Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ענבי טלי - מצגת UI

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ענבי טלי - מצגת UI

 1. 1. "‫טלי‬ ‫"ענבי‬ - ‫ותבניות‬ ‫קונספט‬ ‫הצגת‬ 24.2.2011
 2. 2. ‫קונספט‬
 3. 3. DESIGN BY STRATIGO ?‫עליך‬ ‫האהוב‬ ‫העינב‬ ‫מה‬ .‫זיכרון‬ ‫מותיר‬ ‫טעמו‬ .‫אחר‬ ‫משהו‬ ‫מזכיר‬ ‫העינב‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ,‫ענבים‬ ‫אוהבים‬ ‫כולם‬ ...‫ישראליות‬ ,‫ילדות‬ ,‫הים‬ ‫חוף‬ ,‫קיץ‬ ‫של‬ ‫זיכרון‬ .‫ומתוקים‬ ‫גדולים‬ ,‫ירוקים‬ ‫ענבים‬ ‫שאוהבים‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫ויש‬ ‫החושניים‬ ‫המוסקט‬ ‫ענבי‬ ‫את‬ ‫שאוהבים‬ ‫כאלה‬ ‫יש‬ .‫באביב‬ ‫הכרמים‬ ‫מריח‬ ‫שמתפוגגים‬ ‫אלה‬ ‫ואת‬ ‫קר‬ ‫שרדונה‬ ‫חמסין‬ ‫בליל‬ ‫לשתות‬ ‫שאוהבים‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫יש‬ .‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫האישית‬ ‫החוויה‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫טלי‬ ‫ענבי‬ .‫האושר‬ ‫של‬ ‫הזיקוק‬ - ‫והטובים‬ ‫הקטנים‬ ‫הדברים‬ ‫הן‬ ‫החוויות‬
 4. 4. DESIGN BY STRATIGO
 5. 5. DESIGN BY STRATIGO ‫נוסטלגיה‬ ,‫ילדות‬ ‫רומנטיקה‬ ,‫אמהות‬ ,‫מתיקות‬ ‫צבעוניות‬ ,‫אהבה‬ ,‫משפחתיות‬ ,‫טבע‬ ,‫מהמושב‬ ‫ישר‬ ,‫פשטות‬ ,‫בריאות‬ ,‫קטיף‬ ,‫חוויה‬ ,‫לכיש‬ ,‫שורשים‬ ,‫אדמה‬ .‫איכות‬ ,‫נשמה‬ ,‫תזונה‬ ,‫ירוק‬
 6. 6. DESIGN BY STRATIGO ‫יוצרים‬ ‫אנו‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והקטנים‬ ‫הטובים‬ ‫בזיכרונות‬ ‫נוגעים‬ ‫אנו‬ ‫כאשר‬ .‫המותג‬ ‫עם‬ ‫והזדהות‬ ‫שייכות‬ ‫הרגשת‬ ,‫והמרגשים‬ ‫הקטנים‬ ,‫האישיים‬ ‫הסיפורים‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ :‫המטרה‬ ‫להמשיך‬ ‫למשתמש‬ ‫יגרמו‬ -‫וחוויה‬ ‫סיפור‬ ‫דרך‬ ,‫באתר‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫יובילו‬ ‫ואלו‬ .‫ולהתרגש‬ "‫שלו‬ ‫"הסיפור‬ ‫את‬ ‫ולחפש‬
 7. 7. DESIGN BY STRATIGO :"‫טלי‬ ‫"ענבי‬ ‫באתר‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫נעביר‬ ‫איך‬ .‫עיצובי‬ ‫כאלמנט‬ ‫ישמש‬ ‫פריים‬ /‫התמונה‬ ‫הזיכרון‬ ‫את‬ ‫שומרת‬ ‫התמונה‬ .‫והטובים‬ ‫הקטנים‬ ‫הרגעים‬ ‫את‬ ‫להמחיש‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬ ,‫משפחתיים‬ ,‫נוסטלגים‬ ‫דברים‬ ‫מזכיר‬ ‫התמונה‬ ‫של‬ ‫הפריים‬ .‫שלנו‬ ‫מאושרים‬ ‫הכי‬ ‫הרגעים‬ ‫את‬ ‫נוצרים‬
