• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Annual 2
 

Annual 2

on

 • 915 views

 

Statistics

Views

Total Views
915
Views on SlideShare
915
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Annual 2 Annual 2 Document Transcript

  • 1
  • 2
  • ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اول : ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم‬ ‫ﭘﻴﺎم ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ......................................................................................................................7‬ ‫ﺑﺨﺶ اول: ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﺎﻧﻚ ......................................................................................................9‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ..................................................................................................................................... 9‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﻧﻚ .................................................................................................................. 9‬ ‫ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ................................................................................................... 01‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ....................................................................................................................... 01‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﺪاران ............................................................................................................................... 11‬ ‫ﻣﺮورى اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ....................................................................................... 21‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم: ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎل 5831 .............................................................51‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ........................................................................................................................... 51‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻰ در ﺳﺎل 5831 ................................................................................... 61‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ...................................................................................................... 22‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ .............................................................................................................................. 22‬ ‫اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت .................................................................................................................... 52‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ........................................................................................................................ 92‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ ...................................................................................................................... 13‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﺳﻮدآورى............................................................................................................. 33‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داراﻳﻴﻬﺎ ............................................................................................... 93‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ..................................................................................................... 24‬ ‫اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ .................................................................... 34‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن .............................................................................................. 54‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ....................................................................................94‬ ‫اﺻﻮل و ارزﺷﻬﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ........................................................................................... 94‬ ‫3‬
  • ‫ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ...................................................................................................................... 94‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ .......................................................................................................... 15‬ ‫ﺑﻬﺮه ورى ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ....................................................................................................... 25‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ............................................................................................................. 25‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ....................................................................................................35‬ ‫ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آﺗﻰ .........................................................................................75‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر .................................................................................................75‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ ........................................................................................................ 75‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ .................................................................................................................... 95‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ دوم: ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ و ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺑﺨﺶ اول: ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ ............................................................................................. 36‬ ‫ﺑﺨﺶ دوم: ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ.............................................................101‬ ‫ﻫﺎ ................................................................................................................ 111‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ1 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ................................................................................. 311‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ 2ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ........................................................................................................ 511‬ ‫4‬
  • ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 1- اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن......................................................................01‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 2- ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن................................................................11‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 3- ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831 ................................11‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 4- ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن از ﺳﺎل 3831 ﺗﺎ 5831 .......21‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 5 – ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ................................................................. 31‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 6- ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر ............................................................ 61‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 7- ﺧﻼﺻﻪ داراﻳﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎى ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى .................................81‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 8- ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻛﺸﻮر ................................................................91‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 9- ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﻰ .... 12‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 01- روﻧﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن 3 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 32‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 11- ﻧﻤﻮدار ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در 3 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ.........................32‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 21- روﻧﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن.............................42‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 31- روﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن از ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ..............42‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 41- ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ...................................................52‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 51- ﺣﺠﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ..........................................................62‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 61- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ ..............72‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 71- ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎى اﻗﺘﺼﺎدى...72‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 81- ﻧﻤﻮدار اﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ....82‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 91- ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎى رﻳﺎﻟﻰ ﺻﺎدره ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن .................................................92‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 02 –اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدى، ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎى ارزى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن..........03‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 12- درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ...........................................................................13‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 22- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارىﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ....................................................................23‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 32 – ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﻓﺮﻋﻰ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن .....................................................23‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 42– روﻧﺪ درآﻣﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن.................................................33‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 52- روﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ..........................................................43‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 62- روﻧﺪ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ....................................43‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ72- ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ........................53‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 82- ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن...............63‬ ‫5‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 92- ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراﻳﻴﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن .....73‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 03- ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن......73‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 13- ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن .83‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 23- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺟﺰاى ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻧﻚ ............................................................................93‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 33- ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ..............................................................04‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 43- ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن............................................................14‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 53- ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن................................................14‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 63- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﺎل 58 ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن 24‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 73- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل 5831 ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﻮد ....34‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 83- ﺗﻮزﻳﻊ ارزش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﻴﻦ ذﻳﻨﻔﻌﺎن در ﺳﺎل 5831 44‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 93- ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮى ..............................64‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 04- ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ..................64‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 14- ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831 ..................84‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 24- ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر...........................................15‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 34- ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﺑﻬﺮهورى ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن .......................................25‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 44- ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ.................................................................................................25‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 54- ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎرى .................................................................45‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 64- ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ................................................................45‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 74 - ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻧﺮخ ﺳﻮد................................................................55‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 84- ﻣﺪل ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن .........................................85‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 94- ارﻛﺎن ﻛﻠﻴﺪى ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ در روﻳﻜﺮد رﻳﺴﻚ ﻣﺤﻮر ......................... 95‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 05 - ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﺳﺎل 5831 ............411‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 15 - روﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اى ارزش اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﺎل 5831.........................411‬ ‫6‬
  • ‫ﭘﻴﺎم ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻋﻤﻠﻜﺮدى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺗﺎﻛﻨﻮن، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ در رﺷﺪ، ﺑﻬﺮهورى و‬ ‫ﻛﺎراﻳﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺳﺎل 5831، ﻣﺤﻜﻰ‬ ‫واﻗﻌﻰ ﺑﺮاى ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﻤﺎد روزاﻓﺰون ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ واﻗﻌﻰ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ. ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺮدﻣﻰ آزﻣﻮن ﺷﺪه، ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮر ارﺗﻘﺎ داده و ﺑﺎ‬ ‫اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺮاى‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران از آﻧﺎن ﻗﺪرداﻧﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ و اﺟﺮاﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﺑﺎ اﺷﺮاف ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر و درک واﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧﻪ از‬ ‫اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم، آﻣﺎدﮔﻰ دارد در‬ ‫ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﮔﺎم ﺑﺮدارد و در اﻳﻦ راه‬ ‫ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ، ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ذات ﺣﻀﺮت ﺣﻖ و داﻧﺶ‬ ‫و ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد، ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن،‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻣﺮدم آﮔﺎه و ﺻﻤﻴﻤﻰ ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﻰ دارد.‬ ‫7‬
  • 8
  • ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 89 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 71/1/9731، ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻰ ﻣﺼﻮب 12/1/9731 و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﻰ ﺷﻤﺎره 820871‬ ‫در ﺗﺎرﻳﺦ 51/6/0831 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ.‬ ‫ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 8432/ ﻫـ ﻣﻮرخ 62/6/0831 از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺟﻤﻬﻮرى‬ ‫اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻜﻰ از ﺗﺎرﻳﺦ 21/11/0831 ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح 4ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫در ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ. در ﺗﺎرﻳﺦ 4/8/3831 ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﺻﺪو ﻳﻜﻤﻴﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﻳﺦ 01/9/3831 اوﻟﻴﻦ‬ ‫داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺮ روى ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﻧﻚ در ﺗﻬﺮان، ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز‬ ‫ﺷﻤﺎره 56 واﻗﻊ اﺳﺖ.‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻰ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﻜﻰ،‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاى ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫9‬
  • ‫ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫اﺳﺎﻣﻰ اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ‬ ‫32 آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 5831 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷـﺮح ﻧﻤﺎﻳﻪ 1 ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 1- اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫2‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫5‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ دوم آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 5831 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‬ ‫و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﻣﺒﻠﻎ 000ر5 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل )ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ‬ ‫5 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﻬﻢ ﻋﺎدى ﺑﺎ ﻧﺎم ﻳﻜﻬﺰار رﻳﺎﻟﻰ( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ از ﺑﺪو‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻧﻤﺎﻳﻪ 2 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫01‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 2- ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫013‬ ‫013‬ ‫51/6/0831‬ ‫143‬ ‫13‬ ‫21/7/2831‬ ‫01/4/2831‬ ‫000 2‬ ‫956 1‬ ‫61/3/3831‬ ‫72/21/2831‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫000 5‬ ‫000 3‬ ‫2/9/4831‬ ‫9/4/4831‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﺪاران‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎزى‬ ‫در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس دارد. در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831، ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ 641ر77 ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﻧﻤﺎﻳﻪ 3‬ ‫اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 3- ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫5/43‬ ‫627 1‬ ‫188 67‬ ‫5/56‬ ‫472 3‬ ‫562‬ ‫001‬ ‫000 5‬ ‫641 77‬ ‫11‬
  • ‫ﻣﺮورى اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎل 5831‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺰارش روﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن، اﻗﻼم ﻋﻤﺪه ﺳﻮد و زﻳﺎن‬ ‫و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻚ در ﻧﻤﺎﻳﻪ 4 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 4ـ ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚﭘﺎرﺳﻴﺎن از ﺳﺎل 3831 ﺗﺎ 5831‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫583‬ ‫483‬ ‫383‬ ‫024 6‬ ‫882 0‬ ‫84 4‬ ‫899‬ ‫447‬ ‫53‬ ‫* 000‬ ‫053‬ ‫009‬ ‫035 40‬ ‫0 3 76‬ ‫97 62‬ ‫602 27‬ ‫084 5‬ ‫352 2‬ ‫428 6‬ ‫078 08‬ ‫233 3‬ ‫2 76‬ ‫4 75‬ ‫043 2‬ ‫000 5‬ ‫000 5‬ ‫000 2‬ ‫75/8‬ ‫72/‬ ‫99/0‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫**‬ ‫)‪(EPS‬‬ ‫6/993‬ ‫943‬ ‫665‬ ‫)‪(DPS‬‬ ‫002‬ ‫072‬ ‫054‬ ‫* ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه‬ ‫**ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در ﺳﺎﻟﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.‬ ‫21‬
  • ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻰ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﺳﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮدآورى، ﻛﺎراﻳﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاى ﺳﺎﻟﻬﺎى 3831 ﻟﻐﺎﻳﺖ 5831‬ ‫در ﻧﻤﺎﻳﻪ 5 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 5ـ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫06‬ ‫841‬ ‫983‬ ‫51‬ ‫45‬ ‫194‬ ‫*‬ ‫23‬ ‫34‬ ‫18‬ ‫)‪(ROE‬‬ ‫**‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫ﺑﺎزده دارﻳﻰ ﻫﺎ )‪(ROA‬‬ ‫)‪(ROA‬‬ ‫96‬ ‫67‬ ‫97‬ ‫26‬ ‫46‬ ‫86‬ ‫516‬ ‫316‬ ‫834‬ ‫098‬ ‫108‬ ‫255‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫12‬ ‫85/0‬ ‫47/0‬ ‫99/0‬ ‫75/8‬ ‫72/11‬ ‫9/01‬ ‫55‬ ‫151‬ ‫572‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫04‬ ‫241‬ ‫782‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫531‬ ‫201‬ ‫66‬ ‫097 2‬ ‫019 1‬ ‫139‬ ‫-‬ ‫* ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻃﻰ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ.‬ ‫** ﺑﺎزده داراﻳﻰ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران، ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻤﻊ داراﻳﻰ ﻫﺎى ﻃﻰ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ.‬ ‫31‬
  • 14
  • ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎل 5831‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭼﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮر‬ ‫در اﻓﻖ ﺳﺎل 4041، ﺿﺮورت ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزى ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدى، ﺗﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮى اﻗﺘﺼﺎدى را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ،‬ ‫ﺑﺮﻗﺮارى اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﻮدﺟﻪاى، اﺟﺮاى ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳﻰ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهورى، ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎرﮔﻴﺮى ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ارزى ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ، ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪاى، ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎزى و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻰ و‬ ‫اﺟﺮاﻳﻰ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻳﺠﺎد‬ ‫ﻓﺮﺻﺘﻬﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ، اﻣﻜﺎن ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ را‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدى و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﻰ و‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮر و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎل اﺻﻠﻰ اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫و دوﻟﺖ ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻰ، ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎى زود ﺑﺎزده‬ ‫و اﺷﺘﻐﺎل زا و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﻛﻮﭼﻚ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼش دوﻟﺖ در ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ﭘﻮﻟﻰ و‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮح ﻧﻤﺎﻳﻪ 6 ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫51‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 6- ﺑﺮﺧﻰ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر‬ ‫583‬ ‫483‬ ‫383‬ ‫*8/5‬ ‫5/5‬ ‫5/4‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫*‬ ‫842 02‬ ‫736 6‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫6/3‬ ‫/2‬ ‫2/5‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫4/93‬ ‫3/43‬ ‫2/03‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫4/05‬ ‫8/84‬ ‫8/63‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫/3‬ ‫2/‬ ‫6/7‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫*5/6‬ ‫7/8‬ ‫3‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫29 9‬ ‫240 9‬ ‫747 8‬ ‫(‬ ‫/‬ ‫)‬ ‫707‬ ‫778 0‬ ‫999 0‬ ‫(‬ ‫/‬ ‫)‬ ‫28 9‬ ‫954 9‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫اﻗﺘﺒﺎس از : ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى‬ ‫*آﻣﺎر رﺳﻤﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ .‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻰ در ﺳﺎل 5831‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ 53درﺻﺪى( و‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺗﻮرم )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ 41 درﺻﺪى(، ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺟﺬب ﺷﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮى دﻳﮕﺮﺟﺬب ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﻰ در ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت ﻳﺎ ﺗﺪاوم روﻧﺪﻛﺎﻫﺸﻰ ﺗﻮرم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل 5831‬ ‫ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ04 و 83 درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺳﻪ‬ ‫ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاى ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﻣﺪتدار ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاى ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ در ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ 44 و 24‬ ‫درﺻﺪ، در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺗﺠﺎرى دوﻟﺘﻰ 73 و 93 درﺻﺪ، در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ دوﻟﺘﻰ 73 و‬ ‫83 درﺻﺪ و در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ 28 و 16 درﺻﺪ رﺷﺪ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ اﻗﻼم داراﻳﻴﻬﺎ، ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى‬ ‫ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎى 4831 و5831 در ﻧﻤﺎﻳﻪ 7 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن‬ ‫61‬
  • ‫ﺳﺎل 5831، ﺟﻤﻊ داراﻳﻴﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاى ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ 3/13 و 93 درﺻﺪ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺗﺠﺎرى دوﻟﺘﻰ 72 و 54 درﺻﺪ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ دوﻟﺘﻰ 13 و 52 درﺻﺪ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ 26‬ ‫و06 درﺻﺪ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاى اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و وﺿﻊ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و اﺣﺘﻴﺎﻃﻰ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﻮدﻫﺎى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﺪه رﺷﺪ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺷﻮد.‬ ‫در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831، ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ 35 درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 17 درﺻﺪ اﻳﻦ‬ ‫ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﻣﺪت دار و ﻣﺎﺑﻘﻰ دﻳﺪارى ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ، ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺟﺬب ﺷﺪه 07 درﺻﺪﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ،49‬ ‫درﺻﺪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﻣﺪتدار و ﻣﺎﺑﻘﻰ دﻳﺪارى ﺑﻮده اﺳﺖ.‬ ‫ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ در ﺳﺎل 5831 ﻣﺒﻠﻎ 253 ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻰﺑﺎﺷﺪﻛﻪ‬ ‫78 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ و 562‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى دوﻟﺘﻰ ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻛﻞ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺬب‬ ‫ﺷﺪه 57 درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى دوﻟﺘﻰ و 52 درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫71‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ7- ﺧﻼﺻﻪ داراﻳﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎى ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫6/6‬ ‫0/386 463‬ ‫3/899 143‬ ‫4/71‬ ‫9/439 41‬ ‫5/370 81‬ ‫7/04‬ ‫6/627 44‬ ‫6/197 13‬ ‫4/ 4‬ ‫5/120 503‬ ‫2/331 292‬ ‫6/02‬ ‫5/730 6‬ ‫4/500 5‬ ‫7/98‬ ‫1/129‬ ‫6/584‬ ‫3/ 6‬ ‫9/376‬ ‫2/436‬ ‫3/41‬ ‫5/244 4‬ ‫6/588 3‬ ‫8/82‬ ‫3/952 212‬ ‫4/068 461‬ ‫3/19‬ ‫2/765 23‬ ‫8/420 71‬ ‫0/ 2‬ ‫0/585 41‬ ‫0/688 41‬ ‫2/42‬ ‫1/701 561‬ ‫6/949 231‬ ‫0/11‬ ‫6/787 421‬ ‫4/593 211‬ ‫0/39‬ ‫1/640 9‬ ‫5/686 4‬ ‫4/33‬ ‫1/346 6‬ ‫3/089 4‬ ‫2/ 6‬ ‫4/890 901‬ ‫6/287 201‬ ‫7/14‬ ‫0/102 622 1‬ ‫4/513 568‬ ‫1/16‬ ‫4/664 961‬ ‫3/571 501‬ ‫2/83‬ ‫6/126 182‬ ‫0/067 302‬ ‫3/93‬ ‫0/311 577‬ ‫1/083 655‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫1/93‬ ‫0/805 783‬ ‫1/705 872‬ ‫8/89‬ ‫2/488 74‬ ‫1/190 42‬ ‫6/21‬ ‫9/686 07‬ ‫3/257 26‬ ‫3/04‬ ‫8/739 862‬ ‫7/366 191‬ ‫3/13‬ ‫3/774 123 2‬ ‫0/280 867 1‬ ‫1/26‬ ‫9/918 472‬ ‫8/635 961‬ ‫4/13‬ ‫1/739 814‬ ‫4/408 813‬ ‫2/72‬ ‫3/027 726 1‬ ‫8/047 972 1‬ ‫1/23‬ ‫3/390 353‬ ‫8/342 762‬ ‫0/221‬ ‫2/473 11‬ ‫2/421 5‬ ‫7/24‬ ‫7/749 72‬ ‫9/585 91‬ ‫4/92‬ ‫4/177 313‬ ‫7/335 242‬ ‫2/44‬ ‫5/456 968‬ ‫0/001 306‬ ‫0/28‬ ‫3/889 971‬ ‫5/809 89‬ ‫5/63‬ ‫4/807 251‬ ‫2/538 111‬ ‫9/63‬ ‫8/759 635‬ ‫3/653 293‬ ‫2/35‬ ‫8/500 55‬ ‫2/619 53‬ ‫0/ 0‬ ‫0/ 0‬ ‫0/ 0‬ ‫1/121‬ ‫1/185 71‬ ‫2/159 7‬ ‫8/33‬ ‫7/424 73‬ ‫0/569 72‬ ‫2/33‬ ‫3/557 07‬ ‫2/701 35‬ ‫0/ 0‬ ‫0/ 0‬ ‫0/ 0‬ ‫9/91‬ ‫3/645 81‬ ‫2/274 51‬ ‫7/83‬ ‫0/902 25‬ ‫0/536 73‬ ‫0/93‬ ‫0/119 951‬ ‫1/810 511‬ ‫2/06‬ ‫5/918 91‬ ‫6/173 21‬ ‫0/41‬ ‫8/028 13‬ ‫3/419 72‬ ‫9/44‬ ‫7/072 801‬ ‫2/237 47‬ ‫3/3‬ ‫6/748 013‬ ‫7/038 003‬ ‫9/ 5‬ ‫9/274 51‬ ‫6/044 61‬ ‫5/42‬ ‫5/230 12‬ ‫9/198 61‬ ‫6/ 2‬ ‫2/243 472‬ ‫2/894 762‬ ‫8/72‬ ‫8/902 205‬ ‫0/668 293‬ ‫3/13‬ ‫0/561 84‬ ‫9/196 63‬ ‫3/52‬ ‫3/003 941‬ ‫7/351 911‬ ‫6/82‬ ‫5/447 403‬ ‫4/020 732‬ ‫3/13‬ ‫3/774 123 2‬ ‫0/280 867 1‬ ‫1/26‬ ‫9/918 472‬ ‫8/635 961‬ ‫4/13‬ ‫1/739 814‬ ‫4/408 813‬ ‫2/72‬ ‫3/027 726 1‬ ‫8/047 972 1‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ: ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان)اداره ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى- داﻳﺮه ﭘﻮﻟﻰ(- ‪www.cbi.ir‬‬ ‫81‬
  • ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 5831 ﺑﺎ 4/93 درﺻﺪ رﺷﺪ، از ﻣﺒﻠﻎ 129 ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫ﺑﻪ 482ر1 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831 ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺲ اﻧﺪاز، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت،‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ( 2 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﻬﻢ ﭘﻮل ) ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻜﻨﺎس‬ ‫و ﻣﺴﻜﻮک و ﺳﭙﺮدهﻫﺎى دﻳﺪارى( 2 درﺻﺪﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى دﻳﺪارى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬارى‬ ‫در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻣﺪتدار ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﮔﺮاﻳﺶ از‬ ‫ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮزون ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻰﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺷﺪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى‬ ‫دوﻟﺘﻰ اﺳﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى دوﻟﺘﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. اﺟﺰاى ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان‬ ‫رﺷﺪ آن در ﻧﻤﺎﻳﻪ 8 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 8- ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻛﺸﻮر‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫8/ 4‬ ‫5/ 5‬ ‫3/12‬ ‫6/154 16‬ ‫6/576 05‬ ‫5/72‬ ‫0/92‬ ‫1/23‬ ‫3/390 353‬ ‫8/342 762‬ ‫3/23‬ ‫5/43‬ ‫4/03‬ ‫9/445 414‬ ‫4/919 713‬ ‫4/01‬ ‫1/01‬ ‫2/34‬ ‫4/225 331‬ ‫1/032 39‬ ‫5/72‬ ‫2/42‬ ‫4/85‬ ‫8/666 353‬ ‫6/192 322‬ ‫5/72‬ ‫9/82‬ ‫7/23‬ ‫7/334 353‬ ‫6/104 662‬ ‫3/ 2‬ ‫2/ 2‬ ‫9/34‬ ‫6/130 92‬ ‫7/671 02‬ ‫7/76‬ ‫5/56‬ ‫2/44‬ ‫5/456 968‬ ‫001 306‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫4/93‬ ‫991 482 1‬ ‫4/910 129‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ: ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان)اداره ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى- داﻳﺮه ﭘﻮﻟﻰ(- ‪www.cbi.ir‬‬ ‫91‬
  • ‫ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﻰ‬ ‫در ﻧﻤﺎﻳﻪ 9 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺗﺠﺎرى‬ ‫دوﻟﺘﻰ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 34 ، 04 و 75 درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. از ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت )243 ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل(، ﻣﺒﻠﻎ 482 ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى دوﻟﺘﻰ و 85 ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﺪود 38 درﺻﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى دوﻟﺘﻰ و 71 درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ از 7/8 درﺻﺪ در‬ ‫اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل5831 ﺑﻪ 5/9 درﺻﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در‬ ‫ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831، در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺗﺠﺎرﺗﻰ دوﻟﺘﻰ 8/9 ، در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ دوﻟﺘﻰ 3/01 و‬ ‫در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ 6/6 درﺻﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫02‬
  • ‫12‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 9- ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫2/01‬ ‫987 04‬ ‫5/200 73‬ ‫3/321‬ ‫3/885‬ ‫4/362‬ ‫3/12‬ ‫9/162 6‬ ‫2/461 5‬ ‫5/7‬ ‫8/839 33‬ ‫9/475 13‬ ‫2/85‬ ‫9/626 09‬ ‫3/992 75‬ ‫0/421‬ ‫5/016 82‬ ‫577 21‬ ‫1/25‬ ‫2/195 2‬ ‫5/604 5‬ ‫9/15‬ ‫2/524 95‬ ‫8/711 93‬ ‫8/23‬ ‫1/981 75‬ ‫1/750 34‬ ‫2/67‬ ‫2/503‬ ‫9/382 1‬ ‫2/11‬ ‫7/110 7‬ ‫6/403 6‬ ‫6/04‬ ‫2/278 94‬ ‫6/864 53‬ ‫9/88‬ ‫4/234 671‬ ‫3/573 39‬ ‫0/995‬ ‫7/814 94‬ ‫7/960 7‬ ‫8/34‬ ‫7/764 63‬ ‫4/863 52‬ ‫6/84‬ ‫645 09‬ ‫2/739 06‬ ‫1/41‬ ‫9/936 95‬ ‫3/572 25‬ ‫5/0‬ ‫977 01‬ ‫037 01‬ ‫2/32‬ ‫5/275 3‬ ‫3/009 2‬ ‫2/71‬ ‫4/882 54‬ ‫546 83‬ ‫6/63‬ ‫070 865‬ ‫9/837 514‬ ‫6/12‬ ‫5/097 43‬ ‫093 44‬ ‫5/64‬ ‫7/780 381‬ ‫4/749 421‬ ‫1/24‬ ‫8/191 053‬ ‫5/104 642‬ ‫0/21‬ ‫6/608 43‬ ‫3/270 13‬ ‫0/8‬ ‫2/288 22‬ ‫9/381 12‬ ‫0/0‬ ‫1/818 3‬ ‫8/618 3‬ ‫5/33‬ ‫1/601 8‬ ‫6/170 6‬ ‫9/78‬ ‫100 2‬ ‫560 1‬ ‫9/101‬ ‫7/886 1‬ ‫5/638‬ ‫6/64‬ ‫2/87‬ ‫4/641‬ ‫1/581‬ ‫1/432‬ ‫1/28‬ ‫1/921‬ ‫9/273 8‬ ‫3/556 3‬ ‫0/6‬ ‫7/62‬ ‫4/82‬ ‫4/74‬ ‫2/872 1‬ ‫9/668‬ ‫1/651‬ ‫8/607‬ ‫0/067 2‬ ‫0/65‬ ‫9/519 801‬ ‫1/028 96‬ ‫4/312‬ ‫1/115 01‬ ‫9/353 3‬ ‫3/27‬ ‫3/390 82‬ ‫4/703 61‬ ‫2/04‬ ‫5/113 07‬ ‫8/851 05‬ ‫6/24‬ ‫448 641 1‬ ‫1/163 408‬ ‫6/65‬ ‫9/006 951‬ ‫7/419 101‬ ‫4/24‬ ‫5/062 272‬ ‫9/822 191‬ ‫9/93‬ ‫1/289 417‬ ‫5/712 115‬ ‫7/ 4‬ ‫693 12‬ ‫924 02‬ ‫1/74‬ ‫4/385 2‬ ‫8/457 1‬ ‫0/4‬ ‫1/320 6‬ ‫0/772 6‬ ‫2/3‬ ‫5/987 21‬ ‫2/593 21‬ ‫8/24‬ ‫384 11‬ ‫6/140 8‬ ‫7/423‬ ‫8/167 1‬ ‫8/414‬ ‫6/0‬ ‫2/651‬ ‫3/551‬ ‫0/82‬ ‫565 9‬ ‫5/174 7‬ ‫7/14‬ ‫327 971 1‬ ‫7/138 238‬ ‫5/75‬ ‫1/649 361‬ ‫3/680 401‬ ‫9/04‬ ‫8/934 872‬ ‫2/166 791‬ ‫8/83‬ ‫6/633 737‬ ‫2/480 135‬ ‫4/ 9‬ ‫5/ 9‬ ‫7/ 8‬ ‫1/001‬ ‫6/ 6‬ ‫3/ 3‬ ‫0/12‬ ‫3/01‬ ‫5/ 8‬ ‫2/0‬ ‫8/ 9‬ ‫8/ 9‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ: ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان)اداره ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى- داﻳﺮه ﭘﻮﻟﻰ(- ‪www.cbi.ir‬‬
  • ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚ از دو ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﺳﭙﺮده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺣﺠﻢ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﺬب ﺷﺪه در ﺳﺎل 5831، رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد.‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم‬ ‫در ﺳﺎل 4831 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ از 000ر2 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻪ 000ر5 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم را ﺑﺮاى رﺷﺪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ در ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻴﺰ ﺳﺎل 5831‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺳﺎل ﮔﺰارش، ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ 71 درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى در ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺗﺪاوم رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺿﺮورى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ.‬ ‫ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ رﺗﺒﻪ‬ ‫اول و در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻛﺸﻮر، رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ را دارا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺟﺬب ﺳﭙﺮده‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟـــﻰ ﺑﺎﻧــﻚ، ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﻣﺮدم اﺳﺖ. در ﺳﺎل 5831 ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران را ﺑﺎ ﺳﻼﻳﻖ و اﻓــﻘﻬﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﻧﻚ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﻃﻰ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ، وﺿﻌﻴﺖ‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑــﺎﻧﻚ در ﺟـــﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑــﺨﺸﻴﺪ. اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺗــﻘﺎى ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧـــﺪﻣﺎت در ﺷﻌﺐ، از‬ ‫ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠــﻰ اﻓﺰاﻳﺶ 55 درﺻﺪى ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ در ﺳــﺎل 5831 ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 01 و 11 روﻧﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ در ﻃﻮل 3 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫22‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 01- روﻧﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن 3 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫04‬ ‫829 4‬ ‫34‬ ‫615 3‬ ‫151‬ ‫664 2‬ ‫58‬ ‫094 05‬ ‫641‬ ‫182 72‬ ‫682‬ ‫580 11‬ ‫53‬ ‫214 74‬ ‫471‬ ‫890 53‬ ‫223‬ ‫428 21‬ ‫02‬ ‫007 1‬ ‫042‬ ‫514 1‬ ‫16‬ ‫614‬ ‫55‬ ‫035 401‬ ‫013 76 151‬ ‫572‬ ‫197 62‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 11- ﻧﻤﻮدار ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در 3 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫000 06‬ ‫000 05‬ ‫000 04‬ ‫000 03‬ ‫000 02‬ ‫000 01‬ ‫0‬ ‫38‬ ‫48‬ ‫58‬ ‫از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﺧﻂﻣﺸﻰ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﻮرد ﺳﭙﺮدهﻫﺎ، ﺣﻔﻆ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ‬ ‫در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل 5831ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﺎراﻳﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ و ﻣﺎﻟﻰ، ﺳﻬﻢ ﺳﻮد‬ ‫ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻧﻤﺎﻳﻪ 21 ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻧﻮاع ﺳﭙﺮدهﻫﺎى‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در 3 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫32‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 21- روﻧﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫)درﺻﺪ(‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫41‬ ‫21‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫01‬ ‫01‬ ‫51‬ ‫41‬ ‫71‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫71‬ ‫61‬ ‫02‬ ‫2/71‬ ‫71‬ ‫5/02‬ ‫3/71‬ ‫81‬ ‫12‬ ‫4/71‬ ‫91‬ ‫22‬ ‫81‬ ‫02‬ ‫32‬ ‫در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831، ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﻚ از ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫و از 3/7 درﺻﺪ )ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 48( ﺑﻪ 1/8 درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎل 5831‬ ‫دو ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻴﺶ از 05‬ ‫درﺻﺪ ﺳﭙﺮده ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در ﻧﻤﺎﻳﻪ 31 روﻧﺪ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن و ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى‬ ‫از ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 31- روﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن از ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫4/3‬ ‫6/6‬ ‫205 276‬ ‫197 726‬ ‫029 71‬ ‫197 62‬ ‫3831‬ ‫3/7‬ ‫3/11‬ ‫154 329‬ ‫814 918‬ ‫327 62‬ ‫013 76‬ ‫4831‬ ‫1/8‬ ‫8/41‬ ‫141 201 1 305 392 1‬ ‫238 68‬ ‫035 401‬ ‫5831‬ ‫42‬
  • ‫ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﺟﺮاى ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى ﻣﺸﺘﺮىﻣﺪارى، ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻚ در ﭘﺎﻳﺎن‬ ‫ﺳﺎل 5831 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، 24 درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع‬ ‫ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 41 ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻚ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 41- ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫664 338‬ ‫537 525‬ ‫319 712‬ ‫223 2‬ ‫613 2‬ ‫712 1‬ ‫328 71‬ ‫653 12‬ ‫677 11‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫101 591‬ ‫883 321‬ ‫684 64‬ ‫929 22‬ ‫326 12‬ ‫168 8‬ ‫478 21‬ ‫250 11‬ ‫364 2‬ ‫303 3‬ ‫649 2‬ ‫749‬ ‫501 971‬ ‫773 251‬ ‫497 45‬ ‫144 464‬ ‫042 553‬ ‫794 751‬ ‫463 137 1‬ ‫330 612 1‬ ‫459 105‬ ‫اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫در ﺳﺎل 5831، ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ اﺟﺮاى ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراى ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر در اﻋﻄﺎى‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت و در راﺳﺘﺎى ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮر، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮد. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﻂﻣﺸﻰ اﺻﻠﻰ ﺑﺮاى اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ،‬ ‫ورود ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرآﻳﻰ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚ در ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺳﻌﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓــﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران، درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺴــﻬﻴﻢ ﺷﻮد.‬ ‫اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﺧﻂﻣﺸﻰﻫﺎى ﻣﺼــﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺠــﺎم ﻣﻰﺷﻮد. ﺗﻼش ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآورى در اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت،‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻰ و رﻳﺴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﻮد.‬ ‫52‬
