Public Policy News 1/2006

1,161 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Public Policy News 1/2006

 1. 1. Úvodník Milí priatelia, myšlienka začať vydávať štvrťročník Public Policy News vznikla na začiatku fungovania Ústavu verejnej politiky na FSEV UK, v septembri 2005, keď sme sa zamýšľali nad možnosťami, ako rozvinúť aktivity, ktoré by spájali záujemcov o štúdium problémov verejnej politiky a správy na akademickej úrovni, ale aj v praxi po celom Slovensku. Našou ambíciou bolo vydávať on- line časopis, ktorý by prinášal aktuálne informácie o dianí v odbore verejná politika a verejná správa, o projektoch realizovaných a pripravovaných na jednotlivých pracoviskách v danej oblasti, o aktivitách (konferencie, workshopy, pracovné stretnutia, kongresy atď.), na ktorých sa zúčastňujú učitelia i študenti. Na stránkach časopisu sme chceli otvoriť diskusiu o pozitívach i negatívach v našej práci, o dopadoch politických rozhodnutí na verejnosť, o nových publikáciách, udalostiach v oblasti verejného sektora. Skrátka, na začiatku stál záujem vytvoriť priestor na aktuálne zapojenie širšej pedagogickej ako aj odbornej verejnosti do diania vo verejnej politike, pretože fragmentovanosť prostredia a nedostatok informačných kanálov štvrťročník Ústavu zameraných na verejnú politiku limituje výmenu skúseností. verejnej politiky FSEV Prvé číslo štvrťročníka, ktoré práve čítate, je začiatkom realizácie UK 1/2006 tejto myšlienky. Zverejňujeme v ňom príspevky našich interných i externých učiteľov a spolupracovníkov našej fakulty. Veríme, že prispejú k vzájomnej informovanosti a k rozvoju vedomostných V čísle kapacít odbornej komunity v oblasti verejnej politiky a verejnej správy. Každá iniciatíva na spoluprácu pri rozvíjaní ktorejkoľvek úvodník časti nášho on-line časopisu je vítaná. *1 kto sme ÚVP v súčasnosti vstupuje do druhého roka svojho pôsobenia a *2 spolu so študentmi magisterského programu verejná politika ako aktuality a projekty ÚVP aj ďalšími študentmi fakulty sa pokúša budovať nové tradície v oblasti šírenia informácií o stave rozvoja verejnej politiky *3 a verejnej správy doma i v zahraničí. Skutočnosť, že na FSEV UK zápisky zo štúdia v Nórsku pôsobí okrem nás niekoľko ďalších odborných komunít *8 so zameraním na rôzne programy, európske štúdiá, sociálnu odporúčame psychológiu, aplikovanú ekonómiu, kultúrne štúdiá *9 a antropológiu či judaistiku, dáva možnosť výmeny poznatkov medzi rôznymi spoločensko-vednými disciplínami pri analýze Kontakt politických procesov na Slovensku, ale aj v rámci EÚ. Budete to vy, kto posúdi, ako sa nám bude dariť a dúfame, že vás Ústav verejnej politiky FSEV UK Odbojárov 10/a získame natoľko, že sa stanete spoluúčastníkmi tohto projektu. P. O. Box 129 820 05 Bratislava 25 Vitajte medzi nami. E-mail: upv@fses.uniba.sk Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. Tel: 02/501 176 60 riaditeľka Ústavu verejnej politiky FSEV UK Bratislava
 2. 2. Public Policy News, štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK Hospodárska politika, Poľnohospodárska Kto sme politika atď. O Ústave Na programe sa okrem vysokoškolských učiteľov (Fakulta sociálnych a ekonomických Ústav verejnej politiky (ÚVP) vznikol na vied UK, Filozofická fakulta UK, Právnická Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK fakulta UK) zúčastňujú aj zástupcovia v roku 2003 ako prvé vedecko-pedagogické mimovládnych organizácií zapojených do pracovisko na Slovensku, ktoré ponúka procesu tvorby verejnej politiky (Nadácia univerzitné vzdelanie vo verejnej politike. otvorenej spoločnosti, Inštitút pre dobre V školskom roku 2005/2006 ÚVP otvoril spravovanú spoločnosť, Transparency študijný program Verejná politika – International Slovensko), ako aj učitelia dvojročné