Kertas 3 sejarah ting.4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kertas 3 sejarah ting.4

on

 • 33,896 views

 

Statistics

Views

Total Views
33,896
Views on SlideShare
33,885
Embed Views
11

Actions

Likes
17
Downloads
903
Comments
6

2 Embeds 11

https://twitter.com 9
https://si0.twimg.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

15 of 6 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • this helps a lot!! thank you ^^
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • tq
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • useful thanks a lot
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • thank youuuuuu soooo much !
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • x ada ka jawapan nya yg lengkap
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kertas 3 sejarah ting.4 Kertas 3 sejarah ting.4 Document Transcript

 • TajukUmumTugasanTAJUK 8.2 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH(Merujuktema 8 HuraianSukatanPelajarandanbukuteksSejarahTingkatan 4 bab5)Berdasarkantajuk di atascalondikehendakimelaksanakantugasanberikut;I. Membuatrujukanuntukmengumpulmaklumatdaripadapelbagai sumbersepertibukuteks, bukuilmiah,akhbar ,majalah,risalah,internet dan lain-lain.II. Padaharipeperiksaan, calondibenarkanmembawamasukbukuteks, bukuilmiahdanbahanbercetak yang berkaitankedalambilik peperiksaan.III. Bahantersebutbolehdigunakansebagairujukanuntukmenjawabsoalan.
 • Tema/Tajuk : 8.2 Bab 5 Tingkatan 4Soalan :HuraikanpembentukanKerajaan Islam diMadinahdanmenghubungkaitkannyadenganKerajaan Malaysia padahariini.Peringkatan;Calonhendaklahmenjawabberdasarkankerangkajawapan di bawah. Format AspekPengenalan Memahamilatarbelakangkerajaan Islam Madinah 1.Pengenalan Jelaskanlatarbela Madinah di Tanah kedatangan Islam 2. KonsepHijrah kepentingannya Memahamikonsepdantujuanhijrah Huraikankonsep Isi kepentinganHijradanHuraian i. KonsepHijrah. ii. Sebabdantuju iii. KepentinganH Menganalisisaspek- 3. Aspek-aspekp aspekpentingkandunganPiagamMadinahdenganPerlembagaan Madinah. Malaysia Jelaskankandung Madinah. Mengaplikasikanmatlamat Malaysia 4. Langkah-lang kearahmenjayakankonsepIMalaysia. menjayakankon masyarakat Mal Atau MengaplikasikanhubungkaitPiagamMadinahdenganPerlembagaan Cadangakanlangk Malaysia menjayakankons Atau Hubungkaitkanka padahariini. Menilaikejayaan Negara Malaysia menerusiperpaduankaum. 5. Kejayaan Mala Berdasarkanpem jelaskankejayaan negaramenerusip
 • Format Aspek Perincian Mark Mencipta/Menjana idea menjadikan 6.Cabaran danlangkah: Malaysia i) Jelaskancabaran yang dihadapi kearahkeamanaandankeharmonianNegara untukmengekalkankeamanandan 10 keharmoniannegara . (5M) ii) Nyatakanlangkah-langkahuntuk mengatasicabaran di atas. ( 5M) MenghayatiNilai-nilaimurni 7. Nilai-nilaidaripadaaspek /iktibardaripadaaspekperpaduankaum perpaduankaum Nyatakannilai-nilaimurni/iktibar yang 10 diperolehidaripadaperpaduankaum Merumussecarakeseluruhanisi yang 8.Rumusan telahdibincangkan Pengetahuan yang 5M diperolehiktibarkepadadiri,Bangsadan Negara Harapanuntukperpaduankaum di Malaysia yang lebihcemerlang.
 • PeraturanpemarkahanTingkatan 4 Bab 5Tema/Tajuk : 8.2 Bab 5 Tingkatan 4Soalan :HuraikanpembentukanKerajaan Islam diMadinahdanmenghubungkaitkannyadenganKerajaan Malaysiapadahariini.Bincangkan Soalan Isi danHuraian Markah 1 Pengenalan /Latarbelakang Kota Madinah -Yathrib -bandarbercahaya 5 markah -Hijaz -Utara Makkah -Pusatperdagangan -Strategik -di tengah-tengahperjalananantaraMakkahdanSyam -Nasrani -Yahudi -Arab -Aus /Khazraj -BaniQainuqa/Nadir/Quraizah -Kurangaman -Pergeseransuku Arab -PenguasaanekonomiYahudi -Ditadbirolehkerajaan Arab Saudi 2 i) KonsepHijrah ( 5 markah ) -berpindah -perpindahandarisatutempatkesatutempat yang