Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
វិទ្យាស្ថា ន ពហុបច្ចេកច្ទ្យសព្ពះកុសុមៈ
ព្បធានបទ្យននស្ថរណា
“ច្េហទ្យំព័រផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លច្លើបណាា ញ ”
“Product Online Advert...
អារមភកថា
ច្ោយស្ថរតតការរីកចំច្រីនឥតឈប់ឈរននព្បព័នធពត៌មានវិទ្យាបនជួយសព្មួល ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ច្លើវិស័យជាច្ព្ចើនទំងកនុងស្ថា ប័នឯក...
ជាចុងច្ព្កាយច្នះព្កុមច្យើងខ្ុំ សូមសំណូ មពរដល់និសសិត និងស្ថព្ស្ថា ចារយទំ ងអស់ជួយតកលំអរាលល់កំហុសឆ្គង តដលមានច្ៅកនុងស្ថរណា
ច្ដ...
PRODUCT ONLINE ADVERTISING
 ជំពូក១ ច្សចកោីច្ផ្ោើម
 ជំពូក២ រំលឹកព្ទ្យឹសោីពាក់ព័នធ
 ជំពូក៣ វិធីស្ថព្សា និងរចនសមព័នធការសិក...
ជំពូក១ ច្សចកោីច្ផ្ោើម
1. បុពវច្ហតុននការសិកា
2. ចំច្ណាទ្យបញ្ញា ននការសិកា
3. ច្គ្នលបំណងននការសិកា
4. ទ្យំហំ និងតដនកំណត់ននការស...
ជំពូក២ រំលឹកព្ទ្យឹសោីពាក់ព័នធ
1. ច្តើអវីជាអុិនធឺណិត?
2. ច្តើអវីជា HTML?
3. អវីច្ៅជា CSS?
4. ច្តើអវីច្ៅ JavaScript?
5. ច្តើ...
ជំពូក៣ វិធីស្ថព្សា និងរចនសមព័នធការសិកា
1. វិធីស្ថព្សាននការសិកា
ជាការបកព្ស្ថយនូវ វិធីស្ថព្សដននការសិកាច្លើព្បព័នធត្ថមរយៈព្ទ្...
ជំពូក៤ ការវិភាេ និងការអនុវតាន៍
1. ការវិភាេរបកេំច្ហើញ
2. ការអនុវតាន៍
2.1 ការដំច្ ើង Xampp
2.2 Start Serviceកនុងកមមវិធី Xamp...
ជំពូក៥ ច្សចកោីសច្ងេប សននិោឋ ន និងការផ្ោល់អនុស្ថសន៍
1. ច្សចកោីសច្ងេប
2. សននិោឋ ន
2.1 ចំនុចខាា ំង
2.2 ចំនុចច្ខាយ
3. ការផ្ោល់...
នច្ពលបចេុបបននច្នះវិទ្យាស្ថព្សដមានការរីកចំច្រីន ច្ជឿនច្លឿនកាន់តត ខាា ំងច្ ើងៗជាពិច្សស វិស័យវិទ្យាស្ថព្សដពត៌មានវិទ្យា តដលកំព...
បុពវច្ហតុននការសិកា
ហាងលក់កុំពយូទ្យ័រ ចំច្រីន ផ្ល មានទ្យីត្ថំងសាិតច្ៅ ផ្ទះច្លខ ២០៦ ផ្ាូវ ៧៧BT ាលជធានីភនំច្ពញ ជាហាងលក់កុំពយូ...
ចំច្ណាទ្យបញ្ញា ននការសិកា
ឆ្ាងត្ថមការសិកាព្ស្ថវព្ជាវអស់មួយរយៈច្ៅហាងលក់កុំពយូទ្យ័រ ចំច្រីនផ្ល និងត្ថមការច្ធវើបទ្យសមាភ សដទ ល់...
 ការរកាទ្យុកទ្យិននន័យគ្នម នសុវតាិភាព ច្ោយស្ថរតតកងវះខាតននលទ្យធភាពរបស់កមមវិធីមួយចំនួន ច្ពាលេឺវាមិនអាចច្ធវើការកំណត់ច្ៅច្លើសិ...
ច្គ្នលបំណងននការសិកា
ច្ដើមបីបងកឲ្យមានភាពងាយព្សួលកនុងអាជីវកមមរបស់ហាងលក់កុំពយូទ្យ័រ ចំច្រីនផ្ល និងអតិែិជនឲ្យមានភាពច្ជឿនច្លឿន ...
ទ្យំហំ និងតដនកំណត់ននការសិកា
ទ្យំហំៈ ច្ៅកនុងការសិកាព្ស្ថវព្ជាវខាងច្លើច្នះ ព្កុមច្យើងខ្ុំបនច្ដា តច្ៅច្លើការផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្ល...
 ការសរច្សរច្េហទ្យំព័រច្នះេឺច្ព្បើកមមវិធីជំនួយ Adobe Dreamweaver CS5 ជា Tool Editor សព្មាប់សរ
ច្សរកូដ។
 ច្ព្បើព្បស់កមមវិធ...
ផ្លព្បច្យជន៍ននការសិកា
បនទ ប់ពីបនសិកាតសវងយល់ពីបញ្ញា របស់ហាងលក់កុំពយូទ្យ័រ ចំច្រីនផ្ល រួចមក ព្កុមច្យើងខ្ុំសងឃឹម និងច្ជឿជាក់យ...
 ផ្លព្បច្យជន៍ចំច្ពាះព្កុមសិកាព្ស្ថវព្ជាវ
ការសិកាព្ស្ថវព្ជាវច្នះបនផ្ោល់ឱកាស ដល់និសិសតកនុងការអនុវតាន៍ព្ទ្យឹសោីតដលបនច្រៀនកនា...
 ព្បច្យជន៍ចំច្ពាះសងគម
ព្កុមសិកាព្ស្ថវព្ជាវយល់ច្ ើញថា ការបច្ងកើតច្េហទ្យំព័រផ្សពវផ្ាយ លក់ផ្លិតផ្ល និងច្សវាកមម ច្នះមិនព្តឹមត...