 8. 8. DESIGN BY STRATIGO :‫חלקים‬ ‫לארבעה‬ ‫יחולק‬ ‫האתר‬ ‫בשבילך‬ ,‫מהמושב‬ ‫היישר‬ ,‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ ,‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫וטקסטים‬ ‫ווידאו‬ ,‫תמונות‬ ‫יהיו‬ ‫חלק‬ ‫בכל‬ -‫שלו‬ ‫הצבעוניות‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫חלק‬ ‫כל‬ :‫לדוגמא‬ ‫והרגעים‬ ‫הזכרונות‬ ‫שהם‬ :‫קצר‬ ‫וטקסט‬ ‫בכרם‬ ‫המגדל‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫תופיע‬ -"‫שלנו‬ ‫"בענבים‬ ‫השיח‬ ‫מן‬ ‫שהבשיל‬ ‫הראשון‬ ‫האשכול‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫מושיט‬ ‫אבי‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫מזכירה‬ ‫הכרמים‬ ‫אל‬ ‫בוקר‬ ‫כל‬ ‫"ההליכה‬ "‫הענבים‬ ‫עונת‬ ‫בתחילת‬ :‫קצר‬ ‫וטקסט‬ ‫ירוקים‬ ‫ענבים‬ ‫שקית‬ ‫עם‬ ‫בכיתה‬ ‫ילד‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫תופיע‬ -"‫"בשבילך‬ ‫לי‬ ‫משאירים‬ ‫ולא‬ ‫לי‬ ‫לוקחים‬ ‫בכיתה‬ ‫כולם‬ ‫בתיק‬ ‫ענבים‬ ‫עם‬ ‫שקית‬ ‫לי‬ ‫שמה‬ ‫שלי‬ ‫שאמא‬ ‫"תמיד‬ "...‫אליי‬ ‫ומחייכת‬ ‫גם‬ ‫לוקחת‬ ‫היפה‬ ‫סיון‬ ‫כי‬ ...‫לי‬ ‫אכפת‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ .‫כלום‬ ‫שמרכיבה‬ ‫ווזיאולית‬ ‫צבעונית‬ ‫פלטה‬ ‫יצרו‬ ‫יחד‬ ‫החלקים‬ ‫ארבעת‬ ‫כל‬ .‫מעניקים‬ "‫טלי‬ ‫ש"ענבי‬ ‫והעושר‬ ‫גוניות‬ ‫הרב‬ ‫כל‬ ‫את‬
 9. 9. ‫אתר‬ ‫עץ‬
 10. 10. DESIGN BY STRATIGO‫אתר‬ ‫עץ‬ ‫הבית‬ ‫עמוד‬ ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫ראשונה‬ ‫רמה‬ ‫שנייה‬ ‫רמה‬ ‫אודות‬‫לכיש‬ ‫מושב‬ ‫על‬ ‫הכל‬‫ולמשפחתך‬ ‫לך‬ -‫בריאות‬ ‫מונחים‬ ‫מילון‬ ‫הענבים‬ ‫גידולי‬ ‫בקידמת‬‫אופניים‬ ‫מסלולי‬ ‫בעולם‬ ‫ענבים‬ ‫ואירועים‬ ‫פעילויות‬‫לכיש‬ ‫באזור‬ ‫וסיורים‬ ‫טיולים‬‫אירוע‬ ‫לכל‬ ‫מתכונים‬ ‫טלי‬ ‫ענבי‬ ‫של‬ ‫הענבים‬ ‫זני‬ ‫על‬ ‫הכל‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫מודרכות‬ ‫קבוצות‬ ‫סיורי‬‫והפעלות‬ ‫משחקים‬ -‫ילדים‬ ‫מתחם‬ ‫הענבים‬ ‫אשכול‬ ‫על‬ ‫הכל‬ ‫מיוחדים‬ ‫זנים‬ -‫בוטיק‬ ‫טלי‬‫במושב‬ ‫המגדלים‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫בואו‬ ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬‫מהמושב‬ ‫היישר‬‫בשבילך‬
 11. 11. ‫תבניות‬ ‫רשימת‬
