Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan Kertas 2. Trial MRSM 2016

512 views

Published on

Trial MRSM 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Soalan Kertas 2. Trial MRSM 2016

 1. 1. Nama: SULIT 1249t2 Sejarah Kertas 2 September 2016 2Yz jam Kelas: L249t2 MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKHIR STJIL PEIDIDIKAN MRSM 2016l- rd a SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit t. JANGAN BUKA KERTAS SOALAN Kertas soalan ini mengandungi dlua bahagian: Bahagian Adan Bahagian B. Jowab semua soalandalamBahagian A dan tiga soalan dalam Bahagian B. Jawapan Bahagian A. hendaklah ditulis di dalam ruong yang disediakan dalam kertas soalctn. Jav,apan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertas jawapan berasingan yang disediaknn. Kertas soalqn ini hendaklah diikat dan dihantar bersama dengan kertas jawapan Bahagian B. TNI SEHINGGA DIBERITAHU 2. 3. 4. 5. Bahagian Soalan Markah A 1 2 J 4 B 5 6 7 8 9 10 1l Jumlah Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan I halaman tidak bercetak [Lihat sebelah SULIT124912 @zoto uat clptaBahagian Pendidikan Menengah MARA
 2. 2. SULIT 2 Bahagian A 140 markah) Jawab semua soalan 1 Jadual lnrenuqiukkan perkembangan Tarnadun China. Jadual 1 (a) Narnakan dinasti yang terdapat dalam tarnadun berku: (i) Tarnadm Hwang Ho 1249t2 Tarnadm Awal Peningftatan Tamadun Tamadur Hwang Ho Q20s -256Sr0 Tarnadun China (22r SM-191lM) ll markahl (ii) Tamadun China fl morkahl (b) Jelaskan swnbangan kedua-dua tarnadur tersebrfr dalam bidang pertanian- p markahl @ Apakah cabaran yang dhadapi oleh Malaysia ufuk rnenjadi sebuah negara rnaju dalam industi pertanian? 13 markahl 124912 @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan l&nengah MARA SULIT
 3. 3. il& l- rd U) 1249t2 (d) Kenprferian Perknian dan Irdustri Asas Tani telah nrnperkenalkan slogan oPertanian adahh perniagaan'. Apakah usaha arda bagi merealisaskan sbgan tersebr.il? 13 markahl [Lftat halaman sebelah STTLIT t 124912 @2016IIak Cipta Bahagian Pendidikan l&nengah MARA
 4. 4. SULIT 1249t2 2 Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah bemarla sehpas kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah padatahrn 750 Masilri (a) Nanskan khalifih ker{aan Bani Abbasiyalr ll markahl (b) Nyatakan sunrbangan kerajaan Bani Abbasiah dahm bidang keikrn:an {3 markah} {c) Apakah pengajaran yang dapat diperoleh daripada kegemilangan bidang keihsan kerajaan Bani Abbasiyah? [3 markah] (e) Manpukah Malaysia nnr{adi hab perdirtftan dmb? Berkan pendapat anda. 13 markah) *,i n49n @2016IIak Cipta Bahagian Pendidikan lllnergah MARA strl,m
 5. 5. SULIT 1249t2 3 Jadual 2 berkaitan perjr.rangan peminpin terrpatan nrenersang peqiajah Nama Tempat Tokoh Sungai Skrang, Sarawak x Pasir PutelU Kelantan Y Jadual 2 (a) Siapakah tokoh berkut: (Dx (ii) Y Q markahl (b) Nyatakan kejayaan perjuangan rnereka pada peringkat awal penentangan. (D Tokoh X : l1 markahl (ii) Tokoh Y : ll markah) (c) sebagai seorang peminpirL apakah langkah yang boleh diambil bag nrenpertahankan kedaulatan negara? [3 markah] [Lftat halaman sebelah n49n @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan 1rbnengah MARA SLjLff
 6. 6. sul,rr 6 12491?- (d) Semangat patiotisme dahm kalangan rnasyarakat semakin hxfur. Berkan hujah arda. l3 markah) | :lr t249n @2016Irak Cipta Behagian Pendidlken lvbuengah MARA SULTT
 7. 7. SULIT 4 (a) Senaraftan dua ciri 7 r249t2 negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. (r) . .. B markahl (b) Nyatakan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih diarnalkan di negara kita sehingga hari ini ? B markalfi (c) Jelaskan kepentingan irstitusi beraja dalam sistem pernerintahan di Malaysia. [3 markah] (d) Mengapakah warisan Kesultanan Melayu Melaka perhr dipertahankan? 13 markahl [Lilrat hahman sebehh :ll 1249n @2015 Hak Cipta Bahagian Pendidikan lWnengah I{ARA SULTT