១.ច្តើអវីជាអុិនធឺណិត (INTERNET)
អុិនធឺណិត (Internet) េឺជាបណាា ញទ្យំនក់ទ្យំនងច្ោយមិនកំណត់ចំនួន Note ពីកតនាងមួយច្ៅកតនាងមួយច្...
២.ច្តើអវីជា HTML?
HTML ជាអកសរកាត់ននពាកយច្ពញ Hypertext Markup Language មានន័យថា ភាស្ថតដលច្ព្បើសព្មាប់បច្ងកើត
Web Pages។ HTM...
៣.អវីច្ៅជា CSS?
CSS មកពីពាកយថា “Cascading Style Sheets” េឺជា Program Language មួយតដលច្េអាចយក Tag របស់
HTML មកតុបតតងឲ្យមានច...
៤.ច្តើអវីច្ៅ JAVASCRIPT?
JavaScript េឺជាភាស្ថមួយព្បច្ភទ្យ តដលច្េបច្ងកើតច្ ើងសព្មាប់សព្មួលដល់ការរចនច្េហៈទ្យំព័រឲ្យកាន់តតមាន...
៥.ច្តើអវីជា BOOTSTRAP?
Bootstrap េឺជា frame work ដ៏ច្ពញនិយមបំផ្ុតនន HTML, CSS និង JavaScript សព្មាប់ការអភិវឌ្ឍនូវ ច្េហ
ទ្យ...
៦.ច្តើអវីជា PHP ?
(PHP) មកពីពាកយថា Personal Home Page តតឥ ូវបនបាូរមកជា PHP Hypertext Preprocessor។ វាេឺ
ជាភាស្ថមួយតដលច្ព្ប...
៧. រំលឹកច្ ើងវិញនូវ BACK-END និង FRONT-END
ជាទ្យូច្ៅកនុងការបច្ងកើតជាព្បព័នធមួយព្តូវមាន Back-End និង Front-End ជាចាំ បច់ ។ ...
៨.ច្តើអវីជា MVC?
MVC មកពីពាកយច្ពញថា “Model View Controller” េឺជា Design pattern។ Design pattern ជាទ្យព្មង់
នន code ការសរច្...
 Controller
basecontroller កំណត់ទ្យព្មង់ាលល់ controllers។ ច្ោយរួមមាន registry ច្ៅទ្យីច្នះ registry អាចជួយព្េប់ថាន ក់កនុង
...
៩. ច្តើអវីជា MYSQL?
MYSQL េឺជាព្បព័នធននការព្េប់ព្េងច្ៅច្លើ database តដលមានទ្យំនក់ទ្យំនងគ្នន នឹង (RDBMS) ច្ោយមានវតាមានអនារក...
១០.ច្តើអវីជា JQUERY?
ត្ថមរយៈច្េហទ្យំព័រ http://en.wikipedia.org/wiki/JQuery បនបញ្ញា ក់ថា jQuery េឺជាព្បច្ភទ្យ cross-
brows...
1. ការវិភាេរបកេំច្ហើញ
ច្ព្កាយពីបនបច្ងកើត ច្េហទ្យំព័រ សំាលប់ហាងលក់កុំពយូទ្យ័រខាងច្លើរូចមក ច្យើងច្ ើញថា ច្េហទ្យំព័រ ច្នះបនច្...
--Bootstrap :ច្ព្បើសំាលប់រចនច្េហទ្យំព័រ ដូច ជា Button, Table,
Model, Form ជាច្ដើម។
--ភាស្ថរ Scrip: េឺច្យើងច្ព្បើ JQuery។
-...
--Xampp:េឺជា Serverសបបនិមិមតមួយតដលច្ព្បើសំាលប់ Start Service( Apache, Mysql) និង
Database។
 Web Browser
--Mozilla Firefox...
 ឯកស្ថរសោីពីពត៌មានរបស់ Product
-- រូបភាពកុំពយូទ្យ័រ
--ពត៏មានកុំទ្យយូទ្យ័រ
 ព្េប់ព្េងច្េហទ្យំព័រ
--PHP MVC Pattern : េឺជា...
2. ការអនុវតាន៍
 ការបច្ងកើត Database និង Table
Database េឺជាព្បព័នធព្េប់ព្េងទ្យិននន័យ រឺពត៌មានច្ផ្សងៗ ដូចជាបញ្ាីច្្ម ះ នែៃ...
1.ោក់ច្្ម ះឲ្យ Database :shop_db
2.បនទ ប់មកចុចបូតុង Create ។ សូមច្មើលរូបខាងច្ព្កាម៖
36
Create table
ច្ៅកនុង Database ច្នះេឺមាន Table ជាច្ព្ចើនសព្មាប់ច្ធវើការ រកាទ្យុកទ្យិននន័យរបស់ Website ច្យើង។ ជាបនាច្ៅច្នះច្...
•Table ទ្យី១ tbl_products
1.ោក់ច្្ម ះឲ្យ Table: tbl_products
2.បនទ ប់មកព្តង់ចំនុចទ្យីពីព្តូវបំច្ពញចំនួន Fields របស់ Table
...
ច្យើងទ្យទ្យួលបន Table មួយច្្ម ះថា tbl_produces តដលមាន fields ដូចរូបខាងច្ព្កាម៖
39
PHP MVC PATTERN
ច្ៅកនុងការបច្ងកើតច្េហទ្យំព័រច្នះ ច្យើងបនច្ព្ជើសច្រីសយក PHP MVC pattern ច្ដើមបីច្ធវើការបច្ងកើត និងព្េប់ព្េង...
តផ្នក FRONT-END
Front-end អាចព្តឹមតតបងាា ញទ្យិននន័យ និងព័ត៌មានច្ៅច្លើច្េហទ្យំព័រតដលអាចឲ្យ User ទំងអស់បន ច្ ើញពត៌មានតដលបនកំ...
រូបភាព Front-end
42
HOME PAGE
Homepageេឺជា default page។ ច្ៅកនុង HomePageមាន Function សំខាន់ៗដូចជាៈ
-Lastes product
េឺ function សព្មាប់បងាា ញ ...
