Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SEO by Ali Pour Zahmatkesh/ AUT University project

1,203 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

SEO by Ali Pour Zahmatkesh/ AUT University project

 1. 1. ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‬ ‫داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ‬ ‫در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ :‬ ‫ﻋﻠﯽ ﭘﻮرزﺣﻤﺘﮑﺶ‬ ‫اﺳﺘﺎد درس ﺳﻤﯿﻨﺎر :‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺻﺪﯾﻘﯽ‬ ‫دي ﻣﺎه 8831‬
 2. 2. ‫1 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﭼﮑﯿﺪه‬ ‫دﻧﯿﺎي ﭘﺮ رﻣﺰ و راز وب ) ‪ ( Web‬اﻣﺮوزه ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﯿﻌﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﺮ روز اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺟﺪﯾﺪي در وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از داده ﻫﺎ ﺑﻪ وب اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻮﺟﻮد‬ ‫ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺳﺌﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ, ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت و‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ؟‬ ‫ﺟﻮاب ﺳﺌﻮال اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ) ‪ ( Search Engines‬اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ) ‪ ( Sites‬ﺑﺎ ﭘﺮدازش و‬ ‫ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺌﻮال ﺑﻌﺪي‬ ‫اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ, در ﻟﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺠﺎي آن ﻗﺮار دارﯾﺪ؟‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﺑﺘﺪاي اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ داﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪ ) ‪ ( Rank‬ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي آن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ !‬ ‫در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺌﻮ‬ ‫) ‪ Search Engine Optimization‬ﯾﺎ ‪ ( SEO‬ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روش ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.‬
 3. 3. ‫2 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ........................................................................................................................................... 4‬ ‫‪‬‬ ‫آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ ............................................................................................................................. 6‬ ‫‪‬‬ ‫ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ ؟ .......................................................................................................................................................... 6‬ ‫‪o‬‬ ‫اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﺳﺌﻮ ............................................................................................................................................... 6‬ ‫‪o‬‬ ‫ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ؟ .................................................................................................. 8‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺌﻮ ............................................................................................................................... 9‬ ‫‪‬‬ ‫اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﺳﺌﻮ ................................................................................................................... 11‬ ‫‪‬‬ ‫اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ............................................................................................................................. 11‬ ‫‪o‬‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺎزرﺳﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ............................................................................................. 41‬ ‫‪o‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﮕﺎه ................................................................................................................. 61‬ ‫‪o‬‬ ‫اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺳﺌﻮ .............................................................................................................. 81‬ ‫‪‬‬ ‫‪ o‬ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺳﺌﻮ ........................................................................................................................................................ 81‬ ‫‪ o‬ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ............................................................................................................................................................... 81‬ ‫‪ o‬ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ....................................................................................................................................................... 81‬ ‫ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺌﻮ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ........................................................................................ 91‬ ‫‪‬‬ ‫01 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮ در ﺳﺌﻮ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ............................... 02‬ ‫‪‬‬ ‫02‬ ‫‪ o‬ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ....................................................................................................................................‬ ‫02‬ ‫‪ o‬ﺑﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ..........................................................................................................‬ ‫12‬ ‫‪ o‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﺗﮓ ﻫﺎي ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮔﺬاري ...............................................................................‬ ‫22‬ ‫‪ o‬ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ..............................................................................................................................................‬ ‫22‬ ‫‪ o‬ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ...........................................................................................................................................‬ ‫22‬ ‫‪ o‬داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ...............................................................................................................................................‬ ‫42‬ ‫‪ o‬ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه ................................................................................................................................