SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service คณิตศาสตร์ ภาษาไทย แนะแนว
mind ป.1 ป.1 ป.1
Mind Map คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย เพิ่มเติม ชุมนุม
Brain in mind ป.1 ป.1 ป.1 ป.1
Asean คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงาน(คอม) การงาน ลูกเสือ
Morning ป.1 ป.1 ป.1 ป.1 สารอง
Reading คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม
for fun ป.1 ป.1 ป.1 ป.1
Tumma คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาอาเซียน
Sawasdee ป.1 ป.1 ป.1
เริ่มใช้ 17 มิย 56
พักกลางวัน
พัก20นาที
ศุกร์
ตารางสอน ครูยุพาพร ปีการศึกษา 2556
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
พัก10นาที
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แนะแนว
mind ป.2 ป.2 ป.3 ป.2
Mind Map สังคม(ครูพระ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การงาน(คอม) ชุมนุม
Brain in mind ป.2 ป.3 ป.2 ป.2
Asean คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ลูกเสือ
Morning ป.2 ป.2 ป.1 สารอง
Reading คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
for fun ป.2 ป.2 ป.1 ป.2 ป.2
Tumma คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
Sawasdee ป.2 ป.2 ป.2 ป.2
เริ่มใช้ 17 มิย 56
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
ตารางสอน ครูนภา ปีการศึกษา 2556
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงาน(คอม) แนะแนว
mind ป.3 ป.3 ป.3 ป.3
Mind Map สังคม(ครูพระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เพิ่มเติม ชุมนุม
Brain in mind ป.3 ป.3 ป.3 ป.3
Asean คณิตศาสตร์ การงาน อังกฤษ ภาษาไทย ลูกเสือ
Morning ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 สารอง
Reading คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอาเซียน
for fun ป.3 ป.3 ป.3 ป.3
Tumma คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม
Sawasdee ป.3 ป.3 ป.3 ป.3
เริ่มใช้ 17 มิย 56
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
ตารางสอน ครูวารี ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service ซ่อมเสริมไทย
mind ป.4
Mind Map คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริมคณิต ชุมนุม
Brain in mind ป.4 ป.4 ป.4
Asean คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาอาเซียน ลูกเสือ
Morning ป.4 ป.4 ป.4 สามัญ
Reading ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงาน เพิ่มเติม
for fun ป.4 ป.4 ป.4 ป.4
Tumma คณิตศาสตร์ แนะแนว ซ่อมเสริมคณิต ภาษาไทย ภาษาไทย
Sawasdee ป.4 ป.4 ป.4 ป.4 ป.4
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูประเทือง ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service ประวัติศาสตร์ สังคม ซ่อมเสริม ภาษาอาเซียน ซ่อมเสริมไทย
mind ป.3 ป.2 ป.2 ป.2 ป.5
Mind Map เพิ่มเติม ประวัติศาสตร์ ซ่อมเสริมคณิต ชุมนุม
Brain in mind ป.2 ป.6 ป.5
Asean สังคม การงาน ซ่อมเสริม ลูกเสือ
Morning ป.5 ป.2 ป.2 สารอง
Reading การงาน ประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม ภาษาอาเซียน
for fun ป.5 ป.2 ป.5 ป.5
Tumma ประวัติศาสตร์ ซ่อมเสริมคณิตประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
Sawasdee ป.1 ป.5 ป.5 ป.4
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูจินดา ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ
mind ป.1 ม.1 ม.1
Mind Map ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ชุมนุม
Brain in mind ป.1 ป.2 ป.4 ป.4
Asean ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ลูกเสือ
Morning ป.2 ป.5 ป.5 สามัญ
Reading ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ
for fun ม.2 ม.2 ป.3 ป.6 ป.6
Tumma ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ
Sawasdee ป.3 ม.3 ม.3
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูนฤมล ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา
mind ม.1 ป.1 ม.3
Mind Map สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา ชุมนุม
Brain in mind ป.6 ป.5 ม.2
Asean ICT สุขศึกษา สุขศึกษา ลูกเสือ
Morning อ.1 ป.3 ป.4 สามัญรุ่นใหญ่
Reading ICT ICT ICT ICT
for fun อ.2 ม.1 ม.2 ม.3
Tumma สุขศึกษา 15 ปี ICT 15 ปี ICT 15 ปี ICT
Sawasdee ป.2 ป.3 ป.2 ป.1
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูกชพร ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา แนะแนว
mind ป.4 ป.6 ป.5 ม.1
Mind Map พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา ชุมนุม
Brain in mind ม.1 ม.3 ม.2
Asean การงาน(คอม) การงาน(คอม) การงาน(คอม) ลูกเสือ
Morning ป.6 ป.4 ป.5 สามัญรุ่นใหญ่
Reading 15 ปี ICT 15 ปี ICT 15 ปี ICT พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา
for fun ป.4 ป.6 ป.5 ป.1 ป.2 ป.3
Tumma การงาน(คอม) การงาน(คอม) การงาน(คอม)
Sawasdee ม.2 ม.3 ม.1
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูเก่งกล้า ปีการศึกษา 2556
