มาตรฐานการเรียนรู้สาระภาษาไทย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

มาตรฐานการเรียนรู้สาระภาษาไทย

on

  • 1,327 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,327
Views on SlideShare
1,327
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

มาตรฐานการเรียนรู้สาระภาษาไทย Document Transcript

  • 1. สาระและมาตรฐานการเรีย นรู้ก ลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทยมีด ัง นี้ สาระที่ ๑ : การมาตรฐาน ท ๑.๑ : ใช้ก ระบวนการ อ่า นสร้า งความรู้แ ละความคิด ไปใช้ต ัด สิน ใจแก้ ปัญ หาและสร้า งวิส ัย ทัศ น์ใ นการดำา เนิน ชีว ิต และมี นิส ัย รัก การอ่า น สาระที่ ๒ : การเขีย น มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใช้ก ระบวนการเขีย น เขีย น สื่อ สาร เขีย นเรีย งความ ย่อ ความ และเขีย นเรื่อ ง ราวในรูป แบบต่า งๆ เขีย นรายงานข้อ มูล สารสนเทศ และรายงานการศึก ษาค้น คว้า อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ สาระที่ ๓ : การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือ กฟัง และดูอ ย่า งมี วิจ ารญาณ และพูด แสดงความรู้ ความคิด ความรู้ส ึก ในโอกาสต่า งๆ อย่า งมีว ิจ ารณญาณและสร้า งสรรค์ สาระที่ ๔ : หลัก การใช้ภ าษา มาตรฐาน ท ๔.๑ : เข้า ใจธรรมชาติข องภาษาและ หลัก ภาษาไทย การเปลี่ย นแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา ภูม ิป ัญ ญาทางภาษา และรัก ษาภาษาไทย ไว้เ ป็น สมบัต ิข องชาติ มาตรฐาน ท ๔.๒ : สามารถใช้ภ าษาแสวงหาความรู้ เสริม สร้า งลัก ษณะนิส ัย บุค ลิก ภาพและความสัม พัน ธ์ ระหว่า งภาษากับ วัฒ นธรรม อาชีพ สัง คม และชีว ิต ประจำา วัน สาระที่ ๕ : วรรณคดีแ ละวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕.๑ : เข้า ใจและแสดงความคิด เห็น วิจ ารณ์ว รรณคดีแ ละวรรณกรรมไทยอย่า งเห็น คุณ ค่า และนำา มาประยุก ต์ใ ช้ใ นชีว ิต จริง