  • ‫ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺑﺨﺶ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺘﻰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ و‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺑﺎزدﻫﻰ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﺮاى‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 5831 ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داده‬ ‫و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﺣﺠﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.‬ ‫ﻳﻜﻰ از ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف ﺑﺎﻧﻚ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه )‪ (Consumer Finance‬اﺳﺖ.‬ ‫از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻤﻜﻬﺎى ﻣﻮﺛﺮى ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدرو و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎ، ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدى‬ ‫و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ . ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﻛﺸﻮر ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮاى ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺨﺶ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﻚ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪارى ﺷﺪه اﻋﻄــﺎ ﻣﻰﺷﻮد. در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت و وﺛﺎﻳﻖ ﻻزم اﺧﺬ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد. ﺣﺠﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎى 3831 ﺗﺎ 5831 در ﻧﻤﺎﻳﻪ 51 اراﺋﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 51- ﺣﺠﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫03‬ ‫807 29‬ ‫431‬ ‫503 17‬ ‫672‬ ‫554 03‬ ‫1‬ ‫)888 81(‬ ‫411‬ ‫)587 81(‬ ‫152‬ ‫)867 8(‬ ‫14‬ ‫028 37‬ ‫241‬ ‫025 25‬ ‫782‬ ‫786 12‬ ‫55‬ ‫)316 1(‬ ‫041‬ ‫)040 1(‬ ‫882‬ ‫)434(‬ ‫04‬ ‫602 27‬ ‫241‬ ‫084 15‬ ‫782‬ ‫352 12‬ ‫62‬
  • ‫در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831، ﻛﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 989ر053ر1 ﻣﻴﻠﻴﺎرد‬ ‫رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 8/68 درﺻﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى دوﻟﺘﻰ و 2/31 درﺻﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻰ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن از‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ در ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل 5831، 3/5 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 04 درﺻﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻤﺎﻳﻪ 61 ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮد.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 61- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫9/2‬ ‫9/6‬ ‫492 927‬ ‫816 876‬ ‫324 92‬ ‫352 12‬ ‫3831‬ ‫3/5‬ ‫3/11‬ ‫117 779‬ ‫948 668‬ ‫283 95‬ ‫084 15‬ ‫4831‬ ‫3/5‬ ‫2/31‬ ‫989 053 1‬ ‫674 271 1‬ ‫703 601‬ ‫602 27‬ ‫5831‬ ‫ﭘﺮﺗﻔﻮى ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻧﻴﺰ در ﻧﻤﺎﻳﻪﻫﺎى 71 و‬ ‫81 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 71- ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎى اﻗﺘﺼﺎدى‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫42‬ ‫83‬ ‫697 71‬ ‫52‬ ‫539 21‬ ‫82‬ ‫191 6‬ ‫73‬ ‫74‬ ‫117 72‬ ‫63‬ ‫808 81‬ ‫51‬ ‫371 3‬ ‫02‬ ‫42‬ ‫256 41‬ ‫22‬ ‫128 11‬ ‫81‬ ‫959 3‬ ‫91‬ ‫35‬ ‫166 31‬ ‫71‬ ‫659 8‬ ‫93‬ ‫( 463 8‬ ‫)‬ ‫001‬ ‫14‬ ‫028 37‬ ‫001‬ ‫025 25‬ ‫001‬ ‫786 12‬ ‫72‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 81- ﻧﻤﻮدار اﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎى اﻗﺘﺼﺎدى‬ ‫در ﺳﺎل 5831، ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در راﺳﺘﺎى ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎى دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻗﺪام ﻧﻤﻮد و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدﻟﻪاى را ﺗﺎ 71 درﺻﺪﻛﺎﻫﺶ‬ ‫داد.‬ ‫82‬
  • ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ در دو ﺑﺨﺶ رﻳﺎﻟﻰ و ارزى ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮد:‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت رﻳﺎﻟﻰ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻌﻬﺪات ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎى رﻳﺎﻟﻰ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل و ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺻﺎدره در ﻫﺮ ﺳﺎل‬ ‫در ﻧﻤﺎﻳﻪ 91 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 91- ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎى رﻳﺎﻟﻰ ﺻﺎدره ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫853 21 292‬ ‫651 3 33-‬ ‫932‬ ‫017 4‬ ‫56‬ ‫972 6‬ ‫808 3 281‬ ‫501‬ ‫943 1‬ ‫ﻛﺎرﺗﻬﺎى ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺗﻬﺎى اﻋﺘﺒﺎرى، ﻛﺎرﺗﻬﺎى ﻧﻘﺪى و ﻛﺎرﺗﻬﺎى ﻫﺪﻳﻪ ﺻﺎدره ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831 ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ 455ر322 ، 679ر147ر1 و 979ر676 ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدﭘﺮداز )‪ (ATM‬ﻧﺼﺐ و‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎدل 89 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ‬ ‫ﻣﺎه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 568 ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮوش )‪(POS‬‬ ‫ﻧﺼﺐ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831، 511ر85 دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻨﺶ‬ ‫3/1 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮوش ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎرت‬ ‫اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﺗﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ از ﻃﺮف‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺻﺎدر و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﺮدد. رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ در ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮوش 14 درﺻﺪ و در ﺻﺪور ﻛﺎرﺗﻬﺎى ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫79 درﺻﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫92‬
  • ‫ﺧﺪﻣﺎت ارزى‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدى، ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎى ارزى‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدى، ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎى ارزى در ﻧﻤﺎﻳﻪ 02 اراﺋﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 02–اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدى، ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎى ارزى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫58‬ ‫43‬ ‫72‬ ‫911 2‬ ‫752 1 085 1 619‬ ‫394‬ ‫424‬ ‫39‬ ‫397‬ ‫92‬ ‫521‬ ‫51‬ ‫41‬ ‫2‬ ‫2/0‬ ‫33‬ ‫3‬ ‫77‬ ‫36‬ ‫85‬ ‫56‬ ‫21‬ ‫3‬ ‫849‬ ‫302‬ ‫417 4‬ ‫462‬ ‫054‬ ‫78‬ ‫52‬ ‫6/0‬ ‫05‬ ‫622‬ ‫363 1‬ ‫633‬ ‫609‬ ‫301‬ ‫732‬ ‫42‬ ‫661‬ ‫92-‬ ‫711 2‬ ‫663‬ ‫697‬ ‫615‬ ‫512‬ ‫871‬ ‫83‬ ‫53‬ ‫77‬ ‫001‬ ‫65‬ ‫47‬ ‫31‬ ‫21‬ ‫در ﺳﺎﻟﻬﺎى اﺧﻴﺮ، ﺑﺮاى ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﻴﺎت ارزى و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ، ﻣﺬاﻛﺮات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت‬ ‫ﻣﻮﺛﺮى ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺧﺎرﺟﻰ اﻧﺠـــﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎرى ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ)‪ (Finance‬و‬ ‫رﻳﻔﺎﻳﻨﺎﻧﺲ)‪ (Refinance‬از ﻛﺎرﮔﺰارﻫﺎى اروﭘﺎﻳﻰ و آﺳﻴﺎﻳﻰ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ارز‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺧﺮﻳﺪو ﻓﺮوش ارز در ﺳﺎﻟﻬﺎى 4831 و 5831 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 705 و 431ر1‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 421 درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ.‬ ‫03‬
  • ‫درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدى و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫در ﻧﻤﺎﻳﻪ 12 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 12- درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫07‬ ‫411‬ ‫76‬ ‫32‬ ‫3‬ ‫152‬ ‫342‬ ‫96‬ ‫67‬ ‫69‬ ‫104‬ ‫612‬ ‫-‬ ‫61‬ ‫61‬ ‫5‬ ‫43‬ ‫774‬ ‫727‬ ‫313‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎ‬ ‫ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﺤﺪوده ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى‬ ‫در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺑﻮرﺳﻰ و ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﻏﻴﺮﺑﻮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد.‬ ‫ﻫﺪف اﺻﻠﻰ ﺑﺎﻧﻚ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ و ﻛﺴﺐ‬ ‫ﺑﺎزدﻫﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻰ از وﺟﻮه ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺮاى ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻧﻘﺪى ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﺑﺨﺸﻰ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى‬ ‫ﺑﻮرﺳﻰ در زﻣﺮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎى ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﺨﺸﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬ ‫ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪى ﺑﺎﻧﻚ، در ﺳﺎﻟﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﻏﻴﺮﺑﻮرﺳﻰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﻪ، ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ،‬ ‫ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻛﺎرﮔﺰارى و ﺻﺮاﻓﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻤﺎﻳﻪ 22 روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎى‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ در اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ دوﻟﺘﻰ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺑﻮرﺳﻰ و‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﻧﻚ در 3 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫13‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 22- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫964 2‬ ‫828‬ ‫653‬ ‫502‬ ‫481‬ ‫324‬ ‫097 1‬ ‫976 1‬ ‫316‬ ‫464 4‬ ‫196 2‬ ‫293 1‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﻓﺮﻋﻰ و واﺑﺴﺘﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻤﺎﻳﻪ 32 ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 32- ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﻓﺮﻋﻰ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫001‬ ‫000 52‬ ‫06‬ ‫000 595‬ ‫06‬ ‫057 85‬ ‫94‬ ‫000 001 1‬ ‫94‬ ‫000 05‬ ‫94‬ ‫000 5‬ ‫54‬ ‫000 01‬ ‫44‬ ‫000 05‬ ‫03‬ ‫001‬ ‫03‬ ‫001‬ ‫02‬ ‫000 001 1‬ ‫02‬ ‫001‬ ‫23‬
  • ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﺳﻮدآورى‬ ‫در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى اﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮاى ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻮدآورى ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‬ ‫ﺷﻮد، اراﺋﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺳﻮدآورى ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬ ‫رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎ‬ ‫درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎل 5831 ﺣﺪود 8/1 ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫و 5/4 ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل 3831 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎل 5831‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺪود 6/1 ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺪود 4 ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل 3831 ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. روﻧﺪ‬ ‫درآﻣﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ و ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ در 3 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﻧﻤﺎﻳﻪﻫﺎى 42و‬ ‫52 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮد.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 42- روﻧﺪ درآﻣﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫00051‬ ‫00001‬ ‫0005‬ ‫0‬ ‫3831‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫572 3‬ ‫492 8‬ ‫208 41‬ ‫33‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 52- روﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫00002‬ ‫00051‬ ‫00001‬ ‫0005‬ ‫0‬ ‫3831‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫841 4‬ ‫882 01‬ ‫024 61‬ ‫ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎى ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ 5/5 ﺑﺮاﺑﺮى ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران )ﻧﻤﺎﻳﻪ 62( در 2 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ و ﻧﺮﺧﻬﺎى رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 62- روﻧﺪ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫00051‬ ‫00001‬ ‫0005‬ ‫0‬ ‫3831‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫053 2‬ ‫562 7‬ ‫709 21‬ ‫43‬
  • ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ اﻓــﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﻚ، ﻣﻨﺎﺑـــﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺳﺎل 5831 ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺎ ﺣﺪودى اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ در ﻧﻤﺎﻳﻪ 72 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 72- ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺎن‬ ‫ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺎﻣﻞ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ در اوراق‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺖ دوﻟﺘﻰ، درآﻣﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ و درآﻣﺪﻫﺎى ﻏﻴﺮﻣﺸﺎع اﺳﺖ ﻛﻪ در‬ ‫ﺳﺎل 5831 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺣﺪود ده درﺻﺪ درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ.‬ ‫53‬
  • ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ در ﺳﺎل‬ ‫5831، در ﺣﺪود ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل 4831 ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﻤﺎﻳﻪ 82 روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﻛﻮر در 3‬ ‫ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮد.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 82- ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراﻳﻴﻬﺎ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ادارى و ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﺳﺘﻬﻼک داراﻳﻴﻬﺎ، اﻗﻼم ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى‬ ‫اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراﻳﻴﻬﺎ، ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه‬ ‫ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺨﺸﻰ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻰ، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻰ داﺷﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎﻳﻪ 92 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮد.‬ ‫63‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 92- ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراﻳﻴﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎ‬ ‫ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﺎراﻳﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﺎﻳﻪ 03 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎى اﺧﻴﺮ روﻧﺪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﻛﻮر، ﻛﺎﻫﺸﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺎﻣﻞ درآﻣﺪﻫﺎى ﻣﺸﺎع،‬ ‫درآﻣﺪﻫﺎى ﻏﻴﺮﻣﺸﺎع )ﺷﺎﻣﻞ درآﻣﺪﻫﺎى ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ و ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 03– ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫73‬
  • ‫ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﻧﻤﺎﻳﻪ 13 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻞ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران و ﻫﺰﻳﻨﻪ ذﺧﻴﺮه‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺳﺖ. روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت،‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ در ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 13– ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫83‬
  • ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داراﻳﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻜﻰ و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ‬ ‫و ﺑﺎزدﻫﻰ داراﻳﻴﻬﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ در ﺗﺮﻛﻴﺐ داراﻳﻴﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻧﻤﺎﻳﻪ 23 روﻧﺪ رﺷﺪ‬ ‫داراﻳﻴﻬﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﻛﻠﻰ داراﻳﻴﻬﺎ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل‬ ‫5831 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى اﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺑﺮاى ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ، ﺳﻬﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ در ﻛﻞ ﻣﺼﺎرف اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 23- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺟﺰاى ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫000 02‬ ‫000 00‬ ‫000 08‬ ‫000 06‬ ‫000 04‬ ‫000 02‬ ‫0‬ ‫38‬ ‫48‬ ‫58‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪارى و از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻜﻰ، ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻜﻰ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى‬ ‫ﻛﻠﻴﺪى در ارزﻳﺎﺑﻰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﻛﻮر از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ داراﻳﻰ ﻫﺎى ﻣﻮزون ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮاﻳﺐ رﻳﺴﻚ، ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ. از ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﻣﻘﺮراﺗﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 8 درﺻﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺧﻂ‬ ‫ﻣﺸﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻚ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داراﻳﻴﻬﺎ )ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ( ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻤﻮاره ﺧﻂﻣﺸﻰ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ و ﺳﻮدآورى داراﻳﻴﻬﺎ‬ ‫را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﺎﻳﻪ 33 روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎى 3831 ﺗﺎ‬ ‫5831 را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.‬ ‫93‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ33- ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺷﻌﺐ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رواج ﺑﺎﻧﻜﺪارى اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ، ﺷﻌﺐ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﺑﺰار ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮاى ﺟﺬب‬ ‫ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻌﺐ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم از‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻮد. در ﺳﺎل 5831، ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ و اﻓﺘﺘﺎح 33 ﺷﻌﺒﻪ، ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ 531 رﺳﻴﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎى‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدى و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد.‬ ‫در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831 ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 098 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻰ از رﺷﺪ 11 درﺻﺪى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 5831 ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫در اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت از 316 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل )ﺳﺎل 4831( ﺑﻪ 516 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل رﺳﻴﺪ.‬ ‫در ﻧﻤﺎﻳﻪﻫﺎى 43 و 53 ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ.‬ ‫04‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 43- ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 53- ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫14‬
  • ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 5831، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺟﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫533ر401 و 142ر37 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻌﻰ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﻮﺷﺶ 001 درﺻﺪى در ﺟﺬب ﺳﭙﺮده و 99 درﺻﺪى در اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﺎﻳﻪ 63 ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل 5831 ﺑﺎﻧﻚ در ﺟﺬب ﺳﭙﺮده و اﻋﻄﺎى‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 63- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﺎل 58 ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫000 02‬ ‫000 00‬ ‫000 08‬ ‫000 06‬ ‫000 04‬ ‫000 02‬ ‫0‬ ‫42 37‬ ‫533 40‬ ‫602 27‬ ‫035 40‬ ‫از ﺣﻴﺚ درآﻣﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ، ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ از‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاى ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎ و درآﻣﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫اﻋﻄﺎﻳﻰ 001 درﺻﺪ و در ﻣﻮرد ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ 301 درﺻﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻤﺎﻳﻪ 73 ﺑﻮدﺟﻪ و‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻧﻚ از ﺣﻴﺚ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫24‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 73- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل 5831 ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫000 8‬ ‫000 6‬ ‫000 4‬ ‫000 2‬ ‫000 0‬ ‫000 8‬ ‫000 6‬ ‫000 4‬ ‫000 2‬ ‫0‬ ‫4436‬ ‫037 4‬ ‫939‬ ‫0246‬ ‫208 4‬ ‫899‬ ‫اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎى‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر در ﺣﻮزهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاى ﮔﺮوﻫﻬﺎى ﻣﺘﻔﺎوت، ﻣﻨﺸﺎ اﺛﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﺷﻮار اﺳﺖ،‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ: در اﺟﺮاى ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراى ﭘﻮل‬ ‫و اﻋﺘﺒﺎر، ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدﻟﻪاى ﺑﺮاى ﺳﺎل 5831 ﺑﺮاى‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى دوﻟﺘﻰ 41 درﺻﺪ و ﺑﺮاى ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ 71 درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ‬ ‫اﺳﺎس ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺒﺎدﻟﻪاى ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺮخ 71 درﺻﺪ‬ ‫اﻋﻄﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ.‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻰ: ﻛﻞ ارزش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ، ﺑﺮاى ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫درﺳﺎل 5831 ﻣﻌﺎدل 712ر61 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳــﻊ آن در ﻧﻤﺎﻳﻪ‬ ‫83 اراﺋــﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻛﻞ ارزش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در دوره ﻣﻮرد ﮔﺰارش، 08 درﺻﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ، 6 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران، 2 درﺻﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ )ﻣﺎﻟﻴﺎت(، 2 درﺻﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن و 01 درﺻﺪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻧﻚ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﺪه، اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ و ذﺧﻴﺮه‬ ‫34‬
  • ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﺳﺘﻬﻼک( ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬ ‫اﻳﺠﺎد درآﻣﺪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼک و ﺧﻮدرو و ﻣﺎﻟﻴﺎت‬ ‫ﺗﺮﻫﻴﻦ وﺛﺎﻳﻖ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 83- ﺗﻮزﻳﻊ ارزش اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﻴﻦ ذﻳﻨﻔﻌﺎن در ﺳﺎل 5831‬ ‫%08‬ ‫%01‬ ‫%2 %2‬ ‫%6‬ ‫709 2‬ ‫372‬ ‫663‬ ‫000‬ ‫76‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: در ﺳﺎل 5831، ﺑﺎﻧﻚ 088 ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد. ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺪود 372 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ از اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺟﺬب ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ: در ﺳﺎل 5831، ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ اﻧـــﻮاع ﺳﭙﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـــﺎل ﻗﺒﻞ 322ر73 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟـــﻪ ﭘﺲاﻧﺪازﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﺎدى را ﺟﻠﺐ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﺳﭙﺮده در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 7/1 ﻣﻴﻠﻴﻮن‬ ‫ﺣﺴﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در دوره ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺑﻴﺶ از 515 ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﺳﭙﺮده ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاى‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫44‬
  • ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎ و اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: در ﺳﺎل 5831، ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 131ر42 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل، در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ 182ر7 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل،‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ 371ر51 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل و در ﺑﺨﺶ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮدرو و ﺧﺪﻣﺎت 464ر6‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺿﻤﻦ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدى اﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻰ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831، ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ 04 درﺻﺪ از ﻛﻞ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ و 3/5 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ.‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﺛﺮات ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮى و ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪارى ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﭙﺮدهﻫﺎ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫اﺛﺮات ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.‬ ‫ﺧﻂﻣﺸﻰ اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫روﻳﻜﺮد اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻰ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ، ﺿﻤﻦ ﺗﺒﻌﻴﺖ از اﺻﻮل و‬ ‫ارزﺷﻬﺎى ﺣﺮﻓﻪ اى, ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻰ رﻳﺴﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫در اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎ ﺳــﻌﻰ ﻣﻰﺷﻮد از ﭘﺎﻳﺪارى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.‬ ‫ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدى از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدى ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى‬ ‫ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل، از ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮى‬ ‫در ﻧﻤﺎﻳﻪ 93 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫54‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 93 ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮى‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫72‬ ‫372‬ ‫335 453 41‬ ‫376 25‬ ‫502‬ ‫105 427 61‬ ‫384 18‬ ‫571‬ ‫047 328 7‬ ‫016 44‬ ‫37‬ ‫749 6‬ ‫628 496 83‬ ‫075 5‬ ‫128 8‬ ‫116 207 43‬ ‫439 3‬ ‫353 6‬ ‫427 338 21‬ ‫020 2‬ ‫001‬ ‫119‬ ‫953 940 35‬ ‫342 85‬ ‫206‬ ‫211 724 15‬ ‫714 58‬ ‫344‬ ‫464 756 02‬ ‫036 64‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﺎﻳﻪ 93 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، 72 درﺻﺪ از ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻰ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫در ﭘﺮﺗﻔﻮى ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن، ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ وزن 54‬ ‫درﺻﺪى، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را دارد. در ﻧﻤﺎﻳﻪ 04 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮى ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎى اﻗﺘﺼﺎدى اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 04- ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎى اﻗﺘﺼﺎدى‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫5831‬ ‫4831‬ ‫3831‬ ‫4‬ ‫832‬ ‫798 082 7‬ ‫406 03‬ ‫352‬ ‫270 669 7‬ ‫794 3‬ ‫022‬ ‫803 20 5‬ ‫937 22‬ ‫54‬ ‫368 4‬ ‫679 03 42‬ ‫369 4‬ ‫536 5‬ ‫967 597 2‬ ‫868 3‬ ‫999 3‬ ‫275 997 8‬ ‫002 2‬ ‫92‬ ‫306‬ ‫853 37 5‬ ‫864 9‬ ‫5 42‬ ‫04 025 4‬ ‫00 6‬ ‫063‬ ‫077 032 4‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫984‬ ‫82 464 6‬ ‫802 3‬ ‫26‬ ‫078 44 7‬ ‫50 44‬ ‫04‬ ‫4 8 506 2‬ ‫085 8‬ ‫00‬ ‫9‬ ‫953 940 35‬ ‫342 85‬ ‫206‬ ‫724 5‬ ‫2‬ ‫7 4 58‬ ‫344‬ ‫464 756 02‬ ‫036 64‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ، ﺣﺪود 41 درﺻﺪ از ﻛﻞ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎل 5831 را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ. اﻋﻄﺎى اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدى ﺧﺎﻧﻮار، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.‬ ‫64‬
  • ‫دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻃﻴﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ، ﮔﺴﺘﺮه‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ از 71 ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 2831 ﺑﻪ 92 ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل3831، 24‬ ‫ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 4831 و 35 ﺷﻬﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺷﻌﺐ از 13 ﺷﻌﺒﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 2831 ﺑﻪ 531 ﺷﻌﺒﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831 ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺣﺘﻰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻰ، ﺧﺮاﺳﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﺳﻤﻨﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰ داﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرت ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،‬ ‫اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﻰ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻌﺐ و‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻰ )‪ ،(POS‬ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫دوردﺳﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻧﻚ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﺶ از‬ ‫ﭘﻴﺶ در ﺧﺪﻣﺖ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺟﺬب ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 641ر77 ﻧﻔﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. از‬ ‫اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 188ر67 ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺗﻌﺪاد 562 ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﻛﻪ در ﻧﻤﺎﻳﻪ 14 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎﻣﺪاران‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻛﻤﺘﺮ از 05 ﻫﺰار ﺳﻬﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 39 درﺻﺪ ﻛﻞ ﺳﻬﺎﻣﺪاران‬ ‫و ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪود 51 درﺻﺪ ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫74‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 14- ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران‬ ‫در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831‬ ‫9/41‬ ‫631 538 247‬ ‫255 17‬ ‫000 05‬ ‫9/7‬ ‫618 810 493‬ ‫609 4‬ ‫000 052 – 000 05‬ ‫9/1‬ ‫727 978 49‬ ‫392‬ ‫000 005 – 000 052‬ ‫3/2‬ ‫633 960 411‬ ‫571‬ ‫000 000 1 – 000 005‬ ‫1/37‬ ‫589 691 456 3‬ ‫022‬ ‫000 000 1‬ ‫000 000 000 5 001‬ ‫641 77‬ ‫ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﺑﻬﺒﻮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدى ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ، ﺣﻖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب وﺳﻴﻊﺗﺮى ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ،‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ﻧﻮآورى در ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ. در ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﭘﺎرﺳﻴﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى آﻧﺎن در اوﻟﻮﻳﺖ و ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺪاوم ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد. در ﺳﺎﻟﻬﺎى اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى‬ ‫ارﺗﺒﺎط و اﻧﺘﻘﺎل ﻟﺤﻈﻪاى )‪ (Online‬اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ، ﺿﺮورت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎص ﻣﻨﺘﻔﻰ و ﺑﺎ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻌﺐ و ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎى اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖدﻫﻰ، ﺳﻌﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺷﻌﺐ، ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﻄﻠﻮب‬ ‫و ﺗﻮام ﺑﺎ آراﻣﺶ در زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر و درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد.‬ ‫84‬
  • ‫ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫اﺻﻮل و ارزﺷﻬﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر‬ ‫اﺻﻮل ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر )‪(Business Principles‬‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻣﺤﻮرى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ.‬ ‫•ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‬ ‫•ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎرا و اﺛﺮﺑﺨﺶ‬ ‫•ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫•ﺧﻂﻣﺸﻰ ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫•اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻰ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ‬ ‫ارزﺷﻬﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر )‪(Business Values‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ارزﺷﻬﺎى ﻣﺤﻮرى زﻳﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.‬ ‫•اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻓﺮدى درﺳﺖﻛﺎرى در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح‬ ‫•ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺣﻘﻴﻘﻰ‬ ‫•ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎرى‬ ‫•ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ‬ ‫•ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻰ‬ ‫•ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى و اﺟﺮاى ﺳﺮﻳﻊ‬ ‫•ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ‬ ‫•ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻜﻞ و ﻣﺤﺘﻮاى ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.‬ ‫94‬
  • ‫ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫- -‬ ‫05‬
  • ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ و اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻤﻜﺎران ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎل 5831 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫ﺷﻌﺐ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻛﺸﻮر در ﻧﻤﺎﻳﻪ 24 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 24- ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر‬ ‫)ﻧﻔﺮ(‬ ‫583‬ ‫483‬ ‫833‬ ‫629‬ ‫45‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫69‬ ‫63‬ ‫33‬ ‫02‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫38‬ ‫44‬ ‫62‬ ‫53‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫69‬ ‫94‬ ‫6‬ ‫6‬ ‫92‬ ‫6‬ ‫8‬ ‫2‬ ‫83‬ ‫3‬ ‫8‬ ‫5‬ ‫33‬ ‫5‬ ‫87‬ ‫44‬ ‫82‬ ‫62‬ ‫32‬ ‫09‬ ‫3‬ ‫92‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫9‬ ‫8‬ ‫02‬ ‫3‬ ‫344‬ ‫873‬ ‫097 2‬ ‫0 9‬ ‫15‬
  • ‫ﺑﻬﺮهورى ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ‬ ‫روﻧﺪ ﺑﻬﺮهورى ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ درآﻣﺪ، ﺟﺬب ﺳﭙﺮده، اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت و‬ ‫ﺣﺠﻢ داراﻳﻴﻬﺎ در ﻧﻤﺎﻳﻪ 34 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 34- ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﺑﻬﺮهورى ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫583‬ ‫483‬ ‫383‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫83‬ ‫53‬ ‫92‬ ‫62‬ ‫72‬ ‫32‬ ‫24‬ ‫24‬ ‫43‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻌﺐ‬ ‫ﺑﺮاى اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺟﺬب ﺳﭙﺮدهﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﻌﺐ ﺿﺮورت دارد.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 44، روﻧﺪ رﺷﺪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 44- ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫583‬ ‫483‬ ‫383‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫583‬ ‫62‬ ‫86‬ ‫45‬ ‫53‬ ‫4‬ ‫56‬ ‫64‬ ‫92‬ ‫-‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫53‬ ‫20‬ ‫66‬ ‫25‬
  • ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل5831، ﺑﺎﻧﻚ در 35 ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاى ﺳﺎل‬ ‫48 ﻣﻌﺎدل 24 ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎى ﻗﺒﻞ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﺟﺮاى ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﭘﺮوژه‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻋﻠﻤﻰ و ﻋﻤﻠﻰ، ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎى ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎل و‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫رﻳﺴﻚ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻰﺷﻮد.‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎرى: ﻋﺪم اﻳﻔﺎى ﺗﻌﻬﺪات ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻰ، اﺳﺎس رﻳﺴﻚ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرى را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ. اﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻰ،‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدى و ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ در ﺧﺼﻮص‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ارزﻳﺎﺑﻰ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ و وﺛﺎﻳﻖ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﻮﺛﺮ‬ ‫اﺳﺖ. ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎى ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻗﺪام ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ و وﺛﺎﻳﻖ ﻻزم را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻬﺖ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎرى، ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎى ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى, ذﺧﻴﺮه ﻻزم ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان زﻳﺎﻧﻬﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد. در ﺳﺎل 5831 ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ )ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ 5/1‬ ‫درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت(، ﻣﺒﻠﻎ 115 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ذﺧﻴﺮه ﺧﺎص ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در‬ ‫ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5831، ﻣﺎﻧﺪه ذﺧﻴﺮه ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 316ر1 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ 2/2‬ ‫درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻪ 54 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎرى‬ ‫را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.‬ ‫35‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 54 – ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎرى‬ ‫)درﺻﺪ(‬ ‫583‬ ‫483‬ ‫2/2‬ ‫2‬ ‫/96‬ ‫5/67‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ: ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻘﺪ و داراﻳﻴﻬﺎى ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ‬ ‫وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات و ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران‬ ‫در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎى ﻓﻨﻰ، ﺳﻄﺢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ و ﺳﭙﺮدهﻫﺎى‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻧﺰد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ، ﺻﺮف ﺧﺮﻳﺪ اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ دوﻟﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮد‬ ‫ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻛﺴﺐ ﺑﺎزدﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ، رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.‬ ‫در ﺳﺎل 5831، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻰ و‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﻧﻤﺎﻳﻪ 64 اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 64- ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ‬ ‫)درﺻﺪ(‬ ‫583‬ ‫483‬ ‫383‬ ‫/2‬ ‫/‬ ‫2/5‬ ‫5/3‬ ‫7/2‬ ‫2/0‬ ‫2/0‬ ‫3/‬ ‫8/ 6‬ ‫6/36‬ ‫8/76‬ ‫3/8‬ ‫5/5‬ ‫5/4‬ ‫6‬ ‫2‬ ‫9‬ ‫45‬
  • ‫ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻧﺮخ ﺳﻮد: رﻳﺴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد از دو ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻰ و‬ ‫ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬ ‫در ﺧﺼﻮص رﻳﺴﻚ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى، ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را‬ ‫ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، اﻳﻦ رﻳﺴﻚ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ‬ ‫ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﻧﻤﺎﻳﻪ 74 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 74 – ﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻧﺮخ ﺳﻮد‬ ‫)درﺻﺪ(‬ ‫583‬ ‫483‬ ‫383‬ ‫8/37‬ ‫5/28‬ ‫9/88‬ ‫5/2‬ ‫3/‬ ‫5/‬ ‫9/4‬ ‫4/3‬ ‫8/2‬ ‫6/ 5‬ ‫7/34‬ ‫4/64‬ ‫3/84‬ ‫5/04‬ ‫4/ 4‬ ‫ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ اول ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ داراﻳﻴﻬﺎی درآﻣﺪزا ﺑﺎ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری‬ ‫اﺳﺖ. دو ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻌﺪى ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت از ﻛﻞ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻜﺎن‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ در‬ ‫ﻣﻮرد ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮخ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل، ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﻄﺒﺎق‬ ‫ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﻧﺮخ ﺳﻮد، اﺟـــﺮا ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺳﻬﺎم: ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺳـﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﻓﺮﻋﻰ و‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ در راﺳﺘﺎى ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ و در زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺎﻧﻜﺪارى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺑﻮرﺳﻰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻰ و ﺑﺎزدﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد. ﭘﺮﺗﻔﻮى ﺑﻮرﺳﻰ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ )ﺑﺎزار(، رﻳﺴﻚ‬ ‫ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻰ، رﻳﺴﻚ اﻧﺪازه و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻰ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰﺷﻮد.‬ ‫55‬