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
ศุกร์
พุธ
พฤหัสบดี
จันทร์
อังคาร
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
mind ม.2 ป.4 ป.4
Mind Map วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชุมนุม
Brain in mind ป.5 ป.5
Asean วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ลูกเสือ
Morning ม.3 ม.1 ม.2 ม.2 สามัญ
Reading วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
for fun ม.3 ม.3 ม.1 ม.1
Tumma วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แนะแนว
Sawasdee ป.6 ป.6 ป.5
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูบุษบา ปีการศึกษา 2556
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
พฤหัสบดี
ศุกร์
อังคาร
พุธ
จันทร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ซ่อมเสริมไทย แนะแนว
mind ป.6 ป.5 ป.6 ป.6 ป.6
Mind Map คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริมคณิต ชุมนุม
Brain in mind ป.6 ป.6
Asean คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ลูกเสือ
Morning ป.5 ป.6 ป.6 สามัญ
Reading คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอาเซียน
for fun ป.5 ป.6 ป.6
Tumma คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริมคณิต การงาน
Sawasdee ป.5 ป.6 ป.6
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูวัง ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แนะแนว
mind ม.3 ม.3 ม.1
Mind Map คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชุมนุม
Brain in mind ม.2 ม.1
Asean คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ลูกเสือ
Morning ม.1 ม.2 ม.3 สามัญรุ่นใหญ่
Reading คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์
for fun ม.1 ม.2
Tumma คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
Sawasdee ม.3 ม.1 ม.2
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูพิสมัย ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย แนะแนว
mind ม.1 ม.2 ป.5 ม.2
Mind Map ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ชุมนุม
Brain in mind ป.5 ม.3 ม.2 ป.6
Asean ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ลูกเสือ
Morning ม.2 ป.6 ป.6 ม.1 ม.3 สามัญรุ่นใหญ่
Reading
for fun
Tumma ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย
Sawasdee ม.1 ป.5 ป.5 ป.6 ม.3
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูศศินกานต์ ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service ศพพ. สังคม แนะแนว
mind ม.3 ป.1 ม.2
Mind Map สังคม ศพพ. ชุมนุม
Brain in mind ม.3 ม.1
Asean ยุวเกษตร ยุวเกษตร ลูกเสือ
Morning ม.3 ม.1 สามัญรุ่นใหญ่
Reading สังคม สังคม สังคม ยุวเกษตร
for fun ม.3 ม.1 ม.2 ม.2
Tumma สังคม สังคม สังคม ศพพ.
Sawasdee ป.1 ม.1 ม.2 ม.2
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูสังวร ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service อังกฤษ อังกฤษ แนะแนว
mind ป.5 ป.4 ม.3
Mind Map อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ ชุมนุม
Brain in mind ม.1 ม.2 ม.3
Asean อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ ลูกเสือ
Morning ม.2 ม.3 ม.1 สามัญรุ่นใหญ่
Reading อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ
for fun ป.6 ป.4 ม.1 ป.5
Tumma อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ
Sawasdee ป.6 ม.2 ม.3
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูสุพัตรา ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น
mind ม.2 ม.2
Mind Map การงาน การงาน ชุมนุม
Brain in mind ม.3 ม.1
Asean
Morning
Reading วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น
for fun ม.3 ม.3
Tumma การงาน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น
Sawasdee ม.2 ม.1 ม.1
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูบุญยานุช ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service สังคม สังคม สังคม
mind ม.3/ป.5 ม.2/ป.6 ม.1/ป.4
Mind Map
Brain in mind
Asean
Morning
Reading
for fun
Tumma
Sawasdee
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูพระ ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
Service ซ่อมเสริมไทย ซ่อมเสริมไทย ซ่อมเสริมไทย
mind ป.4 ป.6 ป.5
Mind Map ซ่อมเสริมคณิต ซ่อมเสริมคณิต ซ่อมเสริมคณิต
Brain in mind ป.4 ป.6 ป.5
Asean
Morning
Reading
for fun
Tumma ซ่อมเสริมคณิต ซ่อมเสริมคณิต ซ่อมเสริมคณิต
Sawasdee ป.4 ป.5 ป.6
เริ่มใช้ 17 มิย 56
ตารางสอน ครูอาสา ปีการศึกษา 2556
จันทร์
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
สวดมนต์
ตารางสอน ครู ปีการศึกษา 2556
จันทร์
กิจกรรมประจาวัน
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30
สวดมนต์
ตารางสอน ครู ปีการศึกษา 2556
จันทร์
กิจกรรมประจาวัน
พัก10นาที
พักกลางวัน
พัก20นาที
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

