nigPaKImçageTot . maRta 50>- karCUndMNwgGMBIbNþwg 1-PaKIGacCUndMNwgGMBIbNþwg eTAttiyCnEdlGaccUlrYmGnþraKmn_kñúg bNþwgenaH)an enAeBlEdltulakarkMBugcat;karbNþwg . 2-karCUndMNwgGMBIbNþwg RtUveFVIeLIgedaydak;;lixitCalayl½kçN_GkSr EdlbBa¢ak;GMBImUlehtukñúgkarCUndMNwgnigGMBIdMeNIrkarénbNþwgenaHeTAtula- kar . tulakarRtUvbBa¢ÚnlixitenHeTAGñkEdlRtUvTTYldMNwg nig PaKImçageTotén bNþwg . 3-eTaHbICaGñkTTYldMNwgGMBIbNþwgenHmin)ancUlrYmGnþraKmn_k¾eday cMeBaHkarGnuvtþbBaØtþiénmaRta 47 ¬GanuPaBénkarseRmcesckþIeTAelIGñkcUlrYm CYyGnþraKmn_¦énRkmenHGñkTTYldMNwgGMBIbNþwgenHRtUv)ancat;Tukfa)ancUl rYmehIy enAeBlGñkenaHGaccUlrYm)an . maRta 51>- bNþwgEdlmanedImecaT nigcugcemøIy CashcugcemøIy 1-ttiyCnEdlGHGagfa cMeBaHsiT§iEdlCakmμvtßúénbNþwgrvagPaKIdéT siT§i TaMgmUl b¤ mYyPaKCasiT§irbs;xøÜn Gacdak;BakübNþwgcMeBaHPaKITaMgsgxagén bNþwgxagelIenaHCashcugcemøIyeTAtulakarénkarCMnuMCRmHelIkTI1Edl)an TTYlBakübNþwgrvagPaKIdéTenaH enAeBlbNþwgenaHkMBugenAeRkamkarcat;kar rbs;tulakarNamYy . 2-kñúgkrNIEdlmankardak;BakübNþwgEdl)ankMNt;enAkñúúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH ebItulakarénkarCMnuMCRmHelIkTI 1 kMBugcat;karbNþwgrvagPaKIdéTenaH tulakarEdlTTYlBakübNþwgBIttiyCnenaH GacbBa©ÚlbNþwgTaMgBIrCamYyKña )an .
 21. 21. -20- EpñkTI 4 GñktMNagedayGaNtþi nig GñkCMnYy maRta 52>- skmμPaBbNþwgEdl)aneFVIedayGñktMNagedayGaNtiþ 1-PaKIGaceFVIral;skmμPaBEdlTak;TgnwgbNþwg edayxøÜnÉgpÞal; b¤ qøg tamry³GñktMNagedayGaNtþiEdlxøÜn)aneRCIstaMg . 2-eTaHbIPaKI)aneRCIstaMgGñktMNagedayGaNtþik¾eday k¾PaKIenaHGaccUl rYmeTAtulakar nigeqøIyTajehtupledayxøÜnÉg)anEdr . 3-skmμPaBbNþwgEdlGñktMNagedayGaNtþi)aneFVI RtUvbegáItGanuPaB dUcKñaCamYyskmμPaBbNþwgEdlPaKI)aneFVIedaypÞal;xøÜn . b:uEnþ karsarPaB nig cemøIydéTeTotsþIBIGgÁehtuEdlGñktMNagedayGaNtþi)aneFVI BuMmanGanuPaBeLIy RbsinebIPaKIlubecal b¤ EktRmUvPøam² . maRta 53>- lkçNsm,tþiénGñktMNagedayGaNtþi 1-GñktMNagedayGaNtþiEdl)ankMNt;kñúgbBaØtþiénmaRta 52 ¬skmμPaB bNþwgEdl)aneFVIedayGñktMNagedayGaNtiþ¦ xagelIenH RtUvEtCaemFavI elIk ElgEtkrNIEdl)ankMNt;kñúgcMNucnImYy² dUcxageRkam ³ k-krNIEdlRkmenH b¤ c,ab;déTeTot GnuBaØat[ttiyCnEdlminEmn CaemFavI eFVIskmμPaBbNþwgCMnYsPaKI . x-krNIEdlPaKICardæ sßab½nnItirdæ)al b¤ sßab½nrdædéTeTot nig Edl sßab½nenaH b¤ GñktMNagénsßab½nenaH EtgtaMgbuKÁlikénsßab½nenaHCaGñktMNag . K-krNIEdltulakarGnuBaØat[mankartMNagedayttiyCnEdlmin EmnCaemFavI kñúgerOgkþIEdltémøkmμvtßúénbNþwgticCag 1>000>000 ¬mYylan¦ erol . 2-siT§iGMNacrbs;GñktMNagedayGaNtþi RtUvbBa¢ak;Calayl½kçN_GkSr . 3-tulakarGaclubecalkarGnuBaØat Edl)ankMNt;kñúgcMNuc K énkfa-
 22. 22. -21- xNÐTI 1 xagelIenH enAeBlNak¾)an . maRta 54>- siT§iGMNacrbs;GñktMNagedayGaNtþi 1-GñktMNagedayGaNtþimansiT§iGMNackñúgkareFVIral;skmμPaBbNþwgRBm TaMgkardak;BakübNþwg kareqøIyedaHsacMeBaHbNþwg karbþwgtb karcUlrYmGnþra- Kmn_bNþwgkarbþwgeTAtulakarCan;x<s;karpSHpSakarlHbg;karTamTarnigkarTTYl sÁal;nUvkarTamTar cMeBaHerOgkþIEdlxøÜn)anTTYlGaNtþi . 2-siT§itMNagEdlRtUv)anRbKl;sRmab;bNþwgrab;bBa©ÚlTaMgsiT§ielIkarcat; EcgrkSakarBar karGnuvtþedaybgçM kareRCIstaMgGnutMNag nig karTTYlnUvkarsg . 3-kñúgkrNIEdlGñktMNagedayGaNtþiCaemFavI PaKIBuMGackRmitnUvsiT§i tMNag)aneTelIkElgEtkrNITak;Tgnwgkardak;BakübNþwgtbkardkBakübNþwg karpSHpSa karlHbg;karTamTar karTTYlsÁal;nUvkarTamTar kardkxøÜnBIbNþwg kardak;BakübNþwg])aRs½yeTAtulakarCan;x<s; kardkBakübNþwg])aRs½yBI tulakarCan;x<s; nigkareRCIstaMgGnutMNag . 4-kñúgkrNIEdlGñktMNagedayGaNtþiminEmnCaemFavI PaKIk¾Gac[Gñk tMNagedayGaNtþienaH eFVItMNagcMeBaHEtskmμPaBbNþwgmYycMnYnEdl)an kMNt;edayELk²edayPaKI)anEdr . 5-bBaØtþiénkfaxNÐTaMgbYnxagelIenH minRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHGñk tMNagEdlRtUv)anGnuBaØatedayc,ab;kñúgkareFVIskmμPaBbNþwgCMnYsPaKI . maRta 55>- krNIEdlsiT§itMNagedayGaNtþiminrlt; siT§iGMNacénGñktMNagedayGaNtþiminRtUvrlt;eLIy eTaHbICamankrNI EdlPaKITTYlmrNPaB b¤ )at;bg;smtßPaBkñúgkareFVIbNþwg b¤ mankrNIEdlGñk tMNagEdlc,ab;)ankMNt;RtUv)anbþÚr CaGaT×k¾eday . maRta 56>- ehtuénkarrlt;nUvsiT§itMNagedayGaNtþi 1-siT§iGMNacrbs;GñktMNagedayGaNtþiRtUvrlt; edayehtudUcCamrN-
 23. 23. -22- PaBénGñktMNag kar)at;bg;lkçNsm,tþirbs;GñktMNag b¤ karbBa©b;kic©kar GaNtþi CaGaT× . 2-PaKIGacdksiT§itMNagedayGaNtþienAeBlNak¾)an rIÉGñktMNageday GaNtþiGacQb;eFVICaGñktMNag enAeBlNak¾)anEdr . 3-karrlt;nUvsiT§§iGMNacrbs;GñktMNagedayGaNtþi minRtUvmanGanuPaB eLIy RbsinebIKμankarCUndMNwgGMBIkarrlt;siT§ienaH BIsamIxøÜn b¤ GñktMNag eTAPaKImçageTot . maRta 57>- viFankarkñúgkrNIénkarxVHsiT§itMNag 1-kñúgkrNIEdlmankarsgS½yénkarxVHsiT§itMNagedayGaNtþi tulakar RtUvRsavRCavGMBIGtißPaBénsiT§itMNag edayqnÞanusiT§i eTaHbICakarsgS½yenaHekIt eLIg enAkñúgdMNak;kalNamYykñúgbNþwgk¾eday . 2-ebImankarxVHsiT§itMNagedayGaNtþi tulakarRtUvENnaMEktRmUvnUvcMNuc xVHenaH edaykMNt;GMLúgeBl . kñúgkrNIenH tulakarGacGnuBaØat[buKÁlEdl xVHsiT§itMNagenaHeFVIskmμPaBbNþwgCabeNþaHGasnñ)an . 3-skmμPaBbNþwgNaEdlRtUv)aneFVIeLIgedaybuKÁlEdlmankarxVHsiT§i tMNagedayGaNtþi RtUvmanGanuPaBRbtiskmμtaMgBIeBlEdlskmμPaBenaH)an eFVIeLIgedayeyageTAtamsc©anumtirbs;PaKI . maRta 58>- GñkCMnYy 1-ebImanPaBcaM)ac;edIm,I[bMPøWnUvTMnak;TMngénbNþwg[)anc,as;las; enaH PaKI b¤ GñktMNagedayGaNtþi GaccUleTAtulakarCamYyGñkCMnYy edaymankar GnuBaØatBItulakar . 2-karGnuBaØatEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH Gaclubecal enAeBlNak¾)anEdr . 3-esckþIEføgkarN_rbs;GñkCMnYy RtUvTukCaesckþIEføgkarN_EdlPaKI b¤ tMNagedayGaNtþi)aneFVIeLIgedayxøÜnÉgelIkElgEtkrNIEdlPaKIb¤tMNag
 24. 24. -23- edayGaNtþi lubecal b¤ EktRmUvPøam² . CMBUkTI 4 R)ak;Rbdab;kþI EpñkTI 1 Gtßn½y nig RbePTénR)ak;Rbdab;kþI maRta 59>- TMhM nig cMnYnénR)ak;Rbdab;kþIrdæb,evNIEdlPaKI b¤ buKÁlepSg RtUvTTYlbnÞúk eyageTAtambBaØtþiénmaRta 64 ¬PaKEdlRtUvTTYlbnÞúk nig karsgvijnUv R)ak;Rbdab;kþIEdl)anbg;rYcehIy¦ énRkmenH PaKI b¤ buKÁlepSg RtUvTTYlbnÞúk kñúgkarbg;R)ak;Rbdab;kþItulakarEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 61 ¬Bn§dak;BaküsMu¦ nigmaRta62¬R)ak;Rbdab;kþItulakareRkABIBn§¦nigR)ak;Rbdab;kþIPaKIEdl)ankMNt; enAkñúgmaRta 63 ¬R)ak;Rbdab;kþIPaKI¦ énRkmenH . maRta 60>- karKNnatémøkmμvtßúénbNþwgkarKNnatémøkñúgkrNIbNþwgTamTar eRcIncMNuc 1-témøkmμvtßúénbNþwgRtUv)anKNna edayEp¥kelImUldæanénplRbeyaCn_ Edl)anTamTarkñúgbNþwgenaH . kñúgkrNIEdlkarTamTareRcIncMNuckñúgbNþwg EtmYy témøsrubénkarTamTarTaMgenaH RtUv)ancat;TukCatémøkmμvtßúénbNþwg . b:uEnþ bBaØtþiienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkarTamTarnImYy² kñúgkrNIEdlpl- RbeyaCn_Edl)anTamTar manlkçN³dUcKñacMeBaHkarTamTarnImYy²enaH . 2-kñúgkrNIEdlkarTamTarelIpl sMNgénkarxUcxat R)ak;Fanasgkñúg krNIbMBankic©snüa b¤ esah‘uy KWCakmμvtßúbnÞab;bnSMénbNþwg enaHtémøTaMgenaH minRtUvbUksrubelIkarKNnatémøkmμvtßúénbNþwgeLIy . 3-kñúgkrNIEdlmankarBi)akkñúgkarKNnatémøEdl)ankMNt;kñúgkfa-
 25. 25. -24- xNÐTI 1 xagelIenH tulakarRtUvkMNt;témøenaH edayqnÞanusiT§ismehtupl . kñúg krNIEdltémøenaHminGacKNna)aneT enaHRtUvcat;Tukfa mancMnYn 5>500>000 ¬R)aMlanR)aMEsn¦ erol . maRta 61>- Bn§dak;BaküsMu 1-eBlEdldak;BakübNþwg RtUvbg;Bn§EdlmancMnYnR)ak;edayKNnaeTA tamtémøkmμvtßúénbNþwgEdl)ankMNt;kñúgcMNucnImYy²xageRkamenHeTAtulakar ³ k-cMeBaHPaKéntémøkmμvtßúénbNþwgdl; 10>000>000 ¬db;lan¦ erol kñúgcMnYn 100>000 ¬mYyEsn¦ erol RtUvbg; 1>000 ¬mYyBan;¦ erol . x-cMeBaHPaKéntémøkmμvtßúénbNþwgEdlelIs 10>000>000 ¬db;lan¦ eroldl; 100>000>000 ¬mYyrylan¦ erol kñúgcMnYn 100>000 ¬mYyEsn¦ erol RtUvbg; 700 ¬R)aMBIrry¦ erol . K-cMeBaHPaKéntémøkmμvtßúénbNþwgEdlelIs 100>000>000 ¬mYy rylan¦ eroldl; 1>000>000>000 ¬mYyBan;lan¦ erol kñúgcMnYn 100>000 ¬mYyEsn¦ erol RtUvbg; 300 ¬bIry¦ erol . X-cMeBaHPaKéntémøkmμvtßúénbNþwgEdlelIs 1>000>000>000¬mYy Ban;lan¦erolkñúgcMnYn100>000¬mYyEsn¦erol RtUvbg; 100¬mYyry¦erol . 2-témøkmμvtßúénbNþwg EdlCamUldæanedIm,IeFVIkarKNnaBn§Edl)ankMNt; kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvKNnatambBaØtþiénmaRta 60 ¬karKNnatémøkmμ- vtßúénbNþwg karKNnatémøkñúgkrNIbNþwgTamTareRcIncMNuc¦ énRkmenH . 3-cMeBaHkardak;BakübNþwg]T§rN_ RtUvbg;Bn§ 1/5 dg ¬mYyek,ósR)aMdg¦ énBn§Edl)anKNnatamkfaxNÐTI1nigTI2 xagelIenH rIÉcMeBaHkardak;Bakü bNþwgsaTukçvij RtUvbg;Bn§ 2 dg ¬BIrdg¦ énBn§Edl)anKNnatamkfaxNÐTI 1 nigTI 2xagelIenHeTAtulakar . 4-cMeBaHkardak;BakübNþwgCMnMuCRmHsaCafμI RtUvbg; 10>000 ¬mYymuWn¦ erol eTAtulakar .
