Školský klub detí pri ZŠ sídlisko JUH 1054, Vranov nad Topľou
       Moderne a zdravo
       Výchovno-vzd...
Stupeň vzdelania:        ISCED 1

Dĺžka štúdia:          štyri roky

Vyučovací jazyk:         sl...
I.  Výchovný program pre ŠKD pri ZŠ sídlisko Juh 1054 Vranov nad Topľou
Vízia ŠKD – sme škola, kde sa učí moderným spôsob...
• Pracovno-technická
Vštepovať žiakom prvky správneho vzťahu k práci a tak klásť základy dobrej pracovnej
morálky, učenie ...
VII. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
Každoročne prebieha kontrola BOZP vo všetkých pries...
• hodnotenie, sebahodnotenie
Metódy používané pri riadenej činnosti:

  • rozprávanie, dramatizácia, vychádzka,
  • vyhľ...
Športový krúžok               66      66   66      66      66

Internetový krúžok    ...
školského poriadku ŠKD

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, čo     Prejavovať úctu k rodičom, starším
je toleran...
Obsahový štandard                  Výkonový štandard
Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie       ...
Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum,      Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v
galéria, ľudové tradície zvyky,...
Výchovné osnovy ŠKD

                                     -

    -        ...
Získavať nové    Práca       Individuálny     44       44          44       44   ...
a empatie       upokojenie sa,   Hry na
           ako zvládnuť    úprimnosť
           h...
Rozlíšiť kultúrne   Vulgarizmy,     Individuálny
a nekultúrne     slang, gestá,    prístup
prejavy v správan...
dospelosť,      zovanie
          staroba,       Vychádzka
          orientácia      Exk...
práca
                        Výstava
                        Besiedka
Získa...
triedenie      Prezentácia
           odpadu, využitie
           odpadu, zber
         ...
Rozvíjať základy    Hudba, výtvarné  Motivácia
vzťahu k umeniu    umenie, tanec,  Ukážka
            ...
Obsah
                                I. oddelenie Počet              ...
Vo Vranove nad Topľou....................................  riaditeľka školy:..................................Prílohy...
1. R i a d e n i e a o r g a n i z á c i a Š K D
• Školský klub detí riadi riaditeľ školy.
• Výchovno-vzdelávaciu činnosť ...
• Prechod žiakov do ŠK v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka.
• Počas konania popoludňajšieho vyučovania – nepovinných ...
Výchovný plán ŠKD

Jeseň
Pravidlá bezpečného školského klubu (budova, ulica, ihrisko, príroda,...)
Leto končí
Športy na je...
Jar v lese
Bezpečne na cestách
Diskotéka -juniáles
Deň detí
Maľovanie na chodníku

Športová olympiáda pre ŠKD z blízkeho o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Výchovno-vzdelávací program ŠKD

13,552 views

Published on

Published in: Technology, Business
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • spolupráca školy a rodiny
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
13,552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Výchovno-vzdelávací program ŠKD

 1. 1. Školský klub detí pri ZŠ sídlisko JUH 1054, Vranov nad Topľou Moderne a zdravo Výchovno-vzdelávací program pre ŠKD 1
 2. 2. Stupeň vzdelania: ISCED 1 Dĺžka štúdia: štyri roky Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma: denná Druh školy: štátna Predkladateľ : Mgr. Zlatica Halajová Názov školy : Základná škola Adresa : Sídlisko Juh 1054, Vranov nad Topľou IČO : Riaditeľ školy : Mgr. Zlatica Halajová Ďalšie kontakty : Telefón : 057 44 648 72 email : skola@zsjuhvv.edu.sk Zriaďovateľ : Mesto Vranov nad Topľou Adresa : Ulica Dr. C. Daxnera 87 093 16 Vranov nad Topľou Kontakty : Vedúci odboru: Mgr. Andrej Krišanda 057 4422551-3, Platnosť dokumentu: od 1.9.2009 Schválené v pedagogickej rade: 26.8.2009. Schválené v Rade školy: 27.8.2009. Podpis riaditeľa: ............................. 2
