Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ROF v1

597 views

Published on

Reglament d'Organització i Funcionament IES XARC
Aprovat per Consell Escolar el 30-6-2011

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ROF v1

 1. 1. REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTAPROVAT CONSELL ESCOLAR 30-6-20111.- DEL PROFESSORAT:El règim dels professors ve regulat en el reglament de règim disciplinari delsfuncionaris de l Administració de l Estat R.D. 33/86 del 10 de gener de 1986 ( BOEdel 7-I-96), on surten els següents deures: 1.1.- Formar part del Claustre i assistir a les reunions. 1.2.- Assistir puntualment a les seves obligacions docents, i justificar feafentment el seu incompliment. 1.3.- Donar a conèixer als alumnes i pares les programacions didàctiques de cadascun dels Departaments. Aquesta informació inclourà els objectius, continguts, criteris d avaluació del cicle o curs respectiu per cada àrea o matèria, els mínims exigibles per obtenir una valoració positiva i els criteris de qualificació (Ordre del 28 d agost de 1995, BOE del 20 de setembre de 1995). Les programacions seran coordinades i redactades al començament de curs pels Caps de Departament. 1.4.- Aclarir qualsevol dubte als pares i als alumnes sobre el que s estableix en les programacions didàctiques (Ordre del 28 d agost, BOE de 20 de setembre de 1995) 1.5.- Dur a terme l avaluació de l alumnat, segons el PCC en vigència, i notificar els resultats a les sessions d avaluació. 1.6.- Posar les notes dos dies hàbils abans de la Junta d avaluació. 1.7.- El professorat haurà de deixar constància de les faltes d’assistència de l’alumnat seguint les instruccions de Prefectura d’ Estudis. 1.8.- Participar i/o organitzar activitats del Centre a través dels òrgans corresponents dins l horari lectiu. En aquest cas, es seguiran els criteris establerts al Document d’ Activitats Extraescolars inclòs al Projecte Curricular de Centre 1.9.- Exercir els càrrecs (càrrecs directius, caps de Departament, tutors, etc.) pels quals siguin designats reglamentàriament per la Direcció del Centre, segons es contempla al Decret 120/2002, del 2 de setembre pel qual s aprova el reglament orgànic dels instituts d educació secundària (BOIB 5 d’octubre de 2002). 1.10.- Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses i morals, així com la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la Comunitat Educativa. 1.11.- Respectar tots els membres de la Comunitat Educativa sense que es puguin produir actituds de discriminació per raó de naixement, raça, llengua, sexe, orientació sexual o per qualsevol altra circumstància personal o social. 1.12.- Complir i fer complir el reglament i les normes de disciplina de l actual Reglament d’organització i funcionament, en la mesura que els afecti. 1.13.- Serà també un deure del professorat complir i fer complir l horari establert fins la finalització de les activitats lectives. En cas d exàmens i/o recuperacions, els alumnes d E.S.O. hauran de romandre dins l’aula durant tot el període lectiu. 1.14.- Col·laborar amb l Associació de Pares i Mares d Alumnes en el que es refereix a la difusió d informació a l alumnat sobre activitats extraescolars, bé sigui de manera verbal i/o per escrit, i a petició de l APIMA, dins l horari lectiu, sense que allò impliqui una vinculació del professorat a les esmentades activitats. 1
 2. 2. Els professors tindran els drets que reconegui la legislació vigent, entre d altres: 1.15.- Queda absolutament garantit el dret de reunió sense més limitacions que les assenyalades per la llei. 1.16.- Es garanteix als professors la llibertat d ensenyament i de càtedra. Aquesta llibertat tindrà com límit les lleis, el Projecte Educatiu de Centre amb tots els documents que s’hi inclouen i les programacions didàctiques en vigència 1.17.- Elegir i ser elegits membres dels òrgans col·legiats. 1.18.- Fer vaga en les condicions marcades per la llei.2. DE L ALUMNAT:2.1.Drets de l’alumnat:2.1.1- Els alumnes tenen dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupamentde la seva personalitat. Així l alumne ha de disposar d una jornada de treball escolaracomodada a la seva edat i una planificació equilibrada de les seves activitats d estudi.2.1.2.- Els alumnes tenen dret a la no discriminació per raó de naixement, sexe,capacitat econòmica o nivell social, així com per discapacitats físiques, sensorials opsíquiques, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. A més a més,ots els alumnes tenen dret a les mateixes oportunitats d accés als distints nivells densenyament, especialment en les necessitats d integració i de suport educatiu.2.1.3.- L alumne té dret que el seu rendiment escolar sigui avaluat amb plenaobjectivitat. Amb l objectiu de garantir el dret a l avaluació amb criteris objectius, elCentre haurà de fer públics els criteris i els procediments d’avaluació i de qualificacióde les assignatures, àrees o mòduls impartits, així com els criteris de promoció i titulaciódels alumnes. Els alumnes o, si són menors d’edat, els seus pares o tutors tenen dret aaccedir als treballs, les proves, els exercicis i altres informacions que tinguin incidènciaen l’avaluació de les distintes matèries, i a rebre una explicació raonada de laqualificació. Així mateix, poden reclamar per escrit contra les decisions i qualificacions,d’acord amb el procediment establert per la Conselleria d’ Educació i Cultura.2.1.4.- L’alumne té dret a rebre orientació escolar i professional adequada peraconseguir el màxim desenvolupament personal, social i professional segons les sevescapacitats, aspiracions o interessos.2.1.5.- L alumne té dret que es respectin la seva llibertat de consciència, les sevesconviccions religioses, morals o ideològiques, així com la seva intimitat pel que fa a lesesmentades creences o conviccions.2.1.6.- L alumne té dret que es respecti la seva identitat, la seva integritat física i moral ila seva dignitat personal, i no podrà ser objecte, en cap cas, de tractaments vexatoris odegradants. L institut es compromet a guardar reserva de tota aquella informació de quèdisposi sobre les circumstàncies personals i familiars de l alumne. Així mateix, linstitut comunicarà a l autoritat competent les circumstàncies que puguin implicarmaltractaments per a l alumne o qualsevol altre incompliment dels deures establerts perles lleis de protecció de menors.2.1.7.- Els alumnes tenen dret a la llibertat d expressió sense perjudici dels drets de totsels membres de la Comunitat Educativa i el respecte que mereixen les institucions dacord amb els principis i els drets constitucionals. Els alumnes tenen també dret amanifestar la seva discrepància respecte a les decisions educatives que els afectin. Quan 2
