SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย สังคม แนะแนว
mind ครูยุพาพร ครูกชพร ครูนฤมล ครูยุพาพร ครูสังวร ครูยุพาพร
Mind Map คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาไทย เพิ่มเติม ชุมนุม
Brain in mind ครูยุพาพร ครูนฤมล ครูยุพาพร ครูยุพาพร ครูยุพาพร
Asean คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงาน(คอม) การงาน ลูกเสือ
Morning ครูยุพาพร ครูยุพาพร ครูนภา ครูยุพาพร ครูยุพาพร
Reading คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม
for fun ครูยุพาพร ครูยุพาพร ครูนภา ครูเก่งกล้า ครูยุพาพร ครูยุพาพร
Tumma ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม อังกฤษ ภาษาอาเซียน 15 ปี ICT
Sawasdee ครูจินดา ครูยุพาพร ครูสังวร ครูยุพาพร ครูยุพาพร ครูกชพร
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม ซ่อมเสริม ภาษาอาเซียน แนะแนว
mind ครูนภา ครูนภา ครูจินดา ครูจินดา ครูจินดา ครูนภา
Mind Map สังคม(ครูพระ เพิ่มเติม ศิลปะ ภาษาไทย การงาน(คอม) ชุมนุม
Brain in mind ครูนภา ครูจินดา ครูนฤมล ครูนภา ครูนภา
Asean คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ การงาน ซ่อมเสริม ลูกเสือ
Morning ครูนภา ครูนภา ครูนฤมล ครูจินดา ครูจินดา
Reading คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์
for fun ครูนภา ครูนภา ครูจินดา ครูนภา ครูเก่งกล้า ครูนภา
Tumma คณิตศาสตร์ สุขศึกษา อังกฤษ วิทยาศาสตร์ 15 ปี ICT ภาษาไทย
Sawasdee ครูนภา ครูกชพร ครูนภา ครูนภา ครูกชพร ครูนภา
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พัก10นาที
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การงาน(คอม) แนะแนว
mind ครูวารี ครูจินดา ครูนภา ครูวารี ครูวารี ครูวารี
Mind Map สังคม(ครูพระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เพิ่มเติม ชุมนุม
Brain in mind ครูวารี ครูวารี ครูนภา ครูวารี ครูวารี
Asean คณิตศาสตร์ การงาน สุขศึกษา อังกฤษ ภาษาไทย ลูกเสือ
Morning ครูวารี ครูวารี ครูกชพร ครูวารี ครูวารี
Reading คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ศิลปะ ภาษาอาเซียน พลศึกษา
for fun ครูวารี ครูวารี ครูวารี ครูนฤมล ครูวารี ครูเก่งกล้า
Tumma คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ 15 ปี ICT ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม
Sawasdee ครูวารี ครูวารี ครูนฤมล ครูกชพร ครูวารี ครูวารี
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service ซ่อมเสริมไทย พลศึกษา สังคม อังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
mind ครูประเทือง ครูเก่งกล้า ครูพระ ครูสุพัตรา ครูบุษบา ครูบุษบา
Mind Map คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริมคณิต ศิลปะ ศิลปะ ชุมนุม
Brain in mind ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง ครูนฤมล ครูนฤมล
Asean คณิตศาสตร์ การงาน(คอม) สังคม สุขศึกษา ภาษาอาเซียน ลูกเสือ
Morning ครูประเทือง ครูเก่งกล้า ครูประเทือง ครูกชพร ครูประเทือง
Reading 15 ปี ICT อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงาน เพิ่มเติม
for fun ครูเก่งกล้า ครูสุพัตรา ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง
Tumma คณิตศาสตร์ แนะแนว ซ่อมเสริมคณิต ภาษาไทย ภาษาไทย ประวัติศาสตร์
Sawasdee ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง ครูจินดา
เริ่มใช้ 17 มิย 56
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา ซ่อมเสริมไทย
mind ครูพระ ครูสุพัตรา ครูวัง ครูศศินกานต์ ครูเก่งกล้า ครูจินดา
Mind Map ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ซ่อมเสริมคณิต ชุมนุม
Brain in mind ครูศศินกานต์ ครูบุษบา ครูบุษบา ครูกชพร ครูจินดา
Asean คณิตศาสตร์ สังคม การงาน(คอม) ศิลปะ ศิลปะ ลูกเสือ
Morning ครูวัง ครูจินดา ครูเก่งกล้า ครูนฤมล ครูนฤมล
Reading การงาน คณิตศาสตร์ 15 ปี ICT อังกฤษ เพิ่มเติม ภาษาอาเซียน
for fun ครูจินดา ครูวัง ครูเก่งกล้า ครูสุพัตรา ครูจินดา ครูจินดา
Tumma คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย ซ่อมเสริมคณิตประวัติศาสตร์ แนะแนว
Sawasdee ครูวัง ครูศศินกานต์ ครูศศินกานต์ ครูจินดา ครูจินดา ครูบุษบา
เริ่มใช้ 17 มิย 56
พฤหัสบดี
ศุกร์
ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service คณิตศาสตร์ สังคม พลศึกษา สังคม ซ่อมเสริมไทย แนะแนว
mind ครูวัง ครูพระ ครูเก่งกล้า ครูวัง ครูวัง ครูวัง
Mind Map คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ประวัติศาสตร์ ซ่อมเสริมคณิต ภาษาไทย ชุมนุม
Brain in mind ครูวัง ครูกชพร ครูจินดา ครูวัง ครูศศินกานต์
Asean การงาน(คอม) ภาษาไทย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ลูกเสือ
Morning ครูเก่งกล้า ครูศศินกานต์ ครูศศินกานต์ ครูวัง ครูวัง
Reading อังกฤษ 15 ปี ICT คณิตศาสตร์ ภาษาอาเซียน ศิลปะ ศิลปะ
for fun ครูสุพัตรา ครูเก่งกล้า ครูวัง ครูวัง ครูนฤมล ครูนฤมล
Tumma อังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริมคณิต การงาน
Sawasdee ครูสุพัตรา ครูบุษบา ครูบุษบา ครูศศินกานต์ ครูวัง ครูวัง
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ศุกร์
ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พฤหัสบดี
พุธ
ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถม

