Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ly 2011 de thi thu so 20

415 views

Published on

  • Be the first to comment

Ly 2011 de thi thu so 20

  1. 1. Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 MÔN THI : V T LÝ Th i gian làm bài : 90 phút. -------------------------------------------------- Mã đ 003H và tên :…………………………………………………………..I- PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH ( 40 câu, t câu 1 đ n câu 40 )Câu 1: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i t n s b ng 5Hz. Th i gian ng n nh t ñ v t ñi t v trí có li ñ x1= - 0,5A(A là biên ñ dao ñ ng) ñ n v trí có li ñ x2 = + 0,5A làA. 1/10 s. B. 1/20 s. C. 1/30 s. D. 1 s.Câu 2: Trên dây AB dài 2m có sóng d ng có hai b ng sóng, ñ u A n i v i ngu n dao ñ ng (coi là m tnút sóng), ñ u B c ñ nh. Tìm t n s dao ñ ng c a ngu n, bi t v n t c sóng trên dây là 200m/s.A. 50Hz B. 25HzC. 200Hz D. 100HzCâu 3: ðo n m ch AC có ñi n tr thu n, cu n dây thu n c m và t ñi n m c n i ti p. B là m t ñi m trênAC v i πuAB = sin100πt (V) và uBC = 3sin(100πt - ) (V). Tìm bi u th c hi u ñi n th uAC. 2  πA. u AC = 2sin  100πt − V B. u AC = 2 2 sin(100πt) V  3  π  πC. u AC = 2 sin  100πt +  V D. u AC = 2sin  100πt + V  3  3Câu 4: Trong ño n m ch RLC không phân nhánh, ñ l ch pha gi a hai ñ u cu n dây và hai ñ u tr thu nR không th b ngA. π/6 B. 3π/4 C. π/4 D. π/12Câu 5: Trong m ch ñi n xoay chi u không phân nhánh, hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch và cư ngñ dòng ñi n trong m ch l n lư t là: u = 100sin100πt (V) và i = 100sin(100πt + π/3) (mA). Công su ttiêu thu trong m ch làA. 5000W B. 2500W C. 50W D.2,5WCâu 6: Tìm phát bi u ñúng khi nói v ñ ng cơ không ñ ng b 3 pha:A. Rôto là b ph n ñ t o ra t trư ng quay.B. Stato g m hai cu n dây ñ t l ch nhau m t góc 90o.C. ð ng cơ không ñ ng b 3 pha ñư c s d ng r ng rãi trong các d ng c gia ñình.D. T c đ góc c a rôto nh hơn t c đ góc c a t trư ng quay.Câu 7: Trong m ch thu sóng vô tuy n ngư i ta ñi u ch nh ñi n dung c a t C = 1/4000π (F) và ñ tc m c a cu n dây L = 1,6/π (H). Khi ñó sóng thu ñư c có t n s bao nhiêu? L y π2 = 10.A. 200Hz. B. 100Hz. C. 50Hz. D.25Hz.Câu 8: Sóng đi n t đư c áp d ng trong thông tin liên l c dư i nư c thu c lo iA. sóng dài. B. sóng ng nC. sóng trung. D. sóng c c ng n.
  2. 2. Câu 9: Trong thí nghi m Yâng, kho ng cách gi a 7 vân sáng liên ti p là 21,6mm, n u đ r ng c a vùngcó giao thoa trên màn quan sát là 31mm thì s vân sáng quan sát đư c trên màn làA: 7 B: 9 C. 11 D. 13Câu 10: Nhóm tia nào sau đây có cùng b n ch t sóng đi n tA: Tia t ngo i, tia RơnGen, tia katôtB: Tia t ngo i, tia h ng ngo i, tia katôtC. Tia t ngo i, tia h ng ngo i, tia ga maD. Tia t ngo i, tia ga ma, tia bê taCâu 11: 3: Kho ng th i gian ng n nh t gi a hai l n Wd = Wt khi m t v t dao đ ng đi u hoà là 0,05s. T ns dao đ ng c a v t là:A: 2,5Hz B: 3,75Hz C. 5Hz D.5,5HzCâu 12: S xu t hi n c u v ng sau cơn mưa do hi n tư ng nào t o nên?A. Hi n tư ng tán s c ánh sáng. B. Hi n tư ng khúc x ánh sáng.C. Hi n tư ng ph n x ánh sáng. D. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng.Câu 13: M t ngu n sóng t i O có phương trình u0 = asin(10 π t) truy n theo phương Ox đ n đi m M cáchO m t đo n x có phương trình u = asin(10 π t - 4x), x(m). V n t c truy n sóng làA: 9,14m/s B: 8,85m/s C. 7,85m/s D.7,14m/sCâu 14: ð t hi u ñi n th u = 200 2sin100πt (V) vào hai ñ u t ñi n C, thì cư ng ñ dòng ñi n quam ch có bi u th c i = 2sin(100πt + ϕ) (A). Tìm ϕ.A. ϕ = 0. B. ϕ = π. C. ϕ = π/2 D. ϕ = -π/2Câu 15: Hi n tư ng giao thoa ánh sáng là s k t h p c a hai sóng ánh sáng th a mãn ñi u ki n:A. Cùng t n s và cùng biên ñ . B. Cùng pha và cùng biên ñ .C. Cùng t n s và cùng ñi u ki n chi u sáng. D. Cùng t n s và ñ l ch pha khôngñ i.Câu 16: Tính ch t nào sau ñây không ph i c a tia X:A. Tính ñâm xuyên m nh. B. Xuyên qua các t m chì dày c cm.C. Iôn hóa không khí. D. Gây ra hi n tư ng quang ñi n.Câu 17: Tìm phát bi u sai v ñ c ñi m quang ph v ch c a các nguyên t hóa h c khác nhau.A. Khác nhau v s lư ng v ch. B. Khác nhau v màu s c các v ch.C. Khác nhau v ñ sáng t ñ i gi a các v ch. D. Khác nhau v b r ng các v chquang ph .Câu 18: M t v t phát ra tia h ng ngo i vào môi trư ng xung quanh ph i có nhi t ñA. cao hơn nhi t ñ môi trư ng. B. trên 00C. C. trên 1000C. D. trên 00 K.Câu 19: Chi u vào catot c a m t t bào quang ñi n các b c x có bư c sóng λ = 400nm và λ = 0,25µmthì th y v n t c ban ñ u c c ñ i c a electron quang ñi n g p ñôi nhau. Xác ñ nh công thoát eletron c akim lo i làm catot.Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s.A. A = 3, 9750.10-19J. B. A = 1,9875.10-19J. C. A = 5,9625.10-19J. D. A = -182,385.10 J.Câu 20: Chi u b c x có bư c sóng λ = 0,552µm v i công su t P = 1,2W vào catot c a m t t bào quangñi n, dòng quang ñi n bão hòa có cư ng ñ Ibh = 2mA. Tính hi u su t lư ng t c a hi n tư ng quangñi n.Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C.A. 0,65% B. 0,37% C. 0,55% D.0,425%
  3. 3. Câu 21: Sau 1năm, kh i lư ng ch t phóng x gi m ñi 3 l n. H i sau 2 năm, kh i lư ng ch t phóng xtrên gi m ñi bao nhiêu l n so v i ban ñ u.A. 9 l n. B. 6 l n. C. 12 l n. D. 4,5l nCâu 22: Cho ph n ng h t nhân: p + 3 Li → 2α + 17,3MeV . Khi t o thành ñư c 1g Hêli thì năng 7lư ng t a ra t ph n ng trên là bao nhiêu? Cho NA = 6,023.1023 mol-1.A. 13,02.1023MeV. B. 26,04.1023MeV. C. 8,68.1023MeV. D. 2334,72.10 MeV.Câu 23: M t v t dao đ ng đi u hòa v i chu kì T = 3,14s. Xác đ nh pha dao đ ng c a v t khi nó qua v tríx = 2cm v i v n t c v = 0,04m/s. π π πA. rad B. rad C. rad D. 0 3 4 6Câu 24: M t v t có kh i lư ng m dao ñ ng ñi u hòa v i biên ñ A. Khi chu kì tăng 3 l n thì năng lư ngc a v t thay ñ i như th nào?A. Tăng 3 l n. B. Gi m 9 l n C. Tăng 9 l n. D.Gi m 3 l n.Câu 25: Cho h t proton b n phá h t nhân Li, sau ph n ng ta thu ñư c hai h t α. Cho bi t mp = 1,0073u;mα = 4,0015u. và mLi = 7,0144u. Ph n ng này t a hay thu năng lư ng bao nhiêu?A. Ph n ng t a năng lư ng 17,41MeV. B. Ph n ng thu năng lư ng 17,41MeV.C. Ph n ng t a năng lư ng 15MeV. D. Ph n ng thu năng lư ng 15MeV.Câu 26: Hi n tư ng quang ñi n trong là hi n tư ngA. b t electron ra kh i b m t kim lo i khi b chi u sáng.B. gi i phóng electron kh i kim lo i b ng cách