40. výročie školy, Slovenská 5, Bardejov

5,745 views

Published on

Bardejovská škola oslávila 40. výročie. http://ssjh.sk

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,252
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

40. výročie školy, Slovenská 5, Bardejov

 1. 1. 2
 2. 2. 3
 3. 3. Dielo dobrého učiteľa nikdy nezanikne, pretože je navždy vpísané v jeho žiakoch. Juraj Henisch
 4. 4. JURAJ HENISCH Juraj Henisch sa narodil 24. apríla 1549 v meštiackej rodine v Bardejove. Tu prežil aj celé svoje detstvo. Bol žiakom mestskej humanitnej školy, ktorá mala v tom čase v Uhorsku veľmi dobré meno. Sám o tom vydal svedectvo, keď v liste do Bardejova v r. 1592 napísal: „Nazdávam sa, že kým si Bardejov uchová Stöckelov spôsob výučby, neprestane v meste jestvovať slávna škola. Lebo ani nie natoľko vzdelaný učiteľ ako skôr metóda a školské zákony dobre zriaďujú školy a zriadené udržujú.“ Po úspešnom ukončení školy odišiel Henisch na vyššie štúdium do zahraničia. 16. júna 1566 sa zapísal ako poslucháč artistickej fakulty na univerzite vo Wittenbergu. V štúdiu pokračoval potom na lekárskej fakulte univerzity v Lipsku, kde v roku 1572 uverejnil svoju prvú prácu s lekárskou tematikou Správa o spôsobe výživy ľudského tela, v ktorej zhrnul vtedajšie bežné a platné predstavy o fyziologických procesoch v ľudskom tele. Hodnosť doktora medicíny však získal na univerzite v Bazileji, kde študoval od roku 1573. Po niekoľkoročnej činnosti v Bazileji, kde pôsobil priamo na lekárskej fakulte a po tom, čo sa oženil s dcérou slávneho augsburského lekára Krištofa Wyrsunga, sa z rodinných dôvodov presťahoval do Augsburgu, kde sa stal rektorom humanistickej školy a venoval sa výlučne pedagogickej činnosti. Popri učiteľskom povolaní prijal Henisch v Augsburgu ešte aj miesto inšpektora mestskej knižnice. Tu pracoval až do svojho odchodu do dôchodku. Zomrel v Augsburgu 31. mája 1618. 2
 5. 5. BLAHOŽELANIE PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV ských i profesionálnych osudov absolventov, ale i samotných pedagógov. Súčasťou osláv a spomínania však musí byť aj vízia ďalšieho rozvoja, prispôsobenia sa novým podmienkam, čo vo Vašom prípade platí dvojnásobne. Boli ste medzi prvými, ktorý začali zásadne rozširovať spektrum svojho zamerania, nebáli ste sa vybrať dovtedy nie veľmi prebádanou cestou projektu spojenej školy. Popri všetkých problémoch musí mať každý, kto má čo i len trochu dočinenia so školstvom na vedomí kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu, budúcnosť žiakov, ale i podmienky pre učiteľov. Hovorím o budúcnosti mladých ľudí, perspektíve tohto mesta, regiónu i krajiny, ktorá sa musí presadiť v konkurenčnom prostredí Európskej únie. Investícia do vzdelávania je tou základnou investíciou smerom do budúcnosti, ktorej návratnosť vyčísľuje kvalita každodenného života. Je obdivuhodné, že aj napriek množstvu otvorených otázok v oblasti školstva, ktorých spoločným menovateľom sú podmienky financovania ,aktívne pristupujete k hľadaniu alternatívnych zdrojov, ktoré využívate na modernizáciu podmienok pre výchovu a vzdelávanie. Realizujete množstvo zaujímavých aktivít, ktorých základným článkom je aktívny a tvorivý žiak so svojimi nadobudnutými vedomosťami a zručnosťami. Škola, to sú však predovšetkým jej učitelia a žiaci. Pri príležitosti dnešného pekného jubilea chcem preto všet- Vážený pán riaditeľ, vážené pani učiteľky, učitelia, zamestnanci školy, milí žiaci, rodičia dámy a páni, pripájam sa k zástupu gratulantov, ktorí chcú zaželať všetko dobré Vašej oslávenkyni - Spojenej škole Juraja Henischa, škole s naozaj bohatou a zaujímavou históriou, ktorá si prežila svoje, prešla zložitou cestou formovania, zmien a úprav organizácie svojho zamerania, aby vždy so cťou obstála v každom období svojej existencie. Štyridsať rokov v živote školy už možno smelo nazvať históriou. Pohľad na jej začiatok už je zmysluplným a opodstatneným bilancovaním úspechov, činorodej činnosti, ľud3
 6. 6. kým, súčasnému i bývalým vedeniam, všetkým učiteľom, ktorí sa počas štyridsiatich rokov podieľali na jej rozvoji, poďakovať za prácu, ktorú ste vykonali v prospech školy i celého mesta. Je určite viac ako symbolické, že pri pomenovaní školy ste sa rozhodli pre významného bardejovského rodáka Juraja Henischa. Práve v jeho životnom odkaze a diele sa ukrýva polyhistorický rozmer, ktorý tak úspešne rozvíjate. Otázke stredného školstva na území mesta venujem mimoriadnu pozornosť. Preto mám dobré informácie i o úspechoch, ktoré dosahujete na poli jednotlivých súťaží v mnohých oblas- tiach mimoškolskej činnosti. Myslím si preto, že na oslavách Vášho jubilea bude skôr prevládať radosť z bilancovania všetkého čo ste dosiahli. Dámy a páni, želám Vám do ďalších rokov veľa úspechov, zdravie a dobré rodinné zázemie, tak, aby práca v škole bola príjemnou a výsledky dosiahnuté žiakmi i učiteľmi našou spoločnou pýchou a potešením. MUDr. Boris Hanuščak primátor mesta Bardejov 4
 7. 7. SLOVO NA ÚVOD sú ukotvení v živote, majú svoje rodiny, prácu, ovplyvňujú rôzne oblasti spoločenského a hospodárskeho života. Naša škola je živý organizmus, pracuje, hýbe sa, dýcha, raduje sa i smúti, derie sa vpred, bojuje o svoje miesto v spoločnosti. Od 1. septembra 1973, keď vznikla ako Stredné odborné učilište strojárske, prešla niekoľkými organizačnými zmenami. Jednou z nich bol aj vznik gymnázia 1.9.1992 na základe rozhodnutia Krajského úradu školskej správy II v Košiciach, aby sa 1. septembra 2006 stala školou s dnešnou podobou, Spojenou školou J. Henischa s dvoma organizačnými zložkami – gymnáziom a strednou odbornou školou polytechnickou. Začiatky boli veľmi skromné. V školskom roku 1973/1974 sa v prvom ročníku pripravovalo 170 študentov, čo tvorí necelých 30 percent z celkového počtu žiakov v šk. roku 2013/14. Škola pružne reagovala na potrebu praxe, požiadavky rodičovskej verejnosti a menila štruktúru študijných a učebných odborov. V súčasnosti je popri gymnaziálnom štúdiu záujem aj o profesie odbornej školy, najmä študijné odbory mechanik nastavovač (nastavovanie, obsluha NC a CNC obrábacích strojov), mechanik počítačových sietí, mechanik elektrotechnik a mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Z trojročných učebných odborov je to autoopravár (mechanik, autoelektrikár), elektromechanik, montér suchých stavieb (sadrokartón) a inštalatér (voda, kúrenie, plyn). Druhým septembrom 2013 sa znova začal školský rok jubilujúcej Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove. Školy, ktorá však vo svojej podstate zostáva vždy mladá. Je mladá vďaka mladým ľuďom, ktorí tak ako pred 40 rokmi, aj dnes sa chcú vzdelávať, rozširovať svoj obzor poznania, túžia po nových vedomostiach, majú svoje malé veľké plány, túžby a ideály. To je krásny kolobeh života, skĺbená história, súčasnosť a budúcnosť školy. Štyridsaťročná škola, vyše 5200 absolventov vo všetkých formách štúdia na oboch organizačných zložkách, gymnáziu a strednej odbornej škole polytechnickej. 5200 obyčajných mladých ľudí, ktorí tu prežili významný úsek svojho života, a tým sa zapísali do histórie školy. Aj oni prispievali k jej rastu a vytvárali jej ducha, dnes 5
 8. 8. V našej škole vyrástli veľkí ľudia, veľkí svojimi vedomosťami, schopnosťami, myšlienkami a konaním. Spomienky mnohých zablúdia do minulosti a priblížia nám aj osobnosti, ktoré stáli za katedrou, ktoré sa podieľali na výchove a vzdelávaní, učitelia - pedagógovia s hlbokým zmyslom pre ľudskosť a čestnosť. Každý z nich sa nezmazateľne zapísal do histórie školy a veľká časť jeho vedomostí, vlastností, myšlienok žije v jeho žiakoch. Vzdávam úctu a vyjadrujem poďakovanie všetkým učiteľom a kolegom, ktorí pôsobili a pôsobia na našej škole. Milé kolegyne, kolegovia, pri príle- žitosti štyridsiateho výročia našej školy Vám želám veľa elánu pri výchove svedomitých, múdrych a podnikavých osobností. Každý človek túži byť užitočný, niečo v živote dokázať, nájsť si miesto na podpis v tomto svete. A takýmto miestom pre nás všetkých je naša škola, dnes štyridsaťročná oslávenkyňa. Ing. Peter Dulenčin, PhD. riaditeľ školy 6
 9. 9. HISTÓRIA ŠKOLY 1973-1978 Pre Bardejovské strojárne, ktoré vznikli v roku 1970, sa kvalifikovaný personál pripravoval v rôznych učilištiach na Slovensku, najmä v Martine a Dubnici nad Váhom. Prvý školský rok v novej škole organizačne pripravili Jozef Kunca, vedúci odborného učilištia, Ing. Dušan Mihok – zástupca vedúceho OU pre teoretické vyučovanie a Ján Molčan – vedúci odborného výcviku. Začiatky boli veľmi skromné. V školskom roku 1973/1974 sa v prvom ročníku pripravovalo 170 učňov, z toho 95 sústružníkov, 40 frézarov a 35 brúsičov kovov, v treťom ročníku sa pripravovalo 17 učňov sústružníkov kovov, ktorí prvý a druhý ročník absolvovali v Odbornom učilišti TST Martin. K 1.9.1973 pôsobili na úseku teoretického vyučovania len traja učiteliaAlber Jančošek, Ján Petnuch a Juraj Udič, v priebehu septembra nastúpili do funkcie učiteľ odborných predmetov ďalší dvaja učitelia, Mária Rimarčíková a Ján Špirko. Na úseku praktického vyučovania k 1.9.1973 bolo osem majstrov odborného výcviku: Jozef Jusko, Jozef Benka, Štefan Velič, Peter Rezák, Jozef Šmiga, Peter Dorčak, Jozef Perat, Jozef Peteja. Na úseku výchovy mimo vyučovania pracovali štyria vychovávatelia: Alžbeta Gondášová, Ján Varchol, Dušan Zuščin a Miroslav Ščur. Odborné učilište bolo súčasťou odštepného závodu v Bardejove, ktorý bol organizačne súčasťou Závodov ťažkého strojárstva v Martine. Nepedagogickí pracovníci boli zamestnancami odštepného závodu v Bardejove. Rozhodnutím Generálneho riaditeľstva Závodov ťažkého strojárstva v Martine v roku 1973 bolo zriadené Odborne učilište Závodov ťažkého strojárstva v Bardejove. Pred 30 rokmi -1. septembra 1973 bolo slávnostné otvorenie školského roka v novovybudovanom učilišti. Učilište začalo plniť dôležitú úlo- Zakladajúca listina SOU. hu – pripravovať kvalifikovaných robotníkov pre dynamicky sa rozvíjajúci strojársky závod v okresnom meste. Úloha bola o to závažnejšia, že v okrese strojársky priemysel ani odborné školstvo so zameraním na strojárstvo nemali veľkú tradíciu. 7