More Related Content

Viewers also liked

แผนอาเซียน ป.1
แผนอาเซียน ป.1แผนอาเซียน ป.1
แผนอาเซียน ป.1sompriaw aums
 
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาparinya poungchan
 
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6singha_koy
 
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลางguest6e231b
 
1.หลักสูตรภาษาไทย
1.หลักสูตรภาษาไทย1.หลักสูตรภาษาไทย
1.หลักสูตรภาษาไทยnang_phy29
 
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้นInmylove Nupad
 

Viewers also liked (6)

แผนอาเซียน ป.1
แผนอาเซียน ป.1แผนอาเซียน ป.1
แผนอาเซียน ป.1
 
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
 
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
 
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
 
1.หลักสูตรภาษาไทย
1.หลักสูตรภาษาไทย1.หลักสูตรภาษาไทย
1.หลักสูตรภาษาไทย
 
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น
 

Similar to ตารางเรียน12556ประถม

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน57
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน57ตารางเรียนปรับพื้นฐาน57
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน57หนุ่ม ครูคอม
 
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555Nirut Uthatip
 
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลาย
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลายตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลาย
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลายmaliwan boonyen
 
ตารางเรียน2 2557
ตารางเรียน2 2557ตารางเรียน2 2557
ตารางเรียน2 2557CR King
 
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.5618คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56krupornpana55
 
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายPannipa Chaichana
 
ตารางสอนครู 2 2557 -003
ตารางสอนครู 2 2557 -003ตารางสอนครู 2 2557 -003
ตารางสอนครู 2 2557 -003Suriyawut Sisod
 
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557Suriyawut Sisod
 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557Suriyawut Sisod
 
