w w w . o n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r
. . ^ _ | T R I / 6 N G D A I H Q C K I N ...
w w w . o n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r 1
Igi nliuan Icinii te cua doanli nghiep t...
w w w . o n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r
12/ Mot doanh nghiep hoat dong trong thi t...
w w w . o n t h i c a o ^ K ) c . c o r n - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r
d dirong clii phi c6 dinh trung binh n...
w w w . o n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r
' ( ? ) 750d6ng
3 gia trj kliac
— T r o n ...
w w w . o n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r
32/ Gia thiet ring ham tieu dung la mot du...
" 1
39/ Mot s6 nha kinh te Truiig Quoc to ra lo ngai kha nang Cue Dir Tru Lien Bang Hoa Ky dua ra chinh
sach noi long so l...
J v v w v M j n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r
46/ Bo piian nao sau day dugc xem niiu...
D a y l a d a p a n g o m l i c a u s a i c i i a M A D E 3 8 7 t u T O N G D A I 8 7 1 7 d o
w w w . t e n s . v n h a y ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 de thi kinh te hoc 2011 ms 387 tham khao

350 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 de thi kinh te hoc 2011 ms 387 tham khao

 1. 1. w w w . o n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r . . ^ _ | T R I / 6 N G D A I H Q C K I N H T f i T R H C M % i3(?e /i ( D e t h i CO 8 t r a n g , bao gom 50 cau) Thdi gian lam bdi: 90 phut (khong M thai gian phot di) K Y T H I T U Y E N S I N H S A U D A I HOC N A M 2011 D E T H I : K I N H Tt H O C K H I J Y E N C A O Hien Tuing Tarn W W W . T E I N S . V N hay C A O H O C K I N H T E . V N hay O N T H I C A O H O C . V N dua ra hinh thuc nhSn tin gui 8717 hoa 8749 de nhan DAP A N K T H nhung lai G I A I K H O N C C H I N H X A C T R E N 1 IMA D E , V i d u : M A DE 387 C O 11 C A U G I A I S A I , C I J T H E L A C a n 3: 1) - Oap ;tn dung l a B C a u 10:D - D a p a n clung la A Cau 12: A - Oap a n ctiing l a B Can I3:C - t ) a p a n clung l a A C a u 23: B - flap a n clung la A C a u 25:A - D a p a n cliing l a D Cau 30:B - D a p a n clung l a D Cau 34:C - D a p a n dung l a D Cau 38:D - D a p a n dung l a C Cau 44:A - D a p a n diing l a C Can 49:A - D a p a n dung l a B c B e so 3 8 7 > C h g n p h u a n g a n d u n g ( u n g v & i a, b, c hoac d) de hoan t h d n h m o i cau sau: y Sir thay doi trong lirgng can cua mot hang hoa do sir thay doi trong ty gia tuong doi cua hai hang hoa vai muc hiiu dung dugc giir c6 djnh dugc ggi la hieu ung thay the b gia thirc c thu nhap d Giffen 21 Vai ham san xuat Cobb-Douglas c6 dang Q = L°'^K°'^, chiing ta c6 the ket luan ham san xuat the hien a nang suat khong doi theo quy mo nang suat tang theo quy mo c nang suat giam theo quy mo d nang suat bien lao dong giam dan 3/ Mot sinh vien kinh te hoc phat bieu: "Neu ban c6 dir lieu trong 10 nam qua ve gia cua cuon sach kinh tk. hoc va lugng ban hang nam, ban c6 du thong tin de ve dugc duong cau cho sach kinh te hgc". Phat bieu nay diing hay sai? a sai, vi phai can dii lieu it nhat la 20 nam ^ ( b • sai, vi gia thiet cac yeu to khac khong doi bj vi pham c