Nofc

936 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
936
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nofc

 1. 1. NOFC NOFC NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE CURS: 2012 - 2013 ESCOLA JOSEP M. SOLER I GENÉ MONTBRIÓ DEL CAMP
 2. 2. NOFC ÍNDEX PREÀMBUL 1) INTRODUCCIÓ. NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA 2) DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT 2.1) Drets dels alumnes 2.2) Deures dels alumnes 3) DRETS I DEURES DELS MESTRES 3.1) L’adscripció del professorat. 3.2) Permisos i substitucions 3.3) Llicències i permisos 3.4) Sortides escolars 4) FALTES DEL PROFESSORAT 5) DRETS I DEURES DEL PERSONAL P.A.S 6) DRETS I DEURES DELS PARES, MARES O TUTORS LEGALS DE L’ALUMNAT 7) FUNCIONAMENT DEL CENTRE 7.1) Entrades i sortides: assistència i retards 7.2) Canvis de classe 7.3) Esbarjo: menjar 7.4) Serveis 7.5) Menjador escolar 7.6) Activitats fora de l’escola 7.7) Aparells electrònics de lleure i mòbils 7.8) Neteja i desperfectes 7.9) Farmaciola, medicaments i accidents 7.10) L’edifici 7.11) El pati 7.12) Biblioteca 7.13) Visites i tutories 7.14) Admissió d’alumnes malalts 6.15) Planificació excursions 7.16) Del material fungible 8) FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR 9) CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 10) ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT D’ABSENTISME DE L’ALUMNAT. 11) ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES 12) DE LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA 13) CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA 13.1) Faltes de disciplina dels alumnes 13.2) Mesures correctores i sancions 14) NORMATIVA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ANNEXOS Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 2
 3. 3. NOFC PREÀMBUL Els centres han de determinar les seves normes d’organització i funcionament ( NOFC) que han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre (PEC) i en la seva programació anual. Correspon al Consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic aprovar les normes d’organització i funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts. En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre s’han de determinar: 1) L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre, i la concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar l’organització pedagògica, el rendiment de comptes al Consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu i, si escau, l’aplicació dels acords de corresponsabilitat. 2) El procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu. 3) Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre. 4) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, col·lectivament i individualitzadament, així com els mecanismes de publicitat necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades. 5) L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat. Normativa vigent: - Articles 35 i 36 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, i dels articles 23 i 24 de la Llei 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. - Capítol 1 i 2 del títol 2 del decret 279/2006 de 4 de juliol sobre els drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius. - Articles 37.1, 37.3 i 38 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, i de l’article 25 de la Llei 102/2010, 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. - Article 92 i 106 del decret 1/1997 de 31 d’octubre DOGC 2509 de 3-11-1997, drets dels professors. -Article 108 del decret 1/1997 de 31 d’octubre DOGC 2509 de 3-11-1997 i decret 243/1995 de 27 de juny sobre el reglament de règim intern disciplinari, DOGC 2100 de 13-09-1995, Deures dels professors. 1). INTRODUCCIÓ L’escola Josep M. Soler i Gené de Montbrió del Camp és un centre obert a tota classe d’alumnes, amb edat i capacitat per rebre l’educació i els aprenentatges corresponents a educació infantil i educació primària, sense cap tipus de discriminació de sexe, raça, funcionalisme o creença. Es proposa donar l’ensenyament corresponent a educació infantil i educació primària i col·laborar en el desenvolupament equilibrat de la personalitat del nen, en un ambient de tranquil·litat, respecte a la persona, llibertat, col·laboració i responsabilitat. Accepta i busca tota classe d’iniciatives docents i pedagògica en bé dels alumnes. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 3
 4. 4. NOFC Respecta les diferents creences, està disposat a col·laborar amb els pares, posant tota l’atenció en elles, dins la llei i la Constitució. Considera que el nen necessita un ambient de pau, unitat i estabilitat afectiva, creant un clima adequat en aquestes condicions. Té com a objectiu principal l’educació integral de l’alumne. Normes generals de convivència a) La convivència es basarà en el respecte a la persona, en la confiança, en el respecte a les funcions dels òrgans i persones, en l’acompliment de les lleis i normes establertes en NOFC. b) Sent l’escola un centre docent i educatiu, es fomentarà tot allò que pugui ajudar a complir aquestes funcions. Al mateix temps el personal del Centre haurà de procurar que la seva conducta no sigui obstacle en l’educació dels alumnes i en l’harmònica convivència de tots. c) Per a l’harmonia i el bon funcionament de l’escola, és del tot necessari el respecte a les funcions que la llei i el present Reglament atribueixen a les persones i òrgans col·legiats i personals del Centre. d) En cas d’errades o desavinences hom procurarà solucionar-ho mitjançant el diàleg amb els interessats, tot recorrent a altres mesures, tan sols quan aquestes es mostrin inoperants. En qualsevol cas, abans de prendre qualsevol mesura haurà de fer-se una adequada informació i un canvi d’impressions amb la persona o persones interessades. 2) DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT 2.1) Drets dels alumnes Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de qualitat. A més dels drets reconeguts per la Constitució, l’estatut i la regulació orgànica del dret a l’educació, tenen dret a: 1) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 2) Accedir a la formació permanent. 3) Rebre una educació que estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i incentivi i valori l’esforç i el rendiment. 4) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 5) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 6) Ésser educats en la responsabilitat. 7) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació. 8) Ésser educats en el discurs audiovisual. 9) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives. 10) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament. 11) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 12) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 13) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 14) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 15) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 4
 5. 5. NOFC 2.2) Deures dels alumnes Estudiar per aprendre és el deure principal bàsic dels alumnes que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica, i sens perjudici de les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: 1) Assistir a classe regularment i puntualment i a totes les activitats escolars. 2) Participar en les activitats educatives del centre. 3) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 4) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat i la resta del personal del Centre i als seus pares. 5) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 6) Complir les normes de convivència del centre. 7) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 8) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 9) Respectar el Projecte Educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 10) Fer un bon ús de l’edifici, les instal·lacions i el material didàctic del centre. 11) En cas d’absència és obligada la seva justificació. Les absències seran anotades pel professor. 12) L’alumne haurà de venir degudament net i endreçat. El professor, si ho considera necessari, avisarà als pares per a que prengui les mesures adients. 13). En cas d' absència per malaltia contagiosa, haurà d’aportar la corresponent justificació mèdica que autoritzi la seva reinserció a la classe. Sense aquesta autorització i en previsió de contagi, hom no permetrà el retorn a la classe. 3) DRETS I DEURES DEL MESTRES 3.1) Normes de convivència 1. Per tal d’aconseguir la major eficàcia en la seva tasca haurà d’esforçar-se per adquirir la formació pedagògica adequada a les diferents disciplines que li són encarregades tot intentant aixecar el nivell acadèmic i pedagògic del Centre. 2. Faran partícips de la seva experiència a la resta de professors, tot intercanviant criteris i bones pràctiques. 3. Mantindrà la disciplina i ordre de la forma adequada, tot fent-se respectar pels alumnes. 4. Procurarà conviure amb els alumnes a la classe, esbarjo i sortides, tot creant així un clima de confiança i amistat que afavoreixi la comunicació de l’alumne. 5. Haurà d’assistir puntualment al treball i romandre-hi el temps assenyalat sense interrupcions o absències no motivades per causes justificades. 6. En cas d’absències per assumptes personals els professors s'atendran a la normativa sobre vacances, llicències i permisos que hi ha al capítol VII de la Llei de la Funció Pública de l’administració. 7. Durant les absències per malaltia ho comunicarà quan abans millor al Director per a que pugui fer les oportunes gestions per deixar la classe degudament atesa. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 5