 26. 26. -25- 5-cMeBaHkardak;BaküsuM[ecjdIkaseRmcdas;etOn RtUvbg;Bn§EdlmancMnYn 1 PaK 2 ¬mYyPaKBIr¦ éncMnYnR)ak;edayKNnatamkfaxNÐTI 1 xagelIenH eTA tamtémøkmμvtßúénkarTamTar . ebIcat;Tukfa mankardak;BakübNþwg tambBaØtþién kfaxNÐTI 2 énmaRta 327 ¬GanuPaBénBaküsuMtva:cMeBaHdIkaseRmcdas;etOn Edl)aneFVIenAmunkarRbkas[GnuvtþCabeNþaHGasnñ¦ b¤ maRta 331 ¬karepÞr nItiviFIdas;etOneTAnItiviFIénbNþwg edayBaküsuMtva:cMeBaHdIkaseRmcdas;etOn Edl)aneFVIenAeRkaykarRbkas[GnuvtþCabeNþaHGasnñ¦ énRkmenH GñkEdl)an dak;BaküsuM[ecjdIkaseRmcdas;etOn RtUvbg;Bn§cMnYnR)ak;EdlKNna edaydk cMnYnBn§EdlxøÜn)anbg;cMeBaHkardak;BaküsuM[ecjdIkaseRmcdas;etOnBIcMnYn Bn§Edl)anKNnatamkfaxNÐTI 1 xagelIenH . 6-cMeBaHkrNIdak;BaküsuMeTAtulakar[seRmcesckþI eRkABIkarkMNt;enA kñúgbBaØtiþénkfaxNÐTI1nigbBaØtiþBIkfaxNÐTI3eTATI5RtUvbg;5>000¬R)aMBan;¦ eroleTAtulakar . 7-karbg;Bn§RtUveFVIedaykarbg;CaR)ak;enAkEnøgTTYlBaküéntulakar . Bakü suMEdlmin)anbg;Bn§enAeBldak;eT RtUvcat;TukfaCaBaküsuMminRsbc,ab; . 8-kñúgkrNIEdl)anerobrab;xageRkamenH eyaleTAtamBaküsuMrbs;GñkEdl )anbg;tulakarnwgRtUvsgnUvBn§EdlkMNt;edaycMNucxageRkamenH ³ k-krNIEdlbg;Bn§elIs ³ sgBn§Edl)anbg;elIseTAvij . x-krNIEdlkarpSHpSa)anlT§plmuneBleFVIkarTajehtupleday pÞal;mat;krNIEdldkBakübNþwgmuneBlcb;kalbriecäTénkarTajehtupleday pÞal;mat;elIkdMbUg nig krNIEdlesckþIseRmcelIkecalBakübNþwgedayminqøg kat;karTajehtupledaypÞal;mat; cUlCasßaBr ³ sgBak;kNþalénBn§Edl)an bg;ehIyeTAvij . maRta 62>- R)ak;Rbdab;kþItulakareRkABIBn§ 1-PaKI b¤ buKÁlEdlTak;TgnwgerOgkþI RtUvbg;R)ak;Rbdab;kIþxageRkamenH eTA
 27. 27. -26- tamcMnYnTwkR)ak;EdlkMNt;edaytulakar ³ k-cMnYnTwkR)ak;caM)ac;edIm,I[tulakareFVIkarBinitüPsþútag karbBa¢Ún Éksar b¤ skmμPaBepSgeTot tamnItiviFIkñúgbNþwgrdæb,evNI . x-cMnYnTwkR)ak;esμInwgesah‘uyeFVIdMeNIr nig esah‘uysñak;enAEdlcaM )ac;sRmab;ecARkmnigRkLabBa¢IkñúgkrNIEdlRtUveFVIkarBinitüPsþútagkarRsav- RCavGgÁehtu b¤ skmμPaBepSgeTot EdlRbRBwtþeTAenAeRkAtulakar . 2-PaKI b¤ buKÁlEdlTak;TgnwgerOgkþI EdlRtUvbg;R)ak;Rbdab;kIþdUc)ankMNt; kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH cMeBaHR)ak;Rbdab;kþIsRmab;skmμPaBEdleFVIeLIgeday BaküsuMKWGñkdak;BaküsuM rIÉcMeBaHR)ak;Rbdab;kIþsRmab;skmμPaBEdleFVIeLIgeday qnÞanusiT§irbs;tulakar KWGñkEdltulakar)ankMNt;[bg; . 3-cMeBaHskmμPaBEdlRtUvbg;R)ak;Rbdab;kþItambBaØtiþénkfaxNÐTI 1 xag elIenH tulakarRtUvbgÁab;[PaKI b¤ buKÁlEdlTak;TgnwgerOgkþI bg;cMnYnenaHCamun . 4-kñúgkrNIEdltulakar)anbgÁab;[bg;R)ak;Rbdab;kþICamun tambBaØtiþén kfaxNÐTI 3 xagelIenH EtsamIxøÜnmin)anbg;CamuneTenaH tulakarGacmineFVInUv skmμPaBEdlcaM)ac;RtUvmanR)ak;Rbdab;kþIenaH)an . 5-cMeBaHR)ak;Rbdab;kþIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 Edlmin)anbg;Camun eTtulakarGacRbmUlBIGñkEdlRtUvTTYlbnÞúkelIkarbg;R)ak;Rbdab;kþIenaH)aneday GaRs½yelIdIkaseRmcrbs;tulakar tambBaØtiþénmaRta 64 ¬PaKEdlRtUvTTYl bnÞúk nigkarsgvijnUvR)ak;Rbdab;kþIEdl)anbg;rYcehIy¦ énRkmenH . maRta 63>- R)ak;Rbdab;kþIPaKI eRkABIkarkMNt;enAkñúgmaRta61¬Bn§dak;BaküsMu¦nigmaRta62¬R)ak;Rbdab; kþItulakareRkABIBn§¦ xagelIenH cMnYnTwkR)ak;EdltulakarkMNt;fasmrmüeday KitBicarNanUvlkçN³énerOgkþI b¤ lT§PaBRTBüFnrbs;PaKI CaGaT× kñúgcMeNam karkMNt;kñúgcMNucxageRkamenH k¾RtUvcat;TukfaCaR)ak;Rbdab;kþIEdr ³ k-éføeFVIlixit dUcCa lixitBakübNþwg lixitBaküsuMepSgeTot b¤ Ék-
 28. 28. -27- sarepSg²dUcCa ÉksareRtom CaGaT× nigéfødak;ÉksarenaHeTAtulakar . x-esah‘uyeFVIdMeNIr R)ak;]btßmÖRbcaMéf¶ nig esah‘uysñak;enAsRmab; PaKInigGñktMNag edIm,IbgðajxøÜntamkalbriecäTEdl)ankMNt; . K-esah‘uyepSgeTot EdltulakarTTYlsÁal;faCaesah‘uycaM)ac; sRmab;karGnuvtþnUvnItiviFIbNþwg . EpñkTI 2 bnÞúkénR)ak;Rbdab;kþI maRta 64>- PaKEdlRtUvTTYlbnÞúk nig karsgvijnUvR)ak;Rbdab;kþIEdl)anbg; rYcehIy 1-R)ak;Rbdab;kþI KWCabnÞúkrbs;PaKIcaj;kþI . kñúgkrNIEdl)ancaj;kþIEtmYy PaKeTtulakarRtUvseRmcnUvbnÞúkEdlPaKImñak;²RtUvTTYledayqnÞanusiT§irbs;xøÜn. 2-eTaHbImankfaxNÐTI 1 xagelIenHk¾eday k¾tulakarGacseRmctamkal³- eTs³[PaKIQñHkþITTYlbnÞúkbg;R)ak;Rbdab;kþITaMgGs;b¤mYyPaK)ankñúgkrNIEdl PaKIQñHkþIenaH)anRbRBwtþskmμPaBbNþwgNamYy EdlmincaM)ac;kñúgkartTl; b¤ karkarBarxøÜn b¤ )aneFVInItiviFIénbNþwg[mankaryWtya:v . 3-GñkEdleFVIshbNþwgRtUvTTYlbnÞúkbg;R)ak;Rbdab;kþIesμIPaKKña . b:uEnþ tulakarGacseRmctamkal³eTs³ [PaKIEdleFVIshbNþwgTTYlbnÞúkbg;R)ak; Rbdab;kþI edaysamKÁIPaB)an b¤ GacseRmc[PaKINamYyEdl)anRbRBwtþskmμ- PaBbNþwgNaEdlmincaM)ac;kñúgkartTl; b¤ karkarBarxøÜn TTYlbnÞúkbg;R)ak; Rbdab;kþIeRcInCagPaKIEdleFVIshbNþwgepSgeTot)an . 4-kñúgkrNIEdlGñktMNagEdlc,ab;)ankMNt; GñktMNagedayGaNtþi b¤ RkLabBa¢I)aneFVI[cMnYnTwkR)ak;Rbdab;kþIEdlKμanRbeyaCn_ekIteLIgedayectna b¤edaymankMhusF¶n;F¶rrbs;xøÜntulakarEdl)anTTYlBakübNþwgGacbgÁab;[ GñkenaHsgnUvcMnYnénR)ak;Rbdab;kþIenaHvij)an edaydIkaseRmc tamBaküsuM b¤ edayqnÞanusiT§irbs;xøÜn .
 29. 29. -28- 5-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 4 xagelIenH Gacbþwg CMTas;)an . maRta 65>- karseRmcesckþIelIbnÞúkénkarbg;R)ak;Rbdab;kþI 1-kñúgkarseRmcesckþIedIm,IbBa©b;erOgkþI tulakarRtUveFVIkarseRmcesckþIGMBI bnÞúkénR)ak;Rbdab;kþITaMgGs; enAfñak;énkarCRmHkþIenaH edayqnÞanusiT§irbs;xøÜn . 2-kñúgkrNIEdltulakarCan;x<s;)anpøas;bþÚresckþIseRmcGgÁesckþI tula- karRtUveFVIkarseRmcGMBIbnÞúkénR)ak;Rbdab;kþITaMgGs;eLIgvij . bBaØtþienHRtUvyk mkGnuvtþpgEdr cMeBaHkrNIEdltulakarEdlTTYlbNþwgEdlRtUv)anbBa¢ÚnRtLb; mkvij b¤ RtUv)anepÞr seRmcesckþIedIm,IbBa©b;erOgkþIenaH . 3-kñúgkrNIEdlerOgkþIenaH)ancb;edaymineFVIeTAtamkarseRmcesckþIeT enaH tulakarénkarCMnuMCRmHelIkTI 1 RtUvbgÁab;[TTYlbnÞúkkñúgkarbg;R)ak;Rbdab; kþIenaH tamBaküsuM edaydIkaseRmc . b:uEnþ cMeBaHbNþwgEdl)anpSHpSaKñaehIy enaH R)ak;Rbdab;kþIRtUv)anbg;eTAtamkarRBmeRBogKña ehIyRbsinebIKμankarRBm- eRBogKñaeT PaKInImYy²RtUvTTYlbnÞúkkñúgkarbg;erog²xÜøn . maRta 66>- nItiviFIedIm,IkMNt;CasßaBrnUvcMnYnR)ak;Rbdab;kþI 1-cMnYnR)ak;Rbdab;kþIEdlRtUvTTYlbnÞúkbg; RtUvkMNt;edayRkLabBa¢Irbs; tulakarénkarCMnMuCRmHelIkTI 1 tamBaküsuM enAeRkayeBlEdlesckþIseRmcGMBI bnÞúkenaH)anbegIátGanuPaBénkarGnuvtþ . 2-cMeBaHkrNIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH ebIKUPaKITaMgsg xagTTYlbnÞúkbg;R)ak;Rbdab;kþI R)ak;EdlPaKInImYy²RtUvTTYlbnÞúkbg;enaH RtUv )ancat;Tukfa )aneFVIkarTUTat;CamYynwgKña cMeBaHcMnYnTwkR)ak;EdlRtUvKñarYcehIy . 3-karcat;EcgelIBaküsuMEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1xagelIenHnwgman GanuPaB bnÞab;BI)anCUndMNwg tamrebobEdlGaccat;Tukfasmrmü . 4-kareFVIbNþwgtva:cMeBaHkarcat;EcgEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 3 xag elIenH RtUveFVIeLIgkñúgGMLúgeBl 1 ¬mYy¦ s)aþh_ eRkayBI)anTTYldMNwgenaH .
 30. 30. -29- kñúgkrNIEdltulakarTTYlsÁal;fa bNþwgtva:enaHmanmUlehtuRtwmRtUv tulakar RtUvkMNt;cMnYnénbnÞúkR)ak;Rbdab;kþI edayxøÜnÉg . 5-GMLúgeBlEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 4 xagelIenH minGacBnüar )aneLIy . EpñkTI 3 R)atiePaKelIR)ak;Rbdab;kþI maRta 67>- dIkaseRmcbgÁab;[dak;R)atiePaK 1-RbsinebIedImecaTKμanlMenAzan TIsñak;kar b¤ TIkEnøgGaCIvkmμenARBH raCaNacRkkm<úCaeT tulakarRtUvbgÁab;[edImecaTdak;R)atiePaKelIR)ak;Rbdab; kþItamBaküsuMrbs;cugcemøIyedaydIkaseRmc.bBaØtþienHRtUvykmkGnuvtþpgEdr cMeBaHkrNIEdlR)atiePaKenaHmankarxVHxat . 2-RbsinebIcugcemøIy)aneFVIesckþIedaHsaenAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTaj ehtupl b¤ )aneqøIyTajehtuplGMBIGgÁesckþIénbNþwgenAkñúgkarTajehtupl edaypÞal;mat; eRkayBI)andwgfa manmUlehtuEdltRmUv[dak;R)atiePaK enaHcug cemøIyminGacdak;BaküsuMEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH)aneLIy . 3-cugcemøIyEdl)andak;BaküsuMEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelI enH GacbdiesFminRBmtTl;nwgbNþwgenHrhUtdl;eBlEdledImecaTdak;R)ati- ePaK)an . 4-tulakarRtUvkMNt;nUvcMnYnénR)atiePaK nig GMLúgeBlEdlRtUvdak;R)ati- ePaK enAkñúgdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH . 5-cMnYnénR)atiePaK RtUvkMNt;edayykcMnYnsrubénR)ak;Rbdab;kþIEdlcug cemøIyRtUvcMNayenARKb;fñak;énkarCMnuMCRmH CamUldæan . 6-cMeBaHdIkaseRmcGMBIBaküsuMEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelI enH GacbþwgCMTas;)an .
