www.onthicaohoc.com^- First step to get Master
^ T R U ^ E > A I H Q C K I N H T 6 T P . H C M K Y THI TUYEN SINH SAU DAI ...
www.onthicaohoc.com - First step to get Master
( T ) khong kha thi trong viec ngan chan hien tugng mua di ban lai
d khong ...
chi C O a va b la dung
www.onthicaohoc.com - First step to get Master ^ 2 S ) -
12/ Ham san xuat ngan han dugc cho Q = 50 ...
www.onthicaohoc.coni - First step to get Master
d gia tri Ichac
18/ Vai ham san xuit Cobb-Douglas co dang Q = L°'^K°'^, ch...
www.onthicaohoc.com - First step to get Master
phan biet giira duong cung truoc thul va duong cung bao gom thue ma no dich...
31/ Moi lien he dugc thi hien trong duong Phillip ngSn han noi len rSng
a ty le that nghiep luon bang ty le that nghiep ch...
www.onthicaohoc.coni - First step to get Master
b thue thu nhap liiy tien
c bao hiem xa hoi
ca 3 yeu to tren
39/ Cac ngan ...
www.onthicaohoc.com - First step to get Master
45/ Giai thich nao sau day la hgp ly nhat cho dong co giix ti6n?
a giij tie...
D a y l a d a p a n g 6 m 9 c a u s a i c i i a M A D E 4 2 2 t u T O N G D A I 8 7 1 7 d o
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 de thi kth ms 422 co dap an

365 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 de thi kth ms 422 co dap an

 1. 1. www.onthicaohoc.com^- First step to get Master ^ T R U ^ E > A I H Q C K I N H T 6 T P . H C M K Y THI TUYEN SINH SAU DAI HOC N A M 2011 (De thi CO 8 trang, bao gSm 5 0 cau) » E T H I : K I N H T £ H O C Thdi gian lam bai: 90 phut (khons k i th&i eian phat M) D e s 6 4 2 2 — 1 K H U Y E N C A O Hien Trung Tam W W W . T E N S . V N hay C A O H O C K I N H T E . V N hay O N T H I C A O H O C . V N dua la hiiih thuc nhan tin gui 8 7 1 7 hoa 8 7 4 9 de nhan D A P A N K T H nhung lai C I A I S A I M O T S O C A U T R E N 1 M A D E , V i d u : M A D E 4 2 2 C O 9 C A U G I A l S A I , C U T H E L A ung tai lieu khi lam bai. c giai thich gi them, ao 6 tren phieu tra lai. h tren philu tra lai. C a u 3 : C - O i i p a n d u n g l a B C a u 6 : A - D a p a n c l u n g l a D C a u 1 0 : A O a p a n flung l a 1) C a u 11 : A - O a p a n flung l a 0 C a u 3 8 : B - O a p a n flung l a 0 C a u 3 4 : C - O a p a n d u n g l a 0 [ C a u 4 1 : 0 - O a p a n fliing l a B C a u 3 6 : B - O a p a n d u n g l a A C a u 4 4 : C - O a p a n d i i n g l a B :au: 1 / Khi doanh nghiep doi dien vai mot duong cku d6c xuong ve phia ben phai, doanh thu bien a bang gia ban b bang vai doanh thu trung binh nho han gia ban S Ian han gia ban 2/ Cong ty Huang Son tra luang cho cong nhan la 10 nghin dong m6i gia va nhan ra voi muc luong do nang suit trung binh cua lao dong dat t6i da la 100 dan vi san ph4m/gia. Chi phi bien doi trung binh thap nhat se la: a 1000 ddng d) 100d6ng c 10 nghin dong d giatri khac , .. 