 12. 12. DESIGN BY STRATIGO‫תבניות‬ ‫רשימת‬ ‫הבית‬ ‫דף‬ ‫תבנית‬ .1 ‫טקסטואלית‬ ‫תבנית‬ .2 ‫קשר‬ ‫צור‬ ‫תבנית‬ .3 ‫ואירועים‬ ‫פעילויות‬ ‫תבנית‬ .4 ‫גלריה‬ ‫תבנית‬ .5 ‫מפה‬ ‫תבנית‬ .6 ‫ילדים‬ ‫מתחם‬ ‫תבנית‬ .7 ‫אודות‬ ‫הענבים‬ ‫גידולי‬ ‫בקידמת‬ ‫מונחים‬ ‫מילון‬ ‫הענבים‬ ‫אשכול‬ ‫על‬ ‫הכל‬ ‫לכיש‬ ‫מושב‬ ‫על‬ ‫לכיש‬ ‫במושב‬ ‫וסיורים‬ ‫טיולים‬ ‫מודרכות‬ ‫קבוצות‬ ‫סיורי‬ ‫אופניים‬ ‫מסלולי‬ ‫ולמשפחתך‬ ‫לך‬ -‫בריאות‬ ‫מתכונים‬ ‫המיוחדים‬ ‫הזנים‬ -‫בוטיק‬ ‫טלי‬ ‫טלי‬ ‫ענבי‬ ‫של‬ ‫הענבים‬ ‫זני‬ ‫על‬ ‫הכל‬
 13. 13. ‫מודולים‬
 14. 14. DESIGN BY STRATIGO‫תבניות‬ ‫רשימת‬ ‫בסיסי‬ ‫חיפוש‬ .1 ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫רכיבי‬ .2 side bars ‫צד‬ ‫קוביות‬ .3 ‫חדשות‬ ‫מודול‬ .4 ‫וידאו‬ ‫רכיב‬ .5 ‫גלריה‬ ‫רכיב‬ .6 ‫סטטי‬ ‫קשר‬ ‫צור‬ ‫טופס‬ .7 ‫דפדוף‬ ‫עם‬ ‫סטטי‬ ‫פלאש‬ ‫רכיב‬ .8 ‫טוקבט‬ .9 ‫הגולשים‬ ‫דירוג‬ .10 ‫דיוור‬ ‫רשימת‬ /‫לקוחות‬ ‫מועדון‬ .11
 15. 15. ‫הבית‬ ‫עמוד‬
 16. 16. ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫בשבילך‬ | ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ | ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ | ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫איאקוליס‬ ‫דס‬ .‫ניבאה‬ ‫נון‬ ‫ניסי‬ ‫אלמנקום‬ ‫סת‬ .‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ ,‫סטום‬ ‫בריקנה‬ ‫קלובר‬ ‫נונסטי‬ ,‫בליקרה‬ ‫קורוס‬ ‫קונדימנטום‬ .‫בעליק‬ ‫טידום‬ ‫סוליסי‬ ‫וסטיבולום‬ ‫אאוגו‬ ‫וואל‬ ‫לקטוס‬ ‫אגת‬ ‫קראס‬ ,‫דולור‬ ‫אט‬ ‫וסטיבולום‬ .‫דיאם‬ ‫וולופטה‬ ‫אדיפיסינ‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ .‫לרטי‬ ‫תצטריק‬ ‫לפריקך‬ ‫שתף‬ ‫קצר‬ ‫וטקסט‬ ‫תמונה‬ ‫באתר‬ ‫מסויים‬ ‫למקום‬ ‫קישור‬ + ‫ולסיפור‬ ‫לתמונה‬ ‫בהתאם‬ ‫גדלה‬ ‫היא‬ -‫תמונה‬ ‫על‬ ‫בלחיצה‬ ‫שלה‬ ‫הסיפור‬ ‫ומופיע‬ ‫טיול‬ ‫מתחלף‬ ‫באנר‬ ‫מתכון‬ ‫מתחלף‬ ‫באנר‬ ‫מתחלפים‬ ‫ועדכונים‬ ‫חדשות‬ ‫ילדים‬ ‫מתחם‬ -‫כותרת‬ ‫ממשחקים‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫והפעלותטקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫לקראת‬ ‫במיוחד‬ ‫מאתגר‬ ‫אופניים‬ ‫טיול‬ 18.4 ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ ‫כנסו‬ ‫האביב‬ ‫כנסו‬ ‫הגפן‬ ‫פריחת‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫בואו‬ 20.4 ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ ‫כנסו‬ ‫הגפן‬ ‫פריחת‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫בואו‬ 20.4 ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ ‫עוד‬ ‫קרא‬ ‫עוד‬ ‫קרא‬ !‫היכנס/י‬