 3. 3. la discrepància revesteix caràcter col·lectiu, serà canalitzada mitjançant elsrepresentants dels alumnes. En el cas que la discrepància es concreti en una proposta deno assistència a classe, s’hauran de seguir els protocols establerts al Decret 121/2010,de 10 de desembre ( article 14, apartat 2)2.1.8.- Els alumnes tenen dret a ser informats pels membres de la Junta de Delegats ipels seus representants de les associacions d alumnes, tant de les qüestions pròpies delCentre com de les que afectin altres centres docents i el sistema educatiu en general.2.1.9.-L alumne té dret a participar en el funcionament i en la vida del Centre, en lactivitat escolar i en la seva gestió. Així, té dret a elegir, mitjançant sufragi directe isecret, els seus representants en el Consell Escolar i els delegats de grup.2.1.10.- Els alumnes tenen dret a associar-se i formar associacions, federacions iconfederacions.2.1.11.- Els alumnes tenen dret a utilitzar les instal·lacions del Centre amb leslimitacions derivades de la programació d’altres activitats ja autoritzades i amb lesprecaucions derivades de la seguretat de les persones, l adient conservació dels recursosi la correcta destinació d aquests. Dins l’horari lectiu els alumnes tenen dret a utilitzarles instal·lacions del centre, de conformitat amb la programació general anual. En horarino lectiu hauran de sol·licitar-ho al director, el qual ha de decidir d’acord amb lanaturalesa de l’activitat proposada, amb la disponibilitat de personal per cobrir lespossibles incidències i amb les precaucions necessàries de seguretat i conservació delsrecursos.2.1.12.- Els alumnes es podran reunir al centre per desenvolupar activitats de caràcterescolar o extraescolar que formin part del projecte educatiu del centre, o altres activitatsa les quals s’atribueixi una finalitat educativa o formativa. Es podran reunir també a lesinstal·lacions del centre per dur a terme activitats no programades, sempre que comptinamb l’autorització del director. La junta de delegats es podrà reunir també durant elsesplais, havent comunicat amb antelació l’ordre del dia al cap d’estudis, que elsfacilitarà l’espai adequat.2.2. Deures de l’alumnat:2.2.1. L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes, i es concreta en les obligacionssegüents: a) Assistir a classe amb puntualitat i complir els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats del centre. b) Assistir al centre amb el material i l’equipament necessaris per poder participar activament en el desenvolupament de les diferents activitats. c) Mostrar una actitud cooperativa i receptiva a les explicacions del professorat i dur a terme les activitats i proves que aquest l’encarregui. d) Respectar el dret a la formació i al estudi dels seus companys.2.2.2. L’alumnat te el deure de respectar el professorat, reconèixer i assumir la sevaautoritat, i seguir les pautes que, dins el marc del Projecte Educatiu de Centre i elReglament d’ Organització i Funcionament, el professorat estableixi amb la finalitat defer possible l’ organització de l’aula i del centre.2.2.3. L’alumnat te el deure de mostrar el respecte i la consideració deguts als seuscompanys i a tota la resta de membres de la comunitat educativa, així com tota personaque accedeixi al centre, i el deure de col·laborar en la millora de la convivència escolar. 3
 4. 4. Així mateix haurà de rebutjar qualsevol acte de violència i qualsevol actituddiscriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, religió, orientació sexual, llengua oaltra circumstància personal o social.2.2.4. L’alumnat te el deure de respectar la dignitat, la integritat, la intimitat i la llibertatde consciència de tots els membres de la comunitat educativa, i de ser tolerant amb totesles creences religioses i ideologies, sempre que aquestes no atemptin contra la dignitathumana i els valors democràtics.2.2.5. L’alumnat te el deure de respectar el projecte educatiu del centre, així com lesseves normes d’organització, convivència i disciplina i el seu reglament d’organització ifuncionament.2.2.6. L’alumnat te el deure de complir les normes de seguretat, salut i higiene alscentres educatius i de respectar la prohibició de fumar, ingerir begudes alcohòliques iconsumir estupefaents.2.2.7.L’alumnat menor d’edat te el deure de lliurar als seus pares o tutors legals lescomunicacions i citacions que el centre els adreci, i retornar-les, verificades i signadesper aquests.2.2.8.L’alumnat te el deure de cuidar i utilitzar correctament els bens mobles, elmaterial didàctic, els documents i altres recursos i instal·lacions del centre i de respectarles pertinences dels altres membres de la comunitat educativa, així com de complir lesnormes bàsiques de respecte a l’entorn i al medi ambient.3. DE LES FAMÍLIES:3.1.Deures de les famílies de l’alumnat menor d’edat: 3.1.1. Conèixer el reglament d’organització i funcionament i respectar i complir les normes i principis que estableix. 3.1.2. Interessar-se activament per l educació dels seus fills al Centre. 3.1.3. Col·laborar en les activitats educatives del Centre. 3.1.4. Respectar la dignitat, la integritat, la intimitat i la llibertat de consciència de tots els membres de la comunitat educativa, i ser tolerant amb totes les creences religioses i ideologies, sempre que aquestes no atemptin contra la dignitat humana i els valors democràtics. 3.1.5. Respectar tots els membres de la Comunitat Educativa i rebutjar qualsevol acte de violència i qualsevol actitud discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, religió, orientació sexual, llengua o qualsevol altra circumstància personal o social. 3.1.6. Fomentar en els seus fills o tutorats actituds de tolerància i solidaritat. 3.1.7.Facilitar al centre les dades personals necessàries per tal que pugui haver- hi una comunicació fluïda. 3.1.8.Verificar i signar les comunicacions que el centre els adreci, i retornar-les o assegurar-se que han estat degudament retornades. 3.1.9.- Respondre a les citacions del centre, i presentar-se en el cas que sigui requerida la seva presència. 3.1.10.- Comunicar al centre, dins els terminis establerts, les malalties, 4
 5. 5. exempcions i aquelles circumstàncies que hagin de ser tingudes en compte per l’equip educatiu per valorar el seu rendiment, progressos i desenvolupament curricular i personal.3.2. Drets de les famílies de l’alumnat menor d’edat: 3.2.1. Que els drets dels seus fills siguin respectats. 3.2.2. Que els seus fills o tutorats rebin una educació conforme a les finalitats establertes per la Constitució i les lleis educatives en vigor. 3.2.3. Que els seus fills o tutorats rebin la formació religiosa o moral que estigui d acord amb llurs pròpies conviccions. 3.2.4. Rebre informació sobre el procés educatiu dels seus fills o tutorats. 3.2.5. Participar en el funcionament i organització del Centre a través dels seus representants. 3.2.6. Exposar lliurement, davant els òrgans corresponents, amb el degut respecte a tots els membres de la comunitat educativa i a les normes establertes en aquest reglament, les qüestions referents a l educació dels seus fills. 3.2.7. A la llibertat d associació dins l àmbit educatiu. 3.2.8. A elegir i ser elegits com a representants en els òrgans col·legiats. 3.2.9. A que les dades dels seus fills/es siguin tractades amb la màxima confidencialitat possible per protegir el dret a la intimitat.4. DELS TUTORS: Tot i que l’acció tutorial és inherent a la tasca docent, cada grup d alumnes tindrà un tutor/a. Els professors/es tutors exerciran les següents funcions, segons es contempla al Decret 120/2002, del 2 de setembre pel qual s aprova el reglament orgànic dels instituts d educació secundària (BOIB 5 d’octubre de 2002). 4.1.- Participar en el desenvolupament del Pla d Acció Tutorial i en les activitats d orientació amb la col·laboració del Departament d Orientació. 4.2.- Col·laborar amb el Departament d Orientació en els termes establerts per la Prefectura d Estudis. 4.3.- Coordinar el procés d avaluació dels alumnes del seu grup, aixecant acta i lliurant-la a prefectura d’estudis. 4.4.- Organitzar i presidir la Junta de Professors i les sessions d avaluació del seu grup. 4.5.- Facilitar la integració dels alumnes del seu grup i fomentar la participació en les activitats de l Institut. 4.6.- Orientar i assessorar els alumnes i les famílies sobre les seves possibilitats acadèmiques i professionals. 4.7.- Conduir les demandes i inquietuds dels alumnes i mitjançar, amb l ajuda del delegat i sots-delegat, davant la resta del professorat en els problemes que es plantegin. 4.8.- Informar els pares, els professors i els alumnes del grup de tot el concernent amb les activitats docents, el rendiment acadèmic i les faltes d assistència i de disciplina. 4.9.- Informar els pares/mares de les seves hores de visita i de les hores de visita d altres professors. 4.10.- Facilitar la cooperació educativa entre els professors i els pares dels alumnes. 4.11.- Revisar les faltes d’assistència de l’alumnat una vegada per setmana, com 5
