มาตรฐานการเรียนรู้สาระภาษาไทย

828 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรฐานการเรียนรู้สาระภาษาไทย

  1. 1. สาระและมาตรฐานการเรีย นรู้ก ลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทยมีด ัง นี้ สาระที่ ๑ : การมาตรฐาน ท ๑.๑ : ใช้ก ระบวนการ อ่า นสร้า งความรู้แ ละความคิด ไปใช้ต ัด สิน ใจแก้ ปัญ หาและสร้า งวิส ัย ทัศ น์ใ นการดำา เนิน ชีว ิต และมี นิส ัย รัก การอ่า น สาระที่ ๒ : การเขีย น มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใช้ก ระบวนการเขีย น เขีย น สื่อ สาร เขีย นเรีย งความ ย่อ ความ และเขีย นเรื่อ ง ราวในรูป แบบต่า งๆ เขีย นรายงานข้อ มูล สารสนเทศ และรายงานการศึก ษาค้น คว้า อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ สาระที่ ๓ : การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือ กฟัง และดูอ ย่า งมี วิจ ารญาณ และพูด แสดงความรู้ ความคิด ความรู้ส ึก ในโอกาสต่า งๆ อย่า งมีว ิจ ารณญาณและสร้า งสรรค์ สาระที่ ๔ : หลัก การใช้ภ าษา มาตรฐาน ท ๔.๑ : เข้า ใจธรรมชาติข องภาษาและ หลัก ภาษาไทย การเปลี่ย นแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา ภูม ิป ัญ ญาทางภาษา และรัก ษาภาษาไทย ไว้เ ป็น สมบัต ิข องชาติ มาตรฐาน ท ๔.๒ : สามารถใช้ภ าษาแสวงหาความรู้ เสริม สร้า งลัก ษณะนิส ัย บุค ลิก ภาพและความสัม พัน ธ์ ระหว่า งภาษากับ วัฒ นธรรม อาชีพ สัง คม และชีว ิต ประจำา วัน สาระที่ ๕ : วรรณคดีแ ละวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕.๑ : เข้า ใจและแสดงความคิด เห็น วิจ ารณ์ว รรณคดีแ ละวรรณกรรมไทยอย่า งเห็น คุณ ค่า และนำา มาประยุก ต์ใ ช้ใ นชีว ิต จริง

×