 17. 17. ‫בשבילך‬ ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫ואירועים‬ ‫חדשות‬ ‫של‬ -‫נע‬ ‫סטריפ‬‫ואירועים‬ ‫חדשות‬ ‫של‬ -‫נע‬ ‫סטריפ‬ ‫ואירועים‬ ‫חדשות‬ ‫של‬ -‫נע‬ ‫סטריפ‬ ‫ילדים‬ ‫מתחם‬ -‫כותרת‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫טיול‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫מתכון‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬
 18. 18. ‫בשבילך‬ ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫ילדים‬ ‫מתחם‬ -‫כותרת‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫טיול‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫מתכון‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫להנות‬ ‫בואו‬ ‫רץ‬ ‫טקסט‬ ‫והפעלות‬ ‫ממשחקים‬ ‫ואירועים‬ ‫חדשות‬ ‫של‬ -‫נע‬ ‫סטריפ‬‫ואירועים‬ ‫חדשות‬ ‫של‬ -‫נע‬ ‫סטריפ‬ ‫ואירועים‬ ‫חדשות‬ ‫של‬ -‫נע‬ ‫סטריפ‬
 19. 19. ‫טקסטואלים‬ ‫לעמודים‬ ‫דוגמאות‬
 20. 20. ‫וטקסט‬ ‫תמונה‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫בשבילך‬ | ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ | ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ | ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫איאקוליס‬ ‫דס‬ .‫ניבאה‬ ‫נון‬ ‫ניסי‬ ‫אלמנקום‬ ‫סת‬ .‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ ,‫סטום‬ ‫בריקנה‬ ‫קלובר‬ ‫נונסטי‬ ,‫בליקרה‬ ‫קורוס‬ ‫קונדימנטום‬ .‫בעליק‬ ‫טידום‬ ‫סוליסי‬ ‫וסטיבולום‬ ‫אאוגו‬ ‫וואל‬ ‫לקטוס‬ ‫אגת‬ ‫קראס‬ ,‫דולור‬ ‫אט‬ ‫וסטיבולום‬ .‫דיאם‬ ‫וולופטה‬ ‫אדיפיסינ‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ .‫לרטי‬ ‫תצטריק‬ ‫לפריקך‬ ‫שתף‬ (‫)אודות‬ ‫כותרת‬ ‫ספר‬ ‫באזור‬ ‫וקיבוצים‬ ‫מושבים‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫גרעין‬ ‫ע"י‬ 1955 -‫ב‬ ‫נוסד‬ ‫לכיש‬ ‫מושב‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫הציוני‬ ‫ההתיישבות‬ ‫באתגר‬ ‫הראשוני‬ ‫הקדימויות‬ ‫בסדר‬ ‫היה‬ ‫וישובו‬ .‫ימים‬ ‫המוזכרת‬ ,‫שנה‬ 5000 -‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בת‬ ‫עתיקה‬ ‫היסטורית‬ ‫עיר‬ ‫הינה‬ ‫לכיש‬ ‫בסיפור‬ ‫התפרסמה‬ ‫לכיש‬ .‫העתיקה‬ ‫שבמצרים‬ "‫המארות‬ ‫"בכתבי‬ ‫לראשונה‬ ‫שתועד‬ ‫כיבוש‬ ,(‫לפנה"ס‬ 701) ‫אשור‬ ‫מלך‬ ‫סנחריב‬ ‫ע"י‬ ‫והחרבתה‬ ‫כיבושה‬ .‫שבננווה‬ ‫המלך‬ ‫בארמון‬ ‫האירוח‬ ‫בטרקלין‬ ‫שנחשף‬ ‫ענק‬ ‫בתבליט‬ ,‫דהיום‬ ‫לכיש‬ ‫חבל‬ ‫את‬ ‫החופף‬ ,‫זה‬ ‫באזור‬ ‫ההתיישבות‬ ,‫העצמאות‬ ‫למלחמת‬ ‫עד‬ .