Lịch sử 5 - Đường Trường Sơn
LÞch sö

Bµi 22 : §­êng Tr­êng S¬n

1. Trung ­¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh më ®­êng Tr­êng S¬n.

2. Nh÷ng tÊm g­¬ng anh dòng trªn ®...
1

2

3
KiÓm tra bµI cò
Câu 1: Em hãy cho biết, cánh đồng xã Nam Bình
vốn là một cánh đồng như thế nào?
Cánh đồng xã Nam Bình vốn ...
“Trường Sơn, xẻ dọc, rọc ngang
Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng
Trường Sơn, vượt núi, băng sông
Xe đi trăm ngã, chiến cô...
LÞch sö:

Tiết 25

C« chóc c¸c em cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých vÒ lÞch sö trong bµi häc h«m nay
Sự ra đời của đường Trường Sơn:
Câu 1: Đường Trường Sơn ra đời vào
thời gian nào?
- Ngày 19/5/1959

Câu 2: Đường Trường Sơ...
Vị
trí

địa
lý
Mét ®o¹n ®­êng
Tr­êng S¬n
Sự ra đời của đường Trường Sơn:

- Đường Trường Sơn ra
đời vào ngày 19/5/1959.
- Đường Trường Sơn còn
có tên gọi là “Đường...
C« chóc c¸c em cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých vÒ lÞch sö trong bµi häc h«m nay
?
1. TÝnh ®Õn ngµy 30-4-1975 ®-êng Tr-êng
S¬n ®· tån t¹i trong bao l©u ?
2. S¸ch gi¸o khoa ®· giíi thiÖu tÊm g-¬ng anh
dòn...
Những tấm gương tiêu biểu của các
chiến sĩ Trường Sơn :

* Anh NguyÔn ViÕt Sinh
Lµ mét trong nh÷ng anh hïng
Tr­êng S¬n n¨m...
* ChÞ Lª Ph­¬ng
Ng­êi chiÕn sÜ th«ng tin ë
Tr­êng S¬n.
Hình ảnh nữ chiến sĩ
thông tin Trường Sơn
10 c« g¸i Ng· ba §ång Léc
Tiểu đội nữ thanh niên xung phong do Võ
Thị Tần làm tiểu đội trưởng có 10 cô tuổi từ
17 đến 22, ...
Trong gÇn 6000 ngµy ®ªm
chiÕn tranh khèc liÖt, cã h¬n
30000 ®ång chÝ bÞ th­¬ng,
gÇn 20000 c¸n bé, chiÕn sÜ ®·
anh dòng hy ...
Nghĩa trang
Trường Sơn
Vai trò của đường Trường Sơn :
+ Lµ tuyÕn giao th«ng qu©n sù
chÝnh chi viÖn søc ng­êi, vò khÝ, l­
¬ng thùc, cña c¶i… cho c...
+ Mĩ ®· sö dông hµng triÖu tÊn bom vµ
chÊt ®éc huû diÖt, tiÕn hµnh hµng tr¨m
cuéc hµnh qu©n ®¸nh ph¸ nh­ng vÉn
kh«ng ng¨n ...
C¾m cê chiÕn
th¾ng trªn ®­
êng Tr­êng
S¬n

C« chóc c¸c em cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých vÒ lÞch sö trong bµi häc h«m nay
Kết thúc
C©u hái 1 ( Chän c©u ®óng)
§­êng Tr­êng S¬n ra ®êi vµo ngµy:
A.

19 /5 /1959

B.

19 /5 /
1995
15 /9 /1959

C.

Cắm cờ
Cắm...
C©u hái 2 ( Chän c©u ®óng nhÊt )
§­êng Tr­êng S¬n cßn cã tªn gäi lµ:
A.

§­êng Hå ChÝ Minh §óng

B. §­êng mßn Hå ChÝ Minh ...
C©u hái 3 ( Chän c©u ®óng nhÊt )
Vai trß cña ®­êng Tr­êng S¬n lµ:
A. §©y lµ tuyÕn giao th«ng qu©n sù chÝnh
§óng
chi
viÖn s...
C©u hái 4 ( Chän c©u ®óng )
Bài h¸t c¸c em đ ang nghe cã tªn là :
A. Bµi ca Tr­êng S¬n.
B. C« g¸i më ®­êng.
C.