ñ t nóng.C. gi i phóng electron kh i m i liên k t trong bán d n khi b chi u sáng.D. gi i phóng electron kh i bán d n b ng cách b n phá ion.Câu 27: hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s có biên đ : A1=8cm ; A2=6cm. Biên đ daođ ng t ng h p có th nh n giá tr nào sau đây A. 48cm B. 1cm C. 15cm D. 8cmCâu 28: Cho ño n m ch RLC n i ti p, trong ñó cu n dây thu n c m L = 1/π (H); t ñi n có ñi n dung C= 16 µF và tr thu n R. ð t hi u ñi n th xoay chi u t n s 50Hz vào hai ñ u ño n m ch. Tìm giá tr c aR ñ công su t c a m ch ñ t c c ñ i.A. R = 100 2 Ω B. R = 100 Ω C. R = 200Ω D. R = 200 2ΩCâu 29: Khi chi u ánh sáng có bư c sóng λ vào katôt c a t bào quang đi n thì e b t ra có v0max = v, n uchi uλ = 0,75 λ thì v 0 max = 2v, bi t λ = 0,4 µm . Bư c sóng gi i h n c a katôt làA. 0,42 µm B. 0,45 µm C . 0,48 µm D. 0,51 µmCâu 30: Chi u b c x có bư c sóng λ = 0,4µm vào catot c a m t t bào quang ñi n. Công thoát electronc a kim lo i làm catot là A = 2eV. Tìm giá tr hi u ñi n th ñ t vào hai ñ u anot và catot ñ tri t tiêu dòngquang ñi n.Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108m/s. 1eV = 1,6.10-19JA. UAK ≤ - 1,1V. B. UAK ≤ - 1,2V. C. UAK ≤ - 1,4V. D. UAK≤ 1,5V.Câu 31: Con l c lò xo dao ñ ng theo phương th ng ñ ng, trong hai l n liên ti p con l c qua v trí cânb ng thìA. gia t c b ng nhau, ñ ng năng b ng nhau. B. ñ ng năng b ng nhau, v n t c b ng nhau.C. gia t c b ng nhau, v n t c b ng nhau. D. Các câu A, B và C ñ u ñúng.Câu 32: Trong máy phát ñi n xoay chi u m t phaA. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta gi m s cu n dây và tăng s c p c c.B. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta tăng s cu n dây và tăng s c p c c.
  4. 4. C. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta gi m s cu n dây và gi m s c p c c.D. ñ gi m t c ñ quay c a rô to ngư i ta tăng s cu n dây và gi m s c p c c.Câu 33: M t h t nhân có kh i lư ng m = 5,0675.10-27kg ñang chuy n ñ ng v i ñ ng năng 4,78MeV.ð ng lư ng c a h t nhân làA. 2,4.10-20kg.m/s. B. 3,875.10-20kg.m/s C. 8,8.10-20kg.m/s. D.7,75.10-20kg.m/s.Câu 34: M t con l c lò xo ngang g m lò xo có đ c ng k=100N/m và v t m=100g, dao đ ng trên m tph ng ngang, h s ma sát gi a v t và m t ngang là µ=0,02. Kéo v t l ch kh i VTCB m t đo n 10cm r ith nh cho v t dao đ ng. Quãng đư ng v t đi đư c t khi b t đ u dao đ ng đ n khi d ng h n làA. s = 50m. B. s = 25m. C. s = 50cm. D. s =25cm.Câu 35: Ch n tính ch t không ñúng khi nói v m ch dao ñ ng LC:A. Năng lư ng ñi n trư ng t p trung t ñi n C.B. Năng lư ng t trư ng t p trung cu n c m L.C. Năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng cùng bi n thiên tu n hoàn theo m t t n s chung.D. Dao ñ ng trong m ch LC là dao ñ ng t do vì năng lư ng ñi n trư ng và t trư ng bi n thiên qua l iv i nhau.Câu 36: Trong thí nghi m v giao thoa ánh sáng c a Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Kho ng cácht hai khe ñ n màn là 2m,ánh sáng ñơn s c chi u vào hai khe có bư c sóng λ = 0,64µm. Vân sáng b c 4và b c 6 (cùng phía so v i vân chính gi a) cách nhau ño nA. 1,6mm. B. 3,2mm. C. 4,8mm. D. 6,4mm.Câu 