KBank multi asset strategies sept 2011 thai

844 views

Published on

KBank Multi Asset Strategies

September 2011 ...
ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่กรุงโรม

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
844
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KBank multi asset strategies sept 2011 thai

 1. 1. .Mean S Multi Asset Strategies KBank Strategies Macro / Multi Asset ถนนทุกสายมุงหนาสูกรุงโรม September 2011 Volume 52 ตัว เลขการประมาณการเศรษฐกิ จ ในช ว งนี้สะทอ นวา ตลาดยัง มองวา จะไมเ กิด ภาวะ ถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งที่สอง Kobsidthi Silpachai, CFA –Kasikornbank kobsidthi.s@kasikornbank.com ECBพยายามกดผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีลง แตยังดูเหมือนไรประโยชนและเยอรมนี อาจจําเปนใหเงินชวยเหลือยุโรปตอไป ความฝนของฮิตเลอรจะเริ่มเปนจริงหรือ? KResearch kr.bd@kasikornresearch.com Price to book ratio ของหุนกลุมธนาคารที่ลดลงต่ํากวา 0.5 เปนสัญญาณเตือนวิกฤต การเงินซึ่งเกิดขึ้นแลวในป1997 และ2008 เราเห็นความเสี่ยงแบบเดียวกันในป 2011 Disclaimer: This report หากนโยบายการคลังมีขอจํากัดในสหรัฐฯและสหภาพยุโรป การผอนคลายเชิงปริมาณ must be read with the ทางการเงิ น จึ ง เป น ทางเลื อ กเดี ย วที่ อ าจช ว ยลดภาระหนี้ รั ฐ บาล ผ า นกลไกอั ต รา Disclaimer on page 9 that forms part of it แลกเปลี่ยน เราคงเปาหมาย USD/THBที่ 29.00 ชวงปลายป และที่ 28.00 สําหรับปลายป 2012 “KBank Multi Asset Strategies” ในส ว นของตลาดหุ น เราคงเป า หมายดั ช นีหุ น ไทยที่ ร ะดับ 1250 ในปนี้ และคาดว า can now be accessed on Bloomberg: KBCM <GO> เปาหมายในปหนาจะอยูท่ี 1320Key Parameters & Forecasts at Year-end 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012EGDP, % YoY 6.3 4.6 5.2 4.9 2.5 -2.3 7.8 3.8 5.0Consumption, % YoY 6.2 4.6 3.0 1.6 2.7 -1.1 4.8 3.6 4.0Investment Spending, % YoY 13.2 10.5 3.9 1.3 1.2 -9.2 9.4 6.6 7.0Govt Budget / GDP % -0.2 0.3 -0.7 -1.5 -1.0 -5.6 -3.2 -4 -4.5Export, % YoY 21.6 15.2 17.0 17.3 15.9 -14.0 28.5 20 12Import, % YoY 25.7 25.8 7.9 9.1 26.5 -25.2 36.8 26.5 13.5Current Account (USD bn) 2.77 -7.6 2.3 14.1 1.6 21.9 14.8 7 4.3CPI % YoY, average 2.8 4.5 4.6 2.3 5.5 -0.9 3.3 3.9 4.0USD/THB 38.9 41.0 36.1 33.7 34.8 33.3 31.4 29.0 28.0Fed Funds, % year-end 2.25 4.25 5.25 4.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25BOT repo, % year-end 2.00 4.00 5.00 3.25 2.75 1.25 2.00 4.00 4.25Bond Yields 2yr, % year-end 2.78 4.94 5.02 3.91 1.98 2.17 2.35 4.2 4.4 5yr, % year-end 4.0 5.3 5.1 4.5 2.2 3.6 2.75 4.3 4.5 10yr, % year-end 4.9 5.5 5.4 4.9 2.7 4.3 3.25 4.4 4.6USD/JPY 102.5 118.0 119.1 111.8 90.7 93.0 82.0 78 84EUR/USD 1.36 1.18 1.32 1.46 1.40 1.43 1.40 1.43 1.43SET Index 668.1 713.7 679.8 858.1 450.0 734.5 1040 1250 1320Source: Bloomberg, CEIC, KBank, KResearch, KSecurities111 WWW.KASIKORNBANKGROUP.COM
 2. 2. KBank Thai Government Bond Rich / Cheap model Bps (actual YTM vs. model) 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 3 mth avg Now -20.00 LB296A LB123A LB133A LB137A LB145B LB14DA LB155A LB15DA LB167A LB16NA LB175A LB183B LB191A LB196A LB198A LB19DA LB213A LB24DA LB267A LB283A LB396ASource: Bloomberg, KBankKBank THB NEER Index KBank USD/THB – FX Reserves / USD Majors model Jan 1995 = 100 KBank THB Trade Weighted Index KBank USD/THB model 48 105 46 44 100 + 1 std 42 d 40 95 38 36 90 average 34 32 85 30 80 -1 std dev 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 75 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 actual modelSource: Bloomberg, KBank Source: Bloomberg, KBankFX reserves – USD/THB model DXY – USD/THB model USD/THB USD/THB since 2001 48 50 46 y = -7.4436Ln(x) + 69.146 44 2 45 42 R = 0.8869 40 40 38 36 35 y = 29.133Ln(x) - 92.911 2 34 R = 0.7626 32 30 30 28 25 26 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 DXY FX reserves to USD/THB mapping current 2011 forecast FX reserves, USD bn DXY to USD/THB mapping currentSource: Bloomberg, KBank Source: Bloomberg, KBank222