 6. 6. a mínim.5. DELS DELEGATS I SOTSDELEGATS: 5.1.- Cada grup d alumnes, d’acord amb el P.A.T, elegirà, per sufragi directe i secret, abans de l’avaluació inicial, un delegat de grup, que formarà part de la Junta de Delegats. S elegirà també un sots-delegat que substituirà el delegat en cas d absència o malaltia i l ajudarà en les seves funcions. D’aquestes eleccions s’aixecarà acta que es lliurarà a Prefectura d’ Estudis. Així mateix tots els canvis de delegats/es i/o sotsdelegats/es es comunicaran a Prefectura d’ Estudis. 5.2.- Els delegats/es i sotsdelegats/es podran ser revocats pels tutors/es: a) a petició raonada per escrit d’una majoria absoluta dels membres del seu grup. b) per l’ incompliment de les seves funcions c) per la comissió d’una falta lleu o greu 5.3.- Els delegats/es i sotsdelegats/es podran dimitir presentant al tutor/a un escrit que justifiqui la seva decisió. 5.4.- En els casos de dimissió o revocació de delegats/es i/o sotsdelegats/es el tutor procedirà a la seva substitució pels membres corresponents de la llista de suplents, si n’hi ha, o a la celebració de noves eleccions i en ambdós casos ho comunicarà a Prefectura d’ Estudis mitjançant una nova acta.Correspon als delegats del grup: 5.5.- Assistir a les reunions de la Junta de Delegats i participar en les deliberacions. 5.6.- Exposar a les autoritats acadèmiques els suggeriments i reclamacions del grup que representen. 5.7- Fomentar la convivència entre els alumnes del seu grup. 5.8.- Col·laborar amb els seus professors i amb les autoritats del Centre per al seu bon funcionament. 5.9. Tenir cura de l adient utilització del material i de les instal·lacions del Centre i comunicar les incidències al tutor/a del grup. 5.10.- Els delegats de grup, i en el seu defecte els sots-delegats, són el mitjà normal de comunicació dels alumnes amb els professors, amb els tutors i amb els Caps de Departament.Són funcions dels sots-delegats: 5.12.- Substituir el delegat en cas d absència i/o dimissió o revocació. 5.13.- Ajudar-lo en cas de necessitat o en ser requerit per ell.Són funcions d ambdós: 5.14.- Els delegats i sots-delegats de grup assistiran al principi de les juntes d avaluació on transmetran les deliberacions i els acords del grup corresponent, prèvia posada en comú amb el tutor, i prendran nota dels comentaris que puguin fer-los els professors. 5.15.- Els delegats i sots-delegats no podran ser sancionats per l exercici de les seves funcions com a portaveus dels alumnes, en els terminis de la normativa vigent.6. JUNTA DE DELEGATS: Es constituirà la Junta de Delegats integrada pels delegats i els representantsdels alumnes al Consell Escolar. La Junta de Delegats podrà reunir-se en ple o quan les circumstàncies ho 6
 7. 7. permetin en comissions que reuneixin els delegats de curs o d una de les etapeseducatives que s imparteixin al Centre. Les reunions de la Junta de Delegats, que, com a mínim, seran trimestrals,podran ser convocades a petició del Cap d Estudis o d algun membre de la pròpia Juntade Delegats i es celebraran, habitualment, durant algun dels esplais; no obstant això, siles circumstàncies ho requereixen, podran celebrar-se en horari lectiu. Les reunions de la Junta de Delegats hauran de comptar amb l’autorització dePrefectura d Estudis, que farà les funcions de coordinació. Els representants dels alumnes elegiran un/a coordinador/a i un/a secretari/a, quealçarà acta de cada una de les reunions de la Junta de Delegats, on es reflectirà l ordredel dia, els acords i els assistents/absents. Prefectura d Estudis facilitarà a la Junta de Delegats un espai adient perquèpugui celebrar les seves reunions i els mitjans materials necessaris per al seu correctefuncionament. Els membres de la Junta de Delegats, en exercici de les seves funcions, tindrandret a conèixer i a consultar les actes de les sessions del Consell Escolar i qualsevol altradocumentació administrativa del Centre, excepte aquella la difusió de la qual podriaafectar el dret a la intimitat de les persones o al normal desenvolupament dels processosd avaluació acadèmica. Quan ho sol·liciti la Junta de Delegats, en ple o en comissió, haurà de ser oïdapels òrgans de govern del Centre en els afers que, pel seu caràcter, requereixin la sevaaudiència i especialment, en el que es refereix a: a) Celebració de proves i exàmens. b) Establiment i desenvolupament d activitats culturals, recreatives i esportives al Centre. c) Presentació de reclamacions en els casos d abandonament o incompliment de les tasques educatives per part del Centre. d) Al·legacions i reclamacions sobre l objectivitat i l eficàcia en la valoració del rendiment acadèmic dels alumnes. e) Proposta de sancions als alumnes per la comissió de faltes que portin aparellada la incoació d expedient. f) Llibres i material didàctic la utilització dels quals sigui declarada obligatòria per part del Centre. g) Altres actuacions i decisions que afectin de manera específica els alumnes. La Junta de Delegats tindrà les següents funcions: a) Elevar a l equip directiu propostes per a l elaboració del Projecte Educatiu de Centre. b) Informar els representants dels alumnes en el Consell Escolar dels problemes de cada grup o curs. c) Rebre informació dels representants dels alumnes en el Consell Escolar sobre els temes que s hi han tractat, i sobre les informacions arribades de les confederacions, federacions d estudiants i organitzacions juvenils legalment constituïdes. d) Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o del mateix Consell. e) Elaborar propostes de modificació del Reglament d’ Organització i Funcionament, dins l àmbit de la seva competència. f) Informar els estudiants de les activitats de la Junta. g) Formular propostes de criteris per a l elaboració dels horaris d activitats docents i extraescolars. h) Debatre els afers que tractarà el Consell Escolar en l àmbit de la seva competència i elevar propostes de resolució als seus representants i) Tractar, a petició d un mínim dels 2/3 de la Junta de Delegats, la possible 7
 8. 8. substitució d aquells que incompleixen les seves funcions sempre sota la supervisió del Cap d Estudis. j)Presentar per escrit, davant la direcció del centre, les propostes de manifestació de discrepàncies sobre les decisions educatives que els afectin, en el cas que aquestes es concretin en propostes d’inassistència a classe. En aquestos casos s’haurà de seguir el protocol establert a l’article 14 del Decret 121/2010.7. DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:Els membres del personal d Administració i serveis tenen els següents drets: 7.1.- Els que els atribueix el seu règim jurídic i laboral. 7.2.- Constituir la Junta del Personal d Administració i Serveis. 7.3.-Elegir representants al Consell Escolar. 7.4.- Fer vaga en les condicions marcades per la llei.Els membres del personal d Administració i serveis tenen els següents deures: 7.5.- Acudir puntualment al Centre. 7.6.- Romandre-hi durant l horari assignat. 7.7.- Vetllar per la bona gestió dels serveis al seu càrrec. 7.8.- Encarregar-se de les tasques que els siguin assignades des de la Secretaria del Centre. 7.9.- Vetllar per l ordre i la disciplina al Centre, seguint les indicacions del secretari, en el marc del conveni laboral (personal subaltern). 7.10.- Vetllar per la higiene i l ordre del mobiliari del Centre (personal del neteja).8. DE LA MARXA DEL CENTRE:8.1. Normes de convivència general.