‫מערב‬ ‫מצפון‬ ‫מנחם‬ -‫וכפר‬ ‫קדמה‬ ,‫גלאון‬ ,‫וגת‬ ‫במערב‬ ‫נגבה‬ :‫מעטה‬ ‫הייתה‬ ‫ובהמשך‬ ‫נח"ל‬ ‫כהיאחזות‬ ‫בהתחלה‬ ,1955 -‫ב‬ ‫לקרקע‬ ‫עלה‬ ‫לכיש‬ ‫מושב‬ ‫תנועת‬ ‫שהנהיגו‬ ‫הספר‬ ‫באזור‬ ‫התיישבות‬ ‫מדיניות‬ ‫במסגרת‬ ,"‫כ"מושבות‬ .‫ישראל‬ ‫ומדינת‬ ‫המושבים‬ ‫דבורה'לה‬ ‫של‬ ‫הקקטוסים‬ ‫גינת‬ ‫של‬ ‫משפחות‬ 70 -‫כ‬ ‫עוד‬ ‫ובנוסף‬ ,‫פעילים‬ ‫כולם‬ ,‫חקלאיים‬ ‫משקים‬ 66 ‫בלכיש‬ ‫הגדול‬ ‫ובחלקם‬ ‫הבנים‬ ‫בשכונת‬ ‫ברובם‬ ‫המתגוררים‬ ,‫תושבים‬ ‫או‬ ‫ממשיכים‬ ‫בנים‬ .‫ההורים‬ ‫במשק‬ ‫עובדים‬ ,‫חלב‬ ‫רפת‬ ,‫לולים‬ ‫מספר‬ ‫במשק‬ .‫וכיו"ב‬ ‫רשת‬ ‫בתי‬ ,‫חממות‬ ‫של‬ ‫נוספות‬ ‫חלקות‬ .‫שונים‬ ‫חקלאיים‬ ‫ענפים‬ ‫וכיו"ב‬ ‫דבש‬ ‫משק‬ ‫הקהילה‬ ‫חיי‬ ‫וארגון‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫שאחראית‬ ‫קהילתית‬ ‫אגודה‬ ‫פועלת‬ ‫בלכיש‬ .‫ועוד‬ ‫ופיתוח‬ ‫תשתיות‬ ,‫תרבות‬ ,‫חינוך‬ :‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫דרכם.י‬ ‫ממשיכי‬ ‫אנו‬ ‫ואחרים‬ ‫שלנו‬ ‫המגדלים‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ... ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫בואו‬ . ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫אותנו‬ ‫בקרו‬ ‫על‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫ותתעדכנו‬ !‫שלנו‬ ‫המבצעים‬ ‫להגרלה‬ ‫קודים‬ ‫איזור‬
 21. 21. ‫וטקסט‬ ‫תמונה‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫בשבילך‬ | ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ | ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ | ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫איאקוליס‬ ‫דס‬ .‫ניבאה‬ ‫נון‬ ‫ניסי‬ ‫אלמנקום‬ ‫סת‬ .‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ ,‫סטום‬ ‫בריקנה‬ ‫קלובר‬ ‫נונסטי‬ ,‫בליקרה‬ ‫קורוס‬ ‫קונדימנטום‬ .‫בעליק‬ ‫טידום‬ ‫סוליסי‬ ‫וסטיבולום‬ ‫אאוגו‬ ‫וואל‬ ‫לקטוס‬ ‫אגת‬ ‫קראס‬ ,‫דולור‬ ‫אט‬ ‫וסטיבולום‬ .‫דיאם‬ ‫וולופטה‬ ‫אדיפיסינ‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ .‫לרטי‬ ‫תצטריק‬ ‫לפריקך‬ ‫שתף‬ ‫שלנו‬ ‫המגדלים‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ... ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫בואו‬ . ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫אותנו‬ ‫בקרו‬ ‫על‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫ותתעדכנו‬ !