 3. 3. I. Výchovný program pre ŠKD pri ZŠ sídlisko Juh 1054 Vranov nad Topľou Vízia ŠKD – sme škola, kde sa učí moderným spôsobom, dbá sa na kultúre činnosti a šikanovanie sa netoleruje v žiadnych podobách. Poslanie klubu : Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. II. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD budeme dôsledne využívať dostupný didaktický materiál, časopis Vychovávateľ. Veľkú pozornosť budeme venovať boju proti šikanovaniu, ochrane práv dieťaťa. Uskutočníme besedy o drogách, kriminalite a toxikománií. Pozveme si na besedu ochrancov prírody, uskutočníme turistické vychádzky do Lesoparku.. Upriamime pozornosť na fyzickú zdatnosť detí, budeme pokračovať v súťažiach v rámci oddelení ŠKD v športových hrách. Prioritou je aj tanečná a pohybová príprava žiakov v ŠKD. Výchovu k materstvu a rodičovstvu budeme podporovať formou hier a na krúžkoch. Osvojíme si pravidlá slovenského jazyka a vyjadrovanie spisovnou slovenčinou. Budeme dbať na upevňovanie národného povedomia. K deťom budeme pristupovať diferencovane, zvlášť sa budeme venovať žiakom so slabšími rozumovými schopnosťami a žiakom z menej podnetného prostredia. Budeme využívať nové didaktické hry pre deti, nimi precvičovať prebraté učivo v škole, rozširovať vedomostný obzor detí, rozvíjať schopnosti talentovaných detí. Často budeme pracovať s knihou, učiť žiakov čítať s porozumením formou zábavy. Pravidelne budeme navštevovať knižnicu a organizovať besedy o prečítaných knihách. Zapojíme žiakov do dopravných súťaží. Hrou na obchod budeme deti učiť pracovať s novou menou euro. Pre žiakov prvého ročníka pripravíme „Imatrikuláciu“ do ŠKD. V zimnom období pripravíme karneval a Vianočnú besiedku. Spolu so žiakmi budeme dbať na estetizáciu klubov a chodieb školy. III. Tematické oblasti výchovy • Vzdelávacia Viesť žiakov k tomu, aby sa učili samostatne pracovať, učiť ich ako sa majú pripravovať na vyučovanie. Odstraňovať rečové poruchy, dbať na písomný prejav, učiť ich samostatnosti a sebakontrole. K žiakom budeme pristupovať diferencovane. • Spoločensko- vedná Vzťah k práci a jej výsledkom – výchovná činnosť, svedomitosť, starostlivosť, presnosť, tvorivosť. Vzťah ku kolektívu – kolektívna súdržnosť, obetavosť, pravdovravnosť, znášanlivosť. Vlastnosti charakteru a vôle – samostatné rozlišovanie a posudzovanie správneho a nesprávneho posudzovania, dobrých a zlých vlastností spolužiakov, upevňovanie vôľových vlastností, vytrvalosť, húževnatosť, iniciatívnosť. 3
 4. 4. • Pracovno-technická Vštepovať žiakom prvky správneho vzťahu k práci a tak klásť základy dobrej pracovnej morálky, učenie ukladaniu hračiek, šatstva, poriadok v taške. Tvorivé technické myslenie, zručnosť, záujem o budúce povolanie. Ukážeme si ako sa tvoria projekty a spoločne ich zhotovíme. • Esteticko-výchovná Budeme dbať na kultúrne vyjadrovanie, kultúru stolovania, učiť deti vkusne sa obliekať. Esteticky si vyzdobíme svoje herne. Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Na rekreačnú a oddychovú činnosť budeme využívať školské ihrisko a telocvičňu. Budeme dbať na pobyt žiakov na čerstvom vzduchu. • Prírodovedno-environmentálna oblasť Zameranie oblasti budeme orientovať na kultúrne životné prostredie v našom okolí. Zameriame sa na turistické vychádzky spojené so zberom odpadkov. Budeme pracovať s odpadovým materiálom. Návštevou Lesoparku si upevníme vzťah k zvieratkám. • Spoločenskovedná činnosť Pripomenieme si pamätné dni a štátne sviatky (Deň Ústavy SR, vznik SR ...), významné osobnosti našej kultúry, histórie, pamätné miesta nášho regiónu, štátne symboly. Zorganizujeme vystúpenia venované rodičom a starším, aby sme im takto vyjadrili úctu. V rámci vhodných hier sa budeme učiť vyjadriť svoj názor a vypočuť iných. V rámci účelového cvičenia v prírode si nacvičíme podávanie prvej pomoci a naučíme sa privolať pomoc. IV. Výchovný jazyk Slovenský V. Personálne zabezpečenie V ŠKD bude pracovať 5 oddelení : 1. oddelenie p. Mária Nadzamová 2. oddelenie p. Jana Bednárová 3. oddelenie p. Elena Makovníková 4. oddelenie p. Mgr. Jana Mušinková 5. oddelenie p. Anna Benčová VI. Materiálno-technické a priestorové podmienky Dve oddelenia ŠKD prvácke budú pracovať v samostatných herniach a tri oddelenia budú v klasických triedach. Oddelenia využívajú priestory školského dvora , telocvičňu a PC učebne. Pre žiakov sú zabezpečené televízory a prehrávače, počítačové hry. Kluby sú vybavené hračkami a rôznymi spoločenskými hrami pre deti. 4
