แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

7,168 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
160
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 1. 1. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 2. 2. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช๒๕๕๓ การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและ แผ่ขยายกว้างออกไปเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตนแก่ส่วนรวมตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบากเหนื่อยยาก พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่๓๑มีนาคมพุทธศักราช๒๕๕๓
 3. 3. คำนำ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมของโลก ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นปัจจัยเร่งให้โลกต้องเผชิญกับวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ได้ส่งผลทำให้สาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะทวีความถี่ของการเกิด และมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความหลากหลายและ ซับซ้อนมากขึ้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการปฏิบัติเพื่อให้การบริหารจัดการกับสาธารณภัย มีความสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหา ดังกล่าวจึงได้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.2553-2557ขึ้นโดยนำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 มาเป็นพื้นฐาน วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ มีทิศทางเดียวกันและเสริมกำลังกัน โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ไว้ครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย อย่างชัดเจนสำหรับสาธารณภัยทุกประเภททั้งภัยธรรมชาติภัยที่เกิดจากมนุษย์และภัยที่เกี่ยวกับความมั่นคง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการของแผนฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 17พฤศจิกายน2552เพื่อขับเคลื่อนแผนนี้ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรองรับ ให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับ สภาพทางภู มิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสัง คม สภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพทรัพยากรของแต่ละท้องที่ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้แผนฯ ฉบับนี้จะทำให้การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยบังเกิดประสิทธิภาพสามารถเตรียมพร้อมทรัพยากรทุกด้านในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถป้องกันและลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด (นายสุเทพเทือกสุบรรณ) รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ธันวาคม2552
 4. 4. สารบัญ หน้าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำนำ สารบัญ 1-1สารบัญตาราง 2-1สารบัญแผนภูมิ 3-1คำย่อ 4-1บทนำ 5-1ส่วนที่1หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 บทที่1สถานการณ์สาธารณภัยและการบริหารจัดการ 3 1.1 สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศไทย 3 1.2 การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์สาธารณภัย 17 1.3 การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 20 1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี 24 บทที่2 นโยบายวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 26 2.1 นิยามศัพท์ 26 2.2 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 27 2.3 วิสัยทัศน์ 27 2.4 วัตถุประสงค์ 28 2.5 เป้าหมาย 28 2.6 ขอบเขตสาธารณภัย 28 2.7 ความรุนแรงของสาธารณภัย 30 บทที่3 กรอบยุทธศาสตร์แผนงานและมาตรการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 31 3.1 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 31 3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่1การป้องกันและลดผลกระทบ 32 3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่2การเตรียมความพร้อม 33 3.1.3 ยุทธศาสตร์ที่3การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 34 3.1.4 ยุทธศาสตร์ที่4การจัดการหลังเกิดภัย 34 3.2 แผนงานและมาตรการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 36 3.3 แหล่งที่มาของงบประมาณ 36 1-1
 5. 5. สารบัญ(ต่อ) หน้า บทที่4 การป้องกันและลดผลกระทบ 39 4.1 วัตถุประสงค์ 39 4.2 หลักการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 39 4.3 การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 41 4.4 การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ 46 4.4.1 การประเมินความเสี่ยงภัย 46 4.4.2 ด้านฐานข้อมูล 46 4.4.3 การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 46 เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.4.4 การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้าง 47 4.4.5 การวิจัยและพัฒนา 48 บทที่5 การเตรียมความพร้อม 50 5.1 วัตถุประสงค์ 50 5.2 หลักการปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 50 5.3 การปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 50 5.3.1ด้านงบประมาณ 50 5.3.2ด้านบุคลากร 51 5.3.3ด้านการฝึกอบรม 52 5.3.4ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน 53 5.3.5ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 56 5.3.6ด้านเครื่องจักรกลยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์ 57 5.3.7ด้านพลังงาน 57 5.3.8ด้านการสื่อสาร 57 5.3.9ด้านการฝึกซ้อมแผน 61 บทที่6 การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 62 6.1 วัตถุประสงค์ 62 6.2 หลักการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 62 6.3 การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย 64 6.3.1 การแจ้งเตือนภัยและประเมินสถานการณ์ 64 6.3.2 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 67 1-2