 6. 6. NOFC Si aquestes absències són d’una durada superior a un dia caldrà presentar la corresponent baixa i alta mèdica a la direcció. 8. Procurarà posar la màxima cura en acomplir l’articulat de les present NOFC. 3.2) L’adscripció del professorat · Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora del centre per un curs acadèmic com a mínim, havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents. · El director o directora informa el Consell Escolar del centre i el claustre de professorat del nomenament i cessament de tutors i tutores. 3.3) Permisos i substitucions · El professorat està obligat a complir l’horari i el calendari d’activitats establert en la programació general del centre i a assistir als claustres, a les reunions de cicle i altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general del centre i que siguin degudament convocades per la direcció, coordinadors de cicle o responsables de comissions. · Totes les absències es comunicaran, amb el màxim d’antelació que sigui possible a la direcció del centre per tal que les classes puguin ser degudament ateses. També es deixarà un pla de treball a l’aula. Una vegada reincorporat al lloc de treball es presentarà el corresponent justificant. · Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís. Aquestes llicències i permisos es concediran en funció de la normativa del curs escolar que estigui vigent. 3.4) En casos de llicencia i permís no cobertes pel Departament les classes quedaran ateses de la següent manera: A començament de curs es farà un quadrant de substitucions entre les hores d’exclusiva, coordinació, treball personal i substitucions. Sempre que es pugui s’equilibrarà les substitucions entre els mestres disponibles. En cas de disponibilitat de més d’un mestre s’assignarà al mestre que normalment té més presència al grup d’aquests alumnes. Si calgués, els alumnes es repartirien entre les classes del nivell superior següent i/o inferior, segons decisió de l’Equip Directiu. 3.5) Sortides Escolars Davant la demanda creada al claustre de mestres i la necessitat de regular la participació del professorat en les excursions, colònies i sortides escolars, cal crear una regulació i una normativa al respecte. Creiem que s’han de diferenciar dos tipus diferents de sortides: a) Sortides organitzades pels tutors/es dels diferents cicles de l’escola: S’engloben en aquest apartat les colònies, sortides i visites escolars, les sortides de fi de curs, les sortides per la localitat, … és a dir, totes aquelles sortides organitzades pels tutors/es dels diferents cicles i que van dirigides a un curs o cicle en concret. En aquest cas, els mestres tutors/es seran els que tindran prioritat a l’hora de realitzar la sortida i acompanyar els seus alumnes en la realització de l’activitat, ja que aquesta sortida requereix un treball previ i un treball posterior que cal realitzar a l’aula amb el tutor/a. El nombre de mestres que participaran en la sortida es farà seguint la normativa establerta en les normes d’inici de curs que fixen la relació professoratalumnat en cada un dels cicles. Els alumnes que no assisteixin a les sortides es Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 6
 7. 7. NOFC quedaran a una classe dels grups que es queden al centre, amb feina per fer. La feina caldrà que la deixi preparada el mestre tutor. b) Sortides organitzades per un mestre/a especialista o tutor/a en concret: S’engloben en aquest apartat les activitats que organitza un mestre/a i que tenen a veure amb la seva especialitat o tutoria: Comenius, colònies d’anglès, sortides a actuacions musicals, … En aquest cas, el mestre/a organitzador de l’activitat té preferència a l’hora d’acompanyar l’alumnat. Naturalment aquest mestre/a no podrà realitzar la sortida sol, per tant, ha de demanar la col·laboració d’altres professors/es que l’acompanyin en aquesta activitat. No s’acceptarà cap justificant de pagament fóra del termini establert. -Drets del professorat 1. Els mestres, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics següents: a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 104, en el marc del Projecte Educatiu del Centre. b) Accedir a la promoció professional. c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. Aquests drets es poden concretar en els següents: a) Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral docent en funció de la pròpia situació contractual. b) Autonomia, dins el seu curs o àrea, a fi d’assolir els objectius de la programació general del centre i del seu projecte educatiu. c) Respecte a la seva dignitat personal i professional. d) Ser informat de la gestió del centre per mitjà del Claustre de Professors o dels representants als òrgans col·legiats. e) Dret a lliure reunió, tant per tractar d’assumptes pedagògics com laborals, després d’haver-ho comunicat al director. f) A assistir a totes les reunions de Claustre, amb veu i vot. g) A assistir, amb veu i vot, a totes les reunions de cicle o comissions que li pertoquen, com també‚ a les dels altres òrgans del centre que li corresponguin. h) Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·lectius del centre. i) A portar sota la seva responsabilitat la formació del grup classe d'alumnes que li han estat encomanats. j) Convocar els pares o tutors dels alumnes, individualment o col·lectivament, per tractar d’assumptes propis de la seva educació. k) A sancionar les faltes lleus. -Deures del professorat Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics següents: a) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del Projecte Educatiu. b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat democràtica. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 7
 8. 8. NOFC c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent. Tots aquests deures es poden concretar en: a) Assistir amb puntualitat a les classes i reunions de les quals sigui membre. b) Prendre part, juntament amb el seu grup d’alumnes, en les activitats aprovades en la Programació Anual del centre. c) Realitzar les funcions de coordinació i representació per a les quals va ser elegit. d) Col·laborar en el compliment de les decisions aprovades pels òrgans col·legiats relatives a la funció docent. e) Mantenir amb els alumnes i els pares un clima de col·laboració amb assistència a les reunions o entrevistes periòdiques programades a aquest efecte. f) Desenvolupar una avaluació contínua dels alumnes, i informar periòdicament als pares. g) Autovalorar periòdicament la seva activitat educativa. h) Conèixer l’entorn en el que es mouen els seus alumnes. i) Controlar l’assistència, puntualitat i comportament dels alumnes. j) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees i les matèries que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen l’atribució docent. k) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. l) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge. m) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. n) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el procés educatiu. o) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades. p) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin adjudicades. q) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i la millora contínua dels processos d’ensenyament. r) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, si són programades pel Centre, en acord de claustre. s) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina metodològica. t) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars. Totes aquestes funcions s’exerceixen en el marc dels drets i els deures establerts per les lleis. Així, l’exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei d’educació de Catalunya comporta el dret de participar en els òrgans del centre, d’acord amb el que estableixen les lleis. A més, la funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar els valors de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa i del treball en equip. 4.) FALTES DEL PROFESSORAT Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 8
 9. 9. NOFC Faltes lleus Es consideraran com a faltes lleus: 1) El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions. 2) La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l’Administració. 3) La manca d’assistència al treball injustificada d’un dia. 4) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada. 5) La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no causa perjudicis greus. 6) L’incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixi falta molt greu o greu. Faltes greus Es consideren com a faltes greus: 1) L’incompliment de les ordres que provenen dels superiors i les autoritats que pugui afectar la tasca del lloc de treball, dins els límits assenyalats per l’article 108.2.b de la Llei de la Funció Pública (LFPG 1997). 2) L’abús d’autoritat en l’exercici del càrrec. 3) La manca de consideració envers els administrats o el personal al servei de l’Administració en l’exercici de les seves funcions. 4) El fet d’originar enfrontaments en els centres de treball o de prendre-hi part. 5) La tolerància dels superiors respecte a la comissió de faltes molt greus o greus dels seus subordinats. 6) Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que causin un dany a l’Administració, als administrats o als companys. 7) L’incompliment del deure de reserva professional, pel que fa als assumptes que coneix per raó del seu càrrec, si causa perjudici a l’Administració o s’utilitza en benefici propi. 8) La intervenció en un procediment administratiu havent-hi motius d’abstenció establerts per via legal. 9) La negativa a acomplir tasques que li són ordenades pels superiors per satisfer necessitats de compliment urgent, d’acord amb el disposa l’article 108.2.b de la LFPG (1997). 10) L’emissió d’informes, l’adopció d’acords o l’acompliment d’actuacions manifestament il·legals, si causa perjudici a l’administració o als ciutadans i no constitueix falta molt greu. 11) El fet de causar danys greus en els locals, els materials o els documents del servei. 12) L’atemptat greu contra la dignitat dels funcionaris o de l’Administració. 13) L’exercici d’activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions sense haver obtingut l’autorització pertinent. 14) La manca de rendiment que afecti el funcionament normal dels serveis, si no constitueix falta molt greu. 15) L’incompliment injustificat de la jornada i l’horari de treball. 16) La tercera falta injustificada d’assistència al treball en un període de tres mesos, si les dues anteriors han estat sancionades com a faltes lleus. 17) Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d’horaris o a impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l’horari de treball. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 9
 10. 10. NOFC 18) La pertorbació greu del servei. 19) En general, L’incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de la funció encomanada al funcionari. 20) La reincidència en faltes lleus. Faltes molt greus Es consideraran com a faltes molt greus: 1) L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l’estatut en l’exercici de la funció pública. 2) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 3) L’abandonament del servei. 4) L’adopció d’acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a l’Administració o als ciutadans. 5) La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per la llei o qualificats com a tals. 6) La falta notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les tasques encomanades. 7) La violació de la neutralitat o de la independència polítiques, servint-se de les facultats atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i àmbit. 8) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 9) L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals. 10) La realització d’actes dirigits a coartar el lliure exercici del dret de vaga. 11) La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per la Llei. 12) L’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims que siguin fixats, en cas de vaga, per tal de garantir la prestació de serveis que es considerin essencials. 13) La realització d’actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les idees i de les opinions. 14) El fet de causar per negligència greu o per mala fe danys molt greus al patrimoni i els béns de la Generalitat. 15) El fet d’haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en ell període d’un any. 5. DRETS I DEURES DEL PERSONAL P.A.S Amb caràcter general i si les determina la direcció del centre per raó de les necessitats i característiques d’aquest, les funcions i tasques concretes del personal administratiu, són les següents funcions: a) Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. b) Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc. c) Gestió administrativa i tramitació dels assumptes propis del centre. Aquestes funcions comporten les tasques següents: a) Arxiu i classificació de la documentació del centre. b) Despatx de la correspondència: recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig, etc. c) Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 10