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวงโรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวงWi Rut
 
สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556oraneehussem
 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557Ozzy Ozone
 

Similar to ตารางเรียน12556ประถม (15)

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน57
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน57ตารางเรียนปรับพื้นฐาน57
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน57
 
ตารางสอบ กลางภาค 2/2557
ตารางสอบ กลางภาค 2/2557 ตารางสอบ กลางภาค 2/2557
ตารางสอบ กลางภาค 2/2557
 
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
 
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลาย
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลายตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลาย
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลาย
 
ตารางเรียน2 2557
ตารางเรียน2 2557ตารางเรียน2 2557
ตารางเรียน2 2557
 
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.5618คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
18คู่มือวิชาการสำหรับนักเรียนภาค1 ปี 56 28 เม.ย.56
 
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
ตารางสอนครู 2 2557 -003
ตารางสอนครู 2 2557 -003ตารางสอนครู 2 2557 -003
ตารางสอนครู 2 2557 -003
 
รายชื่อครูวิพากษ์โครงงาน
รายชื่อครูวิพากษ์โครงงานรายชื่อครูวิพากษ์โครงงาน
รายชื่อครูวิพากษ์โครงงาน
 
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
 
6dfaf58369dcbcd321e94220ab97d3a5
6dfaf58369dcbcd321e94220ab97d3a56dfaf58369dcbcd321e94220ab97d3a5
6dfaf58369dcbcd321e94220ab97d3a5
 
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวงโรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
 
สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556สารสนเทศ 2556
สารสนเทศ 2556
 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 