 6. 6. สารบัญ(ต่อ) หน้า 6.3.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 74 6.3.4 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 74 6.3.5 การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 75 6.3.6 การค้นหาและกู้ภัย 75 6.3.7 การอพยพ 75 6.3.8 การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 77 6.3.9 การรักษาความสงบเรียบร้อย 78 6.3.10การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 78 6.3.11การประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น 79 6.3.12การรายงาน 79 6.3.13การรับบริจาค 80 6.3.14การประสานการปฏิบัติกับองค์การสาธารณกุศล 80 6.3.15การประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 81 6.3.16การขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 81 ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน บทที่7 การจัดการหลังเกิดภัย 82 7.1 วัตถุประสงค์ 82 7.2 หลักการปฏิบัติการฟื้นฟูบูรณะ 82 7.3 การฟื้นฟูผู้ประสบภัยและพื้นที่ประสบภัย 83 7.3.1 การฟื้นฟูผู้ประสบภัย 83 7.3.2 การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน 84 7.4 การติดตามและประเมินผล 86 7.5 การศึกษาบทเรียนภัยพิบัติที่ผ่านมา 87 บทที่8 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 88 และบรรเทาสาธารณภัย 8.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 88 8.2 สำนักนายกรัฐมนตรี 89 8.3 กรมประชาสัมพันธ์ 89 8.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 89 8.5 กระทรวงกลาโหม 90 1-3
 7. 7. สารบัญ(ต่อ) หน้า 8.6 กระทรวงการต่างประเทศ 90 8.7 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 91 8.8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 91 8.9 กระทรวงคมนาคม 92 8.10กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 8.11กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 93 8.12กระทรวงพลังงาน 93 8.13กระทรวงพาณิชย์ 93 8.14กระทรวงมหาดไทย 93 8.15กระทรวงยุติธรรม 94 8.16กระทรวงแรงงาน 94 8.17กระทรวงวัฒนธรรม 94 8.18กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95 8.19กระทรวงศึกษาธิการ 95 8.20กระทรวงสาธารณสุข 96 8.21สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 96 8.22กระทรวงอุตสาหกรรม 97 8.23การประปานครหลวง/การประปาส่วนภูมิภาค 97 8.24การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 97 8.25สภากาชาดไทย 97 8.26มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 98 8.27ศูนย์อาสาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง 98 8.28องค์กรเอกชนมูลนิธิและภาคเอกชน 98 บทที่9 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 99 9.1 แนวคิดและหลักการ 99 9.2 องค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนฯ 99 9.3 การประสานการปฏิบัติ 100 9.4 ความเชื่อมโยงของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 103 กับแผนเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ 9.5 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 106 9.6 การทบทวนแผนฯ 108 1-4
 8. 8. สารบัญ(ต่อ) หน้าส่วนที่2กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย 109 บทที่10การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 111 บทที่11การป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 119 บทที่12การป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย 128 บทที่13การป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 136 บทที่14การป้องกันและบรรเทาภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 147 บทที่15การป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 155 บทที่16การป้องกันและบรรเทาภัยจากอากาศหนาว 161 บทที่17การป้องกันและบรรเทาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 166 บทที่18การป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 174 บทที่19การป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ 182 บทที่20การป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 189 บทที่21การป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคแมลงสัตว์ศัตรูพืชระบาด 196 บทที่22การป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ำ 202 บทที่23การป้องกันและบรรเทาภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 210ส่วนที่3กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านความมั่นคง 217 บทที่24การป้องกันและบรรเทาภัยด้านความมั่นคง 219 24.1 บทนำ 219 24.2 วัตถุประสงค์ 219 24.3 นิยามศัพท์ 219 24.4 ขอบเขตการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยด้านความมั่นคง 220 24.5 หลักการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยด้านความมั่นคง 220 24.6 การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 222 24.6.1 วัตถุประสงค์ 223 24.6.2 นิยามศัพท์ 223 24.6.3 องค์กรปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 223 24.6.4 การปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 226 1-5
 9. 9. สารบัญ(ต่อ) หน้า บทที่25การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม 229 บทที่26การป้องกันและบรรเทาภัยจากทุ่นระเบิดกับระเบิด 235 บทที่27การป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ 241 บทที่28การป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล 249ภาคผนวกก 257 - รายละเอียดแผนงานและมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 259 > การป้องกันและลดผลกระทบ 259 > การเตรียมความพร้อม 265 > การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 270 > การจัดการหลังเกิดภัย 273ภาคผนวกข 275 - หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 277 - แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 278 - บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือการเสริมสร้าง 280 ศักยภาพบุคลากรและการให้ความรู้แก่นักเรียนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย - บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 281 ระหว่างผู้อำนวยการจังหวัดกับผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพื้นที่(ตัวอย่าง) - ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 285 และการส่งกลับในกรณีภัยพิบัติร้ายแรงระหว่างกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติภาคผนวกค 289 - กรอกนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 291 - รายนามคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 294 - คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 295 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ 1-6