‬ ‫62‬ ‫‪ o‬ﺑﺮﻗﺮاري ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ..................................................................................................................................‬ ‫72‬ ‫‪ o‬ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ................................................................................................................‬ ‫82‬ ‫‪ o‬ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻓﻠﺶ ...................................................................‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 8002 و 9002 ....................... 92‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ............................................................................................................................. 13‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ........................................................................................................................... 23‬ ‫‪‬‬
 4. 4. ‫3 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﺟﺪول ﻫﺎ‬ ‫ﺷﮑﻞ 1 : ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ .......................................................... 7‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 2 : ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه وب ....................................... 9‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 3 : ‪ Larry Page‬و ‪ Sergey Brin‬ﻣﻮﺳﺴﺎن ﮔﻮﮔﻞ ............................................................................. 01‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 4 : ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻋﺒﺎرت ‪11 ................................. San Francisco‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 5 : ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺰﻧﺪه ﺗﺤﺖ وب .............................................................. 11‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 6 : ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎزﮔﯽ داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰاﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه .......................................................................... 21‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 7 : ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻃﻮل ﻋﻤﺮ داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰاﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه .................................................................... 21‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 8 : ﻧﻤﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ............................................................................................... 21‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 9 : ﻧﻤﺎي وب ﺳﺎﯾﺖ ‪ DMOZ‬ﯾﺎ ‪ ODP‬در ﺳﺎل 0102 ) ‪13 .................................... ( www.dmoz.org‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 01 : ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه ‪ DMOZ‬ﯾﺎ ‪13 .................................................................................... ODP‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 11 : ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ‪ mcanerin .com‬و اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺪﻫﺎي ‪15 ................... robots.txt‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 21 : ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﺖ وب ............................................... 61‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 31 : ﻧﻤﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺌﻮ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ....................................................................... 91‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 41 : ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﮓ ‪ Title‬درون ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮورﮔﺮ .................................................................... 02‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 51 : ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﺎ ‪ Description‬و ﻣﺘﺎ ‪ Keywords‬درون ﯾﮏ ﺳﻨﺪ وب ............................... 12‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 61 : ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﻮاع ﺗﮓ ﻫﺎي ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮔﺬاري ............................................................................................. 12‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 71 : ﻧﻤﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ....................................................................................................... 32‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 81 : ﺟﺴﺘﺠﻮي واژه ‪ Search Engine Optimization‬در ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ............................ 42‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 91 : ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ ‪ Search Engine Optimization‬از ﭘﺎﯾﮕﺎه وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ..................................... 52‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 02 : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﯾﮕﺎه ‪ Wordtracker‬ﺑﺮاي ﻋﺒﺎرت ‪26 ....................................... chocolate‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 12 : ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ) ‪27 .............................................. ( Inbound Links‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 22 : ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ) ‪28 .................................... ( Social Media‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 32 : ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از 4 ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل 8002 ......................................... 92‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 42 : ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از 4 ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل 9002 .......................................... 03‬ ‫‪‬‬
