Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Különleges Műveleti Erők kiállítás

816 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Különleges Műveleti Erők kiállítás

  1. 1. LÁNCTALPAS LEGENDÁK tégiai fontossága miatt esett a válasz- Kisétálva a kiválóan konzervált lánc- tás, mivel onnan könnyen ellenôriz- Harci szekerek talpasok közé az újdonság erejé- hetô volt a Jeruzsálemet Tel-Avivval vel hat, hogy Latrunban nemcsak összekötô út. a szemnek, de a kéznek – sôt a láb- 1948-ban a britek kivonulása után az nak is – mindent szabad! Sôt, néhány erôdöt az arab légió katonái szállták tank mellé a lépcsôs emelvényeket is meg, ezzel is nehezítve a Jeruzsálem- építettek a részletek jobb megfigyelé-TÔRÖS ISTVÁN ben élô zsidók ellátását. 1948. május se céljából. 24-én, tíz nappal az izraeli független- Az izraeli páncélos erôk magvát ségi nyilatkozat kikiáltása után megtá- 1948-ban helyi gyártású páncél­ madta az erôdöt a 7. izraeli páncélos- autók, néhány elavult harckocsi és dandár és az alexandroni dandár egy a britek által hátrahagyott két Sher- zászlóalja. A támadás kódneve Ben man páncélos alkotta. A legénység a Nun Alef lett, és súlyos veszteséggel erôs” harci szekerekrôl próbáltak világháborúban részt vett veteráno- zárult az izraeli csapatok számára. meg az íjászok minél nagyobb vesz- kon kívül az új betelepülôk és helyi 1948. június 1-jén megindított Ben teséget okozni a gyalogos harcosok- lakosok közül került ki. A kiállított Nun Bet hadmûvelet is sikertelenül nak vagy az éppen feléjük száguldó közel kétszáz harcjármû megismeré- végzôdött. Az 1949-es fegyverszünet másik harci szekéren nyilazóknak. se közben nemcsak a hadrendbe ál- aláírása után a terület Jordániához Egy élethû szoborkompozíció erejé- lított „nyugati” haditechnika fejlô- került, és az izraeli csapatoknak csak ig már itt találkozhatunk „Izrael ök- dését kísérhetjük figyelemmel, de az 1967-es hatnapos háborúban sike- lével”, azaz a Merkava harckocsival az egykori Varsói Szerzôdés számos rült elfoglalniuk. és személyzetével. Talán nem vélet- hadseregében „szolgált” lánctalpasra A múzeumot az egykori erôdöt övezô len, hogy a Merkava „harci szekeret” is rácsodálkozhatunk, mivel az arab– parkban alakították ki. A kiállítási te- jelent errefelé. izraeli háborúk során zsákmányolt rületre érve elôször a Hôsök fala fo- gadja a látogatókat. A márványfal, 1948-ban született melyen az 1948–1982 között elesett meg az izraeli harckocsizók neve olvasható, kézzel- harckocsizó fegyvernem fogható bizonyítéka annak a tiszte-Hadrendbe állított ellenségek letnek, mellyel a zsidó állam hôsei- re emlékezik. A fegyvernem napján itt koszorúznak a mai harckocsizók, aA Tel-Avivból Jeruzsálembe vezetô autópályáról mármesszirôl látszik egy oszlopokra emelt Sherman harckocsi.A Latrun nemcsak a lánctalpasok múzeuma, de emlékhely is,ahol a késôi utódok Izrael állam függetlenségéért vívottháborúkban életüket vesztett páncélos katonák elôtt róhatjákle kegyeletüket. A Hôsök fala A Merkava és személyzeteL atrun az Ajalon-völgyet lezá- Az egykori erôd ma a múzeum központi téren tesznek esküt a kato- ró dombon épült település, mely fôépülete nák, és az erôd egyik tornyában alakí- fontos szerepet játszott a zsidóság tották ki a Könnyek termét, ahol már életében a bibliai idôktôl kezd- az elesettek fotója is látható. A mú-ve a hatnapos háborúig. A keresztes zeumot övezô park a veteránok ked-hadjáratok