 3. 3. KBank BOT repo model SET forward dividend yield vs. 10yr bond yield % % 5.5 9 5.0 8 4.5 7 4.0 6 3.5 3.0 5 2.5 4 2.0 3 1.5 2 1.0 0.5 1 0.0 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 actual model 10yr yields SET forward dividend yieldsSource: Bloomberg, KBank Source: Bloomberg, KBankThai inflation parameters Thai contribution to GDP growth 10% % yoy 15 8% 6% 10 4% 5 2% 0 0% -5 -2% -10 -4% -15 -6% 1Q09 3Q09 1Q10 3Q10 1Q11 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Private consumption Government Consumption Gross fixed capital formation CPI yoy Core CPI yoy Inventory change Net exports GDP yoySource: CEIC, KBank Source: NESDB, KBankImplied forward curve: swaps Implied forward curve: TGBs % Implied forward rate shifts (IRS) % Implied bond yield curve shifts 4.00 4.00 3.80 3.80 3.60 3.60 3.40 3.20 3.40 3.00 3.20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Sep-12 tenor (yrs) Sep-11 Dec-11 Mar-12 Sep-12 tenor (yrs)Source: Bloomberg, KBank Source: Bloomberg, KBankUS 2yr yields and implied forward US 5yr yields and implied forward 7.0 8 6.0 7 5.0 6 5 4.0 4 3.0 3 2.0 2 1.0 1 0.0 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2yr yields, % implied forwards 5yr yields, % implied forwardsSource: Bloomberg, KBank Source: Bloomberg, KBank333
 4. 4. KBank EUR/THB model KBank JPY/THB model EUR/THB JPY/THB 43.0 56.0 54.0 41.0 52.0 39.0 50.0 37.0 48.0 46.0 35.0 44.0 33.0 42.0 31.0 40.0 29.0 38.0 36.0 27.0 34.0 25.0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 actual model actual modelSource: Bloomberg, KBank Source: Bloomberg, KBankKBank GBP/THB model KBank CNY/THB model GBP/THB CNY/THB 5.8 78.0 5.6 73.0 5.4 68.0 5.2 63.0 5.0 58.0 4.8 4.6 53.0 4.4 48.0 4.2 43.0 4.0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 actual model actual modelSource: Bloomberg, KBank Source: Bloomberg, KBankKBank THB/VND model KBank AUD/THB model THB/VND AUD/THB 800 35.0 750 700 33.0 650 31.0 600 29.0 550 500 27.0 450 25.0 400 350 23.0 300 21.0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 actual model actual modelSource: Bloomberg, KBank Source: Bloomberg, KBank444
 5. 5. ถนนทุกสายมุงหนาสูกรุงโรมความฝนของฮิตเลอรตอการยึดครองยุโรปไดถกจุดขึ้นอีกครั้ง ู Kobsidthi Silpachai, CFA - Kasikornbankสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อดอลฟ ฮิตเลอรพยายามที่จะควบคุมยุโรปและทั่วทุกภูมิภาคในโลก แผนการ kobsidthi.s@kasikornbank.com Nalin Chutchotitham – Kasikornbankรุกรานของนาซีเยอรมันเกิดขึ้นที่โปแลนดเปนแหงแรก และตามดวยเบลเยียมและเนเธอรแลนด การรุกราน nalin.c@kasikornbank.comของฝายอักษะ (Axis) ทางตอนใตนําโดย เบนิโต มุสโสลินีผูปกครองอิตาลี แตกองกําลังของอิตาลีไดพบกับ Amonthep Chawla, Ph.D. – Kasikornbank Amonthep.c@kasikornbank.comความยากลําบากที่จะยึดพื้นที่ในลิเบียเพื่อใชเปนกันชนกับการบุกรุกของฝายสัมพันธมิตร(Allies) สูยุโรปเนื่องจากนายพลมอนตโกเมอรร่ของกองกําลังภาคพื้นดินของอังกฤษกําลังเคลื่อนตัวใกลเขามา ในที่สุด ฮิต ีเลอรตองสงนายพลคนสําคัญที่สุดคนหนึ่ง คือนายพลเออรวิน รอมเมล (ฉายาจิ้งจอกทะเลทราย) เพื่อชวยฝายอักษะควบคุมแอฟริกาเหนือไว โดยหวังที่จะบุกสหภาพโซเวียตจากทางใต ดวยการสนับสนุนทางทหารจากสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ฝายพันธมิตรไดชัยชนะเหนือฝายอักษะในแอฟริกาเหนือมากขึ้นและในที่สุดไดนําไปสูการบุกเขาสูอิตาลี การปลดปลอยกรุงโรม และการลมสลายของฝายอักษะในยุโรปในศตวรรษที่ 21 ฉากการตอสูของยุโรปไมใชดานการทหาร (อยางนอยก็ยังไมถึงเวลา) แตเปนการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ และการดํารงไวซึ่งยูโรโซนตลอดชวง /ปที่ผานมาก็ถือเปนความสําเร็จในการรวมกลุมทางการเงินครั้งยิ่งใหญครั้งหนึ่งอยางไรก็ตาม จุดออนของยูโรโซนคือการขาดการรวมตัวทางการคลัง หลักฐานบางสวนของความรวมมือทางการคลังคือสนธิสัญญามาสตริกซ (Maastricht Treaty) ซึ่งสมาชิกไมไดมีการบังคับใชอยางจริงจังตราบใดที่สถานการณเศรษฐกิจยังดูดี ตัวอยางการรักษาวินัยทางการคลังของประเทศกลุมสมาชิกหนึ่งอยางในสนธิสญญามาสตริกซ คือ การกําหนดเพดานหนี้สาธารณะตอจีดีพีที่ 60% สําหรับการรวมตัวของ ัประเทศในยุโรปนั้น เกอรฮารด ชรอยเดอร นายกรัฐมนตรีของเยอรมันีคนกอนไดใหวลีครั้งหนึ่งวา ถึงเวลาแลวที่จะสราง "สหรัฐยุโรป" ทั้งนี้ในรายงาน Multi Asset Strategies เดือนพฤษภาคม 2010 เราไดต้ังขอสังเกตวาหนึ่งในแรงจูงใจหรือแมแบบสําหรับยูโรโซนก็คอสหรัฐอเมริกานี่เอง: ื ขณะที่การกอตั้งสหภาพยุโรปใชเวลาไมมากนักโดยเพิ่งเริ่มตนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่2 เทานั้น อีกประเด็นที่มีความแตกตางกันคือ ในแงของการปกครอง โดยการปกครองของสหรัฐฯประกอบด ว ยรั ฐ บาลท อ งถิ่ น และรั ฐ บาลกลางที่ มี ก ระบวนการและผ า นบททดสอบมาในระดั บ หนึ่ งโดยเฉพาะในชวงที่เกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐฯ อเมริกา ในขณะที่สถาบันหรือองคกรกึ่งรัฐของยุโรปยังไมเคยเผชิญกับความทาทายในลักษณะดังกลาวนับจากที่เริ่มกอตั้งมาจนถึงปจจุบัน555
 6. 6. ในสวนของการจัดตั้งหรือใชสกุลเงินยูโรรวมกันของกลุมประเทศสมาชิกยูโรโซนมีขอกําหนดภายใตสนธิสัญญามาสตริกซ 4 ขอ ไดแก 1. ประเทศสมาชิกตองรักษาวินัยทางการคลังใหอยูในระดับที่กําหนดไว โดยตองดูแลไมให การขาดดุลงบประมาณรายปสูงเกินรอยละ 3 ของ GDP ขณะที่หนี้ภาครัฐตองไมเกิน รอยละ 60 ของ GDP 2. ในสวนของอัตราเงินเฟอ ตองดูแลไมใหอัตราเงินเฟอของประเทศปรับตัวขึ้นสูงกวารอยละ 1.5 ของอัตราเงินเฟอเฉลี่ยของ 3 ประเทศสมาชิกที่มีอัตราเงินเฟออยูในระดับต่ําสุด 3. คาเงินในแตละประเทศจะตองมีการปรับตัวหรือมีความผันผวนอยูในกรอบปกติของระบบ การเงินยุโรปเปนเวลาอยางนอย 2 ป ซึ่งเปนขอบังคับเพิ่มเติมสําหรับสมาชิกใหม 4. ดานอัตราดอกเบี้ยกําหนดวา อัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะตอ งไมสูง เกิน รอ ยละ 2 ของ คาเฉลี่ยของ 3 ประเทศสมาชิกที่มีอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ําที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ตลาดการเงินผอนคลายความกังวลลงหลังจากศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันนีตัดสินวา การใหความชวยเหลือทางการเงินแกกรีซของรัฐบาลเยอรมันไมผิดกฎหมาย อยางไรก็ดี การกาวไปสูการรวมศูนยทางการคลัง เชนการออกพันธบัตรยูโร (eurobonds) เปนสิ่งที่ไมถูกตองตามกฎหมายรูปที่ 1. หนี้สาธารณะตอขนาดเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของประเทศ PIIGS รูปที่ 2. การจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน ป 2011 % EUR inception public debt to GDP 180 5.5 5.3 160 5.1 140 4.9 4.7 120 4.5 100 4.3 80 4.1 3.9 60 3.7 95 96 97 40 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 3.5 Netherlands Portugal Austria Estonia Malta Belgium Germany Italy Finland France Luxembourg Ireland Spain Greece Cyprus Slovenia Slovakia 20 Portugal Ireland Italy Greece SpainSource: Bloomberg, CEIC, KBank Source: World Economic Forumจะเกิดอะไรขึ้น หากการประเมินสถานการณเศรษฐกิจในป 2012 ของตลาดนั้นผิดพลาดในเดือนกันยายนปค.ศ. 2001 เหตุการณ 9/11 เพิ่มแรงกดดันใหภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯแยลงไปอีกในชวงที่เศรษฐกิจใกลเขาสูภาวะถดถอยทางเทคนิคจากภาวะฟองสบูแตกในภาคเทคโนโลยีสาระสนเทศ(tech bubble) ในป 2000 ตอมาในเดือนกันยายนป ค.ศ. 2006 ประเทศไทยไดเห็นการปฏิวัติรัฐประหารและลาสุดในเดือนกันยายนปค.ศ. 2008 บริษัท เลหแมนบราเดอรส ลมลงและยืนยันการสิ้นสุดของฟองสบูซับพรามหรือฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพยของสหรัฐฯ เมื่อไมนานมานี้ ซีอีโอของ ดอยซแบงก เอจี โจเสฟแอคเคอรแมนน กลาวถึงบรรยากาศทางการเงินขณะนี้วา ... "สถานการณขณะนี้กําลังรื้อฟนสถานการณชวงป 2008 แมวาภาคธนาคารของยุโรปมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงมากขึ้นและพึ่งพาสภาพคลองระยะสั้นจากธนาคารกลางนอยลง" ในขณะนี้ ทุกคนเห็นพรองกันวา ภาวะเศรษฐกิจยังคงสดใสในป 2012 เศรษฐกิจ666