 31. 31. -30- maRta 68>- GanuPaBénkarmindak;R)atiePaK RbsinebIedImecaT min)andak;R)atiePaK kñúgGMLúgeBlEdlRtUvdak;enaHeT tulakarGacelIkecalnUvbNþwgedaysalRkm edayminqøgkat;karTajehtupl edaypÞal;mat;)an . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdl R)atiePaKRtUv)andak;muneBlecjsalRkm . EpñkTI 4 CMnYyse®gÁaHelIbNþwg maRta 69>- karpþl;CMnYyse®gÁaHelIbNþwg 1-cMeBaHbuKÁlEdlKμanlT§PaBRTBüFnnwgbg;R)ak;EdlcaM)ac;edIm,IerobcM nig RbRBwtþeTAnItiviFIbNþwg b¤ buKÁlEdlGacmankarlM)akya:gxøaMgkñúgkarRTRTg; CIvPaB edaysarkarbg;R)ak;enH tulakarGacecjdIkaseRmc[CYyse®gÁaHelI bNþwgtamBaküsuM.b:uEnþbBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIycMeBaHkrNIEdlc,as; CaKμanlT§PaBnwgQñHkþIesaH . 2-dIkaseRmc[CYyse®gÁaHenH RtUveFVIeLIgtamfñak;énkarCMnuMCRmHnImYy² . 3-cMeBaHehtuénkarpþl;CMnYyse®gÁaHelIbNþwg RtUveFVIesckþIbBa¢ak;dMbUg . maRta 70>- xøwmsarénCMnYyse®gÁaHelIbNþwg 1-dIkaseRmc[CYyse®gÁaHelIbNþwg RtUvmanGanuPaBeTAtamkarkMNt;kñúg dIkaseRmcdUcxageRkamenH ³ k-karBnüareBlbg;R)ak;Rbdab;kþItulakar . x-karGnueRKaHmin)ac;[bg;R)ak;Rbdab;kþItulakar . b:uEnþ karseRmc enH GaceFVI)ancMeBaHEtkrNINaEdltulakar)anyl;eXIjfasmrmü edayKit BicarNaelIlT§PaBRTBüFnrbs;PaKI CaGaT× enAeRkayeBlEdlkarBnüar eBlenH)anrlt; . 2-dIkaseRmc[CYyse®gÁaHelIbNþwgenH GacmanGanuPaBeTAelIEtbuKÁl
 32. 32. -31- Edl)anTTYldIkaenaHEtb:ueNÑaH . 3-kñúgkrNIEdlbuKÁlEdl)anTTYldIkaseRmc[CYyse®gÁaHelIbNþwg RtUv)anyl;eXIjfaKμanl½kçx½NÐEdl)ankMNt;kñúgmaRta69¬karpþl;CMnYyse®gÁaH elIbNþwg¦ xagelIenH b¤ buKÁlenaH)an)at;bg;l½kçx½NÐenaH tulakarEdlman sMNuMerOg GaclubecaldIkaseRmc[CYyse®gÁaHelIbNþwgenH ehIybgÁab;[PaKI enaH bg;R)ak;Edltulakar)anBnüar b¤ GnueRKaHmin[bg; enAeBlNak¾)an tam BaküsuMrbs;buKÁlEdlmanTMnak;TMngnwgplRbeyaCn_b¤edayqnÞanusiT§irbs;xøÜn edaydIkaseRmc . 4-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;kñúgmaRta 69 ¬karpþl;CMnYyse®gÁaHelI bNþwg¦ énRkmenH nigmaRtaenH GacbþwgCMTas;)an . CMBUkTI 5 R)atiePaKelIbNþwg maRta 71>- viFIdak;R)atiePaK nig karbþÚrR)atiePaK 1-kardak;R)atiePaK RtUveFVItamviFItmál;CaR)ak; b¤ Ca]bkrN_GacCYjdUr)an EdltulakarTTYlsÁal;fasmrmü enAkEnøgtmál; b¤ viFIepJIR)ak; b¤ ]bkrN_Gac CYjdUr)anEdltulakarTTYlsÁal;fasmrmü enAtulakar b¤ viFIEdl)ankMNt; epSg . 2-tulakarGacbgÁab;[bþÚrR)atiePaK tamBaküsuMrbs;GñkEdl)andak;R)ati- ePaKenaHedaydIkaseRmc)an . b:uEnþ bBaØtþienHminbiTsiT§irbs;PaKI kñúgkarbþÚr R)atiePaKenaH eTAR)atiePaKepSgeTot tamkic©snüaeLIy . maRta 72>- siT§irbs;GñkEdlTTYlkarpþl;R)atiePaK buKÁlEdlTTYlkarpþl;R)atiePaKedIm,ICaplRbeyaCn_rbs;xøÜn mansiT§iCa GaTiPaBeTAelIm©as;bMNulepSgeTot kñúgkarTTYlkarsgcMeBaHR)ak; b¤ ]bkrN_ GacCYjdUr)anEdlRtUv)antmál; b¤ epJI tambBaØtþiénmaRta 71 ¬viFIdak;R)atiePaK
 33. 33. -32- nig karbþÚrR)atiePaK¦ xagelIenH edIm,IsgcMeBaHsiT§ielIbMNulEdlRtUv)anFana . maRta 73>- karlubecalnUvR)atiePaK 1-GñkmansiT§ielIR)atiePaK kñúgmaRtaenH sMedAeTAelIbuKÁlEdlTTYlkar pþl;R)atiePaK edIm,ICaplRbeyaCn_rbs;xøÜn . 2-RbsinebIGñkEdl)andak;R)atiePaK )anbBa¢ak;nUvkarrlt;énehtuEdl RtUvdak;R)atiePaK tulakarRtUvecjdIkaseRmclubecalnUvR)atiePaKenaH tam BaküsuM . 3-bBaØtþiénkfaxNÐTI 2 xagelIenH RtUvykmkGnuvtþdUcKña cMeBaHkrNIGñk Edl)andak;R)atiePaK )anbBa¢ak;fa xøÜn)anTTYlkaryl;RBmBIGñkmansiT§ielI R)atiePaKGMBIkarlubecalR)atiePaKenaH . 4-eRkayBIehtuEdlGñkmansiT§ielIR)atiePaKGaceRbIsiT§irbs;xøÜnenaH )an ekItmaneLIg RbsinebItulakarCUndMNwg[GñkmansiT§ielIR)atiePaKfa xøÜnRtUveRbI siT§irbs;xøÜnenaHkñúgGMLúgeBl 2 ¬BIr¦ s)aþh_ tamBaküsuMrbs;GñkEdl)andak; R)atiePaK EtGñkmansiT§ielIR)atiePaKenaHmin)aneRbIsiT§irbs;xøÜneT GñkmansiT§i elIR)atiePaKenaH RtUv)ancat;Tukfa )anyl;RBmcMeBaHkarlubecalnUvR)atiePaK enaH . 5-cMeBaHdIkaseRmc Edl)ankMNt;enAkfaxNÐTI 2 nig TI 3 xagelIenH GacbþwgCMTas;)an .
 34. 34. -33- KnßITI 2 nItiviFIénkarCRmHkþIelIkTI 1 CMBUkTI 1 bNþwg maRta 74>- plRbeyaCn_énbNþwg bNþwgGaceFVIeLIg)an kñúgkrNIEdlbNþwgenaHmankmμvtßúCavivaTtampøÚvc,ab; Cak;EsþgnigEdlvivaTenaHGacedaHRsayedaysalRkm. maRta 75>- rebobdak;BakübNþwgnigcMNucEdlRtUvsresrkñúgBakübNþwg 1-karbþwgRtUveFVIedaydak;BakübNþwgCalayl½kçN_GkSreTAtulakar. 2-enAkñúglixiténBakübNþwgRtUvsresrbBa¢ak;nUvcMNucxageRkamenH³ k-eQμaH b¤ namkrN_ nig Gasydæanrbs;PaKI ehIynig eQμaH nig Gasydæanrbs;GñktMNagEdlc,ab;)ankMNt;. x-xøwmsarénsalRkmEdledImecaTTamTar[tulakarecj nig GgÁ- ehtucaM)ac;edIm,IbBa¢ak;nUvkarTamTar. 3-enAkñúgBakübNþwg eRkABIcMNucEdl)ankMNt;enAkñúgcMNuc x énkfa- xNÐTI 2 xagelIenH edImecaTKb,IsresrbBa¢ak;[c,as;las;nUvGgÁehtuEdlCa mUlehtuénkarTamTarnigtamcMNucEdlRtUvkarbBa¢ak;PsþútagKb,IsresrbBa¢ak; nUvGgÁehtusMxan;² kñúgcMeNamGgÁehtuTaMgmUlEdlTak;TgnwgGgÁehtuEdlCa mUlehtuénkarTamTarnigPsþútag. 4-BakübNþwgEdlmansresrGMBImeFüa)aytTl; b¤ karBarxøÜn RtUvcat;Ca ÉksareRtompgEdr. maRta 76>- bNþwgTamTar[pþl;tavkalikenAeBlGnaKt bNþwgTamTarkarpþl;tavkalikenAeBlGnaKt GaceFVIeLIg)an luHRtaEtman
 35. 35. -34- PaBcaM)ac;tRmUv[eFVIkarTamTarenaHCamun. maRta 77>- karbBa©ÚlkarTamTareRcIncMNuceTAkñúgbNþwgEtmYy karTamTareRcIncMNuc GacykmkbBa©ÚlkñúgbNþwgEtmYy)an luHRtaEtbNþwg enaHedaHRsayedaynItiviFIRbePTdUcKña. maRta 78>- karBinitüBakübNþwg 1-kñúgkrNIEdlBakübNþwgpÞúynwgbBaØtþiénkfaxNÐTI 2 maRta 75 ¬rebob dak;BakübNþwg nig cMNucEdlRtUvsresrkñúgBakübNþwg¦ xagelIenH tulakarRtUv kMNt;GMLúgeBlsmrmü nig bgÁab;[EktRmUvcMNucxVH cMeBaHBakübNþwgenaH kñúg GMLúgeBlenaH . bBaØtþienHRtUvykmkGnuvtþpgEdr cMeBaHkrNIEdlBn§sRmab; dak;BakübNþwgminRtUv)anbg;tambBaØtþiénmaRta61¬Bn§dak;BaküsuM¦énRkmenH. 2-kñúgkrNIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RbsinebIedImecaT min)anEktRmUvcMNucxVHeTtulakarRtUvelIkBakübNþwgecaledaydIkaseRmc. 3-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 2 xagelIenH Gacbþwg CMTas;)an. maRta 79>- karbBa¢ÚnBakübNþwg 1-BakübNþwgRtUvbBa¢ÚneTAcugcemøIyCacaM)ac;. 2-bBaØtþiénmaRta 78 ¬karBinitüBakübNþwg¦ xagelIenH RtUvykmkGnuvtþ dUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdlBakübNþwgminGacbBa¢ÚneTA)an . bBaØtþienaHRtUvyk mkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdledImecaTmin)anbg;R)ak;sRmab;bBa¢ÚnBakü bNþwgTukCamun. maRta 80>- karkMNt;kalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtuplelIk dMbUg 1-enAeBlEdlBakübNþwgRtUv)andak;ehIy tulakarRtUvkMNt;kalbriecäT énnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtuplya:grh½snigekaHehAKUPaKI.
 36. 36. -35- 2-kalbriecäTEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1xagelIenHRtUvkMNt;kñúgGMLúg eBl 30 ¬samsib¦ éf¶ bnÞab;BIéf¶EdlBakübNþwgRtUv)andak; elIkElgEtkñúg krNIEdlmanmUlehtuBiess. maRta 81>- karelIkbNþwgecal edayminqøgkat;tamkarTajehtupleday pÞal;mat; kñúgkrNIEdlbNþwgmanlkçN³pÞúynwgc,ab; ehIycMNucxVHxatenaHminGac EktRmUv)aneT tulakarGacelIkbNþwgenaHecal edaysalRkm edayminqøgkat; karTajehtupledaypÞal;mat;)an. maRta 82>- karelIkbNþwgecalkñúgkrNIEdlmin)anbg;CamunnUvR)ak;sRmab; eFVIkarekaHehA 1-kñúgkrNIEdltulakar)anbgÁab;[edImecaTbg;CamunnUvR)ak; EdlCacaM- )ac;sRmab;ekaHehAPaKI[cUlmkenAkalbriecäTtambBaØtþiénRkmenH edaykMNt; GMLúgeBlsmrmü EtedImecaTmin)anbg;R)ak;enaHCamuneT tulakarGacelIkecal bNþwgedaydIkaseRmc)anluHRtaEtcugcemøIyKμankartva:. 2-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH Gacbþwg CMTas;)an. maRta 83>- karhambNþwgCan;Kña cMeBaHerOgkþIEdltulakarkMBugcat;karPaKIminGacbþwgeTot)aneLIy. maRta 84>- karbEnßmb¤karpøas;bþÚrnUvkmμvtßúénbNþwg 1-edImecaTGacbEnßm b¤ pøas;bþÚrnUvkmμvtßúénbNþwg rhUtdl;eBlcb;karTaj ehtupledaypÞal;mat;)an luHRtaEtminmankarbþÚrmUldæanénkarTamTar . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdleFVI[nItiviFIénbNþwgmankar yWtya:vxøaMgedaysarkarbEnßmb¤karpøas;bþÚrenaH. 2-karbEnßmb¤karpøas;bþÚrnUvkmμvtßúénbNþwgRtUveFVIeLIgCalayl½kçN_GkSr.