3 / Xem 3 ro hang hoa sau day X (5C, 8F), Y(l 5C, 6F) va Z(10C, 7F), trong do C la quan ao va F la thuc phim. Gia thiSt rSng hai r6 hang hoa X va Y cung n i m tren mot duong bang quan va ty le thay the bien giam dan a X va Y dugfc ua thich han Z / ( F ) Z dugc ua thich han X va Y c ca 3 r6 hang hoa nay dugc ua thich nhu nhau d tat ca deu sai 4/ Khi quygn sa h(ru tri tue dugc dam phan trong thuong mai quoc te (TRIPs) lien quan din viec phat trien cac loai thuoc di6u tri mai, d i e u ma cac nha thuang thuylt quan tarn la gia thu6c tang se anh huang xau den sue khoe cong dong ciia cac nuac dang phat triln. Mot y kiln de xult la nen thuc hien chinh sach phan biet gia, ban gia thap cho nhiing nuac ngheo va gia cao cho nhung nuoc giau. Tuy nhien, chinh sach nay khong dugc sir d6ng tinh ciia cac cong ty dugc da qu6c gia la vi: a cong ty dugc da quoc gia khong c6 sue manh doc quyin , b khong C O sir khac biet ve muc sSn long tra giiia cac nuac DS thi t u y i n s i n h sau d g i hi?c n a m 2 0 1 1 (Kinh t i h o c ) D E 4 2 2 1/8
 2. 2. www.onthicaohoc.com - First step to get Master ( T ) khong kha thi trong viec ngan chan hien tugng mua di ban lai d khong phan biet dirge nuac giau va nuac ngheo 5/ Tien d6 "so thich c6 tinh bic cau" ham y ring cac duong dSng ich hay duong bang quan dai dien cho sa thich cua mot nguai tieu diing: a 16i huang ve g6c tga do b C O do d6c duong (Cj khong giao nhau d doc xuong ve phia ben phai 6/ Mot doanh nghiep hoat dong trong thi truong canh tranh hoan hao trong ngan han se dong cua khi a tong doanh thu nho hon chi phi c6 dinh b gia nho han chi phi trung binh c tong doanh thu nho hon tong chi phi tong doanh thu nho hon tong chi phi bien doi 7/ Trong kinh te vi mo khi de cap den con nguai kinh te, nguai ta gia thiet rang hanh vi con nguai la: , a chiu sir chi phoi cua yeu to dam dong (2) duylyvohan c phi ly tri d duy ly c6 gidi han 8/ Gia su rang chi phi bien cua doanh nghiep doc quyen MC = 10 nghin dong va do co gian cua cau d6i vdd gia la -2. Chung ta co thi kit luan ring gia ban dl dat dugc Igi nhuan t6i da ciia doanh nghiep a 5 nghin dong .MK^HC ' ^ (b) 20 nghin d6ng ^ Y 10 nghin d6ng ^ , ^ ^ ^G^g. ^ d mot gia tri khac A Q A A-Q( 9/ Trong thi truong canh tranh doc quyen, khi thi truong dat dugc can bang trong dai han: a phuc Igi xa hoi dat gia tri cao nhat ( F ) Igi nhuan kinh te cua doanh nghiep tren thi truong bang 0 ' - c gia ban bing voi chi phi bien d doanh nghiep san xuat a quy mo toi iru 10/ Mot sinh vien kinh te hoc phat bieu: " N I u ban co du lieu trong 10 nam qua ve gia ciia cuon sach kinh t l hoc va lugng ban hang nam, ban co du thong tin d l ve dugc duong cau cho sach kinh te hoc". Phat bieu nay dung hay sai? a, diing, vi moi nam ta xac dinh dugc mot cap tuang ung giira gia va lucmg cau b sai, vi phai can dii lieu it nhat la 20 nam c diing, vi ve duong cau chi can bilt dugc gia va lugng cau cua sach kinh te hoc la dii (2) sai, vi gia thiet cac yeu to khac khong doi bi vi pham — Trong kinh te hoc, so thich ciia nguai tieu dung dugc nhan ra tir a quan sat sir lira chgn cua nguai tieu dung b phong van nguai tieu dung thong qua cac kich ban gia dinh c gia tren thi truong D e thi tuyen sinh sau d a i h o c n a m 2 0 1 1 (Kinh te hoc) . D E 422 2/8 10