 7. 7. สหรัฐฯคาดวาจะเติบโต 2.4% ยูโรโซนที่ 1.4% ประเทศไทยจะเห็นการเติบโตที่ 4.9% ในป 2012 ซึ่งเปนปที่นอสตราดามูส และปฏิทินมายันไดทํานายไววาเปนวันสิ้นโลกรูปที่ 3. การประมาณการของตลาด - การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอป 2012 current 1mth 3mth 6mth current 1mth 3mth 6mth 2012e GDP ago ago ago 2012e CPI ago ago ago AUSTRALIA 4.3 4.0 4.0 4.0 2.7 3.0 3.0 2.8 BRAZIL 3.9 4.1 4.1 4.5 5.3 5.0 5.0 4.6 CHINA 8.8 8.8 N/A N/A 4.3 4.0 N/A N/A COLOMBIA 5.1 5.1 5.0 4.9 3.5 3.5 3.6 3.6 EUROZONE 1.4 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 FRANCE 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 GERMANY 1.7 2.0 2.0 2.0 1.8 1.9 1.9 1.8 GREECE 0.1 0.1 0.9 -0.1 1.4 1.4 0.5 0.7 HONG KONG 4.9 4.7 4.7 4.5 4.5 4.5 4.0 3.2 HUNGARY 3.0 3.0 3.2 2.8 3.6 3.6 3.0 3.6 INDONESIA 6.7 6.5 6.5 6.3 6.3 6.1 5.5 6.1 IRELAND 1.9 1.9 1.9 2.3 1.4 1.4 1.6 1.7 ISRAEL 4.0 4.0 3.9 3.8 2.8 2.8 3.0 2.5 ITALY 0.9 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.0 1.9 JAPAN 2.8 2.9 1.9 1.8 0.2 0.3 0.3 0.3 KUWAIT 4.0 4.0 4.5 4.4 5.0 5.0 4.8 4.3 MALAYSIA 5.2 5.7 5.7 4.8 3.0 3.1 2.9 2.5 MEXICO 3.9 3.8 3.9 3.8 3.9 3.9 3.9 3.7 PHILIPPINES 5.7 5.8 5.8 5.4 4.5 4.5 4.5 4.5 PORTUGAL -1.8 -1.7 0.8 0.6 1.8 1.8 1.8 2.3 RUSSIA 4.5 4.5 4.4 4.4 7.7 7.7 7.5 7.8 SAUDI ARABIA 4.1 4.1 4.6 4.5 5.5 5.5 5.3 4.7 SINGAPORE 4.9 5.1 5.1 5.8 2.9 2.5 3.0 3.0 SOUTH AFRICA 3.7 4.0 4.0 4.0 6.2 5.7 5.7 5.8 SOUTH KOREA 4.6 4.6 4.4 4.8 3.2 3.3 3.1 3.3 SPAIN 1.4 1.4 1.3 1.4 1.9 2.0 2.1 1.9 SWITZERLAND 1.4 2.1 2.1 2.3 0.6 1.2 1.2 1.3 TAIWAN 5.0 5.0 5.0 N/A 2.2 2.2 N/A N/A THAILAND 4.9 4.9 4.9 5.3 3.9 3.2 3.2 3.6 TURKEY 4.0 4.5 4.5 5.0 6.0 6.6 6.6 6.4 BRITAIN 1.8 1.9 2.0 2.1 2.6 2.5 2.3 2.0 UNITED STATES 2.4 2.9 3.1 3.2 2.1 2.1 2.1 2.0Source: Bloomberg, CEIC, KBankเหตุการณที่คลายกับปค.ศ. 2008 กําลังกลับมาอีกครั้ง สังเกตจากความแตกตางระหวางสิ่งที่เราเคยคาดวาจะเกิดในป 2009 กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสามารถชี้ใหเห็นวาวานักเศรษฐศาสตรก็เปนเพียงมนุษยคนหนึ่งที่ยอมทําผิดพลาดได และการผิดพลาดในปค.ศ. 2009 ก็ถือเปนการผิดพลาดครั้งใหญ 777
 8. 8. รูปที่ 4. การประมาณการของตลาด - การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอป 2009 2009 GDP estimates 2009 actual GDP 2009 inflation 2009 actual inflation pre Lehmans reading estimates pre reading Lehmans AUSTRALIA 2.8 1.4 3.2 1.9 BRAZIL 3.5 -0.6 4.9 4.9 CHINA 9.4 9.2 5.1 -0.7 COLOMBIA 4.5 1.5 4.8 4.2 EUROZONE 1.1 -4.2 2.4 0.3 FRANCE 1.2 -2.7 N/A 0.1 GERMANY 1.0 -5.1 N/A 0.2 GREECE N/A -2.4 N/A 1.3 HONG KONG 4.5 -2.7 4.4 0.5 HUNGARY N/A -6.6 N/A 4.2 INDONESIA 6.1 4.6 7.8 4.9 IRELAND N/A -7.0 N/A -1.7 ISRAEL N/A 0.8 N/A 3.3 ITALY 0.6 -5.2 2.5 0.8 JAPAN 1.2 -6.3 N/A -1.3 KUWAIT N/A N/A N/A N/A MALAYSIA N/A -1.6 N/A 0.7 MEXICO 2.9 -6.1 3.9 5.3 PHILIPPINES N/A 1.1 N/A 4.2 PORTUGAL N/A -2.5 N/A -0.9 RUSSIA 7.0 -7.8 11.3 11.7 SAUDI ARABIA N/A 0.6 N/A 5.1 SINGAPORE 5.8 -0.8 3.0 0.6 SOUTH AFRICA 3.2 -1.7 7.4 7.1 SOUTH KOREA 4.6 0.3 3.7 2.8 SPAIN 0.1 -3.7 2.8 -0.2 SWITZERLAND 1.5 -1.9 1.7 -0.5 TAIWAN N/A -1.9 N/A -0.9 THAILAND 5.1 -2.3 4.0 -0.8 TURKEY 4.5 3.9 8.5 6.3 BRITAIN 0.9 -4.9 2.6 2.2 UNITED STATES 1.5 -3.5 2.8 -0.4Source: Bloomberg, CEIC, KBankรูปที่ 4. เปนสัญญาณเตือนวาสถานการณป 2012 อาจจะคลายกับป 2009 (แมตลาดยังมองวาการเกิดภาวะทดถอยทางเศรษฐกิจยังมีความเปนไปไดที่จํากัด) โดยบงชี้วาเศรษฐกิจประเทศใดจะมีภูมตานทานที่ ิดีกวาในสภาวะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เศรษฐกิจที่ไมไดเผชิญกับการหดตัวทางเศรษฐกิจในป 2009ไดแก ออสเตรเลีย จีน โคลัมเบีย อินโดนีเซีย อิสราเอล ฟลิปปนส ซาอุดิอาระเบีย เกาหลีใต และตุรกี888
