Katedra pedagogických štúdií FHV UNIZA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Katedra pedagogických štúdií FHV UNIZA

 • 687 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
687
On Slideshare
573
From Embeds
114
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 114

http://studuj.mediamatika.sk 114

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. KATEDRA PEDAGOGICKÝCH ŠTÚDIÍ Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline
 • 2. Katedra pedagogických štúdií Študijné programy bakalárskeho štúdia:1. Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii – Anglický jazyk a literatúra, Matematika2. Sociálna pedagogika3. Rigorózne konanie – titul PaedDr.
 • 3. Katedra pedagogických štúdií Študijné programy magisterského štúdia:1. Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii – Anglický jazyk a literatúra,3. Rigorózne konanie – titul PaedDr.
 • 4. Výchova k občianstvu Prvý a druhý stupeň VŠ štúdia (Bc.) a (Mgr.) učiteľstvo akademických predmetov Obsahové zameranie štúdia: oblasť filozofie, etiky, sociológie, ekonómie, psychológie, pedagogiky, religionistiky, politológie a ich príbuzných odborov v kombinácii: Anglický jazyk a literatúra Matematika (len bakalárske štúdium)
 • 5. Profil absolventaVýchova k občianstvu Absolvent 1. stupňa bakalárskeho štúdia bude asistentom učiteľa pre výučbu občianskej výchovy, Výchovy k občianstvu v ZŠ a SŠ. Príprava učiteľa Výchovy k občianstvu zahrňuje oblasť filozofie, etiky, sociológie, ekonómie, psychológie, pedagogiky, religionistiky, politológie a ich príbuzných odborov. Absolvent 2. stupňa bude kvalifikovaným učiteľom pre výučbu Výchovy k občianstvu.
 • 6. Sociálna pedagogika Prvý stupeň VŠ štúdia (Bc.) Forma štúdia: denná/externá Profesia sociálneho pedagóga Patrí do kategórie pomáhajúcich profesií – bezprostredná práca s ľuďmi v oblasti výchovno- vzdelávacej, sociálnej a zdravotnej – ťažisko práce spočíva v oblasti prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Poskytuje pomoc znevýhodneným, ohrozeným, tým, ktorí prežívajú náročné životné situácie ale i intervenciu v čase krízy.
 • 7. Profil absolventa:Sociálna pedagogika Rezort školstva: Sústava škôl SR, centrá voľného času, zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, špeciálne výchovné zariadenia – diagnostické a reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatóriá. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny: ÚPSVaR - oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; odbor služieb zamestnanosti, krízové strediská, resocializačné strediská pre drogovo závislých a inak závislých, komunitné centrá pre marginalizované skupiny obyvateľov.
 • 8. Profil absolventa:Sociálna pedagogika  Rezort vnútra:  Ústavy na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých,  Zariadenia pre utečencov a odídencov – práca s deťmi a rodinami.  Rezort spravodlivosti:  Súdy - funkcia mediačných a probačných úradníkov.  Rezort kultúry:  Národné osvetové centrum.  Ostatné organizácie  Tretí sektor, t.j. mimovládne organizácie, ktorých právnymi formami sú občianske združenia, nadácie, neziskové fondy a neziskové organizácie.
 • 9. Odborná praxštudentov Sociálnej pedagogiky Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Žiline. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline. Súkromná špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom v Žiline. Diecézna charita Žilina, Martin, Považská Bystrica.
 • 10. Spolupráca katedry Medzinárodná spolupráca: Instytut Studiów Edukacyjnych Univerzity v Opole, Ústav pedagogiky a sociálních studií, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem, Państwowa Wyźsza szkola Zawodowa w Raciborzu, Universidad de Granada, Campus Universitario, La Cartuja s/n., Španielsko.
 • 11. Spolupráca katedry Spolupráca na Slovensku: Osemročné gymnázium Varšavská v Žiline, Gymnázium Hlinská v Žiline, Gymnázium Veľká Okružná v Žiline, Bilingválne gymnázium v Sučanoch, Metodické centrum Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a Liptovskom Mikuláši, Prešovská univerzita v Prešove, Detské krízové centrum NÁRUČ v Žiline, Slovenské filozofické združenie.
 • 12. Študentskýpedagogicko-vedecký tábor OLOMOUC
 • 13. Študentskýpedagogicko-vedecký tábor OPOLE
 • 14. Študentskýpedagogicko-vedecký tábor OLOMOUC
 • 15. Študentskýpedagogicko-vedecký tábor OLOMOUC
 • 16. Študentskýpedagogicko-vedecký tábor OLOMOUC
 • 17. Veda a výskum: projekty KEGA – Testovanie úrovne schopnosti študentov prvých ročníkov Žilinskej univerzity pracovať s textom (spolupráca s ÚCV). ESF – Inovácia a prepojenie odbornej prípravy a trhu práce smerom k zvýšeniu kľúčových sociálnych kompetencií študentov Rovnosťou príležitostí k sociálnej inklúzii (With equality of opportunities to the social inclusion). VEGA – Kultúrno-sociálny kontext rodinnej výchovy v premenách v slovenskej regionálnej (najmä liptovskej rurálnej) komunite a v jej komunitnej škole v komparácii s urbárnou základnou školou. ESF – Študijné programy VŠ vzdelávania pre európsky trh práce.
 • 18. Veda a výskum: projekty KEGA – Inovatívne hudobno-edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby. Inštitucionálny výskum: Postoje a názory VŠ a SŠ mládeže na konzum, prevenciu a boj proti drogám. Proces formovania a zmien hodnotovej orientácie vysokoškolskej mládeže po vzniku Slovenskej republiky. Štátny program MŠ SR - Analýza bytovej situácie interných doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov a návrhy na jej zlepšenie.
 • 19. Publikačná činnosť  ACTA HUMANICA Vedecký časopis, vydávaný od roku 2004.
 • 20. Konferencie 10. ročník (2013) - Výchova – škola – kultúra.
 • 21. ERAZMUS Študentské mobility: Granada, Španielsko: Facultad de Ciencias de la Educacion Olomouc, Česká republika: Univrezita Palackého Opava, Česká republika: Slezská univerzita Helsinky, Fínsko: Diaconia University Nórsko: Telemark University Grécko: University of Patras Taliansko: University of Turin Estónsko: University of Tartu
 • 22. Granada, Španielsko
 • 23. Erasmus - hry a tance pre deti
 • 24. Erasmus - hry a tance pre deti
 • 25. Erasmus - hry a tance pre deti
 • 26. Ďakujeme za pozornosť!