 5. 5. ‫4 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در وب ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و در آن ﮐﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﯾﮑﯽ ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ‬ ‫ﺧﻮد را در وﺑﻼگ ) ‪ ( Weblog‬ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ, ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ, دﯾﮕﺮي ﮐﺘﺎب ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه اش اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ ﺧﺒﺮ ﻫﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺪون ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫وب ﮔﺮدي ﻧﻤﻮده, وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ.‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ. ﺷﺘﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ, آﻫﻨﮓ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮده ﻧﺸﺪ.‬ ‫در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد, ﺳﺮ زدن ﺑﻪ اﺑﺰار ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ) ‪ ( SE‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫دوﻣﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﻤﺪه ﮐﺎرﺑﺮان وب ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. روﯾﮑﺮد و ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎري در روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.‬ ‫ﻧﺎم ﮔﻮﮔﻞ ) ‪ ( Google‬و ﯾﺎﻫﻮ ) ‪ ( Yahoo‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎﺳﺖ و آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه ورود ﺑﻪ‬ ‫وب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان, ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ راﻫﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن رﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.‬ ‫اﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﮐﺎر ﺳﺎده اي ﺑﺎﺷﺪ, اﻫﻤﯿﺖ رﺗﺒﻪ ي ﺑﺎﻻ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود. زﯾﺮا ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. آﯾﺎ در ﮐﻨﮑﻮر ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اول ﺷﻮﻧﺪ ؟ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ! ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اول ﺷﻮﻧﺪ, ﭘﺲ ﮐﺴﺐ‬ ‫رﺗﺒﻪ ي ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.‬ ‫ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮐﺎر ﺳﺎده اي ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ, داﻧﺶ و اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز‬ ‫دارد. اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ﺗﻼش ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﺑﻬﺘﺮ در آن ﻫﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﯾﻨﯽ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ. ﺑﻪ‬ ‫داﻧﺶ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ, ﺳﺌﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫ﺳﺌﻮ ) ‪ ,( SEO‬ﺗﺨﺼﺼﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺌﻮ و اﻫﻤﯿﻦ آن ﺗﺎ آن ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻬﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮ درآﻣﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه دارد. دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ : ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ‬ ‫و ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻤﻮاره را ﮔﺸﺎي آﻧﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ.‬
 6. 6. ‫5 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺌﻮ از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎده ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در اداﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﺳﺌﻮ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ. در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺳﺌﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.‬ ‫اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻬﺒﻮدي در رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ و اﯾﻦ‬ ‫ﻫﺪف ﻣﺎﺳﺖ.‬
 7. 7. ‫6 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ‬ ‫ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ ؟‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻐﻮي ‪ SEO‬ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ ‪ Search Engine Optimization‬اﺳﺖ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺳﺌﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﺎت وﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﺎﻟﺐ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺻﻔﺤﺎت وب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ )در اﯾﺮان اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﺎﻫﻮ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ(. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮔﻮﮔﻞ، اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ي اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎﻻ از ﻃﺮف ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ‬ ‫ﮔﻮﮔﻞ ، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ي اول ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ي ) ‪ ( Page Title‬ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﮓ ﻫﺎ‬ ‫) ‪ ( Tags‬و ﻣﺘﺎ ﺗﮓ ﻫﺎ ) ‪ ،( Meta Tags‬ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ) ‪ ( Keywords‬و ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪي ) ‪ ( Phrase Keywords‬و‬ ‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﯾﺖ ) ‪ ( Webpage Content‬و ﮐﻼ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ دوﺳﺖ دارﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬ ‫ً‬ ‫اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﺳﺌﻮ‬ ‫روش ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ) ‪ ( Optimization‬را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮔﺮوه زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :‬ ‫روش ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ) ‪ ( Natural‬ﯾﺎ ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫1.‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯿﮏ ) ‪ ( Algorithmic‬ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ) ‪ ( Organic‬ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﻫﺎي‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺮدازش, ذﺧﯿﺮه و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روش در ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزش دروﻧﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ.‬ ‫2. روش ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫در اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ) ‪ Search Engine Marketing‬ﯾﺎ‬ ‫‪ ( SEM‬ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﺘﺎن را در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ.‬
 8. 8. ‫7 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از روش ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮد و ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را دارﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در روش‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ در روش‬ ‫ﺗﺠﺎري ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ و ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ, ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﮐﺎرﺑﺮان‬ ‫در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ.‬ ‫در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺎ روي ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ در روش ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ.‬ ‫در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ روش ﻫﺎ در‬ ‫آﻧﺠﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.‬ ‫ﺷﮑﻞ 1‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ‬