More Related Content

What's hot

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3Tanadat Maneewan
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561ungpao
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3Tanadat Maneewan
 
ตารางสอนครูระดับมัธยม เทอม2-2561
ตารางสอนครูระดับมัธยม เทอม2-2561ตารางสอนครูระดับมัธยม เทอม2-2561
ตารางสอนครูระดับมัธยม เทอม2-2561teacherarty
 
Lab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittayaLab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittayaKomsun See
 

What's hot (7)

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3
 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน-ประจำปีการศึกษา-2561
 
อังกฤษม.2
อังกฤษม.2อังกฤษม.2
อังกฤษม.2
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556 สพม.23 โซน 3
 
ตารางสอนครูระดับมัธยม เทอม2-2561
ตารางสอนครูระดับมัธยม เทอม2-2561ตารางสอนครูระดับมัธยม เทอม2-2561
ตารางสอนครูระดับมัธยม เทอม2-2561
 
Lab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittayaLab school thungkhananwittaya
Lab school thungkhananwittaya
 
Aw หนองหว้า
Aw หนองหว้า Aw หนองหว้า
Aw หนองหว้า
 

Viewers also liked

ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมwangasom
 
โครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมwangasom
 
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาparinya poungchan
 
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6singha_koy
 
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลางguest6e231b
 
หน่วยการเรียนรู้ประถม
หน่วยการเรียนรู้ประถมหน่วยการเรียนรู้ประถม
หน่วยการเรียนรู้ประถมPignoi Chimpong
 
1.หลักสูตรภาษาไทย
1.หลักสูตรภาษาไทย1.หลักสูตรภาษาไทย
1.หลักสูตรภาษาไทยnang_phy29
 
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้นInmylove Nupad
 

Viewers also liked (8)

ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถม
 
โครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถม
 
โครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
 
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
 
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การใช้หลักสูตรแกนกลาง
 
หน่วยการเรียนรู้ประถม
หน่วยการเรียนรู้ประถมหน่วยการเรียนรู้ประถม
หน่วยการเรียนรู้ประถม
 
1.หลักสูตรภาษาไทย
1.หลักสูตรภาษาไทย1.หลักสูตรภาษาไทย
1.หลักสูตรภาษาไทย
 
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น
 

Similar to ตารางเรียน12556รายบุคคล

ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมwangasom
 
ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมwangasom
 
ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมwangasom
 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56ณัฐพล บัวพันธ์
 
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555Nirut Uthatip
 
ตารางสอนครู 2 2557 -003
ตารางสอนครู 2 2557 -003ตารางสอนครู 2 2557 -003
ตารางสอนครู 2 2557 -003Suriyawut Sisod
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)somdetpittayakom school
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)somdetpittayakom school
 