 10. 10. Riaditeľom odštepného závodu bol v tom čase Ing. Vincent Gruz, vedúci personálneho odboru Michal Sidor, ďalšími vedúcimi pracovníkmi – Ing. Peter Jurč, vedúci technického odboru a Ing. Jozef Papuščák - vedúci ekonomického a obchodného odboru. Obdobie rokov 1973-1978 bolo charakterizované veľkým pracovným nasadením pracovníkov, ktorí prekonávali prvopočiatočné nedostatky v materiálnom i priestorovom vybavení školy. V tomto čase učilišťu chýbali názorné učebné pomôcky, didaktická technika, ba aj učebnice či telocvičňa. V čase vzniku školy neboli vybudované dielne na praktické vyučovanie. Až v druhom polroku prvého banie disponovalo siedmimi sústruhmi, siedmimi frézovačkami a brúskami. Dielne boli provizórne v priestoroch teoretického vyučovania a neskôr v telocvični. Internát po výstavbe mal kapacitu dvestošesť lôžok, k dispozícii bola jedáleň s kapacitou pre štyristopäťdesiat stravníkov, pričom kapacita učilištia bola rovnaká. V priestoroch školy boli umiestnené aj kancelárie OZ, tiež personálne a obchodno-ekonomické oddelenia. V školskom roku 1973/1974 boli v škole zriadené tieto 3-ročné učebné odbory: sústružník, frézar, brúsič kovov. Od školského roku 1974/1975 pribu- Zriadenie učebne fyziky na škole. školského roka sa podarilo zabezpečiť dol učebný odbor strojný zámočník. pracoviská na ručné spracovanie ko- Obdobie rokov 1973-1975 bolo chavov a postupne aj obrábacie stroje. V rakterizované aj častou zmenou vo spomínanom roku napr. strojové obrá- vedení učilištia. V tomto období sa 8
 11. 11. vystriedali až traja vedúci OU – Jozef Kunca (1973-1974), Juraj Prokipčák (1974-1975) a od roku 1975 Ing. Andrej Mikuľák (až do roku 1985). nastavovač so zameraním na obrábacie stroje a linky a v školskom roku 1978/1979 zanikajú staré učebné odbory - sústružník, frézar, brúsič kovov a vznikajú tzv. novokoncipované 3,5ročné učebné odbory obrábač kovov s univerzálnym zameraním a od šk. roku 1981/1982 bol učebný odbor strojný zámočník nahradený novokoncipovaným učebným odborom strojný mechanik. Teda štruktúra učebných a študijných odborov v tomto školskom roku bola takáto: - 4-ročný odbor - mechanik nastavovač - 3,5-ročné odbory - obrábač kovov, strojný mechanik Významným v tomto období bolo vybudovanie budovy dielní na praktické vyučovanie v roku 1979. Získali sa moderné priestory telocvične a ďalšie priestory na teoretickom vyučovaní. Toto umožnilo modernizovať vyučo- 1978-1985 Tieto roky pre školu znamenali dynamický rozvoj. Schválenie dokumentu „Ďalší rozvoj čs. výchovnovzdelávacej sústavy“ priniesol štrukturálne zmeny aj v našom učilišti a 1.9.1978 bolo odborné učilište zaradené do siete stredných odborných učilíšť. Mení sa nielen názov školy na Stredné odborné učilište strojárske v Bardejove /medzi prvými v okrese/, ale vznikajú aj novokoncipované 3,5ročné učebné odbory a po prvýkrát aj 4-ročné študijné odbory s maturitou. Už v školskom roku 1977/1978 bol na učilišti otvorený nový 4-ročný študijný odbor s maturitou - mechanik Zmena názvu školy na Stredné odborné učilište strojárske. 9
 12. 12. vací proces na teoretickom vyučovaní. Od roku 1981 sa začali budovať nové odborné učebne fyziky, technického kreslenia a strojníctva, vybudovalo sa jazykové laboratórium, kinosála, ktorá slúžila aj na ubytovanie pre žiakov. Od roku 1980 až do 1985 sa prijímalo aj najviac žiakov do prvých ročníkov a to preto, že sa pripravovali aj žiaci však vyžadovali vyučovať odborný výcvik na zmeny. Popri materiálnom rozvoji školy sa veľká pozornosť venovala mimoškolskej výchove, súťažiam odborných zručností, športu a záujmovej činnosti. Vybudovali sa niektoré tradície, známe boli najmä turistické pochody Dukla – Bardejov (zakladateľ p. Jozef Otvorenie prvej počítačovej učebne na škole. z iných okresov, najmä pre SPP Svidník, Teslu Stará Ľubovňa, ale aj ČKD Veľký Šariš, Sigmu Olomouc, Potrubí Praha a mnoho iných výrobných a poľnohospodárskych družstiev. V školskom roku 1981/1982 končilo štúdium 206 absolventov, čo bolo najviac v celej histórií školy. V domove mládeže bolo v tom čase ubytovaných okolo 180 učňov. Takéto počty žiakov Šmiga – MOV), Bardejov – Kríže a ďalšie. Škola svojimi výsledkami v rámci súťaží stredných odborných učilíšť VHJ ZŤS Martin patrila k najlepším, pričom Generálne riaditeľstvo VHJ ZŤS Martin riadilo 15 SOU, v ktorých sa pripravovalo viac ako 12 000 žiakov na Slovensku aj v Čechách. 1985 – 1989 10
 13. 13. V roku 1985 zomrel Ing. Andrej Mikuľák, a preto došlo k zmene na poste riaditeľa SOU. Na jeho miesto nastúpil Ján Molčan. Za zástupcu riaditeľa SOU pre praktické vyučovanie bol vymenovaný Ing. Jozef Petrus. Toto obdobie bolo charakterizované dynamickým rozvojom materského podniku, čo sa odrážalo aj na rozvoji školy. športu a zvlášť súťažiam odborných zručností. Žiaci dosahovali popredné umiestenia v SOZ v profesiách obrábač kovov, mechanik nastavovač nielen v rámci VHJ ZŤS, ale aj v celoštátnych súťažiach. Vynikajúce výsledky žiaci dosahovali aj v športe, najmä v atletike, basketbale, v branných športoch. V súťaži SOU, ktoré organizovala Súčasťou školy je aj Zváračská škola. Ďalej sa modernizovalo materiálne vybavenie školy nielen na odbornom výcviku, ale aj na teoretickom vyučovaní – bolo vybudované laboratórium výpočtovej techniky, niekoľko učební bolo vybavených ovládacími pultmi didaktickej techniky, učebne boli vybavené spätnými projektormi. Prijímané počty žiakov v tomto období boli vyrovnané a pohybovali sa v rozmedzí 130 – 150 žiakov. Mimoriadna pozornosť sa venovala mimoškolskej výchove, záujmovej činnosti, VHJ ZŤS v roku 1989, škola obsadila prvé miesto spomedzi všetkých rezortov. 1989 – 2003 Toto obdobie je charakterizované najväčšími dynamickými zmenami v systéme riadenia, profilu, postavenia, legislatívy. Po revolučných zmenách v novembri 1989 dochádza k zásadným zmenám v riadení SOU. Historickým medzníkom v živote ško- 11
 14. 14. ly je dátum 1.4.1991. K tomuto dátumu Ministerstvo hospodárstva SR zriadilo po predchádzajúcej delimitácii od š. p. ZŤS Bardejov SOU strojárske ako samostatný ekonomický a právnický subjekt – príspevkovú organizáciu. Mení sa štruktúra študijných a učebných odborov. Už v školskom roku 1990- – 1991 je štruktúra doplnená o učebný odbor nástrojár, od roku 1991 – 1992 boli zaradené ďalšie odbory: 4-ročný študijný odbor mechanik strojov a zariadení, 3-ročné učebné odbory lakovník, inštalatér, elektromechanik pre stroje a zariadenia. Ďalšie odbory boli zavedené v šk. roku 1992 – 1993, a to: mechanik chladiacich zariadení, mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá. Popri predmete hlavnej činnosti školy, ktorým je výchova a vzdelávanie, bol vytvorený priestor na samostatnú ekonomickú činnosť prostredníctvom produktívnych prác a vedľajšiu hospodársku činnosť. Škola takto dostala nielen viac voľnosti, ale hlavne zodpovednosti za stav nielen v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v oblasti ekonomického postavenia školy. Rozvíjajú sa rôzne podnikateľské aktivity, od prenájmu nevyužitých priestorov, cez zákazkovú výrobu na praktickom vyučovaní, až po rekvalifikáciu vo vlastnej zváračskej škole, ktorá bola zriadená v roku 1993 Výskumným ústavom zváračským Učebný odbor mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá bol zriadený v 12
 15. 15. v Bratislave. K 1.9.1992 pri SOU strojárskom vzniklo aj gymnázium na základe rozhodnutia Krajského úradu Školskej správy II v Košiciach. prípravy strojárstvo. Tento vývoj sa nezastavil – niektoré odbory išli do útlmu, napr. nástrojár, klampiar, strojný mechanik, ale vznikli nové. Od školského roka 2000 – 2001 bol do Gymnázium, ktoré vzniklo v roku 1992, sa nachádza v oddelenej časti. Diverzifikácia učebných odborov pokračovala aj naďalej, pretože si to vyžadovala potreba praxe a požiadavky rodičovskej verejnosti. Už v školskom roku 1993 – 1994 bol do siete zaradený experimentálny odbor autoelektrikár, o rok neskôr sa rozšírilo aj nadstavbové štúdium o študijný odbor elektrotechnika a tiež študijný odbor denného štúdia mechanik silnoprúdových zariadení. Od šk. roku 1997 – 1998 sú v sieti zaradené aj učebné odbory s orientáciou na vedenie živnosti či podnikanie – operátor v kovoobrábaní a službách, technicko-administratívny pracovník a experimentálny odbor stupňovitej siete zaradený aj stavebný odbor montér suchých stavieb a odbor umelecký kováč a zámočník. Od školského roka 2002 – 2003 pribudla slaboprúdová elektronika – mechanik elektronik pre spotrebnú elektroniku a stupňovitá príprava so zameraním na elektrotechniku. Zavádzanie nových odborov vyžadovalo aj náležité materiálne vybavenie. V rámci delimitácie boli vymenené priestory praktického vyučovania v areáli ZŤS za priestory na Kúpeľnej ulici. Dobudovala sa Zváračská škola pre elektrický oblúk aj zváranie oblúkom, autoservisná dielňa, dielňa pre autoelektrikárov, elektromechanikov, 13