 9. 9. ‫8 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ؟‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺌﻮ ﭼﯿﺴﺖ ؟‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ اﯾﻨﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺑﺮﺷﻤﺮد :‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدن در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎي زﯾﺎدي را ﺑﻪ دﯾﺪار از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ.‬ ‫78 در ﺻﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ دارﻧﺪ.‬ ‫‪‬‬ ‫19 در ﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺶ از 052 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺴﺘﺠﻮ در روز در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد.‬ ‫‪‬‬ ‫37 در ﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد.‬ ‫‪‬‬ ‫5,3 ﺑﯿﻠﯿﻮن از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺮﻫﺎي از‬ ‫‪‬‬ ‫ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.‬ ‫ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ؟‬ ‫ﻫﺮ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫ﺳﺎزي ﮐﻨﺪ. ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎﺑﺮان‬ ‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ را در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.‬ ‫اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ روز ﮐﺮدن وب‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺌﻮ را در اﻟﻮﯾﺖ‬ ‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺷﻤﺎ را در‬ ‫ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.‬
 10. 10. ‫9 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اواﺳﻂ دﻫﺪ 0991 ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ وب و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺤﺘﻮاي‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آدرس ﭘﺎﯾﮕﺎه ) ‪ ( URL‬ﺧﻮد را در‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه ) ‪ ( Crowler‬در ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫آن را ﭘﺮدازش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ, اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاري و در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ ‫ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد داراي ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻮدﻧﺪ آدرس اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺰﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﺮدازش و اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻧﺪ. ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫داده ﺷﺪه در ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺳﺌﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻫﺎ ) ‪ ( Black Hat‬و ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ) ‪White‬‬ ‫‪ ( Hat‬ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ.‬ ‫ﺷﮑﻞ 2‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه وب‬ ‫در ﺳﺎل 7991 ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎرات ) ‪ ( Phrase Keywords‬اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺎرات ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿﺎز دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ) ‪ ( Keywords‬ﺑﻮد. ﺑﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻬﺎدن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم,‬ ‫ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﯾﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺳﻌﯽ در ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ‬ ‫در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮي ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.‬
 11. 11. ‫01 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫‪ Larry Page‬و ‪ Sergey Brin‬دو ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﭘﺮوژه اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﮏ راب ) ‪( Backrub‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻋﺪدي ﺑﯿﻦ 0 ﺗﺎ 01 ﺑﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻋﺪد ﮐﻪ ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ) ‪ ( Page Rank‬ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﻣﯿﺰان و ﻗﺪرت ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ‬ ‫دو ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 8991 ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در زﻣﯿﻨﻪ وب و‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 27% ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﺗﺤﺖ وب از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﮔﻞ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.‬ ‫ﺷﮑﻞ 3‬ ‫‪ Larry Page‬و ‪ Sergey Brin‬ﻣﻮﺳﺴﺎن ﮔﻮﮔﻞ‬ ‫در ﺣﺪود ﺳﺎل ﻫﺎي 4002 ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده درون ﮐﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي وب‬ ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﯾﺎدي در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺌﻮ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﻮﮔﻞ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 002 ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه وب ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻧﺒﻮد, ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي وب در ﭘﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ارﺗﻘﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺗﺒﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮي را در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.‬ ‫در ﺳﺎل 5002 ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزي ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد‬ ‫ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﻮد وارد‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﻫﺎ در ﺳﺎل 8002, ‪ Bruce Clay‬ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻤﻼ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ !‬ ‫در اواﺧﺮ ﺳﺎل 9002 ﺟﺴﺘﺠﻮي آﻧﻼﯾﻦ ) ‪ ( Online Search‬ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وب ﮔﺬاﺷﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎزه‬ ‫ﺑﻮدن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ) ‪ ( Social Media‬ﯾﺎ وﺑﻼگ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬
 12. 12. ‫11 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﺷﮑﻞ 4‬ ‫ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻌﺪ از ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻋﺒﺎرت ‪San Francisco‬‬ ‫اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﺳﺌﻮ‬ ‫اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه )‪( Getting Indexed‬‬ ‫ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ و ﯾﺎﻫﻮ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﺖ وب‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آن ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ آدرس ﺗﺤﺖ وب ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﺰﯾﺪن درون ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ آدرس ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫و آن ﻫﺎ را ﭘﺮدازش, اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاري و در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ ‫ﺷﮑﻞ 5‬ ‫ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺰﻧﺪه ﺗﺤﺖ وب‬
 13. 13. ‫21 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﺧﺰﻧﺪه ﻫﺎ از دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺎزﮔﯽ ) ‪ ( Freshness‬داده ﻫﺎ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ) ‪ ( Age‬داده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي داده اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺷﮑﻞ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد.‬ ‫ﺷﮑﻞ 6‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎزﮔﯽ داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰاﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه‬ ‫ﺷﮑﻞ 7‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻃﻮل ﻋﻤﺮ داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰاﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاري ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﻮح ﻃﯽ ﺷﺪه از داﯾﺮﮐﺘﻮري رﯾﺸﻪ ) ‪ ( Root Directory‬ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ‪ XML‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ) ‪ ( Sitemap‬ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺧﺰﯾﺪن را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ ‫ﺷﮑﻞ 8‬ ‫ﻧﻤﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ‬
 14. 14. ‫31 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آدرس ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‬ ‫داﯾﺮﮐﺘﻮري ﻫﺎ ) ‪ ( Directories‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. داﯾﺮﮐﺘﻮري ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اي ) ‪ ( Categorized Data‬از ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﻫﺎي ﺗﺤﺖ وب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ داﯾﺮﮐﺘﻮري‬ ‫ﯾﺎﻫﻮ ) ‪ ( Yahoo Directory‬و ﭘﺮوژه داﯾﺮﮐﺘﻮري ﺑﺎز ) ‪ Open Directory Project‬ﯾﺎ ‪ ( ODP‬ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دي ﻣﺰ‬ ‫) ‪ ( DMOZ‬اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.‬ ‫ﺷﮑﻞ 9‬ ‫ﻧﻤﺎي وب ﺳﺎﯾﺖ ‪ DMOZ‬ﯾﺎ ‪ ODP‬در ﺳﺎل 0102 ) ‪( www.dmoz.org‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 01‬ ‫ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه ‪ DMOZ‬ﯾﺎ ‪ODP‬‬
 15. 15. ‫41 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺎزرﺳﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ) ‪( Preventing Crawling‬‬ ‫ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از اﻧﺪﯾﺲ ﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ, ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰﻣﯽ اراﯾـﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ آن‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺰﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ را ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﮐـﺎر از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎﯾﻞ ‪ robots.txt‬ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ رﯾﺸﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه وب ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.‬ ‫در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درون اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را آورده اﯾﻢ :‬ ‫اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه وب‬ ‫‪‬‬ ‫* :‪User-agent‬‬ ‫:‪Disallow‬‬ ‫ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫‪‬‬ ‫* :‪User-agent‬‬ ‫/ :‪Disallow‬‬ ‫اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه وب ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از 4‬ ‫‪‬‬ ‫داﯾﺮﮐﺘﻮري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ‬ ‫* :‪User-agent‬‬ ‫/‪Disallow: /cgi-bin‬‬ ‫/‪Disallow: /images‬‬ ‫/‪Disallow: /tmp‬‬ ‫/‪Disallow: /private‬‬ ‫در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﮐﺪ ﻫﺎي ﻓﺎﯾﻞ ‪ robots.txt‬ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺧﻮاص ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮي ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫در اداﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :‬ ‫* :‪User-agent‬‬ ‫/‪Disallow: /downloads‬‬ ‫5/1 :‪Request-rate‬‬ ‫‪# maximum rate is one page every 5 seconds‬‬ ‫)‪Visit-time: 0600-0845 # only visit between 06:00 and 08:45 UTC (GMT‬‬ ‫ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ و اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﮐﺪ ﻫﺎي ﻓﺎﯾﻞ ‪ Robots.txt‬اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ, ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﻧﯿﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫‪http://www.mcanerin.com/EN/search-engine/robots-txt.asp‬‬
 16. 16. ‫51 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﺷﮑﻞ 11‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ‪ mcanerin.com‬و اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺪﻫﺎي ‪robots.txt‬‬
 17. 17. ‫61 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﮕﺎه ) ‪( Increasing Prominence‬‬ ‫روش ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫ﺑﺮﻗﺮاي ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﺴﺎن و ﺣﻮزه ﮐﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ‪ Cross Linking‬ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽ‬ ‫ﺷﻮد, ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ﮐﻪ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓـﺖ. ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ اﯾـﻦ ﻓـﺎﮐﺘﻮر‬ ‫ﺷﻤﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮي ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.‬ ‫ﺷﮑﻞ 21‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﺖ وب‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي‬ ‫ﺧﺰﻧﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﺎت, اﻧﺪازه آن ﮐﻠﻤﺎت در ﻣﺘﻦ, ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ آن‬ ‫ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ و ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﭘﺎﯾﮕﺎه را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ‬ ‫آن را دارﯾﻢ. ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ روي آن را دارﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ آن ﻫﺎ در ﻣﺘﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.‬