- 8.1.1.- Els locals i mitjans materials del Centre són fonamentals per dur a termel activitat educativa. Cal fer un bon ús de l edifici, instal·lacions, mobiliari i materialescolar: S’hauran de seguir les següents pautes: a) Mantenir aules, passadissos, lavabos, patis i altres dependències netes iordenades. b) Utilitzar correctament el material didàctic de les aules i del Centre. c) Tenir cura del material propi i respectar el dels altres membres de lacomunitat escolar. d) Al llarg del curs, l equip directiu avaluarà l estat del material i aules, aixícom llocs d ús comú i prendrà les mesures adients destinades a reparar i prevenir elsdesperfectes. 8.1.2.- Respecte a la ingestió d aliments i begudes: a) Es podrà menjar i beure begudes no alcohòliques al bar o al pati. b) No es podrà menjar ni beure dins altres dependències de l edifici escolar. c) S haurà de posar especial esment en utilitzar les adequades papereres dereciclatge per dipositar tots el residus resultants d aliments i begudes. d) Cada professor/a establirà a les seves assignatures les normes bàsiques deconducta i convivència, sempre que no estiguin en contradicció amb el Reglamentd’organització i funcionament. 8.1.3.- No es podrà fumar dins el recinte escolar. 8.1.4.- Cada curs es fixaran les hores de començament i final de les classes i 8
 9. 9. esplais, donant-los publicitat. El començament i final de les classes s anunciaràmitjançant timbres. 8.1.5.- S haurà d entrar i sortir del Centre i circular pels passadissos amb ordre isense cridar. Als moments de major aglomeració, no aturar-se en els llocs de pas. 8.1.6.- La Prefectura d Estudis facilitarà locals per a les assemblees d alumnes iprofessors que es sol·licitin. Aquestes reunions es faran fora de l horari lectiu, llevat decasos excepcionals. 8.1.7.- S exigeix observar estricta puntualitat en el començament i final de lesclasses. 8.1.8.- Les votacions en els òrgans col·legiats del Centre seran secretes quanalgú ho demani, i sempre que es tracti de l elecció de persona o persones. 8.1.9.- Quan una reunió de qualsevol dels òrgans col·legiats duri més de dueshores i mitja, el President la suspendrà, si la majoria dels membres hi està d acord, iconvocarà la continuació per un altre dia. En tot cas, hauran de quedar concloses lesvotacions o escrutinis ja iniciats. 8.1.10.- S ha de col·laborar en: a) L’estalvi de consum energètic (evitarem els llums innecessaris, els vidresoberts quan hi hagi calefacció ...) i aigua. b) Evitar l abús de recursos materials (paper, guix ...). c) Iniciatives de recollida selectiva de material (papers). 8.1.11.- S aportarà, a través del mecanisme adient (tutors/es, delegats/des,directiva, bústia de suggeriments), suggeriments que permetin millorar el funcionamentacadèmic, organitzatiu, burocràtic, etc., del Centre.8.2. Del Professorat. 8.2.1.- El professor de guàrdia estarà en funcions durant tota l hora lectiva quese li hagi assignat i anotarà les absències dels professors. 8.2.2.- El professor de guàrdia vetllarà perquè, una vegada començada la classe,no hi hagi alumnes pels corredors, i serà ajudat, en casos d excepcional necessitat, pelsconserges del Centre. 8.2.5.- Durant l hora en què estigui de guàrdia, el professor de guàrdia serà lavia normal de resolució de qualsevol problema o anomalia que pogués sorgir al Centre.En cas que es cregui que el problema excedeix les seves funcions ho comunicarà a ladirecció del centre. 8.2.6.- En absència de professor en un grup, el professor de guàrdia passarà llistai anotarà les absències. En cas que es tracti d’alumnes de 3r. i 4t. d’ESO, Batxillerat oCicles Formatius i sigui l’ última hora lectiva de la jornada, el professorat de guàrdiadeixarà sortir als alumnes els pares dels quals hagin signat autorització per aquestesocasions. 8.2.7.- Durant l’horari lectiu el responsable màxim serà el director o membre del’equip directiu que, en absència d’aquest, es trobi al centre. 8.2.8.- Amb la finalitat de facilitar la funció de control del professor de guàrdia,el Cap d Estudis anotarà en un full de control qualsevol absència prevista. El/laprofessor/a que sàpiga que ha de faltar, deixarà feina preparada per als seus alumnes aPrefectura d’ Estudis. 8.2.9.- En el cas que un alumne precisi assistència mèdica es donarà avís a lafamília. Si aquesta no es trobada, es donarà avís al Centre Mèdic. En cas d haver dacompanyar a l alumne/a, el professor de guàrdia trucarà un taxi, i l acompanyarà.8.3. Normes de convivència de l alumnat. 8.3.1.- L assistència a classe és obligatòria, així com a les activitatscomplementàries i extraescolars organitzades pel centre durant l’horari lectiu. Elsalumnes que, per alguna raó, no assisteixin a alguna d’aquestes activitats haurand’acudir al centre durant l’horari lectiu. 9
 10. 10. 8.3.2.- L’alumnat justificarà per escrit les faltes al seu tutor. El justificant hauràd’anar dignat pels seus pares o tutors legals o pel propi alumne, si aquest és major dedat. La justificació serà vàlida només si es presenta dins d un termini de set dies lectiusi s acompanya dels documents justificatius pertinents. No s acceptarà com justificadauna falta contrària a les normes establertes en aquest Reglament d’ Organització iFuncionament 8.3.3.- Durant les hores de classe no es permetrà la permanència dels alumnes albar, als passadissos, vestíbul o escales, entrada principal i passadissos adjacents; elprofessorat serà responsable de fer complir aquesta norma. 8.3.4.- S haurà d assistir puntualment a les activitats acadèmiques iextraescolars, que s’hauran de finalitzar a l hora prevista. 8.3.5.- S ha de mantenir la higiene personal i utilitzar correctament els lavabos. 8.3.6.- Els desperfectes causats als locals i mitjans materials del Centreintencionadament o per mal ús seran pagats per qui els produeixi. Si no es coneix lautor, els pagarà el grup d alumnes corresponent. Si és zona de domini comú es podràfer pagar al conjunt dels alumnes del Centre. 8.3.7.- Els delegats del grup informaran el secretari dels desperfectes que esprodueixin a les aules respectives. 8.3.8.- S ha de col·laborar en la comunicació Centre-Pares. Els butlletins icomunicacions del Centre s han de lliurar i tornar dins el termini previst (cinc dieslectius). 8.3.9.- Durant els períodes d esplai, les aules romandran tancades i no s admetràpresència d alumnes a les mateixes ni als passadissos.9.- RÈGIM DISCIPLINARI9.1. TIPIFICACIÓ DE LES CONDUCTES:En el moment de la valoració i tipificació de les conductes contràries a les normes deconvivència del centre es tindrà en compte les circumstàncies personals, familiars isocials de cada alumne. Tot i que, al Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen el dretsi els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents nouniversitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, es fa una distinció entreconductes contràries a les normes de convivència i conductes que perjudiquen greumentla convivència al centre, el nostre Reglament vol fer una diferenciació, per la sevagradació, de les primeres. D’aquesta manera distingirem: amonestacions, faltes lleus ifaltes greus.9.1.1.-Conductes contràries a les normes de convivència del centre i que podrancomportar AMONESTACIÓ.- a) Vuit retards injustificats (10 minuts) la primera hora. b) Quatre retards injustificats a una mateixa matèria en el termini d’un mes (com a norma general tots els retards injustificats que no siguin a primera hora es contabilitzaran, a més, com a falta d’assistència) c) Catorze faltes injustificades d’assistència a hores completes. d) Embrutar el Centre (llançar papers; pintar taules, mobiliari, parets; deixar restes de menjar i begudes, llesques, etc.). e) Discussions sense contacte físic, que suposin manca de respecte a qualsevol membre de la comunitat escolar. 10
