Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Дисп. системи. Разтвори.

 • Login to see the comments

Дисп. системи. Разтвори.

 1. 1. РАЗТВОРИ.ВИДОВЕ РАЗТВОРИ Урок МТВ
 2. 2. 1. Дисперсна система Система от две или повече вещества , при която частиците на едното вещество са равномерно разпределени между частиците на другото вещество. – Дисперсна фаза - Веществото, чиито частици са разпределени между частиците на другото. – Дисперсна среда - Веществото, в което е разпределена фазата.
 3. 3. 2. Видове дисперсни системиа) Според размера на частиците на дисперсната фаза Дисперсни Размери на Вид на Еднород- Стабилност Примери системи частиците на частиците ност на на дисперсна системата системата фаза • глина във Грубо- над 100nm кристалчета Хетерогенни нестабилни вода капчици, / наличие на •олио във вода дисперсни мехурчета две фази/ •Сапунена пяна макромоле- •разтвор на Колоидно 1 – 100nm кули, групи от микрохетеро- с различна белтък атоми, генни стабилност •прясно мляко дисперсни молекули и йони молекули и хомогенни стабилни •захарен Истински под 1 nm йони /липсват две разтвор фази/ •спиртен разтвори разтвор •разтвори на соли
 4. 4. б) Cпоред агрегатното състояние надисперсните системи
 5. 5. 3. Истински разтвори• При тях диспергираното вещество се нарича разтворено вещество, а дисперсната среда разтворител.• Под термина истински разтвори се разбират истинските течни разтвори.• Най-голямо значение от разтворите имат водните разтвори, т.е. разтворител е водата.
 6. 6. 4. Същност на разтварянето• За да се разтвори едно вещество в даден разтворител е необходимо: 1. Да се преодолеят силите на привличане между градивните частици(йони или молекули) на разтвореното вещество; 2. Да се преодолеят силите на привличане между молекулите на разтворителя.• При разтварянето частиците на разтвореното вещество и молекулите на разтворителя взаимодействат.
 7. 7. а) Разтваряне на газове – вследствиена топлинното движение на газовите молекулисместта се хомогенизира.
 8. 8. http://www.yellowtang.org/animations/diffusion.swf
 9. 9. “подобни се разтварят в подобни”.б) Разтваряне накристални вещества –полярните молекули на разтворителяпривличат йоните от кристалнатарешетка.
 10. 10. Разтварянето е съпроводено и с друг процес. Това епроцесът на взаимодействие между частиците наразтвареното вещество и молекулите на разтворителя.Образуват се нетрайни групировки с непостоянен състав,наречени солвати, а когато разтворителят е вода -хидрати. Този процес е наречен солватация (хидратация).
 11. 11. В някои случаи частиците на разтвореното вещество и част отводните молекули са толкова здраво свързани, че хидратнатаобвивка се запазва и след изкристализиране на веществото.Образуват се т.нар. кристалохидрати, например :CuSО4.5H2O, FeSO4.7H2O, които са химични съединения спостоянен състав.
 12. 12. 5. Топлинен ефект на разтварянето• Разграждането на дадено твърдо или течно вещество е свързано с изразходване на енергия. Затова процесът има отрицателен топлинен ефект (-Q1).• От друга страна солватацията е съпроводен с отделяне на топлина (+Q2).• Топлинният ефект (Q) на разтварянето е сума от топлинните ефекти на двата процеса, т.е.: Q= -Q1 + Q2 или Q= |Q2| -|Q1| В зависимост от това кой от топлинните ефекти Q1 или Q2 е по-голям, топлинният ефект на разтваряне Q е положителен или отрицателен.
 13. 13. БЛАГО ДАРЯ ЗАВНИМ АНИЕ ТО!!!

×