 9. 9. รูปที่ 5. การประเมินสถานการณเศรษฐกิจสหรัฐฯป 2009 ของตลาด ณ ป รูปที่ 6. การประเมินสถานการณเศรษฐกิจยุโรปป 2009 ของตลาด ณ ป 20082008 ผิดพลาด ผิดพลาดเชนกัน 4 3 3 2 2 1 1 0 0 Jan-08 -1 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Jan-08 -1 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 Consensus estimate for 2009 US GDP, pre Lehman post Lehman Consensus estimate for 2009 EU GDP, pre Lehman post LehmanSource: Bloomberg, CEIC, KBank Source: Bloomberg, CEIC, KBankอะไรคือสัญญาณที่ชี้วาจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอีกครั้งวิกฤตการเงินมีแนวโนมที่จะสงสัญญาณใหกับเรากอนที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นสูงและการเพิ่มขึ้นของคาประกันการผิดชําระหนี้ ตัววัดแบบดั้งเดิมอีกอยางหนึ่งคือ ราคาตอมูลคาทางบัญชี (Price to book value หรือ PBR) ของธนาคารพาณิชย เมื่อไปตรวจสอบขอมูล PBR ของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในชวงที่เกิดวิกฤติการเงินของประเทศไทย เราพบวาคาของสินทรัพยของธนาคารพาณิชยไดถูกปรับลดลง (written down) เมื่อคุณภาพของสินเชื่อดอยคาลงรูปที่ 8. แสดงใหเห็น PBR ที่ลดลงไปถึง 0.5 สาเหตุอ่ืนที่ทําใหราคาหุนของธนาคารลดลงคือนักลงทุนคาดวาจะมีการเพิ่มทุนเพื่อปรับปรุงงบดุลของธนาคาร ซึ่งจะไปลดสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม สําหรับสถาบันการเงินที่ไมมีศักยภาพไดถูกบังคับใหปดกิจการ และในที่สุดหนี้ของภาคเอกชนก็จะถูกโอนไปยังรัฐบาล อันเปนการเพิ่มหนี้สาธารณะรูปที่ 7. ใครจะเปนเลหแมนบราเดอรส (ภาคยุโรป) รายตอไป รูปที่ 8. price to book ratio ของธนาคารไทยชวงวิกฤตป 1997 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 96 97 98 99 00 0.50 0.00 Thai SET Bank index, price to book ratioSource: cagle.com Source: Bloomberg, CEIC, KBank999
 10. 10. ในชวงที่กําลังจะเกิดการลมสลายของเลหแมนบราเดอร ขาวแตละวันไดกระทบตอการประเมินมูลคาของธนาคารสหรัฐฯ อาทิเชน การเพิ่มขึ้นของหนี้สูญที่ไดจากการจํานองบาน ราคาบานที่ลดลง และบริษัทแบร สเตอรนสท่ีถูกควบรวมกิจการกับ เจพี มอรแกน เชส นอกเหนือจาก QE1 แลว รัฐบาลสหรัฐฯยังไดเริ่มมาตรการทารป (TARP) มูลคา 700 พันลานบาท เรียกวา โครงการบรรเทาสินทรัพยทีมีปญหา (TroubleAsset Relief Program) เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกธนาคาร ในรูปที่ 9 เราจะเห็นรูปแบบคลายกันของราคาหุนตอมูลคาทางบัญชีของธนาคารสหรัฐฯที่ลดลงไปประมาณ 0.5 เทา และแสดงใหเห็นถึงปญหาทางการเงิน ดัชนี KBW (รหัสบลูมเบิรก: BKX Index) ณ ปจจุบันประกอบดวยสถาบันการเงิน 24แหงรูปที่ 9. price to book ratio ของธนาคารในสหรัฐฯ รูปที่ 10. price to book ratio ของธนาคารในยุโรป 3.50 2.50 3.00 2.00 2.50 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 0.50 0.50 0.00 0.00 KBW Bank index, price to book ratio Euro Stoxx Bank index, price to book ratioSource: Bloomberg, CEIC, KBank Source: Bloomberg, CEIC, KBankรู ป ที่ 10 แสดงให เ ห็ น ถึ ง เรื่ อ งเดี ย วกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ดั ช นี ธ นาคารในกลุ ม ยู โ ร (ธนาคารยู โ ร STOXX,รหัสบลูมเบิรก: SX7E Index) ซึ่งประกอบดวย 33 สถาบันการเงิน ปจจุบันสัดสวนระหวางราคาหุนตอมูลคาทางบัญชีของดัชนี STOXX ธนาคารพาณิชยยูโร อยูที่ 0.41 เทาภาพที่ 11 ใหรายละเอียดที่แสดงวาธนาคารใดที่ตลาดมองวามีความเสี่ยง ตลาดจะตองใหความสนใจอยางพิเศษตอธนาคารขนาดใหญเชน Banco Santander BNP Paribas Credit Agricole Deutsche Bank และSociete Generale101010