 37. 37. -36- 3-ÉksarEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI2xagelIRtUvbBa¢ÚneTAPaKImçageTot. 4-eBlEdlyl;eXIjfa karbEnßm b¤karpøas;bþÚrnUvkmμvtßúénbNþwg minRtwm RtUveT tulakarRtUvecjdIkaseRmcminyl;RBmnwgkarbEnßm b¤ karpøas;bþÚrenaH tamBaküsuMb¤edayqnÞanusiT§irbs;xøÜn. maRta 85>- karbþwgTamTarkarbBa¢ak;kñúgdMeNIrkarBak;kNþalTI 1-kñúgkrNIEdlkarseRmcesckþI GaRs½yeTAelIGtßiPaB b¤ ntßiPaBénTMnak; TMngKtiyutþEdlCacMNucvivaT kñúgdMeNIrkarBak;kNþalTI edImecaTGacBRgIkkar TamTar b¤ cugcemøIyGacbþwgtb edIm,I[tulakarbBa¢ak;BIGtßiPaB b¤ ntßiPaBénTMnak; TMngKtiyutþEdlCacMNucvivaT enAkñúgsalRkm)an . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvyk mkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlkarTamTarkarbBa¢ak;enaH sßitenAeRkamsmtßkic© pþac;muxrbs;tulakardéTeTottamc,ab;. 2-bBaØtþiénkfaxNÐTI 2 nig TI 3 énmaRta 84 ¬karbEnßm b¤ karpøas;bþÚrnUv kmμvtßúénbNþwg¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkarBRgIkkarTam- TartambBaØtþiénkfaxNÐTI1xagelIenH. maRta 86>- bNþwgtb 1-cugcemøIyGacbþwgtb eTAtulakarEdlkMBugcat;karbNþwgedIm rhUtdl; eBlcb;karTajehtupledaypÞal;mat;)an luHRtaEtkarTamTarEdlCakmμvtßúén bNþwgtbenaHTak;TgnwgkarTamTarEdlCakmμvtßúénbNþwgedIm b¤ meFüa)aykar- BarxøÜnsRmab;bNþwgedIm . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNI EdlkarTamTarCakmμvtßúénbNþwgtbenaH sßitenAeRkamsmtßkic©pþac;muxrbs;tula- kardéTeTottamc,ab; b¤ krNIEdlkarbþwgtbenaHnwgeFVI[mankaryWtya:vya:gxøaMg kñúgnItiviFIénbNþwg. 2-bBaØtþiEdlTak;TgnwgbNþwgRtUvykmkGnuvtþcMeBaHbNþwgtb. maRta 87>- eBlénkarbegáItGanuPaBénkarp¥akGaC£ayukal CaGaT×
 38. 38. -37- karTamTartampøÚvtulakarEdlcaM)ac;sRmab;karp¥akGaC£ayukal b¤ sRmab; karRbRBwtþeTAtamGMLúgeBlKtiyutþnwgbegáItGanuPaBenAeBl)andak;BakübNþwg b¤ eBlEdldak;eTAtulakarnUvÉksarEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 2maRta 84 ¬karbEnßmb¤karpøas;bþÚrnUvkmμvtßúénbNþwg¦b¤kfaxNÐTI2maRta84¬karbEnßmb¤ karpøas;bþÚrnUvkmμvtßúénbNþwg¦ EdlRtUvykmkGnuvtþdUcKña enAkñúgbBaØtþiénkfa- xNÐTI 2 maRta 85 ¬karbþwgTamTarkarbBa¢ak;kñúgdMeNIrkarBak;kNþalTI¦ én RkmenH. maRta 88>- Gnub,TannUvvtßúEdlCakmμvtßúénvivaT CaGaT× 1-eTaHbIbNþwgkMBugRtUv)ancat;kark¾eday k¾PaKIénbNþwgminRtUv)anraraMg kñúgkareFVIGnub,Tan b¤ karepÞrvtßúEdlCakmμvtßúénvivaT b¤ siT§ib¤katBVkic©EdlCa kmμvtßúénbNþwgenaHEdr. 2-Gnub,Tan b¤ karepÞrEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH BMuman T§iBleTAelIbNþwgeT . GñkEdl)aneFVIGnub,Tan b¤ epÞr tambBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenHk¾enAEtmanzan³CaPaKIénbNþwgdEdleRkayBI)anepÞr. 3-bBaØtþiénmaRta 48 ¬karcUlrYmCYyGnþraKmn_kñúglkçN³dUcCashbNþwg¦ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþ cMeBaHkrNIEdlGñkEdl)anTTYlGnub,Tan b¤ karepÞr Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI1xagelIenHkøayCaGñkcUlrYmCYyGnþraKmn_. CMBUkTI 2 karTajehtupledaypÞal;mat;; nig karerobcM EpñkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA maRta 89>- kardwknaMnItiviFIénbNþwgedayRbFanRkumRbwkSaCMnuMCRmH 1-RbFanRkumRbwkSaCMnuMCRmHRtUvdwknaMcat;EcgnItiviFIeRtomsRmab;karTaj
 39. 39. -38- ehtuplnigRtUvdwknaMcat;EcgkarTajehtupledaypÞal;mat;. 2-RbFanRkumRbwkSaCMnuMCRmHGacGnuBaØat[CnNamñak;niyay)an nig Gac hamCnEdlminsþab;bBa¢arbs;xøÜnmin[niyay)an. maRta 90>- siT§i[bMPøWCaGaT× 1-edIm,I[cMNucénGgÁehtu nig GgÁc,ab;EdlTak;TgnwgbNþwg manPaBc,as; las; tulakarGacsaksYrPaKI b¤ [PaKIGHGag b¤ bBa¢ak;Psþútag cMeBaHcMNucenaH enAkalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl b¤ karTajehtupleday pÞal;mat;)an. 2-PaKIGacTamTar[tulakarsYrsMNYrcaM)ac;eTAPaKImçageTot enAkalbri- ecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtuplb¤karTajehtupledaypÞal;mat;)an. 3-enAeRkABIkalbriecäT tulakarGacbgÁab;[PaKIeRtomxøÜnnwgerobcMkareqøIy bMPøW enAkalbriecäTbnÞab; edaybBa¢ak;cMNucEdltulakaryl;eXIjfa RtUvkar[ bMPøWCacaM)ac;. maRta 91>- bNþwgtva:cMeBaHkardwknaMnItiviFIbNþwg kñúgkrNIEdlPaKI)aneFVIbNþwgtva: cMeBaHkardwknaMkareFVInItiviFIeRtomsRmab; karTajehtupl b¤ karTajehtupledaypÞal;mat; b¤ cMeBaHkarcat;Ecgrbs; tulakartambBaØtþiénkfaxNÐTI1énmaRta90¬siT§i[bMPøWCaGaTצxagelIenHtula- karRtUvseRmcesckþIcMeBaHbNþwgtva:enaHedaydIkaseRmc. maRta 92>- krNIykic©RsavRCavrbs;PaKI PaKIRtUveFVIkarRsavRCav[)anlMGitCamun nUvTMnak;TMngénGgÁehtucMeBaH sakSI nig PsþútagepSg² edIm,IeFVIkarGHGag nig bBa¢ak;[)anRKb;RKan;c,as;las; kñúgbNþwg. maRta 93>- eBlEdlRtUvdak;meFüa)aytTl;b¤karBarxøÜn meFüa)aytTl; b¤ karBarxøÜn RtUvdak;[tulakarenAeBlNamYyEdlsm-
 40. 40. -39- rmüeTAtamdMeNIrkarénbNþwg. maRta 94>- karelIkecalmeFüa)aytTl; b¤ karBarxøÜnEdl)andak;yWtya:v minRtUvnwgeBlsmrmü 1-cMeBaHmeFüa)aytTl; b¤ karBarxøÜnEdl)andak;eTAtulakaryWtya:vmin RtUvnwgeBlsmrmü edayectna b¤ edaykMhusd¾F¶n;F¶rrbs;PaKI tulakarGacecj dIkaseRmcelIkecalmeFüa)aytTl; b¤ karBarxøÜn)an tamBaküsuM b¤ eday qnÞanusiT§irbs;xøÜnRbsinebItulakaryl;eXIjfakardak;meFüa)ayenaHeFVI[man karyWtya:vkñúgkarbBa©b;nItiviFIénbNþwg. 2-bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvykmkGnuvtþEdr cMeBaHmeFüa)ay tTl; b¤ karBarxøÜnEdlmanGtßn½yminc,as;las; kñúgkrNIEdlPaKImin)aneFVIkar bMPøWcaM)ac;b¤minbgðajxøÜntamkalbriecäTEdl)anekaHehA[mkbMPøWeT. maRta 95>- GgÁehtuEdlGacykmkeFVICamUldæanénsalRkm tulakarminGacykGgÁehtuNa EdlPaKINamYymin)anGHGag mkeFVICa mUldæanénsalRkm)aneLIy. maRta 96>- karcat;Tukfa)ansarPaB 1-kñúgkrNIEdlPaKImin)anbgðajc,as;las; nUvqnÞ³tva:GMBIGgÁehtuEdl PaKImçageTot)anGHGagenAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtuplnigkarTaj ehtupledaypÞal;mat;eTPaKIenaHRtUv)ancat;Tukfa )ansarPaBGMBIGgÁehtuenaH . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdltulakarKitBicarNaGMBI dMeNIrkarnigxøwmsarénerOgkþIehIyyl;eXIjfaPaKIenaH)antva:GMBIGgÁehtu. 2-kñúgkrNIEdlPaKIeFVIesckþIEføgkarN_fa xøÜnmindwgGMBIGgÁehtuEdlPaKI mçageTot)anGHGagPaKIenaHRtUv)ansnμtfa)antva:GMBIGgÁehtuenaH. maRta 97>- karsakl,geFVIkarpSHpSa tulakarGacsakl,geFVIkarpSHpSa)an eTaHbICabNþwgsßitenAkñúgdMNak;kal
 41. 41. -40- Nak¾eday. maRta 98>- kar)at;bg;nUvsiT§ibþwgtva:sþIGMBInItiviFIénbNþwg 1-kñúgkrNIEdlPaKImçag b¤ tulakar)aneFVIskmμPaBbNþwgNamYyEdlpÞúy BIbBaØtþiGMBInItiviFIénbNþwg PaKIGacbþwgtva:cMeBaHskmμPaBenaHeTAtulakar ehIy GacGHGagGMBIemaXPaBénskmμPaBenaH)an. 2-kñúgkrNIEdlPaKIdwg b¤GacdwgGMBIPaBxusc,ab;Edl)ankMNt;kñúgkfa- xNÐTI1xagelIenHehIymin)aneFVIkarbþwgtva:enAeBlsmrmüeT PaKIenaHRtUv)at;- bg;siT§ibþwgtva:enH . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlmin Gace)aHbg;siT§ienH)an. maRta 99>- karbMEbknigkarrYmbBa©ÚlerOgkþI 1-tulakarGacbgÁab;[bMEbk b¤ bBa©ÚlerOgkþI edaydIkaseRmc b¤ Gaclub ecaldIkaseRmcenaH)an. 2-kñúgkrNItulakar)anbgÁab;[bBa©ÚlerOgkþIEdlmanPaKIxusKña enAkñúg nItiviFIénkarTajehtupledaypÞal;mat; enAeBlPaKIEdlminman»kassak sYrsakSI edaysarsakSIenaHRtUv)ansaksYrrYcehIymuneBlbBa©ÚlerOgkþI )an dak;BaküsuMsaksYrsakSIenaHtulakarRtUvsaksYrsakSIenaH. maRta 100>- karcUlrYmrbs;GñkbkERbCaGaT× 1-RbsinebICnEdlTak;TgnwgnItiviFIrdæb,evNI minGacyl;PasaExμr b¤ føg; b¤ K tulakarRtUv[manGñkbkERbEdlmanlkçNsm,tþiRKb;RKan; cUlrYmCamYy nwgCnenaH . b:uEnþ tulakarGacsYrCnEdlføg; CaGkSr b¤ [CnEdlK eFVIesckþI EføgkarN_CaGkSr)an. 2-bBaØtþisþIBIGñkeFVIekaslvic½yénRkmenH RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHGñkbkERbelIkElgEtmanPaBpÞúynwglkçN³enaH.
 42. 42. -41- EpñkTI 2 ÉksareRtom maRta 101>- ÉksareRtom 1-enAeBleFVInItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl nig karTajehtupl edaypÞal;mat;tulakarGacbgÁab;[PaKIdak;ÉksareRtom)an. 2-enAkñúgÉksareRtom RtUvmansresrGMBImeFüa)aytTl; b¤ karBarxøÜn nig esckþIEføgkarN_cMeBaHmeFüa)aytTl;b¤karBarxøÜnrbs;PaKImçageTot. 3-enAkñúgÉksareRtomEdlcugcemøIydak;eTAtulakarelIkdMbUg RtUvmansr- esrGMBIkareqøIytb cMeBaHxøwmsarénsalRkmEdledImecaT)ansresrTamTarenA kñúgBakübNþwg nig karTTYlsÁal; b¤ minTTYlsÁal;nUvGgÁehtuEdlmansresrenA kñúgBakübNþwg nig GgÁehtuedIm,Itva:cMeBaHGgÁehtuEdlmansresrenAkñúgBakü bNþwgCaGaT×. maRta 102>- eBlevlaEdlRtUvdak;ÉksareRtomCaGaT× tulakarGackMNt;GMLúgeBlEdlRtUvdak;ÉksareRtomelIkdMbUgrbs;cug cemøIy b¤ ÉksareRtomEdlmansresrGMBIkarGHGagcMeBaHcMNucCak;lak;NamYy b¤RtUveFVIkaresñIsuM[BinitüPsþútagEdlTak;TgnwgcMNucCak;lak;NamYy. EpñkTI 3 nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl maRta 103>- eKalbMNgénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl enAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl tulakarRtUverobcMnUvesckþIGH- Gagrbs;PaKI bMPøWnUvcMNucvivaTénerOgkþIEdlKUPaKIyl;minRsbKña nig erobcMPsþútag EdlTak;TgnwgcMNucvivaTénerOgkþIenaH edIm,IGaceFVIkarvinicä½yerOgkþIenAkñúgnItiviFI énkarTajehtupledaypÞal;mat;[)anl¥itl¥n;.
 43. 43. -42- maRta 104>- karsakl,gpSHpSaenAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl enAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl tulakarRtUvsakl,gpSHpSaCa dMbUgsinelIkElgEtyl;eXIjfaminsmrmü. maRta 105>- kalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 1-nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl RtUveFVIeLIgenAkalbriecäTEdlPaKI sgxagGaccUlrYm)an. 2-kalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl mincaM)ac;ebIkCa saFarN³eT . b:uEnþ tulakarGacGnuBaØat[GñkEdltulakaryl;eXIjfasmrmü cUlsþab;CaGñksegátkarN_)an. maRta 106>- skmμPaBénbNþwgCaGaT×enAkñúgnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl enAkalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl tulakarGacecj dIkaseRmcEdlTak;TgnwgkaresñIsuM[BinitüPsþútag b¤ dIkaseRmcepSgeTot EdlGacseRmc)an eRkABIkalbriecäTénkarTajehtupledaypÞal;mat; nig Gac BinitüPsþútagCaÉksar edaymankRmitcaM)ac;edIm,IerobcMcMNucvivaTénerOgkþI nig Psþútag. maRta 107>- karbBa¢ak;GMBIGgÁehtuEdlnwgRtUvbMPøWCaGaT× enAeBlbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl eday)anbBa©b;karerob cMcMNucvivaTénerOgkþI nig PsþútagehIy enaHtulakarRtUveFVIkarbBa¢ak;CamYyPaKI nUvGgÁehtuEdlnwgRtUvbMPøWenAeBlBinitüPsþútagenAeBleRkay. maRta 108>- GanuPaBénkarbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl eRkayBI)anbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtuplehIy PaKIminGacdak; meFüa)aytTl; b¤ karBarxøÜnfμI)aneToteT . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþ eLIy cMeBaHkrNIEdlmeFüa)ayenaH Tak;TgnwgcMNucEdltulakarRtUvRsavRCav edayqnÞanusiT§irbs;xøÜn b¤ krNIEdlkardak;meFüa)ayfμIenaH mineFVI[mankaryWt
 44. 44. -43- ya:vdl;nItiviFIénbNþwg b¤ krNIEdlPaKI)aneFVIesckþIbBa¢ak;dMbUgfa xøÜnminGacdak; meFüa)ayenaHmuneBlbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupledayKμankMhus F¶n;F¶reLIy. maRta 109>- kMNt;ehtusþIBInItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl tulakarRtUv[RkLabBa¢IeFVIkMNt;ehtusþIBInItiviFIeRtomsRmab;karTajehtu plenARKb;kalbriecäTnImYy². maRta 110>- cMNucCarUbmnþénkMNt;ehtusþIBInItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl 1-enAkñúgkMNt;ehtusþIBInItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl RtUvkt;RtanUv cMNucxageRkamenH³ k-sBaØaNerOgkþI. x-eQμaHecARkmnigRkLabBa¢I. K-eQμaHPaKIGñktMNagGñkCMnYykarnigGñkbkERbEdl)anbgðajxøÜn. X-eBlevlanigTIkEnøg. 2-RbFanRkumRbwkSaCMnuMCRmH nig RkLabBa¢I RtUvcuHhtßelxaelIkMNt;ehtu Edl)ankMNt;enAkfaxNÐTI1xagelIenH. maRta 111>- cMNucsarFatuénkMNt;ehtusþIBInItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl enAkñúgkMNt;ehtusþIBInItiviFIeRtomsRmab;karTajehtuplRtUvkt;RtanUvesc- kþIsegçbGMBIskmμPaBEdl)aneFVIeLIgenAkalbriecäTnImYy² ehIyCaBiess RtUv kt;Rta[)anc,as;las;nUvcMNucxageRkamenH³ k-xøwmsarénsalRkmEdledImecaTTamTar[tulakarecj nig cemøIy tbrbs;cugcemøIycMeBaHkarTamTarenaH. x-xøwmsarénGgÁehtuEdl)anGHGagnigkaresñIsuM[BinitüPsþútag. K-karTTYlsÁal; b¤ minTTYlsÁal;rbs;PaKI cMeBaHGgÁehtuEdl)an GHGagedayPaKImçageTot nig karTTYlsÁal; b¤ minTTYlsÁal;cMeBaHPaBRtwmRtUv
 45. 45. -44- énÉksar. X-kardkBakübNþwg karpSHpSa karlHbg;karTamTar nig karTTYl sÁal;karTamTar. g-cMNucEdltulakar)anbgÁab;[kt;Rta nig cMNucEdltulakar GnuBaØat[kt;RtatamkarTamTarrbs;PaKI. c-karseRmcesckþIIEdl)aneFVIeLIgenAkalbriecäTenaH edaymineFVICa layl½kçN_GkSr. maRta 112>- karbþwgtva:cMeBaHesckþIkt;RtaénkMNt;ehtu sþIBInItiviFIeRtomsRmab; karTajehtuplCaGaT× 1-kñúgkrNIEdlPaKI b¤ GñkdéTeTotEdlBak;B½n§ bþwgtva:cMeBaHesckþIkt;Rta enAkñúgkMNt;ehtusþIBInItiviFIeRtomsRmab;karTajehtuplenaH RtUvkt;esckþIbþwg tva:enHenAkñúgkMNt;ehtuenaH. 2-PaBRtwmRtUvkñúgkarGnuvtþtambBaØtþiTak;TgnwgrebobeFVInItiviFIeRtomsRmab; karTajehtupl GacbBa¢ak;)an edaykMNt;ehtusþIBInItiviFIeRtomsRmab;karTaj ehtuplEtb:ueNÑaH . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdl kMNt;ehtuenH)an)at;b¤)anvinas. EpñkTI 4 karTajehtupledaypÞal;mat; maRta 113>- karkMNt;kalbriecäTedIm,IeFVIkarTajehtupledaypÞal;mat; enAeBlEdlnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl)ancb;sBVRKb;ehIy tulakarRtUvkMNt;kalbriecäT edIm,IeFVIkarTajehtupledaypÞal;mat; ehIyRtUv ekaHehAKUPaKImkcUlrYm.