ideje alatt a templomos velt találkozási helye, minden páncé-lovagrend vára állt itt 1187-tôl. losdandárnak külön emlékhelye van.1890 decemberében európai szerzete- Az egykori erôd komor kôfalai közöttsek alapítottak apátságot a környéken kapott helyet a levéltár és az oktatá-és virágoztatták fel a szôlôkultúrát. si központ is, ahol hetente 250 fiatalA brit erôk a térségben lezajlott 1936– harckocsizó – fiúk és lányok! – ismer-39-es arab felkelés miatt rendôrsé- kedhet meg elôdeik történelmi tet­gi erôdöket – amelyeket a tervezô Sir teivel.Charles Tegart után Tegart-erôdnek A múzeumban természetesen be-neveztek – építettek a rend fenntar- mutatják a történelmi kezdeteket is, T–34-es alvázon 100 mm-es löveg. Egzotikus sivatagi kékbentására Palesztinában. Latrunra stra- amikor még maximum három „ló- Zsákmányolt T–100-as BTR–1SZ-es mûszaki mentô62 regiment 2012/2. 2012/2. regiment 63
  2. 2. KULISSZATITKOKharckocsik egy része átalakítás után a páncélos erôk még csak 300 darabaz izraeli hadsereget erôsítette. M60A1 Blazer Sho’t páncélossal rendelkeztek, deAz 1967-es hatnapos háború után számuk az 1973-as jom kippuri há-kerültek izraeli kezekbe egyiptomi borúra már elérte az 1000-et.1963-és szíriai csapatok szovjet gyártmá- ban a 20 fontos ágyút ugyancsak britnyú T–54-es és T–55-ös harckocsijai. gyártmányú 105-mm-es ágyúra cse-A T–54-es Tiran 4-es, míg a T–55- rélték. 1967 után a páncélosok újabbös Tiran 5-ös néven állt hadrendbe. modernizáláson estek át, és a Sho’t- KOMLÓDI FERENC ÉS TATAI GÁBORAz eredeti 100 mm-es ágyút késôbb Cal nevet kapták.105 mm-es ágyúval váltották fel. A Az amerikai M48A1 Patton harc-jom kippuri háborúban zsákmányolt kocsi Izraelben Magach 1 névenT–62-esek pedig a Tiran 6-os nevet állt rendszerbe. Az elsô páncélosokkapták. 1964-ben még 90 mm-es ágyúval,A lánctalpakon nem különösebben tûzvezetô számítógéppel, távmérôvelhagyott nyomott az idô vasfoga, de a és benzinmotorral felszerelve kerül-zsákmányolt szovjet gumikerekeseken megfigyelô toronyból is. A hidrau- tek Izraelbe. Az 1967-es háború után– BTR, BRDM, TMM és PTM híd- likus szerkezet 27 méter magasra a modernebb M60-asok (Magach 6)építô készletek – látszik, hogy az el- emelte a messzeséget kémlelô kato- megérkezése után a régi harckocsikmúlt 20-30 évben legfeljebb a forgó- nát, mintegy megelôlegezve korunk erôsebb dízelmotort és a Sho’tokhozszél fújhatta volna fel az abroncsokat.A félkörívesen elhelyezett, homoksár- felderítô repülôgépeit. 1961-ben ke- rült sor jelentôsebb modernizá­ ióra, c hasonlóan 105 mm-es ágyút kaptak, új nevük Magach 3-as lett. Moder- Különleges Mûveleti Erôk kiállításgára vagy fehérre festett harckocsikközött két igazi kakukktojás is talál-ható. A sötétszürke Panzer IV-est és a az M 51-es Shermanokat már 105- mm-es löveggel látták el. Ezek a harckocsik már sikeresen vehették fel nebb távmérô és tûzvezetô rendszer- rel látták el ôket, és növelték a pán- célozottságukat. Az 1973-as háború- a SziklakórházbanStuG III-ast talán még a kurszki csa- a harcot a szovjet gyártmányú T–55- ban a Magach 3-as páncélosok lép-tában hagyta ott német személyzete, ös és T–62-es harckocsikkal is. ték át elôször a Szuezi-csatornát, éshogy egy zsíros fegyverszállítási szer- Az ötvenes évek fegyverkezési prog- fontos szerepet játszottak a 3. egyip- Sok legenda kering a különleges erôkrôl (Special Operations A titkosság (NATO-terminológiá­ al: vzôdés ráadásaként a