 5. 5. VII. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove Každoročne prebieha kontrola BOZP vo všetkých priestoroch školy. Žiaci sú poučení o správaní sa pri prechode cez cestu na vychádzkach a pri hrách v areáli školy. Na hry a na oddych využívajú v triedach koberce. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov Denne kontrolujeme dochádzku žiakov do školského zariadenia. Kontrola žiakov prebieha aj pri obede. Kontroluje sa príprava na vyučovanie. Deti hodnotíme slovne, hlavne pochvalou a povzbudzovaním. VIII. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia Kontrolná činnosť sa riadi podľa vypracovaného plánu kontrolnej činnosti, ktorá spočíva v kontrole : • výchovno-vzdelávacieho procesu • pedagogickej dokumentácie • materiálneho vybavenia a využívania prostriedkov školy • stavu detí v oddeleniach ŠKD • výberu finančných prostriedkov, čo činí 1,66 € na mesiac – tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, od úhrady sú oslobodene tie rodiny, ktoré poberajú dávky v sociálnej a hmotnej núdzi IX. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Vedenie školy podporuje vzdelávanie zamestnancov školy. Uvoľňuje ich na semináre a školenia uskutočňované MPC v Prešove alebo v Košiciach. Vychovávateľky môžu využívať internet v zborovni alebo v počítačových učebniach. X. Metódy a formy výchovnej práce Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými. Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít. Metódy používané pri spontánnej, neriadenej činnosti: • pozorovanie, získavanie skúseností prežívaním, • experimentovanie, • hra, individuálna práca, • vlastná tvorba, aktivizujúce hry, • práca vo dvojici, v skupine, partnerská „výuka“, • samostatné a skupinové riešenie problémov, 5
 6. 6. • hodnotenie, sebahodnotenie Metódy používané pri riadenej činnosti: • rozprávanie, dramatizácia, vychádzka, • vyhľadávanie informácií, riešenie problémových situácií, • rozhovor, diskusia, komunikácia v kruhu, • prezentácia výsledkov a ďalšie... Formy práce pri spontánnej činnosti: • odpočinok, čítanie kníh a časopisov, • tematické hry (domov, rodina, škola doprava...) • konštruktívne hry so stavebnicou, • stolné hry, skladanie obrázkov, • voľné kreslenie, omaľovávanky, doplňovačky, • dramatizácia rozprávky Formy práce pri činnosti riadenej: • vychádzky s pozorovaním, • technické práce s rôznymi druhmi materiálu, • ročné práce s využitím rôznych výtvarných techník, • besedy, • práce s knihou, • súťaživé hry, didaktické hry, • hudobne pohybové hry, • TV chvíľky, • športové hry, • výukové programy na PC. Tematické oblasti výchovy Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít Názov tematických oblastí výchovy v jednotlivých oddeleniach ŠKD: 1.odd. 2.odd. 3.odd. 4.odd. 5.odd. Vzdelávacia oblasť 165 165 165 165 165 Spoločensko-vedná oblasť 33 33 33 33 33 Pracovno-technická oblasť 33 33 33 33 33 Prírodovedno-envi, oblasť 33 33 33 33 33 Esteticko-výchovná oblasť 33 33 33 33 33 Telovýchovná, zdravotná a 33 33 33 33 33 športová oblasť Záujmové činnosti: Názov záujmovej činnosti: Počet hodín záujmovej činnosti: 6
 7. 7. Športový krúžok 66 66 66 66 66 Internetový krúžok 66 66 66 66 66 Športovo-tanečný krúžok 66 66 66 66 66 Pohybové hry a tance 66 66 66 66 66 Tvorivá dielňa 66 66 66 66 66 Výchovné štandardy ŠKD Nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. Určuje sa v nich súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. • výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci pobytu v školskom klube detí primerane svojim možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD (dieťa nemusí chodiť do ŠKD celé obdobie), • obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať V rámci činnosti budeme dodržiavať a sledovať výchovné štandardy dané ministerstvom školstva SR. - Vzdelávacia oblasť Obsahový štandard Výkonový štandard Gramatické a matematické cvičenie Samostatne písať úlohy Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie Poznávať efektívne spôsoby učenia sa vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu Práca s informačnými zdrojmi, čítanie Byť otvorený získavať nové poznatky s porozumením, sebavzdelávanie a informácie Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové Rozvíjať získané poznatky hry, doplňovačky, didaktické hry - - Spoločensko-vedná oblasť Obsahový štandard Výkonový štandard Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie Spolurozhodovať o živote v skupine pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 7