 16. 16. montérov suchých stavieb, inštalatérov aj maliarov, učebňa CNC strojov. Rovnako sa budovali aj učebne na teoretickom vyučovaní – učebňa CNC programovania, automobilov, chemické laboratórium, učebňa informatiky. Vďaka optimalizácii štruktúry a učebných odborov záujem o štúdium v škole neklesá. Kým v šk. roku 1989/90 sa o štúdium uchádzalo len 90 adeptov, každý ďalší rok ich počet stúpal, napr. v šk. roku 1993/94 sa o štúdium uchádzalo 135 uchádzačov. Žiaľ, tento trend bol narušený postupným precho- né prijať len 72 uchádzačov. Tento hendikep sa postupne vyrovnával, a tak pre šk. rok 2003/2004 sa do prvého ročníka zapísalo 120 uchádzačov na riadne štúdium, čo pri konkurencii ôsmich stredných škôl v meste bolo pre nás potešiteľné. V roku 2001 prijatím príslušnej legislatívy prešli zriaďovateľské funkcie z ústredných orgánov /ministerstiev/ na krajské úrady. 1. júla 2001 sa naším zriaďovateľom stáva Krajský úrad v Prešove, vznikom samosprávy a vymedzením jej kompetencií zriaďovateľská funkcia Učebňa CNC strojov. dom žiakov 8. ročníka do 9. ročníka k 31. júlu 2002 prešla na Prešovský ZŠ. samosprávny kraj v Prešove. Postupný prechod bol rozvrhnutý na niekoľko rokov, a tak napr. v šk. roku 2003-2013 1997/98, keď sa hlásilo na štúdium 142 uchádzačov, mohli byť prijatí len Pre novozriadený trojročný staveb90 a pre šk. rok 1998/1999 bolo mož- ný odbor montér suchých stavieb sa v 14
 17. 17. šk. roku 2003/4 dobudovali odborné učebne na praktickom vyučovaní. Taktiež sa zrekonštruovala strecha nad telocvičňou a zmodernizovala sa digitálna telefónna ústredňa v budove školy. V tomto šk. roku náš študent Ľubomír Tej získal v súťaži ZENIT v strojárstve na krajskom a celoslovenskom kole 1. miesto. Chemické laboratórium sa zmodernizovalo v šk. roku 2004/5, zabezpečili sa laboratórne stoly pre chémiu. Na praktické vyučovanie sa zakúpil zvárací prístroj na elektrické zliatiny. Realizáciou investičnej akcie rekonštrukcia školy sa dokončila rekonštrukcia sociálnych zariadení v šk. roku 2005/6, asfaltovala sa časť ko- munikácie v areáli školy a taktiež sa realizovala výmena okien na PV. 1. Septembra 2006 sa škola pretransformovala na Spojenú školu Juraja Henischa s dvomi organizačnými zložkami Gymnáziom a SOŠ polytechnickou. V novembri 2006 sa dokončila aula s ozvučením a multimediálnou tabuľou s kapacitou 120 miest. V súťaži ZENIT v strojárstve na krajskom kole náš študent Ľuboš Sobek obsadil 1. miesto, na celoslovenskom kole 2.miesto. V spolupráci s firmou KAMAX od šk. roku 2007/8 je pri škole zriadené školiace a skúšobné centrum pre číslicovoriadené obrábacie stroje. V súťaži ZENIT v strojárstve na krajskom kole Novozrekonštruované chemické laboratórium umožnilo modernejšiu výučbu chémie na škole. 15
 18. 18. náš študent Michal Šivec obsadil 1. miesto, na celoslovenskom kole 2.miesto. V školskom roku 2008/2009 sa zakúpilo 13 ks počítačov, na škole sa zriadila už 4 učebňa informatiky, celá škola sa pokryla signálom WI-FI pre internetové pripojenie. V súťaži ZENIT v strojárstve na krajskom kole študent Matej Surmik obsadil 1. miesto, na celoslovenskom kole 2.miesto. Študentka 3. ročníka gymnázia Kamila Olahová získala v Olympiáde Ľudské práva Cenu podpredsedu vlády. Rekonštrukcia priestorov jedálne a kuchyne sa zrealizovala v rokoch 2009/10. V rokoch 2010/11 prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou, vymenili sa okná v telocvični a budove školy, zrekonštruovala sa stará palubovka v telocvični a šatne na teoretickom v strojárstve na krajskom kole náš študent František Jurč obsadil 1. miesto, na celoslovenskom kole 5.miesto. Rekonštrukcia školy pokračovala aj v rokoch 2011/12. Zrekonštruoval sa priečelie budovy, kotolňa, opravila sa fasáda. V súťaži ZENIT v strojárstve na krajskom kole náš študent František Jurč obsadil 1. miesto, na celo slovenskom kole 5.miesto. 2012/13 V šk. roku 2012/13 pribudol výťah na hlavnom schodisku pre vozíčkarov, k vchodu do budovy vedie nová rampa. Do vybavenia pribudol schodolez a vybudovaná bola aj bezbariérová toaleta, čím sa naša škola stala ako jedna z prvých v meste bezbariérovou a do prvého ročníka mohla prijať žiaka pripútaného na invalidný vozíček. Gymnázium sa výraznejšie oddelilo od odbornej školy, zrenovovalo sa a výučba prebieha samostatne 1. septembra 2006 bol škole udelený čestný názov Spojená škola Juraja Henischa. v oddelených priestoroch. Otvorili sme odbornú učebňu geografie a druhú novú učebňu slovenského jazyka, ktoré prispeli k skvalitneniu výučby. Do druhej učebne slovenčiny sa zabezpečila multimediálna tabuľa s interaktívnym ovládaním. Veríme, že aj takýmto spôsobom dosiahneme kvalitnejšie vyučovanie slovenského jazyka. Zmenami neprešlo však len gymnázium. Pridali sa aj odborné učebne technických predmetov. Renovovali sa priestory praktickej výučby a odbornej prípravy, modernizovali sa in- 16
 19. 19. tov Ing. Františka Halušku. Spojená škola Juraja Henischa prešla za 40 rokov svojej existencie už mnohými zmenami, no to neznamená, že je čas prestať. Len stálym napredovaním sa človek zlepšuje a to platí aj pre inštitúcie, osobitne pre tie vzdelávacie. Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa Ing. Peter Dulenčin, PhD. a ekonomický zástupca Bc. Jozef Hudák, pri preberaní bezbariérových zariadení. formačné technológie. Pokračovalo sa v oprave fasády školy, dokončila sa oprava chodieb po výmene okien. V rámci dňa otvorených dverí bola slávnostne uvedená do prevádzky meteorologická stanica Juraja Henischa v rámci projektu DI- Novozriadená učebňa slovenského jazyka. GITEMP, ktorej základný kameň odhalil riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa Ing. Peter Dulenčin, PhD. a ktorá je umiestnená v átriu školy. Ide o digitálne meranie teploty v 15 sekundových intervaloch, ktoré sa archivujú v databáze a vyhodnocuje sa graficky na stránke školy. Meteorologickú stanicu predstavuje plachetnica osvetlená RGB LED pásom, a tak esteticky skrášľuje prostredie školy. Autorom projektu je Maroš Jusko, absolvent odboru mechanik elektrotechnik, pod vedením učiteľa odborných predme17
 20. 20. Od minulého školského roku prebieha výučba geografie v moderných priestoroch. 18
 21. 21. VEDENIE ŠKOLY Ing. Peter Dulenčin, PhD. riaditeľ školy Ing. Jozef Petrus zástupca RŠ pre PV PhDr. E. Friedrichová zástupca RŠ pre TV 19 Ing. Ján Židzik zástupca RŠ pre TV
 22. 22. Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy. Ing. Ján Židzik, zástupca RŠ. Mária Šoltésová, sekretariát školy. Mgr. Ján Kmec, hlavný majster. Ing. Jozef Petrus, zástupca RŠ. 20
 23. 23. PREDMETOVÉ KOMISIE NA ŠKOLE 21
 24. 24. PK SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV Zľava: Mgr. B. Boďo, Mgr. S. Boruv, Mgr. P. Blažejčík Mgr. V. Michalčinová. Mgr. I. Paulovská, Mgr. Z. Gerberyová Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť v Školskom vzdelávacom programe zastupujú učitelia spoločenskovedných predmetov - predmety dejepis, občianska náuka a geografia, to sú hlavné predmety, ale do tejto oblasti svojimi témami prispievajú aj etická výchova, náboženská výchova a umenie a kultúra. Učitelia týchto predmetov vyvíjajú bohatú činnosť (olympiády, SOČ, exkurzie, projekty, súťaže), ktorá pomáha pri formovaní vzťahu študentov k minulosti i súčasnosti krajiny i spoločnosti, v ktorej žijú, učia ich rozumieť i spoločenským zákonitostiam, vedú ich k osvojovaniu si noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia, nacvičujú s nimi zvládanie bežných situácií v osobnom i občianskom živote a pomáhajú im pri poznávaní seba samých, a tak študentom umožňujú hľadať si vlastné miesto a rolu v spoločnosti, učia sa vnímať problémové situácie a nachádzať riešenia, ale zároveň kultivovane vyjadrovať vlastné myšlienky, názory a postoje. Bohatá činnosť učiteľov spoločenskovedných predmetov priniesla v práci so študentmi i pekné výsledky: Šk. rok 2004/05 už tretíkrát postúpili 22
 25. 25. do celoštátneho finále medzinárodnej vedomostnej súťaže o fungovaní NATO Aliante 2005 študenti Boris Kováčik a Peter Paľuv Šk. rok 2005/06 účasť na medzinárodnom finále na základni holandského kráľovského námorníctva DenHelder Šk. rok 2007/08 3. miesto v obvodnom kole SOČ a 4. miesto v krajskom kole SOČ - Michaela Dzurušová Šk. rok 2008/09 – Kamila Oláhová sa prebojovala do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, v ktorom bojovala s 83 účastníkmi a vybojovala si 7. miesto, zároveň bola vtedajším podpredsedom vlády D. Čaplovičom ocenená za najlepšiu esej na tému Čo sa so židovskou históriou, s pamätníkmi druhej svetovej vojny a holokaustu, zistenie stavu vedomostí o holokauste a súčasnom stave rasovej či inej neznášanlivosti. Na projekte pracovali Kamila Oláhová a Daniel Kravec. Šk. rok 2012/13 - krajské kolo Dejepisnej olympiády – 4. miesto – Martin Kmec (4.G) –Bartolomej Krpelec – pedagóg s láskou k národu Šk. rok 2012/13 - Maturita v knižnici (vedomostná súťaž) – 3.miesto – A. Pavuková, M. Pavuková, M. Paľpvá, S. Porubská, Ľ. Ilčisková (3.H) PK spoločenskovedných predmetov sa zapája aj do charitatívnych aktivít akými sú zbierka Modrý gombík určená na Pri výučbe spoločenskovedných predmetov sa využíva moderná interaktívna tabuľa. Kamila Oláhová si preberá cenu od pána D. Čaploviča za najlepšiu esej na celoštátnej súťaži: Olympiáda ľudských práv. priniesol november 1989. (pripravila pomoc deťom v Ugande či finančná Mgr. I. Paulovská) pomoc deťom v Rwande, ktorá mala Šk. rok 2009/10 - 3. miesto pomôcť v oblasti vzdelávania. v krajskom kole Dejepisnej olympiády – J. Fertaľ Šk. rok 2010/11 – 4. miesto v regionálnom kole SOČ – Mária Gajdárová Šk. rok 2010/11 - krajské kolo Dejepisnej olympiády - M. Gajdárová Šk. rok 2007/08 - Zabudnuté príbehy – projekt zameraný na zoznámenie 23