 46. 46. -45- maRta 114>- PaBcaM)ac;énkarTajehtupledaypÞal;mat; 1-edIm,IecjsalRkmeTAelIbNþwg tulakarcaM)ac;RtUvEtqøgkat;nUvkarTaj ehtupledaypÞal;mat; . b:uEnþ cMeBaHerOgkþI b¤ cMNucNaEdlRtUvseRmceday dIkaseRmc tulakarRtUvkMNt;fa RtUveFVIkarTajehtupledaypÞal;mat; b¤ min RtUveFVI. 2-kñúgkrNIEdlmineFVIkarTajehtupledaypÞal;mat; edayGnuelameTA tamvaküxNÐTI2énkfaxNÐTI1xagelIenHtulakarGacsYrPaKI)an. 3-bBaØtþiénkfaxNÐTI 1nigTI 2xagelIenHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaH krNIEdlmanbBaØtþiBiessenAkñúgc,ab;. maRta 115>- karTajehtupledaypÞal;mat; 1-karTajehtupledaypÞal;mat;RtUveFVIeLIgenAkalbriecäTEdlPaKIsg xagGacmanvtþman)an. 2-karTajehtupledaypÞal;mat; RtUveFVIeLIg enAsalsvnakarCa saFarN³ . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlPaBCa saFarN³enHbNþal[xUcsNþab;Fñab;saFarN³b¤krNIEdlmanbBaØtþiBiessenA kñúgc,ab;. maRta 116>- esckþIEføgkarN_GMBIlT§plénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl nigkarTajehtupl 1-enAkñúgnItiviFIénkarTajehtupledaypÞal;mat; PaKIRtUveFVIIesckþIEføg karN_GMBIlT§plénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl. 2-esckþIEføgkarN_Edl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUveFVIeLIg edaycg¥úlbgðaj[)anc,as;las;nUvGgÁehtuEdlnwgRtUvbBa¢ak;edaykarBinitü PsþútagenAeBleRkayenAkñúúgkarTajehtupledaypÞal;mat;. 3-enAeBleFVIkarTajehtupledaypÞal;mat; PaKIGacGHGagbEnßmeTot
 47. 47. -46- GMBIGgÁehtu nig dak;PsþútagmkeTot)an . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlkarGHGagGgÁehtu b¤ kardak;PsþútagenaH pÞúynwgmaRta 108 ¬GanuPaBénkarbBa©b;nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl¦énRkmenH. 4-eRkayBI)anBinitüPsþútagenAkñúgkalbriecäTeFVIkarTajehtupleday pÞal;mat;ehIy ebIyl;eXIjfa RtUvkarCacaM)ac;Biess tulakarGaceFVInItiviFIeRtom sRmab;karTajehtuplCafμImþgeTot)anedaydIkaseRmc. 5-tulakarGacGnuBaØat[PaKInImYy²eFVIkarTajehtuplcugeRkay)an mun eBlbBaÄb;karTajehtupledaypÞal;mat;. maRta 117>- kMNt;ehtusþIBIkarTajehtupledaypÞal;mat; 1-tulakarRtUv[RkLabBa¢IeFVIkMNt;ehtusþIBIkarTajehtupledaypÞal; mat;enARKb;kalbriecäTnImYy². 2-bBaØtþiénmaRta 112 ¬karbþwgtva:cMeBaHesckþIkt;RtaénkMNt;ehtu sþIBI nItiviFIeRtomsRmab;karTajehtupl CaGaTצ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþdUcKña pgEdrcMeBaHkMNt;ehtusþIBIkarTajehtupledaypÞal;mat;enH. maRta 118>- cMNucCarUbmnþénkMNt;ehtusþIBIkarTajehtupledaypÞal;mat; 1-enAkñúgkMNt;ehtusþIBIkarTajehtupledaypÞal;mat; RtUvkt;RtanUvcMNuc xageRkamenH³ k-sBaØaNerOgkþI. x-eQμaHecARkmnigRkLabBa¢I. K-eQμaHtMNagGyükarEdl)ancUlrYmRbsinebIman. X-eQμaHPaKIGñktMNagGñkCMnYykarnigGñkbkERbEdl)anbgðajxøÜn. g-eBlevlanigTIkEnøgénkarTajehtupledaypÞal;mat;. c-ehtukarN_EdleFVIkarTajehtupledaypÞal;mat;CasaFarN³ b¤ ehtukarN_nigmUlehtuEdlmin)aneFVICasaFarN³kñúgkrNImineFVICasaFarN³. 2-RbFanRkumRbwkSaCMnuMCRmH nig RkLabBa¢I RtUvcuHhtßelxaenAkñúgkMNt;-
 48. 48. -47- ehtuEdl)ankMNt;enAkfaxNÐTI1xagelIenH. maRta 119>- cMNucsarFatuénkMNt;ehtusþIBIkarTajehtupledaypÞal;mat; 1-enAkñúgkMNt;ehtusþIBIkarTajehtupledaypÞal;mat; RtUvkt;RtanUvesckþI segçbGMBIkarTajehtuplnImYy² ehIyCaBiess RtUvkt;Rta[)anc,as;las; nUvcMNucxageRkamenH³ k-kardkBakübNþwg karpSHpSa karlHbg;karTamTar karTTYlsÁal; karTamTarnigkarsarPaB. x-esckþIEføgkarN_rbs;sakSI rbs;PaKIpÞal;xøÜn nig rbs;GñkeFVI ekaslvic½y. K-kareFVIsm,f b¤ mineFVIsm,frbs;sakSI rbs;PaKIpÞal;xøÜn nig rbs; GñkeFVIekaslvic½y nig mUlehtuEdlmin)an[sakSI nig GñkeFVIekaslvic½yeFVI sm,f. X-lT§plénkarRtYtBinitü. g-cMNucEdltulakar)anbgÁab;[kt;Rta nig cMNucEdltulakarGnu- BaØat [kt;RtatamkarTamTarrbs;PaKI. c-karseRmcesckþIIEdl)aneFVIeLIgedaymin)aneFVICalayl½kçN_ GkSr. q-karRbkasesckþIseRmc. 2-eTaHbImanbBaØtþienAkfaxNÐTI 1 xagelIenHk¾eday kñúgkrNIEdlbNþwg RtUv)anbBa©b;edaymintamkarseRmcesckþIIeT esckþIEføgkarN_rbs;sakSI rbs; PaKIpÞal;xøÜn nig rbs;GñkeFVIekaslvic½y nig lT§plénkarRtYtBinitü Gacmin sresrkñúgkMNt;ehtu)an edayTTYlkarGnuBaØatBItulakar . b:uEnþ bBaØtþienH min RtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlPaKITamTar[kt;RtakñúgkMNt;ehtu kñúg GMLúgeBl1¬mYy¦s)aþh_Kitcab;BIéf¶EdlxøÜn)andwgfabNþwgenaHRtUv)ancb;.
 49. 49. -48- maRta 120>- karkt;RtaedayftExSGat;CaGaT×CMnYskMNt;ehtu 1-eTaHbImanbBaØtþidUckfaxNÐTI 1 énmaRta 119 ¬cMNucsarFatuénkMNt; ehtusþIBIkarTajehtupledaypÞal;mat;¦ xagelIenHk¾eday RbsinebImankarGnu- BaØatBItulakar RkLabBa¢IGacftExSGat; b¤ ExSvIedGU nUvesckþIEføgkarN_rbs;sakSI rbs;PaKIpÞal; b¤ rbs;GñkeFVIekaslvic½y edIm,ICMnYskMNt;ehtuCalayl½kçN_ GkSr)an . kñúgkrNIenH enAeBlEdltulakarGnuBaØat PaKIGacbeBa©jmti eyabl;rbs;xøÜn)an. 2-kñúgkrNIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RbsinebImankaresñI suMrbs;PaKI rhUtdl;bNþwgenH)anbBa©b; RkLabBa¢IRtUveFVIÉksarEdlkt;esckþI EføgkarN_rbs;sakSI rbs;PaKIpÞal; b¤ rbs;GñkeFVIekaslvic½yCalayl½kçN_ GkSr . bBaØtþienHRtUvykmkGnuvtþpgEdr cMeBaHkrNIEdltulakarCan;x<s;yl; eXIjfacaM)ac;enAeBltulakarCan;x<s;enHkMBugcat;karbNþwgenaH. maRta 121>- karykÉksarCaGaT×CaGaKtdæannigkarP¢ab;Ca]bsm<½n§ Éksar rUbft ExSGat; ExSvIedGU b¤ vtßúepSgeTotEdltulakaryl;eXIjfa smrmü GacykeFVICaEpñkmYyénkMNt;ehtusþIBIkarTajehtupledaypÞal;mat; edayykeFVICaGaKtdæankñúgkMNt;ehtuenaH ehIyP¢ab;CamYysMNuMerOgCa]bsm<½n§ )an. maRta 122>-karkRmiiténkarftrUbCaGaT×kñúgsalsvnakar karftrUb karkt;CaCvelx karftExSGat; karftExSvIedGU b¤ karpSaybnþ pÞal;kñúgsalsvnakarminGaceFVI)aneLIyebIKμankarGnuBaØatBItulakar.
 50. 50. -49- CMBUkTI 3 Psþútag EpñkTI 1 bTb,BaØtþiTUeTA maRta 123>-eKalkarN_seRmcesckþIedayPsþútag 1-tulakarRtUvTTYlsÁal;GgÁehtuedayEp¥kelIPsþútagCamUldæan . b:uEnþ tulakarGacBicarNaGMBIsßanPaBTaMgmUl Edl)anelceLIgenAeBleFVIkarTaj ehtupledaypÞal;mat;)an. 2-GgÁehtuEdlPaKI)ansarPaBenAcMeBaHmuxtulakar nig GgÁehtuEdltu- lakaryl;eXIjfa manPaBCak;Esþg tulakarBMucaM)ac;TTYlsÁal;GgÁehtuenaH edayEp¥kelIPsþútageT. 3-PaKIGacdkesckþIsarPaB)ankñúgkrNIdUcxageRkamenH³ k-PaKImçageTotBMutva:. x-karsarPaBenaHpÞúynwgkarBitedayPan;RcLM. K-karsarPaBenHbNþalmkBIskmμPaBbTelμIsrbs;GñkdéT. maRta 124>- karBinitüPsþútag 1-karBinitüPsþútagRtUveFVIeLIgtamkaresñIsuM[Binitürbs;PaKI. 2-RbsinebItulakarBMuGacseRmcfa RtUvTTYlsÁal; b¤ minTTYlsÁal;nUvkar GHGagGMBIGgÁehtu edayPsþútagEdlKUPaKI)anesñIsuM[Binitü b¤ ebIyl;eXIjfa mankarcaM)ac;epSgeTotenaHtulakarGaceFVIkarBinitüPsþútagedayqnÞanusiT§i)an. maRta 125>- karesñIsMu[BinitüPsþútag 1-PaKIEdlesñIsMu[BinitüPsþútag RtUvEtkMNt;[)anCak;lak;GMBIGgÁehtu EdlRtUvbBa¢ak;.
 51. 51. -50- 2-PaKIEdlesñIsMu[BinitüPsþútag Kb,IbMPøW[c,as;las;GMBIGgÁehtuEdlRtUv bBa¢ak;nigTMnak;TMngrvagGgÁehtuenaHnigPsþútag. 3-karesñIsMu[BinitüPsþútag k¾GaceFVImunkalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab; karTajehtuplb¤munkalbriecäTénkarTajehtupledaypÞal;mat;)anEdr. 4-karesñIsMu[saksYrsakSI nig samIPaKI ebIGaceFVI)an RtUveFVICamYyKña[ eRscEtmþg. maRta 126>- karTTYlykPsþútag tulakarRtUvBinitüPsþútagEdlPaKI)anesñIsMu[Binitü . b:uEnþ bBaØtþienHmin RtUvykmkGnuvtþ cMeBaHPsþútagEdlKμanTMnak;TMngCamYynwgGgÁehtuEdlnwgRtUv bBa¢ak;nigPsþútagÉeTotEdltulakaryl;eXIjfamincaM)ac;eLIy. maRta 127>-karBinitüPsþútagedaysmUhviFI 1-tulakarRtUveFVI[karBinitüPsþútagGacRbRBwtþeTACabnÞan; enAkalbriecäT énkarTajehtupledaypÞal;mat;dMbUg bnÞab;BI)anbBa©b;karerobcMcMNucvivaT nig PsþútagrYcehIy. 2-karsaksYreTAelIsakSI b¤ samIPaKI ebIGaceFVI)an RtUvEteFVIedaysmUhviFI . 3-ÉksarEdlbRmugnwgeRbIenAkñúgkarsaksYrsakSI CaGaT× RtUvdak;CUnenA kñúgGMLúgeBlEdlsmrmü muneBlcab;epþImeFVIkarsaksYreTAelIsakSI CaGaT× enaH elIkElgEtÉksarEdlnwgeRbICaPsþútagedIm,IRbECgelIPaBCMenOénesckþIEføg- karN_rbs;sakSICaGaT×. maRta 128>- siT§icUlrYmrbs;PaKI 1-tulakarRtUvFananUv»kas[manvtþmanrbs;PaKIedIm,IcUlrYmkñúgkarBinitü Psþútag. 2-karBinitüPsþútagGaceFVIeTA)aneTaHCakñúgkrNIEdlPaKImin)ancUlxøÜn tamkalbriecäTk¾eday.
 52. 52. -51- maRta 129>- karBinitüPsþútagenAbreTs 1-karBinitüPsþútagEdlRtUveFVIenAbreTs tulakarRtUvRbKl;kic©karenHeTA RksYg b¤ sßab½nEdlmansmtßkic©énRbeTsenaH b¤ ÉkGKÁraCTUt ParFarI b¤ kugs‘ul rbs;RBHraCaNacRkkm<úCaRbcaMenARbeTsenaH. 2-karBinitüPsþútagEdl)aneFVIenAbreTseTaHbICakñúgkrNIEdlkarBinitü PsþútagenaHxusc,ab;rbs;RbeTsenaHk¾eday k¾enAEtmansuBlPaBEdr ebIkar BinitüPsþútagenaHminpÞúynwgRkmenHeT. maRta 130>- karRbKl;kic©karRsavRCav tulakarGacRbKl;kic©karRsavRCavEdlcaM)ac; eTAsßab½nkñúgRbeTs b¤ sßab½nbreTs)an. maRta 131>- esckþIbBa¢ak;dMbUg esckþIbBa¢ak;dMbUgRtUveFVIeLIgedayPsþútagEdlGacBinitüPøam²)an. EpñkTI 2 karsaksYrsakSI maRta 132>-krNIykic©rbs;sakSI 1-elIkElgEtkñúgkrNIEdlmankMNt;BiessenAkñúgRkmenH b¤ c,ab;epSg tulakarGacsaksYrCnNamYYyCasakSIk¾)an. 2-tulakarGacbgÁab;[naMxøÜnsakSIEdlminRBmcUlxøÜnmktulakareday KμanmUlehtuRtwmRtUvedaydIkaseRmc)an. 3-RbsinebIsakSIminRBmcUlxøÜnmktulakaredayKμanmUlehtuRtwmRtUv tulakarGacBin½yCaR)ak;cMnYnminelIsBI 1>000>000¬mYylan¦erol)an eday dIkaseRmc. 4-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 2 b¤ TI 3 xagelIenH GacbþwgCMTas;)an.