 11. 11. รูปที่ 11. สถิติและดัชนีสําคัญเกี่ยวกับธนาคารในยุโรป (สวนของธนาคารทีอยูในดัชนีหุน Euro Stoxx Bank Index ณ วันที่ 9 ก.ย. 2011) ่ Bank Country price to CDS total assets, Total risk capital book, spread, EUR mn based adequacy times bps capital ratio, % ratio, % ALPHA BANK A.E. GREECE 0.19 1,448 66,798 13.5 9.0 BANCA CARIGE SPA ITALY 0.63 N/A 40,010 9.1 N/A BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA ITALY 0.16 465 244,279 12.95 N/A BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA ITALY 0.54 N/A 58,498 10.55 6.8 BANCA POPOLARE DI MILANO ITALY 0.15 491 54,053 10.83 7.1 BANCA POPOLARE DI SONDRIO ITALY 0.91 N/A 26,282 9.48 N/A BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPAIN 0.72 317 552,738 13.7 9.6 BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R PORTUGAL 0.19 1,514 100,010 10.3 6.7 BANCO DE SABADELL SA SPAIN 0.61 817 97,099 11.08 8.2 BANCO ESPIRITO SANTO-REG PORTUGAL 0.43 974 83,655 11.3 7.9 BANCO POPOLARE SCARL ITALY 0.16 651 135,156 10.7 N/A BANCO POPULAR ESPANOL SPAIN 0.64 N/A 130,140 9.66 9.4 BANCO SANTANDER SA SPAIN 0.66 312 1,217,501 13.1 8.8 BANKINTER SA SPAIN 0.58 N/A 54,152 9.59 N/A BNP PARIBAS FRANCE 0.55 245 1,998,158 14.5 9.2 COMMERZBANK AG GERMANY 0.39 267 754,299 15.3 3.9 CREDIT AGRICOLE SA FRANCE 0.32 256 1,593,529 12.8 8.4 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED GERMANY 0.45 182 1,905,630 14.1 8.7 DEXIA SA BELGIUM 0.42 N/A 566,735 14.7 12.1 EFG EUROBANK ERGASIAS GREECE 0.16 N/A 87,188 11.7 9.1 ERSTE GROUP BANK AG AUSTRIA 0.61 243 205,938 13.5 9.2 BANK OF IRELAND IRELAND 0.06 1,661 167,473 11 9.7 INTESA SANPAOLO ITALY 0.29 370 658,757 13.2 7.9 KBC GROEP NV BELGIUM 0.50 N/A 320,823 16.5 10.5 MEDIOBANCA SPA ITALY 0.74 340 76,501 12.97 N/A NATIONAL BANK OF GREECE GREECE 0.35 1,518 120,745 13.7 12.0 NATIXIS FRANCE 0.46 236 458,009 15.7 7.9 PIRAEUS BANK S.A. GREECE 0.22 N/A 57,680 9.3 7.6 POHJOLA BANK PLC-A SHS FINLAND 1.02 N/A 36,184 13.3 N/A RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AUSTRIA 0.55 N/A 131,173 13.3 8.9 SOCIETE GENERALE FRANCE 0.33 332 1,132,072 12.1 8.5 UNICREDIT SPA ITALY 0.24 406 929,488 12.68 8.6 UBI BANCA SCPA ITALY 0.15 401 130,559 11.17 7.0Source: Bloomberg, CEIC, KBank111111
 12. 12. ถนนทุกเสน (สําหรับ ECB) มุงหนาสูกรุงโรมอาจมีการกลาววาเลข 7 เปนเลขนําโชค แตสําหรับประเทศยูโรโซน เลข 7คงเปนโชคราย ชวงที่ผานมาประเทศยูโรโซนที่มีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปเกิน 7% ตองขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และเยอรมันนี เมื่อเร็วๆ นี้ ECB มีความพยายามที่จะระงับการแพรของปญหาเมื่อตลาดเกิดความกลัวตอการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร โดยเฉพาะจากอิตาลี ตลาดตราสารหนี้ของอิตาลีเปนตลาดที่ใหญที่สุดอันดับสามรองจากญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลคาอยูที่2.179 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของอิตาลีเพิ่มขึ้น ราคาพันธบัตรก็จะลดลงและผูถือพันธบัตรหรือนักลงทุนจะขาดทุน การขาดทุนนั้นหมายถึงการสูญเสียเงินทุน และในที่สุดปญหาดังกลาวอาจมีเปลี่ยนสภาพจากวิกฤติสภาพคลองเปนประเด็นดานการลมละลาย(solvency) หรือ เจงนั่นเอง!รูปที่ 12. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปของรัฐบาล PIIGSและเสน รูปที่ 13. ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) พยายามไมใหอัตราผลตอบแทนสําคัญเชิงจิตวิทยา ที่ 7% พันธบัตรอายุ 10 ปของอิตาลีแตะ 7% % Portugal Ireland Italy Greece 25 530 4.5 Spain Germany 7% line 520 4.7 4.9 20 510 5.1 500 5.3 15 490 5.5 5.7 10 480 5.9 470 6.1 5 460 6.3 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 0 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 ECB holding in Euro bonds, EUR bn Italy 10yr yields, % , right, invertedSource: Bloomberg, CEIC, KBank Source: Bloomberg, CEIC, KBankรูปที่ 13. แสดงใหเห็นวา ECB พยายามที่จะระงับการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปของอิตาลีเพื่อไมใหเขาใกล 7% ในชวงตนเดือนสิงหาคม ECB เพิ่มการถือครองพันธบัตรของยุโรปจากเดิมที่4.69 แสนลานยูโร เปน 5.23 แสนลานยูโร แตดูเหมือนวา วิธีนี้ใ ชไดเพียง 2-3 