dung, vi ve duong cau chi cSn b i l t dugc gia va lugng cau cua sach kinh te hgc la du d dung, vi moi nam ta xac dinh dugc mot cap tuong ung giiJa gia va lugng cau 4/ Khi doanh nghiep doi dien vai mot duong cau doc xuong ve phia ben phai, doanh thu bien a Ion han gia ban b bang vai doanh thu trung binh c b a n g gia ban ^ nho han gia ban 5/ Trong thi truong canh tranh doc quyen, khi thj truong dat dugc can bang trong dai han: D i t h i t u y i n s i n h sau dai hoc n a m 2 0 1 1 ( K i n h t i hoc) DE 387 1/8
 2. 2. w w w . o n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r 1 Igi nliuan Icinii te cua doanli nghiep tren thi truong bang 0 ~6 doanh nghiep san xuat o quy mo toi uu c phuc Igi xa hgi dat gia tri cao nhat d gia ban bang voi chi phi bien 6/ Doi voi mot doanh nghiep hoat dong trong thi truong canh tranh hoan hao, doanh thu bien: ; ^ bang voi gia va doanh thu trung binh b nho hon doanh thu trung binh c nho hon gia d nho hoTi gia va doanh thu trung binh 7/ Mot nha san xuat doc quyen c6 hai nha may san xuat. Trong san xuat, nha san xuat doc quygn nhan ra rang chi phi bien cua nha may thu nhat la M C = 30 nghin dong va chi phi bien ciia nha may thu hai M C ^ = 20 nghin dong. De toi da hoa Igi nhuan voi gia thiet chi phi bien tang dan, nha san xuSt doc quyen nen a san xuat nhieu hon trong ca hai nha may cho toi khi chi phi bien bSng 0 b san xuat it hon trong ca hai nha may cho toi khi doanh thu bien bSng 0 c tang san lugng a nha may thu n h k va giam bot san lugng d nha may thu hai tang san lugng o nha may thu hai va giam bot san lugng a nha may thu nh^t S/ Ham san xuat ciia mot doanh nghiep c6 dang Q = LK voi L la lugng lao dong va K ia lugng v6n va Q la so lugng san pham. Gia su gia thue lao dong la w = 5 nghin dong va gia thue may moc r = 20 nghin dong. Neu doanh nghiep muon san xuat Q = 100 dan vj san pham, chi phi thap nhit de sanxuSt ra 100 don vi san pham se la: ^ 200 nghin dong ^ 500 nghin d6ng it 100 nghin dong d gia tri khac 9/ Cong ty Huong San tra luong cho cong nhan la 10 nghin dong moi gia va nhan ra vai muc luong do nang suat trung binh cua lao dong dat toi da la 100 don vi san pham/gia. Chi phi bien doi trung binh thap nhat se la: '(g; lOOddng V 1000 dong c 10 nghin dong d gia tri khac I Q / Cau true thi truong nao sau day dugc gia thiet la c6 rao can trong viec gia nhap nganh? f a / doc quyen g canh tranh doc quyen c canh tranh hoan hao d cau a va b dung 1 1 / Do doc cua duong ngan sach voi true hoanh la thuc pham (F) va true tung la q u k n ao (C) la: a MUp/MU^ b MU^/MUp D i t h i t u y i n s i n h sau dai hoc n a m 2 0 1 1 ( K i n h t i hoc) D E 3 8 7 2/8
 3. 3. w w w . o n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r 12/ Mot doanh nghiep hoat dong trong thi truong canh tranh hoan hao trong ngSn han se dong cua Idii a tong doanh thu nho hon chi phi c6 dinh ^M) doanh thu nho hon tong chi phi bien doi c tong doanh thu nho hon tong chi phi d gia nho hon chi phi trung binh 13/ Thang du san xuat cua nganh c6 the dugc do luong bang su khac nhau giixa doanh thu va tong chi phi bien doi u sir khac nhau giiJa doanh thu va chi phi c sir khac nhau giira gia va chi phi bien doi