Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Bài giảng, ngực bụng] co thanh bung, ong ben,pass

1,347 views

Published on

Giải phẫu

Published in: Education
 • Be the first to comment

[Bài giảng, ngực bụng] co thanh bung, ong ben,pass

 1. 1. THÀNH BỤNGTHÀNH BỤNG TRƯỚC - BÊNTRƯỚC - BÊN TS VOÕ HUYØNH TRANGTS VOÕ HUYØNH TRANG BOÄ MOÂN GIAÛI PHAÃU Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc Caàn Thô
 2. 2. CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC - BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC - BEÂN - Gai chaäu tröôùc treân - Cuû mu - Daây chaèng beïn - Maøo chaäu - Khôùp mu - Loài chaäu mu - Maøo löôïc
 3. 3. - Thaân khoâng coù maïc saâu. - Thaønh buïng, maïc noâng goàm : •. Lôùp môõ noâng (môõ Camper) •. Lôùp sôïi saâu (sôïi Scarpa) MAÏC THAØNH BUÏNGMAÏC THAØNH BUÏNG Lôùp môõ noâng Camper Lôùp sôïi saâu Scarpa
 4. 4. Cô cheùo buïng ngoaøi - Ng.uûy: 8 treõ cô baùm maët ngoaøi 8 xöông söôøn döôùi. CÔ THAØNH BUÏNG BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG BEÂN - Baùm taän: . Trong: hoøa laãn cô ñoái beân  ñöôøng traéng giöõa. . Döôùi: GCTT → cuû mu  d/ch beïn (d/ch Poupart). . Döôùi trong: 2 truï → xöông vaø cuû mu, noái
 5. 5. CÔ THAØNH BUÏNG BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG BEÂN Cô cheùo buïng ngoaøi - Baùm taän: . Trong: hoøa laãn cô ñoái beân  ñöôøng traéng giöõa. . Döôùi: GCTT → cuû mu  d/ch beïn (d/ch Poupart). . Döôùi trong: 2 truï → xöông vaø cuû mu, noái nhau → caùc sôïi gian truï.
 6. 6. Cô cheùo buïng ngoaøi + Truï ngoaøi quaët leân treân vaøo trong → d/ch phaûn chieáu. + D/ch beïn → thôù sôïi voøng ra sau baùm maøo löôïc → d/ch khuyeát (d/ch Gimbernat) + D/ch khuyeát tieáp tuïc doïc theo maøo CÔ THAØNH BUÏNG BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG BEÂN
 7. 7. Cô cheùo buïng trong - Nguyeân uûy : . Caân ngöïc thaét löng . 2/3 tröôùc maøo chaäu . ½ ngoaøi d/ch beïn - Baùm taän : . Caùc thôù treân : xöông söôøn 10, 11, 12 . Caùc thôù giöõa : khi thaønh caân → 2/3 treân thaønh 2 laù, CÔ THAØNH BUÏNG BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG BEÂN
 8. 8. Cô cheùo buïng trong - Baùm taän : . Caùc thôù treân : xöông söôøn 10, 11, 12 . Caùc thôù giöõa : khi thaønh caân → 2/3 treân thaønh 2 laù, → 1/3 döôùi chæ 1 laù  Ñöôøng traéng giöõa, ñoái beân . Caùc thôù döôùi : oâm laáy phía treân vaø sau CÔ THAØNH BUÏNG BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG BEÂN
 9. 9. Cô ngang buïng - Nguyeân uûy : . 1/3 ngoaøi d/ch beïn . Meùp trong maøo chaäu . Maïc ngöïc thaét löng . 6 suïn vaø xöông söôøn cuoái - Baùm taän : bôø ngoaøi cô thaúng buïng → caân . 2/3 treân → sau . 1/3 döôùi → tröôùc  Ranh giôùi: ñöôøng cung CÔ THAØNH BUÏNG BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG BEÂN  cô thaúng buïng
 10. 10. Cô ngang buïng - Caùc thôù cuoái cuøng : cô cheùo trong + cô ngang buïng → hôïp nhau  lieàm beïn (gaân keát hôïp). - Saâu hôn cô ngang buïng → maïc ngang → môõ ngoaøi PM → PM CÔ THAØNH BUÏNG BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG BEÂN
 11. 11. Cô ngang buïng - Saâu hôn cô ngang buïng → maïc ngang → môõ ngoaøi PM → PM CÔ THAØNH BUÏNG BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG BEÂN
 12. 12. Cô thaúng buïng - Nguyeân uûy : Moûm muõi kieám Suïn söôøn 5, 6, 7 - Baùm taän : thaân xöông mu, 3-5 treõ gaân ngang → nhieàu ñoaïn. - Chöùc naêng: gaäp thaân CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙCCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC Treõ gaân ngang Cô thaùp
 13. 13. Cô thaúng buïng: - 2/3 treân: . Laù tröôùc: moät phaàn caân cheùo buïng ngoaøi laù tröôùc caân cheùo buïng trong . Laù sau: laù sau caân cô cheùo buïng CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙCCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC
 14. 14. Cô thaúng buïng : - 1/3 döôùi : . Laù tröôùc : moät phaàn caân cheùo buïng ngoaøi caân cô cheùo buïng trong caân cô ngang buïng . Laù sau : maïc ngang CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙCCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC
 15. 15. CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙCCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC - Giôùi haïn giöõa 2/3 treân vaø 1/3 döôùi → ñöôøng cung.
 16. 16. Maïch maùu: - ÑM ngöïc ngoaøi, trong - ÑM gian söôøn, döôùi söôøn, thaét löng - ÑM thöôïng vò treân, döôùi - ÑM muõ chaäu noâng, saâu CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC - BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC - BEÂN
 17. 17. Thaàn kinh : - 6 TK gian söôøn döôùi - TK döôùi söôøn - TK chaäu haï vò - TK chaäu beïn CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC - BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC - BEÂN
 18. 18. Taùc duïng : - Giöõ &ø baûo veä caùc taïng trong oå buïng khoâng sa ra - Cuøng hoaït ñoäng  taêng raát lôùn aùp löïc oå buïng  raát quan troïng: ñaïi tieän, tieåu tieän, oùi möûa, sanh ñeû. - Giuùp ñôõ hoâ haáp khi thôû ra gaéng söùc - Trôï giuùp caùc cô caïnh soáng xoay thaân theå vaø giöõ vöõng thaân theå. CÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂNCÔ THAØNH BUÏNG TRÖÔÙC BEÂN
 19. 19. NG B NỐ ẸNG B NỐ Ẹ
 20. 20. - Ñöôøng haàm ñuïc cheách chieàu daøy caùc lôùp caân cô buïng beïn - Chöùa thöøng tinh ôû nam or daây chaèng troøn ôû nöõ. - Laø ñieåm yeáu cuûa thaønh buïng → thoaùt vò beïn. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 21. 21. GCTT Gai mu Loã beïn saâu D/ch beïn Loã beïn noâng4 – 6 cm OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN - Daøi 4-6cm, cheách töø treân xuoáng döôùi, vaøo trong, ra tröôùc. - Caáu taïo : 4 thaønh 2 ñaàu
 22. 22. - Loã beïn noâng: naèm ngay treân cuû mu, giôùi haïn: . Truï ngoaøi, truï trong . Sôïi gian truï . D/ch phaûn chieáu - Thaønh tröôùc: . Caân cô cheùo buïng ngoaøi, truï ngoaøi, truï trong, sôïi gian truï OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 23. 23. - Thaønh treân : beà daøy bôø döôùi töï do cuûa cô & caân cô cheùo buïng trong vaø cô ngang buïng  lieàm beïn. - Thaønh döôùi : d/ch beïn, d/ch khuyeát, d/ch löôïc. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 24. 24. - Thaønh sau: maïc ngang vaø phaàn nhoû lieàm beïn * Tam giaùc beïn (Hesselbach): nôi yeáu nhaát cuûa thaønh buïng, giôùi haïn: . Ngoaøi: ÑM thöôïng vò döôùi . Trong: bôø ngoaøi cô thaúng buïng . Döôùi: D/ch beïn - Loã beïn saâu: naèm treân maïc ngang, chieáu leân thaønh buïng → treân trung ñieåm neáp beïn 1,5- OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 25. 25. Neáp, hoá vuøng beïn töø ngoaøi vaøo: . ÑM-TM TV döôùi → neáp roán ngoaøi . D/ch roán trong → neáp roán trong . D/ch roán giöõa → neáp roán giöõa OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 26. 26. . Hoá beïn ngoaøi: ngoaøi neáp roán ngoaøi → TVB giaùn tieáp . Hoá beïn trong: giöõa neáp roán ngoaøi vaø trong → TVB tröïc tieáp . Hoá treân baøng quang: giöõa neáp roán trong vaø neáp roán giöõa. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 27. 27. THỪNG TINHTHỪNG TINH Mạc tinh ngoài (từ mạc cơ CBN) Lớp cơ bìu (từ cơ CBT) Mạc tinh trong (từ mạc ngang) Ống dẫn tinh ĐM tinh hoàn TM tinh hoàn (Đám rối TM dây leo) Bao tinh hoàn (Từ D/ch phúc tinh mạc) Mạc tinh ngoài Lớp cơ bìu Mạc tinh trong Ống dẫn tinh ĐM – TM ống dẫn tinh Di tích ống PTM ĐM tinh hoàn TM tinh hoàn (Đám rối TM dây leo) OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 28. 28. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 29. 29. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN Thoaùt vò beïn tröïc tieáp
 30. 30. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 31. 31. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN Thoaùt vò beïn giaùn tieáp
 32. 32. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 33. 33. OÁNG BEÏNOÁNG BEÏN
 34. 34. THÀNH BỤNG SAUTHÀNH BỤNG SAU
 35. 35. THAØNH BUÏNG SAUTHAØNH BUÏNG SAU Taïo bôûi: - Thaân caùc ñs TL - Caùc cô caïnh soáng vaø caùc cô vuøng löng, thaét löng - Cô thaét löng chaäu - Cô vuoâng thaét löng
 36. 36. CÔ VUOÂNG THAÉT LÖNGCÔ VUOÂNG THAÉT LÖNG - Ng.uûy: phaàn sau meùp trong maøo chaäu, chaïy thaúng leân treân. - Baùm taän: bôø döôùi xg söôøn 12, & moûm ngang caùc ñs TL - Ñoäng taùc: gaäp thaân sang beân. 2 cô cuøng co  duoãi coät soáng

×