 18. 18. ‫71 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ) ‪( URL Normalization‬‬ ‫ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن از دﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ :‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫‪‬‬ ‫/‪HTTP://www.Example.com/ → http://www.example.com‬‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن داﯾﺮﮐﺘﻮري رﯾﺸﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ) ‪( Domain Name‬‬ ‫‪‬‬ ‫/‪http://www.example.com → http://www.example.com‬‬ ‫ﺣﺬف ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي اﯾﻨﺪﮐﺲ ) ‪ ( Index‬از ﻣﺴﯿﺮ داﻣﻨﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫/‪http://www.example.com/default.asp → http://www.example.com‬‬ ‫/‪http://www.example.com/a/index.html → http://www.example.com/a‬‬ ‫‪ ‬ﺣﺬف ﺷﻤﺎره درﮔﺎه ) ‪ ( Port‬ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ) ‪ ( Default‬از ﻧﺎم داﻣﻨﻪ‬ ‫‪http://www.example.com:80/bar.html → http://www.example.com/bar.html‬‬ ‫ﺣﺬف ﻋﺒﺎرت ‪ www‬از اﺑﺘﺪاي ﻧﺎم داﻣﻨﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫/‪http://www.example.com/ → http://example.com‬‬ ‫‪ ‬ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫‪http://www.example.com/../a/b/../c/./d.html → http://www.example.com/a/c/d.html‬‬ ‫ﺣﺬف ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ) ‪( Default Variables‬‬ ‫‪‬‬ ‫→ ‪http://www.example.com/display?id=&sort=ascending‬‬ ‫‪http://www.example.com/display‬‬
 19. 19. ‫81 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺳﺌﻮ‬ ‫ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ) ‪( Black Hat‬‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻧﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ دادن‬ ‫آن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﮔﺮدﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادي اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻧﺪ, ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻟﻘﺐ داده ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ روش ﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردي آن ﻫﺎ در از ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺣﺬف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺎ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ. در اداﻣﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد :‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﻔﯽ ) ‪ ( Hidden Text‬ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درون ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ درون ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎرج از ﺣﻮزه دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ درون ﺗﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﻔﯽ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﮏ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯿﮏ ﺷﺪه ) ‪( Cloaking Technique‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ) ‪( White Hat‬‬ ‫ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ از روش ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء رﺗﺒﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﻘﺐ ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ روش ﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ‬ ‫و راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﯿﺐ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺳﺮﯾﻊ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺌﻮ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﺪاوم و زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺎ 01 ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.‬ ‫ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ) ‪( Gray Hat‬‬ ‫ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻟﺐ ﻣﺮز دو دﺳﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻮزه آن ﻫﺎ دﻗﯿﻖ‬ ‫ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﻘﺐ ﮐﻼه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو روش ﺑﺎﻻ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﺗﺠﺎري ) ‪Purchasing‬‬ ‫‪ ( Links‬اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﮐﺎري ﺧﻮد ﮐﻪ داراي رﺗﺒﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺪﻫﻨﺪ.‬
 20. 20. ‫91 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺌﻮ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ 5 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ دور ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي دوره ﺑﻌﺪي وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ آن ﺑﺘﻮان در دور ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮي اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ :‬ ‫1. ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫2. ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫3. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه‬ ‫4. ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫5. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 1 دور ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺷﮑﻞ 31‬ ‫ﻧﻤﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺌﻮ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه‬
 21. 21. ‫02 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫01 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮ در ﺳﺌﻮ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫در اداﻣﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ 01 ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮﺗﺮ از ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺌﻮ ﺻﻮرت ﻣـﯽ ﭘـﺬﯾﺮد را ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ.‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم از ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺌﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.‬ ‫1 . ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﮐﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ‪ Title‬اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﮓ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺷـﻤﺎ را‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻣﯿﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي دﯾﮕـﺮ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. زﯾـﺮا ﮐـﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎي ﺟـﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ﺑﺎزدﯾـﺪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻮاردي را ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎم ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﺗﮓ ‪ Title‬ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﮐﻠﻤـﻪ ﮐﻠﯿـﺪي ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﺘـﺎن را در ﺑـﺮ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﻧﺎم ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي در آن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.