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557Suriyawut Sisod
 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557Ozzy Ozone
 
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายPannipa Chaichana
 
ตารางสอบกลางภาค156
ตารางสอบกลางภาค156ตารางสอบกลางภาค156
ตารางสอบกลางภาค156Npr Punsiri
 
2ปรับปฏิทินวิชาการภาค1 ปี 56 4 เม.ย.56
2ปรับปฏิทินวิชาการภาค1 ปี 56 4 เม.ย.562ปรับปฏิทินวิชาการภาค1 ปี 56 4 เม.ย.56
2ปรับปฏิทินวิชาการภาค1 ปี 56 4 เม.ย.56krupornpana55
 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557Suriyawut Sisod
 
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลาย
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลายตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลาย
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลายmaliwan boonyen
 
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวงโรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวงWi Rut
 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557Ozzy Ozone
 

Similar to ตารางเรียน12556รายบุคคล (20)

ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถม
 
ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยม
 
ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยม
 
ตารางสอบ กลางภาค 2/2557
ตารางสอบ กลางภาค 2/2557 ตารางสอบ กลางภาค 2/2557
ตารางสอบ กลางภาค 2/2557
 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/56
 
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
 
ตารางสอนครู 2 2557 -003
ตารางสอนครู 2 2557 -003ตารางสอนครู 2 2557 -003
ตารางสอนครู 2 2557 -003
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
 
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
ตารางสอบวัดผลกลางภาค(ภาคเรียน1 2557)
 
Mid test1 57nadee
Mid test1 57nadeeMid test1 57nadee
Mid test1 57nadee
 
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
ตารางสอบกลางภาค156
ตารางสอบกลางภาค156ตารางสอบกลางภาค156
ตารางสอบกลางภาค156
 
2ปรับปฏิทินวิชาการภาค1 ปี 56 4 เม.ย.56
2ปรับปฏิทินวิชาการภาค1 ปี 56 4 เม.ย.562ปรับปฏิทินวิชาการภาค1 ปี 56 4 เม.ย.56
2ปรับปฏิทินวิชาการภาค1 ปี 56 4 เม.ย.56
 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 แก้ไข 01-260557
 
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลาย
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลายตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลาย
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ปลาย
 
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวงโรงเรียนสีวลีคลองหลวง
โรงเรียนสีวลีคลองหลวง
 
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
Health-59
Health-59Health-59
Health-59
 