44
FUNCTION PAGINATION
ច្ៅកនុងការ Load Product េឺច្យើងព្តូវកំណត់នូវចំនួន Product (Limit) ច្ដើមបីឲ្យការ Query Data មានភាពរហ័ស។...
46
SPECIAL PRODUCTS
Page Special Products េឺសំាលប់បងាា ញ ផ្លិតផ្លតដលមានតនមានែាចាប់ពី $500 ច្ ើងច្ៅ តដលមានដូចរូបខាងច្ព្កាម៖
47
ALL PRODUCTS
48
CONTACT US
49
២. តផ្នក BACK-END
 Product Manager
 Category Manager
 Article Manager
 Main Menu
 Slide Show
 User Maneger
50
ADMINISTRATOR
51
PRODUCT MANAGER
52
CATEGORY MANAGER
53
ARTICLE MANAGER
54
MAIN MENU
55
SLIDE SHOW
56
USER MANEGER
57
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

“ គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយផលិតផលលើបណ្តាញ ដោយនិស្សិតវិទ្យាស្ថាន ពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ

171 views

Published on

សម្រាប់ការពារសារណា

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

“ គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយផលិតផលលើបណ្តាញ ដោយនិស្សិតវិទ្យាស្ថាន ពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ

 1. 1. វិទ្យាស្ថា ន ពហុបច្ចេកច្ទ្យសព្ពះកុសុមៈ ព្បធានបទ្យននស្ថរណា “ច្េហទ្យំព័រផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លច្លើបណាា ញ ” “Product Online Advertising” សរច្សរស្ថរណា ច្ោយនិសសិតព្កុមៈ B.IT.02-04 ១. ប៉ា ង សំអុល ២. េីម វុត្ថា ៣. អុច អុន ៤. ច្អប សុភាព ៥. ច្រៀម ច្សៀងច្ហង ស្ថព្ស្ថា ចារយដឹកនំស្ថរណា ច្ោក ភុន បញ្ញា 1
 2. 2. អារមភកថា ច្ោយស្ថរតតការរីកចំច្រីនឥតឈប់ឈរននព្បព័នធពត៌មានវិទ្យាបនជួយសព្មួល ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ច្លើវិស័យជាច្ព្ចើនទំងកនុងស្ថា ប័នឯកជន ក៏ ដូចជាស្ថា ប័នរដឋឲ្យកាន់តតមានភាពព្បច្សើរច្ ើង កនុងការទ្យំនក់ទ្យំនងគ្នន បនរហ័ស និងមានភាពទ្យូលំទ្យូោយជាងច្ពលមុន។ ដូច្ចនះច្ហើយច្ទ្យើបវិស័យមួយច្នះ កាា យជាតព្មូវការចំបច់ និងកាន់តតមានស្ថរៈសំខាន់យ៉ា ងខាា ំងកនុងស្ថា ប័ននន។ ច្ោយច្ហតុច្នះច្ហើយច្ទ្យើបព្កុមសិកាព្ស្ថវព្ជាវ បនសិកាច្ដោ តច្ៅច្លើការ ច្រៀបចំច្គ្នលការណ៏ ននការបច្ងកើត វិបស្ថយច្ដើមបីផ្ោល់ភាពងាយព្សួលកនុងការតចកចាយពត៌មានបនឆាប់រហ័ស និងចំច្នញច្ពលច្វោននដំច្ណើរការ ការងារ របស់ស្ថា ប័ន ឬសងគមបនយ៉ា ងច្ព្ចើនច្ទ្យៀតផ្ង។ 2
 3. 3. ជាចុងច្ព្កាយច្នះព្កុមច្យើងខ្ុំ សូមសំណូ មពរដល់និសសិត និងស្ថព្ស្ថា ចារយទំ ងអស់ជួយតកលំអរាលល់កំហុសឆ្គង តដលមានច្ៅកនុងស្ថរណា ច្ដើមបីស្ថា បនឲ្យកាន់តតព្បច្សើរជាងមុនតែមច្ទ្យៀត។ ព្កុមច្យើងខ្ុំ សូមជូនពរដល់និសសិត និងស្ថព្ស្ថា ចារយ ទំងអស់ឲ្យមានសុខភាពលអ និង សុភមងគល ជា និរនារ៍តច្រៀងច្ៅ។ 3
 4. 4. PRODUCT ONLINE ADVERTISING  ជំពូក១ ច្សចកោីច្ផ្ោើម  ជំពូក២ រំលឹកព្ទ្យឹសោីពាក់ព័នធ  ជំពូក៣ វិធីស្ថព្សា និងរចនសមព័នធការសិកា  ជំពូក៤ ការវិភាេ និងការអនុវតាន៍  ជំពូក៥ ច្សចកោីសច្ងេប សននិោឋ ន និងការផ្ោល់អនុស្ថសន៍ 4
 5. 5. ជំពូក១ ច្សចកោីច្ផ្ោើម 1. បុពវច្ហតុននការសិកា 2. ចំច្ណាទ្យបញ្ញា ននការសិកា 3. ច្គ្នលបំណងននការសិកា 4. ទ្យំហំ និងតដនកំណត់ននការសិកា 5. ផ្លព្បច្យជន៍ននការសិកា 5
 6. 6. ជំពូក២ រំលឹកព្ទ្យឹសោីពាក់ព័នធ 1. ច្តើអវីជាអុិនធឺណិត? 2. ច្តើអវីជា HTML? 3. អវីច្ៅជា CSS? 4. ច្តើអវីច្ៅ JavaScript? 5. ច្តើអវីជា Bootstrap? 6. ច្តើអវីជា PHP ? 7. រំលឹកច្ ើងវិញនូវ Back-Endនិង Front-End 8. ច្តើអវីជា MVC? 9. ច្តើអវីជា MySQL? 10. ច្តើអវីជា jQuery? 6