 8. 8. školského poriadku ŠKD Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, čo Prejavovať úctu k rodičom, starším je tolerancia Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, sebariadenia, sebamotivácie a empatie ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta Život so zdravotným postihnutím, čo je Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným predsudok, vzťah k handicapovaným deťom postihnutím Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských diskriminácia, moje práva, tvoje práva, práv a základných slobôd spolužitie bez násilia Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám úspechy slovenských športovcov, umelcov, a tradíciám SR mládeže Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy komunikácia, spolužitie bez násilia v správaní sa Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré v oddelení/záujmovom útvare konfliktu predchádza Asertivita, asertívne správanie Obhajovať svoje názory Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ Vypočuť si opačný názor Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, Prejavovať úctu k rodičom, starším rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine a rozvrátenej rodine Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez násilia Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa Práca s počítačom, komunikácia s internetom, Využívať všetky dostupné formy komunikácie práca v textovom a grafickom editore - - Pracovno-technická oblasť 8
 9. 9. Obsahový štandard Výkonový štandard Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie Spolurozhodovať o živote v skupine školského poriadku ŠKD, moje povinnosti Pracovať v skupine Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické v šatni návyky Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné úcta ku každému povolaniu, dodržovanie ciele denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za presnosť a čistota práce vykonanú prácu Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť Vedieť spolupracovať so skupinou na spoločný výsledok práce Práca s rôznym materiálom, netradičné Rozvíjať základy manuálnych a technických pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj zručností jemnej motoriky, manipulačné zručnosti spolupráca Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok Získavať základy zručností potrebných pre v herni, v triede, sebaobslužné činnosti praktický život Získať základné zručnosti v tvorbe Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh jednoduchých projektov oddychového kútika v oddelení - - Prírodovedno-environmentálna oblasť Obsahový štandard Výkonový štandard Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce/ Poznať základné princípy ochrany životného mesta, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie prostredia energiami, vodou, tematická rozprávka Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorbe a ochrane životného prostredia tvorivé využitie odpadu - Esteticko-výchovná oblasť Obsahový štandard Výkonový štandard 9
