Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How to make a BIG difference to your community

578 views

Published on

By Sir Adrian Webb, Wales Chair, Big Lottery Fund. WCVA Funding Conference 2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

How to make a BIG difference to your community

 1. 1. Y Gronfa Loteri Fawr: Cefnogi’r rhai mwyaf anghenusThe Big Lottery Fund: Supporting those most in needSyr Adrian Webb Cadeirydd Cymru, Cronfa Loteri Fawr Wales Chair, Big Lottery FundCynhadledd Ariannu’r Trydydd Sector Cymru, 9 Hydref 2012 1Wales Third Sector Funding Conference, 9 October 2012
 2. 2. Y Gronfa Loteri Fawr The Big Lottery Fund– Sefydlwyd Mehefin 2004 – Established in June 2004– ‘Corff Cyhoeddus Anadrannol’ sy’n – A ‘Non Departmental Public Body’ that gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig operates across the United Kingdom– Dibenion iechyd, addysg, amgylcheddol – Health, education, environment and ac elusennol charitable purposes– Cyfarwyddiadau polisi gan Lywodraeth – Policy directions from the UK & Welsh y DU a Llywodraeth Cymru Governments– Yn unigryw i, yn ychwanegol at ond yn – Distinct from, additional to but cydweddu â’r llywodraeth complementary to government– Cenhadaeth y Gronfa Loteri Fawr yw – BIG’s mission is to ‘bring real ‘dod â gwir welliannau i gymunedau improvements to communities, and to the ac i fywydau’r bobl fwyaf anghenus’ lives of people most in need’
 3. 3. Punt y LoteriThe Lottery pound
 4. 4. Punt y Loteri The Lottery poundMae’r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am gyflwyno 40 y cant o’r holl arian a godi argyfer achosion da – tua 12 ceiniog o bob punt sy’n cael ei gwario ar Docyn LoteriBIG is responsible for delivering 40 per cent of all funds raised for good causes -about 12 pence of every pound spent on a Lottery Ticket
 5. 5. Punt y Loteri The Lottery poundOs erys elw o’r If Lottery sales Loteri’n iach, remain buoyant disgwyliwn we expect toddosbarthu tua distribute £50m yng around £50m in Nghymru bob Wales each blwyddyn hyd year up until at 2015 2015
 6. 6. Arian Cronfa Loteri Fawr Cymru 2012/13 i 2014/15BIG Wales Funding 2012/13 to 2014/15 Pawb ai Le/ People & Places Arian i Bawb/ Awards for All Mentrau Ymateb Cyflym/ Rapid Response Initiatives Rhaglenni Strategol/ Strategic Programmes
 7. 7. Mae ariannu agored wrth wraidd yr hyn a wnawn...Open funding is at the heart of what we do... Arian i Bawb / Awards for All Grantiau rhwng £500 a £5,000, cyfanswm o £3.03m yn 2012/13 Grants between £500 and £5,000, total of £3.03m in 2012/13 Pawb a’i Le / People & Places Grantiau rhwng £5,001 a £1 miliwn, cyfanswm o £19.8m yn 2012/13 Grants between £5,001 to £1 million, total of £19.8m in 2012/13 7
 8. 8. Yr Her o Gynnal Cynaladwyedd ac EffaithThe Challenge of Sustainability & Impact• Yr hyn y byddwn ni’n ei wneud • What we will do – Ariannu prosiectau ‘unigol’ – Fund ‘one off’ projects – Ariannu am 5 mlynedd fydd y drefn arferol – 5 year funding as the norm – Swm cyfyngedig o ariannu parhad – Limited continuation funding• Yr hyn y mae’n rhaid i ymgeiswyr ei • What applicants must do wneud – Sustainability must be addressed – Mynd i’r afael â chynaladwyedd – Include robust self-evaluation – Cynnwys hunanwerthuso cadarn – Did it do what it said on the tin? – A wnaeth yr hyn y dywedodd y byddai? – Did it work? Was it value for – A wnaeth e weithio? Gwerth da am arian? money? – Cefnogaeth werthuso – Evaluation support
 9. 9. ‘Newid y Gêm’‘Changing the Game’• Ariannu peilota/datblygu • Fund the modelau newydd/amgen piloting/development of• Partneriaethau: sectorau new/alternative models cyhoeddus a phreifat a’r • Partnerships: public, third trydydd sector and private sectors• Nifer bach o feysydd polisi • A few carefully chosen areas cymdeithasol a ddewiswyd of social policy yn ofalus • Deep evaluation essential• Gwerthuso trwyadl yn hollbwysig
 10. 10. Diolch Thank you Cwestiynau?Any questions?

×