ตารางเรียน12556รายบุคคล

 • 1. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service คณิตศาสตร์ ภาษาไทย แนะแนว mind ป.1 ป.1 ป.1 Mind Map คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย เพิ่มเติม ชุมนุม Brain in mind ป.1 ป.1 ป.1 ป.1 Asean คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงาน(คอม) การงาน ลูกเสือ Morning ป.1 ป.1 ป.1 ป.1 สารอง Reading คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม for fun ป.1 ป.1 ป.1 ป.1 Tumma คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาอาเซียน Sawasdee ป.1 ป.1 ป.1 เริ่มใช้ 17 มิย 56 พักกลางวัน พัก20นาที ศุกร์ ตารางสอน ครูยุพาพร ปีการศึกษา 2556 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี พัก10นาที
 • 2. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แนะแนว mind ป.2 ป.2 ป.3 ป.2 Mind Map สังคม(ครูพระ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การงาน(คอม) ชุมนุม Brain in mind ป.2 ป.3 ป.2 ป.2 Asean คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ลูกเสือ Morning ป.2 ป.2 ป.1 สารอง Reading คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ for fun ป.2 ป.2 ป.1 ป.2 ป.2 Tumma คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย Sawasdee ป.2 ป.2 ป.2 ป.2 เริ่มใช้ 17 มิย 56 พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที ตารางสอน ครูนภา ปีการศึกษา 2556 จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 3. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงาน(คอม) แนะแนว mind ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 Mind Map สังคม(ครูพระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เพิ่มเติม ชุมนุม Brain in mind ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 Asean คณิตศาสตร์ การงาน อังกฤษ ภาษาไทย ลูกเสือ Morning ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 สารอง Reading คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอาเซียน for fun ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 Tumma คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริม ซ่อมเสริม Sawasdee ป.3 ป.3 ป.3 ป.3 เริ่มใช้ 17 มิย 56 พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ ตารางสอน ครูวารี ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร
 • 4. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service ซ่อมเสริมไทย mind ป.4 Mind Map คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริมคณิต ชุมนุม Brain in mind ป.4 ป.4 ป.4 Asean คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาอาเซียน ลูกเสือ Morning ป.4 ป.4 ป.4 สามัญ Reading ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงาน เพิ่มเติม for fun ป.4 ป.4 ป.4 ป.4 Tumma คณิตศาสตร์ แนะแนว ซ่อมเสริมคณิต ภาษาไทย ภาษาไทย Sawasdee ป.4 ป.4 ป.4 ป.4 ป.4 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูประเทือง ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 5. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service ประวัติศาสตร์ สังคม ซ่อมเสริม ภาษาอาเซียน ซ่อมเสริมไทย mind ป.3 ป.2 ป.2 ป.2 ป.5 Mind Map เพิ่มเติม ประวัติศาสตร์ ซ่อมเสริมคณิต ชุมนุม Brain in mind ป.2 ป.6 ป.5 Asean สังคม การงาน ซ่อมเสริม ลูกเสือ Morning ป.5 ป.2 ป.2 สารอง Reading การงาน ประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม ภาษาอาเซียน for fun ป.5 ป.2 ป.5 ป.5 Tumma ประวัติศาสตร์ ซ่อมเสริมคณิตประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ Sawasdee ป.1 ป.5 ป.5 ป.4 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูจินดา ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 6. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ mind ป.1 ม.1 ม.1 Mind Map ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ชุมนุม Brain in mind ป.1 ป.2 ป.4 ป.4 Asean ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ลูกเสือ Morning ป.2 ป.5 ป.5 สามัญ Reading ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ for fun ม.2 ม.2 ป.3 ป.6 ป.6 Tumma ศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ Sawasdee ป.3 ม.3 ม.3 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูนฤมล ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 7. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา mind ม.1 ป.1 ม.3 Mind Map สุขศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา ชุมนุม Brain in mind ป.6 ป.5 ม.2 Asean ICT สุขศึกษา สุขศึกษา ลูกเสือ Morning อ.1 ป.3 ป.4 สามัญรุ่นใหญ่ Reading ICT ICT ICT ICT for fun อ.2 ม.1 ม.2 ม.3 Tumma สุขศึกษา 15 ปี ICT 15 ปี ICT 15 ปี ICT Sawasdee ป.2 ป.3 ป.2 ป.1 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูกชพร ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 8. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา แนะแนว mind ป.4 ป.6 ป.5 ม.1 Mind Map พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา ชุมนุม Brain in mind ม.1 ม.3 ม.2 Asean การงาน(คอม) การงาน(คอม) การงาน(คอม) ลูกเสือ Morning ป.6 ป.4 ป.5 สามัญรุ่นใหญ่ Reading 15 ปี ICT 15 ปี ICT 15 ปี ICT พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา for fun ป.4 ป.6 ป.5 ป.1 ป.2 ป.3 Tumma การงาน(คอม) การงาน(คอม) การงาน(คอม) Sawasdee ม.2 ม.3 ม.1 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูเก่งกล้า ปีการศึกษา 2556 พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที ศุกร์ พุธ พฤหัสบดี จันทร์ อังคาร