akreditované magisterské štúdium s praxou v oblasti verejnej politiky v štátnej pre uchádzačov, ktorí majú ukončené správe (Ministerstvo práce, sociálnych vecí minimálne bakalárske štúdium univerzitného a rodiny SR, Protimonopolný úrad SR). typu. Študijný program Verejná politika je interdisciplinárny program čerpajúci Kam kráčame z politológie, ekonómie, práva, sociológie a ďalších spoločenskovedných disciplín, ÚVP sa chce aj naďalej profilovať ako ktorého cieľom je ponúknuť vzdelanie interdisciplinárne pracovisko univerzitného umožňujúce absolventom zvládnuť teoretické vzdelávania a výskumu zamerané na znalosti i praktické zručnosti pri príprave, skúmanie procesu tvorby a implementácie analýze, realizácii a vyhodnocovaní opatrení, politík na európskej, národnej, regionálnej programov a verejných politík v rôznych i miestnej úrovni. Jeho cieľom je v priebehu sektoroch verejnej správy. Program vznikol piatich rokov vybudovať vedomostné s finančnou a odbornou podporou programu kapacity, ktoré budú mať koncepčné MATRA holandskej vlády v rámci projektu a analytické znalosti i praktické spôsobilosti „Public Policy Making in Slovakia.“ Bol potrebné pre prípravu a analýzu politík. pripravovaný v spolupráci so špičkovými Vedecký potenciál ÚVP sa bude sústreďovať zahraničnými pracoviskami v odbore na výskum sociálno-ekonomických (Erasmus University, University of a sociálno-politických vzťahov, spôsobu Pittsburgh, Carleton University ai.) a a kvality vládnutia v post-transformačnej štruktúrou plne zodpovedá renomovaným spoločnosti. Bude sa podieľať na výskume zahraničným univerzitným programom. problémov fungovania politických sietí Obsahuje základné predmety ako Verejná aktérov zúčastnených na tvorbe politika, Ekonomické aspekty verejnej a implementácii politík a analýzami politiky, Verejné právo a verejná politika, rozhodovania vo verejnej politike, ako aj Verejné financie, Nástroje a implementácia hľadaním odpovedí na problémy spojené verejnej politiky, Metódy analýzy a výskumu s pôsobením inštitúcií verejnej moci a ich atď. Súčasťou študijného programu sú taktiež dopadmi na občanov. predmety venované jednotlivým sektorovým politikám podľa výberu študenta ako napr. Vzdelávacia politika, Sociálna politika, Politika zdravotníckej starostlivosti, 2
 3. 3. Public Policy News, štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK Domáca spolupráca spolupráce pre cielené témy vyučovacieho procesu, aby sme pri výučbe niektorých tém ÚVP si v tejto oblasti kladie za prioritu zabezpečili odborníkov zo zahraničných nadviazať a rozvinúť kontakty univerzít. s akademickými pracoviskami na Slovensku, ktoré pripravujú študentov verejnej správy na Ľudia a ÚVP úrovni bakalárskeho štúdia. Ich absolventov Interní pracovníci ÚVP považujeme za potencionálnych uchádzačov o štúdium na ÚVP. Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. Našimi univerzitnými partnermi, ktorý Mgr. Erik Láštic, PhD. v rámci svojich programov vyučujú verejnú Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. správu alebo verejnú politiku, sú v súčasnosti Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave (Katedra politológie), Prírodovedecká fakulta UK Externí spolupracovníci ÚVP v Bratislave (Katedra humánnej geografie Doc. Ing. Gejza Blaas, Csc. a demogeografie) a Fakulta verejnej správy PhDr. Dagmar Horná, Csc. Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. PhDr. Ing. Stanislav Konečný Zo zahraničných univerzít nadväzujeme PhDr. Zuzana Kusá, Csc. spoluprácu s Fakultou sociálnych vied Andrej Salner, Msc. Karlovej Univerzity v Prahe, Vysokou školou Ing. Michal Sedlačko, PhD. ekonomickou v Prahe, Filozofickou fakultou Ing. Martin Sirák Masarykovej Univerzity v Brne a s ďalšími. Doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka Sokrates/Erazmus Ing. Lucia Vagačová RNDr. Juraj Vantuch, Csc. ÚVP má podpísanú bilaterálnu PhDr. Michal Vašečka, PhD. Sokrates/Erazmus dohodu o výmene učiteľov Doc. Ing. Daniela Zemanovičová, Csc. a študentov – doktorandov s Potsdam University (Nemecko) a National and Aktuality a projekty Kapodistrian University of Athens (Public Law Center, Grécko). Tieto dohody ÚVP plánujeme rozvíjať aj v ďalších rokoch. Medzinárodná konferencia o kvalite Zahraniční lektori riadenia v novom európskeom administratívnom priestore, Od januára 2006 pôsobil na ÚVP Fulbright Bratislava, jún 2006 Professor Dr. Srdjan Stakic (New York University), ktorý sa podieľal na ÚVP v dňoch 1. a 2. júna 2006 poriadal pedagogickej príprave študentov FSEV dvomi medzinárodnú konferenciu „Kvalita riadenia výberovými predmetmi. V zimnom semestri v novom európskom administratívnom u nás krátkodobo pôsobili niekoľkí priestore.” Konferencia bola rozdelená do zahraniční lektori (Torbjorn Hayerdahl, Jozef troch sekcií, v ktorých boli prezentované Batora, University of Oslo), (Dr. Klaassen príspevky našich a zahraničných autorov. a prof. Paridon, Erazmus University). Do Medzi prispievateľmi boli akademici budúcnosti chceme rozvinúť túto formu venujúci sa problematike verejnej politiky 3
 4. 4. Public Policy News, štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK v USA (prof. Peters a prof. Dunn), Českej ako odlišných. Tomuto trendu zodpovedali aj republike (prof. Potůček a Dr. Balík), prednášky, workshopy a diskusie na 14. Maďarsku (dr. Gajduschek) a Rumunsku výročnej konferencii NISPAcee. (Dr. Ionescu), zástupcovia z Univerzity Hlavnou témou konferencie bola Mateja Bela v Banskej Bystrici profesionalita, nestrannosť a transparentnosť (Dr. Meríčková), Vysokej školy ako princípy verejných politík a verejnej poľnohospodárskej v Nitre (Ing. Balážová), správy. Popri vstupných prednáškach, kde Prešovskej univerzity (Dr. Kaliňák) a Fakulty som vystúpila s výsledkami výskumu verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika o politických motiváciách pri poskytovaní v Košiciach. (Dr. Klimovský). dotácii z verejných zdrojov (na ktorom som Samotné sekcie pracovali pod vedením Dr. pracovala s Dr. M. Beblavým), sa konferencia Staroňovej (Reformy ústrednej vlády na skladala z radu stretnutí pracovných skupín zvýšenie strategických schopností a ich témam, ako sú administratívno-politické dopady), Dr. Sičákovej-Beblavej vzťahy, kvalita verejného sektora, strategické (Decentralizačné reformy a ich dopady), vodcovstvo, financovanie verejného sektora, a Dr. Vašečku (Reformy poskytovania e-government, integrita správy vecí verejných služieb a ich dopady). Konferencia verejných a pod. bola realizovaná za podpory holandského Tak ako to zvyčajne býva na mnohých projektu MATRA, MATRA KAP, konferenciách tohto formátu, pracovné Fullbrightovej komisie a Transparency skupiny sa líšili vo svojej kvalite. Účastníkom International Slovensko. Viac informácií konferencie však jej organizátori ponúkali nájdete na adrese paralelne niekoľko alternatív, a tak si každý www.fses.uniba.sk/ustavy/ppm/ mohol nájsť takú pracovnú skupinu, ktorá mu Výročná konferencia NISPAcee, poskytla istú pridanú hodnotu pre štúdium Ljublana, máj 2006 a poznanie verejného sektora. Najviac som sazúčastňovala stretnutí pracovnej skupiny V máji 2006 sa konala v Slovinskej Ljublane po vedením prof. G. Petersa, ktorá sa 14. výročná konferencia NISPAcee (The venovala politicko-administratívnym Network of Institutes and Schools of Public vzťahom. Jeho poznámky k jednotlivým Adminitsration on Central and Eastern príspevkom mali vysokú hodnotu. Europe). Ako už prezrádza samotný názov, ide o organizáciu, ktorej misiou je NISPAcee nie je