trung binh d tong chi phi c6 dinh va chi phi bien doi 14/ Trong ngan han mot quan sat cho th4y chi phi bien tang va chi phi bien doi trung binh giam khi san lugng tang, a chi phi c6 dinh trung binh khong doi b chi phi bien nho hon chi phi c6 dinh trung binh f chi phi bien nho hon chi phi bien doi trung binh _ chi phi bien Ion hon chi phi bien doi trung binh 15/ Tien de "sa thich c6 tinh bac cau" ham y rang cac duong dang ich hay duong bang quan dai dien , cho so thich cua mot nguoi tieu dung: ( a ^ khong giao nhau doc xuong ve phia ben phai c loi huong ve goc tga do ' d C O do doc duong 16/ Mot nha san xuat doc quyen toi da hoa Igi nhuan se tao ra chi phi tang them cho xa hgi la do: a ban voi gia cao han chi phi bien b mau thuan giiJa Igi ich ciia nha doc quyen va xa hgi c ban ra voi muc gia bang chi phi bien chi C O cau a va b dung ^ 17/ Do C O gian cua cung va cau d6i vai gia cua than tuong ung la E = 1,7 va E = -0,85, muc gia va lugng hien hanh ciia than tuong ung la P = 41va Q 1.206. Ham cung va cau uac lugng tai muc gia va lugng hien thai se la: a Qs-40P-800 va QD=223-35P ^ Qs=50P-800 va QD=23 1-25P (c^ Qs=50P-844 va QD=223 1-25P ^ d gia tri khac 18/ Khi chinh phu danh thue tieu thu dac biet d6i vai thu6c la: j a ^ ca duong chi phi bien va chi phi trung binh ngan han cua hang thuoc la dich chuyen len tren 5 duong chi phi bien ngan han ciia hang thu6c la dich chuyen len tren nhung duong chi phi trung binh khong dich chuyen c duong chi phi trung binh ngan han ciia hang thuoc la dich chuyin len tren nhung chi phi bien khong doi D i t h i t u y i n s i n h sau dai hoc n a m 2 0 1 1 ( K i n h t i hoc) D E 3 8 7 3/8
 4. 4. w w w . o n t h i c a o ^ K ) c . c o r n - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r d dirong clii phi c6 dinh trung binh ngan han cua hang thuoc la dich chuyen len tren 19/ Trong kinh t i vi mo khi de cap den con nguoi kinh te, nguoi ta gia thiet rang hanh vi con ngircri la: • a duy ly C O gioi han duy ly v6 han c phi ly tri d chiu sir chi phoi cua yeu to dam dong 20/ Khi sir dung mo hinh cung va cau d l phan tich tac dong cua thug, chiing ta phai a dich chuyen ca duotig cung va dirong cau len tren bofi vi khong phai chi nguoi mua ma ca nguoi ban cung chiu thue b dich chuyen duong cau len tren mot khoang bang so thue bdi vi nguoi tieu dimg bay gio san tra thue de tiep tuc tieu dung rcn biet giiJa duong cung trudfc thue va duong cung bao gom thue ma no djch len phia tren mot ^""^ doan bang so thue d dich chuyen duong cung ve phia ben phai bdi vi khi c6 thue, nguoi ban phai ban so lugng Ion hon''a moi muc gia de duy tri muc hoa von 2 1 / Su khac nhau giira thuc chung va chuSn t i c trong kinh t l hoc la: a v2n de thirc chiing lien quan den cau tra Idi phii dinh con chuan tac lien quan den cau tra loi khang djnh b van d§ thuc chiing lien quan den cau tra Idi khang dinh con chuan tac lien quan den cau tra Idi phii dinh v§n dh thuc chung d^ cap d^n cac sir kien kinh tS trong khi van de chuan tac de cap den y kien ca nhan d v§n d8 chu4n tic lien quan den ly thuyet kinh t l con van de thuc chung thi khong 22/ Gia su rSng chi phi bien cua doanh nghiep doc quyen MC = 10 nghin