lain -perpindahan orang Islam -dari Kota MakkahkeMadinah -Memperkukuhkedudukan Islam -Strategimenyebarkan Islam -Perjuangan -Menegakkankebenaran -Meninggalakkankeburukan/kejahatan 30 markah -Semangatinginberubah -Perubahansikap -Perubahancaraberfikir -Perubahantingkahlaku ii) Tujuan - (MS 121) ( 5 markah ) iii)Kepentingan – (Ms 122- 124) ( kepentingan ) 3 -Nabi Muhammad s.a.w- dilantiksebagaipemimpin di Madinah -PerdanaMenteridipilihmelaluisistempilihanraya - Nabi Muhammad s.a.wadalahsebagai hakim yang 15 markah menyelesaikanmasalah yang timbulantara orang Islam dengan orang bukan Islam
 • -Di Malaysia ,hakim adalah orang yang dilantik YangDipertuanAgong-PerlembagaanMadinahdibentuksebelumpembentukanMadinah.-Perlembagaan Malaysia dibentuksebelummerdeka.-PerlembagaanMadinah ,masyarakatMadinahbebasmengamalkan agama masing-masing-Perlembagaan Malaysia turutmemberikankonsepkebebasanberagama-Perlembagaan Malaysia menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi-PerlembagaanMadinah, masyarakatMadinahdianggapsebagaisatuummahdanmempunyaitanggungjawab yangsamaterhadapnegara.-Perlembagaan Malaysia menetapkanwarganegara Malaysiasebagairakyatnegara Malaysia-MasyarakatMadinahtidakbolehbermusuhansesamasendiri-Masyarakat Malaysia digalakkanbersatupadudanbekerjasama-PiagamMadinahundang-undnag Islam digunapakaisecaramenyeluruhtetapiperaturankekeluargaan di dalamsesuatukabilahbolehdiamalkanselagitidakbertentangandengan Islam-Di Malaysia ,undang-undangsivilmenjaditerastetapiundang-undangsyariahjugadigunakanuntuk orang-orang Islam-KerjasamaantaramasyarakatMadinahdituntut demimemajukanekonominegara-Kerjasamaantaramasyarakat Malaysia jugaturutdituntutmemajukanekonominegara-Di Madinah,unsurpenipuandanribadihapuskandalamsistemperniagaan-Di Malaysia, rakyatdiberipilihanmengamalkansistemekonomi yang bebasriba-SemuaanggotamasyarakatdikehendakimempertahankanMadinahdaripadaancamanluar.-Semuarakyat Malaysia dikehendakibekerjasamamempertahankannegaradaripadaancamanluar (RELA,Wataniah)-Keselamatan orang bukan Islam ( khususnyaYahudi)terjaminselagimerekamematuhiperlembagaanMadinah-Keselamatanwarganegaradanwargaasing yang berada di Malaysia terjaminmerekamematuhiundang-undangdanperlembagaan Malaysia.(mana-mana yang munasabah )4. Langkah-langkahkearahmenjayakankonsep1Malaysia masyarakat Malaysia.-Mengukuhkanperpaduanrakyat- MerealisasikanWawasan 2020- MerealsasikanFalsafahPendidikan Negara 15 markah- Meningkatkanmutupendidikan
 • - MBMBI- MenghayatiRukun Negara- MenghayatiPerlembagaan Malaysia- Pendidikansepanjanghayat- Mengukuhkanjatidiri- Menerapkanintegriti- Memperkasakansekolahwawasan- Program LatihanKhidmat Negara (PLKN)- Menghormati agama lain- Menjadikanmindarakyatkelaspertama- Mana-manajawapan yang munasabah5. Kejayaan Malaysia.-Kestabilanpolitik 10 markah-Kemajuanpendidikan-Kebebasanberagama-Kebebasanmengamalkankebudayaanpelbagaikaum(Mana-mana yang munasabah)6.Cabaran danlangkah:Cabaran : 5 markah-Masalahperpaduan-Persainganekonomidunia-Kekurangantenagamahir-Masalahkemiskinan-Ancamandadah-Penyalahgunaanlamansesawang-Kemasukan orang asing-Ancamanliberalisme Barat-KeruntuhanakhlakLangkah : 5 markah-Memperkukuhkanperpaduanrakyat-Meningkatkankerjasama_Mengamalkantoleransi-Hormat-menghormati-Menjayakankonsep 1Malaysia(Mana-mana yang munasabah)7. Nilai-nilaidaripadaaspekperpaduankaum-MemanfaatkankurniaanTuhan-Mengekalkantradisi-Beranimenghadapicabaran 10 markah-Bersatupadu-Bekerjasama-Hormat-menghormati-Toleransi-Jatidiri-Berdayasaing-Beranimempertahankannegara-Menghormati lambing negara-Banggasebagairakyat Malaysia
 • (mana-mana yang munasabah) 8.Iktibar-Pengetahuan yang diperoleh-Kepadadiri,bangsadan Negara 5 markah-Harapanuntukmasadepanekonomi Malaysia yanglebihcemerlang.