 53. 53. -52- maRta 133>- karsaksYrsakSICam®nþIraCkar 1-kñúgkrNIsaksYrsakSICam®nþIraCkar b¤ GtItm®nþIraCkar GMBIkic©karsm¶at; kñúgmuxnaTIenaH tulakarRtUvTTYlkaryl;RBmBIsMNak;sßab½nEdlRKb;RKgelI sakSIenaH. 2-sßab½nRKb;RKgEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI1xagelIenHKWRBwT§sPacMeBaH smaCikRBwT§sPa b¤ GtItsmaCikRBwT§sPa rdæsPa cMeBaHsmaCikrdæsPa b¤ GtIt smaCikrdæsPa rIÉcMeBaHsmaCikraCrdæaPi)al b¤ GtItsmaCikraCrdæaPi)alvij KWKN³rdæm®nþI. 3-karyl;RBmEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH minGacbdi- esF)aneLIy elIkElgEtkñúgkrNIEdlGaceFVI[xUcplRbeyaCn_saFarN³ b¤ bNþal[man]bsKÁF¶n;F¶rkñúgkarbMeBjkargarrdæ. maRta 134>- siT§ibdiesFnUvkarpþl;cemøIyCaksiNsakSI 1-RbsinebIkarpþl;nUvcemøIyCaksiNsakSI Tak;TgnwgehtuEdleFVI[sakSI b¤ shB½T§rbs;sakSI b¤ jatiÉeTotrbs;sakSI GacTTYlrgnUvkarecaTRbkan;GMBI bTGaCJa b¤ TTYlkarpþnÞaeTas enaHsakSIGacbdiesFnUvkarpþl;cemøIyCaksiN sakSI)an . bBaØtþienHRtUvykmkGnuvtþpgEdr cMeBaHkarpþl;cemøIyCaksiNsakSI Tak;TgnwgehtuEdleFVI[b:HBal;dl;kitþiysrbs;buKÁlEdl)anerobrab;xagelI enHb¤bNþal[mankarEbk)ak;F¶n;F¶rdl;TMnak;TMngRKYsar. 2-sakSIGacbdiesFnUvkarpþl;cemøIyCaksiNsakSI)an³ k-kñúgkrNIdUckfaxNÐTI1énmaRta133¬karsaksYrsakSICam®nþI raCkar¦xagelI. x-kñúgkrNIEdlevC¢bNÐit TnþbNÐit qμb Kilanubdæayika Kilanubdæak »sfkarI emFavI Gñkmanmuxgarkñúgsasna b¤ GñkEdlFøab;manmuxgarxagelIenH RtUvTTYlkarsaksYrGMBIGgÁehtuEdl)andwg kñúgkarbMeBjtYnaTIrbs;xøÜn ehIy EdlRtUvlak;karsm¶at;.
 54. 54. -53- K-kñúgkrNIEdlsaksYrGMBIehtuEdlTak;Tgnwgkarsm¶at;kñúgbec©k- eTsb¤viC¢aCIv³. 3-bBaØtþiénkfaxNÐTI 2 xagelIenH minRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNI EdlsakSITTYlkarelIkElgBIkrNIykic©©lak;karsm¶at;. maRta 135>- dIkaseRmceTAelIkarbdiesFnUvkarpþl;cemøIyCaksiNsakSI 1-mUlehtuénkarbdiesFnUvkarpþl;cemøIyCaksiNsakSI RtUveFVIesckþI bBa¢ak;dMbUg. 2-elIkElgEtkñúgkrNIéncMNuckkfaxNÐTI 2énmaRta134¬siT§ibdiesF nUvkarpþl;cemøIyCaksiNsakSI¦ munenH tulakarEdlTTYlbNþwg RtUvsaksYreTA elIPaKI ehIyseRmcedaydIkaseRmcGMBIkarbdiesFnUvkarpþl;cemøIyCaksiN sakSIfaRtwmRtUvb¤minRtwmRtUv. 3-PaKI nig sakSI GacbþwgCMTas; cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúg kfaxNÐTI2xagelIenH)an. 4-bBaØtþiénkfaxNÐTI 3 énmaRta 132 ¬krNIykic©rbs;sakSI¦ xagelIenH RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdlsakSIbdiesFnUvkarpþl;cemøIyCa ksiNsakSIedayKμanmUlehtuRtwmRtUv eRkayeBlEdldIkaseRmcrbs;tulakar Edl)anseRmcfa BMumanmUlehtukñúgkarbdiesFnUvkarpþl;cemøIyCaksiNsakSI cUlCasßaBr. maRta 136>- karsaksYrsakSIenAeRkAtulakar 1-tulakarGacsaksYrsakSIenAeRkAtulakar)ankñúgkrNIdUcxageRkamenH³ k-sakSIKμankrNIykic©cUlxøÜneTAtulakarEdlTTYlbNþwg b¤ man mUlehtuRtwmRtUvEdlminGaccUlxøÜneTAtulakar)an. x-karcUlxøÜnrbs;sakSIeTAtulakarEdlTTYlbNþwgbNþal[mankar cMNayeTAelIeBlevlab¤esah‘uyminsmrmü. K-KUPaKIBMumankartva:.
 55. 55. -54- 2-cMeBaHbBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH tulakarGac[ecARkmEdlTTYl bBa¢a b¤ ecARkmEdlTTYlkarRbKl;siT§i eTAeFVIkarsaksYrsakSIenAeRkAtulakar )an. 3-kñúgkrNIecARkmEdlTTYlbBa¢a b¤ ecARkmEdlTTYlkarRbKl;siT§i eFVI karsaksYrsakSI ecARkmenaHRtUvbMeBjmuxnaTIrbs;tulakar b¤ RbFanRkumRbwkSa CMnuMCRmH. maRta 137>-sm,f 1-tulakarRtUv[sakSIeFVIsm,felIkElgEtkñúgkrNIEdlmanbBaØtþiBiess. 2-kñúgkrNIsakSIEdlnwgRtUvsYr CaCnEdlmanGayueRkam 16 ¬db;R)aMmYy¦ qñaM b¤ CnEdlminyl;GMBIGtßn½yénsm,f tulakarminGac[sakSIenaHeFVIsm,f )aneLIy. 3-enAeBlsaksYrsakSIEdlRtUvnwgl½kçx½NÐEdl)ankMNt;enAkñúgbBaØtþi énmaRta 134 ¬siT§ibdiesFnUvkarpþl;cemøIyCaksiNsakSI¦ énRkmenH ehIy sakSIenaHmineRbIsiT§ibdiesFnUvkarpþl;cemøIyCaksiNsakSI tulakarGacmin[ eFVIsm,f)an. 4-sm,frbs;sakSI RtUveFVIenAmuneBlsaksYr . b:uEnþ ebImanmUlehtuBiess GaceFVIenAeRkayeBlsaksYr)an. 5-TRmg;énkareFVIsm,fRtUveFVItamkarkMNt;kñúg]bsm<½n§énRkmenH. 6-muneBleFVIsm,f RbFanRkumRbwkSaCMnuMCRmHRtUvBnül;GMBIeKalbMNgén sm,fehIyR)ab;[dwgCamunGMBIkarpþnÞaeTascMeBaHkarpþl;skçIPaBEkøgkøay. maRta 138>- viFIsaksYrsakSI 1-karesñIsMusaksYrsakSI RtUveFVIeLIg edaykMNt;[)anc,as;las;eTAelI sakSINamYy. 2-GñkEdlesñIsMusaksYrsakSI RtUvP¢ab;CamYynUvÉksarEdlkMNt;GMBIcMNuc RtUvsaksYr.
 56. 56. -55- 3-sakSIRtUvTTYlkarekaHehAy:agtic2¬BIr¦s)aþh_munéf¶saksYr. 4-dIkaekaHehAsakSI RtUvsresrnUvkMNt;sMKal;dUcxageRkamehIyRtUvP¢ab; mkCamYynUvÉksarEdlkMNt;GMBIcMNucsaksYr³ k-eQμaHb¤namkrN_nigGasydæanrbs;PaKI. x-eBlevlanigTIkEnøgEdlRtUvcUlxøÜn. K-TNÐkmμEdlkMNt;edayc,ab;nwgekItmanebImincUlxøÜn. 5-karsaksYrsakSIRtUveFVItamlMdab; ³ RbFanRkumRbwkSaCMnuMCRmH PaKIEdl esñIsMu[saksYrsakSIenaH nig PaKImçageTot . ecARkmRbwkSaGacsaksYreTAsakSI )anenAeRkayeBl)anCRmabeTARbFanRkumRbwkSaCMnuMCRmH[)andwgehIy. 6-RbsinebIyl;eXIjfaRtwmRtUv tulakarGacEksRmYllMdab;EdlRtUvsak sYrsakSIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI5xagelIenH)an. 7-sakSIminGaceqøIyedayykÉksarmkGaneFVICamUldæan)aneLIy . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIycMeBaHkrNIEdlmankarGnuBaØatBItulakar. 8-RbsinebIyl;eXIjfacaM)ac; tulakarGacGnuBaØat[sakSIEdlRtUv)an saksYrehIyb¤sakSIEdlbRmugnwgRtUvsaksYr[enAkñúgsalsvnakar)an. 9-enAeBlEdltulakarTTYlsÁal;fa sakSIBMuGaceqøIy[RKb;RKan;)an enA cMeBaHmuxGñksegátkarN_Namñak;edaysarEtGñkenaHCaehtunaM[mankarP½yRBYy tulakarGacbgÁab;[GñksegátkarN_enaHecjeRkAsalsvnakar enAeBlEdl sakSIenaHeqøIy. 10-enAeBlEdlyl;eXIjfacaM)ac; tulakarGacbgÁab;[eFVIkarsaksYr sakSInigsakSIepSgeTotenAeBlCamYyKña)an. maRta 139>- karkRmiteTAelIsMNYr 1-cMeBaHsMNYrebIGaceFVI)anRtUveFVIdac;edayELknigc,as;las;. 2-elIkElgEtkrNIEdlmanmUlehtuRtwmRtUv minGacsaksYr)aneLIy nUvsMNYrxageRkamenH³
 57. 57. -56- k-sMNYrEdlRbmafemIlgayb¤eFVI[RcbUkRcbl;dl;sakSI. x-sMNYrnaMmux. K-sMNYrRcMEdl. X-sMNYrEdlKμanTMnak;TMngnwgcMNucvivaT. g-sMNYrEdlTamTar[Eføgeyabl;rbs;sakSIpÞal;xøÜn. c-sMNYrEdlTamTar[EføgnUveyabl;GMBIGgÁehtuEdlsakSIBMu)anCYb RbTHpÞal;. 3-tulakarGackRmitnUvsMNYr tamBaküsMu b¤ edayqnÞanusiT§i)an enAeBl Edlyl;eXIjfa sMNYrenaHpÞúynwgbBaØtþiEdlmanEcgenAkñúgkfaxNÐTI 2 xag elIenH. 4-PaKIGactva: cMeBaHkarkRmitEdleFVIeTAtambBaØtþiénkfaxNÐTI 3 xagelI enH)an. EpñkTI 3 karsaksYrPaKI maRta 140>- karsaksYrsamIPaKI 1-tulakarGaceFVIkarsaksYrsamIPaKI)an . enAkñúgkrNIenH tulakarGac [PaKIenaHs,f)an. 2-kñúgkrNIEdleFVIkarsaksYrsamIPaKI ebIPaKIenaHBMucUlxøÜn b¤ bdiesFnUv kareFVIsm,f b¤ pþl;cemøIy edayKμanmUlehtuRtwmRtUv enaHtulakarGacTTYlsÁal; faesckþIGHGagGMBIcMNucsaksYrrbs;PaKImçageTotCakarBit)an. 3-RbsinebIPaKIEdl)ans,fEkøgbnøMesckþIEføgkarN_ tulakarGacBin½y CaR)ak;cMnYnminelIsBI2>000>000¬BIrlan¦erol)anedaydIkaseRmc. 4-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI3xagelIenHGacbþwg CMTas;)an.
 58. 58. -57- maRta 141>- karGnuvtþdUcKñanwgbBaØtþisþIBIkarsaksYrsakSI CaGaT× 1-bBaØtþiénmaRta 136 ¬karsaksYrsakSIenAeRkAtulakar¦ maRta 137 ¬sm,f¦ ¬eRkABIkfaxNÐTI 1 nig kfaxNÐTI 3¦ maRta 138 ¬viFIsaksYrsakSI¦ ¬eRkABIkfaxNÐTI 8 nig kfaxNÐTI 10¦ nig maRta 139 ¬karkRmiteTAelIsMNYr¦ énRkmenHRtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdrcMeBaHkarsaksYrsamIPaKI. 2-enAeBlyl;eXIjfacaM)ac; tulakarGacbgÁab;[eFVIkarsaksYrsamIPaKI CamYynwgPaKImçageTotb¤CamYynwgsakSIenAeBlCamYyKña)an. maRta 142>- karsaksYrGñktMNagEdlc,ab;)ankMNt; bBaØtþiGMBIkarsaksYrsamIPaKIenAkñúgRkmenH RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHGñktMNagEdlc,ab;)ankMNt; ehIyeFVICatMNagrbs;PaKIenAkñúgbNþwg . b:uEnþbBaØtþienHBMumankarraraMgdl;karsaksYrsamIPaKIeLIy. EpñkTI 4 ekaslvic½y maRta 143>- karesñIsMu[eFVIekaslvic½ycMNuceFVIekaslvic½y 1-tulakarGacbgÁab;[eFVIekaslvic½ytamBaküsuMrbs;PaKI)an. 2-eBlesñIsMu[eFVIekaslvic½y PaKIEdlesñIsuMRtUvP¢ab;CamYynUvÉksarEdl kMNt;GMBIcMNucEdlsMu[eFIVekaslvic½y . b:uEnþ RbsinebImanmUlehtuEdlBMuGac eCosvag)anÉksarenaHGacdak;enAkñúgGMLúgeBlEdltulakar)ankMNt;. 3-tulakarRtUvsYreyabl;rbs;PaKImçageTot GMBIkaresñIsMuEdlmanEcgenA kñúgkfaxNÐTI2xagelIenH. 4-tulakarRtUvkMNt;nUvcMNucEdlRtUveFVIekaslvic½y edayeyageTAtam ÉksarEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 2 ehIyBicarNaGMBIeyabl;Edl)an kMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 3 xagelIenH . kñúgkrNIenH tulakarRtUvepJIÉksarGMBI cMNucEdlRtUveFVIekaslvic½yenaHeTAGñkCMnaj.
 59. 59. -58- maRta 144>- karcat;taMgGñkCMnajxagekaslvic½ykrNIykic©eFVIekaslvic½y 1-GñkCMnajxagekaslvic½yRtUv)ancat;taMgedaytulakar. 2-CnEdlmancMeNHviC¢a nig bTBiesaFn_caM)ac;kñúgkareFIVekaslvic½yman krNIykic©eFVIekaslvic½y. 3-CnTaMgLayBMuGaceFVICaGñkCMnajxagekaslvic½y)an kñúgkrNIdUcxag eRkamenH³ k-kareFIVekaslvic½yenaHbNþal[GñkCMnajpÞal;xøÜnb¤shB½T§b¤ jatiÉeTotrbs;xøÜn GacTTYlrgnUvkarecaTRbkan;GMBIbTGaCJa b¤ TTYlkarpþnÞa eTas . bBaØtþienHRtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdlkareFIVekasl vic½yenaH GaceFVI[b:HBal;dl;kitiþysrbs;buKÁlEdl)anerobrab;xagelIenH b¤ bNþal[mankarEbk)ak;F¶n;F¶rdl;TMnak;TMngRKYsar. x-cMNucEdlRtUveFVIekaslvic½yenaHmankarBak;B½n§eTAnwgkic©kar sm¶at;kñúgmuxnaTIrbs;xøÜn Cam®nþIraCkar b¤ GtItm®nþIraCkar . b:uEnþ bBaØtþienHminRtUv ykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNIEdlCnTaMgenH )anTTYlnUvkaryl;RBmBIsMNak; RksYg b¤ sßab½nRKb;RKg . RksYg b¤ sßab½nRKb;RKg minGacbdiesFminpþl;karyl; RBm)aneLIy elIkElgEtkñúgkrNIEdlGaceFVI[xUcplRbeyaCn_saFarN³ b¤ bNþal[man]bsKÁF¶n;F¶rkñúgkarbMeBjkargarrdæ. K-cMNucEdlRtUveFVIekaslvic½yenaHmankarBak;B½n§eTAnwgGgÁehtu Edl)andwgedayevC¢bNÐiit TnþbNÐit qμb Kilanubdæayika Kilanubdæak »sfkarI emFavIGñkmanmuxgarkñúgsasnab¤GñkEdlFøab;manmuxgarxagelIenHkñúgkarbMeBj tYnaTIrbs;xøÜnehIyEdlRtUvlak;karsm¶at;. X-cMNucEdlRtUveFVIekaslvic½yenaHmankarBak;B½n§nwgkarsm¶at; kñúgbec©keTsb¤viC¢aCIv³. 4-sßab½nRKb;RKgEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI3cMNucxKWRBwT§sPacMeBaH smaCikRBwT§sPa b¤ GtItsmaCikRBwT§sPa rdæsPa cMeBaHsmaCikrdæsPa b¤ GtIt smaCikrdæsPa rIÉcMeBaHsmaCikraCrdæaPi)al b¤ GtItsmaCikraCrdæaPi)alvij
 60. 60. -59- KWKN³rdæm®nþI. 5-bBaØtþiéncMNuc xK nig XénkfaxNÐTI 3 xagelIenH minRtUvykmkGnu- vtþeLIy cMeBaHkrNIEdlGñkCMnajxagekaslvic½yenaH TTYlkarelIkElgBI krNIykic©lak;karsm¶at;. maRta 145>- bNþwgpat;ecalGñkCMnajxagekaslvic½y 1-kñúgkrNImanehtuEdlraraMgsc©PaBénkareFVIekaslvic½yrbs;GñkCMnaj PaKIGacbþwgpat;ecalGñkCMnajxagekaslvic½yenaH)an enAmuneBlEdlGñkCMnaj enaHeFVIesckþIsnñidæanGMBIcMNucEdlRtUveFVIekaslvic½y . eTaHCakñúgkrNIEdl GñkCMnajxagekaslvic½y)aneFVIesckþIsnñidæanrYcehIyk¾eday k¾bBaØtþienHRtUv ykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdlmUlehtuénbNþwgpat;ecalenaH )an ekIteLIgenAeBleRkay b¤ PaKI)andwgGMBImUlehtuenaH eRkayeBlEdlGñkCMnaj enaH)aneFVIesckþIsnñidæanrYc. 2-BaküsuMpat;ecalRtUvEteFVICalayl½kçN_GkSr elIkElgEtkñúgkrNIEdl BaküsuMMenaHRtUv)aneFVIeLIgenAkñúgkalbriecäTénnItiviFIeRtomsRmab;karTajehtu plb¤kalbriecäTénkarTajehtupledaypÞal;mat;. 3-PaKIEdldak;BaküsuMpat;ecal RtUveFVIesckþIbBa¢ak;dMbUgGMBImUlehtuén bNþwgpat;ecalenaH. 4-cMeBaHdIkaseRmcEdlseRmcfa bNþwgpat;ecalmanmUlehtuRtwmRtUv minGaceFVIbNþwg])aRs½y)aneT. 5-cMeBaHdIkaseRmcEdlseRmcfa bNþwgpat;ecalKμanmUlehtuRtwmRtUv GacbþwgCMTas;)an. maRta 146>-TRmg;énesckþIsnñidæanrbs;GñkCMnajxagekaslvic½y nig sMNYr rbs;GñkCMnajCaGaT× 1-tulakarGac[GñkCMnajxagekaslvic½y beBa©jeyabl;Calayl½kçN_ GkSrb¤edaypÞal;mat;)an.