 11. 11. f) Manca de normes elementals d’higiene (de la qual cosa s’informarà a la família). g) Copiar als exàmens (Les repercussions acadèmiques d’aquest fet es reflectiran al Projecte Curricular de Centre). h) Reiterada assistència a classe sense material escolar (El PCC regularà l’abandonament d’assignatures). i) No respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys (aixecar-se, cridar, interrompre, llevar-li material a un company, ...). j) Menjar i beure a les aules i passadissos. k) Utilització a l’aula en hores lectives de walkman, làser, telèfons mòbils, consoles, busques i altres aparells electrònics, excepte si es tracta de material per activitats escolars. Aquests aparells quedaran sota la custòdia de Prefectura d’estudis i seran lliurats als pares/mares en mà. l) Estar als passadissos, sense permís, durant les hores de classe. m) Fer un ús inadequat dels ordinadors (descàrrega de programes, manipulació de perifèrics, visita a webs prohibides...) n) No complir, reiteradament, les instruccions del professorat. o) Sortir del centre sense permís durant l’horari lectiu o els esplais. p) Totes aquelles altres que, encara que no estiguin expressament tipificades, es consideri que pertorben el normal funcionament del centre sense constituir faltes majors.9.1.2. Conductes contràries a les normes de convivència del centre i que podencomportar FALTES LLEUS.- a) La reiteració de les conductes contràries a les normes de convivència del Centre. Com a norma general es considerarà falta lleu l’acumulació de tres amonestacions dins un període de trenta dies –data en què prescriu la primera amonestació. Excepcionalment el nombre d’amonestacions es podria incrementar fins a sis, si així ho consideren el/la tutor/a i la Prefectura d’estudis en funció de la valoració de les circumstàncies. b) Fer malbé , de forma intencionada, el material o les instal·lacions del Centre. c) No lliurar els informes, documents, comunicacions i missatges del Centre i/o dels Pares/Mares. d) Reincidència en la no assistència de manera injustificada a classe (28 faltes injustificades d’assistència). e) No assistència reiterada (6 faltes) a una mateixa assignatura. A l’àrea de Formació Bàsica dels PQPIs el nombre de faltes per tal que es consideri no assistència reiterada serà de 18. A la formació específica d’aquest programes el recompte es farà també de manera proporcional. Les conductes tipificades en d) i e), quan es produeixin de manera simultània, no es podran contemplar i sancionar com a dues faltes diferents. f) Desperfectes causats al transport escolar i en el desenvolupament de les activitats extraescolars i complementàries. g) Incompliment de qualsevol sanció imposada com a conseqüència d’una amonestació. h) Desobediència deliberada a les indicacions del professorat dins el marc de les seves competències. i)Fumar en el recinte escolar. j)Fer servir aparells durant l’horari lectiu per enregistrar qualcú sense el seu consentiment. k) Qualsevol acte injustificat que pertorbi lleugerament el 11
 12. 12. desenvolupament de les activitats del Centre.9.1.3.- Conductes greument perjudicials per a la convivència del centre i que podencomportar FALTES GREUS.- a) Acumulació de tres faltes lleus en el termini d’un mes. b) Les injúries o ofenses greus contra els membres de la Comunitat Educativa. c) Assetjament d’algun membre de la comunitat educativa d) Baralles dins el recinte del centre. e) L’agressió física contra els altres membres de la Comunitat Educativa. f) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o subtracció de documents acadèmics. g) Els danys greus ocasionats per un ús incorrecte i intencionat en els locals, material o documents del Centre o en els béns d’altres membres de la Comunitat Educativa. h) Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la Comunitat Educativa del Centre, o la incitació a fer-ne. i) L incompliment de les sancions imposades com a mesures correctores de faltes lleus. j) El robatori de qualsevol tipus de material al Centre Escolar. k) Consum i/o venda de drogues al recinte del centre. l) Utilització d’aparells per enregistrar actes d’agressió, assetjament, o humiliació a qualsevol membre de la comunitat educativa. m) Qualsevol altra conducta injustificada que, encara que no estigui tipificada, pertorbi greument el normal desenvolupament de les activitats del Centre.9.2.- CORRECCIÓ DE CONDUCTES I FALTES:9.2.1.- AMONESTACIONS:Les conductes tipificades com a amonestacions podran ser corregides amb: a) Advertència verbal pel Cap d’ Estudis. b) Realització de tasques en horari lectiu/no lectiu. b.1)Dur a terme activitats d’aprenentatge amb la finalitat d’interioritzar pautes de conducta correctes en horari lectiu/ no lectiu, relacionades amb la norma de convivència incomplerta, sempre amb un caràcter educatiu i recuperador, amb l’objectiu de procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat educativa. b.2)Desenvolupar tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta, en horari lectiu/ no lectiu, sempre amb un caràcter educatiu i recuperador, amb l’objectiu de procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat educativa. c) Haver de demanar disculpes. d) Qualsevol altra que es consideri oportuna.Aquestes correccions podran ser imposades per qualsevol professor/a o per l’equipdirectiu, bé per iniciativa pròpia, bé a petició d’algun membre de la comunitateducativa, una vegada rebuda la informació al respecte.9.2.2.-FALTES LLEUS:Les conductes tipificades com a faltes lleus podran ser corregides amb: 12
 13. 13. a) Compareixença davant la Comissió de Convivència si fos necessari. b) Realització de tasques en horari lectiu/no lectiu. b.1) Dur a terme activitats d’aprenentatge amb la finalitat d’interioritzar pautes de conducta correctes en horari lectiu/ no lectiu, relacionades amb la norma de convivència incomplerta, sempre amb un caràcter educatiu i recuperador, amb l’objectiu de procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat educativa. b.2) Desenvolupar tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta, en horari lectiu/ no lectiu, sempre amb un caràcter educatiu i recuperador, amb l’objectiu de procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat educativa. Aquestes dues mesures correctores s’hauran d’aplicar preferentment a la suspensió del dret d’assistència al Centre, e inclús en cas de produir-se la suspensió d’aquest dret, com s’indica a l’apartat e) c) Haver de demanar disculpes. d) Reparació econòmica dels danys produïts. e) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a tres dies, realitzant tasques de recuperació a la Biblioteca o al lloc que es determini. f) Suspensió del dret d’assistència al Centre per un període no superior a tres dies. g) Pèrdua temporal del dret al transport escolar per un període no superior a tres dies lectius (Aquesta sanció només es posarà per corregir conductes relacionades amb el transport escolar).A més a més, tots els alumnes que tinguin una falta lleu no podran fer sortides delcentre per a realitzar activitats complementàries ni extraescolars durant 3 mesos naturalscomptats a partir del dia en que la seva conducta hagi estat tipificada com a falta lleu.El Cap d’ Estudis podrà imposar les correccions que s’especifiquen als apartats a, b, c id.Les correccions especificades als apartats e, f i g hauran de ser imposades pel director.9.2.3. FALTES GREUS:Les conductes tipificades com a faltes greus podran ser corregides amb:a) Realització de treballs relacionats amb la norma de convivència incomplerta, sempre amb un caràcter educatiu i recuperador, que contribueixin a la millora i desenvolupament de la convivència i de les activitats del Centre o, si procedeix, dirigides a reparar el mal causat a les instal·lacions o al material del Centre o a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa, amb l’objectiu de procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat educativa. Aquests treballs podran realitzar-se fora de l’horari lectiu.b) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries del Centre.c) Canvi de grup.d) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes durant un període superior a tres dies i inferior a dues setmanes. Durant el temps que duri la suspensió, l’alumne 13