 7. 7. ជំពូក៣ វិធីស្ថព្សា និងរចនសមព័នធការសិកា 1. វិធីស្ថព្សាននការសិកា ជាការបកព្ស្ថយនូវ វិធីស្ថព្សដននការសិកាច្លើព្បព័នធត្ថមរយៈព្ទ្យឹសោីបទ្យ SDLC (System Development Life Cycle) ជាច្ដើម។ 2. រចនសមព័នធននការសិកា ព្តូវបនតបងតចកជា ៥ជំពូកដូចកនុងរូប៣.២(កនុងច្សៀវច្ៅ)េឺជាការបកព្ស្ថយច្ៅច្លើកាសិកាេំច្ាលងទំងមូលរបស់ព្បព័នធ និងបន បងាា ញការបូកសរុបពីការងារ តដលការសិកាច្ធវើបន។ 3. េំច្ាលងច្ពលច្វោននការព្ស្ថវព្ជាវ ជាការតបងតចកច្ពលច្វោ តដលបនចំណាយសព្មាប់ការសិកាព្ស្ថវព្ជាវ និងបច្ងកើតព្បព័នធដូចមានកនុងរូប ៣.៣។ 7
 8. 8. ជំពូក៤ ការវិភាេ និងការអនុវតាន៍ 1. ការវិភាេរបកេំច្ហើញ 2. ការអនុវតាន៍ 2.1 ការដំច្ ើង Xampp 2.2 Start Serviceកនុងកមមវិធី Xampp 2.3 ការបច្ងកើត Database និង Table 2.4 PHP MVC Pattern 2.4.1 តផ្នក Front-end 2.4.2 តផ្នក Back-end 8
 9. 9. ជំពូក៥ ច្សចកោីសច្ងេប សននិោឋ ន និងការផ្ោល់អនុស្ថសន៍ 1. ច្សចកោីសច្ងេប 2. សននិោឋ ន 2.1 ចំនុចខាា ំង 2.2 ចំនុចច្ខាយ 3. ការផ្ោល់អនុស្ថសន៍ 9
 10. 10. នច្ពលបចេុបបននច្នះវិទ្យាស្ថព្សដមានការរីកចំច្រីន ច្ជឿនច្លឿនកាន់តត ខាា ំងច្ ើងៗជាពិច្សស វិស័យវិទ្យាស្ថព្សដពត៌មានវិទ្យា តដលកំពុង តតច្ពញនិយមច្ព្បើព្បស់ទ្យូរទំងសកលច្ោក ច្ហើយបច្ចេកវិទ្យាមួយច្នះបនផ្ារភាា ប់ច្ៅនឹង សងគមបចេុបបននច្ោយមិនអាចកាត់ដោ ច់បនច្ ើយ ច្ោយ ច្ហតុច្នះច្ហើយ បនច្ធវើឲ្យបណាោ រព្បច្ទ្យសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ បនងាកមកយកចិតាទ្យុកោក់ និងផ្ោល់តនមាយ៉ា ងខាា ំងច្ៅច្លើវិស័យមួយច្នះ។ ទ្យនទឹមនឹងការរីកចំច្រីនននបច្ចេកវិទ្យា វាជាកត្ថា ដ៏សំខាន់មួយសព្មាប់អនកព្បកបមុខរបរអាជីវកមមនន កនុងការផ្សពវផ្ាយលក់ផ្លិតផ្ល និង ច្សវាកមមរបស់ខាួនដល់អតិែិជន។ ច្សចកោីច្ផ្ោើម 10
 11. 11. បុពវច្ហតុននការសិកា ហាងលក់កុំពយូទ្យ័រ ចំច្រីន ផ្ល មានទ្យីត្ថំងសាិតច្ៅ ផ្ទះច្លខ ២០៦ ផ្ាូវ ៧៧BT ាលជធានីភនំច្ពញ ជាហាងលក់កុំពយូទ្យ័រព្េប់ព្បច្ភទ្យ តដល ច្ទ្យើបនឹងចាប់កំច្ណើតច្ ើងកនុងតខ កុមភៈ ឆាន ំ ២០១៥។ ហាងលក់កុំពយូទ្យ័រ ចំច្រីន ផ្ល ជាហាងតដលច្ទ្យើបនឹងបច្ងកើតច្ ើងពុំទន់មានព្បព័នធផ្សពវផ្ាយពត៌ មានអំពីច្សវាកមម និងការរកាទ្យុកទ្យិននន័យឲ្យមានព្បសិទ្យធភាពច្ៅច្ ើយច្ទ្យ។ 11
 12. 12. ចំច្ណាទ្យបញ្ញា ននការសិកា ឆ្ាងត្ថមការសិកាព្ស្ថវព្ជាវអស់មួយរយៈច្ៅហាងលក់កុំពយូទ្យ័រ ចំច្រីនផ្ល និងត្ថមការច្ធវើបទ្យសមាភ សដទ ល់ជាមួយមាេ ស់ហាង និង បុេគលិករួចមក ព្កុមសិកាព្ស្ថវព្ជាវបនរកច្ ើញថាមានផ្លវិបកជាច្ព្ចើន តដលច្កើតមានច្ ើងនច្ពលសពវនែៃច្នះដូចជាៈ  ការចំណាយច្ពលច្វោកនុងការតសវងរកអតិែិជន។ 12
 13. 13.  ការរកាទ្យុកទ្យិននន័យគ្នម នសុវតាិភាព ច្ោយស្ថរតតកងវះខាតននលទ្យធភាពរបស់កមមវិធីមួយចំនួន ច្ពាលេឺវាមិនអាចច្ធវើការកំណត់ច្ៅច្លើសិទ្យធិ របស់ អនកច្ព្បើព្បស់នីមួយៗបនច្ទ្យ ដូច្ចនះ ច្ហើយអនកច្ព្បើព្បស់សុទ្យធតតអាចច្ធវើការតកតព្បទ្យិននន័យច្ោយគ្នម នអនកដឹង។  មិនមានការកំណត់នូវកាលបរិច្ចេទ្យច្ៅច្លើការ Backupទ្យិននន័យ។  ចំណាយច្ពលច្វោ និងែវិកាច្ព្ចើនកនុងការផ្សពវផ្ាយពត៌មាន។ 13