  • ‫ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ‬ ‫داراﻳﻴﻬﺎى ﻣﻮزون ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس رﻳﺴﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺟﺎرى ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺴﺐ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 8 درﺻﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ،‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ داراﺋﻴﻬﺎى رﻳﺴﻜﻰ، ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﺑﺮاى‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ‬ ‫داراﺋﻴﻬﺎ )ﺑﺮاى ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎى ﺑﺎزدﻫﻰ( و ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ، ﺗﻌﺎدﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰ‬ ‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و در زودﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ اداره ﻋﻤﻠﻴﺎت: اﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻰ از اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد‬ ‫ﻣﺸــﻜﻞ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﻨـــﻮﻟﻮژى، ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺳــﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اداره ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن از ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﺮماﻓﺰارى ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، داراى ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻣﻜﺎﻧﺎت‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻣﻮﺛﺮى اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮماﻓﺰارى ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ،‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎى ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و واﺣﺪﻫﺎى ﺳﺘﺎدى )ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫ادوارى و ﻣﻮردى( ﺑﺎزرﺳﻴﻬﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ. واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺳﺘﺎدى‬ ‫ﻧﻈﻴﺮ اﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرى و اﻣﻮر ﺷﻌﺐ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﺷﻌﺐ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﺳﻰ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات‬ ‫و اﺟﺮاى دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫65‬
  • ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آﺗﻰ‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر )‪(Business Plan‬‬ ‫رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺳﺖ.‬ ‫ﻃﺮح ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر )ﻛﻪ ﺑﺮاى دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ 8831-4831 ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدى و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮر،‬ ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮى اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاى دوره زﻣﺎﻧﻰ‬ ‫0931-6831 در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﻧﻚ در ﺑﺎزار ﭘﻮل، ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار،‬ ‫ارزشآﻓﺮﻳﻨﻰ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫ﻣﺪل ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎﻧﻚ در ﻧﻤﺎﻳﻪ84 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدى و داﺧﻠﻰ از ﻳﻜﺴﻮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺧﻂﻣﺸﻰﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﻨﻴﺎدى‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﻧﮕﺮى در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد.‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻤﻰ را اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻃﺮﻳﻖ، اﻫﺪاف و‬ ‫راﻫﻬﺎى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮى‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ، ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻰ در اداره ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از، ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران،‬ ‫ﻧﺎﻇﺮان، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه، ﻫﻴﺎت ﻋﺎﻣﻞ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن داﺧﻠﻰ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و‬ ‫ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻰ. اﻟﮕﻮى اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﻳﻪ 94 ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪى ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ و ارﺗﺒﺎط‬ ‫آن ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. اﻟﮕﻮى ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻃﺮاﺣﻰ و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزى ﻧﻈﺎم‬ ‫75‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 84 – ﻣﺪل ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫(‬ ‫)5‬ ‫85‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 94 – ارﻛﺎن ﻛﻠﻴﺪى ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ‬ ‫در روﻳﻜﺮد رﻳﺴﻚ ﻣﺤﻮر‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫/‬ ‫ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ‬ ‫و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار دارد.‬ ‫از ﺳﺎل 6831 اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺪرﻳﺠﻰ ارﻛﺎن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ در ﺑﺎﻧﻚ، ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ﻧﻤﻮدن ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫﻬﺎى ذﻳﻨﻔﻊ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران، ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و رواﺑﻂ آﻧﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻰ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺷﻔﺎف ﻣﻰﺳﺎزد.‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎى ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻰ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪارى را‬ ‫ﺑﺎ رﻳﺴﻜﻬﺎ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎى ﺟﺪﻳﺪى ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺳﺎزد. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻰ‬ ‫و ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و رﻳﺴﻜﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدى اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎى ﺑﺰرﮔﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد‬ ‫95‬
  • ‫اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، رﻳﺴﻜﻬﺎى ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺘﻐﻴﺮى را ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎى ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻰﻛﺸﺪ.‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻰ از رﻳﺴﻜﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ. در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻰ رﻳﺴﻜﻬﺎى‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻰ در ﺳﻪ ﮔﺮوه رﻳﺴﻚ ﻣﺎﻟﻰ، رﻳﺴﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ و رﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎرى ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد. رﻳﺴﻜﻬﺎى ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎى اﺻﻠﻰ رﻳﺴﻚ ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ.‬ ‫رﻳﺴﻜﻬﺎى ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻰ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ داﺧﻠﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، روﻳﻪﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ )ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى( و ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ.‬ ‫رﻳﺴﻜﻬﺎى ﺗﺠﺎرى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻼن‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدى، ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎى ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻰ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ.‬ ‫روﻳﻜــﺮد ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ‬ ‫ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ )‪ (Risk-Based Analysis of Bank‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻨﺘﻰ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﻰﮔﻴﺮد. در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻨﺘﻰ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ﻛﻤﻰ ﻧﻈﺎرﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎى‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﺗﻔﻮى داراﻳﻴﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫رﻳﺴﻚ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى ارزﻳﺎﺑﻰ ﺳﻨﺘﻰ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻔﻴﺪ‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻧﻚ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻰ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻰ را در ﺑﺮ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را در ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب وﺳﻴﻊ ﺑﺮاى ارزﻳﺎﺑﻰ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﻰدﻫﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ، ﻛﻔﺎﻳﺖ، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن، ﺳﺎزﮔﺎرى‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و روﻳﻪﻫﺎى ﺑﺎﻧﻚ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎى داﺧﻠﻰ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و درﺳﺘﻰ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ درک ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﭘﻴﭽﻴﺪه، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺎز‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ رﻳﺴﻚ و اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮاى ﺗﺪرﻳﺠﻰ آن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫رﻳﺴﻚ ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﻚ، ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎى ﻻزم و ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺖآوردﻫﺎى‬ ‫ﻋﻠﻤﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎل 6831‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود از اﻳﻦ ﭘﺲ اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻮد.‬ ‫06‬
  • ‫رﺋﻮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺳﺎل 6831 ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﻰ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮى و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ) ‪ (Business Plan‬ﺑﺮاى دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫0931-6831‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺪرﻳﺠﻰ ارﻛﺎن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻰ‬ ‫اﻳﺠﺎد واﺣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ و ﻛﻨﺘﺮل داﺧﻠﻰ‬ ‫ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻰ در اﻧﻮاع ﺳﭙﺮدهﻫﺎ‬ ‫اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع درﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻓﺰاﻳﺶ اﻗﻼم ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎی‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ و ﺗﺠﺎرى‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاى اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫اﺳﻨﺎدی‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ، و ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪای‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻌﺐ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ‬ ‫ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﻳﺮان و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ارﺗﻘﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ و‬ ‫اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ارزﻳﺎﺑﻰ و ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ارزﻳﺎﺑﻲ، ﮔﺰارشﮔﻴﺮی و ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻌﺐ و واﺣﺪﻫﺎی‬ ‫ﺳﺘﺎدی در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ‬ ‫رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‬ ‫ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﭘﺮوژه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﺷﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و‬ ‫زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻌﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺻﺮاﻓﻲ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﺗﻬﺮان و اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮد ﭘﺮدازﻫﺎ در ﺷﻌﺐ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه‬ ‫)‪(ATMROOM‬‬ ‫16‬
  • ‫ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﺒﺎدﻻت ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﻨﺎد و وﺟﻮه در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﺳﺎﺗﻨﺎ( و‬ ‫ﺻﺪور اﻳﺮان ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻲ وﺑﮕﺎه ﺑﺎﻧﻚ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی‬ ‫زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی داﺧﻠﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ‬ ‫ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و اﺟﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ‪ CRM‬ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫26‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ92 اﺳﻔﻨﺪ5831‬ ‫36‬
  • 64
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫56‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ‬ ‫در ﺗﺎرﻳﺦ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫:‬ ‫0‬ ‫0 0 60‬ ‫5‬ ‫542 957‬ ‫669 492‬ ‫4‬ ‫0‬ ‫857 388‬ ‫6‬ ‫5 8 728‬ ‫2 964 2‬ ‫5‬ ‫969 5 5 3‬ ‫673 829 4‬ ‫7‬ ‫836 635 0‬ ‫879 856 6‬ ‫6‬ ‫24 973 26‬ ‫594 9 59‬ ‫8‬ ‫23 40 2‬ ‫855 6 8 4‬ ‫7‬ ‫974 4 4‬ ‫73 007‬ ‫9‬ ‫56 48‬ ‫624 502‬ ‫8‬ ‫000 053‬ ‫0‬ ‫02‬ ‫499 974 5‬ ‫283 602 27‬ ‫9‬ ‫497 032 6‬ ‫003 89 4‬ ‫2‬ ‫34 047 5‬ ‫347 435‬ ‫0‬ ‫888 652‬ ‫04 663‬ ‫22‬ ‫220 976‬ ‫92 097‬ ‫536 8‬ ‫783 7‬ ‫32‬ ‫63 403‬ ‫7 37 7‬ ‫2‬ ‫68 65 57‬ ‫90‬ ‫368‬ ‫442 66‬ ‫032 46‬ ‫3‬ ‫:‬ ‫437 88 6‬ ‫6 9 560 4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫000 000 5‬ ‫000 000 5‬ ‫42‬ ‫304 584‬ ‫990 587‬ ‫52‬ ‫027 46‬ ‫086 40‬ ‫62‬ ‫859 36‬ ‫672 228‬ ‫280 4 7 5‬ ‫550 2 7 7‬ ‫862 078 08‬ ‫8 9 328 6‬ ‫862 078 08‬ ‫8 9 328 6‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫8 0 29‬ ‫440 37‬ ‫93‬ ‫8 0 29‬ ‫440 37‬ ‫93‬ ‫689 539 4‬ ‫552 83 3‬ ‫04‬ ‫689 539 4‬ ‫552 83 3‬ ‫04‬ ‫30 808 3‬ ‫424 872 6‬ ‫4‬ ‫30 808 3‬ ‫424 872 6‬ ‫4‬ ‫.‬ ‫54‬ ‫66‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن‬ ‫ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫:‬ ‫3 492 8‬ ‫455 08 4‬ ‫72‬ ‫9 6 474‬ ‫292 592‬ ‫82‬ ‫556 24‬ ‫922 655‬ ‫92‬ ‫585 09 9‬ ‫670 356 5‬ ‫)4 5 462 7(‬ ‫)935 609 2 (‬ ‫03‬ ‫270 629‬ ‫735 647 2‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫373 590‬ ‫848 267‬ ‫3‬ ‫544 20 3‬ ‫583 905 3‬ ‫:‬ ‫)769 58 (‬ ‫)960 372(‬ ‫23‬ ‫)25 66 (‬ ‫) 09 202(‬ ‫33‬ ‫)734 606(‬ ‫)302 375(‬ ‫43‬ ‫) 66 36(‬ ‫)634 00 (‬ ‫53‬ ‫)8 2 220 (‬ ‫)906 94 (‬ ‫722 999‬ ‫677 953 2‬ ‫2‬ ‫779 3‬ ‫63‬ ‫833 00 2‬ ‫257 363 2‬ ‫)959 652(‬ ‫)977 563(‬ ‫973 447‬ ‫379 799‬ ‫943‬ ‫6,993‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫072‬ ‫002‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫000 5‬ ‫000 5‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫973 447‬ ‫379 799‬ ‫002 59‬ ‫944 242‬ ‫)562 7(‬ ‫) 94 87(‬ ‫73‬ ‫539 78‬ ‫859 36‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫3 3 238‬ ‫39 6 2‬ ‫:‬ ‫)278 272(‬ ‫)696 992(‬ ‫52‬ ‫(‬ ‫)5 %‬ ‫)383 63(‬ ‫)959 93(‬ ‫62‬ ‫(‬ ‫) 2%‬ ‫)000 053 (‬ ‫0‬ ‫02‬ ‫)00 9(‬ ‫0‬ ‫)553 866 (‬ ‫)556 933(‬ ‫859 36‬ ‫672 228‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫.‬ ‫54‬ ‫76‬ ‫3‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ‬ ‫ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫:‬ ‫082 2‬ ‫986 4 9 2‬ ‫83‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫:‬ ‫30 52‬ ‫85 50‬ ‫)000 009(‬ ‫)000 053 (‬ ‫)798 478(‬ ‫)248 442 (‬ ‫:‬ ‫)596 83 (‬ ‫)590 083(‬ ‫:‬ ‫)372 237(‬ ‫)290 862(‬ ‫03 22‬ ‫538 23‬ ‫)52 849(‬ ‫) 05 945(‬ ‫) 62 6 (‬ ‫)894 (‬ ‫50 44‬ ‫03 54‬ ‫3‬ ‫0‬ ‫)563 036 (‬ ‫)459 047(‬ ‫)676 234 2(‬ ‫897 845‬ ‫:‬ ‫000 000 3‬ ‫0‬ ‫423 765‬ ‫897 845‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫072 3‬ ‫)770 3 (‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫495 075‬ ‫27 535‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫56 88‬ ‫542 957‬ ‫542 957‬ ‫669 492‬ ‫.‬ ‫54‬ ‫86‬ ‫4‬
  • ( ) 1385 29 -1 -1-1 (98) 1379/1/17 1380/6/15 178028 1379/1/21 /2348 . 65 – – . 1380/6/26 . 1383/09/10 -1-2 . -1-3 . ( 67 68) 135 1385 . ( 47 55) 102 -1-4 . ( 1904 ) 2790 1385 -2 . -3 -3-1 1362/6/8 52 52 ( ) . . 69 5
  • ( ) 1385 29 -3-2 " -3-2-1 . " . -3-2-2 . -3-2-3 ( ) ) . ( -3-3 . -3-3-1 . . -3-3-2 : % ( ) 10 10 3 35 25 . 70 6
  • ( ) 1385 29 -3-4 . . 3 -3-5 ) . ( . -3-6 . 44 -3-7 1351/4/18 (37) . -3-8 1/5 : -3-8-1 . : -3-8-2 . -3-9 . 71 7
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫4-‬ ‫:‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫709 82‬ ‫499 353‬ ‫605 6‬ ‫202 3‬ ‫398 52‬ ‫39 26‬ ‫050 8‬ ‫83 2‬ ‫608 434‬ ‫673 28‬ ‫380 2‬ ‫260 25‬ ‫542 957‬ ‫669 492‬ ‫00‬ ‫0 8,6‬ ‫038,8‬ ‫0 4,96‬ ‫35,59‬ ‫.‬ ‫5-‬ ‫5/7‬ ‫6 7‬ ‫5,5 7‬ ‫:‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫53‬ ‫0‬ ‫583‬ ‫007 857‬ ‫594 895‬ ‫683‬ ‫084 72‬ ‫7 0 65‬ ‫783‬ ‫005 03‬ ‫005 782‬ ‫883‬ ‫00 723‬ ‫983‬ ‫0‬ ‫000 00‬ ‫093‬ ‫5 8 728‬ ‫2 964 2‬ ‫.‬ ‫-‬ ‫6-‬ ‫:‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫855 604 0‬ ‫554 865 6‬ ‫-‬ ‫80 03‬ ‫325 09‬ ‫-‬ ‫836 635 0‬ ‫879 856 6‬ ‫27‬ ‫8‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫7-‬ ‫:‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫994 806‬ ‫8 3 038 3‬ ‫336 594‬ ‫042 689‬ ‫23 40 2‬ ‫855 6 8 4‬ ‫8-‬ ‫:‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫:‬ ‫298 032‬ ‫455 86‬ ‫)727 64(‬ ‫278 63‬ ‫56 48‬ ‫624 502‬ ‫:‬ ‫-8-‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫495 43‬ ‫700 35‬ ‫309 82‬ ‫942 03‬ ‫586 03‬ ‫865 83‬ ‫096 23‬ ‫605 62‬ ‫587 54‬ ‫067 33‬ ‫427 67‬ ‫238 24‬ ‫876 6‬ ‫927 03‬ ‫626‬ ‫5 56‬ ‫739 8‬ ‫428 5‬ ‫33 6‬ ‫9 40‬ ‫688 3‬ ‫70 4‬ ‫220 8‬ ‫833 2‬ ‫95‬ ‫65 2‬ ‫958 6‬ ‫668 4‬ ‫022 9‬ ‫628 0‬ ‫537 9‬ ‫853 8‬ ‫309 5‬ ‫407 0‬ ‫270 8‬ ‫92 9‬ ‫8 37‬ ‫2‬ ‫464 6‬ ‫08 7‬ ‫56 48‬ ‫298 032‬ ‫624 502‬ ‫455 86‬ ‫37‬ ‫9‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫9-‬ ‫:‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫656 247 53‬ ‫93 652 62‬ ‫520 642 6‬ ‫6‬ ‫68‬ ‫40 324 7‬ ‫4 58 08‬ ‫290 967 4‬ ‫6 5 5 4 52‬ ‫9 55 43‬ ‫690 2 4‬ ‫792 022‬ ‫56 34‬ ‫658 83‬ ‫052 22‬ ‫8 7 705‬ ‫273 30 7‬ ‫962 364 96‬ ‫606 075 78‬ ‫) 96 487 8 (‬ ‫)660 888 8 (‬ ‫875 876 05‬ ‫935 286 86‬ ‫364 973‬ ‫849 0 5 2‬ ‫04 23‬ ‫842 203‬ ‫9 6 27‬ ‫876 0‬ ‫60 254 5‬ ‫3 4 605 7‬ ‫90 860‬ ‫743 3 3 2‬ ‫07 025 25‬ ‫067 9 8 37‬ ‫)67 040 (‬ ‫)973 3 6 (‬ ‫499 974 5‬ ‫283 602 27‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫77 ,37‬ ‫-9-‬ ‫283,2‬ ‫.‬ ‫583‬ ‫38,864,5‬ ‫.‬ ‫347,3‬ ‫:‬ ‫2-9-‬ ‫00,483‬ ‫583‬ ‫937 334‬ ‫67 040‬ ‫734 606‬ ‫738 6‬ ‫563 5‬ ‫67 040‬ ‫973 3 6‬ ‫5/‬ ‫5/2 /583‬ ‫/ 3282‬ ‫.‬ ‫47‬ ‫01‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫01-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫915 885 3‬ ‫1-01 766 549 6‬ ‫851 67‬ ‫891 831‬ ‫939 54‬ ‫397 16‬ ‫727 81‬ ‫0‬ ‫486 5‬ ‫846 23‬ ‫483 202‬ ‫2-01 312 005‬ ‫444 961‬ ‫3-01 476 86‬ ‫452 2‬ ‫909 1‬ ‫292‬ ‫196 2‬ ‫803 431 1‬ ‫600 894 2‬ ‫587 1‬ ‫4-01 330 211‬ ‫181 884‬ ‫5-01 935 230 1‬ ‫676 337 5‬ ‫373 493 11‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫479 3‬ ‫6-01 511 731‬ ‫394 2‬ ‫652 3‬ ‫764 6‬ ‫073 041‬ ‫341 047 5‬ ‫347 435 11‬ ‫.‬ ‫1-01-‬ ‫57‬ ‫11‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫:‬ ‫2-01-‬ ‫92/21/4831‬ ‫03/21/5831‬ ‫165 84‬ ‫851 942‬ ‫1-2-01‬ ‫882 201‬ ‫056 451‬ ‫2-2-01‬ ‫557 21‬ ‫694 1‬ ‫3-2-01‬ ‫000 22‬ ‫451 33‬ ‫4-2-01‬ ‫140 8‬ ‫912 81‬ ‫5-2-01‬ ‫578 5‬ ‫279 2‬ ‫6-2-01‬ ‫017 1‬ ‫199‬ ‫958‬ ‫864‬ ‫381‬ ‫89‬ ‫95‬ ‫665 3‬ ‫25‬ ‫501 1‬ ‫0‬ ‫513 11‬ ‫0‬ ‫320 32‬ ‫‪DIFC‬‬ ‫483 202‬ ‫312 005‬ ‫01‬ ‫"‬ ‫1-2-01-‬ ‫.‬ ‫142‬ ‫.‬ ‫5831‬ ‫2-2-01-‬ ‫.‬ ‫043‬ ‫.‬ ‫‪Mysis‬‬ ‫3-2-01-‬ ‫.‬ ‫5831‬ ‫4-2-01-‬ ‫.‬ ‫3831 5831‬ ‫5-2-01-‬ ‫.‬ ‫5831‬ ‫6-2-01-‬ ‫.‬ ‫7-2-01-‬ ‫.‬ ‫5831‬ ‫8-2-01-‬ ‫7,9‬ ‫9-2-01-‬ ‫.‬ ‫4831‬ ‫.‬ ‫‪DIFC‬‬ ‫01-2-01-‬ ‫.‬ ‫3-01-‬ ‫.‬ ‫4-01-‬ ‫.‬ ‫318‬ ‫5-01-‬ ‫402‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫18‬ ‫821‬ ‫6-01-‬ ‫.‬ ‫02 (‬ ‫38 )‬ ‫67‬ ‫21‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫11-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫:‬ ‫-‬ ‫834 073‬ ‫834 746‬ ‫06‬ ‫249 802‬ ‫518 655‬ ‫94‬ ‫888 44‬ ‫835 04‬ ‫03‬ ‫543 12‬ ‫543 12‬ ‫06‬ ‫154 52‬ ‫604 52‬ ‫001‬ ‫008 8‬ ‫008 8‬ ‫44‬ ‫891 3‬ ‫841 3‬ ‫54‬ ‫54‬ ‫500 2‬ ‫94‬ ‫033‬ ‫043 42‬ ‫94‬ ‫:‬ ‫-‬ ‫02‬ ‫02‬ ‫02‬ ‫816 682‬ ‫800 552‬ ‫02‬ ‫202‬ ‫67‬ ‫03‬ ‫:‬ ‫-‬ ‫61‬ ‫61‬ ‫000 01‬ ‫841 51‬ ‫000 01‬ ‫002 51‬ ‫0‬ ‫057 3‬ ‫0‬ ‫525‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫398 165‬ ‫057 101‬ ‫2-11‬ ‫-‬ ‫538 621‬ ‫269 86‬ ‫3-11‬ ‫-‬ ‫220 976 1‬ ‫192 097 1‬ ‫1-11-‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫2-11-‬ ‫3-11-‬ ‫.‬ ‫027,418,11‬ ‫457,849,31‬ ‫833,864,21‬ ‫414,841,02‬ ‫(.‬ ‫. ) 620,25‬ ‫77‬ ‫31‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫21-‬ ‫:‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫92/21/5831‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫92/21/4831‬ ‫41‬ ‫*‬ ‫414 42‬ ‫919 42‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫919 42‬ ‫505‬ ‫414 42‬ ‫698 456‬ ‫876 601 1‬ ‫465 49‬ ‫307 45‬ ‫168 93‬ ‫242 102 1‬ ‫484 605‬ ‫857 496‬ ‫068 37‬ ‫031 411‬ ‫800 97‬ ‫690 03‬ ‫219 84‬ ‫831 391‬ ‫663 07‬ ‫277 221‬ ‫566 2‬ ‫826 2‬ ‫478 2‬ ‫626‬ ‫942 2‬ ‫305 5‬ ‫985‬ ‫419 4‬ ‫348 1‬ ‫099 4‬ ‫285 1‬ ‫791‬ ‫583 1‬ ‫275 6‬ ‫443 3‬ ‫822 3‬ ‫976 757‬ ‫543 352 1‬ ‫820 871‬ ‫226 58‬ ‫704 29‬ ‫373 134 1‬ ‫882 185‬ ‫680 058‬ ‫754 645‬ ‫279 364‬ ‫399 9‬ ‫399 9‬ ‫0‬ ‫469 374‬ ‫)394 27(‬ ‫754 645‬ ‫631 403 1‬ ‫713 717 1‬ ‫120 881‬ ‫416 59‬ ‫704 29‬ ‫833 509 1‬ ‫597 805‬ ‫345 693 1‬ ‫.‬ ‫151‬ ‫...