 10. 10. สารบัญ(ต่อ) หน้า - คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 305 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดทำแนวทางแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ - คำสั่งสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 307 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานย่อยจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบรรณานุกรม 309 1-7
 11. 11. สารบัญตาราง หน้าส่วนที่1หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ตารางที่1.1สถิติสถานการณ์อุทกภัยระหว่างปีพ.ศ.2545-2551 4 ตารางที่1.2สถิติสถานการณ์วาตภัยระหว่างปีพ.ศ.2545-2551 5 ตารางที่1.3สถิติสถานการณ์ภัยจากดินโคลนถล่มระหว่างปีพ.ศ.2531-2551 5 ตารางที่1.4สถิติสถานการณ์ภัยแล้งระหว่างปีพ.ศ.2545-2551 6 ตารางที่1.5ผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจากภัยคลื่นสึนามิ 7 (26ธันวาคมพ.ศ.2547) ตารางที่1.6สถิติสถานการณ์ภัยหนาวระหว่างปีพ.ศ.2545-2551 7 ตารางที่1.7สถิติสถานการณ์อัคคีภัยระหว่างปีพ.ศ.2545-2551 8 ตารางที่1.8สถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง 9 ตารางที่1.9สถิติสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญระหว่างปีพ.ศ.2545-2551 10 ตารางที่1.10 สถิติสถานการณ์ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 12 ระหว่างปีพ.ศ.2545-2551 ตารางที่1.11 สถิติสถานการณ์ภัยจากไฟป่าระหว่างปีพ.ศ.2545-2551 13 ตารางที่1.12 สถิติสถานการณ์ภัยจากอุบัติเหตุทางบกทั่วราชอาณาจักร 14 ระหว่างปีพ.ศ.2545-2551 ตารางที่1.13 สถิติภัยจากการก่อวินาศกรรมระหว่างปีพ.ศ.2549-2551 15 ตารางที่1.14 สถิติการใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 16 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตารางที่1.15 ลำดับประเภทภัยที่จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 16 ผู้ประสบภัยระยะ5ปี(พ.ศ.2547–2551) ตารางที่1.16 ปฏิทินสาธารณภัยประจำปี 25 ตารางที่2.1ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยและระดับการจัดการ 30 ตารางที่3.1สรุปจำนวนมาตรการและกิจกรรมหลักตามแผนการป้องกันและ 36 บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2-1
 12. 12. สารบัญแผนภูมิ หน้าส่วนที่1หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แผนภูมิที่1.1 การกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550 แผนภูมิที่1.2 การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 23 แผนภูมิที่3.1 วัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย(DisasterManagementCycle) 31 แผนภูมิที่4.1 การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 43 แผนภูมิที่4.2 โครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและ 44 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ แผนภูมิที่4.3 กระบวนการวิจัยและพัฒนา 48 แผนภูมิที่5.1 การติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 60 แผนภูมิที่6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการแจ้งเตือนและ 64 ผลกระทบจากสาธารณภัย แผนภูมิที่6.2 วิธีการแจ้งเตือนภัยผ่านหน่วยงาน 66 แผนภูมิที่6.3 โครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 71 แผนภูมิที่9.1 โครงสร้างการบังคับบัญชาในภาวะปกติ 101 แผนภูมิที่9.2 โครงสร้างการบังคับบัญชาในภาวะไม่ปกติหรือยามสงคราม 102 แผนภูมิที่9.3 แสดงความเชื่อมโยงของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 105 กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ แผนภูมิที่9.4 กลไกการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการป้องกันและ 106 บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนภูมิที่9.5 กระบวนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการป้องกันและ 107 บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนที่2กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย 109 แผนภูมิที่10.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทา 117 อุทกภัยและดินโคลนถล่มระดับจังหวัด 3-1
 13. 13. สารบัญแผนภูมิ(ต่อ) หน้า แผนภูมิที่10.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 118 จากอุทกภัยและดินโคลนถล่มในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่11.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 126 จากพายุหมุนเขตร้อนระดับจังหวัด แผนภูมิที่11.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 127 จากพายุหมุนเขตร้อนในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่12.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 134 จากอัคคีภัยระดับจังหวัด แผนภูมิที่12.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 135 จากอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่13.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 145 จากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับจังหวัด แผนภูมิที่13.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 146 จากสารเคมีและวัตถุอันตรายในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่14.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 153 จากการคมนาคมและขนส่งระดับจังหวัด แผนภูมิที่14.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 154 จากการคมนาคมและขนส่งในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่15.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทา 159 ภัยแล้งระดับจังหวัด แผนภูมิที่15.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทา 160 ภัยแล้งในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่16 การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 165 จากอากาศหนาวระดับจังหวัด แผนภูมิที่17.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 172 จากไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด 3-2