 14. 14. realitzarà els deures o treballs que es determinin per evitar la interrupció en el procés formatiu. e) Suspensió del dret d’assistència al Centre durant un període superior a tres dies lectius i inferior a un mes. Durant el temps que duri la suspensió de l’alumne, haurà de realitzar els deures o treballs que es determinin per evitar la interrupció en el procés formatiu i tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta, sempre amb un caràcter educatiu i recuperador, que contribueixin a la millora i desenvolupament de la convivència i de les activitats del Centre o, si procedeix, dirigides a reparar el mal causat a les instal·lacions o al material del Centre o a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa, amb l’objectiu de procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat educativa. f) Canvi de Centre. g) Pèrdua del dret de matrícula en els alumnes majors de 16 anys en els següents casos: Absentisme escolar greu. Haver estat objecte de dos faltes greus. h) Pèrdua definitiva del dret al transport escolar en cas d’alumnat del Batxillerat i CF i de manera temporal a l ESO i els PQPIs. (Aquesta sanció només es posarà per corregir conductes relacionades amb el transport escolar). i) Reparació econòmica dels danys produïts. j) Pèrdua del dret a l’avaluació contínua en cas de faltes greus d’assistència (abandonament d’assignatura) pel que fa als alumnes del Batxillerat i CF. El caràcter obligatori de l ESO fa impossible l’aplicació d’aquesta sanció a alumnes d’aquest nivell. No obstant això, cal recordar que la reiterada falta d’assistència de l’alumnat d ESO a classe –be justificadament o per sancions, dificulta molt l’aplicació dels criteris propis de l’avaluació contínua. A més a més, tots els alumnes que tinguin una falta greu no podran fer cap sortida del centre per tal de realitzar activitats complementàries ni extraescolars durant la resta del curs, a partir del dia en que la seva conducta hagi estat tipificada com a falta greu. Les correccions a les conductes tipificades com a faltes greus hauran de ser imposades pel director. 9.3. PROCEDIMENT Qualsevol professor/a que observi en un alumne/a una conducta que pertorbi la convivència del centre haurà d’omplir l’ imprès dissenyat a l’efecte, explicant de forma clara i concisa les circumstàncies en que s’ha produït aquesta conducta, i el lliurarà a Prefectura d’estudis. La direcció del centre (assessorada, si es necessari, pel professor/a en qüestió i/o el tutor/a de l’alumne/a) tipificarà la falta. Si es tracta d’una amonestació, la direcció del centre o l’enregistrarà o decidirà si es necessària alguna correcció o guardarà una còpia de l’ imprès o lliurarà al tutor l’original (que aquest custodiarà) i una còpia (que lliurarà a l’alumne en el termini màxim de cinc dies lectius per tal que li la torni degudament signada pels seus pares en el termini màxim de dos dies lectius) Si es tracta d’una falta lleu, la direcció del centreo l’enregistrarà o decidirà (seguint el procediment que més avall s’especifica) quina serà la sanció. o guardarà una còpia de l’ imprès o lliurarà al tutor l’original (que aquest custodiarà) i una còpia (que lliurarà a l’alumne en el termini màxim de cinc dies lectius per tal que li la torni, degudament signada pels seus pares, en el termini màxim de dos dies lectius) 14
 15. 15. o comunicarà als pares, mitjançant una carta certificada, els fets i la sanció i els citarà per tal que compareguin. D’aquesta compareixença s’aixecarà acta en la qual s’anotaran les consideracions i possibles al·legacions de la família. o si te constància que la carta certificada no ha arribat als pares, posarà en coneixement de serveis socials aquest fetSi es tracta d’una falta greu, el Director decidirà obrir un expedient disciplinari oiniciar el procediment per resoldre la conducta per conformitat de l’alumne i, en cas quesigui menor d’edat, dels seus pares o representants legals. o En cas que decideixi obrir un expedient disciplinari • ho haurà de fer en un termini màxim de sis dies lectius des del coneixement dels fets o les conductes mereixedors de correcció o en un termini màxim de quaranta vuit hores des de que es constata la impossibilitat de signar una resolució per conformitat o l’ incompliment d’algun dels acords signats • encomanarà a un professor/a la instrucció de l’expedient (el termini d’instrucció no serà superior a deu dies lectius des de la notificació de l’ inici del procediment) • ho notificarà a Inspecció educativa • ho notificarà a l’alumne i, si és menor d’edat, als seus pares o representants legals • acabada la instrucció, i rebuda la proposta, decidirà i imposarà la mesura correctora que correspongui • notificarà la resolució del procediment a inspecció educativa, a l’alumne i, si és menor d’edat, també als seus pares o representants legals en un termini màxim de 30 dies lectius. La comunicació als pares o representants legals es farà mitjançant una carta certificada • excepcionalment, podrà adoptar mesures provisionals, al iniciar-se el procediment o en qualsevol moment de la seva instrucció, que podran consistir en el canvi temporal de grup o en la suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades activitats durant un període no superior a cinc dies • informarà al Consell Escolar (en la propera reunió) de l’obertura de l’expedient i de la seva instrucció i resolució o En cas que decideixi intentar resoldre la conducta per conformitat de l’alumne o dels seus pares o representants legals: • En el termini de cinc dies lectius des de que es va tenir coneixement dels fets, ha de convocar l’alumne i, si és menor d’edat, també els seus pares o representants legals, a una reunió per tal d’assabentar-los de les conductes mereixedores de correcció i per oferir- los la possibilitat de resoldre el procediment per conformitat. A aquesta reunió hi ha d’assistir, a més del director, el cap d’estudis o el professor en que aquest delegui • Presentarà el document de resolució per conformitat, que ha de contenir el reconeixement per part de l’alumne dels fets o conductes mereixedors de correcció i, si és el cas, la petició de disculpes, el compromís de reparar els danys causats i la voluntat de respectar les normes de convivència del centre; a més a més s’hi han de fer constar també les mesures educatives de correcció acordades. Aquest document, si s’arriba a un acord, haurà d’estar signat pel director i l’alumne i , en el cas que sigui menor d’edat, pels seus pares o representants legals, i s’haurà de lliurar un còpia a aquests últims. • En el cas que l’alumne o, si fos menor d’edat, els seus pares o representants legals no acceptessin la resolució per conformitat, o l’alumne incomplís els acords que s’hi recullen, el director del centre ha 15