dong va do co gian cua cau doi vdi gia la -2. Chiing ta co thi kk luan rSng gia ban d l dat dugc Igi nhuan tdi da ciia doanh nghiep xao xi bang 20 nghin dong 5 5 nghin dong c 10 nghin dong d mot gia tri khac 23/ Xem 3 r6 hang hoa sau day X(5C, 8F), Y(15C, 6F) va Z(10C, 7F), trong do C la quan ao va F la thuc pham. Gia thilt ring hai ro hang hoa X va Y cung nam tren mot dudng bang quan va ty le thay the bisn giam dan ( a j Z dugc ua thich hon X va Y ^ ca 3 ro hang hoa nay dugc ua thich nhu nhau c X va Y dugc ua thich hon Z d tat ca deu sai 24/ Ham san xuit ngin han dugc cho Q = 50 + 20L, trong do Q san lugng/gid va L la lugng lao dgng/gid. Gia thiet ring tien cong lao dong moi gid ia 15 nghin d6ng,chi phi bien (MC) ciia don vi san pham thu 100 se la: a 3.000 dong b xap xi 13 nghin dong D e t h i t u y e n s i n h sau dai hoc n a m 20 JI ( K i n h te hoc) D E 3 8 7 4/8
 5. 5. w w w . o n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r ' ( ? ) 750d6ng 3 gia trj kliac — T r o n g kinli te lioc, so tliicii ciia nguoi tieu dung dugc nlian ra tir a quan sat su lira chgn cua nguoi tieu dung, b phong van nguoi tieu dung thong qua cac kich ban gia dinh gia tren thi truong chi C O a va b la dung 2 6 / Gia su rang ham tieu dung la C =1200 + 0,6Y^^. Neu thu nhap kha dung tang them 1.000 don vi tien thi tiet kiem se tang them a 600 ^ 200 ( V ) 400 a 300 2 7 / Thanh phan nao sau day dugc xep vao thSt nghiep? a nguoi ngi trg b sinh vien he tap trung i"c^' bo doi xuat ngii co kha nang lao dong dang tim viec lam cac cau tren deu sai 28/ Nghiep vu thi truong mo la cong cu ma ngan hang trung uong co the sir dung dk: a thay doi so nhan tien b thay doi du triJ tien mat cua ngan hang thuong mai (c^j thay doi co so tien ca 3 truong hgp tren 29/ Voi vai tro nguoi cho vay cuoi cung doi voi cac ngan hang thuong mai, ngan hang trung uong co thi a tranh hoac giam bot tac dong hoang loan tai chinh b on djnh dugc so nhan tien ' c tao dugc niem tin vao he thong ngan hang (J) ca 3 van de tren 3 0 / Trong mo hinh IS-LM, khi ngan hang trung uong tang lugng cung tien va chinh phu tang chi tieu san lugng tang, lai suat tang; dku tu tu nhan giam vi tac dong cua chinh sach tai khoa manh hon tac dong cua chinh sach tien te b lai suat tang nhung san lugng co the tang, giam hoac khong doi c san lugng khong bj anh huong san lugng tang, lai suat co the tang, giam hoac khong doi 3 1 / Moi lien he dugc the hien trong duong Phillip ngan han noi len rang a ty le that nghiep luon bang ty le that nghiep chuan, lam phat vira phai b ty le that nghiep luon la ty le that nghiep tu nhien cho du ty le lam phat cao hay thap c mot quoc gia co ty le lam phat cao thi ty le that nghiep cao K T ) muon giam ty le that nghiep thi phai chju ty le lam phat cao hon D e t h i t u y e n s i n h sau dai hoc n a m 2 0 1 1 ( K i n h te hoc) D E 3 8 7 5/8