Sai
§óng

...
H­íng dÉn häc ë nhµ.

Hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp.
Häc bµi cò vµ ®äc tr­íc néi dung phÇn II.
S­u tÇm tranh ¶nh...
Bµi häc kÕt thóc!
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Bai 24  đuong truong son
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bai 24 đuong truong son

1,209
-1

Published on

Mời thầy cô và các bạn hãy vào trang http://tieuhoc.info để tải giáo án này và các giáo án khác về máy một cách nhanh nhất - dễ dàng nhất - và hoàn toàn miễn phí. Hãy vào http:// tieuhoc.info là có tất cả cho giáo viên tiểu học

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,209
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 24 đuong truong son

 1. 1. Lịch sử 5 - Đường Trường Sơn
 2. 2. LÞch sö Bµi 22 : §­êng Tr­êng S¬n 1. Trung ­¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh më ®­êng Tr­êng S¬n. 2. Nh÷ng tÊm g­¬ng anh dòng trªn ®­êng Tr­êng S¬n. 3. TÇm quan träng cña ®­êng Tr­êng S¬n
 3. 3. 1 2 3
 4. 4. KiÓm tra bµI cò Câu 1: Em hãy cho biết, cánh đồng xã Nam Bình vốn là một cánh đồng như thế nào? Cánh đồng xã Nam Bình vốn là một cánh Cánh đồng xã Nam Bình vốn là một cánh đồng trũng,quanh năm úng nước. đồng trũng,quanh năm úng nước. Câu 2: Sau khi “chữa” cánh đồng trũng, nhân dân xã Nam Bình đã đạt được kết quả gì trong sản xuất ? Sau khi “chữa” cánh đồng trũng, Nam Bình đạt Sau khi “chữa” cánh đồng trũng, Nam Bình đạt hơn 5 tấn thóc/1 hecta gieo trồng cả năm; tăng hơn 5 tấn thóc/1 hecta gieo trồng cả năm; tăng năng suất lúa và góp phần cung cấp lương thực năng suất lúa và góp phần cung cấp lương thực cho chiến trường. cho chiến trường.
 5. 5. “Trường Sơn, xẻ dọc, rọc ngang Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng Trường Sơn, vượt núi, băng sông Xe đi trăm ngã, chiến công bốn mùa Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa Ai chưa đến đó, như chưa rõ mình”
 6. 6. LÞch sö: Tiết 25 C« chóc c¸c em cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých vÒ lÞch sö trong bµi häc h«m nay
 7. 7. Sự ra đời của đường Trường Sơn: Câu 1: Đường Trường Sơn ra đời vào thời gian nào? - Ngày 19/5/1959 Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi là gì? - Đường Hồ Chí Minh - Đường mòn Hồ Chí Minh
 8. 8. Vị trí địa lý
 9. 9. Mét ®o¹n ®­êng Tr­êng S¬n
 10. 10. Sự ra đời của đường Trường Sơn: - Đường Trường Sơn ra đời vào ngày 19/5/1959. - Đường Trường Sơn còn có tên gọi là “Đường Hồ
 11. 11. C« chóc c¸c em cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých vÒ lÞch sö trong bµi häc h«m nay
 12. 12. ? 1. TÝnh ®Õn ngµy 30-4-1975 ®-êng Tr-êng S¬n ®· tån t¹i trong bao l©u ? 2. S¸ch gi¸o khoa ®· giíi thiÖu tÊm g-¬ng anh dòng nµo ? H·y kÓ nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ tÊm g-¬ng ®ã ?