 11. 11. NOFC d) Gestió informàtica de dades; domini de l’aplicació informàtica corresponent: SAGA o altres. e) Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre. f) Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal: baixes, permisos, etc. g) Comandes de material, comprovació d’albarans, etc., d’acord amb l’encàrrec rebut de la direcció o la secretaria del centre. h) Manteniment de l’inventari. i) Control de documents comptables simples. j) Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast: disposicions, comunicats, etc. Pel que fa a les funcions de la Tècnica d’Educació Infantil (TEI) són les Següents: Col·laborar amb els/les mestres-tutors/es del primer curs del segon cicle de l'educació infantil en el procés educatiu de l'alumnat, principalment en el desenvolupament d'hàbits d'autonomia i en l'atenció a la les necessitats bàsiques dels infants. Aquestes funcions comporten les tasques següents: a)Participar en la preparació i desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge: organització de l'aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió. b) Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge d'hàbits d'autonomia de l'alumnat. c) Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor. d) Col·laborar en les activitats específiques d'atenció a les necessitats bàsiques dels infants. e) Participar en processos d'observació dels infants. 6. DRETS I DEURES DELS PARES, MARES O TUTORS LEGALS 6.1) Drets dels pares/ mares o tutors legals Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament d’educació preveu els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria. Per altra banda, les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre: 1) El Projecte Educatiu. 2) El caràcter propi del centre. 3) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 4) La Carta de Compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les famílies. 5) Les normes d’organització i funcionament del centre. 6)Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 11
 12. 12. NOFC 7) La programació general anual del centre. 8) Les beques i els ajuts a l’estudi. 6.2) Deures del pares/mares o tutors legals Tenint en compte que el nen necessita una seguretat i una constància en les normes de convivència i que de res serveix el que hem assenyalat i exigit en l’escola sense el recolzament de la família... 1. Els pares hauran de no obstaculitzar l’educació dels fills amb el seu exemple. 2. Tractaran de crear un clima de convivència que permeti al nen trobar-se bé a casa i comunicar els seus sentiments. 3. Mantindran freqüents contactes amb els tutors i professors a fi i efecte d’anar d’acord amb la mateixa línia educativa. 4. Hauran d’anotar a l’agenda , telefonar o bé presentar-se a l’escola quan falti algun dels seus fills a classe. Aquesta justificació haurà de ser motivada. 5. Hauran d’aportar el material mínim exigit per la bona marxa de l’alumne. 6. Procuraran assistir a les reunions generals o a les demandes dels tutors sempre que siguin convocats. 7. Procuraran posar la màxima cura en acomplir aquest articulat del Reglament i en complir allò que van signar en la Carta de Compromís Educatiu. 8. Respectar el Projecte Educatiu i el caràcter propi del centre, participar activament en l’educació de llurs fills, contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar, participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar, de les reunions de tutoria i les entrevistes amb els tutors, i a través de l’associació de mares i pares del centre (AMPA). 6.3) De les associacions de pares 1. Els pares dels alumnes tenen garantida la llibertat d’associació en l’àmbit educatiu. 2. Les associacions de pares d’alumnes assumiran, entre d’altres, les següents finalitats: • Assistir els pares o tutors en tot allò que concerneixi a l’educació de llurs fills. • Col·laborar en les activitats educatives del Centre. • Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els Consells escolars. • Promoure activitats de formació de pares. • Totes aquelles que reglamentàriament li siguin donades per la normativa d’associacions de pares. 3. En aquest centre docent podran existir associacions de pares d’alumnes integrades per pares o tutors d’aquells. 4. L’A.M.P.A podrà utilitzar les instal·lacions del centre autoritzades per la Direcció del centre a l’inici del curs, necessàries per al desenvolupament de les activitats extraescolars planificades i aprovades pel Consell Escolar, sempre i quan hi hagi un adult que se’n faci responsable. 5. Les associacions de pares seran responsables de les accions derivades de la realització de les seves activitats, així com de l’abonament de les despeses. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 12
 13. 13. NOFC 6. La utilització dels locals del Centre en activitats no integrades a la vida escolar, requerirà la prèvia comunicació i aprovació per part de la Direcció del centre i de l’Ajuntament. 6.4) De les activitats extraescolars. 1. L’ associació de pares d’alumnes podrà organitzar activitats complementàries a les docents, fora de l’horari escolar, així com realitzar les seves reunions i assemblees. 2. Haurà de notificar a la Direcció l’horari d’aquestes activitats, així com els locals i materials del Centre que empraran i les persones responsables de les activitats. 3. El material del Centre que hom utilitzi tant en les activitats d’aula com de fora d’aula haurà de retornar-ne al seu lloc i conservar-lo en bon estat d’ús. 7. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 7.1) Entrades, sortides, assistència i retards 1. L’horari d’entrada al matí serà les 9 hores i per la tarda les 15 hores. Deu minuts més tard es tancarà la porta d’entrada. Els pares dels alumnes que arribin més tard de l’hora establerta hauran de signar el llibre dels retards explicant-ne el motiu. 2.)Per tal d’entrar a les classe, Els alumnes d’E. I. i de C. I. faran una filera davant del punt de trobada per entrar a la classe. Els alumnes C.M. i C.S. faran filera al pati i el professor encarregat els recollirà per fer-los entrar a classe tant al matí com a la tarda. 3.)Sortida de l'escola: Els nens i nenes d’Educació Infantil i C.I. han de ser recollits per adults coneguts. Si hi ha alguna variació en aquesta rutina s’ha informar a la tutora i omplir el document pertinent amb la autorització del pare o la mare. En el cas que la persona a recollir sigui un germà o germana al centre també s’haurà de signar la autorització a principi de curs. A partir de tercer, a l’hora de la sortida cada alumne/a marxarà cap a casa des de la seva aula. 4. Una vegada dins el recinte escolar no està permesa la sortida per cap motiu si no venen els pares o tutors a buscar el nen. Cal que ho comuniquin al mestre tutor mitjançant l’agenda, una nota o una trucada telefònica. 5. Si algun alumne/a té alguna restricció de custòdia s’haurà de portar la sentència del jutge per tal de procedir de la forma correcta amb aquesta sentència. 6. Qualsevol falta d’assistència a classe ha de ser justificada al professor tutor. 7. En el cas que no hi hagi solució efectiva a la reiteració de recollides tardanes després de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció del col·legi n’informarà a la direcció dels Serveis Territorials corresponents. 8. L’alumnat no pot portar mòbil ni altres aparells electrònics. 9. El centre no es farà responsable dels objectes personals no relacionats amb l’activitat de l’escola. 10. A començament de cada curs cada classe elaborarà les normes internes de la classe, que en cap dels casos podran ser contràries a les establertes en aquesta normativa. 11. A classe d’Educació Física tots els nens portaran el xandall (preferentment de l’escola) i la resta de material que el professor/a d’E.F. cregui convenient (estris de neteja, roba de canvi,...). 12. Tots els nens fins a segon curs assistiran a classe amb bata. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 13
 14. 14. NOFC 13. A les guàrdies de pati caldrà fer rondes de vigilància de pati i tenir cura dels jocs que es practiquen, dels alumnes que juguen o es reuneixen al gimnàs. 14. Aniversaris: No és obligatori portar esmorzar. Si es fa cal avisar el/la tutor/a uns dies abans. No es permet portar llaminadures o regals. Els nens que celebren l'aniversari en època de vacances poden fer la celebració pel seu sant o quan vulguin. A la reunió de pares es comenta el que es pot portar per a celebrar els aniversaris. Si algun nen/a celebra la festa fora de l’escola les invitacions les donaran fora del recinte escolar. 7.2) Canvis de classe Quan s’ha de fer canvi de classe i un mestre ha d’anar a les aules d’infantil, serà ell qui baixi, mentre el/la mestra que és a la classe d’infantil esperarà que arribi el mestre per fer el canvi. En cap cas es deixaran els alumnes d’infantil sols. 7.3) Esbarjo: menjar A l’hora del pati els alumnes han de deixar lliures les classes i passadissos. 1.) P3 i P4 esmorzen a la classe i a P5 esmorzen al pati a partir del mes de novembre (No es pot portar cap aliment que necessiti cullera ). Característiques de l’esmorzar : Poca quantitat i variat ( Fruita, entrepà petit, làctics, cereals, ... ) Portar-lo amb bosseta de roba . No motxilla. Els hàbits de les menjades al parvulari són : seure bé, mastegar bé, no parlar amb la boca plena, parar i desparar taula, agafar amb les quatre puntes el tovalló i espolsar les molles a la paperera i s'eixuguen la boca. Finalment cadascú es plega el tovalló i el deixen al cistell dels tovallons i la bosseta al cistell de l'esmorzar. Abans de sortir al pati es renten la cara amb la tovalloleta o un mocador. Les categories d'aliments que es treballen són: làctics, fruita, entrepà, pastes i cereals. 2.) Primària esmorza al pati tenint en compte de llençar els embolcalls a la paperera de la classe per tal de fer el reciclatge de materials: orgànic, paper i plàstic. Els divendres són el dia de la fruita. Els alumnes portaran fruita per esmorzar. 7.4) Menjador escolar 1. L’escola ofereix a tots els alumnes del centre el servei de menjador. Tots els alumnes matriculats al centre tenen dret a fer ús del servei de menjador, tan sols greus i/o repetits problemes de conducta, o bé la manca d’autonomia personal d’algun alumne, podria fer que el centre s’hagués de replantejar la seva admissió i/o permanència en l’ús del servei si no comptés amb la necessària assistència de personal auxiliar. 2. Els alumnes podran utilitzar el menjador de manera continuada, o bé de manera esporàdica avisant al centre puntualment. La manca d’espai destinat al servei de menjador podrà ser causa objectiva de limitació d’usuaris del servei 3. El servei de menjador es regirà pel seu Reglament del menjador. (Veure annex 1) 4. Tots els alumnes que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar el personal encarregat del funcionament del servei. 5. Els alumnes s’atendran a les normes d’higiene i d’ordre establertes. 6. Els alumnes de menjador no podran abandonar el recinte escolar sense autorització signada pels pares. 7.En casos de comportaments greument perjudicials per a la convivència, l’alumne/a pot ser expulsat temporal o definitivament del servei de menjador. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 14