 14. 14. ច្គ្នលបំណងននការសិកា ច្ដើមបីបងកឲ្យមានភាពងាយព្សួលកនុងអាជីវកមមរបស់ហាងលក់កុំពយូទ្យ័រ ចំច្រីនផ្ល និងអតិែិជនឲ្យមានភាពច្ជឿនច្លឿន និងទន់សម័យ តែមមួយកព្មិតច្ទ្យៀតច្យើងបនសិកាច្លើចំនុចមួយចំនួនដូចជា៖  វិធីស្ថព្សាកនុងការផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លច្ៅច្លើព្បព័នធអុិនធឺណិត។  វិធីស្ថព្សាកនុងការផ្ាល់ពត៌មានអំពីផ្លិតផ្ល និងច្សវាកមម ច្ៅដល់អតិែិជន ។  វីធីស្ថព្សាកនុងការរកាទ្យុកទ្យិននន័យឲ្យមានសុវតាិភាពខពស់។ 14
 15. 15. ទ្យំហំ និងតដនកំណត់ននការសិកា ទ្យំហំៈ ច្ៅកនុងការសិកាព្ស្ថវព្ជាវខាងច្លើច្នះ ព្កុមច្យើងខ្ុំបនច្ដា តច្ៅច្លើការផ្សពវផ្ាយផ្លិតផ្លច្ៅកនុងហាងលក់កុំពយូទ្យ័រ ចំច្រីនផ្ល និងផ្ាល់ច្សវាកមមជូនអតិែិជន។ តដនកំណត់ៈ ច្ៅកនុងព្បធានបទ្យខាងច្លើច្នះ ព្កុមច្យើងខ្ុំបនកំណត់យកភាស្ថកូដ និងកមមវិធីមួយចំនួនដូចខាងច្ព្កាម៖  ការបច្ងកើតច្េហទ្យំព័រច្នះេឺច្ព្បើព្បស់កូដដូចជា៖ HTML, CSS, JavaScript, JQuery, bootstrap និង PHP។ 15
 16. 16.  ការសរច្សរច្េហទ្យំព័រច្នះេឺច្ព្បើកមមវិធីជំនួយ Adobe Dreamweaver CS5 ជា Tool Editor សព្មាប់សរ ច្សរកូដ។  ច្ព្បើព្បស់កមមវិធី XAMPP Control Panel (Windows, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python…) សព្មាប់បច្ងកើត serverសិបបនិមិតា ។  កូដច្ផ្សងច្ទ្យៀតដូចជាៈ ASP.NET, XML មិនព្តូវបនសិកាច្ ើយ។ 16
 17. 17. ផ្លព្បច្យជន៍ននការសិកា បនទ ប់ពីបនសិកាតសវងយល់ពីបញ្ញា របស់ហាងលក់កុំពយូទ្យ័រ ចំច្រីនផ្ល រួចមក ព្កុមច្យើងខ្ុំសងឃឹម និងច្ជឿជាក់យ៉ា ងមុតមាំថា ច្េហទ្យំព័រ ននការផ្សពវផ្ាយលក់ផ្លិតផ្ល នឹងច្សវាកមមច្ៅច្លើបណាោ ញច្នះ នឹងអាចផ្ោល់ផ្លព្បច្យជន៍ជាច្ព្ចើនដល់ហាង អនកច្ព្បើព្បស់ សងគមជាតិ និងព្កុម សិកាព្ស្ថវព្ជាវផ្ងតដរ។  ផ្លព្បច្យជន៍ចំច្ពាះអងគភាព ច្ព្កាយពីោក់ព្បព័នធននការផ្សពវផ្ាយច្សវាកមម និងការលក់ច្ៅច្លើបណាោ ញរួចមកាលល់បញ្ញា លំបកទំងឡាយ តដលទក់ទ្យងច្ៅនិង ការ ផ្សពវផ្ាយពត៌មាន ច្សវាកមម ការលក់ ព្តូវបនច្ោះព្ស្ថយព្បកបច្ោយព្បសិទ្យធភាពខពស់ និងអាចច្ជឿជាក់បន។ 17
 18. 18.  ផ្លព្បច្យជន៍ចំច្ពាះព្កុមសិកាព្ស្ថវព្ជាវ ការសិកាព្ស្ថវព្ជាវច្នះបនផ្ោល់ឱកាស ដល់និសិសតកនុងការអនុវតាន៍ព្ទ្យឹសោីតដលបនច្រៀនកនាងមក តែមទំងបនយល់ដឹងនូវេនាឹះែមីៗ កនុងការបច្ងកើតព្បព័នធផ្សពវផ្ាយមួយឲ្យទ្យទ្យួលបនច្ជាេជ័យ និងទ្យទ្យួលបនបទ្យពិច្ស្ថធន៍ស្ថមេគីភាពច្ៅកនុងព្កុម អំពីការបច្ងកើតច្េហទ្យំព័រ ការច្ធវើរអាជីវ កមម ច្ដើមបីអភិវឌ្ឍន៍ខាួនឲ្យទ្យទ្យួលច្ជាេជ័យច្ៅនែៃអនេត់។ 18
 19. 19.  ព្បច្យជន៍ចំច្ពាះសងគម ព្កុមសិកាព្ស្ថវព្ជាវយល់ច្ ើញថា ការបច្ងកើតច្េហទ្យំព័រផ្សពវផ្ាយ លក់ផ្លិតផ្ល និងច្សវាកមម ច្នះមិនព្តឹមតតមានផ្លព្បច្យជន៍ ដល់អងគភាពប៉ាុច្ណាណ ះច្ទ្យ វាក៏បនផ្ោល់ជាពនាឺដល់និសសិតជំនន់ច្ព្កាយតដលសិកា នូវតផ្នកពត៌មានវិទ្យាទ្យុកច្ធវើជាេំរូ និងការព្ស្ថវព្ជាវបនារច្ដើមបីអភិវឌ្ឍន៍ ព្បព័នធផ្សពវផ្ាយច្នះឲ្យកាន់តតព្បច្សើរច្ ើង។ 19
 20. 20. ១.ច្តើអវីជាអុិនធឺណិត (INTERNET) អុិនធឺណិត (Internet) េឺជាបណាា ញទ្យំនក់ទ្យំនងច្ោយមិនកំណត់ចំនួន Note ពីកតនាងមួយច្ៅកតនាងមួយច្ផ្សងច្ទ្យៀត,ពីទ្យវីបមួយ ច្ៅទ្យវីបមួយច្ទ្យៀត និងពីព្បច្ទ្យសមួយច្ៅកាន់ព្បច្ទ្យសមួយច្ទ្យៀតច្ៅជុំវិញពិភពច្ោក។ ច្ហើយវាមានអតាព្បច្យជន៍ដូចជា៖  អាចច្ផ្្ើរស្ថរ និងច្មើល E-mail  អាច Downloadនិង UploadFiles  ច្មើលពត៌មាន ភាពយនា និងការកំស្ថនាជាច្ដើម  ការបញ្ាូនឯកស្ថរឲ្យគ្នន ច្ៅវិញច្ៅមក  តសវងរកឯកស្ថរព្េប់ព្បច្ភទ្យ  ការ Call Videos  អាចច្ធវើពាណិជាកមមបន (ដូចជាការលក់ទ្យំនិញជាច្ដើម)។ 20