สัปดาหกอนที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีจะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งทําใหเงินทุนของธนาคาร (ธนาคารยุโรปเปนหลัก) ซึ่งถือครองพันธบัตรเหลานั้นมีมูลคาลดลง สิ่งที่จะกอใหเกิดความตื่นตระหนกของตลาดครั้งตอไปคงเปนเวลาที่ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ป ไปอยูที่ระดับใกล 7% มากขึ้นยังเหลือทางเลือกอยูหรือไมสามปหลังจากเกิดวิกฤติการเงินป 2008 การดําเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินพรอมๆกันเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจดูเหมือนจะชวยบรรเทาปญหา อยางไรก็ดี การใชนโยบายการคลังกระตุนเศรษฐกิจมากเกินไป (โดยเฉพาะการเพิ่มรายจายภาครัฐ) ไดเปลี่ยนสภาพมาตรการภาครัฐฯจากยารักษาไขเศรษฐกิจใหเปนยาพิษ ในชวงตนไตรมาสที่ 3 ปนี้ สิ่งที่ไมคาดคิดก็ไดเกิดขึ้น นั่นคือการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ121212
 13. 13. ของรัฐบาลสหรัฐฯ เหตุการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการใชนโยบายการคลังมากเกินไปไมเปนสิ่งที่ยั่งยืนดังนั้นเราคาดวา วิกฤติหนี้ของยุโรปยังคงยืดเยื้อตอไปรูปที่ 14. อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุน รูปที่ 15. งบดุลของเฟดและอีซีบี % 7 3,000 6 2,500 5 2,000 4 1,500 3 1,000 2 1 500 0 - 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 02 03 04 05 06 07 08 09 10 US UK Europe Japan Feds balance sheet, USD bn ECB balance sheet, EUR bnSource: Bloomberg, CEIC, KBank Source: Bloomberg, CEIC, KBankรูปที่ 16. ฮิวสตัน... เศรษฐกิจของเราจะทะยานขึ้นไดหรือไม?Source: cagle.comดังเชนที่รายงานไปในฉบับกอนหนา การอัดฉีดเงินเพื่อลดมูลคาหนี้ของประเทศในตะวันตกจะดําเนินตอไปดวยการพิมพเงินกระดาษออกมาเพื่อที่จะลดคาเงินของสกุลเงินของพวกเขา ซึ่งก็เปนการลดหนี้ของพวกเขาเอง คงไม มี ข อ สงสั ย ต อ การกระทํ า ของเฟดและ ECB ที่ ช ว ยรั ก ษาระบบการเงิ น ของพวกเขาจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งดูไดจากขนาดของเศรษฐกิจประเทศเหลานั้น ในกรณีอื่นที่ “ใหญเกินกวาที่จะลมได” ไดลมลงจริง เราอาจเห็นเหตุการณใน 2008-2009 ซ้ําอีกครั้ง131313
 14. 14. รูปที่ 18. KBank USD/Asia index เมื่อเปน ตัวแปรของปริมาณเงินความหมายแคบรูปที่ 17. KBank USD/Asia index หรือ M1 ของสหรัฐฯ ตั้งแตป 2009 KBank USD/Asia index 120 120 115 115 110 110 105 y = -0.0269x + 150.11 105 2 R = 0.7498 100 100 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 95 95 90 90 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 USD/Asia index, Jan 2000 = base based on consensus estimates USD M1money supply, bnSource: Bloomberg, CEIC, KBank Source: Bloomberg, CEIC, KBankรูปที่ 17 แสดงใหเห็นวาในชวงที่ตลาดตกใจหลังการลมสลายของเลหแมนบราเดอร ไดนําไปสูการติดขัดในการกูยืมระหวางธนาคาร และการขาดแคลนเงินดอลลารสหรัฐฯ คาเงินดอลลารสหรัฐฯ และดัชนีดอลลารสหรัฐฯ/ เอเชียของเรา ทะยานขึ้นสูง (ดัชนีดอลลารสหรัฐฯ/เอเชียของเราคือการจัดทําดัชนีถวงน้ําหนักแบบงายของคาเงินดอลลารสหรัฐฯ/เอเชียสิบเอ็ดคู) ในขณะนี้ ทางเฟด และECB ไดดําเนินการมากเกินพอแลวที่จะสรางความมั่นใจตอภาวะสภาพคลองของตลาด การเคลื่อนไหวอยางไรทิศทางของเงินดอลลารสหรัฐฯเปนสิ่งที่คาดการณไดในชวงที่ตลาดเกิดการตื่นตระหนก อยางไรก็ดี ภายหลังที่ตลาดหายตื่นตระหนก การเพิ่มขึ้นของปริมาณกระดาษในรูปดอลลารสหรัฐฯ จะกดดันใหคาเงินดอลลารสหรัฐฯออนคาลงดังที่เห็นในไตรมาสที่สองของป 2009141414
