งานวิจัยในชั้นเรียน ของงานแนะแนว ระดับประถมศึกษา
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึก...
จุดประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคว...
สมมุติฐาน นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการเ...
ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 จำนวน 265 ...
ตัวแปรอิสระ ชุดกิจกรรมแนะแนว ตัวแปรตาม ความคิดสร้างสรรค์
นิยามศัพท์เฉพาะ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดได้จำนวนมาก หลายทิศทาง มีความแปลกใหม่ มีคุณค่า ...
<ul><ul><ul><li>1.1. ความคิดริเริ่ม  หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือต่อปัญหาได้แปลกใหม่ แตก...
ชุดกิจกรรมแนะแนว  หมายถึง ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยกิจกรรม 7 กิจกรรม ...
วิธีดำเนินงานวิจัย ขั้นเตรียม - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li>ขั้นสร้าง - สร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด...
ขั้นทดลอง 1. ทำการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น 2. ดำเนินการ...
การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>สถิติร้อยละ </li></ul><ul><li>ค่าเฉลี่ย </li></ul><ul><li>ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน </li></ul>
ผลการวิจัย นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังจากการทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งแสดงว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้
ขอบคุณค่ะ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เค้าโครงแนะแนว เพาเวอร์พ้อยท์

8,808
-1

Published on

เค้าโครงงานแนะแนว 3 บท

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
8,808
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เค้าโครงแนะแนว เพาเวอร์พ้อยท์

 1. 1. งานวิจัยในชั้นเรียน ของงานแนะแนว ระดับประถมศึกษา
 2. 2. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546
 3. 3. จุดประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 3. เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
 4. 4. สมมุติฐาน นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 5. 5. ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 จำนวน 265 คน ซึ่งทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 44 คน
 6. 6. ตัวแปรอิสระ ชุดกิจกรรมแนะแนว ตัวแปรตาม ความคิดสร้างสรรค์
 7. 7. นิยามศัพท์เฉพาะ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดได้จำนวนมาก หลายทิศทาง มีความแปลกใหม่ มีคุณค่า โดยนักเรียนสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือปัญหาในด้านปริมาณ ความแปลกใหม่ ความหลากหลาย ไม่ซ้ำ ไม่จำเจ และมีรายละเอียด ความคิดสร้างสรรค์ที่ศึกษาประกอบด้วยความคิด 2 ลักษณะ คือ
 8. 8. <ul><ul><ul><li>1.1. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือต่อปัญหาได้แปลกใหม่ แตกต่างจากคนอื่น และมีคุณค่า </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.2. ความคิดละเอียดละออ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือต่อปัญหาในการตกแต่งให้รายละเอียดเพื่อให้เกิดเป็นภาพหรือความคิดที่ชัดเจนสมบูรณ์ </li></ul></ul></ul>
 9. 9. ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยกิจกรรม 7 กิจกรรม ซึ่งมีทั้งกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม เนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
 10. 10. วิธีดำเนินงานวิจัย ขั้นเตรียม - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li>ขั้นสร้าง - สร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด </li></ul><ul><li>สร้างสรรค์ </li></ul><ul><ul><ul><li>- สร้างแบบทดสอบความคิดสรรค์ โดย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ปรับปรุงจาก แบบทดสอบความคิดสร้าง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สรรค์ โดยอาศัยรูปภาพแบบ ก (Torrance </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Test of Creative Thinking Figural Form </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A) ของทอแรนซ์ ซึ่งได้แปลและปรับปรุงโดย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ดร . อารี รังสินันท์ </li></ul></ul></ul>
 11. 11. ขั้นทดลอง 1. ทำการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น 2. ดำเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 1 ภาคเรียน โดยใช้เวลาในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3. ทำการทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ชุดเดียวกับข้อที่ 1
 12. 12. การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>สถิติร้อยละ </li></ul><ul><li>ค่าเฉลี่ย </li></ul><ul><li>ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน </li></ul>
 13. 13. ผลการวิจัย นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังจากการทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
 14. 14. แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
 15. 15. แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
 16. 16. แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
 17. 17. ซึ่งแสดงว่า ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้
 18. 18. ขอบคุณค่ะ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×