térségbe kerül- ramja során a korszakot meghatározó tomi hadsereg bekerítésében. Cosmic Top Secret) okai egyszerûek:jenek, majd 20 évvel késôbb immár „francia kapcsolat” révén 180 darab A múzeum – egyben az izraeli hadi- Forces, SOF, SF). Magukat úgy nevezik: „a család”. Nem vér az erôk nagy jelentôségû eseményekszír zászló alatt megint „hadifogság- AMX harckocsi került az izraeli pán- technikai tervezés és gyártás – büsz- szerinti, de aki ott szolgál, számíthat a társára, mint egy jó során avatkoznak be, ez eleve vonzzaba” essenek. Nem könnyû a hadi- célosalakulatokhoz. A harckocsikat keségének, a Merkava harckocsinak a testvérre. Nincs is sok ideje a másik, „hagyományos” a médiafigyelmet (pl. géprablás, túsz-zsákmányok sorsa – sajnos a magyar az 1955-ben megkötött csehszlovák– generációs fejlôdését is végigkísérhe- családra. A titokkal övezett küldetések, az életveszély és dráma, fontos személy vagy objek-Toldi, Nimród és a Zrínyi rohamlö- egyiptomi fegyvervásárlási egyez- ti a látogató. tum védelme, vagy éppen támadása).veg valószínûleg mindörökre Kubin- ményre válaszként vásárolták a fran- A Merkava harckocsi kifejleszté- a sok utazás nem segíti elô a hagyományos családalapítást. Jobb, ha az ellenfél nem tudja, kivelkán marad… ciáktól. Az AMX-ek kiemelkedô sze- se 1970-ben kezdôdött Tal tábornok A különleges erôket a profizmus jellemzi leginkább. Ahogy ôk áll majd szemben. A másik ok pedigAz izraeli harckocsidandárok kezde- repet játszottak az 1956-os második vezetésével. A tervezéskor a legfôbb mondják : „been there, done that”, ott voltam, megcsináltam. a kevesebb médiafigyelmet vonzó, arab–izraeli háborúban és az 1967-es hangsúlyt a legénység védelmére he- Semmi hírverés, dicsôségtábla. Legfeljebb nevek egy de egy-egy hadmûvelet szempontjá- ISU–152-es rohamlöveg hatnapos háborúban a Golán-fennsí- lyezték, ügyelve arra, hogy a páncélos oszlopon… ból igen fontos küldetések végrehaj- kon és a gázai övezetben még akkor harcértéke ettôl ne csökkenjen. tása (mélységi felderítés, diverzáns­ is, hogy fegyverzetük már gyengének A Merkava harckocsik elôször a akció stb.), melyeknél sokszor mé- A bizonyult az ellenséges páncélosok Békét Galileának hadmûveletben különleges mûveleti erôk ak­ lyen az ellenfél hátországában, jelen- közvetlen megsemmisítéséhez. vettek részt 1982-ben. Azóta a harc- ciói érthetô módon mindig igen tôs túlerô által uralt területeken hajt- A brit gyártású 20 fontos ágyúval fel- kocsi négy változata állt hadrend- élénken foglalkoztatják a nagy- ják végre a mûveleteket. A titkosság szerelt Centurionokhoz 1959-ben ju- be. A Merkava MK III. fô fegyverze- közönséget. Amennyire „tit- teszi lehetôvé a meglepetést és fokoz- tott az izraeli hadsereg, Shot’t (ostor) te már egy 120 mm-es ágyú volt. A kosak” ezek az akciók, annál többet za a mûvelet biztonságát is. néven állították ôket hadrendbe. legújabb fejlesztés, a Merkava Mark lehet olvasni róluk az irodalomban. A Legendák övezik a kiválasztást is. 1967-ben a hatnapos háború idején IV. éppen tíz éve, 2002 óta vigyázza a „nem különleges” erôk bemutatásá- Csak a legjobbak kerülhetnek be. zsidó állam biztonságát. nak mennyisége és népszerûsége tö- Az átlagos lemorzsolódás 90%-os. Egy fénykép erejéig Magyarország is redéke a különlegesekrôl szólóknak. Hála a széles körben elérhetô video-ti alaptípusai a Sherman harckocsi helyet kapott a világ egyik legrango- Ki ne hallott, olvasott volna a SAS- megosztóknak, kiképzési filmekbôl,különbözô variánsai voltak. 