 61. 61. -60- 2-kñúgkrNIEdlmankarcaM)ac;sRmab;kic©kareFVIekaslvic½y GñkCMnajxag ekaslvic½yGaccUlrYmkñúgsvnakar ehIyGacesñIsMu[tulakareFVIkarsaksYrsakSI b¤ samIPaKI b¤ edayTTYlkarGnuBaØatBItulakar GacsaksYredaypÞal;eTAelICn TaMgenaH)an. maRta 147>- karGnuvtþdUcKñatambBaØtþisþIBIkarsaksYrsakSI TRmg;sm,f bBaØtþiénEpñkTI 2 ¬karsaksYrsakSI¦ CMBUkTI 3 KnßITI 2 énRkmenH RtUvyk mkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkareFIVekaslvic½y elIkElgEtkñúgkrNIEdlman bBaØtþiBiess . b:uEnþ bBaØtþiénkfaxNÐTI 2 maRta 132 ¬krNIykic©rbs;sakSI¦ énRkmenHminRtUvykmkGnuvtþeLIy. EpñkTI 5 PsþútagCaÉksar maRta 148>- karesñIsuM[BinitüPsþútagCaÉksarCaGaT× 1-karesñIsuM[BinitüPsþútagCaÉksar RtUveFVVIeLIgedaypþl;nUvÉksarEdl samIPaKIman b¤ edaydak;BaküsuMeTAtulakar[bgÁab;[m©as;Éksarpþl;Éksar enaHmk. 2-eTaHbICamanbBaØtþikñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenHk¾eday k¾karesñIsuM[Binitü PsþútagCaÉksarenHGaceFVI)an edaydak;BaküsuMeTAtulakar[esñIsuM[m©as;Ék- sarepJIÉksarenaHmk. 3-kñúgkrNIEdlyl;eXIjfacaM)ac; tulakarGacXat;TuknUvÉksarEdl )anpþl;mkb¤Edl)anepJImk)an. maRta 149>- karP¢ab;mkCamYynUvÉksarbkERbCaGaT× 1-kñúgkrNIEdlkaresñIsMu[BinitüPsþútagCaÉksarEdlsresrCaPasa breTs PaKIEdlesñIsuMRtUvP¢ab;mkCamYynUvesckþIbkERbRtg;cMNucEdlxøÜnsMu[ BinitüenaH.
 62. 62. -61- 2-kñúgkrNIEdlPaKImçageTot maneyabl;GMBIPaBRtwmRtUvénesckþIbkERb Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH PaKIenaHRtUvdak;CUntulakarnUv eyabl;rbs;xøÜnCalayl½kçN_GkSr. maRta 150>- krNIykic©pþl;Éksar 1-buKÁlEdlCam©as;Éksar BMuGacbdiesFnUvkarpþl;Éksar)aneLIy elIk ElgEtmanbBaØtþiBiessenAkñúgRkmenHb¤c,ab;epSg. 2-buKÁlEdlCam©as;Éksar GacbdiesFnUvkarpþl;Éksar)an enAkñúgkrNI EdlÉksarenaHRtUvnwgcMNucNamYydUcxageRkamenH³ k-ÉksarmansresrGMBIehtuEdlbNþal[m©as;Éksarb¤shB½T§ b¤ jatidéTeTotrbs;xøÜn GacTTYlrgnUvkarecaTRbkan;GMBIbTGaCJa b¤ TTYlkar pþnÞaeTasb¤ehtuEdlGacnwgeFVI[b:HBal;dl;kitiþysrbs;buKÁlEdlerobrab;xag elIb¤GacbNþal[mankar)ak;EbkF¶n;F¶rdl;TMnak;TMngRKYsar. x-ÉksarmankarBak;B½n§eTAnwgkic©karsm¶at;kñúgmuxnaTIrbs;m®nþIraCkar ehIykarpþl;ÉksarenaHGacbNþal[man]bsKÁF¶n;F¶rkñúgkarbMeBjkargarrdæ . K-ÉksarmansresrGMBIGgÁehtuEdl)andwgedayevC¢bNÐitTnþbNÐit qμb Kilanubdæayika Kilanubdæak »sfkarI emFavI Gñkmanmuxgarkñúgsasna b¤ Gñk EdlFøab;manmuxgarxagelIenH enAkñúgkarbMeBjtYnaTIrbs;xøÜn ehIyEdlxøÜnmin )anTTYlkarelIkElgBIkrNIykic©lak;karsm¶at;b¤ ehtuEdlBak;B½n§eTAnwgkar sm¶at;kñúgbec©keTs b¤ viC¢aCIv³ ehIyEdlxøÜnmin)anTTYlkarelIkElgBIkrNIy- kic©lak;karsm¶at;. maRta 151>- BaküsMudIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar 1-BaküsMudIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar RtUveFVIeLIgedaybBa¢ak;[)anc,as; las;nUvcMNucxageRkamenH³ k-cMNgeCIgnigxøwmsarénÉksar. x-m©as;Éksar.
 63. 63. -62- K-GgÁehtuEdlRtUvbBa¢ak;bMPøW. 2-BaküsMudIkaseRmcbgÁab;[pþl;ÉksarRtUveFVICalayl½kçN_GkSr. 3-ebIPaKImçageTotmaneyabl;sþIBIBaküsMuEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 2 xagelIPaKIenaHRtUvdak;CUneTAtulakarnUveyabl;rbs;xøÜnCalayl½kçN_GkSr. maRta 152>- dIkaseRmcbgÁab;[pþl;ÉksarCaGaT× 1-kñúgkrNIEdltulakaryl;eXIjfa BaküsMudIkaseRmcbgÁab;[pþl;Ék- sarmanmUlehtuRtwmRtUv tulakarRtUvbgÁab;edaydIkaseRmc [m©as;Éksarpþl; ÉksarenaH . kñúgkrNIenH ebImanEpñkxøHénÉksarEdltulakaryl;eXIjfa min caM)ac;Binitü b¤ manEpñkxøHEdlBMuGacTTYlsÁal;fa mankrNIykic©kñúgkarpþl;CUn enaHtulakarGacbgÁab;[pþl;edayelIkElgecalnUvEpñkenaH)an. 2-kñúgkrNIEdltulakarmanbMNgnwgbgÁab;[ttiyCnpþl;Éksar tula- karRtUvsYrttiyCnenaH. 3-cMeBaHdIkaseRmcGMBIBaküsMudIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar GacbþwgCMTas; )an. maRta 153>- GanuPaBenAkñúgkrNIEdlPaKIminGnuvtþtamdIkaseRmcbgÁab;[pþl; ÉksarCaGaT× 1-kñúgkrNIEdlPaKIminGnuvtþtamdIkaseRmcbgÁab;[pþl;ÉksareT tula- karGacTTYlsÁal;fa esckþIGHGagrbs;PaKImçageTotEdlBak;B½n§nwgxøwmsarkñúg ÉksarenaHCakarBit)an. 2-bBaØtþiénkfaxNÐTI1xagelIenHRtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdrcMeBaHkrNI EdlPaKI)aneFVI[vinas)at;bg;nUvÉksarEdlxøÜnmankrNIykic©RtUvpþl; b¤ eFVI[ ÉksarenaHminGaceRbIR)as;)an kñúgeKalbMNgraraMgdl;kareRbIR)as;rbs;PaKI mçageTot. 3-kñúgkrNIEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1nigkfaxNÐTI 2xagelIenH ebIPaKImçageTotmankarBi)akya:gxøaMg kñúgkareFVIesckþIGHGag[)anc,as;las;GMBI
 64. 64. -63- xøwmsarkñúgÉksarenaH nig kñúgkarbMPøWGgÁehtuEdlRtUvbBa¢ak;edayÉksarenaH eTaH bIeRbIPsþútagepSgeTotk¾eday enaHtulakarGacTTYlsÁal;fa esckþIGHGagrbs; PaKImçageTotEdlBak;B½n§nwgGgÁehtuenaHCakarBit)an. maRta 154>- R)ak;Bin½ykñúgkrNIEdlttiyCnmineKarBtamdIkaseRmcbgÁab; [pþl;Éksar 1-kñúgkrNIEdlttiyCnmineKarBtamdIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar tulakarGacBin½yCaR)ak;cMnYnminelIsBI2>000>000¬BIrlan¦eroledaydIka seRmc)an. 2-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH Gacbþwg CMTas;)an. maRta 155>- PaBRtwmRtUvkñúgkareFVIÉksar 1-PaKIEdl)anesñIsuM[BinitüPsþútagCaÉksarRtUvbBa¢ak;faÉksarenaH RtUv)aneFVIeLIgedayRtwmRtUv. 2-ebITTYlsÁal;fa ÉksarRtUv)aneFVIeLIgedaym®nþIraCkarenAkñúgmuxnaTI edayEp¥kelITRmg; nig xøwmsarénÉksar enaHRtUvsnμtfaCaÉksarsaFarN³Edl )aneFVIeLIgedayRtwmRtUv. 3-ebImanmnÞilsgS½yeTAelIPaBRtwmRtUvkñúgkareFVIÉksarsaFarN³ enaH tulakarGacsYredayqnÞanusiT§ieTARksYgb¤sßab½nEdlBak;B½n§)an. 4-cMeBaHÉksarÉkCnEdlmancuHhtßelxarbs;samIxøÜnpÞal; b¤ GñktMNag RtUvsnμtfaCaÉksarEdl)aneFVIeLIgedayRtwmRtUv. 5-bBaØtþiénkfaxNÐTI 2 nig TI 3 xagelIenH RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHÉksarEdlRtUvTTYlsÁal;faRtUv)aneFVIeLIgedayRksYgb¤sßab½nbreTs. maRta 156>- karbBa¢ak;edayeRbobeFobGkSrEdlsresredayéd 1-PaBRtwmRtUvkñúgkareFVIÉksar k¾GacbBa¢ak;edaykareRbobeFobGkSrEdl
 65. 65. -64- sresredayéd)anEdr. 2-bBaØtþiénmaRta148¬karesñIsuM[BinitüPsþútagCaÉksarCaGaTצmaRta152 ¬dIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar CaGaTצ nig kfaxNÐTI 1 nig TI 2 énmaRta153 ¬GanuPaBenAkñúgkrNIEdlPaKIminGnuvtþtamdIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar Ca GaTצ énRkmenH RtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkardak; b¤ epJInUvÉksar b¤ vtßú ÉeTotEdlmansresrGkSredayédedIm,IeRbIR)as;kñúgkareRbobeFob. 3-ebIKμanGkSrEdlsresredayédrbs;PaKImçageTot EdlmanlkçN³sm rmüedIm,IeFIVkareRbobeFob tulakarGacbgÁab;[PaKIenaHsresrGkSredIm,IeRbIR)as; kñúgkareRbobeFobedaydIkaseRmc)an. 4-kñúgkrNIEdlPaKImçageTotBMuRBmeFIVtamdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúg kfaxNÐTI 3 xagelIenH edayKμanmUlehtuRtwmRtUveT tulakarGacTTYlsÁal;fa esckþIGHGagGMBIPaBRtwmRtUvkñúgkareFVIÉksarrbs;GñkesñIsuM[BinitüÉksar Cakar Bit . bBaØtþienHRtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdr cMeBaHkrNIEdlkarsresrGkSrenaH EkrUbrag. 5-kñúgkrNIEdlttiyCnBMuRBmeFVItamdIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar Edl )ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 énmaRta 153 ¬GanuPaBenAkñúgkrNIEdlPaKIminGnuvtþ tamdIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar CaGaTצ énRkmenH EdlRtUvykmkGnuvtþdUc Kña enAkñúgbBaØtþiénkfaxNÐTI 2 énmaRtaenH edayKμanmUlehtuRtwmRtUveT tula- karGacBin½yCaR)ak;cMnYnminelIsBI 2>000>000 ¬BIrlan¦ erol edaydIka seRmc)an. 6-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 5 xagelIenH Gacbþwg CMTas;)an. maRta 157>- R)ak;Bin½ycMeBaHGñkRbEkknwgPaBRtwmRtUvkñúgkareFVIÉksar 1-kñúgkrNIEdlPaKI b¤ GñktMNagrbs;PaKIenaHRbEkknwgPaBRtwmRtUvkñúg kareFVIÉksar edaypÞúyBIkarBit edayectna b¤ edaykMhusF¶n;F¶r tulakarGac
 66. 66. -65- Bin½yCaR)ak;cMnYnminelIsBI1>000>000¬mYylan¦eroledaydIkaseRmc)an. 2-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH Gacbþwg CMTas;)an. 3-cMeBaHkrNIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH ebIPaKI b¤ Gñk tMNag EdlRbEkknwgPaBRtwmRtUvkñúgkareFVIÉksar )anTTYlsÁal;fa Éksar enaHmanPaBRtwmRtUvvijenAkñúgeBlEdlbNþwgkMBugRtUv)ancat;karenaHtulakar GaclubecalnUvdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH eday eyaleTAtamsßanPaB)an. maRta 158>- karGnuvtþdUcKñacMeBaHvtßúEdlTukdUcCaÉksar bBaØtþiénEpñkenHRtUvykmkGnuvtþdUcKñapgEdrcMeBaHvtßúEdlminEmnCaÉksar dUcCabøg;rUbftExSGat;ExSvIedGUnigvtßúÉeTotEdlbegáIteLIgsRmab;pþl;B½t’man. maRta 159>- rebobcat;EcgkñúgkrNIEdlmankaresñIsuM[BinitüPsþútagCaÉksar Edlkt;cmøgBIExSGat;CaGaT× PaKIEdlesñIsuM[BinitüPsþútagCaÉksar edaydak;ÉksarEdlkt;cmøgCa layl½kçN_GkSrBIExSGat;b¤ExSvIedGUb¤vtßúEdlGacftrUbFatuEdleTogTat;)an tamviFIepSgeTot kalebIPaKImçageTotsMu[pþl;nUvvtßúcmøgBIvtßúTaMgLayenaH PaKI RtUvpþl;vtßúcmøgenaHeTAPaKImçageTot. maRta 160>- kardak;ÉksarBnül;GMBIGtßn½yénExSGat;CaGaT× 1-PaKIEdlesñIsuM[BinitüPsþútagCaExSGat; b¤ ExSvIedGU b¤ vtßúEdlGacft rUbFatuEdleTogTat;)antamviFIepSgeTot ebImansMNUmBrBItulakar b¤ PaKImçag eTot PaKIenaHRtUvdak;CUnnUvÉksarEdl)ankt;cmøgGtßn½yecjBIvtßúenaH b¤ Ék- sarEdlBnül;GMBIGtßn½yénvtßúenaH. 2-RbsinebIPaKImçageTot maneyabl;GMBIesckþIBnül;Gtßn½yenAkñúgÉksar Edl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH PaKIenaHRtUvdak;CUneTAtulakarnUv
 67. 67. -66- ÉksarEdlsresrGMBIeyabl;rbs;xøÜn. EpñkTI 6 karRtYtBinitü maRta 161>- karesñIsuM[RtYtBinitü karesñIsuM[RtYtBinitüRtUveFVIeLIgedaycg¥úlbgðajnUvkmμvtßúEdlRtUvRtYtBinitü. maRta 162>- karbgðajnUvkmμvtßúEdlRtUvRtYtBinitüCaGaT× 1-bBaØtþiénmaRta148¬karesñIsuM[BinitüPsþútagCaÉksarCaGaTצmaRta152 ¬dIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar CaGaTצ nig maRta 153 ¬GanuPaBenAkñúgkrNI EdlPaKIminGnuvtþtamdIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar CaGaTצ énRkmenH RtUvyk mkGnuvtþdUcKñapgEdrcMeBaHkarbgðajb¤karepJImknUvkmμvtßúEdlRtUvRtYtBinitü. 2-kñúgkrNIEdlttiyCnminRBmeFIVtamdIkaseRmcbgÁab;[bgðaj Edl)an kMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 énmaRta 152 ¬dIkaseRmcbgÁab;[pþl;Éksar CaGaTצ énRkmenH EdlRtUvykmkGnuvtþdUcKña enAkñúgkfaxNÐTI 1 énmaRtaenH edayKμan mUlehtuRtwmRtUveT tulakarGacBin½yCaR)ak;cMnYnminelIsBI 2>000>000 ¬BIr lan¦eroledaydIkaseRmc)an. 3-cMeBaHdIkaseRmcEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 2 xagelIenH Gacbþwg CMTas;)an. EpñkTI 7 karEfrkSakarBarPsþútag maRta 163>- karEfrkSakarBarPsþútag 1-kñúgkrNIEdltulakaryl;eXIjfa mansßanPaBEdlnwgmankarlM)ak kñúgkareRbIR)as;Psþútag ebImineFIVkarBinitüPsþútagenaHCamuneT enaHtulakarGac eFVIkarBinitüPsþútagCamun)antamBaküsMuedayGnuelamtambBaØtþiénCMBUkenH.
