Cacsodovoco

403 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cacsodovoco

 1. 1. Caùch trình baøy: ch Vieát laïi sô ñoà cuï theå Caàn nhôù: - Moãi muõi teân : 1 phaûn öùng ng - Moãi kyù hieäu chöa bieát : 1chaát hoaù hoïc Vieát caùc phaûm öùng
 2. 2. Caùc ví duïCaâu I: +HCl A ↑ 2 CO2 +H2O NH3 to,xt,P A A1 +NaOH A3↑ Bieát A chöùa C,H,O,N coù: mC:mH:mO:mN=3:1:4:7 vaø MA<Mbenzen Gôïi yù -Töø gôïi yù cuûa A , ta deã daøng suy ñöôïc A: ureâ -Sô ñoà vieát laïi: +HCl CO2↑ CO2 +H2ONH3 to,xt,P (NH2)2CO (NH4)2CO3 +NaOH NH3↑
 3. 3. Caâu II: Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoà: A+HCl → B+D+E B+O2 → P+H2O B+P→D+? E+Cl2 → G G + NaOH → I + J I→to H+K H+CO → to M+L M+HCl → G+……... Bieát A laø quaëng trong ñoù coù 46,67% Fe, coøn laïi laø S
 4. 4. Gôïi yù: FeS2+ 2HCl → H2S + S + FeCl2 H2S+O2 → SO2+H2O H2S + SO2 → S + H2O FeCl2+Cl2 → FeCl3 FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl to Fe O +3H O 2Fe(OH)3 → 2 3 2 Fe O +CO → to Fe O + 2 3 3 4 Fe3O4+HCl → FeCl3+…H2O + Cl2↑
 5. 5. Caâu III: Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau: FeS2+H2SO4(l) → X + Y + Z X + O2 →to A A + Y → X + H2O Z + Cl2 → D + P B+KOH → E + F to E →I+J E+H → to L + ? 2 L+HCl → D+……...
 6. 6. Gôïi yù: FeS2+H2SO4(l) → S + H2S + FeSO4 S + O2 →to SO 2 SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O 3FeSO4 + 3 Cl2 → FeCl3 + Fe2(SO4)3 2 Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4 2Fe(OH) → to Fe O + 3H O 3 2 3 2 to 3Fe2O3+ H2 →2Fe3O4 + H2O Fe3O4+8HCl →2FeCl3+ FeCl2 + 4H2O
 7. 7. Caâu IV: Hoaøn thaønh sô ñoà : +H2 SO4 (l) Khí AX +H2O Khí B ddB +HCl D +NaOH to Khí B to +HNO3 F + G + H2O E Bieát khí A duøng naïp cho bình chöõa löûa.
 8. 8. Giaûi gôïi yù: +H2 SO4 (l) CO2(NH4)2CO3 +H2O NH3 ddNH3 +HCl NH4Cl +NaOH to N2 + O2 + H2O to NH4NO3 +HNO3 NH3
 9. 9. Caâu V: Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau: +ddNa2CO3 to +FFe +A FeCl3 D↓ E Fe3O4 +B FeCl3 FeCl2 FeCl2 Bieát moãi muõi teân moät phaûn öùng
 10. 10. Gôïi yù: +Cl2 +ddNa2CO3Fe FeCl3 Fe(OH)3↓ to Fe2O3 +Cu Fe3O4 FeCl2 phaûn öùng: FeCl3 FeCl22FeCl3+3Na2CO3+3H2O=2Fe(OH)3↓+6NaCl+3CO2Fe3O4 + 8HCl + Fe = 4FeCl2 + 4H2OFe3O4 + 8HCl + Cl2 = 3FeCl3 + 3H2O
 11. 11. Caâu VI : Hoaøn thaønh phaûn öùng: A+O → to B 2 B+D→E+F+G E + NaOH → I↓ + ? F + KOH → J↓ + ? I + O2 + G → J E + Cl2 → H + F F + Ba(NO3)2 → M↓ + L Bieát M : Khoâng tan trong axit maïnh
 12. 12. Giaûi: to Fe OFe + O2 → 3 4Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2OFeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2sO4Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 ↓3FeSO4 + Cl2 → FeCl2 + Fe2(SO4)3Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → BaSO4↓ + Fe(NO3)3
 13. 13. Caâu VII : hoaøn thaønh sô ñoà sau : X+A +D E Fe +F +? G E +I X+B t+K o J + ? L↑ (muøi tröùng thoái)+ ? X + D G+…..… Bieát A,B ñieàu ñôn chaát,moãi muõi teân 1 phaûn öùng
 14. 14. Giaûi +HClFe3O4 + H2 FeCl2 +Cl2 +Fe FeCl FeCl3 2 Fe +S +HCl FeCl + H S↑ FeS 2 2Fe3O4 + C to +O2 Fe3O4+HCl FeCl +FeCl +H O 3 2 2
 15. 15. Caâu VIII : Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng theo sô ñoàsau: KClO3 →to A + B ñpnc B → D + E↑ D + H2O → dd F to E+F→?
 16. 16. Giaûi to O + KCl KClO3 → 2 ñpnc 2KCl 2K + Cl2↑ K + H2O → ddKOH Cl2 +2KOH →to KClO + KCl + H O 2Caàn nhôù : tocao KClO3 + KCl + H2O Cl2 +KOH tothöôøng KClO + KCl +H2O
 17. 17. Caâu IX: Hoaøn thaønh caùc phaûn öùng X+Y→A+B+D A + KMnO4 + Y → B + G +H + D MnO2 + Y → G + D + E↑ Bieát E coù maøu vaøng
 18. 18. Giaûi: Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O5FeCl2+ KMnO4+ 8HCl → 5FeCl3+ MnCl2 + KCl+ 4H2O MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2↑
 19. 19. Caâu X: +B +G I↓ + B + L FeCl3Khí A +D FeCl +E 3 J↓ + B + M +E M ñpnc A↑ Bieát I: maøu vaøng; J: maøu tím ñen vaø coù aùnh kim. Ñoát E cho ngoïn löûa maøu tím
 20. 20. Giaûi: +FeCl2 +H2S FeCl3 S↓ + FeCl2 + HCl +Fe(OH)3Cl2 FeCl3 +KI I2↓ + FeCl2 + KCl +KI KCl ñpnc Cl2↑
 21. 21. Caâu XI: Hoaøn thaønh phaûn öùng theo sô ñoà sau: +O2 +O2 +H2OA to,Pt B C D+B +A E +F to A↑ + G + H2O Bieát: A, B, C, D, E, G ñeàu chöùa nguyeân toáX, vôùi X laø phi kim coù soá oxi hoaù cao nhaátbaèng 5/3 soá oxi hoaù aâm thaáp nhaát, vaø F laøhôïp chaát cuûa K. (ÑH Kinh teá TP HCM)
 22. 22. Gôïi yù: +O2 +O2 +H2ON2H3 to,Pt NO NO2 HNO3 + NO +N2H3 N2H3↑ + KNO3 + H2O +KOHNH4NO3 to

×