 3. 3. chi C O a va b la dung www.onthicaohoc.com - First step to get Master ^ 2 S ) - 12/ Ham san xuat ngan han dugc cho Q = 50 + 20L, trong do Q san lugng/gio va L la lugng lao dong/gio. Gia thiet rSng tien cong lao dong moi gio la 15 nghin dong, chi phi bien (MC) cua don vi san pham thu 100 se la: a xap xi 13 nghin dong ( g ) 750 dong c 3.000 ddng d gia trj khac 13/ Do C O gian cua cung va cau d6i voi gia ciia than tuong ung la = 1,7 va Ej^= -0,85, muc gia va lugng hien hanh cua than tuong ung la P = 41 va Q 1.206. Ham cung va cau udc lugng tai muc gia va lugng hien thai se la: Qs=40P-800 va Qd=223-35P ( £ ) Qs=50P-844vaQD=2231-25P c Qs=50P-800vaQ£)=231-25P d gia tri khac 14/ Trong ngan han mot quan sat cho th^y chi phi bien tang va chi phi bien doi trung binh giam khi san lugng tang, a chi phi C O dinh trung binh khong doi chi phi bien nho han chi phi biln d6i trung binh £ ^ chi phi bien Ian han chi phi bien doi trung binh d chi phi bien nho hon chi phi co dinh trung binh ' 15/ Tong hiiu dung tu viec tieu diing cac loai hang hoa se dat dugc toi da bang each phan bo chi tieu cho cac hang hoa bang nhau a chi khi tat ca cac hang hoa co the thay the cho nhau chi khi huu dung bien tren moi d6ng chi tieu cho cac hang hoa bing nhau c chi khi gia ciia tit ca hang hoa bing nhau d chi khi muc hiJu dung nhan dugc tir moi hang hoa la nhu nhau 16/ Sir khac nhau gitra thuc chung va chuin tac trong kinh t l hgc la: a van de thuc chung lien quan den cau tra loi khang dinh con chuan tac lien quan den cau tra Idi phii dinh van dl chuan tac lien quan din ly thuylt kinh t l con van dl thuc chung thi khong van de thuc chung lien quan den cau tra loi phii dinh con chuan tac lien quan den cau tra lai khang dinh vln dl thuc chung dl cap din cac su kien kinh t l trong khi vdn dl chuin tac dl cap din y kiln ca nhan b c 17/ Ham san xult ciia mot doanh nghiep co dang Q = LK voi L la lugng lao dong va K la lugng von va Q la so lugng san pham. Gia su gia thue lao dong la w = 5 nghin dong va gia thue may moc r = 20 nghin d6ng. Neu doanh nghiep mu6n san xult Q = 100 don vi san phim, chi phf thip nhat d l san xult ra 100 don vi san pham se la: , . 7, K ' a 100 nghin dong "JC ^ , L -f A . ^ 200 nghin dong c 500 nghin dong £>e thi tuyen s i n h sau d a i h o c n a m 2 0 1 1 (Kinh te hoc) D E 4 2 : To 1 1 3/8
 4. 4. www.onthicaohoc.coni - First step to get Master d gia tri Ichac 18/ Vai ham san xuit Cobb-Douglas co dang Q = L°'^K°'^, chiing ta co the ket luan ham san xuat the hien a nang suit khong d6i theo quy mo b nang suat giam theo quy mo Q c g suat tang theo quy mo Y^ "^^"g suat bien lao dong giam dan 19/ Doi voi mot doanh nghiep hoat dong trong thi truong canh tranh hoan hao, doanh thu bien: a nho hon doanh thu trung binh b nho han gia va doanh thu trung binh bing vai gia va doanh thu trung binh 1[ nho han gia 20/ D6i vqi mot nha san xuat doc quyen thuin tuy vai muc tieu t6i da Igi nhuan, khi cau tren thj truong tang C O the din den su thay d6i ca gia ban va lugng ban deu tang 2^ gia ban tang nhung lugng ban khong doi c lugng ban tang nhung gia ban khong doi d tat ca deu sai Sir thay d6i trong lugng cku cua mot hang hoa do su thay doi trong ty gia tuong doi ciia hai hang hoa vai muc huu dung dugc giu c6 dinh dugc ggi la hieu ung thay thi b Giffen c thu nhap d gia thirc 22/ Gia su dudng cau thuc pham cua mot ca nhan c6 dang q = 100 - 2p, trong do q tinh bang kg/thang va p tinh bSng nghin ddng/kg. Trudc day gia thuc pham tren thj truong 20 nghin dong/kg nhung bay gio do chinh phu tang thue lam gia tren thj truong tang len 25 