 26. 26. ŠTUDENTSKÝ FILM 11. októbra 2012 sa viac ako štyristo takmer nemožné. divákov prišlo pozrieť na premiéru študentského filmu The Turning Away. Samotnej premiére predchádzala reportáž v Televíznych novinách Markízy. The Turning Away (Odvracanie) je naším prvým hraným filmom. Vznikol ako triedny projekt predmetu umenie a kultúra. Spôsob, akým sme chceli príbeh vyrozprávať, bol možno náročný na pochopenie, ale v konečnom dôsledku ukázal na fakt, že v živote prídeme do momentu, kedy je treba sa rozhodnúť. Naše rozhodnutia sa už nedajú vrátiť Natáčanie reportáže TV Markíza s hlavspäť a často, najmä pri tých najzávaž- ným predstaviteľom filmu. nejších, je zvrátenie ich následkov už Premiéra filmu v bardejovskom amfiteátri. 24
 27. 27. PK RUSKÉHO JAZYKA Zľava: Mgr. V. Michalčinová, Mgr. S. Muzeláková, Mgr. N. Holentová, Mgr. N. Banásová V rámci vyučovania ruského jazyka sa veľký dôraz kladie na rozvoj pozitívneho vzťahu nie len k ruskému jazyku, ale aj k ruskej kultúre, umeniu, histórii, k ruskému národu a samotnej Ruskej federácii. V školskom roku 2006/2007 sa ako samostatná PK ruského jazyka vyčlenila z PK cudzích jazykov. Každoročne sa organizujú triedne kolá a školské kolo recitačnej súťaže Puškinov pamätník. Každý rok sa študenti ruského jazyka zapájajú do organizácie Dňa otvorených dverí, kde predstavujú žiakom základných škôl ruské reálie, kultúru, azbuku a pod. Študenti vytvárajú tematické projekty zamerané na ruské reálie. V učebni č. 39 je zriadená malá knižnica s ruskou literatúrou. V šk. roku 2008/2009 v spolupráci s PK nemeckého jazyka bola zorganizovaná vianočná výstava cudzojazyčnej literatúry. V šk. roku 2012/2013 sa uskutočnilo školské kolo ruskej olympiády, študenti 2.H pripravili hudobno – recitačné pásmo venované Vladimírovi Vysockému. 25
 28. 28. PK MATEMATIKY Zľava: Mgr. V. Slančová, Mgr. F. Vagaský, Mgr. Z. Tomková, Mgr. K. Bombová Matematika má samostatnú PK od školského roka 2005/2006. Predtým bola súčasťou PK prírodovedných predmetov, neskôr ako PK matematiky a informatiky. Počas existencie školy prešlo vyučovanie matematiky mnohými premenami, od používania logaritmického pravítka, výpočtov pomocou tabuliek a prvých kalkulačiek až po súčasné využívanie matematického softvéru. V každom období sa vyučujúci systematicky venovali zaostávajúcim i talentovaným žiakom, pre jedných organizovali doučovania a druhých sa snažili zapájať do matematických súťaží . Súťaže:- matematická olympiáda kategórie C, B, A -matematická olympiáda pre SOŠ - medzinárodná súťaž KLOKAN -korešpondenčná súťaž MAKS -súťaž družstiev MATBOJ -MO – PANGEA Najvýraznejším úspechom bol postup žiakov Branislava Kobyľana a Mareka Pňakoviča do celoštátneho kola MO pre SOŠ, kde boli úspešnými riešiteľmi. Zorganizovali sme aj šesť ročníkov Henischiády - matematickej súťaže pre žiakov základných škôl. 26
 29. 29. PK ANGLICKÉHO JAZYKA Zľava: Mgr. K. Reviľák, Mgr. A. Luptáková, Mgr. A. Balog, Mgr. J. Homza, PhD., Mgr. M. Maníková, Mgr. M. Martiček, vú spoluprácu. 2006 - návšteva dvoch študentov Michala Labovského, Petra Varjana a učiteľa A. Baloga v Clongowes Wood College pri Dubline v Írsku. 2006 - návšteva zahraničných učiteľov z Írska a Austrálie na našej škole a prijatie zástupcom primátora mesta. 2008 - návšteva našej školy a sponzorský dar Paula Beddyho pre PK ANJ. Michal Labovský (druhý zľava) a Peter 2008 -2012 projekt Commenius, návVarjan (štvrtý sprava) na návšteve v Íršteva našich študentov v Rumunsku, sku. Poľsku, Nemecku a Španielsku. 2006 - 2012 spolupráca s Clongowes Činnosť PK je veľmi rôznorodá, pri- Wood College. čom sa sústreďuje najmä na projekto27
 30. 30. PK INFORMATIKY Zľava: Mgr. Z. Tomková, Mgr. J. Pavlišin, RNDr. J. Sobek Informatika patrí medzi najpopulárnejšie a najrýchlejšie sa rozvíjajúce vedné odbory. Rovnako aj na našej škole patrí informatika medzi populárne predmety. Výučba informatiky prebieha v štyroch plne vybavených moderných učebniach. V spolupráci s družobnou školou organizujeme medzinárodnú súťaž v počítačovej grafike, ktorej sa zúčastňuje okrem žiakov stredných a základných škôl aj široká verejnosť. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú na rôznych súťažiach, najmä: SOČ, korešpondenčné semináre a olympiády. Medzi najväčšie úspechy patrí 7. miesto Petra Rusiňáka na celosloven- skom kole v SOČ v informatike, 3. miesto Martina Germana na krajskom kole SOČ v informatike a 14. miesto Dávida Molčana v celoslovenskej súťaži Korešpondenčný seminár z programovania. Zrekonštruovaná učebňa na poschodí. 28
 31. 31. PK NEMECKÉHO JAZYKA Zľava: Mgr. S. Pasternáková, Mgr. N. Holentová, Mgr. I. Vaverčáková Činnosť PK je veľmi rôznorodá, zahŕňa účasť žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach. K najvýznamnejším úspechom v poslednom období patrí: 1/ Recitačná súťaž Literárny Weimar, 9 rokov 2/ Olympiády z NEJ, každoročné organizovanie školského kola, každoročná účasť na obvodných kolách, umiestnenia na Obvodných kolách: 2005 – Miroslava Banasová, 2. miesto, 2008 - Peter Kramár – 1. miesto, Erik Semko – 2. miesto 2011 – Krištof Šoltýs 2. miesto, 2013 – Daniel Zagora, 2. miesto, Krištof Šoltýs – 3. miesto 3/ Výlety do Viedne a Bratislavy, 2005, 2011, 2012 4/ Stretnutie s Veľvyslancom SRN Dr. Axelom Hartmannom na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove, Február 2012 5/ Návšteva veľvyslanca, stretnutie so žiakmi, máj 2012 Návšteva veľvyslanectva SRN v Bratislave, stretnutie s veľvyslancom Návšteva kultúrnych podujatí v rámci Európskeho dňa jazykov 7/ Návšteva pobočky Goetheho inštitútu pri Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach v rámci rozprávkového turné pri príležitosti 200 rokov od vydania prvej zbierky rozprávok bratov Grimmovcov 8/ Návšteva Inštititútu germanistiky 29
 32. 32. Filozofickej fakulty Prešovskej uni- s jazykovým vydavateľstvom Oxico verzity v Prešove v rámci Dňa otvore- Bratislava 2005, 2006, 2008 ných dverí 9/ Publikácia článkov v Bardejovských novostiach o zrealizovaných aktivitách 10/ Výstava žiackych posterov v areáli školy 11/ Vianočná výstava nemeckých kníh spojená s predajom, v spolupráci Návšteva veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky na našej škole. 30
 33. 33. PK PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV Zľava: Mgr. V. Slančová, RNDr. E. Homzová, Mgr. F. Vagaský, Mgr. M. Drotárová, Mgr. K. Bombová Činnosť PK zahŕňa účasť žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach. K najvýznamnejším úspechom v poslednom období patrí: Študenti pod vedením Mgr. Slančovej a Mgr. Vagaského riešili celoštátny korešpondenčný seminár fyzIQ. Úspešnými riešiteľmi boli : 2004/2005 -Michal Fecko - 1.miesto (majster SR ) 2005/2006 -Michal Fecko a Mária Kravcová – 3.miesto (majster SR ) -Radovan Bučko a Ľubomír Nagaj- da - 4.miesto V kraji : -Daniel Host a Jozef Host : 4. miesto - Daniel Gašperko a Dávid Molčan: 5.miesto - Peter Paľuv a Ján Sorád : 6.miesto -Kamila Oláhová a Igor Sudimák : 8.miesto Úspešní riešitelia v SR 2007/2008 -Peter Pňakovič a Jozef Orenič 2008/2009 -Jozef Lukáč, Vladimír Balužinský, -Peter Pňakovič a Jozef Orenič 2009/2010 31
 34. 34. -Terézia Mihaliková - 27.miesto 2010/2011 -Michal Szilágy 2011/2012 -Tadeáš Gmitter a Erik Macej Celoštátny korešpondenčný seminár z chémie pod vedením Mgr. Pavlišinovej úspešne riešili : 2005/2006 - Zuzana Čajková a Alexandra Petrovičová - 10.-11.miesto 2007/2008 -Erik Semko a Dávid Urda 3.miesto Súťaž Prvej pomoci SČK v Bardejove SŠ pod vedením RNDr. Evy Homzovej 2007/2008 okresné kolo - 3.miesto 2009/2010 okresné kolo - 1.miesto 2010/2011 okresné kolo - 1.miesto 2011/2012 okresné kolo - 1.miesto 2012/2013 okresné kolo - 4.miesto Pod vedením RNDr. Evy Homzovej a Mgr. Adriány Pavlišinovej študenti riešili ekologický seminár, v ktorom všetci zapojení boli aj úspešnými riešiteľmi. V rámci chémie a biológie bola s Ing. Jozefom Ropjakom odborná prednáška na tému Lesníctvo. V apríli 2010 sa konala odborná prednáška s prof. Krempaským Fyzika a filozofia. Mgr. F. Vagaský pri preberaní ceny Učiteľ roka fyziky za rok 2012. 32
 35. 35. PK TELESNEJ VÝCHOVY Zľava: Mgr. A. Balog, Mgr. S. Boruv, Mgr. P. Blažejčík, Mgr. N. Banásová PK TSV organizuje rôzne športové podujatia. Začiatok školského roka v septembri sa spája so športovým (atletickým) dňom žiakov I. ročníka, ktorý slúži na hľadanie športových talentov, ale aj na stmelenie prváckych kolektívov. V októbri to bude už 18. ročník. Október je mesiac, v ktorom organizujeme Cestný beh Radničným námestím pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. V minulosti sa tento beh spájal s Behom Terryho Foxa. V decembri pred Vianocami organizujeme populárny Medzinárodný Vianočný turnaj vo volejbale dvojíc pre žiakov stredných škôl, ktorého sa zúčastňujú aj družobné školy z Poľska: ZSE Gorlice a ZSZ Biecz. V tomto školskom roku sa bude konať 12. ročník. Okrem týchto aktivít PK TSV pripravuje pre žiakov I. a II. ročníka plavecký a lyžiarsky výcvik. V posledných rokoch sa lyžiarske výcviky konali v strediskách Nová Ľubovňa, Dubovica, Drienica- Lysá. Pripravujeme taktiež cvičenia a kurz na ochranu života a zdravia. Členovia PK sú vedúcimi športových krúžkov. 33