 21. 21. ២.ច្តើអវីជា HTML? HTML ជាអកសរកាត់ននពាកយច្ពញ Hypertext Markup Language មានន័យថា ភាស្ថតដលច្ព្បើសព្មាប់បច្ងកើត Web Pages។ HTML មិនតមនជា Programming Language ច្នះច្ទ្យវាេឺជា Markup Language។ Markup Language េឺជាសំនុំនន MarkupTags ។ 21
 22. 22. ៣.អវីច្ៅជា CSS? CSS មកពីពាកយថា “Cascading Style Sheets” េឺជា Program Language មួយតដលច្េអាចយក Tag របស់ HTML មកតុបតតងឲ្យមានច្ស្ថភ័ណឌ ភាពច្ៅត្ថមតំរូវការតដលច្យើងចង់បន ។ ច្ោយព្េប់ Tag របស់ HTML ច្ៅច្ពលតដលច្យើងកំណត់ Style ច្ៅកនុង CSS វានឹងមានលកេណៈដូចគ្នន ទំងអស់ច្ៅច្ពលតដលព្តូវការច្ៅវាមកច្ព្បើច្ៅកនុង HTML Web Page។ 22
 23. 23. ៤.ច្តើអវីច្ៅ JAVASCRIPT? JavaScript េឺជាភាស្ថមួយព្បច្ភទ្យ តដលច្េបច្ងកើតច្ ើងសព្មាប់សព្មួលដល់ការរចនច្េហៈទ្យំព័រឲ្យកាន់តតមានច្ស្ថភ័ណភាព និង ភាពរស់រច្វីកដូចជា តកតព្បលកេណៈរបស់ Browser ច្ោយកំនត់អកសររត់ច្ៅច្លើ Title bar, Photo Slide ជាច្ដើម។ ច្េនិយមច្ព្បើវាសព្មាប់ សរច្សរជា Client Side Script ។ JavaScript ព្តូវបនបច្ងកើតច្ ើងច្ោយ Netscape ច្ហើយវាមាន Syntax ជាច្ព្ចើនព្សច្ដៀងច្ៅនឹង Java Language ប៉ាុតនាវាមិនមានទ្យំនក់ទ្យំនងជាមួយ Java Language ច្នះច្ទ្យ។ 23
 24. 24. ៥.ច្តើអវីជា BOOTSTRAP? Bootstrap េឺជា frame work ដ៏ច្ពញនិយមបំផ្ុតនន HTML, CSS និង JavaScript សព្មាប់ការអភិវឌ្ឍនូវ ច្េហ ទ្យំព័រទ្យូរស័ពទដំបូងច្េ។ Bootstrap េឺជា front-end framework មួយសព្មាប់ការអភិវឌ្ឍច្េហទ្យំព័រមានភាពច្លឿននិង ងាយ ព្សួល។ Bootstrap រួមមាននូវ templates រចនព្េឹះរបស់ HTML និង CSS សព្មាប់ typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels និងមានជាច្ព្ចើនច្ទ្យៀតដូចជា JavaScript plug-in តដលអាចច្ព្ជើសច្រីសបន។ Bootstrap ក៏អាចឲ្យអនកនូវលទ្យធភាពច្ដើមបីបច្ងកើតការរចនបនយ៉ា ងងាយព្សួលផ្ងតដរ។ 24
 25. 25. ៦.ច្តើអវីជា PHP ? (PHP) មកពីពាកយថា Personal Home Page តតឥ ូវបនបាូរមកជា PHP Hypertext Preprocessor។ វាេឺ ជាភាស្ថមួយតដលច្ព្បើសព្មាប់រចន ច្េហទ្យំព័រ ឬតដលច្ៅបនមា៉ា ងច្ទ្យៀតថាជា (Server Site) ជាទ្យូច្ៅព្តូវបន ច្ព្បើសព្មាប់ការរចន ច្េហទ្យំព័រ កនុងច្គ្នលបំណងបច្ងកើតនូវ វិបស្ថយតដលមានលកេណៈភាឺ និងមានព្សស់ស្ថអ ត ទក់ទញ។ វាក៏ជាព្បច្ភទ្យភាស្ថខាង Server site ទ្យីមួយតដលព្តូវ បនោក់បញ្េូលកនុងភាស្ថកូដរបស់ HTML ច្យើងក៏ អាចច្ៅបនម៉ាាងច្ទ្យៀតថាជាតំណភាា ប់របស់ភាស្ថ HTML។ 25
 26. 26. ៧. រំលឹកច្ ើងវិញនូវ BACK-END និង FRONT-END ជាទ្យូច្ៅកនុងការបច្ងកើតជាព្បព័នធមួយព្តូវមាន Back-End និង Front-End ជាចាំ បច់ ។ ច្ៅកនុងព្បព័នធច្នះ Back-End ដំច្ណើរការ និងការចូលច្ៅច្មើលបនលុះព្ត្ថតត User ឆ្ាងកាត់នូវ Page Administrator ច្ហើយច្ធវើការ Login នូវ UserName និង Password ជាមុនសិន ។ រីឯ Front-End េឺអាចឲ្យ User ទ្យូច្ៅចូលច្ៅច្មើលច្ោយច្សរីត្ថមរយៈការ Access ច្ៅកាន់ Web Browser មិនចាំបច់ច្ធវើការ Login នូវ UserName និង Password ច្ ើយ ។ 26