uzavretou organizáciou, na „networkovať“ – prepájať inštitúcie a ľudí jej konferencie sa môžete prihlásiť aj vy. Ak venujúcich sa verejnej správe a verejnej vás niektorá z tém zaujíma, no nemáte čas na politike v strednej a východnej Európe. cestovanie mimo Slovenska, môžete Okrem prepájania krajín z bývalého príspevky vyhľadať na web stránke sovietskeho bloku sa čoraz viac pokúša www.nispa.sk. Určite nájdete mnohé štúdie zainteresovať do svojich aktivít aj ľudí, ktorí k téme, ktorej sa práve venujete a ktoré vás sa venujú téme verejného sektora a verejnej posunú v poznaní ďalej. politiky v ostaných krajinách Európskej únie. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. Problémy a výzvy verejných politík totiž postupne prestávajú mať „transformačný charakter“, majú viac spoločných problémov 4
 5. 5. Public Policy News, štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK IPSA kongres 2006, Fukuoka v oblasti administratívnych kapacít vlády na Slovensku, problémov profesionalizácie International Political Science Association štátnej administratívy a spôsob koaličného (IPSA) je medzinárodná nezisková vládnutia a jeho dopadov na kvalitu organizácia, ktorá bola založená za podpory administratívneho systému na Slovensku. UNESCO v roku 1949 a združuje odbornú Účastníci panelu diskutovali aj o problémoch komunitu politológov na celom svete. Jej demokratických inštitúcií, ktoré sa formovali členmi sú národné združenia politológov, po páde komunistických režimov a ich úloh, medzi nimi aj Slovenské združenie pre ktoré zohrali v procese tvorby politiky, politické vedy ( SZPV). V dňoch 9.-14. júla problémoch strategického rozhodovania, 2006 sa uskutočnil v poradí už 20.kongres dôsledkami existujúcich prienikov medzi IPSA vo Fukuoke. Pre tento jubilejný svetový volebnými cyklami a dlhodobými kongres organizátori zvolili ako tému politickými cieľmi, problémami rozvoja problém demokracie a jej fungovania v praxi rôznych patologických fenoménov v post- („Is democracy working?“). Otázka, či kumunistickom prostredí ako klientelizmu, demokracia funguje sa stala výzvou pre korupcie, presadzovania úzkych skupinových odborníkov z rôznych častí sveta, aby prispeli záujmov a o úlohe médií v procese tvorby k určeniu diagnózy demokracie súčasnej politiky. civilizácie. Ak je demokracia skutočne všeobecne legitimizovaný princíp vlády 20. svetový kongres IPSA sa uskutočnil pod v súčasnom svete, je zaujímavé odpovedať na patronátom Japonskej asociácie politickej otázku či skutočne funguje. Ak nie, čo treba vedy, ktorej prezidentom je Hiroshi urobiť, aby sa tak stalo? Ak sa aj zdá, že Watanabe. Jeho osobnostné kvality spolu demokracia funguje, mali by sme vedieť či je s kvalitou manažérskych schopností naplnená jej podstata alebo nie. O vysokom japonských hostiteľov vytvorili skutočne záujme vyjadriť sa k týmto a podobným fascinujúci obraz organizačnej dokonalosti otázkam svedčí vysoká účasť na kongrese. japonskej, navonok technokratickej, no vnútorne veľmi tradičnej, spoločnosti. Mala som tú česť byť jednou z účasníkov Súčasťou programu kongresu bola aj voľba a dostala som príležitosť zúčastniť sa na práci nového výboru a prezidenta. Doterajšieho jednej z mnohých pracovných skupín. prezidenta, ktorým bol prof. Max Kaase, vice- Skupina pracovala v rámci panelu Tvorba prezident a dekan Fakulty sociálnych a politík a kapacity demokratickej správy vecí humanitných vied na Medzinárodnej verejných v strednej a východnej Európe, univerzite v Brémach, vystriedala nová ktorej súčasťou bola téma Politiky, prezidentka prof. Lurdes Sola z Brazílie. byrokracie a výkonnosť demokracie. Tú V tejto krajine sa bude konať aj nasledujúci predstavil a diskusiu viedol prof. M. Potůček kongres IPSA v roku 2009. Do nového 23 z Fakulty sociálnych vied Karlovej členného výboru sa dostali aj tri Univerzity v Prahe. Diskusia sa týkala najmä reprezentantky z krajín Strednej a východnej pripravenosti kapacít vládnutia v krajinách Európy a to z Chorvátska, Litvy a z Ruskej Strednej Európy, vzťahov medzi legislatívou federácie. a exekutívou v ČR, na Slovensku, v Poľsku Prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. a v Maďarsku. Môj príspevok Proces tvorby politík a profesionalizácia štátnej a správy na Slovensku bol zameraný na problém zmien 5