 16. 16. d’iniciar, en el termini de quaranta vuit hores, l’obertura d’un expedient disciplinari. • Les resolucions per conformitat s’han d’aplicar en els termes en que es redactin, sense que l’alumne o els seus pares o representants legals puguin impugnar la conformitat lliurement acceptada.9.3.- PRESCRIPCIONS DE FALTES I SANCIONS9.3.1. Conductes contràries a les normes de convivència • Les conductes tipificades com a amonestacions, així com les correccions imposades com a conseqüència d’aquestes conductes, prescriuran en el termini d’un mes contat a partir de la data de la seva comissió. • Les conductes tipificades com a faltes lleus, així com les correccions imposades com a conseqüència d’aquestes conductes, prescriuran en el termini de tres mesos contats a partir de la data de la seva comissió.9.3.2. Conductes greument perjudicials per a la convivència del centre. • Les conductes tipificades com a faltes greus prescriuran en el termini de tres mesos, comptats a partir de la data de la seva comissió, exclosos els períodes no lectius previstos en el calendari escolar de l’any en curs. • Les correccions imposades com conseqüència d’aquestes conductes prescriuran als sis mesos, exclosos els períodes no lectius previstos en el calendari escolar de l’any en curs.9.4.- ÀMBIT DE LA CONDUCTA QUE S’HA DE CORREGIR.Es poden corregir les actuacions d’un alumne que, encara que es facin fora del recinteescolar, estiguin directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seuscompanys o altres membres de la comunitat educativa.10. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN RELACIÓ AMB L’ABSENTISMEESCOLAR.Aquestes instruccions s’aplicaran a l’alumnat menor de 16 anys.10.1. Actuacions del centrea) En cada període o sessió lectiva el professor o la professora corresponent passaràllista i registrarà les absències de l’alumnat de cada grup.b) El tutor o tutora de cada grup, setmanalment, recollirà i revisarà les absències nojustificades.c) Si el nombre de faltes setmanals no justificades supera els 14 períodes lectius escomunicarà el cas al cap d’estudis. Al mateix temps, el tutor mantindrà, en primerainstància, si és possible, una entrevista personal amb l’alumne per tal de corregiraquesta conducta posant els recursos que estiguin al seu abast per solucionar la situació.El tutor/a ho posarà en coneixement dels pares, mares o representants legals, bé pertelèfon o bé per escrit amb acusament de rebut en cas de no poder contactar amb ells.d) Si l’alumne continua faltant a classe i supera els 28 períodes lectius, el tutor/a,sol·licita una entrevista amb els pares o el tutor o la tutora legal de l’alumne, si cal 16
 17. 17. mitjançant una carta certificada o per telegrama amb acusament de rebut a fi de posarels recursos necessaris per solucionar la situació. L’orientador/a, recollirà la informaciópertinent i farà les intervencions necessàries per fer una valoració de la situació,establint un pla d’intervenció per resoldre la situació d’absentisme amb l’alumne i laseva família, a més de l’equip educatiu, tutor/a i altres professionals que es considerinadients.e) Si la situació no es resol aproximadament a les 42 absències d’haver-lo detectat(perquè la família no vagi a les entrevistes o no ho justifiqui suficientment les absències,no es comprometi a solucionar la situació, o incompleixi els compromisos, que, en elseu cas, hagués assumit), el centre el/la cap d’estudis juntament amb l’orientador/a hade comunicar el cas als serveis socials comunitaris bàsics corresponents, a fi d’establirigualment canals de comunicació i acordar una intervenció conjunta tenint en comptel’especial dificultat de l’alumnat en aquesta franja d’edat.f) En cas de que l’orientador/a o el /la cap d’estudis tinguessin sospites que En cas deque l’orientador/a o el /la cap d’estudis l’alumne presenta alguna altre situació de risc, lacomunicació als serveis socials s’anticiparà al nombre d’absències indicat.g) En el cas que l’alumne no assisteixi al centre per motius de viatges o vacancesfamiliars fora dels períodes vacacionals previstos en el calendari escolar i durant untemps superior a 15 dies, es comunicarà a la família la tasca escolar que el menor ha derealitzar per compensar la falta d’assistència en el període establert i l’absència alcentre. Igualment s’informarà els pares sobre la necessitat d’assistència continuada aclasse dels seus fills, dels beneficis que això suposa com a mesura preventiva dedificultats d’aprenentatge i pèrdua de motivació. En el cas que, una vegada hagi tornatal centre, no presenti la tasca proposada feta, no se justificaran les faltes d’assistència is’iniciarà el protocol i les actuacions que es detallen en aquestes instruccions.10.2. Serveis Socials Comunitaris Bàsics. Actuacions conjuntes amb el centres.a)L’ orientador/a contactarà amb els als serveis socials comunitaris del municipicorresponent quan es consideri necessària la seva col·laboració per als casosd’absentisme, d’acord amb el que s’estableix en aquestes instruccions. Per fer lasol·licitud de col·laboració s’ha d’utilitzar el Full de detecció i comunicació desituacions de risc social als centres educatius el qual s’entregarà en mà sempre quesigui possible en els reunions periòdiques que es mantenen entre els CMSS i el centre.b)Els serveis socials comunitaris i l’ orientador/a elaboraran un pla d’actuació conjuntaamb les famílies i l’alumne, per el període de temps que es consideri necessari. Si lasituació de risc continua i/o s’agreuja (els pares/mares o tutors legals no reconeixen lesdificultats, no col·laboren, no s’involucren en la resolució de la situació i no hi hapronòstic de millora), els serveis socials comunitaris, conjuntament amb el/la 17
 18. 18. orientador/a i el/la cap d’estudis comunicaran el cas al servei de Protecció del Menormitjançant el Registre de Comunicació de cassos.La comunicació conjunta suposa: Consignar a l’apartat Sol·licitant, les dades delprofessional referent del servei social municipal i el del centre. Fer constar la informaciótant del centre i del servei social municipal que es consideri adient; Signatura delsprofessionals que fan la comunicació.D’aquest fet el centre, quan ho consideri adequat, n’ha d’informar a Fiscalia de Menors.c)Quan no es té resposta de les famílies, el/la cap d’estudis ha de comunicar el cas alpolicia tutor/referent, el qual ha d’actuar d’acord amb el que s’estableix al protocol delprograma esmentat. Al final de la seva actuació el policia tutor/referent que haintervingut, ha de fer un informe per al centre.d)Quan a través de les seves actuacions, els serveis socials comunitaris bàsics no hanaconseguit contactar per cap via amb les famílies o amb el menor, o quan es tractad’alumnes totalment desconeguts i il·localitzables per aquests serveis, el centre ha decomunicar el cas d’absentisme a Fiscalia de Menors mitjançant ofici acompanyat delFull de detecció i comunicació de situacions de risc social als centres educatius.e)En el cas de que hi hagi un pla de feina conjunt entre serveis socials i centre per al’alumnat, s’acordaran pautes d’intervenció per als mesos d’estiu així com per a principide curs.10.3. Protecció de Menors. Fiscalia de Menors. Actuacions conjuntes amb elcentre.a)A fi de facilitar i agilitar la seva intervenció la comunicació dels casos d’absentismes’ha d’acompanyar del Full de detecció i comunicació de situacions de risc social alscentres educatius o del model emprat per al cas en qüestió.b)Quan, exhaurits tots els recursos no s’hagi resolt el cas d’absentisme, la direcció delcentre comunicarà el cas a Fiscalia de Menors, informant d’aquest fet al Servei d’Atenció a la Diversitat i al DIE perquè tinguin constància.c)Quan el centre en una situació d’absentisme detectada tinguin serioses sospites demaltractaments físics i/o psicològics, d’abusos sexuals, greus, o d’abandonament, hande comunicar immediatament el cas al servei de Protecció de Menors, mitjançant elRegistre de Comunicació de cassos. El centre comunicarà aquest fet a Fiscalia deMenors per al seu coneixement.d)Quan aquests organismes actuïn per un cas d’absentisme a petició del centre o de laDGIFP, han de comunicar a qui ha fet la comunicació el resultat de les seves actuacionsa fi de garantir el millor retorn de l’alumne al centre.e)Si passat un mes des de que s’ha rebut la informació positiva de Fiscalia de Menors,l’alumne no s’ha incorporat a l’activitat lectiva després que el centre hagi fet les 18