 27. 27. ៨.ច្តើអវីជា MVC? MVC មកពីពាកយច្ពញថា “Model View Controller” េឺជា Design pattern។ Design pattern ជាទ្យព្មង់ នន code ការសរច្សរកូដ frameworks ធមមត្ថមានភាពរហ័ស។ អនកអាចេិតថា Design pattern េឺជាច្ព្គ្នងឆ្អឹងឬក៏ជា framework តដល application របស់អនកបនបច្ងកើតច្ ើង។ ច្ៅកនុង MVC framework តដលបនបច្ងកើតេឺថា framework ព្តូវ ការតតមួយប៉ាុច្ណាណ ះេឺ: index.php។  Model េឺជាកតនាងតដលរកាទ្យុក Data ច្ដើមបីភាា ប់ច្ៅកាន់ព្បភពទ្យិននន័យច្ហើយផ្ាល់ទ្យិននន័យដល់ controller។ វាមិនតមនជារច្បៀបតដល MVC ព្តូវតតច្ដើរច្នះច្ទ្យ តតច្នះជា PHP។ ការភាា ប់ទ្យិននន័យេឺស្ថមញ្ាច្ហើយមាន class directory តដលអាចច្ៅជាលកេណៈ static ពី controller និងកំណត់កនុង registry។ 27
 28. 28.  Controller basecontroller កំណត់ទ្យព្មង់ាលល់ controllers។ ច្ោយរួមមាន registry ច្ៅទ្យីច្នះ registry អាចជួយព្េប់ថាន ក់កនុង base controller។ index () ក៏ព្តូវបនច្ព្បើព្បស់ផ្ងតដរកនុង base controller តដលមានន័យថាព្េប់ controller តដលទញពីវា ព្តូវមាន index ()ដទ ល់ខាួន។  View View មាន code តដលទក់ទ្យងច្ៅនិង presentation និង presentation logic ដូចជា templating និង caching។ 28
 29. 29. ៩. ច្តើអវីជា MYSQL? MYSQL េឺជាព្បព័នធននការព្េប់ព្េងច្ៅច្លើ database តដលមានទ្យំនក់ទ្យំនងគ្នន នឹង (RDBMS) ច្ោយមានវតាមានអនារកមម ជាមួយនិង SQL (Structured QueryLanguage)។ 29
 30. 30. ១០.ច្តើអវីជា JQUERY? ត្ថមរយៈច្េហទ្យំព័រ http://en.wikipedia.org/wiki/JQuery បនបញ្ញា ក់ថា jQuery េឺជាព្បច្ភទ្យ cross- browser JavaScript library មួយតដលបព្ងួមការសរច្សរ JavaScript ឲ្យខាីសព្មាប់យកច្ៅច្ព្បើព្បស់ជាមួយនឹង HTML។ jQuery េឺជាព្បច្ភទ្យ Open source មួយឥតេិតនែា និងទ្យទ្យួលបន License ពី General Public License (GNU)។ jQuery ផ្ោល់នូវសមតាភាពខពស់ដល់អនកបច្ងកើតច្េហទ្យំព័រកនុងការបច្ងកើត plug-ins ច្ៅច្លើបណាណ ល័យ JavaScript។ ការច្ព្បើព្បស់ jQuery framework ពិតជាអនុញ្ញា តិឲ្យអនកបច្ងកើតនូវច្េហទ្យំព័រយ៉ា ងរស់រច្វីក។ 30
 31. 31. 1. ការវិភាេរបកេំច្ហើញ ច្ព្កាយពីបនបច្ងកើត ច្េហទ្យំព័រ សំាលប់ហាងលក់កុំពយូទ្យ័រខាងច្លើរូចមក ច្យើងច្ ើញថា ច្េហទ្យំព័រ ច្នះបនច្លចជារូបាលងច្ ើងអាព្ស័យ ច្ោយមានការចូលរូមរបស់ និសសិត ស្ថព្ស្ថា ចារយតណនំ និង ការផ្គត់ផ្គង់ ច្ព្ជាមតព្ជង ាលល់តំរូវការទំងអស់របស់មាេ ស់ ហាងច្ដើមបីបច្ងកើតនូវច្េហទ្យំព័រ ច្នះ។ សព្មាប់កមមវិធី និងឯកស្ថរមួយចំនួនតដលពាក់ព័នធសំាលប់ច្ព្បើព្បស់ច្ដើមបីបច្ងកើត ច្េហទ្យំព័រ សំាលប់ ហាង លក់កុំពយូទ្យ័រ ច្នះមានដូចជា ៖  ភាស្ថកូដ --HTML :ជាកូដច្ព្បើសំាលប់បច្ងកើតជាព្ទ្យង់ព្ទយច្េហទ្យំព័រ។ 31
 32. 32. --Bootstrap :ច្ព្បើសំាលប់រចនច្េហទ្យំព័រ ដូច ជា Button, Table, Model, Form ជាច្ដើម។ --ភាស្ថរ Scrip: េឺច្យើងច្ព្បើ JQuery។ --CSS: ជាកូដច្ព្បើសំាលប់រចនច្ៅច្លើច្េហទ្យំព័រ។ --PHP :ជាកូដច្ព្បើព្បស់សំាលប់ព្េប់ព្េង Data។  កមមវិធីជំនួយកនុងការសរច្សរ --Adobe DreamweaverCS5: ច្ព្បើសំាលប់ជំនួយកនុងការសរ ច្សរកូដ ។ --Adobe Photoshop CS5 : ច្ព្បើសំាលប់ Design និង Edit រូប ភាពសំាលប់ ច្េហទ្យំព័រ របស់ច្យើង។ 32
 33. 33. --Xampp:េឺជា Serverសបបនិមិមតមួយតដលច្ព្បើសំាលប់ Start Service( Apache, Mysql) និង Database។  Web Browser --Mozilla Firefox --Google Chrome --Internet Explorerជាច្ដើម។  ឧបករណ៍ -- Computer --Router --ច្ភាើង 33
 34. 34.  ឯកស្ថរសោីពីពត៌មានរបស់ Product -- រូបភាពកុំពយូទ្យ័រ --ពត៏មានកុំទ្យយូទ្យ័រ  ព្េប់ព្េងច្េហទ្យំព័រ --PHP MVC Pattern : េឺជា Model Views Controller តដល ច្ព្បើសំាលប់បច្ងកើត និងព្េប់ព្េង ច្េហទ្យំព័ រ។ --MySQL :ជា Database សំាលប់រកាទ្យុកទ្យិននន័យ។ 34