nghin dong/kg. Chinh sach thue nay lam thay d6i trong thang du tieu dung cua ca nhan nay la: ( ^ j giam 275 nghin dong 5^ g'^rn 1.250 nghin dong c tang 1.250 nghin dong d gia tri khac 23/ Ban dang dilu hanh mot xi nghiep san xuat nuoc uong tang lire Red Bell voi tong chi phi TC = q^+2q+100 trong do q tinh bSng thung/ngay. Gia thilt thi truong nay la thi truong canh tranh hoan hao va gia tren thi truong ciia Red Bell la 10 trieu dong/thung. Miic san lugng de toi da hoa Igi nhuan va muc Igi nhuan nhan dugc tuong ung se la: , a 4 thung va 40 trieu dong b 8 thung va -84 trieu dong ( c ) 4 thung va -84 trieu dong d 4 thiing va 84 trieu dong 24/ Khi chiing ta su dung mo hinh cung va cau de phan tich tac dong cita thue, chiing ta phai De thi tuyen s i n h sau dgi h o c n a m 2 0 1 1 (Kinh fe hoc) B E 422 4/8
 5. 5. www.onthicaohoc.com - First step to get Master phan biet giira duong cung truoc thul va duong cung bao gom thue ma no dich len phia tren mot doan bang so thue b dich chuyen ca duong cung va duong cau len tren boi vi khong phai chi ngudi mua ma ca nguoi ban cung chju thue c djch chuyin duong cung ve phia ben phai boi vi khi co thul, ngudi ban phai ban so luong Idn hon d moi muc gia de duy tri muc hoa von d dich chuyen dudng c m len tren mot khoang bang so thue bdi vi ngudi tieu dimg bay gid sin sang tra thue de tiep tuc tieu dung 25/ Mot nha san xuat doc quyin tdi da hoa Igi nhuan se tao ra chi phi tang them cho xa hoi la do: ban voi gia cao hon chi phi bien ' b mau thuan giira Igi ich cua nha san xuat doc quyen va xa hoi c ban ra voi muc gia bang chi phi bien ( J ) chi C O cau a va b dung 26/ Vdi vai trd ngudi cho vay cuoi cung doi voi cac ngan hang thuang mai, ngan hang trung uong co the a tranh hoac giam bdt tac dong hoang loan tai chinh b tao dugc niem tin vao he thong ngan hang c on dinh dugc so nhan tien f 3 ' n 27/ Trong mo hinh IS-LM, khi ngan hang trung uong tang lugng cung tien va chinh phu tang chi tieu a san lugng tang, lai suat tang; dau tu tu nhan giam vi tac dong cua chinh sach tai khoa luon manh hon tac dong cua chinh sach tiSn te san lugng tang, lai suit co the tang, giam hoac khong doi c lai suat tang nhung san lugng co the tang, giam hoac khong doi d san lugng khong bj anh hudng 28/ Gia thiet rang ham tieu diing la mot dudng cong co do doc giam dan khi thu nhap tang. Khi do khuynh hudng tieu dung bien (MPC) se nhu the nao khi thu nhap tang? a trd nen rat Idn va khi MPC+MPS Idn hon 1 trd nen nho hon c trd nen Idn hon d van khong doi 29/ Ngan hang trung uong cd the kiem soat kha nang tao ra tien ciia ngan hang thuang mai thong qua hoat dong nao sau day? a mua ,ban chung khoan b nghiep vu thi trudng md f quy djnh ty le du triJ bat bugc _ tit ca nhiing hoat dong tren 30/ Nghiep vu thi trudng md la cong cu ma ngan hang trung uong cd th6 sir dung dl: (a) thay doi co sd tien b thay doi du trii tien mat cua ngan hang thuang mai c thay doi sd nhan tien yd ca 3 trudng hgp tren D e thi tuyen s i n h sau dgi h o c n a m 2 0 1 1 (Kinh te hoc) D E 4 2 2 5/8