‫שלנו‬ ‫המבצעים‬ ‫להגרלה‬ ‫קודים‬ ‫איזור‬ (‫מונחים‬ ‫)מילון‬ ‫כותרת‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫שלושע‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫זותה‬ .‫ערששף‬ ‫נובש‬ ‫וחאית‬ ‫שעותלשך‬ ‫חשלו‬ ‫ותלברו‬ ‫נמרגי‬ ‫ניצאחו‬ ‫כאנה‬ ,‫יבש‬ ‫דלאמת‬ ‫אפאח‬ ‫הבקיץ‬ ‫מנק‬ ‫עוד‬ ‫קרא‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫שלושע‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫זותה‬ .‫ערששף‬ ‫נובש‬ ‫וחאית‬ ‫שעותלשך‬ ‫חשלו‬ ‫ותלברו‬ ‫נמרגי‬ ‫ניצאחו‬ ‫כאנה‬ ,‫יבש‬ ‫דלאמת‬ ‫אפאח‬ ‫הבקיץ‬ ‫מנק‬ ‫עוד‬ ‫קרא‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫שלושע‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫זותה‬ .‫ערששף‬ ‫נובש‬ ‫וחאית‬ ‫שעותלשך‬ ‫חשלו‬ ‫ותלברו‬ ‫נמרגי‬ ‫ניצאחו‬ ‫כאנה‬ ,‫יבש‬ ‫דלאמת‬ ‫אפאח‬ ‫הבקיץ‬ ‫מנק‬ ‫עוד‬ ‫קרא‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫שלושע‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫זותה‬ .‫ערששף‬ ‫נובש‬ ‫וחאית‬ ‫שעותלשך‬ ‫חשלו‬ ‫ותלברו‬ ‫נמרגי‬ ‫ניצאחו‬ ‫כאנה‬ ,‫יבש‬ ‫דלאמת‬ ‫אפאח‬ ‫הבקיץ‬ ‫מנק‬ ‫עוד‬ ‫קרא‬ ‫תמונה‬ ‫תמונה‬ ‫תמונה‬ ‫תמונה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ‫יותר‬ ‫מפורט‬ ‫הסבר‬ ‫עם‬ ‫נוסף‬ ‫טקסטואלי‬ ‫לדף‬ ‫קישור‬ :‫*הערה‬
 22. 22. ‫וטקסט‬ ‫תמונה‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫בשבילך‬ | ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ | ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ | ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫איאקוליס‬ ‫דס‬ .‫ניבאה‬ ‫נון‬ ‫ניסי‬ ‫אלמנקום‬ ‫סת‬ .‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ ,‫סטום‬ ‫בריקנה‬ ‫קלובר‬ ‫נונסטי‬ ,‫בליקרה‬ ‫קורוס‬ ‫קונדימנטום‬ .‫בעליק‬ ‫טידום‬ ‫סוליסי‬ ‫וסטיבולום‬ ‫אאוגו‬ ‫וואל‬ ‫לקטוס‬ ‫אגת‬ ‫קראס‬ ,‫דולור‬ ‫אט‬ ‫וסטיבולום‬ .‫דיאם‬ ‫וולופטה‬ ‫אדיפיסינ‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ .‫לרטי‬ ‫תצטריק‬ ‫לפריקך‬ ‫שתף‬ ‫שלנו‬ ‫המגדלים‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ... ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫בואו‬ . ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫אותנו‬ ‫בקרו‬ ‫על‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫ותתעדכנו‬ !