ตารางเรียน12556ประถม

 • 1. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย สังคม แนะแนว mind ครูยุพาพร ครูกชพร ครูนฤมล ครูยุพาพร ครูสังวร ครูยุพาพร Mind Map คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาไทย เพิ่มเติม ชุมนุม Brain in mind ครูยุพาพร ครูนฤมล ครูยุพาพร ครูยุพาพร ครูยุพาพร Asean คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงาน(คอม) การงาน ลูกเสือ Morning ครูยุพาพร ครูยุพาพร ครูนภา ครูยุพาพร ครูยุพาพร Reading คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม for fun ครูยุพาพร ครูยุพาพร ครูนภา ครูเก่งกล้า ครูยุพาพร ครูยุพาพร Tumma ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม อังกฤษ ภาษาอาเซียน 15 ปี ICT Sawasdee ครูจินดา ครูยุพาพร ครูสังวร ครูยุพาพร ครูยุพาพร ครูกชพร เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที ศุกร์
 • 2. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม ซ่อมเสริม ภาษาอาเซียน แนะแนว mind ครูนภา ครูนภา ครูจินดา ครูจินดา ครูจินดา ครูนภา Mind Map สังคม(ครูพระ เพิ่มเติม ศิลปะ ภาษาไทย การงาน(คอม) ชุมนุม Brain in mind ครูนภา ครูจินดา ครูนฤมล ครูนภา ครูนภา Asean คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ การงาน ซ่อมเสริม ลูกเสือ Morning ครูนภา ครูนภา ครูนฤมล ครูจินดา ครูจินดา Reading คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์ for fun ครูนภา ครูนภา ครูจินดา ครูนภา ครูเก่งกล้า ครูนภา Tumma คณิตศาสตร์ สุขศึกษา อังกฤษ วิทยาศาสตร์ 15 ปี ICT ภาษาไทย Sawasdee ครูนภา ครูกชพร ครูนภา ครูนภา ครูกชพร ครูนภา เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พัก10นาที พฤหัสบดี ศุกร์
 • 3. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การงาน(คอม) แนะแนว mind ครูวารี ครูจินดา ครูนภา ครูวารี ครูวารี ครูวารี Mind Map สังคม(ครูพระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เพิ่มเติม ชุมนุม Brain in mind ครูวารี ครูวารี ครูนภา ครูวารี ครูวารี Asean คณิตศาสตร์ การงาน สุขศึกษา อังกฤษ ภาษาไทย ลูกเสือ Morning ครูวารี ครูวารี ครูกชพร ครูวารี ครูวารี Reading คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ศิลปะ ภาษาอาเซียน พลศึกษา for fun ครูวารี ครูวารี ครูวารี ครูนฤมล ครูวารี ครูเก่งกล้า Tumma คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ 15 ปี ICT ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม Sawasdee ครูวารี ครูวารี ครูนฤมล ครูกชพร ครูวารี ครูวารี เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 4. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service ซ่อมเสริมไทย พลศึกษา สังคม อังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ mind ครูประเทือง ครูเก่งกล้า ครูพระ ครูสุพัตรา ครูบุษบา ครูบุษบา Mind Map คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริมคณิต ศิลปะ ศิลปะ ชุมนุม Brain in mind ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง ครูนฤมล ครูนฤมล Asean คณิตศาสตร์ การงาน(คอม) สังคม สุขศึกษา ภาษาอาเซียน ลูกเสือ Morning ครูประเทือง ครูเก่งกล้า ครูประเทือง ครูกชพร ครูประเทือง Reading 15 ปี ICT อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงาน เพิ่มเติม for fun ครูเก่งกล้า ครูสุพัตรา ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง Tumma คณิตศาสตร์ แนะแนว ซ่อมเสริมคณิต ภาษาไทย ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ Sawasdee ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง ครูประเทือง ครูจินดา เริ่มใช้ 17 มิย 56 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
 • 5. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา ซ่อมเสริมไทย mind ครูพระ ครูสุพัตรา ครูวัง ครูศศินกานต์ ครูเก่งกล้า ครูจินดา Mind Map ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ซ่อมเสริมคณิต ชุมนุม Brain in mind ครูศศินกานต์ ครูบุษบา ครูบุษบา ครูกชพร ครูจินดา Asean คณิตศาสตร์ สังคม การงาน(คอม) ศิลปะ ศิลปะ ลูกเสือ Morning ครูวัง ครูจินดา ครูเก่งกล้า ครูนฤมล ครูนฤมล Reading การงาน คณิตศาสตร์ 15 ปี ICT อังกฤษ เพิ่มเติม ภาษาอาเซียน for fun ครูจินดา ครูวัง ครูเก่งกล้า ครูสุพัตรา ครูจินดา ครูจินดา Tumma คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย ซ่อมเสริมคณิตประวัติศาสตร์ แนะแนว Sawasdee ครูวัง ครูศศินกานต์ ครูศศินกานต์ ครูจินดา ครูจินดา ครูบุษบา เริ่มใช้ 17 มิย 56 พฤหัสบดี ศุกร์ ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ
 • 6. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service คณิตศาสตร์ สังคม พลศึกษา สังคม ซ่อมเสริมไทย แนะแนว mind ครูวัง ครูพระ ครูเก่งกล้า ครูวัง ครูวัง ครูวัง Mind Map คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ประวัติศาสตร์ ซ่อมเสริมคณิต ภาษาไทย ชุมนุม Brain in mind ครูวัง ครูกชพร ครูจินดา ครูวัง ครูศศินกานต์ Asean การงาน(คอม) ภาษาไทย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ลูกเสือ Morning ครูเก่งกล้า ครูศศินกานต์ ครูศศินกานต์ ครูวัง ครูวัง Reading อังกฤษ 15 ปี ICT คณิตศาสตร์ ภาษาอาเซียน ศิลปะ ศิลปะ for fun ครูสุพัตรา ครูเก่งกล้า ครูวัง ครูวัง ครูนฤมล ครูนฤมล Tumma อังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริมคณิต การงาน Sawasdee ครูสุพัตรา ครูบุษบา ครูบุษบา ครูศศินกานต์ ครูวัง ครูวัง เริ่มใช้ 17 มิย 56 ศุกร์ ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พฤหัสบดี พุธ