 6. 6. w w w . o n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r 32/ Gia thiet ring ham tieu dung la mot duong cong co dp d6c giam dan khi thu nhap tang. Khi do khuynh huong tieu diing bien (MPC) se nhu the nao khi thu nhap tang? ^ van khong doi (H^ tro nen nho hon "c tro nen Ion hon d tro nen rat Ion va khi MPC+MPS Ion hon 1 33/ Ngan hang trung uong co the kiem soat kha nang tao r a tien c i i a ngan hang thuong mai thong qua h©at dong nao sau day? ( a ) quy djnh ty le du tru bit buoc D nghiep vu thi truong mo c mua ,ban chung khoan d tat ca nhijng hoat dong tren 34/ Trong mo hinh Keynes, gia su trong nen kinh te co tong cau la A D = 1000 va san lugng thuc te la Y = 800. San lugng de dat dugc trang thai can bang. a can phai tang it hon 200 b va gia can phai tang c can phai tang ion hom 200 d can phai tang chinh xac bang 200 V — / 35/ Che do ty gia tha noi co bat Igi la: yeu cau chinh phii va ngan hang trung uong phai co du trii ngoai te Ion do hien tugng diu co nen ty gia dao dong manh va lam nan long cac nha kinh doanh xuat, nhap khau c chii quyin ciia chinh sach t i k n te khong con niJa d ca 3 yeu to tren 36/Dirtrir Ciia ngan hang thuong mai bao g6m: ' a tiln mat va cac loai tai san c6 tinh thanh khoan cao ma ngan hang thuong mai dang nam giu b tien mat ngan hang dang nam giu yC^N tien mat ngan hang dang nam giii va tien goi cua ngan hang thuong mai d ngan hang trung uong 2 tien goi c i i a ngan hang thuong mai 6 ngan hang trung uong 37/ Trong mo hinh Keynes voi gia thiet dau tu tu dinh, khi nguoi dan san sang tiet kiem nhieu hon, thi dau tu se va san lugng se a giam, giam khong doi, giam c tang, tang d tang, giam 38/ Do nen kinh te tang truong kem va tham hoa tu nhien, chinh phii Nhat Ban co nhu cau chi tieu cao va dang la mot trong nhung nude co ng cong cao nhat the gidi. Tuy nhien, khac vdi Lien Minh Chau Au va Hoa Ky, Nhat Ban khong to ra ban tam vdi khung hoang ng cong la do: a niem tin ciia ngudi Nhat vao nang lire lanh dao ciia chinh phu b ngudi dan Nhat san sang sat canh cung chinh phii ^ J ng chinh phii Nhat chii yeu dugc nam giu bdi nhirng nha dau tu trong nude a tat ca deu sai D e t h i t u y e n s i n h sau dai hoc n a m 2 0 1 1 ( K i n h t i hoc) B E 3 8 7 6/8
 7. 7. " 1 39/ Mot s6 nha kinh te Truiig Quoc to ra lo ngai kha nang Cue Dir Tru Lien Bang Hoa Ky dua ra chinh sach noi long so lugng tien Ian thu 3 (QE3). So di co su lo ngai nay la do: a Trung Quoc chi tieu dau tu qua cao ;.. ib can can thanh toan ciia Trung Quoc dang tham hut nghiem trong Trung Quoc nam qua nhieu ng ciia Hoa Ky d tat ca nhimg suy luan tren 40/ Nhirng dku hieu nao sau day cho thay co nguy co lam tang ty gia hoi doai o Viet Nam? a dau tu true tiep va gian tiep nuoc ngoai giam b chenh lech ty le lam phat giira Viet Nam va Hoa Ky qua cao ^ c nhap sieu tang cao tf^ tat ca nhijng van de tren 4 1 / Khac voi cac nuoc khac trong khu vuc dang lo ngai luong v6n vao tang qua muc lam tang gia dong ngi te va giam kha nang canh tranh, Viet Nam dang doi dien vdi su xdi mdn nguon du triJ ngoai te. Nguyen nhan dan d i n hien tugng nay la do: a tich trir do la trong khu vuc tu nhan b thu hiit dau tu nude ngoai giam do bat on trong kinh t l vT mo nhap sieu tang ca ba nguyen nhan tren 42/ Cac ngan hang trung uong cd t h i tang cung tiln thong qua cac cong cu sau day ngoai tru a nghiep vu thj truong md y^u can von toi thieu doi vdi cac ngan hang thuong mai c thay doi lai suat chiet khau d quy dinh ty le du trii bat bugc 43/ Gia su