 68. 68. -67- 2-lT§plénkarBinitüPsþútagEdleFVIeLIgedayGnuelameTAtambBaØtþién kfaxNÐTI1xagelIenHRtUvmanRbsiT§PaBenAkñúgbNþwgGgÁesckþI. 3-kñúgkarTajehtupledaypÞal;mat;énbNþwgGgÁesckþI PaKIRtUveFVIesckþI EføgkarN_GMBIlT§plénkarBinitüPsþútagEdl)aneFVIeLIg edayGnuelameTAtam bBaØtþiénkfaxNÐTI1xagelIenH. maRta 164>- tulakarmansmtßkic© 1-BaküsMu[EfrkSakarBarPsþútagEdleFVIeRkayeBldak;BakübNþwg RtUveFVI enAtulakarénlMdab;fñak;EdlPsþútagenaHnwgRtUv)aneRbIR)as;. 2-BaküsMu[EfrkSakarBarPsþútagEdleFVImuneBldak;BakübNþwg RtUveFVIenA saladMbUgEdlmansmtßkic©enATIsMNak;rbs;buKÁlEdlRtUvTTYlkarsaksYr b¤ rbs;buKÁlEdlCam©as;Éksarb¤enATIkEnøgénvtßúEdlCakmμvtßúénkarRtYtBinitü. 3-kñúgkrNIEdlmansßanPaBCabnÞan; eTaHCaenAeRkayeBl)andak;Bakü bNþwgk¾edayk¾BaküsMu[EfrkSakarBarPsþútagGaceFVIenAsaladMbUgdUc)ankMNt; enAkñúgkfaxNÐTI2xagelIenH)anEdr. maRta 165>- rebobdak;BaküsMu[EfrkSakarBarPsþútag 1-BaküsMu[EfrkSakarBarPsþútagRtUveFIVCalayl½kçN_GkSr. 2-BaküsMuEdl)ankMNt;enAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH RtUvsresrnUvcMNuc dUcxageRkamenH³ k-eQμaHb¤namkrN_nigGasydæanrbs;PaKImçageTot. x-GgÁehtuEdlRtUvbBa¢ak;. K-PsþútagEdlRtUvEfrkSakarBar. X-mUlehtuénkarEfrkSakarBarPsþútag. 3-mUlehtuénkarEfrkSakarBarPsþútagRtUveFVIesckþIbBa¢ak;dMbUg.
 69. 69. -68- maRta 166>- viFIcat;EcgkñúgkrNIEdlBMuGackMNt;PaKImçageTot)an BaküsMu[EfrkSakarBarPsþútagGaceFVIeTA)an eTaHCaminGackMNt;PaKImçag eTot)ank¾eday . kñúgkrNIenH tulakarGaceRCIstaMgGñktMNagBiesssRmab; CnEdlnwgkøayCaPaKImçageTot)an. maRta 167>- karEfrkSakarBarPsþútagedayqnÞanusiT§i enAeBlEdlbNþwgkMBugcat;kar ebIyl;eXIjfacaM)ac; tulakarGacecjdIka seRmc[EfrkSakarBarPsþútagedayqnÞanusiT§i)an. maRta 168>- kareFVI])aRs½y cMeBaHdIkaseRmcelIkecalBaküsMu[EfrkSakarBarPsþútag Gñkdak;BaküsMu GacbþwgCMTas;)an. maRta 169>- karekaHehAtamkalbriecäT enAkalbriecäTBinitüPsþútag tulakarRtUveFVIkarekaHehAGñkdak;BaküsuM nig PaKImçageTot.b:uEnþbBaØtþienHminRtUvykmkGnuvtþeLIycMeBaHkrNIcaM)ac;bnÞan;. maRta 170>- esah‘uysRmab;EfrkSakarBarPsþútag esahu‘yEdlBak;B½n§nwgkarEfrkSakarBarPsþútag KWCaEpñkmYyénR)ak;Rbdab; kþI. maRta 171>- karsaksYrsaCafμIenAeBlTajehtupledaypÞal;mat; cMeBaHsakSIEdl)ansaksYrenAkñúgnItiviFIénkarEfrkSakarBarPsþútag ebIPaKIesñI sMu[saksYrenAeBlTajehtupledaypÞal;mat;tulakarRtUvsaksYrsakSIenaH. maRta 172>-karepJIkMNt;ehtusþIBIkarEfrkSakarBarPsþútag kñúgkrNIEdleFVIkarBinitüPsþútagedIm,IEfrkSakarBarPsþútag tulakarEdl )aneFVIkarBinitüPsþútag RtUvepIJnUvkMNt;ehtusþIBIkarBinitüPsþútagenaH eTAtulakar EdlrkSaTuknUvsMNuMerOgénbNþwgGgÁesckþI.
 70. 70. -69- CMBUkTI 4 karp¥ak nig bg¥g;nItiviFIénbNþwg maRta 173>-karp¥aknigkarTTYlbnþnItiviFIénbNþwg 1-nItiviFIénbNþwgRtUvp¥akeBlmanehtudUccMNucxageRkamenH³ k-mrNPaBrbs;PaKI. x-karrMlt;nItibuKÁlEdlCaPaKIedaykarrYmbBa©ÚlnItibuKÁl. K-kar)at;bg;nUvsmtßPaBkñúgkareFVIbNþwgrbs;PaKI b¤ mrNPaBrbs; GñktMNagEdlc,ab;)ankMNt;b¤karrlt;nUvsiT§itMNag. X-mrNPaB b¤ kar)at;bg;nUvlkçNsm,tþiedayehtuepSgrbs;buKÁl EdlmanlkçNsm,tþiEdl)ankMNt; ehIyeFVIbNþwgkñúgnampÞal;xøÜn CMnYsGñk déT. g-mrNPaB b¤ kar)at;bg;nUvlkçNsm,tþiedayehtuepSgrbs;PaKIEdl RtUv)aneRCIserIsTaMgGs;edaybBaØtþiénmaRta42¬kareRCIserIsPaKI¦énRkmenH. 2-eBlmanehtudUc)ankMNt;enAcMNucnImYy²énkfaxNÐTI 1 xagelIenH buKÁlEdlRtUvTTYlbnþnItiviFIénbNþwgKW³ k-ebImrNPaBrbs;PaKI KW snþtiCn b¤ buKÁlEdlRtUvbnþbNþwgtamc,ab; b¤bTdæanepSgeTot. x-ebIkarrMlt;nItibuKÁlEdlCaPaKI edaykarrYmbBa©ÚlnItibuKÁl KW nIti- buKÁlEdlTTYlbnþnUvsiT§inigkatBVkic©eRkaykarrYmbBa©ÚlnItibuKÁl. K-ebIkar)at;bg;nUvsmtßPaBkñúgkareFVIbNþwgrbs;PaKI b¤ mrNPaBrbs; GñktMNagEdlc,ab;)ankMNt; b¤ karrlt;nUvsiT§itMNag KW GñktMNagEdlc,ab; )ankMNt;b¤PaKIEdlmansmtßPaBkñúgkareFVIbNþwgeLIgvij. X-ebImrNPaB b¤ kar)at;bg;nUvlkçNsm,tþiedayehtuepSgrbs;buKÁl EdlmanlkçNsm,tþiEdl)ankMNt; ehIyeFVIbNþwgkñúgnampÞal;xøÜnCMnYsGñk déTKWbuKÁlEdlmanlkçNsm,tþidUcKña.
 71. 71. -70- g-ebImrNPaB b¤ kar)at;bg;nUvlkçNsm,tþiedayehtuepSgrbs;PaKI EdlRtUv)aneRCIserIsTaMgGs; edaybBaØtþiénmaRta42¬kareRCIserIsPaKI¦énRkm enHKWGñkEdl)aneRCIserIsTaMgGs;edaymaRta42b¤PaKIEdlRtUv)aneRCIserIs saCafμIedaymaRta42. 3-bBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH minRtUvykmkGnuvtþeLIy cMeBaHkrNI EdlmanGñktMNagedayGaNtþi . b:uEnþ GñktMNagedayGaNtþi RtUvraykarN_eTA tulakar GMBIkarekIteLIgnUvehtuEdl)ankMNt;kñúgcMNucnImYy² énkfaxNÐTI 1 xagelIenH. 4-eTaHbICamanehtudUc)ankMNt;kñúgcMNuc k énkfaxNÐTI 1 xagelIenHk¾ eday k¾snþtiCnminGacTTYlbnþnItiviFIénbNþwg)anEdr kñúgGMLúgeBlEdlsnþti- CnenaHGace)aHbg;ecalnUvsnþtikmμ)an. maRta 174>- karbBa©b;nUvnItiviFIénbNþwgedaysV½yRbvtþi kñúgkrNIEdlPaKI)anTTYlmrNPaBb¤)anrlt;edaykarrYmbBa©ÚlénnIti- buKÁl ehIyKμanGñkTTYlbnþnUvsiT§ib¤katBVkic©EdlCakmμvtßúénbNþwg b¤ siT§ib¤ katBVkic©enaH)anFøak;eTAelIbuKÁlEtmñak; enaHnItiviFIénbNþwgRtUv)anbBa©b; . kñúg krNIenHtulakarRtUvecjsalRkmRbkasbBa©b;bNþwgenaH. maRta 175>- nItiviFIedIm,ITTYlbnþ 1-kardak;BaküsMuTTYlbnþnItiviFIénbNþwg GaceFVIeLIgedaybuKÁlEdlman bMNgTTYlbnþb¤edayPaKImçageTot. 2-RbsinebImanBaküsMuTTYlbnþnItiviFIénbNþwg tulakarRtUvCUndMNwgeTA PaKImçageTot. 3-RbsinebImanBaküsMuTTYlbnþnItiviFIénbNþwg tulakarRtUveFVIkarRsavRCav edayqnÞanusiT§irbs;xøÜnehIyebIyl;eXIjfaKμanmUlehtuRtwmRtUveTtulakarRtUv elIkecalnUvBaküsuMenaH edaydIkaseRmc . cMeBaHdIkaseRmcenH GacbþwgCMTas; )an.
 72. 72. -71- 4-kñúgkrNIEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 3 xagelIenH RbsinebIyl;eXIj famanmUlehtuRtwmRtUvtulakarRtUvGnuBaØatkarTTYlbnþnItiviFIénbNþwgenaHeday dIkaseRmc. 5-kñúgkrNIEdlmanBaküsMuTTYlbnþnItiviFIénbNþwgEdlRtUv)anp¥ak eRkay karbBa¢ÚnsalRkm tulakarEdl)anecjsalRkmenaH RtUveFVIkarseRmcesckþI GMBIBaküsuMenaH. maRta 176>- karbgÁab;[bnþedayqnÞanusiT§i eTaHbICaPaKITaMgsgxagmin)andak;BaküsMuTTYlbnþnItiviFIénbNþwgk¾eday k¾tulakarGacbgÁab;[bnþnItiviFIénbNþwg edayqnÞanusiT§irbs;xøÜn edaydIkaseRmc )anEdr. maRta 177>-karbg¥g;nItiviFIénbNþwg 1-RbsinebItulakarminGacbMeBjkic©karrbs;xøÜn edaysareRKaHmhnþray FmμCatib¤ehtuepSgeTotnItiviFIénbNþwgRtUv)anbg¥g;rhUtdl;ehtuenaHrlt;. 2-RbsinebIPaKIminGacbnþnItiviFIénbNþwg edaysar]bsKÁEdlmanry³eBl Evg ehIyminGac)a:n;sμan)anfa eBlNacb; tulakarGacbgÁab;[bg¥g;nUvnItiviFI énbNþwgenaH edaydIkaseRmc)an . kñúgkrNIenH eBlEdl]bsKÁenaHRtUv)an knøgputeTAtulakarGaclubecalnUvdIkaseRmcenaH)an. 3-RbsinebIerOgkþIRBhμTNÐEdlTak;TgnwgGgÁehtu EdlCamUldæanénkar TamTarNamYykñúgerOgkþIrdæb,evNI kMBugRtUv)ancat;kar enaHtulakarGacbgÁab;[ bg¥g;nUvnItiviFIénbNþwgrbs;erOgkþIrdæb,evNIenaH edaydIkaseRmc)an . enAkñúg krNIenH eBlEdlerOgkþIRBhμTNÐenaHRtUv)anbBa©b; tulakarGaclubecalnUv dIkaseRmcenaH)an. maRta 178>- GanuPaBénkarp¥akb¤bg¥g;nItiviFIénbNþwg 1-enAeBlEdlmankarp¥akb¤ bg¥g;nItiviFIénbNþwg PaKI nig tulakarminGac

×