 15. 15. รูปแบบเศรษฐกิจอินโดนีเซีย กับการฟนฝาพายุทางเศรษฐกิจลูกใหม ฝนรายทางเศรษฐกิจยังไมสิ้นสุด ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่ ชะลอตัวในประเทศตะวันตก จนกวาเราจะปรับรูปแบบเศรษฐกิจของเราใหเนน การบริโภคภายในประเทศ แมวาการสงออก และนําเขาจะหดตัว เศรษฐกิจอินโดนีเซียไมไดถูกกระทบมาก จากการที่ไมไดพึ่งพิงการคาระหวางประเทศมากนัก ดังที่พบวาการผลิตสินคา และบริการถึง 85% เปนไปเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ประเทศไทยนาจะไดประโยชนจากการเปลี่ยนตลาดการสงออกจากประเทศใน ตะวันตกมาเปนประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียกําลัง จะเปนตลาดใหญในภูมภาคที่ชวยบรรเทาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ิ สินคาสงออกของไทยที่สําคัญไปยังอินโดนีเซียไดแก รถยนต น้ําตาล และ ขาว ซึ่งผูสงออกไทยมีศักยภาพในการเขาสูตลาดนี้ รูปแบบเศรษฐกิจที่ไดประโยชนจากโลกาภิวัตนสูงสุดหลังจากการลมสลายของเลหแมนบราเดอร ที่เขยาเศรษฐกิจโลกโดยสภาพคลองที่จางหายไปในภาคธุรกิจที่นําไปสูการหดตัวในการลงทุนและการผลิต เอเชียไมไดปลอดภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศตะวันตกหลายประเทศอาศัยการสงออกเพื่อสรางรายไดและการจางงานอยางมาก การที่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบเปดขนาดเล็ก จึงไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โชคดีที่ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบที่ มี ข นาดใหญ โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ ช ว ยในการดู ด ซั บ การว า งงาน อย า งไรก็ ดีเศรษฐกิจของเราไดหดตัวลง ซึ่งนําไปสูการลดลงของรายไดของครัวเรือน และระดับความยากจนที่สูงขึ้นโลกาภิวัตนเปนตนเหตุสําหรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม เราไมควรลืมวาเศรษฐกิจไทยไดพัฒนาขึ้นเพราะโลกาภิวัตนเชนกัน เศรษฐกิจไทยไดปรับเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา เปนการผลิตเพื่อการสงออก ในชวงเริ่มตนของการพัฒนาเราพยายามที่จะทดแทนการนําเขาสินคาอุตสาหกรรม ดวยการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่ไมใชแรงงานเขมขน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อลดการพึ่งพาตางประเทศ อยางไรก็ตามนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผานมาที่กอใหเกิดการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราภาษีนําเขาไดนําไปสูการขาดดุลการคาที่สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตลดลง ตอมารัฐบาลไดเปลี่ยนเปนอุตสาหกรรมสงออกที่เนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมาก เศรษฐกิจในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกอื่น ๆ ไดเติบโตอยางรวดเร็วโดยอาศัยความตองการจากตางประเทศ อยางไรก็ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุนไดกดดันเศรษฐกิจของเรา เนื่องจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเราไดลดลงจากความตองการการสง ออกที่ลดลง ฝน รายทางเศรษฐกิ จยัง ไมจบ และมี แ นวโนมที่จ ะดํา เนิน ตอ ไป151515
 16. 16. จนกวาปญหาหนี้ที่มีในประเทศตะวันตกจะไดรับการแกไข ประเทศไทยจะยังคงเสี่ยงตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศตะวันตกจนกวาเราจะปรับรูปแบบเศรษฐกิจของเราใหเนนอุปสงคในประเทศและตองพึ่งพาการสงออกใหนอยลง เราสามารถเรียนรูจากเพื่อนบานของเราอินโดนีเซียได รูปที่ 19. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แทจริง รูปที่ 20. ดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจ % yoy 10 15 8 10 6 5 4 0 2 0 -5 -2 -10 -4 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Thailand Indonesia Malaysia China India LEI growth GDP growthSource: Bloomberg, KBank Source: Bloomberg, KBankความยืดหยุนของเศรษฐกิจอินโดนีเซียเศรษฐกิจอินโดนีเซียไมไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤตการเงินโลกในป 2008 เมื่อเทียบกับประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ในทางตรงกันขาม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียไดอยูในแนวเดียวกับประเทศจีนและอินเดีย แมวาแนวโนมในอนาคตออกจะชะลอตัวลง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจถูกคาดโดยธนาคารโลก อยูที่ 6.4% และ 6.7% สําหรับป 2011 และ 2012 ตามลําดับ ทําไมอินโดนีเซียจึงอาจรักษาระดับการเติบโตได ในขณะที่ประเทศไทยไดรับความเดือดรอนจากวิกฤตการเงินในตะวันตกนโยบายทางเศรษฐกิจไดดําเนินการอยางรอบคอบเพื่อลดความรุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจ ความไมมีเสถียรภาพทางการเงินที่เกิดจากการไหลออกของเงินทุนอยางรวดเร็วนําไปสูการขาดสภาพคลองในตลาดภายในประเทศ ธนาคารอินโดนีเซีย หรือธนาคารกลางของประเทศไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในตลาด แ฀

×