 6. 6. Public Policy News, štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK Konferencia European Consortium for Výsledky tejto štúdie budú publikované Political Research, Nicosia, Cyprus, v komparatívnej monografii. Na výskume apríl 2006 spolupracujem s Mgr. Erikom Lášticom, PhD. a ďalšia fáza výskumu by mala byť ukončená Európske konzorcium pre politický výskum začiatkom budúceho roka. (ECPR) vzniklo v roku 1970, kedy sa osem Mgr. Katarína Staroňová, PhD. politologických inštitúcií Európy spojilo, aby spoločne pripravovali výskum v politológii. Príprava inovatívnych učebných V súčasnosti konzorcium združuje viac než materiálov pre študentov Verejnej 300 akademických inštitúcií v celej Európe politiky a Verejnej správy a každoročne pripravuje konferenciu na témy podľa aktuálneho výskumu. Konferencia ÚVP vďaka grantu od Local Government and prebieha v paralelných paneloch každý panel Public Service Reform Initiative, Open je vedený zvyčajne dvojicou renomovaných Society Institute, Budapešť pripravuje štyri akademikov v tej-ktorej oblasti výskumu. prípadové štúdie z reálnej praxe samospráv V pracovnej atmosfére panelu sa stretáva SR pre študentov verejnej politiky. Prípadové predovšetkým pracovná skupina (akademici štúdie približujú koncepty, problémy z rôznych krajín), ktorí už pred konferenciou a rozhodovanie, ktorým reálne predstavitelia spolupracovali na komparatívnom výskume samospráv čelili, respektíve čelia a zároveň a konferencia poskytuje priestor na nútia študentov aplikovať teoretické prezentáciu čiastkových výstupov tohto poznatky pri ich riešení. Prvá prípadová výskumu pred kritickým publikom štúdia sa zaoberá manažovaním fiskálneho akademikov a praktikov, ktorí následne šoku po finančnej decentralizácii, druhá rieši diskutujú o metodike a výskume ako takom. problém nelegálneho bývania a možnosti pre Takto kritike podrobené dielčie výstupy sa nízkopríjmové skupiny, tretia približuje ďalej rozpracúvajú v ďalšej etape výskumu na rozhodovanie na zabezpečenie odťahovej domácej pôde. Účastníci konferencie sa preto služby v meste (kontrahovanie vs. priame môžu aktívne zúčastňovať len jedného poskytovanie služieb) a posledná sa zaoberá panelu počas trvania celej konferencie. nástrojmi, ktoré má samospráva k dispozícii pri riešení problému vzdelávania rómskych Ja som prezentovala čiastkový výstup v paneli detí. Jednotlivé prípadové štúdie budú „Odmeňovanie vo vysokých štátnych testované na medzinárodnom workshope postoch“ (Rewards of High Public Offices), v Bukurešti v dňoch 6.-7. decembra 2006 pod vedením Guy Petersa z Pittsburghskej a následne bude pripravená učebnica tak pre Univerzity, USA a Marleen Brans slovenských študentov so štyrmi vyššie z Katolíckej Univerzity v Leuvene, Belgicko. spomínanými prípadovými štúdiami, ako Tento výskum sa zameriava na komparatívnu i anglická učebnica so zozbieranými štúdiu odmeňovania tak politických, ako prípadovými štúdiami z regiónu. i štátno-zamestnaneckých postov v jednotlivých členských krajinách OECD. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Pritom odmeňovanie zahŕňa nielen tarifné platy a odmeny podľa zákona, ale aj osobné ohodnotenie, a nehmotné výhody v podobe výpočtovej techniky, voľna, špeciálneho dôchodkového a zdravotného poistenia, atď. 6