‬ ‫61/21/5831‬ ‫/ 6492‬ ‫*‬ ‫87‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫:‬ ‫1-21-‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫420 11‬ ‫420 11‬ ‫000 8‬ ‫000 8‬ ‫330 5‬ ‫330 5‬ ‫0‬ ‫505‬ ‫753‬ ‫753‬ ‫414 42‬ ‫919 42‬ ‫:‬ ‫2-21-‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫270 46‬ ‫873 46‬ ‫169 763‬ ‫787 077‬ ‫548 131‬ ‫960 232‬ ‫088 031‬ ‫422 131‬ ‫857 496‬ ‫854 891 1‬ ‫:‬ ‫3-21-‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫814 17‬ ‫320 211‬ ‫224 82‬ ‫982 24‬ ‫139 22‬ ‫728 83‬ ‫277 221‬ ‫831 391‬ ‫:‬ ‫4-21-‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫:‬ ‫386 91‬ ‫535 06‬ ‫895 03‬ ‫073 35‬ ‫:‬ ‫409 494‬ ‫377 653‬ ‫1-4-21‬ ‫091 1‬ ‫862 3‬ ‫38‬ ‫81‬ ‫754 645‬ ‫469 374‬ ‫97‬ ‫51‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫:‬ ‫1-4-21-‬ ‫92/21/4831‬ ‫13/60/5831‬ ‫:‬ ‫0‬ ‫002 94‬ ‫000 03‬ ‫000 03‬ ‫0‬ ‫838 82‬ ‫394 52‬ ‫909 62‬ ‫802 12‬ ‫015 62‬ ‫000 81‬ ‫050 22‬ ‫330 12‬ ‫330 12‬ ‫887 4‬ ‫223 02‬ ‫000 81‬ ‫000 81‬ ‫0‬ ‫000 81‬ ‫0‬ ‫008 61‬ ‫000 9‬ ‫000 9‬ ‫000 4‬ ‫000 5‬ ‫536 1‬ ‫381 2‬ ‫006 82‬ ‫0‬ ‫311 21‬ ‫0‬ ‫008 34‬ ‫0‬ ‫000 04‬ ‫0‬ ‫160 72‬ ‫0‬ ‫000 52‬ ‫0‬ ‫462 22‬ ‫0‬ ‫021 9‬ ‫0‬ ‫029 5‬ ‫0‬ ‫007 5‬ ‫0‬ ‫002 4‬ ‫0‬ ‫280 81‬ ‫610 593‬ ‫548 392‬ ‫:‬ ‫526 43‬ ‫526 43‬ ‫301 9‬ ‫301 9‬ ‫904 8‬ ‫904 8‬ ‫0‬ ‫979 7‬ ‫062‬ ‫045 1‬ ‫0‬ ‫070 1‬ ‫052 8‬ ‫302‬ ‫671 2‬ ‫0‬ ‫332 52‬ ‫0‬ ‫682 8‬ ‫0‬ ‫645 3‬ ‫0‬ ‫888 99‬ ‫829 26‬ ‫409 494‬ ‫377 653‬ ‫5-21-‬ ‫.‬ ‫08‬ ‫61‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫31-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫077 46‬ ‫020 16‬ ‫474 1‬ ‫902 3‬ ‫442 66‬ ‫032 46‬ ‫:‬ ‫1-31-‬ ‫:‬ ‫349 1‬ ‫020 16‬ ‫812 2‬ ‫0‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫161 4‬ ‫020 16‬ ‫:‬ ‫964‬ ‫104 9‬ ‫284‬ ‫)104 9(‬ ‫159‬ ‫0‬ ‫902 3‬ ‫020 16‬ ‫92/21/5831‬ ‫41-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫492 371 6‬ ‫665 840 4‬ ‫026 41‬ ‫074 61‬ ‫028‬ ‫088‬ ‫437 881 6‬ ‫619 560 4‬ ‫51-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫0‬ ‫010 601 1‬ ‫0‬ ‫010 601 1‬ ‫.‬ ‫5‬ ‫68‬ ‫.‬ ‫09‬ ‫18‬ ‫71‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫61-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫0‬ ‫857 388‬ ‫0‬ ‫857 388‬ ‫.‬ ‫35‬ ‫5/81‬ ‫.‬ ‫5 7‬ ‫68‬ ‫71-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫071 589‬ ‫104 827 1‬ ‫-‬ ‫807 15‬ ‫367 43‬ ‫-‬ ‫650 917 1‬ ‫072 567 2‬ ‫339 557 2‬ ‫434 825 4‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫793 413‬ ‫422 653‬ ‫936 544‬ ‫917 34‬ ‫530 067‬ ‫249 993‬ ‫969 515 3‬ ‫673 829 4‬ ‫194,08‬ ‫424,51‬ ‫628,575,2‬ ‫418,524‬ ‫1-71-‬ ‫.‬ ‫347,511‬ ‫076,85‬ ‫918,394,2‬ ‫780,890,1‬ ‫2-71-‬ ‫.‬ ‫111,27‬ ‫81-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫516 955‬ ‫299 204‬ ‫033 745 42‬ ‫111 421 64‬ ‫116 631 2‬ ‫378 878 1‬ ‫547 361 31‬ ‫860 210 32‬ ‫249 649 1‬ ‫356 289 1‬ ‫914 498‬ ‫050 310 1‬ ‫597 902‬ ‫304 622‬ ‫313 388 81‬ ‫115 771 12‬ ‫177 143 26‬ ‫166 718 59‬ ‫056 73‬ ‫338 39‬ ‫124 973 26‬ ‫594 119 59‬ ‫066,91‬ ‫455,25‬ ‫596,539,5‬ ‫711,260,2‬ ‫1-81-‬ ‫.‬ ‫28‬ ‫81‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫91-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫946 393‬ ‫347 646‬ ‫501 099‬ ‫940 410 1‬ ‫527 03‬ ‫443 93‬ ‫974 414 1‬ ‫731 007 1‬ ‫02-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫000 053 1‬ ‫0‬ ‫000 053 1‬ ‫0‬ ‫.‬ ‫002‬ ‫5831‬ ‫1-02-‬ ‫12-‬ ‫:‬ ‫92/21/4831‬ ‫92/21/5831‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫492 371 6‬ ‫665 840 4‬ ‫1-12‬ ‫669 01‬ ‫893 71‬ ‫560 81‬ ‫147 91‬ ‫997 6‬ ‫434 11‬ ‫435 4‬ ‫515 5‬ ‫628 1‬ ‫307 1‬ ‫013‬ ‫329‬ ‫652 01‬ ‫953 58‬ ‫2-12‬ ‫050 622 6‬ ‫836 091 4‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫547 4‬ ‫366 7‬ ‫497 032 6‬ ‫003 891 4‬ ‫.‬ ‫72/21/0831‬ ‫5431‬ ‫1-12‬ ‫22‬ ‫71‬ ‫/‬ ‫2-12‬ ‫/‬ ‫.‬ ‫22‬ ‫38‬ ‫91‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫*‬ ‫270 6‬ ‫407 4‬ ‫870 6‬ ‫405‬ ‫449 5‬ ‫83‬ ‫0‬ ‫5 8 74‬ ‫5 8 74‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫283‬ ‫880 4‬ ‫760‬ ‫770 582‬ ‫260 852‬ ‫208 445‬ ‫098 34‬ ‫056 056‬ ‫383‬ ‫959 652‬ ‫959 652‬ ‫60 853‬ ‫963 853‬ ‫959 652‬ ‫240 24‬ ‫483‬ ‫0‬ ‫977 563‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫977 563‬ ‫695 648‬ ‫583‬ ‫)06 4(‬ ‫)544(‬ ‫888 652‬ ‫04 663‬ ‫83‬ ‫-22-‬ ‫83‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫3 0,‬ ‫.‬ ‫52‬ ‫.‬ ‫283‬ ‫2-22-‬ ‫.‬ ‫083,5‬ ‫008 33‬ ‫383‬ ‫3-22-‬ ‫260,852‬ ‫.‬ ‫72‬ ‫835,4‬ ‫.‬ ‫52‬ ‫4%‬ ‫383‬ ‫35 3 44‬ ‫4%‬ ‫.‬ ‫4‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫483‬ ‫4-22-‬ ‫33‬ ‫0‬ ‫304‬ ‫.‬ ‫48‬ ‫02‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫32-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫709 3‬ ‫536 8‬ ‫)972(‬ ‫) 4(‬ ‫700 5‬ ‫36 9‬ ‫536 8‬ ‫783 7‬ ‫42-‬ ‫0005‬ ‫:‬ ‫92/2 /583‬ ‫92/2 /583‬ ‫456 372 3‬ ‫365 356 372 3‬ ‫%74,56‬ ‫562‬ ‫643 627‬ ‫734 643 627‬ ‫%35,43‬ ‫88 67‬ ‫000 000 5‬ ‫000 000 000 5‬ ‫%00‬ ‫64 77‬ ‫.‬ ‫08‬ ‫-42-‬ ‫52-‬ ‫5‬ ‫)54(‬ ‫53‬ ‫)33(‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫35 2 2‬ ‫304 584‬ ‫278 272‬ ‫696 992‬ ‫304 584‬ ‫990 587‬ ‫62-‬ ‫) 54 (‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫733 82‬ ‫027 46‬ ‫383 63‬ ‫959 93‬ ‫027 46‬ ‫086 40‬ ‫58‬ ‫12‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫72-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫350 023 7‬ ‫494 38‬ ‫6 7 478‬ ‫458 929 2‬ ‫245 99‬ ‫702 04‬ ‫3 492 8‬ ‫455 08 4‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫483 -885,3‬ ‫)‬ ‫549,6‬ ‫-72-‬ ‫.‬ ‫267,08‬ ‫82-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫8 5 974‬ ‫568 692‬ ‫)998 4(‬ ‫)375 (‬ ‫9 6 474‬ ‫292 592‬ ‫92-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫)899 4(‬ ‫075 2‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫552 92‬ ‫029 2‬ ‫)325 2(‬ ‫)902 2(‬ ‫)097 3 (‬ ‫278 63‬ ‫)650 0 (‬ ‫45 95‬ ‫373 033‬ ‫907 26‬ ‫-92‬ ‫6 3 022‬ ‫468 22‬ ‫8 52‬ ‫76 69‬ ‫85 67‬ ‫89 83‬ ‫933 02‬ ‫563 433‬ ‫556 24‬ ‫922 655‬ ‫68‬ ‫22‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫:‬ ‫1-92-‬ ‫4831‬ ‫5831‬ ‫:‬ ‫070 622‬ ‫000 541‬ ‫377 55‬ ‫000 33‬ ‫866 41‬ ‫0‬ ‫813 24‬ ‫000 21‬ ‫)354 13(‬ ‫0‬ ‫154‬ ‫005 3‬ ‫0‬ ‫731 1‬ ‫894‬ ‫004 5‬ ‫)954(‬ ‫0‬ ‫)061(‬ ‫0‬ ‫019‬ ‫02‬ ‫271‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫053‬ ‫0‬ ‫081‬ ‫987 803‬ ‫785 002‬ ‫:‬ ‫693 12‬ ‫)379 04(‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫981‬ ‫590 3‬ ‫485 12‬ ‫)878 73(‬ ‫373 033‬ ‫907 261‬ ‫.‬ ‫3-11 (‬ ‫)‬ ‫620,25‬ ‫1-1-92-‬ ‫78‬ ‫32‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫03-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫585 09 9‬ ‫670 356 5‬ ‫72 92(‬ ‫)‬ ‫68 203 8‬ ‫893 473 4‬ ‫49 7‬ ‫443 33‬ ‫)768 80 (‬ ‫)302 06 (‬ ‫:‬ ‫3 5 462 7‬ ‫935 609 2‬ ‫2-03‬ ‫3 5 462 7‬ ‫935 609 2‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫25/2‬ ‫00/2‬ ‫(*‬ ‫/‬ ‫=)‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫25‬ ‫-03-‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫842 820 53‬ ‫735 659 66‬ ‫)776 686(‬ ‫)232 800 2(‬ ‫75 43 43‬ ‫503 849 46‬ ‫496 658 2‬ ‫4 2 408‬ ‫224 059‬ ‫045 749 2‬ ‫96 382‬ ‫855 240 2‬ ‫658 34 04‬ ‫7 6 247 7‬ ‫058 6 9 34‬ ‫568 029 97‬ ‫)9 7 2 4 7(‬ ‫)547 274 3 (‬ ‫3 405 63‬ ‫)02 844 66(‬ ‫527 729 3‬ ‫7 6 247 7‬ ‫88‬ ‫42‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫:‬ ‫2-03-‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫%‬ ‫%‬ ‫278 86 2‬ ‫2‬ ‫676 728 4‬ ‫0,4‬ ‫065 382‬ ‫4‬ ‫03 962‬ ‫0,5‬ ‫340 84‬ ‫0‬ ‫584 23‬ ‫0,0‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫502 547‬ ‫6‬ ‫9 0 670 3‬ ‫0,7‬ ‫279 62‬ ‫7‬ ‫55 363‬ ‫2,7‬ ‫2‬ ‫924 29‬ ‫8‬ ‫092 97‬ ‫3,7‬ ‫3‬ ‫370 72‬ ‫9‬ ‫52 34‬ ‫4,7‬ ‫4‬ ‫953 736 2‬ ‫02‬ ‫569 4 4‬ ‫0,8‬ ‫5‬ ‫4 5 462 7‬ ‫935 609 2‬ ‫3-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫:‬ ‫0 05 2‬ ‫273 54‬ ‫83 5‬ ‫22 05‬ ‫9 6 43‬ ‫557‬ ‫55 64‬ ‫0‬ ‫290 45‬ ‫837 49‬ ‫49 4‬ ‫853 2‬ ‫50‬ ‫0 88‬ ‫9 66 6‬ ‫452 202‬ ‫)547 4(‬ ‫)366 7(‬ ‫:‬ ‫478 6‬ ‫295 49‬ ‫:‬ ‫355 88‬ ‫36 46‬ ‫7 99‬ ‫58 33‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫539 242‬ ‫446 052‬ ‫969 2‬ ‫469 8‬ ‫87‬ ‫083 4‬ ‫605 4‬ ‫7 4 62‬ ‫072 3‬ ‫)770 3 (‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫868 384‬ ‫8 585‬ ‫)963(‬ ‫)555 7 (‬ ‫:‬ ‫994 384‬ ‫652 865‬ ‫373 590‬ ‫848 267‬ ‫98‬ ‫52‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫23-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫377 07‬ ‫535 942‬ ‫88 0‬ ‫0 44‬ ‫700 5‬ ‫52 9‬ ‫769 58‬ ‫960 372‬ ‫873‬ ‫544‬ ‫-23-‬ ‫235‬ ‫5432‬ ‫09‬ ‫0972‬ ‫33-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫447 34‬ ‫737 77‬ ‫0 5 93‬ ‫865 43‬ ‫900 9‬ ‫7 7 42‬ ‫988 36‬ ‫878 56‬ ‫25 66‬ ‫09 202‬ ‫55‬ ‫86‬ ‫-33-‬ ‫74‬ ‫76‬ ‫20‬ ‫53‬ ‫09‬ ‫62‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫43-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫937 334‬ ‫67 040‬ ‫734 606‬ ‫738 6‬ ‫)5, %(‬ ‫563 5‬ ‫67 040‬ ‫973 3 6‬ ‫5/2 /583‬ ‫/ 3282‬ ‫.‬ ‫53-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫962 75‬ ‫57 69‬ ‫293 6‬ ‫262 4‬ ‫66 36‬ ‫634 00‬ ‫63-‬ ‫:‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫507‬ ‫488 2‬ ‫604‬ ‫290‬ ‫2‬ ‫779 3‬ ‫73-‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫0‬ ‫)360 58(‬ ‫0‬ ‫492 0‬ ‫0‬ ‫) 27 3(‬ ‫28‬ ‫248‬ ‫0‬ ‫)70 9(‬ ‫0‬ ‫)562 7(‬ ‫) 94 87(‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫19‬ ‫72‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫83-‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫833 00 2‬ ‫257 363 2‬ ‫66 36‬ ‫634 00‬ ‫)6 3 022(‬ ‫)468 22(‬ ‫827 4‬ ‫257 8‬ ‫)072 3(‬ ‫770 3‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫4 648‬ ‫35 462 2‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫0 0 60‬ ‫0‬ ‫857 388‬ ‫643 940‬ ‫704 2 4‬ ‫2 9 074 83‬ ‫470 235 33‬ ‫43 899‬ ‫856 582‬ ‫)09 632(‬ ‫454 88‬ ‫0 4 282 04‬ ‫63 803 73‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫) 89 973 6(‬ ‫)933 22 6(‬ ‫)844 334 (‬ ‫)524 2 7 2(‬ ‫)5 8 74(‬ ‫)792 46 (‬ ‫)976 422 03(‬ ‫)883 627 02(‬ ‫) 96 3 4 3(‬ ‫)564 354 5(‬ ‫543 6‬ ‫)0 9 (‬ ‫) 72 7 9 4(‬ ‫)528 756 63(‬ ‫082 2‬ ‫986 4 9 2‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫29‬ ‫82‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫93-‬ ‫:‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫487 06‬ ‫62 4‬ ‫2 22‬ ‫728 3‬ ‫050 7‬ ‫0‬ ‫460 2‬ ‫0‬ ‫8 0 29‬ ‫440 37‬ ‫04-‬ ‫:‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫689 539 4‬ ‫552 83 3‬ ‫4-‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫822 53 3‬ ‫775 053 5‬ ‫578 276‬ ‫748 729‬ ‫30 808 3‬ ‫424 872 6‬ ‫24-‬ ‫:‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫000 002‬ ‫639 90‬ ‫000 09‬ ‫000 5‬ ‫000 092‬ ‫639 4‬ ‫.‬ ‫-24-‬ ‫34-‬ ‫.‬ ‫39‬ ‫92‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫921 :‬ ‫44-‬ ‫:‬ ‫921‬ ‫0‬ ‫64‬ ‫980 506‬ ‫558 065‬ ‫766 3‬ ‫333‬ ‫66‬ ‫36‬ ‫492 01‬ ‫782 01‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫542 02‬ ‫271 91‬ ‫270 2‬ ‫879‬ ‫...‬ ‫57‬ ‫548‬ ‫805 146‬ ‫085 295‬ ‫67‬ ‫77‬ ‫246‬ ‫246‬ ‫...(‬ ‫)‬ ‫121‬ ‫232‬ ‫938‬ ‫159‬ ‫651 701‬ ‫619 31‬ ‫27‬ ‫9‬ ‫521‬ ‫521‬ ‫048 415‬ ‫000 005‬ ‫784 704‬ ‫940 415‬ ‫932 62‬ ‫291 22‬ ‫‪DATA CENTER‬‬ ‫222‬ ‫939‬ ‫1‬ ‫591‬ ‫264 62‬ ‫523 32‬ ‫937‬ ‫0‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫708 2‬ ‫209 5‬ ‫479‬ ‫0‬ ‫175 2‬ ‫209 5‬ ‫0‬ ‫3‬ ‫‪UPS‬‬ ‫575‬ ‫435‬ ‫231 5‬ ‫231 5‬ ‫649 1‬ ‫649 1‬ ‫060 5‬ ‫060 5‬ ‫714‬ ‫308‬ ‫19‬ ‫561‬ ‫531 2‬ ‫026 5‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫...‬ ‫953 51‬ ‫662 91‬ ‫49‬ ‫03‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫843 0‬ ‫53 02‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫77‬ ‫77‬ ‫0‬ ‫38‬ ‫524 0‬ ‫593 02‬ ‫34‬ ‫0‬ ‫542‬ ‫042‬ ‫882‬ ‫042‬ ‫693‬ ‫87‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫...‬ ‫0‬ ‫9‬ ‫‪BBS‬‬ ‫954 04‬ ‫9 3 04‬ ‫023‬ ‫882‬ ‫8‬ ‫8‬ ‫302 4‬ ‫8 04‬ ‫868 32‬ ‫565 5‬ ‫054 95‬ ‫270 293‬ ‫285 53‬ ‫736 704‬ ‫0‬ ‫57 02‬ ‫0‬ ‫84‬ ‫0‬ ‫005 032‬ ‫0‬ ‫328 052‬ ‫657‬ ‫557‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫4‬ ‫‪UPS‬‬ ‫60‬ ‫90‬ ‫368‬ ‫968‬ ‫59‬ ‫13‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫54-‬ ‫:‬ ‫583‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫:‬ ‫000 000 5‬ ‫000 000 5‬ ‫52 055‬ ‫977 988‬ ‫944 242‬ ‫859 36‬ ‫475 297 5‬ ‫737 350 6‬ ‫:‬ ‫0 2 027‬ ‫592 820‬ ‫0 2 027‬ ‫592 820‬ ‫587 2 5 6‬ ‫230 280 7‬ ‫:‬ ‫)000 02(‬ ‫)843 03(‬ ‫587 294 6‬ ‫486 50 7‬ ‫.‬ ‫52/ %‬ ‫-54-‬ ‫69‬ ‫23‬
  • ‫79‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫:‬ ‫2-54-‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫4 4 882‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫69 753‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫530 946 0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫7 0 298 6‬ ‫676 637‬ ‫02‬ ‫973 386 3‬ ‫820 836‬ ‫02‬ ‫4 09 8‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫5 8 728‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫964 2‬ ‫2‬ ‫63 403‬ ‫00‬ ‫63 403‬ ‫7 37 7‬ ‫00‬ ‫7 37 7‬ ‫052 829‬ ‫00‬ ‫052 829‬ ‫963 569‬ ‫00‬ ‫963 569‬ ‫33‬ ‫364 973‬ ‫00‬ ‫364 973‬ ‫849 0 5 2‬ ‫00‬ ‫849 0 5 2‬ ‫5 0 06 4‬ ‫00‬ ‫5 0 06 4‬ ‫74 749 8‬ ‫00‬ ‫74 749 8‬ ‫834 264 6‬ ‫05‬ ‫678 429 2‬ ‫508 538 8‬ ‫05‬ ‫0 6 76 7‬ ‫786 965‬ ‫05‬ ‫473 93 3‬ ‫906 2 6‬ ‫05‬ ‫8 2 522‬ ‫754 670 63‬ ‫00‬ ‫754 670 63‬ ‫589 4 25‬ ‫00‬ ‫589 4 25‬ ‫98 286‬ ‫00‬ ‫98 286‬ ‫633 62‬ ‫00‬ ‫633 62‬ ‫02%(‬ ‫)‬ ‫67 987‬ ‫00‬ ‫67 987‬ ‫44 374‬ ‫00‬ ‫02% 44 374‬ ‫)‬ ‫746 680 3‬ ‫00‬ ‫746 680 3‬ ‫382 420 2‬ ‫00‬ ‫05% 382 420 2‬ ‫)‬ ‫638 6 6 75‬ ‫729 063 08‬ ‫95 362 28‬ ‫344 289 7‬ ‫587 294 6‬ ‫486 50 7‬ ‫72,‬ ‫75,8‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫.‬ ‫8‬ ‫)‪(Capital Adequacy Ratio‬‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫-‬ ‫583‬ ‫-‬ ‫22/ /583‬ ‫476‬ ‫583‬ ‫85972‬ ‫0486‬ ‫8 /4/583‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫2/2 /583‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫%94‬ ‫208 4‬ ‫037 4‬ ‫%44‬ ‫592‬ ‫492‬ ‫%26‬ ‫83‬ ‫63‬ ‫%2 4‬ ‫2‬ ‫6‬ ‫%390‬ ‫222‬ ‫002‬ ‫% 07‬ ‫322‬ ‫802‬ ‫)%2 6(‬ ‫026‬ ‫066‬ ‫%64‬ ‫024 6‬ ‫443 6‬ ‫)%2 (‬ ‫)709 2 (‬ ‫)229 2 (‬ ‫%0 9 2‬ ‫)375(‬ ‫)444(‬ ‫%443‬ ‫)372(‬ ‫)462(‬ ‫% 66‬ ‫)302(‬ ‫)47 (‬ ‫)%284 4(‬ ‫)00 (‬ ‫)28 (‬ ‫%05‬ ‫)650 4 (‬ ‫)689 3 (‬ ‫%42‬ ‫463 2‬ ‫853 2‬ ‫)%072 (‬ ‫)663(‬ ‫)9 4(‬ ‫%403‬ ‫899‬ ‫939‬ ‫:‬ ‫...‬ ‫6 /2 /583‬ ‫/ 6492‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫5‬ ‫...‬ ‫5/2 /583‬ ‫/ 3282‬ ‫.‬ ‫00‬ ‫0‬ ‫.‬ ‫89‬ ‫43‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫-‬ ‫583‬ ‫-‬ ‫22/ 0/583‬ ‫476‬ ‫583‬ ‫/60/583‬ ‫7390‬ ‫583‬ ‫82/60/583‬ ‫6802‬ ‫-‬ ‫2-‬ ‫02/40/583‬ ‫5996‬ ‫62/70/583‬ ‫9874‬ ‫02/0 /583‬ ‫74022‬ ‫5 /20/683‬ ‫5083‬ ‫50/20/683‬ ‫3472‬ ‫3- ‪EPS‬‬ ‫22/ 0/583‬ ‫476‬ ‫02/40/583‬ ‫5996‬ ‫62/70583‬ ‫9874‬ ‫02/0 /583‬ ‫74022‬ ‫5 /20/683‬ ‫5083‬ ‫4-‬ ‫.‬ ‫82/40/583‬ ‫.‬ ‫82/40/583‬ ‫99‬ ‫53‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎى ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫‪EPS‬‬ ‫5-‬ ‫8 /40/583‬ ‫0486‬ ‫2/2 /583‬ ‫85972‬ ‫6-‬ ‫82/40/583‬ ‫3857‬ ‫03/70/583‬ ‫40 5‬ ‫92/70/58‬ ‫03/80/583‬ ‫6247‬ ‫32/80/58‬ ‫60/80/583‬ ‫6225‬ ‫32/80/58‬ ‫7 /20/683‬ ‫4034‬ ‫7-‬ ‫8 / /583‬ ‫07642‬ ‫001‬ ‫63‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ92 اﺳﻔﻨﺪ5831‬ ‫101‬
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫در ﺗﺎرﻳﺦ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫92/2 /483‬ ‫92/2 /583‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫443 08 47‬ ‫83 357 80‬ ‫6‬ ‫388 982‬ ‫492 953‬ ‫5‬ ‫32 689‬ ‫405 594‬ ‫7‬ ‫329 035‬ ‫403 369‬ ‫6‬ ‫0 5 883‬ ‫437 3 4‬ ‫8‬ ‫836 635 0‬ ‫879 856 6‬ ‫7‬ ‫067 973‬ ‫0‬ ‫9‬ ‫708 49 4‬ ‫279 55 8‬ ‫8‬ ‫038 3‬ ‫573 302‬ ‫02‬ ‫444 783 35‬ ‫36 048 07‬ ‫9‬ ‫576 839 67‬ ‫357 568 90‬ ‫565 2‬ ‫847 54‬ ‫0‬ ‫:‬ ‫988 7 3 2‬ ‫544 625 5‬ ‫02 396 2‬ ‫787 77‬ ‫2‬ ‫05 700 28‬ ‫409 945 2‬ ‫039‬ ‫894 32‬ ‫22‬ ‫:‬ ‫654 967‬ ‫226 053 2‬ ‫2‬ ‫3 507 2‬ ‫582 0‬ ‫448 667‬ ‫54 699‬ ‫3‬ ‫708 346 98‬ ‫830 769 90‬ ‫874 303‬ ‫7‬ ‫4‬ ‫743 5‬ ‫5‬ ‫:‬ ‫977 938 3‬ ‫734 253 4‬ ‫000 000 5‬ ‫000 000 5‬ ‫32‬ ‫)263 6 8(‬ ‫)628 347(‬ ‫42‬ ‫4 584‬ ‫990 587‬ ‫52‬ ‫27 46‬ ‫086 40‬ ‫52‬ ‫38 033‬ ‫023 295‬ ‫459 360 5‬ ‫272 837 6‬ ‫96 93‬ ‫30 79‬ ‫62‬ ‫929 648 59‬ ‫43 209 6‬ ‫929 648 59‬ ‫43 209 6‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫8 0 29‬ ‫440 37‬ ‫74‬ ‫8 0 29‬ ‫440 37‬ ‫74‬ ‫689 539 4‬ ‫552 83 3‬ ‫84‬ ‫689 539 4‬ ‫552 83 3‬ ‫84‬ ‫30 808 3‬ ‫424 872 6‬ ‫94‬ ‫30 808 3‬ ‫424 872 6‬ ‫94‬ ‫.‬ ‫601‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫:‬ ‫508 53 8‬ ‫997 673 4‬ ‫72‬ ‫)076 2 (‬ ‫24 94‬ ‫82‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫49 32‬ ‫663 02‬ ‫92‬ ‫00 48‬ ‫08 2‬ ‫03‬ ‫)3 6 73(‬ ‫)274 08(‬ ‫3‬ ‫883 64‬ ‫923 4‬ ‫33 5 2 2‬ ‫74 844 2‬ ‫23‬ ‫) 24 59 (‬ ‫) 08 604 2(‬ ‫33‬ ‫0 9 362‬ ‫743 4‬ ‫368 7‬ ‫273 2‬ ‫43‬ ‫0‬ ‫53‬ ‫729 043‬ ‫096 022‬ ‫63‬ ‫780 44‬ ‫6 6 52‬ ‫73‬ ‫605 948 8‬ ‫049 698 4‬ ‫865 384‬ ‫573 592‬ ‫83‬ ‫85 67‬ ‫89 83‬ ‫93‬ ‫255 5 3‬ ‫739 878‬ ‫04‬ ‫872 578‬ ‫0 52 3‬ ‫387 427 0‬ ‫054 902 6‬ ‫:‬ ‫)669 522 7(‬ ‫)824 78 2 (‬ ‫4‬ ‫)576 7 6(‬ ‫)476 375(‬ ‫24‬ ‫)999 9(‬ ‫0‬ ‫34‬ ‫)439 394(‬ ‫)604 756(‬ ‫44‬ ‫)469 3(‬ ‫)373(‬ ‫54‬ ‫)835 53 8(‬ ‫)288 20 4 (‬ ‫542 373 2‬ ‫865 60 2‬ ‫0‬ ‫000 33‬ ‫-82‬ ‫542 373 2‬ ‫865 93 2‬ ‫)632 983(‬ ‫)299 704(‬ ‫900 489‬ ‫675 37‬ ‫)834 8 (‬ ‫0 4‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫.‬ ‫701‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب ﺳﻮد )زﻳﺎن( اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫6 55‬ ‫859 333‬ ‫)536 22(‬ ‫)0 4 73 (‬ ‫64‬ ‫679 23‬ ‫845 69‬ ‫900 489‬ ‫675 37‬ ‫589 6 2‬ ‫42 829‬ ‫:‬ ‫)088 272(‬ ‫)696 992(‬ ‫)483 63(‬ ‫)959 93(‬ ‫)000 053 (‬ ‫0‬ ‫)00 9(‬ ‫0‬ ‫)463 866 (‬ ‫)556 933(‬ ‫26 844‬ ‫964 885‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫)834 8 (‬ ‫058 3‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫38 033‬ ‫023 295‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫801‬
  • ‫ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن) ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(‬ ‫ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ‬ ‫ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 92 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 5831‬ ‫483‬ ‫583‬ ‫779 480 9‬ ‫447 608‬ ‫05‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫842 402‬ ‫33 65‬ ‫)874 23(‬ ‫)292 52(‬ ‫)757 369(‬ ‫) 7 782 (‬ ‫)789 97(‬ ‫)276 652 (‬ ‫)983 302(‬ ‫)658 074(‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫) 29 744 0 (‬ ‫69 247‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫) 97 262 (‬ ‫)843 69(‬ ‫38 44‬ ‫859 94‬ ‫)858 590 2(‬ ‫)564 650 (‬ ‫968 385‬ ‫579 92‬ ‫)678 9(‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫7‬ ‫)393 88 3 (‬ ‫)766 59 (‬ ‫364 045 4‬ ‫-‬ ‫000 002‬ ‫364 045 4‬ ‫000 002‬ ‫987 9‬ ‫)584 3 (‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫) 45 845(‬ ‫460 07‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫424 838‬ ‫032 982‬ ‫388 982‬ ‫492 953‬ ‫.‬ ‫901‬
  • 110
  • ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ‬ ‫111‬
  • 112
  • ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ 1‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﺳﺎل 5831‬ ‫ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن از اﺑﺘﺪاى ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان)آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 3831(،‬ ‫ﻫﻤﻮاره از ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ ﻣﻤﺘﺎزى در‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس، ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. ارزش و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﺒﺎدﻟﻪ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮔﺮدش ﺑﺎﻻى ﺳﻬﺎم در ﺳﺎل 5831 ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎل ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺎﻣﻞ دادوﺳﺘﺪ 516ر1 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ارزش 165ر2‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻰ 131 ﻫﺰار ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺗﻮﺳﻂ 15 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﺮﻳﺪارى‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻌﺪادى ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، 092ر21 ﺳﻬﻢ و ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪار، 595ر13 ﺳﻬﻢ و ﺳﺮاﻧﻪ ارزش آن ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، 91 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و‬ ‫ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺧﺮﻳﺪار،05 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 05 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺑﻮرﺳﻰ‬ ‫و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺻﻨﻌﺖ واﺳﻄﻪﮔﺮى ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. در ﺳﺎل 5831، ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﭘﺎرﺳﻴﺎن از ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻨﻌﺖ واﺳﻄﻪﮔﺮى ﻣﺎﻟﻰ )ﺷﺎﻣﻞ 52 ﺷﺮﻛﺖ( ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ15‬ ‫درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﺳﺎل 5831 از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﻳﺪاران، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه، ﺣﺎﺋﺰ‬ ‫رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس و از ﻧﻈﺮ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺣﺎﺋﺰ‬ ‫رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎى ﻣﺒﺎدﻻﺗﻰ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى‬ ‫ﺑﻮرس، ﺑﻮده اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻃﻰ ﺳﺎل 5831 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 23 درﺻﺪ ﺑﻮده‬ ‫ﻛﻪ در ﺣﺪود 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺑﻮرﺳﻰ و ﺣﺪود 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى ﺻﻨﻌﺖ واﺳﻄﻪ ﮔﺮى ﻣﺎﻟﻰ و ﻛﻞ ﺑﻮرس ﺑﻮده اﺳﺖ.‬ ‫311‬
  • ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 05ـ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن در ﺳﺎل 5831‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫23‬ ‫601 15‬ ‫383 131‬ ‫516 1‬ ‫165 2‬ ‫61‬ ‫851 7‬ ‫747 12‬ ‫543‬ ‫888‬ ‫01‬ ‫630 64‬ ‫596 451‬ ‫409 1‬ ‫064 2‬ ‫(‬ ‫)42‬ ‫5/21‬ ‫983 337‬ ‫734 756 1‬ ‫177 41‬ ‫216 55‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار‬ ‫روﻧﺪ ارزش اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن, ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎى ﺑﻮرﺳﻰ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎى‬ ‫واﺳﻄﻪ ﮔﺮى ﻣﺎﻟﻰ)ﺑﺪون ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎرﺳﻴﺎن( در ﺳﺎل 5831، در ﻧﻤﺎﻳﻪ 15 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻪ 15ـ روﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اى ارزش اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﺎل 5831‬ ‫005 2‬ ‫000 2‬ ‫005 1‬ ‫000 1‬ ‫005‬ ‫0‬ ‫823058‬ ‫115058‬ ‫416058‬ ‫107058‬ ‫617058‬ ‫128058‬ ‫129058‬ ‫608058‬ ‫609058‬ ‫411158‬ ‫600158‬ ‫321058‬ ‫012058‬ ‫522058‬ ‫903058‬ ‫724058‬ ‫925058‬ ‫031158‬ ‫501058‬ ‫214058‬ ‫520158‬ ‫512158‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫411‬
  • ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ 2‬ ‫ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫آﻣﻞ‬ ‫1ـ ﺷﻌﺒﻪ آﻣﻞ: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارى‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮج ﭘﻮر‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1808422-1210 ﻓﺎﻛﺲ : 0714422-1210‬ ‫اراک‬ ‫2ـ ﺷﻌﺒﻪ اراک: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، ﭼﻬﺎرراه دﻛﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﻰ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 3679422-1680 ﻓﺎﻛﺲ: 8840422ـ1680‬ ‫اردﺑﻴﻞ‬ ‫3ـ ﺷﻌﺒﻪ اردﺑﻴﻞ: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، ﻣﻴﺪان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺟﺎوﻳﺪ راد‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1441522-1540 ﻓﺎﻛﺲ : 0441522-1540‬ ‫اروﻣﻴﻪ‬ ‫4ـ ﺷﻌﺒﻪ اروﻣﻴﻪ: ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺮداران‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻧﻮﺋﻞ ﺳﺮﮔﺰى ﺳﺮدرود‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1881222-1440 ﻓﺎﻛﺲ: 8145422-1440‬ ‫اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫5ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ: ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ، اول ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ، ﭘﻼک 3‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﻴﺮﻣﻌﺼﻮﻣﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1414862-1130 ﻓﺎﻛﺲ: 5553862-1130‬ ‫511‬
  • ‫6- ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎرراه ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ، ﭼﻬﺎرراه ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ، ﭘﻼک‬ ‫372‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺧﺮد ﭘﮋوه‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0887826-1130ﻓﺎﻛﺲ: 0987826-1130‬ ‫7- ﺷﻌﺒﻪ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد: ﻋﺒﺎس آﺑﺎد، ﺧﻴﺎﺑﺎن اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﭼﻬﺎرراه ﻋﺒﺎس آﺑﺎد‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﭘﻮرﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0005532-1130 ﻓﺎﻛﺲ: 5005532-1130‬ ‫8- ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ: ﻓﻠﻜﻪ ﻓﻴﺾ، اﺑﺘﺪاى ﺧﻴﺎﺑﺎن آﭘﺎداﻧﺎ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎم ﻋﺎﺑﺪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 3392366-1130 ﻓﺎﻛﺲ : 0724266-1130‬ ‫اﻫﻮاز‬ ‫9ـ ﺷﻌﺒﻪ اﻫﻮاز: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻴﺎﻧﭙﺎرس، ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﺷﺮﻗﻰ ، ﭘﻼک 15‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺟﺎﻧﺴﻮز زﻧﺪهدل‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 6137733-1160 ﻓﺎﻛﺲ: 8137733-1160‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫01ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺑﻞ: ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس، ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ اﻋﺮاﺑﻰ، ﭘﻼک 122‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﻴﺪر ﻧﺠﻔﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1709922-1110 ﻓﺎﻛﺲ:859922-1110‬ ‫ﺑﺠﻨﻮرد‬ ‫11ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺠﻨﻮرد: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻏﺮﺑﻰ، ﭘﻼک 279‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 9720422ـ4850 ﻓﺎﻛﺲ: 8636322ـ4850‬ ‫ﺑﺮازﺟﺎن‬ ‫21ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮازﺟﺎن: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻨﺒﻊ )ﭼﻬﺎرراه ﺑﺎزار(‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: راﺳﺘﻰ ﺑﺮازﺟﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0655224ـ3770 ﻓﺎﻛﺲ: 3328224-3770‬ ‫ﺑﺮوﺟﺮد‬ ‫31ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮوﺟﺮد: ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻳﺖ ا... ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ، ﭘﻼک 68‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻬﺪى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0800153ـ2660 ﻓﺎﻛﺲ: 6800153ـ2660‬ ‫611‬
  • ‫ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس‬ ‫41ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدى‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 5ـ2902322ـ1670 ﻓﺎﻛﺲ: 1902322ـ1670‬ ‫ﺑﻮﺷﻬﺮ‬ ‫51ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ : ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺧﺪرى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 8305353-1770 ﻓﺎﻛﺲ: 3517353-1770‬ ‫ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ‬ ‫61ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺪرس، ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺪرس31و 51‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺳﻴﺪﺳﻌﻴﺪﻫﺎﺷﻤﻰ ﺗﺒﺎر‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0068322ـ1650 ﻓﺎﻛﺲ: 8468322ـ1650‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ‬ ‫71ـ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﺮﻳﺎر وﻟﻴﻌﺼﺮ: ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ- ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺷﺎﻳﺎن ﺑﺎﻗﺮﻧﮋاد‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ:27-0769333-1140 ﻓﺎﻛﺲ: 9669333-1140‬ ‫81ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، ﭼﻬﺎرراه آﺑﺮﺳﺎن، ﭘﻼک 2/1‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺧﺴﺮو ﻣﺤﻤﺪى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 3492623-1140 ﻓﺎﻛﺲ : 9111433-1140‬ ‫ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ‬ ‫91ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ: ﺑﻠﻮاراﻣﺎم رﺿﺎ، ﻣﻴﺪان ﺷﻴﺮودى،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ:ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻴﻤﻴﺎرودى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 9850224ـ6711224ـ2910 ﻓﺎﻛﺲ: 4163224ـ2910‬ ‫ﺗﻬﺮان‬ ‫02ـ ﺷﻌﺒﻪ آﺑﺸﺎر:ﺧﻴﺎﺑﺎن 71 ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﺷﻤﺲ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: رﺿﻮى ﺷﻜﻮه‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 06571533 ﻓﺎﻛﺲ: 84952133‬ ‫12ـ ﺷﻌﺒﻪ آﭘﺎداﻧﺎ: ﺧﻴﺎﺑﺎن آﭘﺎداﻧﺎ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻬﺮوردى ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﭘﻼک 63‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺣﻤﺪ ﺣﺎﺟﻰ ﺟﻌﻔﺮﺧﺎن‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 06ـ95332588 ﻓﺎﻛﺲ: 81206788‬ ‫711‬
  • ‫22ـ ﺷﻌﺒﻪ آرژاﻧﺘﻴﻦ : ﻣﻴﺪان آرژاﻧﺘﻴﻦ، ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ ﻣﻴﺪان، ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ 91‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪى زاده‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 26300788‬ ‫32ـ ﺷﻌﺒﻪ آزادى: ﺧﻴﺎﺑﺎن آزادى، ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ﻳﺎدﮔﺎر اﻣﺎم‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﻮد آﻗﺎﻣﺤﻤﺪى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ :19494066 ﻓﺎﻛﺲ 09494066‬ ‫42ـ ﺷﻌﺒﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎ: ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻓﺮﻳﻘﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻇﻔﺮ، ﭘﻼک 271‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: داود ﻋﺒﺎسﻧﻴﺎ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 60528888 ﻓﺎﻛﺲ: 80528888‬ ‫52ـ ﺷﻌﺒﻪ آﻳﺖ ا... ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ: ﺑﺰرﮔﺮاه آﻳﺖ ا.. ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ، ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺪان ﻧﻮر، ﺑﻠﻮار آﺳﻴﺎ، ﭘﻼک 27‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻛﺮاﻣﺖ ﻓﺎﺗﺤﻰ ﻛﺮدﻟﺮ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 6ـ12082344 ﻓﺎﻛﺲ: 72082344‬ ‫62ـ ﺷﻌﺒﻪ ارﻣﻐﺎن: ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻰ ﻋﺼﺮ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻴﺎﻳﺶ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ارﻣﻐﺎن، ﭘﻼک 92‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻗﺎﺳﻢ دوﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 50355022 ﻓﺎﻛﺲ: 49081022‬ ‫72ـ ﺷﻌﺒﻪ ارﻳﻜﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن: ﺷﻬﺮک ﻗﺪس، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﺣﺰادى، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻴﺎﻳﺶ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﭘﻮراﻧﺪﺧﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 27007322ـ07007322 ﻓﺎﻛﺲ: 77007322‬ ‫82ـ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺘﺎدﻋﺎﻟﻰﻧﺴﺐ: ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ، ﭼﻬﺎراه ﻧﺎرﻣﻚ، اول اﻣﺎﻣﺖ، ﭘﻼک 312‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻬﺮآراء‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 42832477ـ81832477 ﻓﺎﻛﺲ: 34832477‬ ‫92ـ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﻜﻨﺪرى: ﺧﻴﺎﺑﺎن آزادى، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﺗﻮﺣﻴﺪ، ﭘﻼک 512‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻦ آل آﻗﺎ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 19810966 ﻓﺎﻛﺲ 40463466‬ ‫03ـ ﺷﻌﺒﻪ اﻗﺪﺳﻴﻪ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ازﺳﻪراه اﻗﺪﺳﻴﻪ، ﭘﻼک 818‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻓﺮد‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 04492822 ﻓﺎﻛﺲ: 14492822‬ ‫13ـ ﺷﻌﺒﻪ اﻛﺒﺎﺗﺎن: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻛﺒﺎﺗﺎن، ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ اﻛﺒﺎﺗﺎن‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺣﺪ ﺣﻤﻴﺪى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 8ـ62126933 ﻓﺎﻛﺲ: 63680933‬ ‫811‬
  • ‫23ـ ﺷﻌﺒﻪ اﻟﻬﻴﻪ: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻟﻬﻴــﻪ، اﻧﺘﻬﺎى ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺮﻗﻰ، ﭘﻼک 85‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اوﻳﺴﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 68953022 ﻓﺎﻛﺲ: 01115022‬ ‫33ـ ﺷﻌﺒﻪ اﻳﺮان ﺧﻮدرو: ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 41 ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮج‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺮوﻓﻰ راد‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 41040944 ﻓﺎﻛﺲ: 91040944‬ ‫43ـ ﺷﻌﺒﻪ اﻳﻜﺴﺎ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮک ﻗﺪس، ﺑﻠﻮار ﭘﻮﻧﻚ ﺧﺎور، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻔﻖ، ﭘﻼک3‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺠﻴﺪ ﮔﻴﻼﻧﻰ ﻧﮋاد‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 92ـ72ـ52798688 ﻓﺎﻛﺲ: 41798688‬ ‫53ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎزارﻣﺒﻞاﻳﺮان: ﭼﻬﺎرراه ﻳﺎﻓﺖآﺑﺎد، ﺑﺎزارﻣﺒﻞاﻳﺮان، ﺟﻨﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻳﺘﺎل‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺴﻠﻢ ﭘﻮرﻣﻮﺳﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 20090366 ﻓﺎﻛﺲ: 7090366‬ ‫63ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎغﻓﺮدوس: ﺧﻴﺎﺑﺎنوﻟﻴﻌﺼﺮ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﻳﺶ، ﺑﺎغﻓﺮدوس ﭘﻼک 5871‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻳﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 5ـ42232722 ﻓﺎﻛﺲ: 75964722‬ ‫73ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮجﺗﺠﺎرتاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ: ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻓﺮﻳﻘﺎ، اﺑﺘﺪاى ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺎﻳﻪ، ﭘﻼک 1/57‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: دوﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 10026622‬ ‫83ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺷﺮﻓﻰ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ، ﻣﻴﺪان ﭘﻮﻧﻚ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎر ﻳﺎدارى ﺑﻮﺳﺘﺎن،‬ ‫ﭘﻼک 005، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﻮﻟﻮى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 77199444 ﻓﺎﻛﺲ: 47199444‬ ‫93ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮﻋﻠﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﻴﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن واﻋﻈﻰ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻮﻋﻠﻰ،‬ ‫ﭘﻼک 081‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ اﻣﻴﻨﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 9ـ85744222 ﻓﺎﻛﺲ: 51244622‬ ‫04ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﭘﺎرﺳﻴﺎن: ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد، ﺧﻴﺎﺑﺎنﺳﺮوﺷﺮﻗﻰ، ﺟﻨﺐﻣﻴﺪانﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﺒﺎﺳﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 41296322 ﻓﺎﻛﺲ: 61296322‬ ‫14ـ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﺳﺪاران: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران، ﺑﻴﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎن 2 و 3، ﭘﻼک 992‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺑﻬﺮوز ﺑﺤﺮﻳﻨﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 66198522‬ ‫911‬
  • ‫24ـ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻣﻨﺎر: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﻣﻨﺎر، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺸﻴﺮ ﺧﻠﻮت‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺣﻤﺪ ﻛﻮﻟﻴﻮﻧﺪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 77115933 ﻓﺎﻛﺲ: 22007933‬ ‫34ـ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮرﺣﺴﺎﺑﻰ:ﺧﻴﺎﺑﺎنوﻟﻴﻌﺼﺮ، ﻧﺮﺳﻴﺪهﺑﻪﻣﻴﺪانﺗﺠﺮﻳﺶ، ﭘﻼک2/7381‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮى اﺻﻞ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 43611722 ﻓﺎﻛﺲ: 62131722‬ ‫44ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻓﻠﻜﻪ دوم، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن 261،‬ ‫ﭘﻼک 421‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺠﺘﻰ رﺷﺖآﺑﺎدى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 00047877 ﻓﺎﻛﺲ: 70530777‬ ‫54ـ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎرراه ﺗﺨﺘﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ، ﭼﻬﺎراه ﺗﺨﺘﻰ، ﭘﻼک 302‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪى ﺣﺎﺟﻮى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 58200777 ﻓﺎﻛﺲ: 01208877‬ ‫64ـ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻬﺎرراه رﺷﻴﺪ: ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس، ﭘﻼک 262‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﺎﻃﻤﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 06ـ95332588 ﻓﺎﻛﺲ: 81206788‬ ‫74ـ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻴﺬر: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﻴﺬر، ﻣﻴﺪان ﻧﺪا، ﭘﻼک 3/2‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻓﺮج ا... ﻏﻼم اﺣﻤﺪى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 09277622 ﻓﺎﻛﺲ: 04123222‬ ‫84ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎﻟﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺟﻤﻬﻮرى، ﭘﻼک174‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: داود ﻛﺎﻇﻤﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 88806766 ﻓﺎﻛﺲ: 59332766‬ ‫94ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ: ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ، اﻳﺴﺘﮕﺎه دارﻳﻮش، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن 211‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺧﻮشﺑﺎﻃﻦ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 89335977‬ ‫05ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻴﺎض ﺑﺨﺶ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎرى ادارى دارﻳﻮش،‬ ‫ﭘﻼک 85‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﭘﻮر ﻣﺤﻚ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 46303622 ﻓﺎﻛﺲ: 66303622‬ ‫021‬
  • ‫15ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻧﻚ: ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻧﻚ، ﺟﻨﺐ ﻛﻮﭼﻪ ارم، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره 54، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﻧﺼﺎرى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 73378888 ﻓﺎﻛﺲ: 44578888‬ ‫25ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﻜﻢ ﺷﻬﺮان: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﻜﻢ ﺷﻬﺮان ﭘﻼک 68‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺣﻤﺪى ﻗﺸﻼﻗﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 00673344 ﻓﺎﻛﺲ: 50673344‬ ‫35ـ ﺷﻌﺒﻪدروس: ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺪاﻳﺖ، ﻣﻴﺪانﻫﺪاﻳﺖ، ﺧﻴﺎﺑﺎنﺷﻬﻴﺪﻛﻤﺎﺳﺎﻳﻰ، ﭘﻼک 17/6‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻴﻨﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 74039522 ﻓﺎﻛﺲ: 54039522‬ ‫45ـ ﺷﻌﺒﻪ دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ، اول ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻰ، ﭘﻼک 4‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﻳﺮج دادﮔﺮ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 44142988 ﻓﺎﻛﺲ: 77211988‬ ‫55ـ ﺷﻌﺒﻪ دوﻟﺖ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻼﻫﺪوز، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﺒﺎﻧﻰ، ﭘﻼک 1/783‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻴﻦ ﺛﻘﻔﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 56576522 ﻓﺎﻛﺲ: 29797522‬ ‫65ـ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﺒﺎﺟﻰﺟﻨﻮﺑﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎندﻳﺒﺎﺟﻰﺟﻨﻮﺑﻰ، ﻧﺒﺶﺗﻘﺎﻃﻊﻋﺮﻓﺎن، ﭘﻼک 3/211‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻘﺪادى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 88406722 ﻓﺎﻛﺲ: 39406722‬ ‫75ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎﭘﻜﻮ: ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 31 ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮج، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﭘﻜﻮ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮزا آﻗﺎﻳﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 08830944 ﻓﺎﻛﺲ: 48783094‬ ‫85ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﻨﺪ، ﭘﻼک 402‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻮرﺷﻌﺒﺎن‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 17289888 ﻓﺎﻛﺲ: 29802988‬ ‫95ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺘﺎرﺧﺎن: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن، ﭘﻼک 1‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠﻰ ﺷﻴﺮﺧﺎﻧﻠﻮ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 26165566 ﻓﺎﻛﺲ: 56595566‬ ‫06ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد، ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﻧﻴﺎﻳﺶ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﻳﻮب ﻧﻌﻤﺘﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ :51416022 ﻓﺎﻛﺲ: 52418688‬ ‫121‬
  • ‫16ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﻰ: ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺪان ﻛﺎج، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻨﺠﻢ،‬ ‫ﭘﻼک 1‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺎﻓﺘﻪﭼﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 46568022 ﻓﺎﻛﺲ: 85498022‬ ‫26ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮ: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﻴﺮاﺗﺎﺑﻚ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮى، ﭘﻼک 631‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺳﻴﻒ ا... ﺷﻬﺮﻳﺎرى ﻓﻠﻮدرى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 27104888 ﻓﺎﻛﺲ: 81632388‬ ‫36ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻴﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدى: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدى، ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺪان‬ ‫ﻛﻼﻧﺘﺮى و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﭘﻼک 223‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺴﻴﺢ ا... اﺑﺎذرى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 18700688 ﻓﺎﻛﺲ: 88700688‬ ‫46ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻞ روﻣﻰ، ﭘﻼک 1871‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻴﻦﺧﺎن‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 50268622 ﻓﺎﻛﺲ : 55871222‬ ‫56ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮآرا: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ، ﺧﻴﺎﺑﺎن آرشﻣﻬﺮ، ﭘﻼک 64‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻃﺎﻫﺮى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 19888288 ﻓﺎﻛﺲ: 49888288‬ ‫66ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮرى: ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻛﺮﻳﺎى رازى، ﭘﻼک 383‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﻣﻬﻴﺎرى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 08126955 ﻓﺎﻛﺲ: 78126955‬ ‫76ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ، ﺑﻌﺪاز ﭼﻬﺎر اﻧﺪﻳﺸﻪ، ﭘﻼک 96‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺠﺖ ا... ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 10566788 ﻓﺎﻛﺲ: 40566788‬ ‫86ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻏﺮﺑﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻏﺮﺑﻰ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮزاى‬ ‫ﺷﻴﺮازى، ﭘﻼک 634‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻗﻔﻘﺎزى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 04450788 ﻓﺎﻛﺲ: 84650788‬ ‫96ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدﻗﻴﻪ: ﻓﻠﻜﻪ دوم ﺻﺎدﻗﻴﻪ، اﺑﺘﺪاى ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن، ﭘﻼک 132‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻴﻦ وﻛﻴﻠﻰ ﺣﺎﺟﻰ آﻗﺎ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 34644244 ﻓﺎﻛﺲ: 73944244‬ ‫221‬