 15. 15. NOFC 7.5) Activitats fora del centre En les activitats lectives fora de l’escola i en les sortides didàctiques, esportives, de tutoria o de lleure que es puguin organitzar, les normes de conducta i comportament de l’alumnat han de ser les mateixes que al centre. Quan calgui dur esmorzar o dinar, l’alumnat i les famílies en tindran coneixement previ a través del full informatiu de la sortida. No és permès portar diners, llaminadures, joguines, mòbils i altres objectes que puguin entorpir els aprenentatges i el normal desenvolupament de la sortida. En colònies i altres estades de més d’un dia, el mestre/a responsable donarà una circular amb la informació d’allò que caldrà portar. Tots els pagaments de les sortides i les activitats extraordinàries s’hauran de fer a través de “CatalunyaCaixa”. 7.6) Aparells electrònics de lleure i mòbils Els aparells electrònics de lleure, els reproductors de música i les càmeres digitals particulars no estan permesos dins del centre, excepte en moments puntuals si ho sol·licita algun mestre i sota la responsabilitat de l’alumne. 7.7) Neteja i desperfectes La millor manera de netejar és no embrutar. Cal tenir en compte que les tasques del Servei de neteja de l’escola no pressuposen que hagin de recollir ni els papers, ni els residus de l’esmorzar, ni els envasos del terra del centre. Tothom és responsable de fer servir les papereres i contenidors que hi ha a l’escola. Qualsevol professor/a pot cridar l’atenció d’aquell alumne/a poc curós que no fa servir les papereres o els contenidors. Tot el professorat és responsable dels equipaments de les aules durant les seves classes, i ha de tenir molta cura dels equips tecnològics (altaveus, connexions, ordinadors, pantalles, pissarres digitals, projectors) així com dels materials d’altres alumnes del centre que hi pugui haver en l’aula que s’està fent classe. Quan un mestres canvia de classe cal que revisi que queda endreçada, si s’han utilitzat els jocs, la plastilina etc. 7.8) Farmaciola i medicaments 1. En el centre hi ha quatre farmacioles que estan: una al lavabo de la planta inferior i una altra al quartet de coordinació de primària de la planta superior, una altra a la sala de mestres i una altra a la sala de psicomotricitat. A banda disposem de dos farmacioles per a les sortides escolars. 2. La persona responsable del material de la farmaciola és la coordinadora de prevenció de riscos laborals. 3. El centre no subministrarà cap mena de medicació sense la pertinent autorització dels pares, mares o tutors legals i la corresponent justificació o recepta mèdica. 4. Si l’alumne necessita prendre una medicació en horari escolar, s’ha de portar una autorització signada per part del pare/mare, adjuntant la prescripció mèdica corresponent i les indicacions d’ús. Per principi, els pares miraran de fer coincidir els horaris de medicació amb els horaris que el nen/a és a casa. 5. En cas d’algun nen/a amb al·lèrgia, es portarà una autorització específica. En la seva aula juntament amb la medicació hi haurà especificat la manera d’aplicar-la correctament i la dosi. 7.9) Edifici Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 15
 16. 16. NOFC 1. No es pot córrer ni fer soroll dins l’edifici escolar. Durant els canvis de classe i assignatura no es pot jugar ni cridar pel passadís. 2. En cas de produir-se desperfectes per imprudència o negligència hauran d’abonar-se les despeses. 3. Els nens de primària només podran anar al lavabo en cas d’ urgència, durant les classes. Com a norma general s’hi anirà al sortir al pati. 4. Dins el recinte escolar no es menjaran xiclets ni altres llaminadures. 5. Cal fer un ús adequat del material comú: biblioteca, passadís, classe, aula informàtica, pati... 6. Per poder romandre a classe durant el temps d’esbarjo o fora de l’horari escolar es requerirà el permís del professor. En aquest cas serà responsable el professor que hagi donat l’autorització. 7.10) Pati 1. No es pot accedir al pati o al recinte escolar fora de l’horari escolar si no és acompanyats pel professor encarregat de l’activitat. 2. Al pati no està permès menjar ni xiclets ni llaminadures. 3. El pati i el gimnàs són llocs de convivència de tots els alumnes de l’escola, per tal cal tenir un respecte als companys de les diferents edats, respectar els jocs de cada grup i l’espai que estiguin utilitzant. 4. Al gimnàs no es podrà enfilar-se per les espatlleres i altre tipus de material sense el consentiment del mestre/a que vigila. 6. Tots els membres de l’escola miraran de mantenir net el terra del pati, no escriuran ni ratllaran les parets i cuidaran les plantes i arbres. 7. Durant el temps d’esbarjo no es podrà sortir del recinte marcat com a pati, ni realitzar cap activitat o joc que provoqui danys al pati o al seu entorn. 8. Es aconsellable que els professors convisquin amb els alumnes a l’hora d’esbarjo, per la qual cosa s’organitza un torn de vigilància de pati. 9.Els alumnes acudiran als professors encarregats en cas de necessitat o de qualsevol mena de problema. 10. Els patis en dies de pluja, els alumnes restaran a classe, on podran esmorzar i jugar amb els jocs de classe. S’estableix un torn de vigilància per part dels mestres. 7.11) La biblioteca 1. Biblioteca d’aula: Cada aula disposa d’un racó de lectura amb contes i llibres adequats a l’edat i nivell que provenen de la biblioteca del centre. 2. Biblioteca de l’escola: La biblioteca del centre està oberta per a fer-hi totes les activitats de lectura programades així com les de consulta de materials i recerca d’informació. 3. Biblioteca municipal: Puntualment i de manera coordinada amb el centre s’organitzen visites i activitats d’animació a la lectura a la biblioteca municipal, per exemple per Sant Jordi. 4. Padrins de lectura: Els alumnes de 5è van a P5 de manera periòdica a fer activitat lectora. 5. Bibliopati: Els alumnes de primària poden gaudir tots els dimecres a l’hora del pati d’activitats de lectura. 7.12) Visites de pares i tutories Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 16
 17. 17. NOFC Al començament del curs escolar s’indicarà en les reunions de pares l’horari de visita als professors i direcció. Els pares dels alumnes procuraran atenir-se a aquest horari de no existir assumptes greus. El mestre omplirà un full d’entrevista que serà arxivat a l’expedient de l’alumne. Model de full d’entrevista (Annex 1) 7.13) Admissió d’alumnes malalts i dels accidents 1. Si un alumne té febre o una malaltia infectocontagiosa es localitzaran els pares perquè se’n facin càrrec. 2. En el cas que algun alumne pateixi un accident durant el temps en què es troba sota la tutela de l’escola, rebrà les primeres cures al centre. Si es considera necessària la intervenció de personal especialitzat s’avisarà als pares perquè se’n facin càrrec. En cas de no localitzar-los se’n farà càrrec el professor tutor/a o altre personal del centre per encàrrec de la Direcció. Cal comunicar de manera immediata a la direcció i a la família. Si el cas fos greu a la vegada s’avisarà al Servei d’urgències 112. 3. En cas que la urgència ho requereixi i no es pugui comptar amb el personal especialitzat, en compliment del deure d’assistència, el trasllat s’efectuarà per professors/es o persones adultes. 7.14) Visites i excursions 1. La programació de les activitats que hagin de ser realitzades fora del recinte escolar s’haurà d’incloure a la programació general del centre i ser aprovades pel Consell Escolar. 2. Les sortides estaran degudament programades, s’informarà els pares dels alumnes afectats, els quals hauran de signar la corresponent autorització d’assistència dels seus fills, sense la qual no hi podran assistir. 3. En les sortides es respectaran les ràtios alumnes/mestres establertes al respecte en la normativa: (Instruccions d’inici de curs corresponent: cicle parvulari, 10/1; cicle inicial i cicle mitjà, 15/1; cicle superior, 20/1. En cas que les activitats es perllonguin més d’un dia, les relacions proposades són: cicle de parvulari, 8/1; cicle inicial i mitjà, 12/1; cicle superior, 18/1. 7.15) Material comunitari dels alumnes 1. A l’inici i durant el curs, l’escola compra material comunitari per a tot l’alumnat. Els pares tenen el deure d’abonar la quantitat que s’acordi. Es donaran totes les facilitats per fer-ho. En cas de no pagar-se la quota durant el primer trimestre, després d’enviarlos un recordatori, es procedirà a cridar-los a Direcció. Si durant el 2n trimestre no paguen la quota, el nen/a no podrà fer cap sortida durant el 3r trimestre. 2. Aquest material contempla: folis, cartolines, pegament, gomets, plastilina, punxons, pintures, fotocòpies etc. 8) FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR El Consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del Centre (Art, 126 i 127 LOE 2/2006, de 3 de maig). 8.1) Procediment electoral (Resolució ENS/2475/2012, de 25 d’octubre) 8.2) Composició i competències: Els components del Consell Escolar són: a. El/la directora/a del Centre, que n’és el president. b. El/la Cap d’Estudis. c. Un regidor/a o representant de l’Ajuntament. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 17