 35. 35. 2. ការអនុវតាន៍  ការបច្ងកើត Database និង Table Database េឺជាព្បព័នធព្េប់ព្េងទ្យិននន័យ រឺពត៌មានច្ផ្សងៗ ដូចជាបញ្ាីច្្ម ះ នែៃតខ ច្ពលច្វោ ជាច្ដើម។ ច្ដើមបីបច្ងកើត Database ច្យើងព្តូវអនុវតាន៍ដូចជំហានខាងច្ព្កាម៖ - ច្ព្កាយពី Start Service Myspl ច្ជាកជ័យច្ហើយច្យើងច្បើក Web browser ច្ហើយវាយ Address localhost/phpmyadmin តដលបនបងាា ញដូចរូប៤.១០ ខាងច្ព្កាម៖ 35
 36. 36. 1.ោក់ច្្ម ះឲ្យ Database :shop_db 2.បនទ ប់មកចុចបូតុង Create ។ សូមច្មើលរូបខាងច្ព្កាម៖ 36
 37. 37. Create table ច្ៅកនុង Database ច្នះេឺមាន Table ជាច្ព្ចើនសព្មាប់ច្ធវើការ រកាទ្យុកទ្យិននន័យរបស់ Website ច្យើង។ ជាបនាច្ៅច្នះច្យើង សូមច្លើកការអនុវតាន៍បច្ងកើត Table ចំនួន 3មកបងាា ញ ដូចមានច្ៅកនុងរូបខាងច្ព្កាម៖ 37
 38. 38. •Table ទ្យី១ tbl_products 1.ោក់ច្្ម ះឲ្យ Table: tbl_products 2.បនទ ប់មកព្តង់ចំនុចទ្យីពីព្តូវបំច្ពញចំនួន Fields របស់ Table 3.បនទ ប់មកច្ទ្យៀតចុចបូតុង Go។ សូមច្មើលរូបខាង ច្ព្កាម 38
 39. 39. ច្យើងទ្យទ្យួលបន Table មួយច្្ម ះថា tbl_produces តដលមាន fields ដូចរូបខាងច្ព្កាម៖ 39
 40. 40. PHP MVC PATTERN ច្ៅកនុងការបច្ងកើតច្េហទ្យំព័រច្នះ ច្យើងបនច្ព្ជើសច្រីសយក PHP MVC pattern ច្ដើមបីច្ធវើការបច្ងកើត និងព្េប់ព្េងច្េហទ្យំព័រ ច្ោយត កការបច្ងកើតច្េហទ្យំព័រច្នះបនតបងតចកជាពីរតផ្នកធំៗេឺ៖ Back-Endនិង Front-End 1. តផ្នក Front-end 2. តផ្នក Back-end 40
 41. 41. តផ្នក FRONT-END Front-end អាចព្តឹមតតបងាា ញទ្យិននន័យ និងព័ត៌មានច្ៅច្លើច្េហទ្យំព័រតដលអាចឲ្យ User ទំងអស់បន ច្ ើញពត៌មានតដលបនកំនត់ច្ៅកនុង Back-end។ ច្ៅតផ្នក ច្នះមានFunction និង Page ដូចជា៖  Home page  Function pagination  Special Products  All Products  Contact us  Search(Function)  Detail  Listing product by Category 41
 42. 42. រូបភាព Front-end 42
 43. 43. HOME PAGE Homepageេឺជា default page។ ច្ៅកនុង HomePageមាន Function សំខាន់ៗដូចជាៈ -Lastes product េឺ function សព្មាប់បងាា ញ ផ្លិតផ្ែមីៗតដលបនបញ្េូល ចុងច្ព្កាយច្េបងអស់ មានរូបភាពដូចខាងច្ព្កាម៖ 43
 44. 44. 44
 45. 45. FUNCTION PAGINATION ច្ៅកនុងការ Load Product េឺច្យើងព្តូវកំណត់នូវចំនួន Product (Limit) ច្ដើមបីឲ្យការ Query Data មានភាពរហ័ស។ រីឯ product តដលច្ៅសល់ព្តូវបន Query ជាបនាបនទ ប់ច្ៅច្ពលតដលច្ធវើការ Click នូវច្លខទ្យំព័រ ឬក៏ Next and Prev របស់ pagination។ ជាក់តសោងរូបភាពខាងច្ព្កាមបងាា ញពី special product កនុងមួយ page ចំនួន ២០ កនុងចំច្នម special product ទំងអស់មានចំនួន ៣០។ 45
 46. 46. 46
 47. 47. SPECIAL PRODUCTS Page Special Products េឺសំាលប់បងាា ញ ផ្លិតផ្លតដលមានតនមានែាចាប់ពី $500 ច្ ើងច្ៅ តដលមានដូចរូបខាងច្ព្កាម៖ 47
 48. 48. ALL PRODUCTS 48
 49. 49. CONTACT US 49
 50. 50. ២. តផ្នក BACK-END  Product Manager  Category Manager  Article Manager  Main Menu  Slide Show  User Maneger 50
 51. 51. ADMINISTRATOR 51
 52. 52. PRODUCT MANAGER 52
 53. 53. CATEGORY MANAGER 53
 54. 54. ARTICLE MANAGER 54
 55. 55. MAIN MENU 55
 56. 56. SLIDE SHOW 56
 57. 57. USER MANEGER 57

×