 6. 6. 31/ Moi lien he dugc thi hien trong duong Phillip ngSn han noi len rSng a ty le that nghiep luon bang ty le that nghiep chuan, lam phat vua phai b mot quoc gia co ty le lam phat cao thi ty le that nghiep cao mu6n giam ty le t h k nghiep thi phai chju ty le lam phat cao hon 2 ty le that nghiep luon la ty le that nghiep tu nhien cho du ty le lam phat cao hay thap 32/ Thanh phan nao sau day dugc xep vao that nghiep? a sinh vien he tap trung bo doi xuat ngu co kha nang lao dong dang tim viec lam c nguoi noi trg d cac cau tren deu sai 33/ Gia su ring ham tieu dung la C = 1200 + 0,6Y^. N I U thu nhap kha dung tang them 1.000 don vi tiln thi tilt kiem se tang them a 300 c 600 d 200 34/ Trong mo hinh Keynes, gia su trong nin kinh t l co tong ciu la AD = 1000 va san lugng thuc t l la Y = 800. San lugng de dat dugc trang thai can bang a can phai tang it hon 200 b va gia can phai tang c can phai tang Ion hem 200 ( T ^ can phai tang chinh xac bSng 200 35/ Mot nen kinh t l mo, nho voi co che ty gia c6 dinh, von luan chuyen tu do hoan toan, khi lai suit the gidi giam se lam cho: a khong cd tac dong din san lugng nhung lai suat thi trudng tang (^j lai suat trong nude giam va san lugng tang c tang san lugng va lai suat thi trudng a khong cd tac dong din san lugng nhung lai suit thi trudng giam 36/ Che do ty gia co dinh cd uu diem la: ty gia on dinh khuyen khich cac boat dong kinh doanh xuat, nhap khiu chinh phii linh hoat hon trong lira chgn chinh sach tai khoa c chinh phii linh boat hon trong lira chgn chinh sach tien te d ca 3 trudng hgp tren 37/ Thach thuc Idn nhit trong chinh sach tiln te ciia Viet Nam hien nay la: a thiic diy tang trudng kinh t l ( F ) tao dugc niem tin ciia cong chiing vao gia tri tien dong c on dinh gia vang d bao dam thanh khoan cho nIn kinh t l 38/ Bo phan nao sau day dugc xem nhu ylu to on dinh tu dong trong mot nIn kinh te? a trg cap phiic Igi D i thi t u y i n s i n h sau dai h o c n a m 2 0 1 1 (Kinh t i hoc) D t 422 6/8
 7. 7. www.onthicaohoc.coni - First step to get Master b thue thu nhap liiy tien c bao hiem xa hoi ca 3 yeu to tren 39/ Cac ngan hang trung uong co the tang cung tien thong qua cac cong cu sau day ngoai tru yeu can von toi thieu doi voi cac ngan hang thuong mai ^ quy dinh ty le du trCr bat buoc c thay doi lai suat chiet khau d nghiep vu thi truong md 40/ Nguyen nhan nao sau day la trd ngai cho thuc thi chinh sach tai khoa chu dong khi nen kinh te suy thoai? a chinh phu khd xac dinh dugc hieu ung Ian at (crowding out effect) b chinh phii khd xac dinh dugc thu nhap tiem nang trong nkn kinh t l c chinh phii khd danh gia dugc hien trang nen kinh te ca 3 nguyen nhan tren 4 1 / Do nIn kinh t l tang trudng kem va tham hoa tu nhien, chinh phii Nhat Ban cd nhu c4u chi tieu cao va dang la mot trong nhirng nude cd ng cong cao nhat the gidi. Tuy nhien, khac vdi Lien Minh Chau Au va Hoa Ky, Nhat Ban khong td ra ban tam vdi khiing hoang ng cong la do: a ngudi dan Nhat san sang sat canh cung chinh phii ng chinh phii Nhat chu yeu dugc nam giir bdi nhirng nha dau tu trong nude c niem tin ciia ngudi Nhat vao nang luc lanh dao ciia chinh phii d tat ca diu sai 42/ Khac vdi cac nude khac trong khu vuc dang lo ngai luong von vao tang qua muc lam tang gia dong noi te va giam kha nang canh tranh, Viet Nam dang doi dien vdi su xdi mdn nguon du triJ ngoai te. Nguyen nhan dan den hien tugng nay la