1948-tól sabb – de mindenképen leglátványo- ról, a Specnazról, a Navy Sealsrôl, toborzáshoz használt felvételekbôl1973-ig számos modifikációját hasz- sabb – harckocsigyûjteményében. Az a Delta Force-ról vagy akár példá- A titkos hadmûveletek katonáit Dunát lehet rekeszteni.nálták. A kiállított harci verziókon egyik zsákmányolt nehéz rohamlöveg ul Otto Skorzenyrôl szóló története- ismerhetik meg a látogatók az Nem egyszerû feladatra vállalkozottkívül láthatjuk a normandiai part- elôtti információs táblán az 1956 ok- ket? Legalább annyi mítosz és legen- átépített egykori sziklatermekben a Sziklakórház Múzeum. Az egykoriraszállás után bevetett „rákot”, azaz tóberében az Üllôi út sarkán harc- da övezi ezeknek az egységeknek, il- atombunker erre a célra berendezettaz aknákat forgó láncokkal megsem- képtelenné tett ISU–152-es fotója letve meghatározó parancsnokaiknak mint ókori elôdje. A történetet talán 400 m2-es területén bemutatja a tá-misítô Shermant, kétféle – 240 és látható. Gondolták volna ezt egyko- a mûködését, mint az ókori mitoló­ az utókor rakja össze a nyilvánosság- gabban értelmezett különleges erôket.290 mm-es – Katyusa rakéta-soro- ron a Molotov-koktélos pesti srácok? giai szereplôk utazásait – és a legtöbb ra kerülô mozaikokból. Vagy soha- Szándékosan nem a „történetüket”,zatvetôt, de van egy példány a mobil n ilyen hasonlóan pontos és valósághû, sem derül ki, mi történt valójában. hiszen ahhoz sokkal nagyobb kiállítá-64 regiment 2012/2. 2012/2. regiment 65
  3. 3. si tér lenne szükséges. Lehetetlen be- a stratégák. Inkább sebészi pontossá- megtervezett és végrehajtott mûvelet Bevetésen a magyar KMCS harcedzett, mint Izrael határrendésze-mutatni azt a sokrétû tevékenységet, gú mûveleteket kidolgozva, az ellen- hogyan befolyásolhatja a történelem Afganisztánban tének antiterrorista egysége, a Magav.melyet az ejtôernyôsök, mélységi fel- ség legérzékenyebb pontjára csapást alakulását. Mellettük a Sayeret Matkal különle-derítôk, illetve az ezekre az egységek- mérve „segítettek” saját javukra for- A Magyar Néphadsereg szerveze- ges egység, mely segítségükre siet, je-re alapozott különleges mûveleti erôk dítani a hadiszerencsét. ti keretei között az ötvenes évek lenetünkben egy titkos fegyverraktárvéghezvittek és -visznek napjainkban Sokan feldolgozták ezt a témát, fil- végén, a hatvanas évek elején a felde- felszámolásában. Ott ez szinte min-is. A részletes történeti bemutatás az men például látható a Piszkos tizen- rítô szakcsapatok között megalakul- dennapos történet, a rakétatámadá-internet korában már nem a múzeu- kettô – ami nem úgy és nem azon az tak az elsô mélységi felderítô száza- sokkal egyetemben, melyrôl sokszormok feladata. Célunk inkább az ér- oldalon történt meg. Ilyen feldolgo- dok, majd késôbb az egyetlen önál- már a tudósítások sem szólnak, min-deklôdés felkeltése, valamint a míto- zás az orosz mesterlövészek kultusz- ló mélységi felderítô zászlóalj. A MN denki annyira „hozzászokott”… 34. Bercsényi László mélységi felde- Igazi különlegesség a bercsényise- Oszama bin Laden házát már rítô zászlóalj a maga korában a Ma- ket bemutató jelenet. A különleges lebontották, de hálószobája gyar Néphadsereg egyik elit alegysé- mûveleti csoport katonái Afganisz- felépült a Sziklakórházban ge volt. Ki ne hallott volna a legen- tánban, Wardak tarományban teljesí- dás