Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Llei de Salut Pública de Catalunya

Resum de les millores aportades per la llei de salut pública de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya el 14 d’octubre 2009 per unanimitat

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

La Llei de Salut Pública de Catalunya

  1. 1. La Llei de Salut Pública de Catalunya<br />
  2. 2. Llei de Salut Pública de Catalunya<br />El 14 d’octubre del 2009, el Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat dels grups el projecte de llei de Salut Pública de Catalunya.<br />Després de la llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, l’aprovació de la llei de Salut Pública de Catalunya és la consolidació del model sanitari català que estava esperant la seva reforma des de la situació predemocràtica.  <br />Ara és l’hora de completar els deures.<br />
  3. 3. Llei de Salut Pública de Catalunya<br />Què permet la Llei?<br />Reconeix la importància de l’acció interdepartamental i intersectorial per a promoure i protegir la salut i prevenir la malaltia.<br /> Treballar contra les desigualtats<br /> Crear l’Agència de Pública de Catalunya, com a òrgan executiu, governat conjuntament per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments.<br />
  4. 4. Llei de Salut Pública de Catalunya<br /> Una llei en positiu:enfortir els recursos físics, mentals i socials,  individuals i col·lectius per potenciar la salut, i reduir els riscos per la salut (ambientals, socials,  estils de vida...)<br /> Una llei innovadora: incorpora les visions més modernes de l’abordatge de la salut, amb el compromís intersectorial des del conjunt de les polítiques públiques, i no només l’acció del sistema sanitari<br /> Una llei integradora: enforteix el lideratge i l’autoritat de la salut pública a través de la creació de la figura del Secretari de Salut Pública.<br /> Una llei que desplega drets i deures dels ciutadans i de la comunitat: envers la seva salut, fent tangibles les prestacions de SP,  tant de promoció i de prevenció, com de protecció i de vigilància de la salut. <br />
  5. 5. Llei de Salut Pública de Catalunya<br /> A més de revertir en una millora de la salut individual i col·lectiva de la població i en la millora de la qualitat de vida, també suposen un estalvi considerable a llarg termini doncs cada euro invertit en accions de salut pública és 50 vegades més productiu en termes de salut que l’assistència sanitària a la malaltia, revertint en un major creixement econòmic i, per tant, en l’enfortiment de la sostenibilitat financera del sistemes de salut i benestar.<br /> La llei permetrà treballar de forma eficient contra les desigualtats que es produeixin en matèria de salut per raó de gènere, classe social i grup ètnic. La llei permetrà donar respostes a aquestes situacions de desnivell, especialment en el cas de les dones i d’aquelles poblacions més vulnerables, a l’entorn de les quals es concentren els riscos per a la salut i els problemes associats.<br /> La norma també ha estat pensada per donar resposta als nous reptes plantejats per la globalització com el canvi climàtic, o les diverses crisis de salut pública a nivell internacional que s’ha produït en els darrers anys, com la malaltia  de les vaques boges, o el risc de pandèmia gripal.<br /> En el seu àmbit d’actuació la llei també inclou la salut laboral i la medioambiental, dos àmbits de gran impacte poblacional i que requereixen d’una visió de salut pública per garantir la plena efectivitat del sistema sanitari.<br />
  6. 6. Llei de Salut Pública de Catalunya<br /> La Llei de SP és, per tant,  una llei modernitzadora, a través de la creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya,  un ens públic governat per la Generalitat i pels Ajuntaments, orientat al suport a les funcions polítiques i d’autoritat de la SP i a l’execució integrada, resolutiva i eficientde les funcions i serveis essencials de la SP, amb especial orientació al territori i a la comunitat.<br /> Aquesta llei suposa també un recolzament clau del Pla d’Innovació de l’Atenció Primària i Salut Comunitària, recentment aprovat, en la mesura en que s’articula de manera respectuosa i fluida amb els nivells de governança (presència en el GTS), de compra de serveis (contracte programa amb el SCS) i de provisió (coordinació amb la diversitat de proveïdors municipals i comunitaris), garantint la longitudinalitat de l’atenció de salut: des de la protecció a l’assistència passant per la promoció dels estils de vida saludable i la prevenció de la malaltia.<br />
  7. 7. Llei de Salut Pública de Catalunya<br />CONCLUSIÓ<br />Estem davant d’un llei progressista i transformadora, la primera llei de Salut Pública de l’Estat espanyol que incorpora les tendències internacionals més innovadores, que posa la salut com un element clau de l’agenda política,  i que permetrà respondre a les noves necessitats “glocals” (global-local),  garantint prestacions individuals i col·lectives, per generar confiança i seguretat en la ciutadania i en els agents econòmics i socials.  <br />

×