 36. 36. Z poverenia KŠÚ sme organizovali v šk. roku 2011/2012 obvodné kolo vo futbale, obvodné kolo v hádzanej a obvodné kolo v cezpoľnom behu. V šk. roku 2012/2013 to bolo obvodné kolo v cezpoľnom behu, obvodné kolo vo futsale, obvodné kolo vo futbale a taktiež regionálne kolo vo futbale. Úspechy našich žiakov: Šk. rok 2012/2013: -3. miesto – krajské kolo v basketbale žiačok stredných škôl, -1. miesto – obvodné kolo -3. miesto – krajské kolo vo florbale žiačok stredných škôl, 1. miesto – obvodné kolo -1. miesto – obvodné kolo vo florbale žiakov SŠ -1. miesto – florbalova liga (okres) -1. miesto – strelecká liga (okres) -1. miesto – silový päťboj (družstva, jednotlivci) -2. miesto – obvodné kolo v stolnom tenise družstiev žiačok SŠ Vstupné testy 1. ročníkov sa robia for-2. miesto – obvodné kolo vo futbale mou atletického dňa. žiačok SŠ -2. miesto – obvodné kolo vo futsale -2. miesto – obvodné kolo žiačok SŠ v basketbale žiakov SŠ Školský rok 2011/2012: -2. miesto – strelecká liga -2. miesto – krajské kolo vo futsale žiakov SŠ, 1. miesto – obvodné kolo Plavecký kurz v mestskej plavárni. 34
 37. 37. VIANOČNÝ TURNAJ DVOJÍC Predvianočné obdobie sa na našej škole spája s Medzinárodným vianočným volejbalovým turnajom dvojíc. V tomto školskom roku sa bude konať 13. ročník. Zúčastňujú sa ho študenti a študentky stredných škôl z Bardejova a z družobných škôl ZSE Gorlice a ZSZ Biecz. Tento volejbalový turnaj získava na popularite, o čom svedčí príprava študentov v rámci školských kôl. Je jednou z foriem, ako priviesť viac mladých ľudí do telocvične. Školu môže reprezentovať jedno chlapčenské a jedno dievčenské družstvo. Po športových zápoleniach si víťazi odnášajú vecné ceny v podobe strieborných šperkov a odmenení sú aj najlepší hráč a najlepšia hráčka. Vianočný turnaj dvojíc. Vianočný turnaj dvojíc sa teší veľkej popularite medzi žiakmi stredných škôl. Koná sa každoročne v predvianočnom období. 35
 38. 38. ŠPORTOVÝ DEŇ ŽIAKOV Pre študentov I. ročníka na našej škole každoročne pripravujeme Športový (atletický) deň žiakov I. ročníka, ktorý slúži na hľadanie talentov, ale aj na stmelenie prváckych kolektívov. Spája sa s Cvičením na ochranu života a zdravia a prijímaním prvákov do radov študentov. Študenti sa snažia podať čo Snaha študentov o čo najlepšie športové výkony. najlepšie výkony v týchto disciplínach: beh na 100 (60)m, beh na 800 (1000)m, inokedy je to beh na 200m, skok do diaľky a vrh guľou. Ich výkony sa zapisujú a vyhodnocujú. Najlepšie sú zverejnené na nástenných novinách. Udeľovanie pokynov pred disciplínou. Výsledky slúžia ako vstupné testy z telesnej výchovy. Dobrá nálada vládne počas celého športového dňa. 36
 39. 39. LYŽIARSKY VÝCVIK Študentský život nie je len učenie. Počas celého roka sa konajú akcie, ktoré miestami jednotvárne štúdium spríjemňujú. Každé z týchto podujatí má tak rozmer zábavný, ako aj výchovný. Medzi najtradičnejšie takéto akcie patrí nepochybne lyžiarsky výcvik študentov druhého ročníka. Aj keď sa koná každý rok, vždy prinesie niečo zaujímavé. Tohtoročný prekvapil snehovou kalamitou, ktorá na niekoľko dní ochromila Slovensko. Striedajú sa lyžiarske strediská – Nová Ľubovňa, Dubovica, Lysá. V posledných rokoch sa konajú pod taktovkou Mgr. Petra Bednára, Mgr. Stanislava Boruva a Mgr. Petra Blažejčíka. Lyžiarsky výcvik, to nie je len povinný výcvik, ale jeho súčasťou sú rôzne sprievodné akcie. Večerný program je pestrý – nejaký film, diskotéka alebo „free time“ na izbách. „Lyžiarák“ to je spoznávanie nových ľudí, svahov, snehu a hôr. Zážitky, nové priateľstva, do sýtosti sa vyšantiť v snehu a vybiť energiu na niečo užitočné. Každoročne organizovaný lyžiarsky výcvik žiakov druhých ročníkov. 37
 40. 40. CESTNÝ BEH RADNIČNÝM NÁMESTÍM V októbri 2013 sa uskutoční už 19. ročník Behu Radničným námestím pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Spoluorganizátorom tohto jesenného masového podujatia je Mesto Bardejov. Prvé ročníky sa spájali s Behom Terryho Foxa na podporu boja proti rakovine a imatrikuláciou a cechováciou žiakov I. ročníka. Tento beh sa stal populárnym medzi žiakmi základných škôl, o čom svedčí veľký záujem. Do niektorých ročníkov sa zapojilo takmer 200 žiakov ZŠ. Víťazi si odnášajú zaujímavé vecné ceny a hlavná cena, ktorou je najčastejšie bicykel, sa žrebuje. Štartuje sa v dvoch kategóriách – chlapci, dievčatá. Ale ani posledný bežec neodchádza z behu naprázdno, získava cenu útechy, ktorú mu venuje riaditeľ školy. Obľúbený beh medzi žiakmi základných škôl. Oceňovanie najlepších vecnými cenami. 38
 41. 41. PK SLOVENSKÉHO JAZYKA Zľava: Mgr. E. Paľuvová, Mgr. S. Muzeláková, Mgr. B. Boďo, Mgr. I. Paulovská, Predmet slovenský jazyk a literatúra je v Školskom vzdelávacom programe súčasťou vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Od šk. roka 2009/10 sa podstatne zmenil obsah vzdelávania v tomto predmete. Učitelia slovenského jazyka a literatúry v súlade s požiadavkami ŠVP kladú najväčší akcent na rozvoj komunikačných schopností žiakov v materinskom jazyku, osvojenie si správneho pravopisu a gramatiky v ústnej i písomnej podobe a získanie čitateľských zručností. Nemenej dôležitou je aj tvorba vlastných jazykových prejavov, práca s informáciami, schopnosť argumentovať a vyjadriť vlastný názor. Činnosť predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry je zameraná tak, aby v študentoch podporovala záujem o zušľachťovanie jazykového prejavu a formovala cit k umeleckému slovu, preto venuje veľkú pozornosť talentovaným žiakom, ktorých pravidelne zapája do rôznych literárnych súťaží. Šk. rok 2005/06 –N.Vašičkaninová, M. Smolová -súťažná prehliadka v prednese poézie Horovov Zemplín Šk. rok 2005/06 – D. Kravec, N. Vašičkaninová, F. Goliášová – prehliadka malých javiskových foriem. Šk. rok 2008/09 - krajské kolo literárno-výtvarnej súťaže organizovanej 39
 42. 42. Múzeom SNP v Banskej Bystrici pod kolo súťaže v umeleckom prednese názvom Keď chodiť po zemi bolí - poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. film s priamou účastníčkou vojny na- Šk. rok 2005/06 – M. Smolová – točili Lívia Rychvalská, Lucia Momčilová, Michaela Mojdisová, Jozef Orenič. Tradične sa študenti školy zapájajú do súťaže vo tvorbe Andraščíkov Bardejov. K najaktívnejším v rokoch 2010 – 2013 patrili M. Majdák a D. Michalco. V posledných dvoch rokoch sa študenti aktívne zapájajú aj do novinárskej súťaže Hodžov novinový článok. Téma tohto ročníka „Ako médiá formujú človeka“ dala mladým ľuďom možnosť zamyslieť sa nad mocou a vplyvom médií na celú spoločnosť a jej primárnym cieľom bolo, aby sa mladí ľudia zamysleli nad vše- Diplom za prvé miesto v okresnom kole HK 2011. 3.miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín. Šk. rok 2010/11 – Emil Hankovský ľudskými hodnotami akými sú slobo- – 1. miesto v okresnom kole Hviezda, tolerancia, vlastenectvo či zmysel doslavov Kubín. života. V tejto súťaži školu reprezentovala Lenka Macejová a Mário Puzder. Svoje miesto si v činnosti PK našla literárna súťaž Medziriadky, vyhlasovaná občianskym združením Múzy. Vyhľadáva a podporuje začínajúcich autorov. Tu reprezentovali našu školu D. Pasterňaková a D. Michalco. Každoročne organizujme školské Nová učebňa slovenského jazyka. 40
 43. 43. PK ODBORNÝCH PREDMETOV Zľava: Ing. F. Kostár, Ing. arch. A. Klimeková, Ing. S. Gernatová, Ing. A. Petrek, Ing. S. Bialobok Činnosť PK je veľmi rôznorodá, zahŕňa účasť žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach. K najvýznamnejším úspechom v poslednom období patrí: ZENIT V STROJÁRSTVE Medzi najúspešnejších patrili: Ľuboš TEJ 2x 1. miesto, Tomáš Seman 1x 1. miesto, Ivan Kundrát I1x 1. miesto, Matej Surmik 1x 1. miesto a 1x 2. miesto, Vladimír Hromoho 1x 2. miesto, Michal ŠIVEC 1x 2. miesto, Ľuboš Sobek 1x 3. miesto, František Jurč 1x 2. miesto a 1x 5. miesto. SOČ 1. miesto v celoslovenskom kole v roku 1991 3. miesto v XIII. ročníku celoštátnej (ČSFR) súťaži SOČ v odbore učebné pomôcky v Pardubiciach v roku 1991 žiaci Stanislav Brezovský a Jozef Biloveský. Na ich príprave sa podieľali: Ing. Andrej Petrek ,Ing. Mária Rimarčíková , Ing. Peter Dulenčin , PhD. Bc. Ján Petnuch ,majstri OV Bc. Ján Kaščák ,Bc. Jozef Dinis. 41 Zo 14 ročníkov žiaci našej školy
 44. 44. Ocenenie M. Surmika predsedom prešovského samosprávneho kraja. získali na celoštátnom kole : 5x 1. miesto 4x 2. miesto 1x 3. miesto 1x 5. miesto 11x 1. miesto 3x 2. miesto 1x 3. miesto na krajskom kole: Ing. A. Petrek s ocenením pre najlepších učiteľov PSK. 42
 45. 45. PK ODBORNÝCH ELEKTROTECHNICKÝC PREDMETOV Zľava: Ing. S. Žofčinová, Ing. F. Haluška, Ing. J. Židzik, Ing. M. Vojtek Práca jednotlivých členov predmetovej komisie rozvíja u žiakov kľúčové a odborné kompetencie. Zvlášť sa venuje nadaným žiakom so záujmom o elektrotechniku formou krúžkov, zapájaním do súťaži a projektov. Súťaže: -2005 Miroslav Kračanský 2. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike. -2006 Miroslav Kračanský 1. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike. Celoslovenské kolo šieste miesto. -2007 AMJ– CASTROL Majerník Ján a Host Peter oblastné kolo súťaže – družstvo 3. miesto. -2007 Bil Denis 6. miesto, German Martin 7. miesto v oblastnom kole súťaže ZENIT v elektronike. -2008 AJC– Castrol oblastné kolo 1.miesto Peter Host. -2008 Pelák František 6. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike. -2009 AJC – Castrol oblastné kolo súťaže 3. miesto - Daniel Zuščík a diplom za účasť v celoslovenskom finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2009 – Castrol. 43
 46. 46. -2012 krajské kolo – Peter Bibko. 4. miesto, Kristián Vojčík 5. miesto v oblastnom kole súťaže ZENIT v elektronike. Projekty: slnečné hodiny, meteorologická stanica, solárne dni, robot. Projekt Plachetnica - slúži ako meteorologická stanica, údaje sú prenášané na školský server a následne sa zobrazujú na školskej stránke. 44 Programovateľný robot vytvorený žiakmi pod vedením Ing. Halušku.