‬ ‫>‪<title> Robots exclusion standard - Wikipedia, the free encyclopedia </title‬‬ ‫ﺷﮑﻞ 41‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﮓ ‪ Title‬درون ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮورﮔﺮ‬ ‫2 . ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﺗﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮓ ﻫﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺘﺎ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ‬ ‫‪ Keywords‬و ‪ Description‬اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺜﺎﻟﯽ از آن را در زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.‬ ‫> "‪< meta name="DESCRIPTION" content="meta description‬‬ ‫> "‪< meta name ="KEYWORDS" content="your keywords‬‬ ‫اﺟﺎز دﻫﯿﺪ ﮐﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه وب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺌﻮ راﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎ از ﭘﺎﯾﮕﺎه زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﺮدﯾﻢ :‬ ‫‪http://www.seo-vantage.co.uk‬‬
 22. 22. ‫12 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ در زﯾﺮ آورده اﯾﻢ :‬ ‫ﺷﮑﻞ 51‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﺎ ‪ Description‬و ﻣﺘﺎ ‪ Keywords‬درون ﯾﮏ ﺳﻨﺪ وب‬ ‫3 . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﺗﮓ ﻫﺎي ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮔﺬاري ) ‪( Heading‬‬ ‫از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﺗﮓ ﻫﺎي ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮔﺬاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از 1‪ H‬ﺷﺮوع و ﺑﻪ 6‪ H‬ﺧﺘﻢ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺗﮓ ﻫﺎ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﺖ دﻫﯽ ﻣﺘﻮن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﺎﻟﺖ آﺑﺸﺎري‬ ‫دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز از روي آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺘﻦ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ‬ ‫1‪ H‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﻮﻧﺖ را داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮن آن ﭘﺎﯾﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ‬ ‫ﭼﻪ ﻋﺪد ‪ H‬ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﺐ درون آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺜﻼ 6‪ H‬ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺘﻦ را ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬ ‫ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮓ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ.‬ ‫ﺷﮑﻞ 61‬
 23. 23. ‫22 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﻮاع ﺗﮓ ﻫﺎي ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮔﺬاري‬ ‫4 . ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺼﺎوﯾﺮ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻔﺤﺎت وب ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬ ‫اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮐﻮرﻧﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﭘﺮدازش ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Alt‬ﺑﺮاي ﺗﮓ ﻫﺎي‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ. اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ دو ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد :‬ ‫1. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫2. ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ در زﻣﺎن ﭘﺮدازش ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.‬ ‫در زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺪ اچ ﺗﯽ ام ال آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Alt‬آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.‬ ‫"‪<img alt="This is a spoken version of the article. Click here to listen‬‬ ‫-‪src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Sound-icon.svg/15px-Sound‬‬ ‫>/ "11"=‪icon.svg.png" width="15" height‬‬ ‫5 . ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺻﻔﺤﺎت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي روي ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ را در زﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :‬ ‫1. از ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮاي ﻧﺎم ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.‬ ‫2. اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Title‬ﺑﺮاي ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫در زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺪ اچ ﺗﯽ ام ال آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ‪ Title‬آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.‬ ‫>‪<a href="/wiki/Wikipedia:Media_help" title="Wikipedia:Media help" >Audio help</a‬‬ ‫6 . داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮدازش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ‪ XML‬ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ را ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺮدازش ﮐﺮده و در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﺑﺰار راﯾﮕﺎن و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟‬
 24. 24. ‫32 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫درون اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از درون‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻟﯿﻨﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. اﮔﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺰﻧﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﺣﺎل ﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ آن‬ ‫را داﺷﺘﻪ اﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺷﮑﻞ 71‬ ‫ﻧﻤﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﯾﮏ ﮐﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﯾﺖ در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ:‬ ‫>?8-‪<?"xml version="1.0" encoding="UTF‬‬ ‫>9.0/‪< "urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap‬‬ ‫>‪<url‬‬ ‫>‪<loc>http://domain.tld/</loc‬‬ ‫>‪<lastmod>2008-01-01</lastmod‬‬ ‫>‪<changefreq>daily</changefreq‬‬ ‫>‪<priority>0.1</priority‬‬ ‫>/‪<url‬‬ ‫>/‪<urlset‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ 4 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﮓ ‪ Loc‬ﻣﻌﺮف آدرس ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺻـﻔﺤﻪ اﺳـﺖ.‬ ‫ﺗﮓ ‪ Lastmod‬ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﺗـﮓ ‪ Changefreq‬ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿـﺮات روي ﻓﺎﯾـﻞ را‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪه ﻣﺜﻼ اﯾﻦ آدرس ﻫﺮ روز ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪي را در ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣـﯽ ﮔـﺬارد. ﺗـﮓ ‪ Priority‬ﻣﯿـﺰان‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ آدرس را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.‬