 8. 8. SULIT 8 Bahagian B 160 markahl Jawab ttga soalan sahaja daripada bahagian ini. Sistem demokrasi yang diperkenalkan di Athens lebilr kurang 3000 tahun diamalkan oleh hampir kebanyakan negara pada hari ini (a) Apakah maksud derpkrasi ? (b) Terangkan ciri"ciri sistem penrerintahan denrokrasi di Athers. (c) (i) Jelaskan sistem demokrasi yang diarnalkan di Malaysia. 1249t2 dahulu telah [4 markah] 14 markahl 16 markahl (i| Ciri-ciri kepinpinan yang unggul penting dalam pentadbiran sesebuah negara. Berikan perlelasan anda. 16 markahl Kedatangan Islam memberi kesan kepada pembangr-rnan sosioekonomi masyarakat di Tanah Melayu sebelum peqjajahan Barat. (a) Nyatakan pengan:h lslam dalam aktiviti perdagangan di Melaka. 14 markahf (b) (i) Jelaskan peraturan cr:kai yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. 14 markahl (ii) Apakah kepentingan cukai kepada pembangunan negara kita? 16 markahl @ Sebagai rakyat Malaysia, beri saranan anda untuk nrenyokong kestabilan nilai fftsta wang negara kita. [6 markah] 1249D @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan l&nengah MARA ST]LIT
 9. 9. SULIT 1249t2 [4 markah] 14 markahl 14 markahf 14 markahl ZanarL Renaissance berkembang sekitar abad ke-14 sehingga abad ke-17 di Eropatr. (c) (, Terangkan sunbangan zanlan Renaissance dalam rnernajr.rkan kehidr-pan manusia sehingga kini 16 markah) (ir) Ralcyat Malaysia raajar nrencontohi kegemilangat zan:rrn Renaissance di Eropalr. Berkan ulasan anda. 16 markahl Perkembangan nasionalisnrc di Asia Tenggara pada abad ke-19 dapat dfoahagil<an kepada dua tahap. (a) Jelaskan ciri-ciri perjuangan nasionalisme tatrap pertarna dan tahap kedua. [6 markah] (a) Jelaskan konsep Renaissance ? O) Jelaskan sebab-sebab zanwn Renaissance berrnrla di Itali. @ Terangkan perjuangan tokoh berftrl: (D Jose Rizal di Filbina. (0 Raden Adjeng Kartini di Indonesia (c) Mengapakah perjuangan nasionalis Asia Tenggara wajar dicontohi oleh generasi masa kini? 16 markah) Ii [Lilrat halarnan sebelah s{rl,rrn49n @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan l&nengah MARA
 10. 10. SULIT 1249t2 Gambar 2 rrrenunjukkan peristiwa penentangan Malayan Union di Tanah Melayu pada tahur 1946. Gambar 2 Ceritakan peristiwa yang berkaitan gambar terseb$. 14 markahl Terangkan tindakan orang Melayu menentang Mdayan Union [8 markah] Pada pandangan anda, apakah yang boleh diteladani daripada peristiwa penentangan Malayan Union? [8 markah] 10 9. (a) (b) (c) 1249n @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan tr&nengah MARA ST]LIT
 11. 11. SULIT L249t2 10 Rajah 3 rnenunjukkan ftmcangan pernbargunan ekonomi rrcgara yang dilaksanakan dari tahrn 1956 hingga 1990. 11 Rancangan Pembangunan Tahap Pertama t956-t970 Rancangan Pembangunan Tahap Kedura l97l-1990 Jelaskan program pembangrman ekonomi yang dilaksanakan pada Tahap Pertarna. l8 markah] Terang!<an perkembangan sektor perirdrntian dalam Rarrcangan Pembangunan Ekonomi Tahap Kedua. 16 markahl (c) Sebagai rakyat Malaysia, apakah peranan anda urtr:k rnerEftomersialkan produk ten:patan agar manpu bersaing di peringkat antarabangsa? 16 markahl Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah dihrbutkan pada 8 Ogos 1967. (a) Apakah matJamat penubr.rhan ASEAN. 14 markahl (b) Jelaskan fredah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota ASEAN. 14 markahl (c) (i) Terangkan cabaran ASEAN dalam nrengekalkan kesejahteraan serantau 16 markah) (ii) Bagairnanakah sernangat setiakawan dalam perhrbr:tran serarfiau dapat diperkr.rkuhkan? Berikan pendapat anda. [6 markah] KERTAS SOALAII TAMAT (a) (b) i1 I I Rancangan Pembangunan Lirna Tahn 124912 @2016 Hak Cipta Bahagian Pendidikan l4enengah MARA ST]LIT

×