Accés assistència sanitària població vulnerable

155 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
155
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Accés assistència sanitària població vulnerable

 1. 1. ACCÉS EFECTIU AL’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DELA CIUTADANIA VULNERABLE ACATALUNYADra. Elvira Méndez. Directora General.Associació Salut i FamíliaJornada “Accés a l’Assistència Sanitària i Respecte alsDrets Bàsics de la Població Vulnerable a Catalunya”.Barcelona, 18 de Juny 2013.
 2. 2. ÍÍNDEXNDEX● Canvis legals en els drets d’accés al’assistència sanitària pública a Espanya.● Mesures a favor de mantenir l’accés universala l’assistència sanitària pública a Catalunya.● Implementació de les mesures a favor demantenir l’accés universal a l’assistènciasanitària pública a Catalunya.● Conclusions.● Recomanacions.
 3. 3. CANVIS LEGALS EN ELS DRETSCANVIS LEGALS EN ELS DRETSDD’’ACCACCÉÉS A LS A L’’ASSISTASSISTÈÈNCIA SANITNCIA SANITÀÀRIARIAPPÚÚBLICA A ESPANYA (I)BLICA A ESPANYA (I)● El Reial-Decret Llei 16/2012 de 20 d’Abril deMesures Urgents per Garantir la Sostenibilitatdel Sistema Nacional de Salut va disposar alseu capítol 1, Article 1, el següent: ““LaLaasistenciaasistencia sanitariasanitaria enen EspaEspaññaa, con, con cargocargo aafondosfondos ppúúblicosblicos, a trav, a travéés del Sistemas del SistemaNacional deNacional de SaludSalud, se, se garantizargarantizaráá aa aquellasaquellaspersonaspersonas que ostenten laque ostenten la condicicondicióónn dedeaseguradoasegurado al Sistema deal Sistema de SeguridadSeguridad SocialSocial””.Posteriorment el Reial-Decret 1192/2012 de 3d’Agost va regular la condició d’assegurat i debeneficiari del Sistema de Seguretat Social aefectes de l’assistència sanitària pública aEspanya.
 4. 4. CANVIS LEGALS EN ELS DRETS DCANVIS LEGALS EN ELS DRETS D’’ACCACCÉÉSS● Arran d’aquests canvis legals a Espanya esdelimiten els col·lectius de població queromandran sense possibilitat d’accés al’assistència sanitària pública gratuïta.● Els obstacles d’accés es concentrenprincipalment a la població estrangeraprocedent de tercers països no comunitarisque actualment no té autorització de residència aEspanya i s’estenen a tots aquells que hi són arisc de perdre l’autorització de residència altrobar-se en una situació d’atur de llarga duradaque pot comportar la baixa com assegurats delSistema de Seguretat Social.
 5. 5. ● En compliment de les ConvencionsInternacionals s’assegura l’accéssense restriccions a l’assistènciasanitària als menors i les donesembarassades amb independènciadel seu origen i situació administrativa.CANVIS LEGALS EN ELS DRETS DCANVIS LEGALS EN ELS DRETS D’’ACCACCÉÉSS
 6. 6. CANVIS LEGALS EN ELS DRETS DCANVIS LEGALS EN ELS DRETS D’’ACCACCÉÉSS● Els grups de població estrangera més afectats perles restriccions d’accés són els següents:– Persones adultes en situació administrativa d’irregularitat.– Persones adultes empadronats i actualment en possessiód’una targeta sanitària que no hi tenen autorització deresidència.– Persones adultes en possessió d’una targeta sanitàriaamb una primera autorització de residència i en atur dellarga durada.– Persones adultes, especialment mestresses de casareagrupades pel seu marit, actualment en possessió d’unatargeta sanitària que poden perdre l’autorització deresidència aparellada a la del seu marit.
 7. 7. CANVIS LEGALS EN ELS DRETS DCANVIS LEGALS EN ELS DRETS D’’ACCACCÉÉSSLA REFORMA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PROMOGUDAPEL GOVERN DE L’ESTAT – posteriorment convalidada alCongreso de los Diputados – SUPOSA:● El desballestament de la cobertura pública iuniversal en salut.● La fragmentació dels nivells d’accés a l’assistènciasanitària en funció de l’origen i de la situació comassegurats o beneficiaris del Sistema de SeguretatSocial.● La inequitat, legalment instituïda, en l’accés al’assistència sanitària d’aquelles persones icol·lectius que hi presenten els factors de produccióde salut més adversos.
 8. 8. MESURES A FAVOR DE MANTENIRL’ACCÉS UNIVERSAL A L’ASSISTÈNCIASANITÀRIA PÚBLICA A CATALUNYAEl Servei Català de la Salut va establir elproppassat 30 d’Agost de 2012 laInstrucció 10/2012 “Accés al’assistència sanitària de coberturapública del CATSALUT als ciutadansestrangers empadronats a Catalunyaque no tenen la condició d’asseguratso beneficiaris del Sistema Nacional deSalut” detallant els procediments quehauran de seguir:
 9. 9. MESURES A FAVOR DE MANTENIR L’ACCÉS● Els estrangers titulars del dret a l’atenciósanitària del CatSalut acreditats al registrecentral de persones assegurades delCatSalut fins al 31 d’Agost de 2012 quedeixin de tenir la condició d’assegurats obeneficiaris del Sistema Nacional de Salut.● Els estrangers que sol·licitin per primer copl’accés a l’assistència sanitària de coberturapública del CatSalut.
 10. 10. IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES A FAVOR DEMANTENIR L’ACCÉS UNIVERSAL A L’ASSISTÈNCIASANITÀRIA PÚBLICA A CATALUNYAActors principals● CatSalut. Direcció d’Atenció alCiutadà. Regió Sanitària de Barcelona.● Associació Salut i Família. Servei “Decompatriota a compatriota”.● Consell Municipal d’Immigració del’Ajuntament de Barcelona (ONGd’immigrants i socials).
 11. 11. IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES A FAVORDE MANTENIR L’ACCÉS UNIVERSALPUNTS FORTSPUNTS FORTS● Informaciócompartida entreactors principals.● Comunicació fluidaentre actorsprincipals.● Voluntat de mantenirel tracte equitatiu.● Resolució de casosindividuals.PUNTS FEBLESPUNTS FEBLES● Facturació en Serveisd’Urgències.● Tractament malaltiesinfeccioses abans de3 mesosempadronament.● Malalts greus i TSInivell II.● Empadronamentsense domicili.
 12. 12. CONCLUSIONSLa cooperació institucional entre CatSalut,Associació Salut i Família i Consell Municipald’Immigració per tal de mantenir l’accés de laciutadania vulnerable a l’assistència sanitària:● Permet sostenir la voluntat institucional d’equitat.● Fa que la informació sobre les fortaleses i lesmancances circuli amb transparència.● Contribueix a la detecció de les àreesproblemàtiques.● Afavoreix la resolució positiva dels casosindividuals.● Fa possible encetar millores.
 13. 13. RECOMANACIONS• Cal garantir que les dones embarassades iels menors siguin inclosos d’entrada alsistema sanitari i amb posterioritat al’assistència normalitzada es podria fer latramitació administrativa que pertoqui.• Cal eixamplar la cooperació institucional anous actors pel que fa a la problemàtica del’empadronament (Federació i Associacióde Municipis de Catalunya).• Cal vetllar per a que la gestió dels casosindividuals així com dels dubtes i incidèncieses mantingui en nivells de qualitat elevats iconsistents.
 14. 14. Gràcies per la seva atenció !!E.mail: emendez@saludyfamilia.esWeb: www.saludyfamilia.es

×