 10. 10. Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, názvy blízkom okolí ulíc, miestne noviny, história a dnešok Hudba, výtvarné umenie, tanec Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu Netradičné výtvarné techniky, hudobné Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti činnosti, športové činnosti Záujmová činnosť, príprava kultúrneho Byť otvorený k tvorivej činnosti podujatia Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej zovňajšku estetickej úprave prostredia a svojej osoby Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom nahrávka, rozprávka živote - - Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť Obsahový štandard Výkonový štandard Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky Ovládať základné hygienické návyky Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne loptové hry Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu civilizačné choroby a iných drog Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia netradičné športové disciplíny Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, zdravej výživy potravinová pyramída Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie Uvedomovať si základné princípy zdravého práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie životného štýlu podľa ročných období Záujmová činnosť, športová súťaž Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti 10
 11. 11. Výchovné osnovy ŠKD - - Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom výchovným štandardom ŠKD. - Sú vypracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Obsahujú výchovno- vzdelávací cieľ, obsah výchovno-vzdelávacej činnosti a vymedzujú počet výchovno- vzdelávacích činností pre jednotlivé oddelenia na obdobie školského roka. - Vzdelávacia oblasť IV.oddelenie Počet VVČ Obsah Metódy, formy I. oddelenie Počet VVČ II.oddelenie Počet VVČ III.oddelenie Počet VVČ V.oddelenie Počet VVČ Výchovno-vzdelávací cieľ Rozvíjať Domáce úlohy Individuálny 1 1 1 1 autonómnosť v prístup 165 165 165 165 165 príprave na Tréning Motivácia vyučovanie Vysvetlenie Zábavné didaktické hry Rozvíjať efektívne Techniky učenia, Individuálny 65 65 65 65 65 spôsoby učenia sa ako sa učiť, prístup rozvíjanie Motivácia vedomostí, Povzbudenie čítanie textu, Motivačné reprodukcia hodnotenie príbehu Modelové situácie Prezentácia 11
 12. 12. Získavať nové Práca Individuálny 44 44 44 44 44 poznatky s informačnými prístup zdrojmi, čítanie Aktivizácia 5 5 5 5 a informácie s porozumením, Brainstorming práca Riešenie s encyklopédiou nových úloh a slovníkom, Prezentácia sebavzdelávanie Rozvíjať získané Rozvíjanie Individuálny 10 10 10 10 10 poznatky slovnej zásoby, prístup jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry - - Spoločensko-vedná oblasť vzdelávací cieľ I. oddelenie II. oddelenie III. oddelenie Metódy, formy IV. oddelenie V.oddelenie Počet VVČ Počet VVČ Počet VVČ Počet VVČ Počet VVČ Výchovno- Obsah Obhajovať si svoj Asertivita, Vysvetlenie názor asertívne Povzbudenie správanie, Hranie rolí 15 15 15 15 15 jednoduché Hry na techniky presadzovanie Aktivačné hry Vypočuť si opačný Vedenie Vysvetlenie názor rozhovoru, Tréning diskusia, dialóg Aktivačné hry 10 10 10 10 10 a monológ Hranie rolí Dramatizácia Spolurozhodovať Spolupráca, Individuálny o živote v skupine zodpovednosť, prístup vytváranie Motivácia 15 15 15 15 15 pozitívnej klímy Aktivizácia v oddelení, Kooperačné dodržiavanie hry školského Hry na dôveru poriadku ŠKD, Hranie rolí moje povinnosti Rozvíjať základy Emócie, prečo Individuálny zručností sme nahnevaní, prístup sebahodnotenia, silné a slabé Vysvetlenie 15 15 15 15 15 stránky Povzbudenie sebariadenia, osobnosti, Dramatizácia sebamotivácie trpezlivosť, Hranie rolí 12
 13. 13. a empatie upokojenie sa, Hry na ako zvládnuť úprimnosť hnev, pozitívne Hry na myslenie, vciťovanie sebaúcta Prejavovať úctu Moja rodina, čo Individuálny k rodičom, starším je domov, prístup vlastné zážitky, Film 13 13 13 13 13 rozp. o domove, Rozprávka prejavy úcty Hranie rolí k ľuďom, Hry na tolerancia vciťovanie Prejavovať Život so Individuálny ohľaduplnosť zdravotným prístup k osobám so postihnutím, čo Vysvetlenie 5 5 5 5 5 je predsudok, Film zdravotným vzťah k deťom s Rozprávka postihnutím handicapom Hry na vciťovane Hranie rolí Pochopiť význam Práva dieťaťa, Ind. prístup dodržiavania ľudské práva, Vysvetlenie ľudských práv šikanovanie, Brainstorming 10 10 10 10 10 diskriminácia, Hry na riešenie a základných slobôd moje práva, konfliktov tvoje práva, Hry na dôveru spolužitie bez Hry na seba násilia presadzovanie Posilniť základy Slovensko Individuálny hrdosti k národnej v Európe, prístup a štátnej Slovensko vo Vysvetlenie 10 10 10 10 10 svete, úspechy Výtvarná príslušnosti slovenských práca športovcov, Tvorivá dielňa umelcov Film Rozprávka Kultivovať kultúrne Pozdrav, Individuálny návyky podanie ruky, prístup a vyjadrovanie sa požiadanie, Vysvetlenie 5 5 5 5 5 odmietnutie, Tréning oslovenie, Hranie rolí stolovanie Dramatizácia Kurz Využívať všetky Práca Individuálny dostupné formy s počítačom, prístup komunikácie komunikácia Braisntorming 15 15 15 15 15 s internetom, Tréning práca Vlastná práca v textovom Prezentácia a grafickom Riešenie úloh editore 13