rang dot nggt ngudi dan cd quyet djnh giii nhieu tien mat hon vdi gia thiet la cac ylu to khac khong doi, quy mo so nhan tien se nhu thi nao? a tang ( F ) giam c khong doi d C O the tang hoac giam 44/ Che do ty gia co dinh cd uu diem la: a chinh phii linh hoat hon trong lira chgn chinh sach tai khda b chinh phii linh hoat hon trong lira chgn chinh sach tien te . ,£) ty gia on djnh khuyen khich cac hoat dong kinh doanh x u i t , nhap khau d ca 3 trudng hgp tren 45/ Nguyen nhan nao sau day cd t h i la nguyen nhan dan den tham hut trong ngan sach? a thuc hien goi kich thich cSt giam thul va tang chi tieu chinh phii b nen kinh te suy thoai nghiem trgng c cat giam thue nhap khau theo 16 trinh cam kit ca 3 nguyen nhan tren D i t h i t u y i n s i n h sau dai hoc n a m 2 0 1 1 ( K i n h t i hoc) D E 3 8 7
 8. 8. J v v w v M j n t h i c a o h o c . c o m - F i r s t s t e p t o g e t M a s t e r 46/ Bo piian nao sau day dugc xem niiu y l u to on dinh tu dong trong mot nen Icinh te? trg cap phiic Igi thue thu nhap luy tien bao hiem xa hgi ^ ) ca 3 yeu to tren 47/ Thach thuc Idn nhk trong chinh sach tiln te cua Viet Nam hien nay la: a on djnh gia vang b thuc day tang truong kinh te t T o dugc niem tin ciia cong chiing vao gia tri tien dong bao dam thanh khoan cho nen kinh te 48/ Giai thich nao sau day la hgp ly nhat cho dong co giiJ tien? a giu tiln d l tranh giu cac tai san tai chinh khac khi gia cac tai san nay dang giam giij tien la hinh thuc t i l t kiem tot nhSt vi gia tri dong tien dugc bao dam bing vang c g i i J tien de dap ung cac chi tieu cho nhirng co hgi khong luong trudc dugc c h i a va c la d i i n g 49/ Tu diu nam. 2011, du tru ngoai te cua Nga tang vgt va dong nip cua Nga la dong tien tang gia manh nhit trong nhQng nuoc moi noi. So di c o hien tugng nay la do ^ su gia tang nang suat trong nhiing nganh xuat khau ciia Nga ^^^^ gia dau the gidi tang do bat on ciia khu vuc Bac Phi c dong euro dang niat gia d o khiing hoang ng )* g i i J dong do la d l tao v j t h i mdi v l kinh t l cho nen kinh te Nga 5 0 / Mot nin kinh t l md, nho vdi co chi ty gia co dinh, von luan chuyin tu do hoan toan, chi cho tieu diing giam se lam a san lugng, lai suat va ty gia hoi doai deu tang b tang san lugng nhung lai suat va ty gia hoi doai giam c lugng cung tien giam va san lugng tang lugng cung tien giam va san lugng giam D A P A N N A Y D U O C B I E N S O A N B O I N H O N G G I I N G V I E N C I J A T R U N G T A M w w w . o n t h i c a o h o c . c o m L Y G I A I C H I T I E T C H O C A C D A P A N S E D U O C P O S T V A O N G A Y M A I ( 9 / 8 / 2 0 1 1 ) . Luu >: Neu co sai sot rat inong nlian duoc sir phan h6i cua cac ban v l Hop thu: o n t h i c a o h o c t o a n k i n h t e f f l H a h o o . c o m C H U G T A T C A C A C B A N T H I D A U
 9. 9. D a y l a d a p a n g o m l i c a u s a i c i i a M A D E 3 8 7 t u T O N G D A I 8 7 1 7 d o w w w . t e n s . v n h a y c a o h o c k i n h t e . v n h a y o n t h i c a o h o c . v n b i e n s o a n T i n fili^fi 1 A2B@4D5AaA 7 D8A9 A ( j ^ 1 D @ @ ) 1 4 C 1 5 A 1 6 0 1 7 C 1 8 A19B20C2 22A@^4G|5^ 2 6 C 2 7 C 2 8 C 2 9 D ^ ^ D 3 2 B 3 D 4 1 D42B43B@45C46C>47C

×