 7. 7. Public Policy News, štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK Pracovné stretnutie Svetovej banky, Udeľovanie certifikátov absolventom september 2006 programu Verejná politika pre samosprávy Svetová banka pripravuje komparatívnu štúdiu o administratívnej kapacite 22. júna 2006 sa v Svätom Jure stretla prvá novopristúpených členských krajín EÚ. skupinka absolventov ročného programu Vo svojej štúdii sa zameriava na kľúčové Verejná politika pre samosprávy na aspekty výkonu v tomto smere, a to: slávnostnom udeľovaní certifikátov. Program manažment verejnej politiky (systém tvorby realizovala Academia Istropolitana NOVA verejnej politiky, koordinácia verejnej politiky), riadenie ľudských zdrojov, e- governance a implementácia štrukturálnych fondov EÚ. Komparatívna štúdia má zmapovať pomocou benchmarkingovej metódy (t.j. vzájomného porovnania jednotlivých krajín voči objektívnym kritériám) stupeň administratívnej kapacity a odhaliť bariéry v nízkej kapacite alebo naopak tzv. dobré príklady v kapacite vysokej. Na pracovnom stretnutí sa prezentovali výsledky spracovaných podkladov z dokumentov, kvalitatívneho výskumu (rozhovory v jednotlivých krajinách s aktérmi verejnej politiky prebehli v mesiacoch máj-júl) v už spracovanej štúdii, tak na báze jednotlivých správ z krajín ako aj samostnej komparatívnej štúdii. Na stretnutí sa zúčastnili tak predstavitelia vlád spolu s ÚVP z finančných prostriedkov novopristúpených krajín, odborníci na danú Európskeho sociálneho fondu. ÚVP pripravil problematiku z EÚ, OECD a Svetovej banky celkové kurikulá a sylaby jednotlivých ako aj experti a konzultanti v tejto oblasti. modulov a zabezpečil aj odbornú garanciu a Podnety z diskusie sa ďalej zapracovali do samotný praktický tréning. Účastníci – štúdií. Ja som prezentovala štúdiu za starostovia, prednostovia a zamestnanci Slovenskú republiku, ktorú som pripravila samospráv Bratislavkého kraja – absolvovali v spolupráci s Robertom Brownom. Všetky tri povinné moduly (občianska štúdie sú dostupné na internetovej stránke: informovanosť a participácia, efektívne http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERN spravovanie, analytické aspekty verejnej AL/COUNTRIES/ECAEXT/SLOVAKIAEXTN politiky) a tri voliteľné moduly z deviatich /0,,contentMDK:21045133~menuPK:305122~ možností ako i záverečnú písomnú skúšku pagePK:64027988~piPK:64027986~theSitePK v podobe riešenia prípadovej štúdie. Celkovo :305117,00.html absolvovali 132 hodín priamej kontaktnej výučby. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. 7
 8. 8. Public Policy News, štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK Analýza korupcie – projekt APVV predstaviteľov, či už do zastupiteľstiev, odborných komisií alebo priamo pre Interní aj externí pracovníci ÚVP pracujú na starostov a primátorov. Na základe spoločnom výskumnom projekte zameranom praktických ukážok a „kontrolných na otázky transparentnosti a korupcie. Ide o trojročný projekt, ktorý podporila APVV zoznamov”, budú mať volení predstavitelia a na ktorom spolu s ÚVP pracuje jasné kritériá a požiadavky pre svojich Transparency International Slovensko. zamestnancov na kvalitu materiálov. Veríme, V prvej fáze, ktorá trvá do novembra 2006, že zvýšením kvality prípravy verejnej sme sa zamerali na definovanie korupcie politiky na samosprávnej úrovni sa tak zvýši z viacerých pohľadov – politologického, i kvalita poskytovania verejných služieb pre ekonomického a sociologického. občanov. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Verejná politika pre samosprávy: Štúdium v Nórsku praktická príručka Ako asistent a doktorand na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov ÚVP vďaka grantu od Nadácie otvorenej Univerzity Mateja Bela som v akademickom spoločnosti – Open Society Foundation roku 2005 - 2006 dostal možnosť absolvovať (NOS-OSF) práve finalizuje prípravu časť môjho doktorandského štúdia v Nórsku, praktickej príručky Verejná politika pre konkrétne na University College v meste samosprávy. Príručka je určená voleným Molde (http://www.himolde.no/). predstaviteľom a zamestnancom samospráv, Štúdium bolo financované prostredníctvom ale i ďalším aktérom tvorby verejnej politiky štipendia na základe bilaterálnych dohôd na komunálnej úrovni (MVO, podnikateľský medzi vládou SR a Nórskeho kráľovstva), sektor, aktívni občania, atď.). Publikácia by ktorého administrátorom na Slovensku je mala byť pripravená na distribúciu po SAIA a v Nórsku Research Council of voľbách do samospráv v decembri tohto Norway. roku. Molde University Collage mi ako prijímajúca Na príprave publikácie sa podieľajú interní aj inštitúcia vytvorila bezplatné podmienky na externí učitelia ÚVP, ako i ďalší experti štúdium a realizáciu výskumu, poskytnutím pracovného priestoru s vynikajúcim z praxe. Vzhľadom na interdisciplinárny technickým vybavením, prístupom charakter a praktické rady a skúsenosti, ktoré k výborne zariadenej knižnici, asistenciou pri príručka bude obsahovať, získajú čitatelia získaní ubytovania, ako aj nezištnou základy, ktoré im umožnia syntetický pohľad pomocou pri kontaktovaní sa s inými na proces tvorby verejnej politiky a vedeckými pracoviskami zaoberajúcimi sa uplatnenie ekonomických, právnych a mnou skúmanou problematikou a to nielen organizačných nástrojov na samosprávnej v Nórsku, ale aj vo Švédsku a Dánsku. úrovni. Práve tieto zručnosti a vedomosti sú Môj vedecko-študijný pobyt bol zameraný na kľúčovými pre novozvolených poznávanie reálií fungovania verejnej 8
 9. 9. Public Policy News, štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK politiky v krajine s absentujúcim prvkom supranacionality. Nórsko ako nečlenský štát Odporúčame Európskej únie s mimoriadne rozvinutým Konferencia o členstve Českej republiky štátnym aparátom ponúka v tomto smere v EÚ varietu výskumných možností, z ktorých časť by sa mala stať súčasťou analýz a komparácii 2.-3. decembra 2006 sa v Prahe koná (najmä so štátmi strednej a východnej medzinárodná konferencia Česká republika Európy) v mojom štúdiu a výskume. v EÚ: premeny a inšpirácie, ktorú organizuje Hoci na prvý pohľad je priepasť medzi tretím CESES (Centrum pre sociálne a ekonomické najväčším exportérom ropy na svete, stratégie) a Fakulty sociálnych vied Karlovej s mimoriadne vyspelou mikro aj makro univerzity v Prahe. Konferencia je súčasťou ekonomickou štruktúrou, s minimálnou čiastkového projektu Fakulty sociálnych vied mierou korupcie, kde HDP na obyvateľa a Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v presiahol v roku 2005 42 300 USD, dlhodobo Prahe „Vízie a stratégie rozvoja českej hodnotenej v rôznych anketách ako miesto spoločnosti v EÚ.“ Bude sa venovať s najlepšími podmienkami pre žitie problémom hľadania ďalšieho smerovania a krajinami strednej a východnej Európy obrovská, dôsledná analýza fungovania rozhodovania v novej situácii členského štátu verejnej politiky Nórska a napríklad EÚ. Zúčastní sa ho aktívne aj Prof. Ľ. Slovenska, nám môže dávať aspoň čiastočný Malíková, ktorá bude viesť sekciu Úlohy dôvod na optimizmus. trhu, štátu a občianskeho sektora. Predmetom diskusie budú faktory, ktoré ovplyvňujú Vychádzam z toho, že prinajmenšom súčasnú situáciu a vývoj spoločnosti, štruktúra verejnej politiky, jej aktérov, ako aj jednotlivých procesov v rámci verejnej možnosti občana, politika a iných aktérov politiky tak v Nórsku ako aj v Slovenskej reagovať na rozhodovanie v horizonte republike plne reflektuje