 18. 18. NOFC d. Un nombre de professors (6), elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del consell.. e. Un nombre de pares ( 6), elegits respectivament per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del consell. f. Un representant del personal d’administració i serveis del Centre. g. El/la secretari/ària del Centre, que actuarà com a secretari del Consell, amb veu i sense vot. h. Un dels representants dels pares en el consell és designat per l’AMPA d’acord amb el procediment que estableixin l’Administració educativa. El Consell escolar del Centre tindrà les competències següents: a. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOE (autonomia de centres) b. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent. c. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. d. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix la LOE. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del director. e. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableix la LOE i les disposicions que la despleguin. f. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instàncies de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes. g. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència del centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. h. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3 de la LOE. i. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb els altres centres, entitats i organismes. j. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en que participi el centre. k. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat.. l. Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i funcionament respectives. 8.3. Funcionament Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 18
 19. 19. NOFC a. El Consell escolar del Centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el seu president/a o ho sol·licitin almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final de curs. b. No podrà ser objecte de deliberació o d’acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l’òrgan i en sigui declarada la urgència per acord de la majoria absoluta. La convocatòria s’haurà lliurat a tots els membres per correu electrònic, mínim 48 h. abans de la sessió, llevat del cas d’urgència apreciada pel President/a, la qual es farà constar a la convocatòria. Juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el seu cas d’aprovació. A l’inici de cada curs escolar es consensuarà entre tots els membres, el dia/es de la setmana i l’hora de les reunions. c. Els òrgans col·legiats són convocats i presidits per/la Director/a del Centre, i en cas d’absència d’aquest, per el/la Cap d’Estudis. d. Correspon al director del Centre establir l’ordre del dia, tenint en compte les peticions de la resta de membres de l’òrgan col·legiat, formulades amb la suficient antelació. El/la Director/a és qui determina la confecció definitiva dels punts a tractar. Solament es tractaran els temes o assumptes que determini l’ordre del dia que s’ha establert, llevat que hi hagi presents tots els components de l’òrgan i sigui declarada la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria. e. Qui presideixi la reunió del Consell Escolar conjuntament amb la resta dels membres, procurarà: - Facilitar el diàleg - La recerca del consens - El compliment de les lleis - La regularitat de les deliberacions - Moderar el debat. f. Es procurarà que les decisions en el sí del Consell Escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria qualificada i dirimirà els empats el President/a. Es prendran acords mitjançant els següents procediments: - Votació per consens i/o d’assentiment a la proposta formulada pel President/a, quan una vegada anunciada no presenti cap oposició. - Votació ordinària, aixecant el braç primer els qui l’aprovin, després els qui estiguin en contra, i últim els qui votin en blanc. - Votació nominal, cridant el /la Secretari/ària a tots els components de l’òrgan, els quals respondran sí, no o en blanc. - Votació secreta mitjançant paperetes no identificables que es lliuraran als components a mesura que siguin nomenats pel Secretari/ària. Aquesta serà preceptiva en els casos contemplats per la Llei. Els tipus d’acord s’anomenen: - Quòrum quan s’assoleix la presència d’un terç dels membres. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 19
 20. 20. NOFC - Consens, assentiment o majoria simple (més a favor que en contra). - Majoria absoluta (superior a la meitat dels membres presents). - Altres majories qualificades determinades per l’Administració. El vot és personal i intransferible. g. Les actes de les sessions són un document intern que ha de poder ser consultat per tots els membres, per bé que no és preceptiu facilitar-ne còpies. Amb tot, tant els membres del Consell Escolar com altres membres de la comunitat educativa a través dels seus representants podran sol·licitar certificació, que estendrà el/la Secretari/ària amb el vist-i-plau del Director/a, d’acords concrets que constin a l’acta. De cada reunió, el/la Secretari/ària del Centre, el qual tindrà veu, però no vot, n’aixecarà Acta, la qual contindrà la indicació de les persones assistents, les que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i temps de la reunió, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords. S’hi farà constar l’hora d’acabament de la reunió. Els components de l’òrgan col·legiat podran fer constar en Acta el seu vot en contra d’un acord adoptat i els motius que el justifiquen, amb exempció de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l’acord pres. Quan s’hagin de formular propostes a altres òrgans de l’Administració, els components podran formular els vots particulars que creguin necessaris i fer-los constar a l’Acta de la sessió. Els acords presos seran executats, dins l’àmbit de la seva competència, per el/la Director/a del Centre. Les actes es custodiaran pel Secretari/ària, es faran en format digital i es conservaran en “PDF”. Es lliuraran a tots els /les membres per correu electrònic. h. En casos d’absència o malaltia, i en general quan concorri alguna causa justificada, el/la Director/a i el/la Secretari/ària seran substituïts per el/la Cap d’Estudis i pel vocal més jove, respectivament. Si es produeix una vacant, tant en el sector pares com en el sector mestres, aquesta serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. El nou membre serà nomenat per al temps que li restava del mandat del qui ha causat la vacant en el sector pares. Les sessions han de ser presencials excepte en alguns casos puntuals, no conflictius, que es demani el consens o s’informi a distància. El Consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del Centre (Art, 126 i 127 LOE 2/2006, de 3 de maig). 8.4.) Comissions especifiques del Consell Escolar Al si del Consell Escolar es constituiran les següents comissions: Comissió Permanent, Comissió Econòmica i Comissió de Convivència. Aquestes comissions tenen les competències que estan recollides en aquestes NOFC i les que expressament li delega el Consell Escolar, excepte aquelles que per normativa no són delegables. Qui convoca les comissions és el President del Consell Escolar. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 20
 21. 21. NOFC Tots el membres de les Comissions han de ser del Consell Escolar i són escollits per aquest òrgan. Quan hi hagi eleccions en la composició del Consell Escolar es renovaran tots els membres de les comissions. 8.4.1. Comissió Permanent La Comissió Permanent està integrada pel Director, el Cap d’estudis, un mestre, un pare i el Secretari amb veu i sense vot. Les competències de la Comissió Permanent són : Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes del seu àmbit que se’ls sol·liciti o consideri convenient aportar. Realitzarà les funcions de seguiment, modificacions i avaluació de les NOFC . Es reuneix per tractar aspectes que li encomani el Consell escolar, i també prendrà les decisions oportunes en casos urgents que no puguin esperar a la convocatòria del Consell Escolar. En aquest segons cas els acords presos seran provisionals fins que la propera reunió del Consell Escolar els ratifiqui o no. 8.4.2. Comissió Econòmica La Comissió Econòmica està integrada pel Director, el/la secretari/a, un/una mestre, un pare/mare i el representant de l’Ajuntament. Les competències de la Comissió Econòmica són: a. Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els aspectes econòmics del Centre. b. Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar. c. Preparar la documentació per a l’aprovació i la liquidació dels pressupostos del Centre, que únicament pot aprovar el Consell Escolar. 8.4.3. Comissió de convivència La Comissió de convivència està integrada pel Director/a, dos mestres, dos pares i secretari/a. Les competències de la comissió de convivència són: a. Garantir una aplicació correcta de la legislació vigent en temes de drets i deures d’alumnes. b. Imposar les mesures correctores previstes a les conductes contràries a les normes de convivència del Centre. c. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores. d. Assessorar el Director en determinats casos sobre l’aplicació de mesures correctores i sancions. e. Les actes de la reunió de la Comissió de Convivència seran fetes pel membre més jove de la Comissió. 8.4.4. Comissió de reutilització de llibres La Comissió de reutilització de llibres està integrada pel Director/a, un mestre, dos pares i secretari/a. Les competències de la comissió són: a. Redactar el projecte de reutilització. b. Informar a tota la comunitat del projecte i la normativa que regirà l’ús dels llibres. c. Dissenyar l’etiqueta de registre dels usuaris del llibre. d. Fomentar la participació de les famílies e. Conscienciejar a tothom dels objectius que es volen aconseguir. f. Fer el seguiment i la memòria anual del projecte. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 21
 22. 22. NOFC 8.4.5. Pla esportiu del centre (Pendent d’aprovació) 9. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU La carta de compromís educatiu expressa els compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que han de ser els necessaris per garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i la del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. Els compromisos expressats en cada carta s’entenen en el marc del respecte als drets i les llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la família al caràcter propi del centre. Els compromisos es refereixen, com a mínim, al seguiment de l’evolució dels i de les alumnes, a l’acceptació dels principis educatius del centre, al respecte a les conviccions ideològiques i morals de la família en el marc dels principis i valors educatius establerts a les lleis, a l’adopció de mesures correctores en matèria de convivència i a la comunicació entre el centre i la família. Els continguts de la carta de Compromís Educatiu són elaborats pel centre, en el marc de les orientacions del Departament d’educació, amb la participació de la comunitat escolar, i són aprovats pel consell escolar. La carta és revisada periòdicament en els termes i terminis que acordin el centre i el pare, mare o tutor o tutora legal. L’actualització de la carta s’ha de realitzar, almenys, a l'inici de cada etapa educativa. La carta de Compromís Educatiu i les seves modificacions és signada per la direcció del centre públic i pel pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne/a. De la carta signada n’ha de quedar constància documental al centre i a la família. La nostra carta de Compromís Educatiu (Annex 3) 10. ACTUACIONS EN EL SUPÒSIT D’ABSENTISME DE L’ALUMNAT 1. Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar en l’etapa de Primària, el mestre/a tutor/a de l’alumne es posarà en contacte amb els seus pares o tutors legals per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills. 2. Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció del centre realitzarà les actuacions següents en la mesura que siguin necessàries: · Enviar escrit a la família recordant-los les obligacions envers els seus fills. Una còpia s’arxivarà en el centre. · Comunicar per escrit la situació als serveis socials del municipi. Una còpia s’arxivarà en el centre. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 22