 47. 47. PK STAVEBNÝCH PROFESIÍ Zľava: Bc. J. Sobek, Bc. J. Šoltés, Mgr. P. Dziak, Bc. P. Šinaľ Naša PK pracuje na škole už viac v zahraničí. Už počas samotného štúdia ako desaťročie. Súčasná zostava PK sme s našimi montérmi a inštalatérmi pracuje v zložení : Mgr. Dziak Pavol - urobili kus užitočnej práce aj na našej predseda, Bc. Šoltés Jozef, Bc. Sobek Jozef a Bc. Šinaľ Pavol – členovia. Počas našej dlhoročnej práce riešime neustále rôzne úlohy spojené s výchovou a vzdelávaním žiakov. Za obdobie nášho pôsobenia sa na škole vyučovali stavebné profesie - maliar – natierač, montér suchých stavieb a inštalatér. Posledné dve z nich vyučujeme dodnes. Práve tieto dve profesie sa na škole dobre uviedli. Darí sa nám vychovávať celkom zručných odborníkov, ktorí dodnes pracujú už od vyučenia v stavebných firmách, niektorí aj Naši študenti pri rekonštrukcii školy. 45
 48. 48. škole. Za zmienku stojí množstvo maliarskych a natieračských prác, montáž priečok a stropov zo sadrokartónu, výmena radiátorov či inštalatérske práce na škole, ale aj na iných školách a inštitúciách v meste. Posledné väčšie akcie boli produktívne práce so žiakmi, prevádzané v rámci súťaží zručností na škole. Tou väščou akciou so žiakmi bola komplexná prestavba šatní, rekonštrukcia sociálnych priestorov v internátnej časti školy, ako aj úprava samotného okolia školy. Ku kvalite vyučovania patrí aj tvorba NUP, za čo patrí vďaka všetkým členom PK. Viac by sme sa chceli prezentovať SOČ a ZENITOM. Za zmienku stojí veľmi dobrá spolupráca s učiteľmi odborných predmetov a to Ing. arch. Klimekovou a Ing. Kostárom za čo im patrí poďakovanie. Zhotovenie sadrokartónovej konštrukcie pod vedením Mgr. P. Dziaka. 46
 49. 49. PK PRE ELEKTROPROFESIE A MECHANIKOV CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL Zľava: Bc. J. Adamišin, Bc. J. Mihálik, Mgr. M. Tomčo, Bc. M. Tokarčik, Bc. J. Glitta, P. Liptak Činnosť PK zahŕňa účasť žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach. K najvýznamnejším úspechom v poslednom období patrí: Apríl 2003 čestné uznanie ministerstva hospodárstva slovenskej republiky za účasť na výstave UČEŇ – MLADÝ TVORCA 2003. AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2003 CASTROL PO CAR oblastné kolo Kohút Vladimír 4. miesto. 2005 Miroslav Kračanský 2. miesto v krajskom kole XXII. ročníka súťaže ZENIT v elektronike. 2006 AMJ 2006 Castrol auto opravár oblastné kolo 5. miesto J. Majerník. Zenit 2006 – Miroslav Kračanský 1. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE. Celoslovenské kolo šieste miesto. 2006 naša škola organizovala výstavu šiesty ročník počítačovej grafiky a digitálnej fotografie s medzinárodnou účasťou, na ktorej v kategórii digitálna fotografia náš žiak Martin Glitta obsadil druhé miesto a žiak Viliam To- 47
 50. 50. Odborný výcvik prebieha v priestoroch dielní. karčik tretie miesto. AMJ 2007 – CASTROL Majerník Ján a Host Peter oblastné kolo súťaže – družstvo 3. miesto. ZENIT 2007 elektronika Bil Denis 6. miesto, German Martin 7. miesto. AJC 2008 – Castrol oblastné kolo 1.miesto Peter Host. ZENIT 2008 oblastné kolo elektronika 6. miesto Pelák František. AJC 2009 – Castrol oblastné kolo súťaže 3. miesto - Daniel Zuščík a diplom za účasť v celoslovenskom finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2009 – Castrol. ZENIT 2012 krajské kolo – Peter Bibko. 4. miesto, Kristián Vojčík 5. miesto. Medzi študentmi populárny odbor mechanik počítačových sietí. 48
 51. 51. ÚSEK TECHNICKO EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ Zľava: Bc.Hudák Jozef, Gobanová Anna, Mgr.Kramárová Anna, Špaková Ľudmila, Dunčák Jozef, Kačmár Radoslav, Čema Marián, Uhrín Miroslav, Žáková Ľudmila, Blažeková Alena, Štecová Anna, Chovancová Božena, Miháľová Marta, Bondyrová Anna, Pavlus Ján Náplňou práce úseku technickoekonomickej činnosti je najmä: -vypracovávanie návrhov rozpočtov, -zabezpečenie vykonávania finančnej, mzdovej a cenovej politiky, -zabezpečenie kompletných činností v oblasti údržby a pravidelnej kontroly, - obstarávanie materiálu, surovín, výrobkov, prác a služieb súvisiacich s udržiavaním majetku, - zabezpečenie evidencie majetku školy, - obstarávanie dodávok palív a energií potrebných pre riadny chod školy, - vykonávanie činností spojených so zabezpečovaním stravovania zamestnancov a žiakov, - zabezpečenie upratovania a čistenia priestorov a areálu školy, - zodpovednosť za prevádzku telovýchovného zariadenia a jeho prenájom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, 49
 52. 52. TRADÍCIE ŠKOLY 50
 53. 53. GYMOŠ - ŠKOLSKÝ ČASOPIS Školský časopis redakčne vedie Mgr. Branislav Boďo. História školského časopisu sa začala písať v školskom roku 2003/2004 a vychádzala z iniciatívy študentov gymnázia. Prvý časopis sa volal Gymso, šéfredaktorom bol Pavol Sokol, pričom redakčná rada mala trinásť členov. Od decembra 2003 do novembra 2004 vyšlo sedem čísel a po odchode Pavla zo školy zanikol. V školskom roku 2009/2010 bolo vydávanie časopisu obnovené a prvým krokom bola zmena názvu na súčasný Gymoš. V prvom roku časopis vyšiel v marci a máji. Od školského roku 2010/2011 vychádza ako mesačník a v súčasnosti má 32 strán. Redakčnú radu tvorí v priemere dvadsať študentov z oboch organizačných zložiek školy. Gymoš je pravidelným účastníkom súťaže stredoškolských časopisov Štúrovo pero, ktorá sa každoročne koná na konci apríla v Krajskej knižnici vo Zvolene. V roku 2012 získal Cenu Televízie Markíza 1. stupňa a v roku 2013 sa v celkovom poradí umiestnil na treťom mieste spomedzi viac ako osemdesiatich periodík z celého Slovenska. Súčasťou ocenenia bola aj návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli pre člena redakčnej rady. V tomto školskom roku vychádza 5. ročník. 51
 54. 54. Na súťaži Štúrovo pero sa zúčastňujú aj známe osobnosti. Študenti A. Živčáková a E. Hankovský preberajú cenu za 3. miesto na súťaži Štúrovo pero 2013 z rúk P. Hermana. 52
 55. 55. ŠKOLSKÉ RÁDIO V stredu, dvanásteho októbra 2011 počas veľkej prestávky začalo vysielať Rádio Gymoš, školské rádio Spojenej školy Juraja Henischa. Je dcérskym projektom časopisu Gymoš. Vy Vysielanie sa pripravuje v rámci sa- rízuje sa v piatok. Prináša najnovšie informácie o dianí v škole, sprevádza významné akcie organizované školu, sprostredkúva najnovšie číslo časopisu a ponúka žiakom hudobné novinky všetkých štýlov. Rádio bolo vysoko Nahrávanie Rádia Gymoš prebieha v štúdiu, ktoré je vybavené modernou technikou. mostatného krúžku v priestoroch škol- hodnotené odbornou porotou v rámci ského internátu, ktoré sú vybavené súťaže stredoškolských časopisov Štúmodernou nahrávacou technikou. Mo- rovo pero 2012. derátormi sú študenti gymnázia, technicky ho zabezpečujú žiaci odbornej školy. Vysielanie trvá 15 minút a premiérovo sa do éteru dostáva každú stredu počas veľkej prestávky, rep53
 56. 56. ŠKOLSKÝ PLES Zábava študentov na školskom plese. Tradícia školských plesov začala v osemdesiatych rokoch, no kvôli finančným problémom sa ich nepodarilo dlhodobejšie organizovať. Myšlienka však ostala živá a v roku 2003 sa podarilo zorganizovať nultý ročník novodobého plesu. Odvtedy sa ples organizuje každoročne na konci prvého polroku v školskej jedálni. Súčasťou každého je množstvo sprievodných akcií, popularitu si získala najmä voľba kráľa, kráľovnej, princa a princeznej plesu. Nemenej zaujímavou je tombola, v ktorej sa vďaka sponzorom môžu žrebovať atraktívne ceny. Organizáciu prvých ročníkov zabezpečovala Študentská rada školy, v posledných rokoch túto úlohu prebrala Redakčná rada časopisu Gymoš. Súčasťou plesu sú aj vystúpenia tanečných skupín. 54
 57. 57. IMATRIKULÁCIA Imatrikulácia alebo prijímanie prvákov do štruktúry školy je jedným z najtradičnejších podujatí organizovaných strednými školami. Na Spojenej škole Juraja Henischa sa imatrikulácia organizuje prakticky od vzniku školy. V prvých rokoch sa študenti prvých ročníkov vtedy ešte len strojárskeho učilištia prijímali do cechu na Radničnom námestí. Základom boli súťaže, ktorých úlohou bolo preveriť ich zručnosť v odboroch, ktoré študovali. Po vzniku gymnázia sa imatrikulačná slávnosť na istý čas presunula do priestorov školy, najmä do školskej jedálne a telocvične. Zmena nastala aj v organizátorovi, kým dovtedy imatrikuláciu organizovali učitelia, v tomto období ich nahradili druháci. Posledné tri roky sú prváci imatrikulovaní na mestskom amfiteátri. Sa- motnej imatrikulácii predchádza pochod študentov zo školy cez Radničné Imatrikulácia prvákov v mestskom átriu. námestie až na amfiteáter. Súčasťou je aj sľub spojený s odovzdávaním imatrikulačných listín. Slávnostný sľub prvákov. 55