 14. 14. สารบัญแผนภูมิ(ต่อ) หน้า แผนภูมิที่17.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 173 จากไฟป่าและหมอกควันในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่18.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 180 จากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มระดับจังหวัด แผนภูมิที่18.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 181 จากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่19 การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 188 จากคลื่นสึนามิระดับจังหวัด แผนภูมิที่20.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 194 จากโรคระบาดในมนุษย์ระดับจังหวัด แผนภูมิที่20.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 195 จากโรคระบาดในมนุษย์ในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่21.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 200 จากโรคแมลงสัตว์ศัตรูพืชระบาดระดับจังหวัด แผนภูมิที่21.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 201 จากโรคแมลงสัตว์ศัตรูพืชระบาดในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่22.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 208 จากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ำระดับจังหวัด แผนภูมิที่22.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 209 จากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ำในกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่23.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 214 จากเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด แผนภูมิที่23.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาภัย 215 จากเทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานคร 3-3
 15. 15. สารบัญแผนภูมิ(ต่อ) หน้าส่วนที่3กระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านความมั่นคง 217 แผนภูมิที่24.1โครงสร้างการบังคับบัญชาในภาวะไม่ปกติหรือยามสงคราม 224 แผนภูมิที่24.2โครงสร้างการบังคับบัญชาในภาวะปกติ 225 แผนภูมิที่25.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและ 233 ระงับการก่อวินาศกรรมระดับจังหวัด แผนภูมิที่25.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและ 234 ระงับการก่อวินาศกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่26 การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและ 240 บรรเทาภัยจากทุ่นระเบิดกับระเบิดระดับจังหวัด แผนภูมิที่27.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและ 247 บรรเทาภัยทางอากาศระดับจังหวัด แผนภูมิที่27.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและ 248 บรรเทาภัยทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร แผนภูมิที่28.1การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและ 255 ระงับการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจลระดับจังหวัด แผนภูมิที่28.2การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการป้องกันและ 256 ระงับการชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจลในเขตกรุงเทพมหานคร 3-4
 16. 16. ทร. : กองทัพเรือ ทอ. : กองทัพอากาศ ทภ. : กองทัพภาค มทบ. : มณฑลทหารบก จทบ. : จังหวัดทหารบก นขต. : หน่วยขึ้นตรง นขต.ทบ. : หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก นขต.ทร. : หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ นขต.ทอ. : หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทรภ. : ทัพเรือภาค ฐท.กท. : ฐานทัพเรือกรุงเทพ กปช.จต. : กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นรข. : หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ฉก.นย.ภต.: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ อศ. : กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกก.:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากค.:กระทรวงการคลังกต.:กระทรวงการต่างประเทศพม.:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สป.พม. : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พส. : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกษ.:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สป.กษ. : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชป. : กรมชลประทาน กปม. : กรมประมง พด. : กรมพัฒนาที่ดิน ปศ. : กรมปศุสัตว์ กวก. : กรมวิชาการเกษตร กสก. : กรมส่งเสริมการเกษตร 4-2
 17. 17. ปภ. : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กปน. : การประปานครหลวง กปภ. : การประปาส่วนภูมิภาค กฟน. : การไฟฟ้านครหลวง กฟภ. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บก.อส. : กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ร้อยอส.จ. : กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด ร้อย.อส.อ. : กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ศูนย์ปภ.เขต: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สนง.ปภ.จังหวัด:สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กทม. : กรุงเทพมหานคร จว. : จังหวัด อบจ. : องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบต. : องค์การบริหารส่วนตำบล อปท. : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรง. :กระทรวงแรงงาน กพร. : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กสร. : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวท.:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปส. : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สทอภ. : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)ศธ.:กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสธ.:กระทรวงสาธารณสุข สพฉ. : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สสจ. : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอก.:กระทรวงอุตสาหกรรม กรอ. : กรมโรงงานอุตสาหกรรมคณะกรรมการแห่งชาติ กปภ.ช. : คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กปอ. : คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 4-4
