Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lazeri

 • Be the first to comment

Lazeri

 1. 1. Същност• Оптическо устройство;• Източник на монохроматична, кохерентна,насочена светлина;• Принципът на действие е комбинация междуквантово механични и термодинамични процеси;• Терминът лазер еакроним за LightAmplification byStimulated Emission ofRadiation (Усилване наСветлина чрезСтимулирано Облъчванес Радиация).
 2. 2. Кратка история• Първият лазер заработва на 16 май 1960 г.и е създаден от Теодор Майман в Малибу
 3. 3. • Появяват се най-различниразновидности на лазери с различнимощности и дължини на вълните в целияоптичен диапазон;• Първият лазер в България е пуснат през1964 г.;• В България е пуснат първият лазер спа̀ри на меден бромид (CuBr2 лазер)от проф. Никола Съботинов от БАН.
 4. 4. Основни елементи• Основни елементи на лазера са:○ активна среда○ оптичен резонатор○ източник на възбуждане○ спомагателни устройства
 5. 5. Компоненти:1 - активна среда2 - източник на напомпване3 - 100% огледало4 - полупропускливоогледало5 - лазерен лъч
 6. 6. Видове• Според вида на активната средалазерите са:○ твърдотелни○ газови○ полупроводникови○ течни
 7. 7. Твърдотелни лазери• Активната среда - диелектричникристали и стъкла, в които някои отобразуващите ги йони са заместени сйони на редкоземни и преходни метали;• Използва се само оптично наполепване.То може да се осъществи със специалнилампи с полупроводникови диоди или сдруг лазер;• Активната среда се състои от матиращаоснова и активни центрове, въведенивъв вид на импулси;• Използват се кристали или стъклениматрици.
 8. 8. Газови лазери• Тяхното работно вещество саразлични газове, затворени впрозрачни тръби;• Налягането в тези тръби е стотиципъти по-ниско от атмосферното.• Голямата разлика от твърдотелнитее начина на напомпване;• В зависимост от вида на газа,лазера дава лъч с различен цвят.
 9. 9. Устройство на хелий-неоновлазер
 10. 10. Хелий-неоновлазер
 11. 11. > Видове газови лазери:• В зависимост от вида на частиците,играещи ролята на активни центрове,различаваме три вида газови лазери:○ лазери с активна среда, неутралниатоми (хелий-неонов лазер);○ лазери с активна среда, свободни йони(аргонов лазер);○ лазери с активна среда, свободнимолекули (СО2 лазер).
 12. 12. Полупроводникови лазери• Състоят се от два полупроводника отразлични типове съединени заедно.
 13. 13. Течни лазери• Течните активни среди се приготвятлесно;• Концентрацията на активните центровев течностите е много по-голяма и можелесно да се изменя;• Най-широко разпространени сабагрилните лазери;• Тези лазери могат да се излъчват в най-различна дължина на вълната – отултравиолетово до инфрачервеноизлъчване.
 14. 14. • Според режима на работа са снепрекъснато и с импулсно действие.• Приложение - във физиката, химията,биологията, медицината, техниката.
 15. 15. Оптични дискове• Лазерният лъч записвацифровата информация;• За четене се използваотразения от диска лъч,затова отражателнатаспособност на дискаумишлено се повишавачрез отлагане на металенслой върху пластмасоватаподложка.
 16. 16. A. Поликарбонатенпласт, на който езаписана информациятаB. Отразяващ алумуниевслойС. Слой от лак, предпаз-ващ отражателнияслойD. ЕтикетЕ. Лазерен сноп, четящинформацията, който сеотразява към сензор,който го превръща велектронна информация
 17. 17. Операция на ретината• Лазерът се използва за:o Залепване наретината приотлепванияo За отстраняванияна гнойниобразувания понеяo Запредотвратяванена кръвоизливичрезпредизвикване налокални тромбози.
 18. 18. Лазерна хирургия• Мощният непрекъснат лъч на CO2-лазера по принцип може дазамести скалпела на хирурга.• Чрез гъвкави светловоди лазернатасветлина може да се докара дотрудно достъпни места на тялото.Пример за това са операции нагласните струни.
 19. 19. Премахване на тумори• При атакуване на тумори се използвафактът, че тъмно оцветените язвениобразувания или тумори поглъщат по-добре лазерното излъчване, отколкотоздравата тъкан.• Добри резултати са получени при черенрак на кожата (меланома) и припремахване на брадавици и татуировки.• При други тумори се получава кактопълно отстраняване, така и ускореновлошаване на състоянието.
 20. 20. Холография• Холографията е изобретена отанглийския физик Денис Габор през1947г.• През 1963 г. американците Лейт иУпатниекс усъвършенстват системата иполучават първата лазерна холограма.• По същото време руснакът Денисюкпредлага метод за фиксиране нахолограмата върху дебелослойнаемулсия, което дава възможност заполучаване на цветно изображение.
 21. 21. • Холографията е метод за записване ивъзстановяване на пълното обемноизображение, основан на явлениятаинтерференция и дифракция.• Holos- от гр. пълен, цял и Grapho- от гр.пиша, рисувам. Холография–пълен(цялостен) запис.

×