 13. 13. Những tấm gương tiêu biểu của các chiến sĩ Trường Sơn : * Anh NguyÔn ViÕt Sinh Lµ mét trong nh÷ng anh hïng Tr­êng S¬n n¨m x­a, ng­êi ®· 6 n¨m gïi hµng trªn chÆng ®­êng dµi gÇn b»ng vßng quanh Tr¸i §Êt.
 14. 14. * ChÞ Lª Ph­¬ng Ng­êi chiÕn sÜ th«ng tin ë Tr­êng S¬n.
 15. 15. Hình ảnh nữ chiến sĩ thông tin Trường Sơn
 16. 16. 10 c« g¸i Ng· ba §ång Léc Tiểu đội nữ thanh niên xung phong do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng có 10 cô tuổi từ 17 đến 22, được giao nhiệm vụ sửa đường cho xe qua. Ngày 24/7/1968 sau nhiều trận bom cày nát đoạn đường, các cô vẫn không rời vị trí. Vừa dứt tiếng bom, các cô lại lao ra dùng cuốc, xẻng san lấp hố bom, vá đường, thông xe. Ðến 16 giờ 30 phút, trận bom hủy diệt lại dội xuống Ðồng Lộc và cả 10 cô gái đã anh dũng hy sinh.
 17. 17. Trong gÇn 6000 ngµy ®ªm chiÕn tranh khèc liÖt, cã h¬n 30000 ®ång chÝ bÞ th­¬ng, gÇn 20000 c¸n bé, chiÕn sÜ ®· anh dòng hy sinh trªn con ®­ êng nµy.
 18. 18. Nghĩa trang Trường Sơn
 19. 19. Vai trò của đường Trường Sơn : + Lµ tuyÕn giao th«ng qu©n sù chÝnh chi viÖn søc ng­êi, vò khÝ, l­ ¬ng thùc, cña c¶i… cho chiÕn tr­ êng, gãp phÇn to lín vµo th¾ ng lîi cña c¸ch m¹ng miÒn Nam. + §­êng Tr­êng S¬n lµ biÓu t­îng cho ý chÝ quyÕt th¾ ng cña d©n téc ViÖt Nam trong kh¸ng chiÕn
 20. 20. + Mĩ ®· sö dông hµng triÖu tÊn bom vµ chÊt ®éc huû diÖt, tiÕn hµnh hµng tr¨m cuéc hµnh qu©n ®¸nh ph¸ nh­ng vÉn kh«ng ng¨n chÆn ®­îc ®­êng vËn chuyÓn chiÕn l­îc cña ta. + Ng­îc l¹i, trong suèt gÇn 6000 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu, c¸c chiÕn sÜ vËn t¶i vµ giao liªn Tr­êng S¬n ®· ®­a ®ãn h¬n 2 triÖu l­ît ng­êi, vËn chuyÓn vµo miÒn Nam hµng triÖu tÊn hµng ho¸, vò khÝ, l­¬ng thùc… gãp phÇn to lín vµo th¾ ng lîi cña c¸ch
 21. 21. C¾m cê chiÕn th¾ng trªn ®­ êng Tr­êng S¬n C« chóc c¸c em cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých vÒ lÞch sö trong bµi häc h«m nay
 22. 22. Kết thúc
 23. 23. C©u hái 1 ( Chän c©u ®óng) §­êng Tr­êng S¬n ra ®êi vµo ngµy: A. 19 /5 /1959 B. 19 /5 / 1995 15 /9 /1959 C. Cắm cờ Cắm cờ §óng Sai Sai
 24. 24. C©u hái 2 ( Chän c©u ®óng nhÊt ) §­êng Tr­êng S¬n cßn cã tªn gäi lµ: A. §­êng Hå ChÝ Minh §óng B. §­êng mßn Hå ChÝ Minh §óng C. §óng C©u A vµ B ®Òu ®óng nhÊt Cắm cờ Cắm cờ
 25. 25. C©u hái 3 ( Chän c©u ®óng nhÊt ) Vai trß cña ®­êng Tr­êng S¬n lµ: A. §©y lµ tuyÕn giao th«ng qu©n sù chÝnh §óng chi viÖn søc ng­êi, søc cña cho chiÕn tr­êng. B. Gãp phÇn to lín vµo th¾ ng lîi cña c¸ch m¹ng miÒn Nam. §óng §óng C. C©u A vµ B ®Òu ®óng. nhÊt Cắm cờ Cắm cờ
 26. 26. C©u hái 4 ( Chän c©u ®óng ) Bài h¸t c¸c em đ ang nghe cã tªn là : A. Bµi ca Tr­êng S¬n. B. C« g¸i më ®­êng. C. Sai §óng Tr­êng S¬n Đ «ng, Tr­êng S¬n T©y. Sai Cắm cờ Cắm cờ
 27. 27. H­íng dÉn häc ë nhµ. Hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp. Häc bµi cò vµ ®äc tr­íc néi dung phÇn II. S­u tÇm tranh ¶nh vÒ ®­êng Tr­êng S¬n
 28. 28. Bµi häc kÕt thóc!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×