 18. 18. กองอำนวยการต่างๆ กอ.รมน. : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บก.ปภ.ช. : กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กอ.ปภ.กทม. : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร กอ.ปภ.สนง.เขต : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต กอ.ปภ.จว. : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กอ.ปภ.อ. : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กอ.ปภ.อบต. : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบล กอ.ปภ.เทศบาล : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล กอ.ปภ.เมืองพัทยา: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยารัฐมนตรีผู้บัญชาการและผู้อำนวยการ รมว.มท. : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รมว.กห. : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ป.มท. : ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผบ.ปภ.ช. : ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ผอ.กลาง : ผู้อำนวยการกลาง (อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ผอ.จว. : ผู้อำนวยการจังหวัด รองผอ.จว. : รองผู้อำนวยการจังหวัด(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ผอ.กทม. : ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร รองผอ.กทม. : รองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร(ปลัดกรุงเทพมหานคร) ผอ.อำเภอ : ผู้อำนวยการอำเภอ ผอ.ท้องถิ่น : ผู้อำนวยการท้องถิ่น ผช.ผอ.ท้องถิ่น : ผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น(ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา/ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ผอ.เขต : ผู้อำนวยการเขต ผช.ผอ.กทม. : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร(ผู้อำนวยการเขต)อาสาสมัคร อปพร. : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อปพร.กลาง: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 4-5
 19. 19. บทนำ1.ความเป็นมา พระราชบั ญ ญั ต ิ ป ้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.2550 ซึ ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื ่ อ วั น ที ่6พฤศจิกายน2550กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอคณะกรรมการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ (กปภ.ช.)พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการจัดทำแผนฯให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ2.กระบวนการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.2553-2557 1) กปภ.ช. เห็นชอบนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่1/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง)เป็นประธานอนุกรรมการฯ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 หน่วยงาน เป็นอนุกรรมการ มีหน้าที่จัดทำร่างแผนฯเสนอกปภ.ช.พิจารณา 2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดทำแนวทางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน คณะทำงานเพื่อจัดทำร่างแผนฯเสนอคณะอนุกรรมการฯซึ่งคณะทำงานเตรียมการฯมีการประชุมพิจารณาร่างแผนฯเมื่อวันที่6พฤษภาคม2552และวันที่28พฤษภาคม2552 3) จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นร่างแผนฯเมื่อวันที่29มิถุนายน2552มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน280คนจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจมูลนิธิอาสาสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนที่สนใจ 4) จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการจั ด ทำแผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติเพื่อพิจารณาร่างแผนฯเมื่อวันที่4สิงหาคม2552และวันที่21กันยายน2552 5) เสนอร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(กปภ.ช.)พิจารณาให้ความเห็นชอบ 6) เสนอร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ3. องค์ประกอบของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557ประกอบด้วย 3ส่วนคือ ส่วนที่1หลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนที่2กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย ส่วนที่3กระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยด้านความมั่นคง โครงสร้างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.2553-2557ตามแผนภูมิต่อไปนี้ 5-1
 20. 20. โครงสร้างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.2553-25575-2
 21. 21. บรรณานุกรมกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย. 2551. สถิ ติ อุ บั ติ ภั ย และสาธารณภั ย ปี พ.ศ.2550 และ 2551. กรุงเทพ: บริษัทสหมิตร พริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำกัด.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 2552. แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ.2553 – 2562 (Strategic National Action Plan (SNAP) on Disaster Risk Reduction 2010 – 2019): สำนั ก นโยบายป้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณภัย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 2552. แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจาก คลื่นสึนามิ (ระยะ 5 ปี): สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย. 2552. ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณภั ย แบบบู ร ณาการระดั บ กระทรวงด้ า นการบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ พ.ศ. ... : สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 2547. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 2548. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2548: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 2549. คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2552. คู่มือการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 2549. คู่มือพัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมืองรวม.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 2550. แผนแม่บทการป้องกันและให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี): สำนักนโยบาย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 2550. แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้าน อัคคีภัยแห่งชาติ: สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 – 2554 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย: สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. รายงานการจัดการสาธารณภัยจากธรรมชาติของประเทศไทย ประจำปี 2550, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 309