 14. 14. Rozlíšiť kultúrne Vulgarizmy, Individuálny a nekultúrne slang, gestá, prístup prejavy v správaní neformálna Vysvetlenie 5 5 5 5 5 komunikácia Tréning sa spolužitie bez Aktivačné hry násilia Hranie rolí Vedieť samostatne Čo je konflikt, Individuálny a kriticky riešiť z čoho konflikt prístup jednoduché vzniká,správanie Vysvetlenie 5 5 5 5 5 ktoré podporuje Hry na riešenie konflikty konflikt, konfliktov správanie, ktoré Hranie rolí konfliktu Dramatizácia predchádza Pomenovať znaky Deľba práce Individuálny harmonickej v rodine, vlastné prístup a problémovej zážitky, Hranie rolí 5 5 5 5 5 problémy Dramatizácia rodiny v rodine, život Sociálne hry detí Výtvarná v rozvrátenej práca rodine, moja Film pomoc v rodine Rozprávka - - Pracovno-technická oblasť vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy I. oddelenie II. oddelenie III. oddelenie IV. oddelenie V.oddelenie Počet VVČ Počet VVČ Počet VVČ Počet VVČ Počet VVČ Výchovno- Kultivovať základné Sebaobsluha, Individuáln sebaobslužné a poriadok na y prístup hygienické návyky stole, v šatni, Vysvetlenie 5 5 5 5 5 umývanie rúk, Motivácia vetranie, Aktivizácia telovýchovné Tréning chvíľky Hodnotenie Vedieť si Sebahodnote- Individuáln samostatne vytýčiť nie, poznávanie y prístup jednoduché osobné rôznych profesií, Motivácia 5 5 5 5 5 úcta ku Povzbudeni ciele každému e povolaniu, Rozhovor dodržovanie Hranie rolí denného Sociálne režimu, vývoj hry ľudského života: Hry na detstvo, sebapresad 14
 15. 15. dospelosť, zovanie staroba, Vychádzka orientácia Exkurzia v čase: minulosť, prítomnosť, budúcnosť Rozumieť významu Príprava na Individuáln osobnej vyučovanie, y prístup zodpovednosti za splnenie úlohy, Rozhovor 5 5 5 5 5 presnosť a Tréning vykonanú prácu čistota práce Vysvetlenie Hodnotenie Hry na dôveru Vlastná práca Projekt Vedieť Kladný vzťah Individuáln spolupracovať so k spolužiakom, y prístup skupinou hrdosť na Motivácia 5 5 5 5 5 spoločný Kooperačn výsledok práce é hry Spoločné podujatia Besiedka Súťaž Rozvíjať základy Práca s rôznym Individuáln manuálnych materiálom, y a technických netradičné prístup 15 15 15 15 15 pracovné Povzbudeni zručností postupy, e zhotovenie Vysvetlenie darčeka, rozvoj Aktivizácia jemnej Tvorivá motoriky, dielňa manipulačné Záujmový zručnosti, krúžok spolupráca Vlastná práca Výstava prác Besiedka Získavať základy Varenie, Individuáln zručností pečenie, y prístup potrebných pre studené jedlo, Tréning 15 15 15 15 15 poriadok Povzbudeni praktický život v herni, v triede, e seba obslužné Aktivačné činnosti hry Vlastná 15
 16. 16. práca Výstava Besiedka Získať základné Maska na Individuáln zručnosti v tvorbe karneval, y prístup jednoduchých kalendár Vysvetlenie 5 5 5 5 5 oddelenia, Povzbudeni projektov návrh e oddychového Brainstor- kútika ming v oddelení Tvorivá dielňa Kooperačn é hry Vlastná práca Prezentácia - - - - - Prírodovedno-environmentálna oblasť Obsah II. oddelenie Počet VVČ IV. oddelenie Počet VVČ V.oddelenie Počet VVČ I. oddelenie Počet VVČ III. oddelenie Počet VVČ Výchovno-vzdelávací cieľ Metódy, formy Pochopiť základné Poznávanie Individuálny princípy ochrany zvierat, rastlín prístup životného v regióne, Vysvetlenie 5 5 5 5 5 prostredia pozorovanie Ekologické hry zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka Rozvíjať zručnosti Starostlivosť Individuálny pri jednoduchej o izbové kvety, prístup činnosti na tvorbe a čistenie prírody Vysvetlenie 5 5 5 5 5 ochrane životného a okolia ŠKD, Motivácia prostredia zber papiera, Aktivizácia 16