  • ‫07ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺪرا: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮک ﻗﺪس، ﺑﻠﻮار ﭘﻮﻧﻚ ﺧﺎور، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻔﻖ، ﭘﻼک3‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻴﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞﻟﻮﺋﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 52798688 ﻓﺎﻛﺲ: 41798688‬ ‫17ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ، ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﻬﺎر‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ روﺣﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 21002388 ﻓﺎﻛﺲ: 62030388‬ ‫27ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻇﻔﺮ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻇﻔﺮ، ﭘﻼک 05‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﻧﻮش ﺗﻐﺎﺑﻨﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 27090922 ﻓﺎﻛﺲ: 37090922‬ ‫37ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮدوﺳﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻮﺷﻚ، ﭘﻼک 984‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﻄﻬﺮﻳﺎن‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 69226176 ﻓﺎﻛﺲ: 6784766‬ ‫47ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻠﻜﻪ دوم ﻧﻴﺮوى ﻫﻮاﻳﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻴﺮوزى، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺮوى ﻫﻮاﻳﻰ، ﻓﻠﻜﻪ‬ ‫دوم ﻧﻴﺮوى ﻫﻮاﻳﻰ، ﭘﻼک 382‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: واﻓﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 24613477 ﻓﺎﻛﺲ: 28097477‬ ‫57ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻴﻄﺮﻳﻪ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﻴﻄﺮﻳﻪ، ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﭘﺎرک ﻗﻴﻄﺮﻳﻪ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﺪر،‬ ‫ﭘﻼک 22‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﭘﻮرﺳﻠﻴﻤﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 00071222 ﻓﺎﻛﺲ: 66871222‬ ‫67ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺎﻃﻤﻰ، ﭘﻼک 044‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﻠﻰ ﻛﮋاﻏﻨﺪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 75221088 ﻓﺎﻛﺲ: 94911088‬ ‫77ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ، ﻧﺒﺶ ﺧﺮدﻣﻨﺪ، ﭘﻼک68‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻴﻦ اﻓﺘﺨﺎرى اﺻﻠﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 22942388 ﻓﺎﻛﺲ: 88121288‬ ‫87ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﻮى ﻧﺼﺮ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻮى ﻧﺼﺮ، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﭘﻼک 121‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﺰﻳﺰﻋﻠﻰ ﻇﻔﺮى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 70424288 ﻓﺎﻛﺲ: 70424288‬ ‫321‬
  • ‫97ـ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻠﺸﻬﺮ: آﻓﺮﻳﻘﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﺑﻠﻮار ﮔﻠﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎره 92‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻬﺮوزى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 42302022 ﻓﺎﻛﺲ: 33302022‬ ‫08ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻻﻟﻪ: ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻰ، ﻫﺘﻞ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻻﻟﻪ، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺣﺪى ﻣﻘﺪم‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 04707988 ﻓﺎﻛﺲ: 14707988‬ ‫18ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ: ﺑﻠﻮارﻛﺸﺎورز، ﭘﻼک 041‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺸﺎر‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 00988988 ﻓﺎﻛﺲ: 36328988‬ ‫28ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰى : ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز، ﺷﻤﺎره 56‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻳﺪا... اﻳﺮاﻧﻤﻨﺶ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 58297988 ﻓﺎﻛﺲ: 68297988‬ ‫38ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺪس: ﺷﻬﺮک ﻗﺪس، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﺣﺰادى، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻴﻒ،‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﻬﺮک ﻏﺮب، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺳﺪا... ﺧﺮﻣﻨﺪار‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 8ـ18247588 ﻓﺎﻛﺲ: 98247588‬ ‫48ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻘﺪس اردﺑﻴﻠﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻘﺪس اردﺑﻴﻠﻰ،ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺴﻴﺎن، ﻧﺒﺶ‬ ‫ﻛﻮﭼﻪ ﺣﻴﺪرى )ﺣﻜﻴﻢ(‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮآﺑﻰ آﻫﺎرى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 95273022ـ36273022 ﻓﺎﻛﺲ: 26273022‬ ‫58ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻼﺻﺪرا: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا، ﺑﻌﺪاز ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﻴﺮاز، ﭘﻼک 59‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ذﻛﺎﺋﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 95924088‬ ‫68ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪان آزادى: ﺧﻴﺎﺑﺎن آزادى، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﭘﻼک 827‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻛﺒﺮ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 9-7004066 ﻓﺎﻛﺲ: 09494066‬ ‫78ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪان ﺳﻠﻤﺎس: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺘﺤﻰ ﺷﻘﺎﻗﻰ، ﻣﻴﺪان ﺳﻠﻤﺎس، ﭘﻼک 021/45‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺳﻴﻒ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 01073388 ﻓﺎﻛﺲ: 11073388‬ ‫421‬
  • ‫88ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﻮر: ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻳﺖ ا... ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ، روﺑﺮوى ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﭘﻼک 1/021‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺑﻠﻘﺪر‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 40048044 ﻓﺎﻛﺲ: 72074044‬ ‫98ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺮداﻣﺎد ﺷﺮﻗﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮداﻣﺎد، ﻣﻴﺪان ﻣﺎدر، ﭘﻼک35‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ ﺑﻴﺎت‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 14220922 ﻓﺎﻛﺲ: 54220922‬ ‫09ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺮداﻣﺎد ﻏﺮﺑﻰ: ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ، اول ﻣﻴﺮداﻣﺎد ﻏﺮﺑﻰ، ﭘﻼک 222‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 38216688 ﻓﺎﻛﺲ: 08228888‬ ‫19ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺪه ﺷﻬﺮﻳﻮر: ﺧﻴﺎﺑﺎن 71 ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪا، ﭘﻼک 361‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻮﺟﺎور‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 7ـ62600533 ﻓﺎﻛﺲ: 42600533‬ ‫29ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﻓﺖ آﺑﺎد: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﺎﻓﺖ آﺑﺎد، ﭘﻼک 651‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: دروﻳﺸﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 30514266 ﻓﺎﻛﺲ: 20514266‬ ‫ﭼﺎﻟﻮس‬ ‫39ـ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﺎﻟﻮس: ﺧﻴﺎﺑﺎن71 ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﺟﻨﺐ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ:ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮروز زاده‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 4504222ـ1910 ﻓﺎﻛﺲ: 5982222ـ1910‬ ‫ﺧﺮم آﺑﺎد‬ ‫49ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﻬﺎرراه ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: روحاﻟﺪﻳﻦ رﺿﺎﻳﻰ ﭘﻮر‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 7594122-1660 ﻓﺎﻛﺲ: 2694122-1660‬ ‫دزﻓﻮل‬ ‫59ـ ﺷﻌﺒﻪ دزﻓﻮل: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ، ﭘﻼک 507‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﻬﺮان زاده‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0599522ـ1460 ﻓﺎﻛﺲ: 3699522ـ1460‬ ‫521‬
  • ‫رﺷﺖ‬ ‫69ـ ﺷﻌﺒﻪ رﺷﺖ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮى‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ آزاده‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0512223-1310 ﻓﺎﻛﺲ: 8505323 -1310‬ ‫79ـ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻠﺴﺎر: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﻠﺴﺎر رﺷﺖ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎرى ﻣﺼﻠﻰ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻌﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0093277-1310 ﻓﺎﻛﺲ: 2989577-1310‬ ‫89ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻻﻛﺎﻧﻰ: رﺷﺖ، ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮﻗﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻻﻛﺎﻧﻰ)22 ﺑﻬﻤﻦ(‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻴﻦ رﺣﻤﺘﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 3311222-1310 ﻓﺎﻛﺲ: 0257422-1310‬ ‫رﻓﺴﻨﺠﺎن‬ ‫99ـ ﺷﻌﺒﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، ﭘﻼک 81‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺒﺎﻏﻰ رﻧﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰآﺑﺎدى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0644325-1930 ﻓﺎﻛﺲ: 3489225-1930‬ ‫زاﻫﺪان‬ ‫001ـ ﺷﻌﺒﻪ زاﻫﺪان: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ، ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ و ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻤﻴﻨﻰ،‬ ‫ﭘﻼک 22‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻫﻮﺷﻨﮓ اﺣﻤﺪى ﭘﻮر‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 3844523-1450 ﻓﺎﻛﺲ: 7844523-1450‬ ‫زﻧﺠﺎن‬ ‫101ـ ﺷﻌﺒﻪ زﻧﺠﺎن : ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺸﻜﻰ، ﻣﻴﺪان رﺳﻞ، روﺑﺮوى ﻣﺨﺎﺑﺮات ﭘﻼک 894‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻛﺎﻇﻢ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0788624-1420 ﻓﺎﻛﺲ: 2788624-1420‬ ‫ﺳﺎرى‬ ‫201ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎرى: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻛﻴﻮﻣﺮث داراﻳﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 7496623-1510 ﻓﺎﻛﺲ: 3938423-1510‬ ‫ﺳﺎوه‬ ‫301ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎوه: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب، روﺑﺮوى ﭘﻞ ﮔﺬر ﻣﻬﺪى‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺣﺴﺎن ا... ﻋﻄﺎﺋﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1059222ـ5520 ﻓﺎﻛﺲ: 0085222ـ5520‬ ‫621‬
  • ‫ﺳﺒﺰوار‬ ‫401ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺒﺰوار: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺪآﺑﺎدى، ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن 12‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﻳﺤﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 7773422ـ1750 ﻓﺎﻛﺲ: 1873422ـ1750‬ ‫ﺳﻤﻨﺎن‬ ‫501ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻤﻨﺎن: ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1745433ـ1320 ﻓﺎﻛﺲ: 0845433ـ1320‬ ‫ﺳﻨﻨﺪج‬ ‫601ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻨﻨﺪج: ﻣﻴﺪان آزادى، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران، ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل ﻓﻴﻀﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 2888266-1780 ﻓﺎﻛﺲ: 1888266-1780‬ ‫ﺷﺎﻫﺮود‬ ‫701ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺎﻫﺮود: ﺧﻴﺎﺑﺎن 22 ﺑﻬﻤﻦ، ﻧﺒﺶ ﺧﺮﻗﺎﻧﻰ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﻟﻮ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 3066322-3720 ﻓﺎﻛﺲ: 0172422-3720‬ ‫ﺷﻬﺮرﺿﺎ‬ ‫801ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮرﺿﺎ: ﻣﻴﺪان ﻣﺪرس، ﺟﻨﺐ داروﺧﺎﻧﻪ رازى‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0022222-1230 ﻓﺎﻛﺲ: 2022222 -1230‬ ‫ﺷﻴﺮاز‬ ‫901ـ ﺷﻌﺒﻪ آزادى: ﻣﻴﺪان آزادى، اﺑﺘﺪاى ﺑﻠﻮار آزادى، ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ 02‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﻮدى راد‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 779722-1170 ﻓﺎﻛﺲ: 0779722-1170‬ ‫011ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻴﺮاز: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا، اول ﻗﺼﺮدﺷﺖ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻛﺎوس ﺷﻤﺲﻧﮋاد‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 5889626-1170 ﻓﺎﻛﺲ: 5894726 -1170‬ ‫111ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺼﺮ دﺷﺖ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺼﺮدﺷﺖ، ﺳﻪ راه ﻋﻔﻴﻒ آﺑﺎد‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻌﺼﻮم‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 3183626ـ1170 ﻓﻜﺲ: 4870726ـ1170‬ ‫211ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻌﺎﻟﻰ آﺑﺎد: ﺑﻠﻮار ﻣﻌﺎﻟﻰ آﺑﺎد، ﻧﺒﺶ 52 ﻣﺘﺮى دوﺳﺘﺎن، ﭘﻼک156‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻌﻴﻤﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 8151536ـ1170 ﻓﺎﻛﺲ: 3061536ـ1170‬ ‫721‬
  • ‫ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ‬ ‫311ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ: ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدى، ﺑﻠﻮار ﻛﻤﺮﺑﻨﺪى ﺳﺎﺑﻖ، ﺟﻨﺐ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﻠﻰ ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1923237-2770 ﻓﺎﻛﺲ: 1614237ـ2770‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ‬ ‫411ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠﻰ دروﻳﺸﻰﻧﻴﺎ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1065322ـ3210 ﻓﺎﻛﺲ: 3065322ـ3210‬ ‫ﻗﺰوﻳﻦ‬ ‫511ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺰوﻳﻦ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ، روﺑﺮوى اداره ﺑﺮق، ﭘﻼک 001‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻄﺎﻳﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1711422-1820 ﻓﺎﻛﺲ: 2711422-1820‬ ‫611ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪان ﻋﺪل: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ، ﻣﻴﺪان ﻋﺪل، ﭘﻼک 68‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 3117333-1820 ﻓﺎﻛﺲ: 4417633-1820‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫711ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﻢ: ﺑﻠﻮار اﻣﻴﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺴﻴﻨﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0366092-1520 ﻓﺎﻛﺲ: 1366092-1520‬ ‫ﻛﺎزرون‬ ‫811ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺎزرون: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﭼﻬﺎرراه ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﺷﻬﺪا‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺟﺴﺎس‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 3406122ـ1270‬ ‫ﻛﺎﺷﺎن‬ ‫911ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺎﺷﺎن: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﺋﻰ، ﺳﻪراه ﻣﻴﺪان ﻓﻴﺾ، اول ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻋﺒﺎس ﭼﺮﺧﭽﻰ ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 7766644ـ1630 ﻓﺎﻛﺲ: 8666444ـ1630‬ ‫821‬
  • ‫ﻛﺮج‬ ‫021ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺮج: ﺑﻠﻮار ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺧﻴﺮا... ﺧﺎﻛﺒﺎز‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ : 5203044-1620 ﻓﺎﻛﺲ: 6203044-1620‬ ‫121ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﺎدر: ﻣﻴﺪان ﻣﺎدر‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮداﻧﻰ ﻛﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0342472ـ1620 ﻓﺎﻛﺲ: 9242472ـ1620‬ ‫ﻛﺮﻣﺎن‬ ‫221ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻬﺎد: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎد، ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ 62‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0045642-1430 ﻓﺎﻛﺲ: 0827742-1430‬ ‫321ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺮﻣﺎن: ﺑﻠﻮار ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان، ﻧﺒﺶ ﺑﻠﻮار ﺣﻤﺰه‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻟﻚ زاده‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0706442-1430 ﻓﺎﻛﺲ: 2055542-1430‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬ ‫421ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه: ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ، ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺴﻴﺞ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻳﺪا... ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 4488228-1380 ﻓﺎﻛﺲ: 4499228-1380‬ ‫ﻛﻴﺶ‬ ‫521ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﻴﺶ: ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻨﺎﺋﻰ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﻛﺰى ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﻬﺪى ﺗﻜﺎور‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0580244-4670 ﻓﺎﻛﺲ: 0550244-4670‬ ‫ﮔﺮﮔﺎن‬ ‫621ـ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﺮﮔﺎن : ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ زاده‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0113522-1710 ﻓﺎﻛﺲ: 6674422-1710‬ ‫ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن‬ ‫721ـ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن: ﻣﻴﺪان ﺑﺴﻴﺞ، اﺑﺘﺪاى ﺑﻠﻮار ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﻮﻣﻨﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 6040523-2730 ﻓﺎﻛﺲ: 4140523-2730‬ ‫921‬
  • ‫ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس‬ ‫821ـ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺟﻨﻮﺑﻰ، ﭘﻼک 1691‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻗﺎﺿﻮى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 6007322-2710 ﻓﺎﻛﺲ: 0007322-2710‬ ‫ﻻر‬ ‫921ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻻر: ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻳﺖ ا... ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻻرى‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﻮدﻣﻬﺮ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0967333ـ1870 ﻓﺎﻛﺲ: 8115333ـ1870‬ ‫ﻻﻫﻴﺠﺎن‬ ‫031ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن: ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، روﺑﺮوى ﭘﺎرک اﺳﺘﺨﺮ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﻮد اﻛﺒﺮى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 9710224ـ1410 ﻓﺎﻛﺲ: 0810224ـ1410‬ ‫ﻟﻨﮕﺮود‬ ‫131ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻟﻨﮕﺮود: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، ﭘﻼک 22/4051‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﻬﺮاﺑﻴﺎن‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0022425-2410 ﻓﺎﻛﺲ: 4022425-2410‬ ‫ﻣﺮاﻏﻪ‬ ‫231ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮاﻏﻪ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ- ﺑﺎﻻﺗﺮ از اداره ﭘﺴﺖ، ﭘﻼک 002‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: آﺷﻴﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0062522-1240 ﻓﺎﻛﺲ: 0072522-1240‬ ‫ﻣﺸﻬﺪ‬ ‫331ـ ﺷﻌﺒﻪ اﺣﻤﺪآﺑﺎد: ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺣﻤﺪآﺑﺎد، ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺘﻮر و ﻗﺎﺋﻢ، ﭘﻼک 901‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﻮه ﺳﺮﻧﻮازى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 6005048-1150 ﻓﺎﻛﺲ: 5267048-1150‬ ‫431ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎز: ﻣﻴﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎز، اﺑﺘﺪاى ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎز‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻧﺠﺎرﻳﺎن‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 7774567-1150 ﻓﺎﻛﺲ: 3693567-1150‬ ‫031‬
  • ‫531ـ ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ: ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه، ﺟﻨﺐ ﻫﺘﻞ ﺷﻴﺮاز، ﭘﻼک 133‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ وارﺳﺘﻪ ﻳﺰدى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 1119448-1150 ﻓﺎﻛﺲ: 9924148-1150‬ ‫ﻧﻮر‬ ‫631ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮر: ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، روﺑﺮوى ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺣﺴﻴﻦ اﻛﺒﺮى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0606526ـ1515526ـ2210 ﻓﺎﻛﺲ: 1155526ـ2210‬ ‫ﻧﻮﺷﻬﺮ‬ ‫731ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ: ﻣﻴﺪان آزادى، اول ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ، ﺟﻨﺐ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﻣﻬﺮآور‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0063523ـ1910 ﻓﺎﻛﺲ: 6063523ـ1910‬ ‫ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر‬ ‫831ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر: ﭼﻬﺎرراه اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻰ، اﺑﺘﺪاى ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺷﻘﺎﻳﻘﻰ ﺛﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 0476122ـ1550 ﻓﺎﻛﺲ: 3476122ـ1550‬ ‫ﻫﻤﺪان‬ ‫931ـ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ: ﻣﻴﺪان ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ، اﺑﺘﺪاء ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: اﻓﻘﻰ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 3804538-1180 ﻓﺎﻛﺲ: 6804538-1180‬ ‫041ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻤﺪان: ﻣﻴﺪان ﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺧﻮاﻧﺴﺎرى‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 5308728-1180 ﻓﺎﻛﺲ: 3125728-1180‬ ‫ﻳﺰد‬ ‫141ـ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺰد: ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻳﺖ ا... ﻛﺎﺷﺎﻧﻰ، ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ، ﭘﻼک 5741‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ: آرﺷﺎم ﻧﻴﻜﻨﺎم‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ: 9552326-1530 ﻓﺎﻛﺲ: 3992426-1530‬ ‫131‬
  • 132