 23. 23. NOFC · Comunicar per escrit la situació als serveis de l’E.A.P. i a la Inspecció Educativa, o bé a la direcció dels Serveis Territorials d’educació de Tarragona. 3. Quan l’absentisme es produeixi en el Segon Cicle d’educació Infantil, el mestre/a tutor/a es posarà en contacte amb els pares de l’alumne recordant-los la necessitat d’escolaritzar correctament els seus fills per tal d’evitar llacunes irrecuperables en el seu procés d’ensenyament - aprenentatge. La direcció del centre ho farà per escrit. Si no es corregeix l’esmentava situació ho comunicarà als serveis educatius o socials corresponents. 4. En tot cas, les faltes injustificades d’assistència a classe podran ser considerades, d’acord amb el Decret que regula els drets i deures dels alumnes, com a conductes contràries a les normes de convivència del centre, i podran ser objecte de totes les mesures correctores que es contemplen a tal efecte en l’esmentat Decret regulador dels drets i deures dels alumnes. 11. ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACIÓ DE SERVEI QUE QÜESTIONIN L’EXERCICI PROFESSIONAL DEL PERSONAL DEL CENTRE. 1. El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i mares, professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a l’actuació professional d’un docent o d’un altre treballador del centre en l’exercici de les seves funcions, s’ajustarà al protocol següent: Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia. · Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre, adreçat a la direcció i hauran de contenir: · Identificació de la persona o persones que el presenten · Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s’ha produït per acció o omissió del professor o d’un altre treballador del centre a què es refereixen) · Data i signatura. · L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades, documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència. Correspondrà a la direcció del centre: · Rebre la documentació i estudiar-la; · Directament, o a través d’altres òrgans del centre si escau, obtenir indicis i sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències sobre l’ajustament dels fets exposats a la realitat; · Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com l’aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna. L’informe escrit es podrà substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència de l’interessat. · Estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera oportú, demanar l’opinió d’òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió; Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 23
 24. 24. NOFC · Dur a terme totes les actuacions d’informació, d’assessorament, de correcció i, si fa al cas, d’aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té atribuïdes com a representant de l’administració en el centre, concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, comunicant-los la solució a què s’ha arribat o, si escau, la desestimació personal que hi té adscrit; motivada de la queixa. Com a mínim, es contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà constar en l’escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció del centre. · En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà el cap d’estudis. Actuacions posteriors i arxivament de la documentació: · Conclosa l’actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d’educació. 12. DE LA DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA Arxiu personal de l’alumne 1. Per tal de facilitar l’organització, cada alumne disposarà d’un arxiu personal on s’aplegui tota la informació referida a la seva història escolar. 2. Aquesta informació quedarà arxivada a la secretaria del centre i al mateix temps serà accessible a aquells mestres que tinguin relació directa amb l’alumne. 3. Aquest arxiu personal de l’alumne recollirà: Documents obligatoris amb model i contingut prescriptiu: - Expedient acadèmic. - Llibre d’escolaritat. - Informe d’avaluació individual (si escau). - Registres i fulls de seguiment significatiu dels alumnes. - Còpia dels informes a les famílies. Altres informacions: - Fitxa de dades bàsiques. - Fitxa resum d’entrevistes. - Informes de serveis (Psicopedagògics, mèdics...) - Informe escrit als centres d’educació secundària. - Plans individualitzats - Altres informacions i documentació que el centre estableixi o l’administració indiqui com a necessaris (documentació procés matriculació, opció religiosa ...). Altra documentació acadèmica SOTA LA CUSTÒDIA DEL CENTRE, A DISPOSICIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA, RESTARÀ TAMBÉ LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: - Actes d’avaluació final de cicle. - Actes de les sessions d’avaluació. - Fulls de demanda de l’EAP. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 24
 25. 25. NOFC 13) CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador o d’altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa. L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a l’educació ni, del dret a l’escolarització. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa la Llei d’educació de Catalunya (2009) S’han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents: a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar. c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre: a. La manca ocasional de neteja. b. Manifestacions de mal gust, crits, paraules grolleres. c. Petits descuits en la conservació del material comú del Centre. d. Tirar papers a terra. e. La no realització dels treballs escolars. f. Les baralles dins el recinte escolar. g. La manca d’atenció a les explicacions del professor. h. Menjar xiclets o altres llaminadures. i. Utilitzar el material comú sense haver demanat permís. j. Enfilar-se per les porteries i tancat del pati. k. Cridar pels passadissos i en el canvi de classes. l. Embrutar i fer mal ús de les papereres. m. Malmetre les parets de l’edifici. n. La desobediència a les indicacions de qualsevol persona del Centre. d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar. e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar 13.1) Faltes de disciplina dels alumnes Les faltes de disciplina poden ser: - Faltes lleus - Faltes greus Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 25
 26. 26. NOFC - Faltes molt greus Faltes lleus Es consideraran com a faltes lleus: 1) Arribar amb retard a una classe. 2) La negligència o el descuit en el compliment dels deures i les tasques escolars. 3) No portar l’equipament d’educació física, el material de visual i plàstica, de música i en general, el material escolar necessari pel bon desenvolupament de les classes. 4) La lleugera incorrecció envers els companys, el professorat i el PAS. 5) La manca d’assistència a l’escola injustificada d’un dia. 6)L’incompliment de la jornada escolar i l’horari sense causa justificada, si no constitueix falta greu. 7) La negligència en la conservació de l’aula, dels espais de l’escola i dels materials si no causa perjudicis greus. 8) Els furts de material escolar: llapis, bolígrafs, estoigs, llibretes o peces de roba esportiva. 9) Malmetre material escolar (llibretes i estoigs) d’altres alumnes que està en una aula. 10) La pèrdua de l’agenda escolar. 11) L’incompliment dels deures i les obligacions de l’alumnat, sempre que no constitueixi falta molt greu o greu. Faltes greus Es consideren com a faltes greus: 1) L’incompliment de les ordres del professorat i de les sancions. 2) Les amenaces i els insults als companys, al professorat i al PAS. 3) El fet d’originar baralles i enfrontaments en el centre o de prendre-hi part. 5) Les conductes constitutives de delicte fraudulent que causin un dany a l’escola o als companys. 6) La negativa continuada a acomplir tasques que li són ordenades pels professors/res. 7) La falsificació de butlletins de notes i la sostracció de documents de l’escola. 8) La falsificació de la signatura dels pares o del tutor legal. 9) El fet de causar danys greus en les classes i els locals de l’escola. 10) Els robatoris d’equipaments de l’escola o d’altres alumnes. 12) L’atemptat greu contra la dignitat dels companys, professors i PAS. 13) La pertorbació greu de les classes. 14) La reincidència en faltes lleus. Faltes molt greus Es consideraran com a faltes molt greus: 1) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 2) L’assetjament d’un company/a. 3) L’agressió física dolosa a un membre de la comunitat escolar. 4) La publicació per qualsevol mitjà digital, o paper, o la utilització d’imatges captades indegudament durant el transcurs d’una classe o en una activitat lectiva. 5) La publicació d’insults i amenaces contra membres de la comunitat escolar en qualsevol xarxa social. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 26
 27. 27. NOFC 6) El fet d’haver estat sancionat per la comissió de convivència amb tres faltes greus en el període d’un trimestre. 13.2) Mesures correctores i sancions Mesures i sancions de les faltes lleus aplicades pels professors i/o els tutors: 1) Amonestació oral. 2) Posar deures extres de la matèria per l’endemà o per fer durant la classe. 3) Privació del temps d’esbarjo: se n’ha de fer responsable el professor/a que els castiga. 4) Amonestació escrita i comunicació a la família. 5) Suspensió de les activitats escolars, extraescolars o complementàries (la mesura caduca al cap d’un mes). Mesures i sancions de les faltes greus aplicades pels professors i/o els tutors: 6) Expulsió de classe; l’alumne/a haurà d’anar a una altra classe o altra dependència amb supervisió d’un altre mestre, amb deures per fer. Mesures i sancions de les faltes molt greus aplicades pel cap d’estudis o el director i que comportaran l’obertura d’expedient: 10) La reparació econòmica dels danys materials causats. 11) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació que l’alumne/a realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor/a ha de lliurar a l’alumne/a un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua. 12) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 13) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en que s’ha comès la falta. 13.3) Competència per aplicar mesures correctores L’aplicació de les mesures correctores detallades anteriorment correspon a: a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres faltes lleus. b) La persona tutora, la persona cap d’estudis, o la directora del centre, escoltat l’alumnat, en el supòsit de la mesura correctora de faltes greus. c) La directora del centre, o la cap d’estudis per delegació de la primera, el tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les mesures correctores per faltes molt greus. 13.4) Constància escrita De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita, amb excepció de les previstes a les faltes lleus, amb explicació de la conducta de l’alumne o de l’alumna que l’ha motivada. 13.5) Prescripció Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència prescriuen pel transcurs del termini d’un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d’un mes des de la data davant del la directora del centre . Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 27
