Unesco

767 views

Published on

Prueba de subida de un power point

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
767
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unesco

 1. 1. EL MODEL D’ATENCIÓA LA IVE EN CATALUNYA 3 DE FEBRER DE 2012 V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA DECLARACIÓ NUNIVERSAL SOBRE BIOÉ TICA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LA UNESCO “ EL ABORTO Y LA OBJECIÓ DE CONCIENCIA” N 1
 2. 2. Índex1. El model català de salut2. Antecedents del model d’atenció a la IVE en Cataluñ a3. Nou marc normatiu4. Consideracions sobre la objecció de consciè ncia5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals. • Població a la qual s’adreç a • Dispositius sanitaris implicats i cartera de serveis • Tipus d’atenció • Procediment general d’atenció • IVE a petició de la dona • IVE per causes mè diques • Atenció en cas de situació durgè ncia i en cas de complicacions posteriors a la realització de la IVE • Actuacions en l’àmbit de l’educació , la promoció i la prevenció en salut sexual i reproductiva. 2Departament de Salut
 3. 3. 1. El model català de salut • Cobertura universal • Finanç ament públic del servei • Equitat en l’accé s • Continuï tat de l’atenció • Integració i coordinació • Separació de la compra i la planificació de la provisió • Descentralització 3Departament de Salut
 4. 4. 1. El model català de salut. Organització HOSPITALS C EMERGÈNCIES H1 H2 H3 I U T UNITATS ASSIR A CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA SOCIOSANITARI D A N S SALUT MENTAL 4Departament de Salut
 5. 5. 1. El model català de salut. Distribució de funcions Parlament Assigna pressupost Finanç ament Fa el Pla de salut, Recursos / Objectius transfereix recursos Departament de Salut econò mics i elabora plans Assegurament Servei Català de Garantitza l’assistè ncia (Compra de serveis) la Salut Provisió Xarxa de proveï dors Proveeixen els serveis 5Departament de Salut
 6. 6. 1. El model català de salut. Les Regions Sanitàries 6Departament de Salut
 7. 7. 1. El model català de salut: Diagrama general Assegurament Provisió de serveis INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT C SERVEI CATALÀ 20% I DE LA SALUT 100% U T XHUP A PROVEÏ DORS D CONCERTATS 70% A N S ASSEGURANÇA SUPLEMENTÀRIA 20% CENTRES PRIVATS 10% 7Departament de Salut
 8. 8. 2. Antecedents del model d’atenció a la IVE en Catalunya •Despenalització de determinats supòsits •Atenció majoritàriament en centres privats •Atenció en centres hospitalaris públics dels casosamb diagnòstic de causa mèdica materna o fetal 8Departament de Salut
 9. 9. 3. Nou marc normatiuLlei 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva ide la interrupció voluntària de l’embaràs•Títol I . De la salut sexual i reproductiva•Títol II. De la interrupció voluntària de lembaràs •Art. 14. Interrupció de l’embaràs a petició de la dona. Dins de les primeres 14 setmanes de gestació •Art. 15. Interrupció de l’embaràs per causes mèdiques a)que no superin les 22 setmanes de gestació. Greu risc per la vida o salut de la dona embarassada (dictamen 1 metge especialista ) b)Que no superi les 22 setmanes de gestació. Risc de greus anomalies en el fetus. (dictamen 2 metges especialistes ) c)Anomalies fetals incompatibles amb la vida ( dictamen 1 metge especialista) Malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic. Comitè clínic 9Departament de Salut
 10. 10. 3. Nou marc normatiuLa Llei pretén adequar el marc normatiu al consens de lacomunitat internacional, actualitzant les polítiques públiques i laincorporació de nous serveis d’atenció a la salut sexual ireproductiva. • Educació sexual adequada • Millora en l’accés als mètodes contraceptius • Disponibilitat de programes i serveis de salut sexual i reproductivaL’aplicació de la nova Llei suposa ampliació de la carterade serveis en els terminis i supòsits establerts a la Lleiorgànica 2/2010 10Departament de Salut
 11. 11. CARTERA DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DE LA IVE • Interrupció de l’embaràs a petició de la dona fins les catorze setmanes de gestació • Interrupció de l’embaràs per causa mèdica – quan no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació • causa materna. Greu risc per la vida o la salut de l’embarassada • causa fetal. Risc de greus anomalies en el fetus – quan se superin les vint-i-dues setmanes de gestació • causa fetal – Anomalia fetal incompatible amb la vida – Malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic. Comitè clínic 11 Departament de Salut
 12. 12. 4. Consideracions sobre l’objecció de consciència Llei orgànica 2/2010 •Art. 19 Els professionals sanitaris directament implicats en la interrupció voluntària de l’embaràs tenen el dret d’exercir l’objecció de consciència sense que l’accés i la qualitat assistencial de la prestació puguin resultar menyscabades per lexercici de l’objecció de consciència Constitució Espanyola •Art. 16 Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per al manteniment de l’ordre públic protegit per la llei. 12 Departament de Salut
 13. 13. 4. Consideracions sobre l’objecció de consciència Estatut d’Autonomia de Catalunya. •Art. 41.5 Els poders públics, en l’àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual 13 Departament de Salut
 14. 14. 4. Consideracions sobre l’objecció de consciència . •L’atenció és un deure •L’objecció té caràcter individual •Objecció dels directament implicats •L’objecció és específica •L’objecció pot ser sobrevinguda •L’objecció manifestada amb antelació •L’obligació de no abandonament •L’objecció és pública i privada Canal Salut 14 Departament de Salut