 25. 25. ‫42 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫7 . ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزي ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ, ﺗﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﺎ, ﻧﺎم و ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﺗـﺼﺎوﯾﺮ و‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷـﻮﻧﺪ. اﻣـﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. ﯾﻌﻨـﯽ درون ﺻـﻔﺤﻪ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﮓ ﻫﺎي ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ. اﮔـﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي آن در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺿـﻌﯿﻔﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و در ﺿـﻤﻦ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺳﻌﯽ در ﻓﺮﯾﺐ آن ﻫﺎ دارﯾﺪ !‬ ‫ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﯾﺎ ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪي درون ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪي ﺧﻮد‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.‬ ‫ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ واژه ‪ Search Engine Optimization‬را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ اوﻟﯿﻦ رﺗﺒﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ) ‪ ( Wikipedia‬اﺳﺖ! ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ؟‬ ‫ﺷﮑﻞ 81‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮي واژه ‪ Search Engine Optimization‬در ﮔﻮﮔﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ‬ ‫اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺶ را در آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﺎم ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﺘﺪاي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﮓ‬ ‫ﻫﺎي ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. درون ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻓﻮر از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه در رﺗﺒﻪ اول ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت زﯾﺎد ﻫﻢ دور از ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ و ﺧﻮب وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.‬
 26. 26. ‫52 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﺷﮑﻞ 91‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺤﻪ ‪ Search Engine Optimization‬از ﭘﺎﯾﮕﺎه وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ آدرس ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ و‬ ‫ﻣﺤﺘﻮاي آن را ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﮑﺮار, ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮار, ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺒﺎرت و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ را اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ !‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻧﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ) ‪ ( Keyword Analysis‬ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺧﻮزه ﮐﺎري ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻫﺪﻓﺸﺎن از ﭼﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد :‬ ‫‪‬‬ ‫‪https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal‬‬ ‫‪‬‬ ‫/‪http://freekeywords.wordtracker.com‬‬ ‫ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﮑﻼت از ﭼﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﯾﮑﯽ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎ از‬ ‫ﭘﺎﯾﮕﺎه ‪ Wordtracker‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.‬
 27. 27. ‫62 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﺷﮑﻞ 02‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎﯾﮕﺎه ‪ Wordtracker‬ﺑﺮاي ﻋﺒﺎرت ‪chocolate‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از واژه ‪ chocolate‬ﺑﻮده ﺑﺎ 5976 درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ واژه در اﺑﺘﺪاي ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎرﺑﺮان از آن واژه ﺑﺮاي‬ ‫رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ!‬ ‫اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﺰار ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬ ‫8 . ﺑﺮﻗﺮاري ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﻗﺪرﺗﯽ را در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺌﻮ ﺑﺎزي ﻣﮑﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوب را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﻟﯿﻨﮏ دﻫﯽ :‬ ‫1. ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ) ‪( Inbound Links‬‬ ‫2. ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه ) ‪( Outbound Links‬‬ ‫3. ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ) ‪( Internal Links‬‬
 28. 28. ‫72 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ) ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻬﺮان (‬ ‫روﺷﻬﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ داراي ﭘﯿﺞ رﻧﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺎﺷﺪ آن ﻟﯿﻨﮏ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و رﺗﺒﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﺮد.‬ ‫ﺷﮑﻞ 12‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ) ‪( Inbound Links‬‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻗﺪرت و رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮي را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧـﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﺘﺎن ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺻـﻔﺤﺎت داده ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ از‬ ‫اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ. ﺳـﻌﯽ ﮐﻨﯿـﺪ‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ را در ﭘﺎﯾـﺎن ﺻـﻔﺤﻪ, ﭼـﻮن ﻣﮑـﺎن‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ درون ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.‬ ‫9 . ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ) ‪( Social Media‬‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺲ ﺑـﻮك ) ‪ , ( Facebook‬اورﮐـﺎت ) ‪, ( Orkut‬‬ ‫ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ) ‪ , ( Twitter‬ﻣﺎي اﺳﭙﯿﺲ ) ‪ , ( Myspace‬دﯾﮓ ) ‪ ( Digg‬و ... ﮐﻪ ﮐـﺎرﺑﺮان ﺑـﺴﯿﺎر زﯾـﺎدي دارﻧـﺪ و روزاﻧـﻪ در آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. دﻧﯿﺎي وب ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ‬ ‫ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي وب 2 ) 2 ‪ ( Web‬ﺑﺠﺎي وب 1 ) 1‪ ( Web‬ﻫﺴﺘﯿﻢ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ از رﺗﺒﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑﻬـﺮه ﺑﺒﺮﯾـﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺎﯾﮕـﺎه‬ ‫ﺧﻮدﺗﺎن را در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

×