demokratické ďalších desať rokov. Na konferencii vystúpi aj zásady a v teoretickej rovine, by tieto Prof. J. Rupnik a bude predstavená publikácia v oboch prípadoch, pri zohľadnení Manuál prognostických metód (M. Potůček regionálnych špecifík (najmä v oblasti a kol.). Bližšie informácie o konferencii a jej politickej kultúry), mali spieť k efektívnej zámeroch nájdete na www.ceses.cuni.cz. realizácii verejných záujmov. Konferencia o moderných formách Jednoznačným záverom môjho študijno- organizačnej interakcie výskumného pobytu v Nórsku je najmä poznanie, že by krajiny Strednej a Východnej 7.-8. decembra 2006 sa koná medzinárodná Európy mali v podstatne väčšej miere ťažiť konferencia Moderné formy organizačnej z dlhoročných skúseností, a to nielen interakcie vo verejnom sektore (Modern v oblasti realizácie verejnej politiky, tejto Organizational Interaction Forms in Public populačne a čiastočne aj historicky Slovensku Sector) vo Vilniuse, ktorú organizuje podobnej krajiny. Mykolas Romeris University, ktorá je aj PhDr. Martin Klus našim zmluvným partnerom v rámci martin.klus@gmail.com Sokrates/Erazmus programu. 9
 10. 10. Public Policy News, štvrťročník Ústavu verejnej politiky FSEV UK Na konferencii sa zúčastní prof. Malíková, kontakt: Administrative and Information ktorá je zároveň členkou vedeckého výboru Assistant pre prípravu a realizáciu konferencie. Hlavné John Smith Memorial Trust témy konferencie sú: spolupráca 60 Trafalgar Square WC2N 5DS London a partnerstvo vo verejnom sektore, interakcia Tel: +44 (0)207 7471682 inštitúcií lokálnych vlád, MVO a obcí, email: julie.utting@johnsmithtrust.org občianska participácia a programy sociálneho www.johnsmithmemorialtrust.org partnerstva. Stáž: 2007 Individual Advanced Konferencia o administratívnej kultúre Research Opportunities (IARO) V dňoch 12.–13. októbra 2006 sa koná IREX konferencia o administratívnych kultúrach uzávierka prihlášok: 15. novembra 2006 v Európe, ktorú poriada Rada Európy. Bude ďalšie informácie: sa venovať otázkam spojeným s výskumom http://www.irex.org/programs/iaro/index.asp danej problematiky ako aj prezentáciám Tréning: Crisis Management, Bishkek doterajších poznatkov z oblasti histórie, kultúry a klasifikácie administratívnych 13.-24. november 2006, OSCE Academy, kultúr. Bishkek, Kyrgyzstan uzávierka prihlášok: 1. októbra 2006 Tréning: Ethnic Diversity and Public ďalšie informácie: http://www.osce-academy.org Service Delivery Výročná konferencia NISPAcee 2007 Managing Multiethnic Communities Program „Leadership and Management in the Public LGI/OSI Sector: Values, Standards and Competencies in 5.-9. novembra 2006, Budapešť, Maďarsko Central and Eastern Europe“ uzávierka prihlášok: 20. september 2006 17-19 May 2007, Kyiv, Ukraine ukončenie výberu: 1. október 2006 zasielanie príspevkov predĺžené do 15. októbra http://lgi.osi.hu/documents.php?id=1283&m_id=9 2006 kontakt: Judit Benke, Program Coordinator: ďalšie informácie: www.NISPA.sk jbenke@osi.hu (v predmete správy uviesť "MMCP training"), Tel: ++361 327 3856, Fax: 4. ročník súťaže Infočin roka 2006 ++361 327 3105 28. september je Medzinárodným dňom registrácia: informácií. Pri tejto príležitosti zorganizovala http://lgi.osi.hu/event_form1.php?id=3 Nadácia otvorenej spoločnosti už štvrtý ročník súťaže Infočin roka – súťaže pozitívnych a Stáž: Minority Rights Group negatívnych príkladov praktickej aplikácie International (MRG) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Europe and Central Asia Programme, Fall 2006 Podobné aktivity sa uskutočňujú po celom svete. uzávierka prihlášok: 24. september 2006 Viac informácií nájdete na www.infocin.sk a ďalšie informácie: www.osf.sk http://www.johnsmithmemorialtrust.org/Web/Sit e/Programme/how_to_apply.asp 10

×