 58. 58. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Október každoročne na Spojenej škole Juraja Henischa patrí realizácii Dňa otvorených dverí. Zmyslom tohto dňa je prezentovať aktuálne možnosti školy deviatakom aj širokej verejnosti. Tomu zodpovedá aj niekoľkodňová príprava priestorov a programu. V posledných rokoch škola použila niekoľko modelov. Zaujímavými boli napríklad prezentácie štátov Európskej únie alebo Svet vedy a techniky v školskom roku 2010/2011. V minulom školskom roku sa škola po prvýkrát osobitne zamerala na každú organizačnú zložku zvlášť, takže budúci gymnazisti dostávali len informácie o gymnáziu a žiaci odbornej školy sa oboznámili s jednotlivými učebnými a študijnými odbormi. V poslednom období je neodmysliteľnou súčasťou Dňa otvorených dverí návšteva študentov a pedagógov z Katedry výrobnej techniky a robotiky SjF TU Košice, ktorí vzbudzujú záujem najmä ukážkami z oblasti robotiky, napríklad robotickým futbalom. Študenti predstavujú našu školu žiakom ZŠ. 56 Robotický futbal v podaní študentov SjF TU Košice
 59. 59. FOLKLÓRNY SÚBOR Hudobný krúžok na škole pôsobí pod vedením Mgr. M. Olejárovej. Činnosť súboru je zameraná na hudbu, spev a tanec. V rámci krúžkovej činnosti v ňom pracujú žiaci, ktorí ovládajú hudobné nástroje, radi spievajú a tancujú. Cieľom krúžku je rozvíjať hudobné a spevácke talenty zamerané na ľudové tradície a folklór. Repertoár je orientovaný na regionálne slovenské, šarišské, či rusínske piesne. Folklórny súbor sa prezentuje vystúpeniami pri rôznych príležitostiach ako sú napr. Otvorenie školského roka, Deň otvorených dverí, Vianočným programom, v rámci súťaží ZUČ, oslavách „Dňa učiteľov“, prípadne pri návštevách zahraničných študentov z družobných škôl, či pri iných príležitostiach. Žiaci vhodne využívajú voľný čas, reprezentujú školu a tešia sa z úspešných vystúpení. Folklórny súbor pôsobí na škole od roku 2001. 57
 60. 60. Členmi súboru sú žiaci SOŠ aj kov pod vedením Mgr. Márie OlejároGymnázia, čo prispieva k vzniku ka- vej. marátstiev a rozvoju dobrých vzťahov medzi nimi. Krúžok pracuje už 12 ro- Súčasťou súboru je aj chlapčenské teleso. Vystúpenie súboru na Dni otvorených dverí. Školský súbor sa pravidelne predstavuje aj na zahájení školského roka v športovej hale Mier. 58
 61. 61. PROJEKTY Gymnázium Spojenej školy J. Henischa bolo v posledných rokoch úspešné aj pri realizácii rozvoja kľúčových kompetencií študentov mimo priameho vyučovacieho procesu. Jednou z ciest bolo aj vytváranie vzájomných medzinárodných partnerstiev škôl formou programu Comenius. Tento program umožnil škole realizovať dva projekty. Prvý v rokoch 2007 – 2010 – Konzumné správanie mladých ľudí v európskom porovnaní. Partnerstva sa zúčastnili EMS Beruffskolleg Rheda – Wiedensbrϋck, Nemecko; Zespól Szkól Zawodowych im. św. Jadwigi Królovej Biecz, Poľsko; Colegiul Economic „Partenie Cosma“ Oradea, Rumunsko; Spojená Návšteva partnerskej školy v Španielsku v rámci projektu Comenius. škola J. Henischa, Bardejov, Slovensko. Cieľom projektu bolo získať a porovnať odlišné pohľady na uspokojovanie našich potrieb i rôzne prístupy k peniazom. V diskusiách, ktoré boli vedené v anglickom jazyku si študenti i učitelia rozvíjali komunikačné zruč- nosti a zároveň poznávali odlišné aspekty života v partnerských krajinách. Druhý projekt sa realizoval v rokoch 2010 – 2012 – Mladí si hľadajú prácu na európskom trhu. Partnerstva sa zúčastnili EMS Beruffskolleg Rheda – Wiedensbrϋck, Nemecko; Zespól Szkól Zawodowych im. św. Jadwigi Królovej Biecz, Poľsko; INS Baix Emporada, Parafrugell, Katalánsko; Spojená škola J. Henischa, Bardejov, Slovensko. Pracovné stretnutia projektu boli zamerané tak, aby študentom uľahčili prechod zo školského prostredia do európsky trh práce, preto študenti písali žiadosti do zamestnania, životopisy, motivačné listy, poznávali svoje práva ako budúci zamestnanci, absolvovali prijímací pohovor, miestne zvláštnosti i súčasnú situácii na trhu práce v jednotlivých krajinách, vytvorili vlastnú webovú stránku a to všetko v anglickom jazyku, ktorý bol komunikačným jazykom projektu. Koordinátorom projektu bol Mgr. Marián Martiček, na jeho realizácii sa zúčastnili Mgr. Iveta Paulovská a Mgr. Zuzana Gerberyová – učitelia Spojenej školy J. Henischa Tretie koordinačné stretnutie dva roky trvajúceho projektu Mladí si hľadajú prácu sa uskutočnilo v dňoch 27.11.2011 - 1.12. 2011 v nemeckom meste Rheda-Wiedenbrück. Prvé pracovné stretnutie bolo zamerané na organizáciu pracovných pohovorov študentov s potenciálnym zamestnávateľom (expertom z personálnej agentúry). Študenti sa pripravili na sériu otázok kladených na pohovore a neskôr na ne v simulovanom pracov- 59
 62. 62. Workshopy sú neoddeliteľnou súčasťou projektov. V rámci nich si študenti vyskúšali rôzne činnosti spojené s uplatnením na trhu práce. nom pohovore odpovedali. Ich vystúpenia boli sledované, analyzované, hodnotené. Druhé pracovné stretnutie bolo zamerané na nahrávanie simulovaných pracovných pohovorov po debate s komentármi a návrhmi za účasti expertov. Zároveň sa hodnotilo napredovanie projektu, hodnotili sa jeho výsledky a diskutovalo sa o obsahu prezentácie návštevy v Nemecku. Na treťom pracovnom stretnutí sa diskutovalo o obsahu dokumentácie o priebehu práce na projekte a podmienkach publikovania výsledkov nahrávania na webstránke projek- tu. Prínosom tohto pracovného stretnutia bolo rozšírenie zručností vo využívaní pracovných metód a v oblasti skupinového manažmentu, prehĺbili sme si niektoré stratégie pri riešení problémov, pri rokovaniach a v situáciách, keď treba robiť kompromisy. 60
 63. 63. MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V POČÍTAČOVEJ GRAFIKE A DIGITÁLNEJ FOTOGRAFII Myšlienka organizovať súťažnú pre- prác. V tomto školskom roku sa uskuhliadku prác vytvorených pomocou toční trinásty ročník prehliadky, ktorá Odborná komisia posudzuje jednotlivé práce. počítačových grafických editorov má stále miesto medzi tradíciami škovznikla na Spojenej škole Juraja He- ly. nischa na prelome rokov 1999/2000. Myšlienke predchádzali spontánne prehliadky prác žiakov školy, ktoré vznikali na vyučovacích hodinách informatiky, či výpočtovej techniky. Po prvýkrát sa súťažná prehliadka prác žiakov základných a stredných škôl z Bardejova, resp. z okresu Bardejov, organizovala v školskom roku 2000/2001.Tri stredné školy a šesť základných škôl a Klub elektroniky pri CVČ v Bardejove organizátorom do súťaže prvého ročníka doručilo 29 Výstava prác sa teší veľkej popularite. 61
 64. 64. HENISCHIÁDA Každoročne v októbri štartuje Henischiáda, matematická súťaž určená žiakom deviatych ročníkov základných škôl v Bardejove a okolitých obciach. Prostredníctvom tejto súťaže si škola uctieva pamiatku významného bardejovského rodáka Juraja Henischa, ktorého meno má aj v názve. Už šesť rokov je jej úlohou preveriť úroveň matematického rozmýšľania tých, ktorí sa do súťaže zapoja. Samotná súťaž má dve časti. V prvej časti, pozostávajúcej z troch kôl, žiaci korešpondenčne zasielajú výsledky organizátorom súťaže. Podľa bodového vyhodnotenia škola najlepších deviatakov pozýva na druhú časť. Tá sa koná v marci v aule školy a úspešní Odovzdávanie cien pre najlepších riešiteľov. riešitelia okrem cien získavajú aj body pri prípadnom uchádzaní sa o štúdium na Gymnáziu Spojenej školy Juraja Henischa. Úvodné privítanie študentov deviatych ročníkov riaditeľom školy. 62