 17. 17. triedenie Prezentácia odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín Pochopiť význam Podstata Individuálny dodržiavania zdravia, prístup základných zásad zodpovednosť Vysvetlenie 5 5 5 5 5 zdravej výživy za svoje zdravie,Aktivizácia príčiny Hranie rolí ochorenia, Dramatizácia racionálna Film strava, Rozprávka potravinová Beseda pyramída s lekárom Súťaž Poznať základné Stravovacie Individuálny princípy zdravého návyky, pitný prístup životného štýlu režim striedanie Vysvetlenie 5 5 5 5 5 práce Aktivizácia s odpočinkom, Hranie rolí prvá pomoc, Dramatizácia obliekanie podľa Film ročných období Rozprávka Beseda s lekárom Súťaž - Esteticko-výchovná oblasť Obsah I. oddelenie Počet II. oddelenie Počet vzdelávací cieľ Metódy, formy III. oddelenie Počet IV. oddelenie Počet V.oddelenie Počet Výchovno- VVČ VVČ VVČ VVČ VVČ Posilniť úctu ku Návšteva kina, Individuálny kultúrnym galérie, múzea, prístup hodnotám v blízkom kultúrnych Vysvetlenie 5 5 5 5 5 okolí pamiatok v obci Aktivizácia a v regióne, Ukážka ľudové tradície Film a zvyky, povesti, Rozprávka názvy ulíc, Výtvarná miestne noviny, práca história Dramatizácia a dnešok Výstava prác Súťaž Vychádzka 17
 18. 18. Rozvíjať základy Hudba, výtvarné Motivácia vzťahu k umeniu umenie, tanec, Ukážka záujmová Povzbudenie 5 5 5 5 5 činnosť, nácvik Návšteva programu kultúrneho podujatia Rozvíjať talent Netradičné Individuálny a špecifické výtvarné prístup schopnosti techniky, Motivácia 5 5 5 5 5 hudobné Povzbudenie činnosti, Brainstor-ming športové Výstava prác činnosti Súťaž Rozvíjať základy Záujmová Individuálny tvorivých činnosť, prístup schopností príprava Motivácia 5 5 5 5 5 a zručností kultúrneho Povzbudenie vystúpenia Aktivizácia Brainstor-ming Prezentácia Výstava prác Prejavovať pozitívny Úprava triedy, Individuálny vzťah netradičné prístup k jednoduchej ozdoby, úprava Motivácia 5 5 5 5 5 estetickej úprave zovňajšku Povzbudenie prostredia Brainstor-ming Aktivizácia Tvorivá dielňa Podieľať sa na Veľká noc, Deň Individuálny príprave kultúrnych matiek, Úcta prístup podujatí v skupine k starším, Motivácia 5 5 5 5 5 Vianoce Povzbudenie Aktivizácia Dramatizácia Besiedka Objavovať a vnímať Tematická Individuálny krásu v bežnom vychádzka, prístup živote pozorovanie Povzbudenie 5 5 5 5 5 zmien, audio Pozorovanie nahrávka, Ilustrácia rozprávka, zážitku vlastná skúsenosť - Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 18
 19. 19. Obsah I. oddelenie Počet II. oddelenie Počet vzdelávací cieľ Metódy, formy III. oddelenie Počet IV. oddelenie Počet V.oddelenie Počet Výchovno- VVČ VVČ VVČ VVČ VVČ Rozvíjať schopnosť Prechádzka, Individuálny relaxovať bicyklovanie, prístup pravidelným lyžovanie, Motivácia 5 5 5 5 5 cvičením plávanie, Povzbudenie a pohybom cvičenie Aktivizácia v telocvični, Tréning stolný tenis, kolektívne športové hry Pochopiť škodlivosť Čo je nikotín, Individuálny fajčenia, alkoholu fajčenie, alkohol prístup a iných drog a zdravie, Vysvetlenie 5 5 5 5 5 civilizačné Film choroby Beseda s odborníkom Výtvarné stvárnenie zážitku Súťaž Pochopiť význam Otužovanie, Individuálny pravidelného relaxačné prístup pohybu a cvičenia cvičenie, Vysvetlenie 5 5 5 5 5 skupinové hry, Motivácia netradičné Povzbudenie športové Aktivizácia disciplíny a hry Tréning Rozvíjať športový Záujmová Individuálny talent a schopnosti činnosť, prístup futbal Motivácia 15 15 15 15 15 basketbal, Povzbudenie stolný tenis Aktivizácia Súťaž - 19
 20. 20. Vo Vranove nad Topľou.................................... riaditeľka školy:.................................. Prílohy: 1. VP ŠKD 3. Výchovný plán ŠKD Príloha č. 1 VNÚTORNÝPORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ školský rok 2009/10 20