do: a tich trir do la trong khu vuc tu nhan b thu hiit dau tu nude ngoai giam do h k dn trong kinh t l vT md c nhap sieu tang ca ba nguyen nhan tren 43/ Trong mot nen kinh te md, nhd vdi co che ty gia cd dinh, von luan chuyen tu do hoan toan, chi cho tieu dung giam se lam a tang san lugng nhung lai suSt va ty gia hoi doai giam lugng cung tien giam va san lugng giam c san lugng, lai suat va ty gia hoi doai deu tang d lugng cung tien giam va san lugng tang 44/ Tir dau nam 2011, du triJ ngoai te ciia Nga tang vgt va dong riip ciia Nga la dong tien tang gia manh nhIt trong nhiing nude mdi ndi. Sd dT cd hien tugng nay la do a gia dong do la de tao vj the mdi ve kinh t l cho nIn kinh t l Nga. gia dau the gidi tang do bat dn ciia khu vuc Bac Phi. ^,C. sir gia tang nang suit trong nhimg nganh xult khiu ciia Nga. d ddng euro dang mat gia do khiing hoang ng. D e thi tuyen s i n h sau d a i h o c n a m 2 0 1 1 (Kinh te h o c ) D E 4 2 2 7/8
 8. 8. www.onthicaohoc.com - First step to get Master 45/ Giai thich nao sau day la hgp ly nhat cho dong co giix ti6n? a giij tien de tranh giir cac tai san tai chinh khac khi gia cac tai san nay dang giam b giir tien la hinh thuc tiet kiem tot nhat vi gia trj ddng tien dugc bao dam bSng vang £ giu tien de dap ung cac chi tieu cho nhung co hdi khong ludng trudc dugc chi a va c la diing b 46/ Trong md hinh Keynes vdi gia thiet diu tu tu djnh, khi ngudi dan sSn sang tilt kiem nhieu hon, thi dau tu se va san lugng se a tang, tang giam, giam Ichdng ddi, giam tang, giam 47/ Neu Ngan hang Trung uong mudn giam tdng cau nhim ngan chan lam phat dang da gia tang, ngan hang se cung tiln, liic nay lai suit trong ngin han se tuong doi so vdi lai suit trong dai han a tang, giam b tang, tang f giam, tang _ giam, giam 48/ Nguyen nhan nao sau day cd the la nguyen nhan dan den tham hut trong ngan sach? a thuc hien gdi kich thich cit giam thul va tang chi tieu chinh phii b nen kinh te suy thoai nghiem trong c cit giam thul nhap khiu theo 16 trinh cam kit ca 3 nguyen nhan tren 49/ Du tru ciia ngan hang thuang mai bao gdm a tien mat ngan hang dang nim giijr tiln mat ngan hang dang nam giiJ va tien gdi ciia ngan hang thuong mai d ngan hang trung uong c tien mat va cac loai tai san cd tinh thanh khoan cao ma ngan hang thuang mai dang nim giir d tien gdi ciia ngan hang thuang mai d ngan hang trung uong 50/ Trong mot nen kinh te ma chinh phii quan ly ty gia, dong co pha gia cd the la: a tang thu nhap va tao viec lam khi nen kinh t l suy thoai b cai thien can can thuong mai qudc t l c tranh ap luc len du tm qudc t l ( ? j tat ca cac cau tren^^u. diing C_/-S O - J ^ D A P A N N A Y D U O C B I E N S O A N B O I N H C N G G I A N G V I E N C L I A T R U N G T A M www.onthicaohoc.com L Y G I A I C H I T I E T C H O C A C D A P A N S E D U O C P O S T V A O N G A Y M A I ( 9 / 8 / 2 0 1 1 ) . Luii y: Neu co sai sot r i l mong nhan dugc sir phan hoi cua cac ban ve Hop ihu: o n t h i c a o h o c t o a n k i n h t e f a y a l i o o . c o m C H L C T A T C A C A C B A N T H I D A L De thi tuyen sinh sau dai hoc nam 2011 (Kinh t i hoc) D E 4 2 2
 9. 9. D a y l a d a p a n g 6 m 9 c a u s a i c i i a M A D E 4 2 2 t u T O N G D A I 8 7 1 7 d o

×