 15. 15. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals• El model d’atenció a la IVE s’organitza en base al temps de gestació en el qual es genera la demanda• Els terminis inclosos venen determinats per la normativa legal actual ( Llei orgànica 2/2010)• Les actuacions que es proposen al model d’atenció garanteixen l’oferta de la prestació al sistema sanitari integral d’utilització pública a Catalunya• Els serveis inclosos en la prestació es representen segons setmanes de gestació i causa que motiva la IVE 15 Departament de Salut
 16. 16. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals •Població a la qual s’adreça •Dones amb dret a les prestacions bàsiques de la cartera de serveis sanitaris •Dispositius sanitaris implicats •Unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) •Equips d’atenció primària •Els centres durgència d’AP •Els hospitals de la XHUP •Les clíniques contractades per la realització de la IVE •Els centres on es realitzin activitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva adreçades a la població jove, amb contracte o conveni amb el CatSalut 16 Departament de Salut
 17. 17. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals •Cartera de serveis 17 Departament de Salut
 18. 18. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals •Cartera de serveis 18 Departament de Salut
 19. 19. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals •Cartera de serveis 19 Departament de Salut
 20. 20. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals. •Tipus d’atenció •Procediment general d’atenció. Sol·licitud d’IVE amb càrrec al CatSalut •Atenció a la demanda i derivació ASSIR o centres autoritzats per la derivació •Visita específica d’acollida a la sol·licitud d’atenció •Informació d’acord amb art. 17.1 de la Llei orgànica 2/2010 •IVE a petició de la dona, art. 14, informació i entrega de sobre, període de 3 dies de reflexió, programació visita segons continuació embaràs o IVE •Derivació, a centre autoritzat per la realització IVE •Programació visita posterior. Consell contraceptiu , promoció i prevenció en salut sexual 20 Departament de Salut
 21. 21. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals. •Tipus d’atenció •IVE a petició de la dona . Art. 14 •Prestació en cas d’IVE farmacològica: informació prèvia, consentiment informat, realització IVE d’acord amb les recomanacions establertes al Protocol per la IVE farmacològica, atenció posterior d’acord a l’evolució del cas •Prestació en cas d’IVE quirúrgica : informació prèvia, consentiment informat, realització IVE amb mètodes quirúrgics, atenció posterior d’acord a l’evolució del cas 21 Departament de Salut
 22. 22. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals. •Tipus d’atenció •IVE per causes mèdiques. Art. 15 a) i b) •Diagnòstic de la causa mèdica, tant materna com fetal, la informació prèvia, en cas de causa fetal es donarà la informació específica en sobre tancat, consentiment informat, la realització de la IVE en els hospitals de la xarxa pública o en les clíniques contractades , l’atenció posterior incloent-hi el control, seguiment i l’atenció a les situacions d’urgència i les complicacions que se’n puguin derivar. 22 Departament de Salut
 23. 23. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals. •Tipus d’atenció •IVE per causes mèdiques. Art. 15 c) •Diagnòstic de la causa mèdica, informació prèvia al consentiment, les proves diagnòstiques, els dictàmens corresponents, el consentiment informat, la realització de la IVE i l’atenció posterior incloent-hi el control, seguiment i l’atenció a les situacions d’urgència i les complicacions que se’n puguin derivar. •El servei sanitari que detecta la causa mèdica atendrà a la dona i la derivarà preferentment a un hospital de la XHUP . En cas de detecció en el fetus d’una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic es sol·licitarà l’emissió del dictamen preceptiu del Comitè clínic 23 Departament de Salut
 24. 24. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals. •Tipus d’atenció •IVE per causes mèdiques. Art. 15 c) Circuït Comitè clínic 24 Departament de Salut
 25. 25. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals. •Tipus d’atenció •Atenció en cas de situació d’urgència i en cas de complicacionsposteriors a la realització de la IVE •En cas que es presenti una situació durgència i es requereixi d’un nivell d’atenció més especialitzat, es traslladarà a la dona des del centre a l’hospital de referència de nivell superior d’acord amb el que prevegi el protocol de coordinació entre els dispositius assistencials •En cas de complicacions posteriors a la realització de la IVE, s’atendrà la situació a l’hospital de referència del lloc on es trobi la dona. Si la complicació requereix d’un nivell més especialitzat es traslladarà a la dona. 25 Departament de Salut
 26. 26. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. Consideracions generals. •Tipus d’atenció •Actuacions en l’àmbit de l’educació, la promoció i la prevenció en salutsexual i reproductiva •El procés d’atenció a la IVE representa una oportunitat per treballar en l’àmbit de l’educació, la promoció i la prevenció en salut sexual i reproductiva •Incidència especial en la informació relativa a l’anticoncepció, la prevenció d’infeccions de transmissió sexual i la prevenció de futurs embarassos no desitjats. •S’haurà de trobar l’espai més adequat per oferir la informació necessària, que permeti a la dona l’accés a mètodes anticonceptius segurs i eficaços i que pugui disposar de la informació i dels coneixements necessaris per prendre les seves decisions i planificar la seva salut sexual i reproductiva. 26 Departament de Salut
 27. 27. 5. Model assistencial d’atenció a la IVE. •Actualment està pendent de la publicació de la instrucció del Servei Català de la Salut •L’oferta de IVE farmacològica està en procés d’implantació a través de les unitats ASSIR de Catalunya •S’ha contractat dues clíniques per la prestació de la IVE amb mètodes quirúrgics 27 Departament de Salut
 28. 28. MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ 28Departament de Salut

×