37: Cho đo n m ch R, L, C n i ti p v i L có th thay đ i đư c.Trong đó R và C xác đ nh. M chđi n đư c đ t dư i hi u đi n th u = U 2 sin ω t. V i U không đ i và ω cho trư c. Khi hi u đi n thhi u d ng gi a hai đ u cu n c m c c đ i. Giá tr c a L xác đ nh b ng bi u th c nào sau đây? 1 1A. L = R2 + B. L = 2CR2 + C ω2 2 Cω2 1 1C. L = CR2 + D. L = CR2 + 2Cω2 Cω2Câu 38: Trong các trư ng h p sau ñây trư ng h p nào có th x y hi n tư ng quang ñi n? Khi ánh sángM t Tr i chi u vàoA. m t nư c. B. lá cây. C. m t sân trư ng lát g ch. D. t m kim lo i khôngsơn.Câu 39: Ánh sáng không có tính ch t sau:A. Có mang theo năng lư ng. B. Có truy n trong chân không.C. Có v n t c l n vô h n. D. Có th truy n trong môi trư ng v t ch t.Câu 40: H t Pôlôni ( A= 210, Z = 84) đ ng yên phóng x h t α t o thành chì Pb. H t α sinh ra có đ ng năng K α =61,8MeV. Năng lư ng to ra trong ph n ng làA: 63MeV B: 66MeV C. 68MeV D. 72MeVII- PH N RIÊNG (10 câu ) Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n ( ph n A ho c B )A- Theo chương trình chu n ( 10 câu, t câu 41 đ n câu 50 )Câu 41: ð t vào hai ñ u ño n m ch RLC không phân nhánh hi u ñi n th u = 100 2sin100πt (V) thìdòng ñi n qua m ch là i = 2sin100πt (A). T ng tr thu n c a ño n m ch làA. R = 200Ω. B. R = 50Ω. C. R = 100Ω. D. R =20Ω.
  5. 5. Câu 42: M t v t dao đ ng đi u hòa, trong 1 phút th c hi n đư c 30 dao đ ng toàn ph n. Quãng đư ngmà v t di chuy n trong 8s là 64cm. Biên đ dao đ ng c a v t làA. 2cm B. 3cm C. 4cm D. 5cmCâu 43: Âm s c là m t ñ c tính sinh lí c a âm cho phép phân bi t ñư c hai âmA. có cùng biên ñ ñư c phát ra cùng m t nh c c t i hai th i ñi m khác nhau.B. có cùng biên ñ phát ra b i hai nh c c khác nhau.C. có cùng t n s phát ra b i hai nh c c khác nhau.D. có cùng ñ to phát ra b i hai nh c c khác nhau.Câu 44: Cho dòng ñi n có t n s f = 50Hz qua ño n m ch RLC không phân nhánh, dùng Oát k ño côngsu t c a m ch thì th y công su t có giá tr c c ñ i. Tìm ñi n dung c a t ñi n, bi t ñ t c m c a cu ndây là L = 1/π (H)A. C ≈ 3,14.10-5 F. B. C ≈ 6,36.10-5 F C. C ≈ 1,59.10-5 F D. C ≈ -59,42.10 FCâu 45: H t nhân 84 Po là ch t phóng x α. Sau khi phân rã, h t nhân con sinh ra có 210A. 84 proton và 126 nơtron. B. 80 proton và 122 nơtron.C. 82 proton và 124 nơtron. D. 86 proton và 128 nơtron.Câu 46: Tìm phát bi u sai khi nói v máy bi n áp:A. Khi tăng s vòng dây cu n th c p, hi u ñi n th gi a hai ñ u cu n th c p tăng.B. Khi gi m s vòng dây cu n th c p, cư ng ñ dòng ñi n trong cu n th c p gi m.C. Mu n gi m hao phí trên ñư ng dây t i ñi n, ph i dùng máy tăng th ñ tăng hi u ñi n th .D. Khi m ch th c p h , máy bi n th xem như không tiêu th ñi n năng.Câu 47: Sau 2 gi , ñ phóng x c a m t m u ch t phóng x gi m 4 l n. Chu kì bán rã c a ch t phóng xlàA. 2 gi . B. 3 gi . C. 1 gi . D. 1,5gi .Câu 48: Cho hai ngu n k t h p S1, S2 gi ng h t nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai ngu n này t o ra cóbư c sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát ñư c s c c ñ i giao thoa làA. 9 B. 7 C. 5 D. 3Câu 49: S hình thành dao ñ ng ñi n t t do trong m ch dao ñ ng là do hi n tư ngA. c m