 28. 28. NOFC La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis Territorials del Departament d’educació qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta punible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l’expedient fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui. Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors, s’hagi obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva presumpta participació en danys a les instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció d’aquest material, i el menor o la menor hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de mediació penal juvenil, el director del centre o la persona membre del Consell Escolar que es designi, ha d’assistir en representació del centre a la convocatòria feta per l’equip de mediació corresponent, per escoltar la proposta De En casos particularment complexos o que no es poden resoldre pel canals ordinaris, qualsevol membre de la comunitat educativa pot adreçar-se a la Unitat de suport a la Convivència Escolar del Departament d’educació (tel 93.551.6968 i adreça electrònica www.info.educacio/gencat.cat) que ofereix assessorament telefònic i si cal, també presencial. 13.6) Inici de l’expedient (Annex 6: documentació per a la tramitació d’un expedient) a) Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta, i sancions només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient. b) Correspon al director o a la directora del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a l’alumnat. c) L'inici de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets. d) El director o la directora del centre ha de formular un escrit d’inici de l’expedient, el qual ha de contenir: - El nom i cognoms de l’alumne o de l’alumna. - Els fets imputats. - La data en la qual es van realitzar els fets. - El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de l’expedient, d’un secretari o secretària. El nomenament d’instructor o instructora recaurà en personal docent del centre o en un pare o una mare membre del consell escolar i el de secretari o secretària en professorat del centre. 13.7) Notificació a) La decisió d’inici de l’expedient s’ha de notificar a la persona instructora, a l’alumne o a l’alumna i als seus pares. b) L’alumne o l’alumna, i els seus pares, si aquest és menor d’edat, poden plantejar davant el director o la directora la recusació de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-ne falta d’objectivitat en la instrucció de l’expedient. Les resolucions negatives d’aquestes recusacions hauran de ser motivades. c) Només els qui tinguin la condició legal d’interessats en l’expedient tenen dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. 13.8) Instrucció i proposta de resolució Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 28
 29. 29. NOFC a) La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les actuacions que estimi pertinents per a l’aclariment dels fets esdevinguts així com la determinació de les persones responsables. b) Una vegada instruït l’expedient, la persona instructora ha de formular proposta de resolució la qual haurà de contenir: - Els fets imputats a l’expedient. - Les faltes que aquests fets poden constituir de les anomenades anteriorment com a faltes o sancions. - La valoració de la responsabilitat de l’alumne o de l’alumna amb especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació. - Les sancions aplicables d'entre les previstes anteriorment. - L’especificació de la competència del director o directora per resoldre. c) Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s’ha de practicar, en el termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l’expedient ha d’estar accessible per tal que l’alumne o l’alumna i els seus pares puguin presentar al·legacions així com aquells documents i justificacions que estimin pertinents. 13.9) Mesures provisionals a) Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l’activitat del centre, en incoar-me un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de l’instructor o instructora i escoltada la comissió de convivència, podrà adoptar la decisió d’aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d’assistir a determinades classes o activitats o del dret d’assistir al centre per un període màxim de cinc dies lectius. Aquestes mesures s’han de comunicar als seus pares. El director o la directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. b) En casos molt greus, i després d’una valoració objectiva dels fets per part de l’instructor o la instructora, el director o la directora, escoltada la comissió de convivència, de manera molt excepcional i tenint en compte la pertorbació de l’activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius. c) Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d’assistència al centre, el tutor o tutora lliurarà a l’alumne o alumna un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua. d) Quan la resolució de l’expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d’assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir. 13.10) Resolució de l’expedient a) Correspon al director o a la directora del centre, escoltada la comissió de convivència i ,si ho considera necessari- el consell escolar, en el cas de conductes que en la instrucció de l’expedient s’apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, resoldre els expedients i imposar les sancions que correspongui. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 29
 30. 30. NOFC b) La direcció del centre ha de comunicar als pares la decisió que adopti als efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies la seva revisió per part del consell escolar del centre, el qual pot proposar les mesures que consideri oportunes. c) La resolució de l’expedient ha de contenir els fets que s’imputen a l’alumne o alumna, la seva tipificació en relació amb les conductes enumerades i la sanció que s’imposa. Quan s’hagi sol·licitat la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució esmenti si el consell escolar ha proposat mesures i si aquestes s’han tingut en compte a la resolució definitiva. Així mateix, s’ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa l’alumne o alumna, o els seus pares en cas de minoria d’edat, per presentar reclamació o recurs i l’òrgan al qual s’ha d’adreçar. d) La resolució s’ha de dictar en un termini màxim d’un mes des de la data d’inici de l’expedient i s’ha de notificar a l’alumne o alumna, i als seus pares, si és menor d’edat, en el termini màxim de 10 dies. e) Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius públics es pot interposar recurs d’alçada, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Contra les resolucions del director o de la directora dels centres privats sostinguts amb fons públics es pot presentar reclamació davant el director o la directora dels serveis territorials en el termini de cinc dies, la qual s’ha de resoldre i notificar en el termini màxim de deu dies, i contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar, en el termini màxim d’un mes, recurs d’alçada davant el director o directora general de Centres Educatius. f) Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s’hagi resolt el corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició. 13.11) Aplicació de les sancions a) En el cas d’aplicar les sancions molt greus a l’alumnat en edat d’escolaritat obligatòria, l’administració educativa ha de proporcionar a l’alumne o a l’alumna sancionat una plaça escolar en un altre centre educatiu per tal de garantir el seu dret a l’escolaritat. b) Quan s’imposin les sancions previstes als apartats molt greus, el director o la directora del centre, a petició de l’alumne o de l’alumna, pot aixecar la sanció o acordar la seva readmissió al centre, prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud. 13.12) Responsabilització per danys a) L’alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent. 13.13) Prescripció a) Les faltes tipificades com a Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta, prescriuen pel transcurs d’un termini de tres mesos Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 30
 31. 31. NOFC comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva imposició. Model de notificació de conducta contrària a les normes de convivència (Annex 4) 14) NORMATIVA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS GENERAL Aquestes normes generals de procediment s’aplicaran per defecte a totes les activitats extra-escolars organitzades per l’AMPA de l’Escola Josep M.Soler i Gené de Montbrió del Camp (Tarragona) • Les activitats estan adreçades a totes les famílies sòcies de l’AMPA i és condició indispensable està al corrent del pagament de la quota en inscriure’s a l’activitat. • Tots els participants estan coberts per una assegurança de responsabilitat civil i accidents. • La inscripció a les activitats organitzades per l’AMPA per a cada curs escolar es realitzarà amb els impresos emesos per l’AMPA, en la forma i en els terminis fixats a l’inici de cada curs. • Un cop acabats els terminis d’inscripció establerts, l’acceptació de noves inscripcions serà potestat de la Junta de l’AMPA en funció de les disponibilitats. En qualsevol cas i amb independència de la data d’admissió, caldrà abonar la totalitat de la quota del mes en que es doni l’alta. • Inici de les activitats: comencen l’1 d’octubre. Final de les activitats: al començar la jornada continuada al mes de juny. • Cobrament dels rebuts : per domiciliació bancària i per trimestres (octubre, novembre i desembre – gener, febrer i març – abril, maig i juny). L’import dels tres rebuts trimestrals serà sempre el mateix, atès que està prorratejat el còmput total dels dies que es realitza l’activitat. En cas que algun rebut sigui retornat, es cobrarà integre el recàrrec que l'entitat bancària apliqui. • S’ofereix la possibilitat de fer el pagament anual amb un 15% de descompte en el preu total de l’activitat. • La Junta de l’AMPA es reserva el dret d’anular o modificar aquelles activitats en que el nombre d’inscrits no arribi als mínims establerts per a cada activitat. • En els casos que s’hagi d’anular l’activitat per falta de nens/es no es passarà el rebut al banc o bé es retornarà l’import. • Les baixes s’han de comunicar a la Junta de l’AMPA 15 dies abans d’iniciar-se el trimestre següent emplenant la fitxa de baixa, si no, es cobrarà el rebut. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 31