hírû testnevelô tisztjükrôl, késôb- tenek szolgálatot, ahol mandátumuk bi parancsnokhelyettesükrôl, Furkó a különleges mûveletek teljes reper- Kálmánról. Ô egy korosztály példa- képeként nevelte és képezte a bercsé- nyis katonákat. dálása volt. Néhány óra alatt meg- szó, melynek értékelése megosztot- A különleges egységeknél mindig is tisztították a királyi palotát, és test- ta a hazai szakértôket is. Lehettek el- kardinális kérdés a kommunikáció és ôreivel együtt megölték az elnököt. térô vélemények, de egy kérdés vitán az egészségügy, mivel ha nincs ösze- Hibás parancskiadás miatt azonban felül állt: ezek az emberek mindent köttetés, nem jön értük senki, ha fel- az egység parancsnoka is az életével megtesznek egymásért, és életben is üti a fejét a baj – és ha baj van, akkor fizetett. tartják egymást, ameddig az erejük- a segítség megérkezéséig ki kell tarta- A következô jelenet 1978 májusában, bôl telik. ni –, ezért fektetnek nagy hangsúlyt Kolweziben játszódik. A helyi bá- 2001. szeptember 11. – egy nap, ezekre a szakágakra. Ezért került be nyászok angolai és kubai támogatás- amely sok ember életében hozott vál- bravúrosan, páratlan látványként sal fellázadtak a zaire-i kormányzat tozást. Valaki azonnal, mások csak egy Mi–2-es helikopter és egy GAZ ellen. A lázadás célpontjaivá vált kül- késôbb szembesültek egy új hábo-szok eloszlatása. A különleges katona filmje, az Ellenség a kapuknál. Kiál- 69-es híradó terepjáró a kiállításba. A földi állampolgárok kimenekítésére a rú kitörésének tényével és egy név-sem azért különleges, mert halhatat- lítási jelleggel stílszerûen Fort Bragg helikopter segítségével a katonák se- kormány amerikai és európai segítsé- vel: Oszama bin Laden. Az ember, Mivel a kórház folyosóit nemlan vagy nem hibázik. közelében hozták létre az Ameri- besült társukat mentik. get kért. Erre válaszul Franciaország aki mozgatta a szálakat, majd eltûnt helikopterekhez méretezték,A kiállítás életképeket mutat meg. A kai Ejtôernyôsök és Különleges Egy hatalmas hadsereg gondosan vá- bevetette az idegenlégió 2 ejtôer- a föld színérôl, hogy 10 évvel késôbb, a Mi–2-est szét kellett szedni,tárlat idôrendben felfûzve a második Erôk Múzeumát (www.asomf.org). logatott elitjét képezi a Specnaz. Szi- nyôs ezredét, akik napok alatt ren- 2011. május 2-án a Seal Team pa- majd összeraknivilágháborútól napjainkig kalauzol- Arn­ em mellett a Market Garden h bériai farkasok, akik saját harcmo- det teremtettek a területen, és kisza- kisztáni búvóhelyén likvidálja. Ezzelja el a látogatót. Nagy hangsúlyt fek- hadmûveletben Pegazus jelvényes dorban teszik a dolgukat. Egyik leg- badítottak több ezer túszt. A mûvelet lezárult egy korszak, és véget ért egy toárjára engedélyt ad. 2011. szept-tettünk a magyar ejtôernyôsök, felde- vörös barettban harcoló angol ejtôer- híresebb akciójuk Afganisztán koráb- szépséghibája csak annyi volt, hogy a hajtóvadászat. Az amerikai hadi- ember 13-án, egy ilyen bevetés soránrítôk és különlegesek bemutatására. nyôsök múzeuma látogatható (www. bi elnökének, Hafizullah Aminnak véreskezû Mobutu diktátor hatalma tengerészet elit kommandója a CIA egy amerikai bajtársuk elhunyt egyRajtuk kívül megjelenik még az ide- airbornemuseum.com), Normandiá- 1979. december 27-én történt likvi- így megszilárdult, ráadásul hamar ki- irányításával egy igazi, klasszikus váratlan rajtaütés következtében, ésgenlégió, a Specnaz, a SAS, a Navy ban