 • 9. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ mind ม.2 ป.4 ป.4 Mind Map วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชุมนุม Brain in mind ป.5 ป.5 Asean วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ลูกเสือ Morning ม.3 ม.1 ม.2 ม.2 สามัญ Reading วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ for fun ม.3 ม.3 ม.1 ม.1 Tumma วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แนะแนว Sawasdee ป.6 ป.6 ป.5 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูบุษบา ปีการศึกษา 2556 พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที พฤหัสบดี ศุกร์ อังคาร พุธ จันทร์
 • 10. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ซ่อมเสริมไทย แนะแนว mind ป.6 ป.5 ป.6 ป.6 ป.6 Mind Map คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริมคณิต ชุมนุม Brain in mind ป.6 ป.6 Asean คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ลูกเสือ Morning ป.5 ป.6 ป.6 สามัญ Reading คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอาเซียน for fun ป.5 ป.6 ป.6 Tumma คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริมคณิต การงาน Sawasdee ป.5 ป.6 ป.6 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูวัง ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 11. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แนะแนว mind ม.3 ม.3 ม.1 Mind Map คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชุมนุม Brain in mind ม.2 ม.1 Asean คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ลูกเสือ Morning ม.1 ม.2 ม.3 สามัญรุ่นใหญ่ Reading คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ for fun ม.1 ม.2 Tumma คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ Sawasdee ม.3 ม.1 ม.2 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูพิสมัย ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 12. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย แนะแนว mind ม.1 ม.2 ป.5 ม.2 Mind Map ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ชุมนุม Brain in mind ป.5 ม.3 ม.2 ป.6 Asean ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ลูกเสือ Morning ม.2 ป.6 ป.6 ม.1 ม.3 สามัญรุ่นใหญ่ Reading for fun Tumma ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย Sawasdee ม.1 ป.5 ป.5 ป.6 ม.3 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูศศินกานต์ ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 13. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service ศพพ. สังคม แนะแนว mind ม.3 ป.1 ม.2 Mind Map สังคม ศพพ. ชุมนุม Brain in mind ม.3 ม.1 Asean ยุวเกษตร ยุวเกษตร ลูกเสือ Morning ม.3 ม.1 สามัญรุ่นใหญ่ Reading สังคม สังคม สังคม ยุวเกษตร for fun ม.3 ม.1 ม.2 ม.2 Tumma สังคม สังคม สังคม ศพพ. Sawasdee ป.1 ม.1 ม.2 ม.2 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูสังวร ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 14. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service อังกฤษ อังกฤษ แนะแนว mind ป.5 ป.4 ม.3 Mind Map อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ ชุมนุม Brain in mind ม.1 ม.2 ม.3 Asean อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ ลูกเสือ Morning ม.2 ม.3 ม.1 สามัญรุ่นใหญ่ Reading อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ for fun ป.6 ป.4 ม.1 ป.5 Tumma อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ Sawasdee ป.6 ม.2 ม.3 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูสุพัตรา ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 15. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น mind ม.2 ม.2 Mind Map การงาน การงาน ชุมนุม Brain in mind ม.3 ม.1 Asean Morning Reading วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น for fun ม.3 ม.3 Tumma การงาน วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น Sawasdee ม.2 ม.1 ม.1 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูบุญยานุช ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 16. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service สังคม สังคม สังคม mind ม.3/ป.5 ม.2/ป.6 ม.1/ป.4 Mind Map Brain in mind Asean Morning Reading for fun Tumma Sawasdee เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูพระ ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 17. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 Service ซ่อมเสริมไทย ซ่อมเสริมไทย ซ่อมเสริมไทย mind ป.4 ป.6 ป.5 Mind Map ซ่อมเสริมคณิต ซ่อมเสริมคณิต ซ่อมเสริมคณิต Brain in mind ป.4 ป.6 ป.5 Asean Morning Reading for fun Tumma ซ่อมเสริมคณิต ซ่อมเสริมคณิต ซ่อมเสริมคณิต Sawasdee ป.4 ป.5 ป.6 เริ่มใช้ 17 มิย 56 ตารางสอน ครูอาสา ปีการศึกษา 2556 จันทร์ พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 18. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 สวดมนต์ ตารางสอน ครู ปีการศึกษา 2556 จันทร์ กิจกรรมประจาวัน พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 • 19. วัน/เวลา 8.30-9.00 9.00-09.50 09.50-10.40 10.40-10.50 10.50-11.40 11.40-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-14.40 14.40-15.30 สวดมนต์ ตารางสอน ครู ปีการศึกษา 2556 จันทร์ กิจกรรมประจาวัน พัก10นาที พักกลางวัน พัก20นาที อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์