 19. 19. actuacions necessàries per contactar amb la família, el tutor ho comunicarà a prefecturad’estudis i la direcció d’ el centre comunicarà el cas novament a Fiscalia de Menors.10.4. Alumnat no escolaritzat. Retorn als centres educatius.La reincorporació d’un alumne absentista al centre és un factor clau com a mesura deprevenció de repetició de situació d’absentisme.Quan es tracta d’una alumne que havia presentat absentisme crònic o estavadesescolaritzat, el tutor o tutora del centre ha de preparar la seva acollida.El tutor o tutora del centre ha d’elaborar, conjuntament amb l’equip educatiu o l’equipde suport, segons correspongui, a partir de l’ historial acadèmic i de les informacionsrecollides per part de les diferents institucions que han intervingut en el procés originatper l’expedient d’absentisme escolar, una adaptació adequada atès el període d’absènciadel centre (crònic, desescolaritzat, intermitent) i la situació personal de l’alumne.En tots els casos, caldrà contactar novament amb les famílies per tal d’aconseguir laseva ajuda en el procés de reincorporació i recuperació escolar de l’alumne.10.5. Seguiment i avaluacióEl centre en el marc del Pla d’ Atenció a la diversitat i del Pla d’ Acció Tutorial, had’avaluar els resultats obtinguts i els procediments utilitzats per a la prevenció, detecciói abordatge de les situacions d’absentisme escolar. D’aquesta avaluació enviaran uninforme a la Direcció General d’ Innovació o Formació del Professorat d’acord amb eldocument d’avaluació de les actuacions en la prevenció i la intervenció en l’absentismeescolar com a situació de risc.La comissió per a la prevenció, detecció i abordatge de situacions d’absentisme com asituació de risc, es reunirà un mínim de dues vegades durant el curs escolar per ferl’anàlisi i avaluació de les actuacions efectuades i dels resultats obtinguts a fi d’anarmodificant recursos i procediments amb l’objectiu d’aconseguir la total escolaritzaciódels menors en edat d’escolaritat obligatòria.10.6. Faltes d’assistència i avaluació extraordinària.En el cas que un alumne, al llarg d’una avaluació no hagi assistit a un 25% o un “40%en cas de Batxillerat o més de les sessions d’una matèria, assignatura o mòdul: • Si un 60% o més d’ aquestes faltes d’assistència són no justificades, l’alumne perdrà el dret a l’avaluació continua i el professor li haurà de fer una avaluació extraordinària en els termes que s’estableixin a la programació didàctica del departament. Si no arriba a aquest percentatge de faltes no justificades, l’equip educatiu decidirà si li farà avaluació continua o si li farà avaluació extraordinària. 19
 20. 20. Es consideren faltes injustificades d’assistència a classe o de puntualitat d’un alumne lesque no puguin ser excusades de forma escrita per l’alumne, o pels seus pares orepresentants legals, si és menor d’edat, en les condicions que s’estableixin en aquestreglament d’organització i funcionament.12. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA.12.1 Composició La Comissió de Convivència de l’ IES Xarc estarà formada per el/la director/a,el/la cap d’estudis, un/a professor/a elegit pel claustre –podria esser més d’un en cas quehi hagués voluntaris i/o així ho decidís el claustre-, un/a professor/a membre del consellescolar, un/a alumne/a membre del consell escolar i un/a pare/mare, també membre delconsell escolar.12.2 Competènciesa. Mediar en els conflictes originats per conductes perjudicials per a la convivència delCentre.b. Estudiar juntament amb l’equip directiu els casos greus i perjudicials per a laconvivència del Centre i assessorar a aquest en les mesures correctores a adoptar encada cas.c. Promoure activitats de formació relacionades amb la convivència als centreseducatius.d. Avaluar les activitats que figuren al Pla de Convivència.e. Esser informada per Prefectura d’ Estudis dels casos en què l’alumnat ha estatcorregit per tenir conductes contràries a les Normes de Convivència.f. Elaborar un informe trimestral on es recullin les incidències produïdes en aquestperíode, les actuacions preses i els resultats obtinguts.12.3 Infraestructura i recursos La Comissió es reunirà on indiqui en cada cas el Director, que la convocarà, alsespais habilitats per tal efecte. Disposarà d’un espai als taulells d’anuncis al passadís i a la sala de Professor. La Direcció del Centre posarà a disposició de la Comissió els mitjans quedemani per tal de desenvolupar la seva tasca i intervenir en cas de conflictes relacionatsamb la convivència.12.4 Periodicitat de reunions 20
 21. 21. La Comissió de Convivència es reunirà al menys en començar i en acabar el cursi una vegada per trimestre. A més a més,es reunirà quan l’ocasió ho requereixi per a ser informada,consultada o quan es precisi per a prendre alguna decisió. La convocatòria de les reunions haurà de tenir en consideració la disponibilitathorària de tots els seus membres per tal de facilitar l’assistència.12.5 Informació de les decisions Les conclusions i acords presos després de cada reunió podran ser coneguts pertots els sectors de la Comunitat Educativa mitjançant comunicats, que es col·locaran alstaulells d’anuncis. De forma preceptiva, el Consell Escolar, a les seves reunions, rebràtota la informació que la Comissió generi.12.6 Coherència en l’aplicació de les normes La Comissió garantirà que les normes de convivència s’apliquin de formacoherent per a tothom i amb una finalitat essencialment educativa. 21
 22. 22. ANNEX I: Acta de compareixençaSr./Sra._________________________________________ pare/mare/tutor legal del’alumne/a______________________________del curs ________________  Compareix  No compareixA l’IES Xarc el dia ____________________ per ser informat/da de què l’ esmentat/daalumne/a ha comés, segons el nostre Reglament d’ Organització i Funcionament, unaFalta Lleu que serà sancionada de la següent manera: - Suspensió del dret d’assistència al centre durant ______ dies lectius (dies _________________) amb dret a realitzar els exàmens. - Suspensió del dret a participar en les activitats complementàries del _____ trimestre. - Altres:Santa Eulària a ___ de ____________ de 200Sgt. El Director/a Sgt. El pare/mare 22
 23. 23. ANNEX II: Procediment d’actuació en cas de vagues.En cas de convocatòria de vagues, i sempre que les convocatòries arribin amb el tempssuficient seguirem els següents criteris organitzatius: 1. Vagues d’alumnes • El centre posarà en coneixement dels pares la convocatòria de vaga. • Quan hi hagi alguna vaga d’alumnes que s’ inicií ja començades les activitats lectives, els alumnes menors d’edat només podran sortir del Centre amb l’autorització prèvia i escrita dels seus pares o tutors legals. • Quan hi hagi alguna vaga d’alumnes que abasti tota la jornada lectiva, els alumnes menors d’edat que hagin secundat aquesta vaga –i per tant no han assistit al centre durant la jornada- hauran de dur al dia següent el corresponent justificant de faltes signat pels seus pares o tutors legals. 2. Vagues de professors • Quan hi hagi una vaga de professors, el Centre comunicarà als pares la convocatòria de vaga. • L’ Institut romandrà obert i l’alumnat serà atès pel professorat que no secundi la vaga. • A més a Direcció hi haurà els pertinents serveis mínims. 23

×