 21. 21. 1. R i a d e n i e a o r g a n i z á c i a Š K D • Školský klub detí riadi riaditeľ školy. • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľ. • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku. • V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov na celý čas pobytu v ŠKD. 2. P r e v á d z k a Š K D • Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6,40 hod. do 16,30 hod. • Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 15 detí. 3. Z a r a ď o v a n i e žiakov • Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami. • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy. • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. • Zaraďujú sa do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti. 4. V ý c h o v n o - v z d e l á v a c i a č i n n o s ť • Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. • Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého charakteru • V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov. • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo. • V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia. • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej ŠJ. • Na záujmovú a rekreačnú činnosť v ŠKD sa môže využívať aj počítačová učebňa, dielňa, ihrisko a iné objekty školy. 5. D o c h á d z k a ž i a k o v • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. • Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť /ak to nie je na zápisnom lístku uvedené/ z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po naobedovaní. Inak až od 15,00 hod. • Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca. 6. S t a r o s t l i v o s ť o z d r a v i e a b e z p e č n o s ť ž i a k o v • Za bezpečnosť žiakov počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná p. vychovávateľka. 21
 22. 22. • Prechod žiakov do ŠK v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka. • Počas konania popoludňajšieho vyučovania – nepovinných predmetov i náboženstva, vyučujúci preberajúci detí od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom, dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke. • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti. • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam. • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. • Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD prezuvky. Žiaci musia mať svoje osobné veci /vrchné ošatenie, prezuvky, topánky/ označené , pre prípad odcudzenia. • Straty z priestorov ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.. • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. • Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov. • Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, prípadne teplotu upovedomí o tom rodičov. 7. P r í s p e v o k n a ú h r a d u z a p o b y t ž i a k a v ŠKD • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 1,66 € mesačne na jedného žiaka. • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca v mesiaci vždy do desiateho v mesiaci. • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. • Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠK sa uskutočňuje nasledovne : - vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok, a odovzdá celú sumu aj so zoznamom žiakov účtovníčke školy, ktorá peniaze poukáže na účet školy. • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu. Tento vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od 01.09.2009 _______________ riaditeľka školy 22
 23. 23. Výchovný plán ŠKD Jeseň Pravidlá bezpečného školského klubu (budova, ulica, ihrisko, príroda,...) Leto končí Športy na jeseň Farby jesene Jesenné plody Zima Zimná nálada Zimné sviatky, zvyky, obyčaje Zima v lese Zimné radovánky Čaká nás rozprávka Posedenie pod jedličkou Jar Príroda sa prebúdza Jarné upratovanie Sviatky jari Pravidlá hygieny Bezpečnosť v doprave Z rozprávky do rozprávky Leto Juniáles Tvorím si svoj svet Prevencia úrazov Ďalej, vyššie, rýchlejšie Máme radi zvieratká Školský rok 2009/10 Príležitostné akcie Imatrikulácia prvákov do ŠKD Halloween Výstava našich výrobkov Vedomostné súťaže Výroba vianočných darčekov Vianočná akadémia Snehová galéria Výroba darčekov k zápisu žiakov do 1. ročníka Karneval Móda budúcnosti Pyžamová párty Chlapec a dievča ŠKD Tvorivá dielňa Veľkonočná výzdoba 23
 24. 24. Jar v lese Bezpečne na cestách Diskotéka -juniáles Deň detí Maľovanie na chodníku Športová olympiáda pre ŠKD z blízkeho okolia 24

×