ng ñi n t . B. c ng hư ng ñi n. C. t c m. D. thóa.Câu 50: T i m t nơi có hai con l c đơn đang dao đ ng v i các biên đ nh . Trong cùng m t kho ng th igian, ngư i ta th y con l c th nh t th c hi n đư c 4 dao đ ng, con l c th hai th c hi n đư c 5 daođ ng. T ng chi u dài c a hai con l c là 164cm. Chi u dài c a m i con l c l n lư t làA. l1= 100m, l2 = 6,4m. B. l1= 64cm, l2 = 100cm.C. l1= 1,00m, l2 = 64cm. D. l1= 6,4cm, l2 = 100cm.B- Theo chương trình Nâng cao ( 10 câu, t câu 51 đ n câu 60 )Câu 51: M t v t DĐĐH trên tr c Ox, khi v t đi t đi m M có x1= A/2 theo chi u (- ) đ n đi m N có li đx2 = - A/2 l n th nh t m t 1/30s. T n s dao đ ng c a v t làA: 5Hz B: 10Hz C. 5 π Hz D. 10 π Hz -4Câu 52: M t m ch R,L,C m c n i ti p trong đó R = 120 Ω , L = 2/ π H và C = 2.10 / π F, ngu n có t ns f thay đ i đư c. Đ i s m pha hơn u, f c n tho mãnA: f > 12,5Hz B: f ≤ 12,5Hz C. f< 12,5Hz D. f < 25HzCâu 53: Hai lò xo có đ c ng là k1, k2 và m t v t n ng m = 1kg. Khi m c hai lò xo song song thì t o ram t con l c dao đ ng đi u hoà v i ω 1= 10 5 rad/s, khi m c n i ti p hai lò xo thì con l c dao đ ng v iω 2 = 2 30 rad/s. Giá tr c a k1, k2 làA: 100N/m, 200N/m B: 200N/m, 300N/mC. 100N/m, 400N/m D. 200N/m, 400N/m
  6. 6. Câu 54: Chi u m t b c x λ = 0,41 µ m vào katôt c a t bào quang đi n thì Ibh = 60mA còn P c a ngu nlà 3,03W. Hi u su t lư ng t là:A: 6% B: 9% C. 18% D. 25%Câu 55: Trong thí nghi m Yâng ta có a = 0,2mm, D = 1,2m. Ngu n g m hai b c x có λ 1= 0,45 µ m và λ 2= 0,75 µ m công th c xác đ nh v trí hai vân sáng trùng nhau c a hai b c xA: 9k(mm) k∈ Z B: 10,5k(mm) k ∈ ZC. 13,5k(mm) k ∈ Z D. 15k (mm) k ∈ ZCâu 56: Ta có m t cu n c m L và hai t C1 và C2. Khi m c L và C1 thành m ch dao đ ng thì m ch ho tđ ng v i chu kỳ 6 µ s, n u m c L và C2 thì chu kỳ là 8 µ s. V y khi m c L và C1 n i ti p C2 thành m chdao đ ng thì m ch có chu kỳ dao đ ng làA. 10 µ s B: 4,8 µ s C. 14 µ s D. 3,14 µ s 2Câu 57: M t đĩa mài có mômen quán tính đ i v i tr c quay c a nó là 1,2kgm . Đĩa ch u m t mômen l ckhông đ i 16Nm, sau 33s k t lúc kh i đ ng t c đ góc c a đĩa làA. 20rad/s. B. 44rad/s C. 36rad/s. D. 52rad/s.Câu 58: M t đĩa m ng, ph ng, đ ng ch t có th quay đư c xung quanh m t tr c đi qua tâm và vuông gócv i m t ph ng đĩa. Tác d ng vào đĩa m t mômen l c 960Nm không đ i, đĩa chuy n đ ng quay quanh tr cv i gia t c góc 3rad/s2. Mômen quán tính c a đĩa đ i v i tr c quay đó làA. I = 320 kgm2 B. I = 180 kgm2 C. I = 240 kgm2 D. I = 2160 kgmCâu 59: Phát bi u nào sau đây là không đúng?A. Mômen l c dương tác d ng vào v t r n làm cho v t quay nhanh d n.B. Mômen quán tính c a v t r n đ i v i m t tr c quay l n thì s c ì c a v t trong chuy n đ ng quayquanh tr c đó l n.C. Mômen l c tác d ng vào v t r n làm thay đ i t c đ quay c a v t.D. Mômen quán tính c a v t r n ph thu c vào v trí tr c quay và s phân b kh i lư ng đ i v i tr cquay.Câu 60:M t bánh xe có đư ng kính 50cm quay nhanh d n đ u trong 4s v n t c góc tăng t 120vòng/phútlên 360vòng/phút. Gia t c hư ng tâm c a đi m M vành bánh xe sau khi tăng t c đư c 2s làA. 157,8 m/s2. B. 196,5 m/s2 C. 162,7 m/s2 D. 183,6 2m/s

×