 32. 32. NOFC Aquest és un document viu, que es va actualitzant en funció de les necessitats que van sorgint al centre. ANNEXOS ÍNDEX ANNEX 1: Model full d’entrevistes als pares i mares ANNEX 2: Reglament del menjador escolar ANNEX 3:Model de la nostra carta de compromís ANNEX 4: Relació de documents per a la tramitació d’un expedient disciplinari a un/a alumne/a ANNEX 5: Notificació de conducta contrària a les normes de convivència. ANNEX 6: Permís de direcció per absentar-se del centre. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 32
 33. 33. NOFC Annex 1: Model del full d’entrevistes als pares i mares: NOM I COGNOMS: ……………………………………………………………………….......................………… EDAT: ……………….. NIVELL …………… DATA ……………………………......................………………… MESTRE QUE L’ENTREVISTA: …………………………………………....................…………………………. MOTIU: …………………………………………………………………………….......................…………………... Demanda pels pares ______ ASSISTEIXEN PER PART DE L’ALUMNE: TEMES TRACTATS pel mestre/a ______ Pare ___ Mare ___ Tutor legal ___ • Comportament a l’escola (mestre/a, companys, ritme de treball, etc.) • Informació aportada pels pares (ambient familiar i comportament, actituds envers l’escola …) • Rendiment escolar • Altres observacions ACORDS PRESOS: Signatura del pare/mare/tutor/a legal Escola Josep M. Soler i Gené Signatura del mestre/ de la mestra Pàgina 33
 34. 34. NOFC Annex 2: Reglament del menjador escolar REGLAMENT del MENJADOR ESCOLA JOSEP M. SOLER I GENÉ 1. Introducció 2. Normativa reguladora 3. Estructura organitzativa 4. Recursos humans 4.1 Coordinador i monitors 4.2 Alumnes 4.3 Pares 5. Normativa de convivència 5.1 Respecte als materials 5.2 Inici i finalització del servei diari del menjador 5.3 Actuacions dins del menjador 5.4 Lavabos 5.5 Esbarjo i la seva vigilància 5.6 Vestuari i material higiènic 5.7 Administració de medicaments als usuaris del menjador i mesures urgents en cas d’accident 5.8 Circulació per dins de l’escola 5.9 Assistència alumnes 5.10 Respecte l’ús de l’espai de cuina i menjador i la seva neteja 6. Mesures preventives i disciplinàries 6.1 Consideracions prèvies 6.2 Tipificació i descripció de faltes i sancions corresponents 6.3 Procediment Sancionador Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 34
 35. 35. NOFC 7. Canals de comunicació 7.1 Responsable del menjador/ Pares que emprin el servei 7.2 Monitors del menjador/ mestres tutors 7.3 Monitors de menjador/ pares usuaris del servei 7.4 Empresa adjudicatària del servei /Pares usuaris 7.5 Empresa adjudicatària del servei/AMPA/Equip directiu 1. Introducció El menjador de l'escola el podem definir com: • Un servei que ofereix el centre a les famílies que ho necessitin per tal d’afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral. • Un espai educatiu on els alumnes aprenen a: - Menjar de forma sana i equilibrada. - Conèixer i practicar normes higièniques bàsiques. - Crear un espai de convivència equilibrat, on puguin fer els seus àpats amb ordre i tranquil·litat i on imperi sempre el respecte i la bona harmonia entre tots els integrants del servei. 2. Normativa Reguladora • • • Decret 160/96 en la qual es regula la ràtio del nombre de monitors per cada grup d’alumnes. La resolució publicada en el DOGC on es fixa el preu màxim estipulat pel servei. Aquesta resolució és revisable cada any i sempre ens basarem en la més recentment publicada on es marcarà el preu màxim permès pel servei de menjador. La normativa és aplicable per alumne/a. 3. Estructura Organitzativa L’escola, sense tenir-ne l'obligació, vol oferir el servei de menjador. Actualment qui gestiona i és responsable d’aquest servei és l'AMPA qui adjudica la concessió directa a una empresa de restauració i serveis i la gestió de cuina pròpia. L’empresa adjudicatària del servei ha de complir la normativa vigent en quan: • El nombre de monitors i emplatadors que corresponen en funció del nombre d’alumnes usuaris del servei. • Garantir la qualitat i la quantitat del menjar que es serveix al centre. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 35
 36. 36. NOFC • Totes aquelles altres mesures a que la llei obliga en quan el funcionament del servei. • Vetllar perquè es mantingui el millor nombre de monitors mínims, també quan es cobreixen baixes (1 dia o hores( L’empresa comunicarà a l'AMPA i a l’equip directiu del centre qui és la persona coordinadora del menjador, ja que és la persona pont encarregada del contacte entre l’escola i l’empresa, i entre l’empresa i la resta de monitors del servei. 4. Recursos humans 4.1 Coordinador i monitors L’equip de persones que gestiona el menjador està integrat pel monitors/emplatadors i el coordinador del servei. Són drets del monitors i coordinador del menjador:  Conèixer dels documents que regulen el funcionament del menjador del centre.  Rebre un tracte respectuós per part dels usuaris del servei.  Ser substituïts en cas de malaltia atenent-se a la normativa legal vigent.  Que es compleixin les condicions laborals marcades en el seu contracte. Són deures dels monitors i coordinador del menjador:  Respectar i complir la normativa reguladora del menjador.  Respectar i complir les normes de funcionament de l’escola recollides en el RRI del centre.  Respectar els alumnes com a éssers humans, sense cap tipus de discriminació.  Crear un ambient adequat, durant l’estona en que funcioni el servei de menjador, que potenciï la creació de bons hàbits alimentaris, higiènics, de responsabilitat, diàleg, companyerisme i autonomia personal.  Vetllar per la seguretat dels alumnes usuaris del servei, durant l’estona que duri el servei.  Trobar la solució més adient en cas de crear-se una situació anòmala i poc previsible.  Comunicar al coordinador aquells fets més rellevants que s’han produït durant l’estona que ha durat el servei.  Desenvolupar amb diligència les tasques assignades per l’empresa adjudicatària del servei i la coordinadora del menjador.  Complir l’horari marcat en el seu horari laboral.  Comunicar als tutors els fets més significatius que han succeït durant l’estona que dura el servei de menjador escolar. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 36
 37. 37. NOFC  Controlar diàriament l’assistència al servei del menjador dels alumnes assignats al seu grup, així com la seva incorporació a l’activitat docent del centre quan s’hagi finalitzat el servei.  Vetllar per la integritat de l’edifici i els seu contingut, així com fer un ús racional dels materials i equipaments que utilitzen.  Informar als pares, mitjançant els formularis i sistemes establerts de com es comporta el seu fill durant tota l’estona que dura el servei i com i quant menja. És tasca específica del coordinador del servei:  Coordinar les activitats a fer durant l’estona d’esbarjo després de l’estona de menjar.  Confeccionar i lliurar als monitors les llistes dels usuaris del servei durant aquell dia.  Reorganitzar el servei en cas de sorgir alguna emergència.  Comunicar a l’empresa i a l’equip directiu les incidències que hagin succeït durat l’estona de funcionament del servei i especificar quines mesures concretes han iniciat si és el cas.  Assistir a les reunions de coordinació que sigui convocada. 4.2 Alumnes Els alumnes que utilitzin el servei del menjador tenen dret a: • Portar a terme les activitats relacionades amb el menjador en condicions de seguretat i higiene adequades. • A estar en un ambient de convivència que fomenti el respecte entre els companys i faciliti la tasca educativa que es desenvolupa en el menjador. • Conèixer la normativa del centre respecte les normes de funcionament del menjador escolar. Els alumnes que emprin el servei de menjador tenen el deure de: • Respectar i complir la normativa del menjador escolar. • Respectar els companys i fomentar un bon clima de convivència que faciliti les activitats a realitzar durant l’estona que funcioni el servei del menjador. • Respectar els monitors, coordinadors i altre personal del servei, així com fer cas dels seus comentaris i advertiments. • Respectar i utilitzar correctament els béns, mobles i instal·lacions del menjador i de l’escola. • Portar el material necessari (bates, material higiènic…) per participar en l’activitat del menjador. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 37
 38. 38. NOFC 4.3 Pares i mares Els pares i mares dels infants usuaris del servei tenen DRET a: • Conèixer la normativa de funcionament del menjador. • Ser informat, de forma periòdica, del menú que es serveix durant el servei de menjador. • Saber com està organitzat el servei de menjador. • Poder parlar, dins de la franja horària establerta, amb el coordinador del menjador o amb la monitora que porta el grup del seu fill/a. • A rebre informació, segons el model d’imprès acordat i la periodicitat establerta, de com es comporta i menja el seu fill/a durant les estones del menjador. • A ser informat per part del coordinador de menjador si el seu fill/a ha sofert o a originat algun incident significatiu durant l’estona que dura el servei de menjador, així com les accions empreses per part dels monitors o coordinadors. Els pares i mares usuaris del servei tenen l’ OBLIGACIÓ de: • A assistir a la reunió informativa que es farà a l’inici de curs per tal d’informarse sobre la gestió del menjador. • Respectar i complir la normativa del menjador. • Comunicar amb puntualitat i dins de l’espai de temps acordat la presència o absència del seu fill al servei de menjador. • Facilitar al seu fill/a el material necessari que es demani pel desenvolupament de l’activitat. • Abonar dins els terminis fixats les quotes del servei que utilitzen. Aquestes quotes es reflexa en forma de tiquets (un per dia de servei de menjador) i que es poden adquirir per la totalitat del mes o de forma individual com a servei esporàdic. 5. Normativa de convivència 5.1 Respecte als materials • En tot moment els alumnes han de respectar el mobiliari i els estris del menjador, el mobiliari de l’escola, les instal·lacions i l’edifici. En cas d’observar algun desperfecte han de comunicar-ho al seu monitor per tal que es preguin les mesures oportunes per paliar-ho. • Els alumnes no podran accedir lliurement als materials i estris del menjador. En cas de necessitat sempre hauran d’informar i demanar permís als monitors. 5.2 Inici i finalització del servei diari del menjador • Els nens i nenes d’educació infantil que siguin usuaris del servei de menjador seran recollits a la sortida de la tanca del pati pels seus monitors, és en aquest moment on el monitor comprova que recull a tots alumnes apuntats aquell dia al servei del menjador. Escola Josep M. Soler i Gené Pàgina 38

×