 65. 65. POČAS OBDOBIA 40 ROKOV PRACOVALI NA SŠJH VO VEDENÍ TÍTO PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI Riaditelia SŠJH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jozef Kunca Juraj Prokipčák Ing. Andrej Mikuľák Ing. Ján Molčan Ing. Jozef Hudák Ing. Peter Dulenčin, PhD. 1973 - 1974 1974 - 1975 1975 - 1985 1985 - 1990 1990 - 2012 2012 - Zástupcovia riaditeľa SŠJH pre TV: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ing. Dušan Mihok Ladislav Hanis Ing. Jozef Hudák Juraj Hanuščin Ing. Ivan Nicák PhDr. Elena Friedrichová Ing. Peter Dulenčin, PhD. Ing. Ján Židzik 1973 - 1975 1975 - 1981 1981 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1996 1996 2009 - 2012 2012 - Zástupcovia riaditeľa SŠJH pre PV: 1. 2. 3. Ing. Andrej Mikuľák Ing. Ján Molčan Ing. Jozef Petrus 1973 - 1975 1975 - 1985 1985 - Hospodári SŠJH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Miroslav Mlynárik Peter Hanobik Ján Novák Ing. Miroslav Bujda Ing. Ján Molčan Bc. Jozef Hudák 63
 66. 66. ZOZNAM ZAMESTNANCOV ŠKOLY PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI Mgr. Albert Balog Mgr. Nataša Banásová Mgr. Peter Bednár Ing. Stanislav Bialobok Mgr. Peter Blažejčík Mgr. Branislav Boďo Mgr. Katarína Bombová Mgr. Stanislav Boruv Mgr. Michaela Drotárová Ing. Peter Dulenčin, PhD. PhDr. Elena Friedrichová Mgr. Zuzana Gerberyová Ing. Slavka Gernátová Mgr. Miloslava Gurská Ing. František Haluška Mgr. Nadežda Holentová Mgr. Jozef Homza, PhD. RNDr. Eva Homzová Mgr. Irena Hřibová Ing. Jozef Hudák Ing.arch. Alexandra Klimeková Ing. František Kostár Mgr. Katarína Kováčová Mgr. Adriana Luptáková Mgr. Monika Maníková Mgr. Marián Martiček Mgr. Viera Michalčinová Mgr. Slavka Muzeláková Mgr. Mária Olejárová Mgr. Edita Paľuvová Mgr. Slavka Pasterňáková Mgr. Iveta Paulovská Mgr. Juraj Pavlišin Mgr. Adriána Pavlišinová Bc. Ján Petnuch Ing. Andrej Petrek Mgr. Kamil Reviľák Mgr. Viera Slančová RNDr. Jozef Sobek Mgr. Zdena Tomková Mgr. František Vagaský Mgr. Iveta Vaverčáková Ing. Ján Židzik Ing. Svetlana Žofčinová MAJSTRI OV Bc. Jozef Adamišin Jozef Dinis Mgr. Pavol Dziak Bc. Jaroslav Glitta Bc. Ján Kaščák Mgr. Ján Kmec Peter Lipták Bc. Ján Mihálik Ing. Jozef Petrus Ing. Lukáš Roguľa Ing. Ján Rondzik Bc. Jozef Sobek Bc. Pavol Šinaľ Bc. Jozef Šoltés Bc. Milan Tokarčik Mgr. Marián Tomčo 64
 67. 67. ÚSEK TECHNICKO-EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ Anna Gobanová Stanislav Havriš Jozef Jaroščák Bc. Anna Kramárová Marta Miharová Ján Pavlus Alena Blažeková Anna Bondyrová Jozef Cebuľák Mária Grubárová Ján Hoderman Božena Chovancová Radoslav Kačmar Zuzana Peratová Pavol Tulenko Miroslav Uhrín BÝVALÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI Svetlana Amrogovičová Ing. Jozef Belejčák Mgr. Ľubica Blahušiaková Ing. Ivo Borecký Ing. Miroslav Bujda Karol Bušík Mgr. Adriána Didíková Mgr. Ľuboš Falat Mgr. Ivan Feciskanin RNDr. Andrej Fedor Ing. Anna Fol'tová Anna Gulová Ladislav Hanis Mgr. Juraj Hanuščin Mgr. Peter Hudák Albert Jančošek Mgr. Annamária Jaroščáková Mgr. Anna Jendrichovská Mgr. Marianna Kendrová Mgr. Ľubica Kmecová Mgr. Ján Knap Ing. Milan Kobulnický Mgr. Sergej Kravec Mgr. Jozef Krochta Jozef Kunca Mgr. Marián Labovský Mgr. Martin Marcinov Ing. Mária Melová Ing. Dušan Mihok Ing. Andrej Mikuľák Ing. Ivan Nicák Mgr. Slávka Nováková PhDr. Miroslava Novotná Ing. Jozef Paňko Ing. Michal Petrovaj Juraj Prokipčák Mgr. Peter Purdeš Ing. Ladislav Rimarčík Ing. Mária Rimarčíková Sylvia Slabá Mgr. Viktor Sokol Mgr. Edita Soroková Mgr. Ľubica Stašová Mgr. Adriana Šalatová Mgr. Tomáš Šatánek Ing. Andrej Šima Mgr. Marek Šimco Ing. Jozef Špilár Ján Špirko Mgr. Ivana Štefanišinová Ing. Miroslav Štefanov Mgr. Igor Štofan Mgr. Emília Švecová Ing. Milan Šveda, Ing. Alena Tkačová lng. Jozef Turok Juraj Udič Mgr. Miroslav Vateha Ing. Jaroslav Zábojník 65
 68. 68. BÝVALÍ MAJSTRI Jozef Šmiga Jozef Koreň Jozef Perat Jozef Benka Peter Rezák František Lúč Štefan Velič Michal Regrút Jozef Jusko Peter Dorčák Milan Blaňár Miroslav Tomaščík František Chovanec Mikuláš Hančovský Ján Mokriš Jozef Peteja Ján Hoško Dušan Lenárt Ján Novák Anton Priščák Ján Molčan Jozef Olšavský Milan Sosňak Jozef Jakubášek Imrich Delej Michal Cimbal'ák Stanislav Biroš Jozef Michalčin Peter Cingar František Novák Ing. Vasil' Revil'ák František Hnatko Milan Gál Viliam Vilner Vladimír Achejev Andrej Porubský Mgr. Stanislav Vojtko BÝVALÍ EXTERNÍ UČITELIA Marián Martanovič, Marián Jendrichovský, Margita Molnárová, Eleonóra Horáková, Anna Rodáková, Michal Hvizd, Elena Kovai'íková, Stefan Obišovský, Ľudovít Vilček, Michal Regrút, Ľubica Haburčáková, Mária Jurčišinová, Eva Tkáčová, Ivan Demský, Ing. Michal Kolcun, Juraj Steiger, Ing. Mária Gocová, Alena Slováková, Ing. Zdena Dziaková, Ing. Miroslav Kušnír, Jozef Baran, Ing. Miroslav Bujda, Ing. Jozef Petrus, Ing. Jaroslav Zábojník, Ing. Ján Molčan, Ing. Eva Mizeráková, A. Čorňak, Dr. Jeviková, p. Ľuba Bachurová, Mgr. Dana Hajduová, Ing. Metod Kal'avský, Vladimír Sabol, Ing. Miroslav Banas, RNDr. Peter Bubak, Ing. Štefan Bartoš, Mgr. Jozef Heske, PhDr. Fran- tišek Gutek, Jozef Novák, Božena Blichová, Mgr. Peter Rákoš, Anna lenková, Mgr. Jozef Smetanka, Ing. Viliam Antony, PhDr. Vasil' Gula, Mgr. Peter Cap, Mgr. Imrich Táth, Mária Semanová, Paedr. Mária Bujňáková, Mgr. Patrik Vojtek, Mgr. Anna Martičková, Mária Havaničová, Margita Mihaliková, Andrej Jurčišin, Ing. Mária Melová, Mgr. Eva Kovaiříková, Mgr. Gabriellitavec, Mgr. Marek Šimco, Mgr. Ivan Bandurič, Ing. Mgr. Antom Kolesár, Mária Udičová, Ing. Ladislav Rimarčík, Mgr. Stanislav Jalčák, Ing. Galina Stajochová, Mgr. Peter Cap 66
 69. 69. UČEBNÉ A ŠTUDIJNÉ ODBORY Gymnázium  všeobecné zameranie  v 3. a 4. ročníku možnosť voľby voliteľných predmetov v závisti od zamerania ďalšieho štúdia na vysokej škole Stredná odborná škola polytechnická: 4 - ročné študijné odbory: 2411 K - mechanik nastavovač, 2413 K - mechanik strojov a zariadení, 2426 K - programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 2697 K - mechanik elektrotechnik, 2682 K - mechanik počítačových sietí, Doklady o získanej kvalifikácií: vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške, výučný list, v elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, možnosť absolvovať zváračský kurz. 3-ročné učebné odbory: 2433 H - obrábač kovov, 2464 H - strojný mechanik - zváranie, 2487 H - autoopravár - 01 mechanik, 02 elektrikár, 2683 H - elektromechanik - stroje a zariadenia, 3678 H - inštalatér (kúrenie, voda, plyn), 3675 H - maliar, 3668 H - montér suchých stavieb (sadrokartón), 8541 H - umelecký kováč a zámočník. Pre šk. rok 2014/15 nám boli schválené nové odbory MŠ VVaŠ SR do siete organizačnej zložky SOŠ polytechnickej v Bardejove a to takto:  2683 H 11 - elektromechanik – silnoprúdová technika,  2683 H 14 - elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika,  2683 H 15 - elektromechanik – úžitková technika. Doklady o získanej kvalifikácií: výučný list, v elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, možnosť absolvovať zváračský kurz. 67
 70. 70. VÝZNAMNÍ ABSOLVENTI Škola vychovala veľa úspešných absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie ako pracovníci v štátnej a verejnej správe (polícia, colná správa, kazatelia, vedúci pracovníci úradov štátnych inštitúcii), príp. sú konateľmi súkromných firiem, ktoré zamestnávajú značné množstvo ľudí z nášho okresu a celého Slovenska. Marek Kuchta – EDYMAX Andrej Bartoš – XAWAX Vladimír Kuľka – VK Slovakia Pavol Moravec – FORMAT PM Miroslav Hiščár – R.A.S. Sveržov Slavomír Pillár – PILLÁR TRANS Miroslav Micheľ – KOMFOS Prešov Slavomír Zlacký – ZS MONT Helena Belejčáková – Citroën – TORNO Jozef Beňa – KOTVA Ivan Rohaľ – Husqvarna Maroš Maťaš- Profi Color 68
 71. 71. 69
 72. 72. Poďakovanie patrí aj ďalším nemenovaným firmám a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému zvládnutiu osláv 40. výročia založenia Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove. Ďakujeme. 70
 73. 73. Publikácia k 40. výročiu SŠJH Bardejov Školský rok 2013/2014 Redakčná rada: Mgr. Branislav Boďo, Mgr. Iveta Paulovská, Mgr. Marián Martiček, Mgr. Zuzana Gerberyová Technická spolupráca: Ing. Peter Dulenčin, PhD., Ján Pavlus Grafické spracovanie: Mgr. Juraj Pavlišin, Ing. František Haluška Foto: archív SŠJH Tlač: RTS Reklama Bardejov Náklad: 200 ks 71
 74. 74. 72
 75. 75. 73

×