St. Mere Eglise fôterén érdemes derült, hogy a sajtónak akkor általa mûveletben a legmodernebb techni- a többiek élete is közvetlen veszély-Seals és a Sayeret Matkal is. A Re- felkeresni a D-day nyitányaként ej- bemutatott áldozatok lemészárlására kákat felvonultatva ment „kifogni” a be került. A magyar katonák kiemel-giment olvasói már a megnyitás tôernyôvel és siklórepülôgépekkel ér- korábban személyesen adott paran- legnagyobb halat. A sors tragikus for- kedô helytállásának köszönhetôenelôtt megismerkedhetnek a kulissza- kezô amerikai hadosztályoknak em- csot, hogy az európai hatalmak be- dulata, hogy pár hónappal késôbb az két amerikai SF-operátor és tolmá-titkokkal, a kiállítás kialakításának lé- léket állító múzeumot (www.airbor- avatkozását kikényszerítse. egységrôl ismét hírt adtak az ameri- csuk túlélte a tûzharcot. A katonákpéseivel, a díszletek és figurák elké- ne-museum.org). Utóbbiak azonban Az elsô Öböl-háború idején, 1991- kai médiában. 2011 augusztusában az Európában állomásozó amerikaiszítésével. nem kifejezetten a különleges erôk- ben az amerikai és angol különle- Afganisztán Wardak tartományában különleges erôk parancsnokától, Mi-A Sziklakórház jelenlegi tárlatához re koncentrálnak, inkább historikus ges erôk számos felderítô akciót haj- a szövetségesek elvesztettek egy Chi- chael Repass vezérôrnagytól kitünte-egyrészt az ifj. Horthy Miklós elrab- jelleggel a hadmûveletekben hasz- tottak végre. Ezek közül talán a leg- nook helikoptert, amelyet az ellenál- tésben részesültek.lása címû jelenettôl (1944) idôben nált fegyvereket, egyenruhákat mu- híresebb egy igazából balul sikerült lók lôttek le a Tangi-völgy felett, fe- A Sziklakórház Múzeum hiánypót-felfûzve, másrészt pedig az akciókban tatják be. mûvelet, amikor az angol SAS (Spe- délzetén a csoport több tagjával. ló és nemzetközi tekintetben is párat-megismert sebesülések és harctéri el- Magyar vonatkozású az egyik leghí- cial Air Service) katonái bebizonyí- Ebbôl látszik, milyen forgandó a ha- lan kiállítását 2012. június 22-én dr.látásuk okán kapcsolódnak. resebb különleges mûveleti akció. tották, hogy a kiképzésre fordított diszerencse. Mi a Seal Team jól si- Benkô Tibor vezérezredes, a HonvédA második világháború jó kiindulás, Otto Skorzeny 1944. október 15-én sok idô és kitartás emberfeletti tel- került akciójának egy jelenetét mu- Vezérkar fônöke nyitja meg. A tárlathiszen alapvetôen ekkor vette kezde- Horthy Miklós fiának elrablásával jesítményekre teszi ôket képessé. Ha tatjuk be, Bin Laden utolsó pillana- kialakításában nélkülözhetetlen se-tét egy különleges hadviselési forma, bebizonyította, hogy egy mesterien kell, egy országon keresztül segítik ta címmel. gítséget nyújtott az MH 34. külön-ahol – eltérve az elsô világháború egymást a szabadság felé, vagy túlélik Sok olyan ország van, amely rendel- leges mûveleti zászlóalj, a Magyar Ej-gyakorlatától – nem nagy erôkkel, Hafizullah Amin elnök a Specnaz a legbrutálisabb kínzásokat is társaik kezik ilyen elit egységekkel, de kevés tôernyôsök Baráti Szövetsége, a NKEfrontális támadásokkal fordították a katonák láttán tisztában volt elárulása nélkül. Az oly sokszor em- olyan egység van, amely annyit har- (ZMNE) Felderítô Tanszéke és a Fel-saját javukra a harcok végkimenetelét sorsával legetett Brawo Two Zero teamrôl van colt volna saját területén és annyira derítôk Társasága. n66 regiment 2012/2. 2012/2. regiment 67

×