 22. 22. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. รายงานผลการดำเนินงานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ 2551: สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2548. แผนแม่บทการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจาก ดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลัน: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2551. คู่มือประชาชน: สำนักส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย. การปฏิ บ ั ต ิ ก ารในพื ้ น ที ่ ส ่ ว นหลั ง . เอกสารการบรรยายนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย กองทั พ บก ชุ ด ที่ 53. พันเอกกฤษฎา สีวะรา. กองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.2516.บทความเกี่ยวกับการป้องกัน ฝ่ายพลเรือน Civil Defense เล่ม 2: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง. กองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.2533.การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง. คณะกรรมการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ . 2552. กรอบนโยบายการป้ อ งกั น และ บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ: สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551. ราชกิจจา นุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 137 ก หน้า 1 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 58 ก หน้า 1 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2548. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก หน้า 1 ลงวันที่ 7 กันยายน 2550. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก หน้า 1 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550. ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพ : ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์. วิพุธ พูลเจริญ. 2550. โครงการพัฒนากฎการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รายงานวิจัย). สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2551. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาอันเกิด จากภาวะโลกร้อน: โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ.2550 – 2554. กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ. พริ้นติ้ง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. 2551. วิสัยทัศน์ ประเทศไทยสู่ปี 2570. กรุงเทพ : บริษัทสหมิตร พริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำกัด. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และ เตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2552), สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.310 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557
 23. 23. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2550. คู่มือการวางระบบบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ จากภัยพิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : หจก.สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิ่งแวดล้อม. 2551. ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2551-2555.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. 2551. กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา นุเบกษา.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. 2547. นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม. 2550. แผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม: แผนกโรงพิมพ์ กองบริการ สำนักงานสนับสนุน กรมเสมียนตรา. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 311
 24. 24. ที่ปรึกษา 1. นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 3. นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. นายประทีป กีรติเรขา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้จัดทำ 1. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 2 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ 3. นายภากุละ อาวัชนากร ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์ 4. นางงามพิชญ์ เถียรทวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 5. นางสาวศิริพร วชิราสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 6. ร้อยเอกพงศ์ชนก ยิ่งวิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 7. นายสิทธิกร ขวัญดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 8. นางสาวอนัญญา เทียนหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9. นายสำราญ สุริวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 10. นางสาวดาวหวัน แสงอ่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 11. นายรัฐธิปัตย์ ปางวัชรากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 12. นายกร พันธุเสน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 13. นางสาวบุญจิรา ค่าโค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 14. นางสาวยุพาวรรณ กรองสันเทียะ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15. นางสาวเบญญพัฒน์ จารุภาคย์ชานนทน์ พนักงานนโยบายและแผนงาน312 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2557

×