‫שלנו‬ ‫המבצעים‬ ‫להגרלה‬ ‫קודים‬ ‫איזור‬ ‫לכיש‬ ‫באיזור‬ ‫וסיורים‬ ‫טיולים‬ ‫/מסלול‬ ‫הטיול‬ ‫שם‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫שלושע‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫שתף‬ | ‫מפה‬ ‫הורד‬ | ‫עוד‬ ‫קרא‬ ‫הגולשים‬ ‫דירוג‬ ‫תמונה‬ ‫תמונה‬ ‫תמונה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ‫יותר‬ ‫מפורט‬ ‫הסבר‬ ‫עם‬ ‫נוסף‬ ‫טקסטואלי‬ ‫לדף‬ ‫קישור‬ :‫*הערה‬ ‫וכ“ו‬ ‫קושי‬ ,‫מסלול‬ ‫זמן‬ - ‫עם‬ ‫מפה‬ -(jpeg ‫או‬ pdf) ‫מפה‬ ‫להורדת‬ ‫וקישור‬ ‫/מסלול‬ ‫הטיול‬ ‫שם‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫שלושע‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫שתף‬ | ‫מפה‬ ‫הורד‬ | ‫עוד‬ ‫קרא‬ ‫הגולשים‬ ‫דירוג‬ ‫/מסלול‬ ‫הטיול‬ ‫שם‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫שלושע‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫שתף‬ | ‫מפה‬ ‫הורד‬ | ‫עוד‬ ‫קרא‬ ‫הגולשים‬ ‫דירוג‬
 23. 23. ‫וטקסט‬ ‫תמונה‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫בשבילך‬ | ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ | ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ | ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫איאקוליס‬ ‫דס‬ .‫ניבאה‬ ‫נון‬ ‫ניסי‬ ‫אלמנקום‬ ‫סת‬ .‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ ,‫סטום‬ ‫בריקנה‬ ‫קלובר‬ ‫נונסטי‬ ,‫בליקרה‬ ‫קורוס‬ ‫קונדימנטום‬ .‫בעליק‬ ‫טידום‬ ‫סוליסי‬ ‫וסטיבולום‬ ‫אאוגו‬ ‫וואל‬ ‫לקטוס‬ ‫אגת‬ ‫קראס‬ ,‫דולור‬ ‫אט‬ ‫וסטיבולום‬ .‫דיאם‬ ‫וולופטה‬ ‫אדיפיסינ‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ .‫לרטי‬ ‫תצטריק‬ ‫לפריקך‬ ‫שתף‬ ‫שלנו‬ ‫המגדלים‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ... ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫בואו‬ . ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫אותנו‬ ‫בקרו‬ ‫על‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫ותתעדכנו‬ !‫שלנו‬ ‫המבצעים‬ ‫להגרלה‬ ‫קודים‬ ‫איזור‬ ‫מתכונים‬ ‫סלטים‬ -‫משנה‬ ‫כותרת‬ ‫הגולשים‬ ‫דירוג‬ ‫וחלומי‬ ‫ענבים‬ ,‫אגוזים‬ ,‫עלים‬ ‫סלט‬ ‫הגולשים‬ ‫דירוג‬ ‫ושקדים‬ ‫רוקט‬ ,‫ענבים‬ ‫סלט‬ ‫הגולשים‬ ‫רוקפורדירוג‬ ‫קולאז‬ ‫וגבינת‬ ‫ענבים‬ ,‫תאנים‬ ‫סלט‬ ‫הגולשים‬ ‫וכוסברהדירוג‬ ‫צפתית‬ ‫גבינה‬ ,‫ענבים‬ ‫סלט‬ ‫עיקריות‬ -‫משנה‬ ‫כותרת‬ ‫הגולשים‬ ‫דירוג‬ ‫ענבים‬ ‫ובתוספת‬ ‫רימונים‬ ‫סינטהבמרינדת‬ ‫בשר‬ ‫הגולשים‬ ‫דירוג‬ ‫ושקדים‬ ‫רוקט‬ ,‫ענבים‬ ‫סלט‬ ‫הגולשים‬ ‫רוקפורדירוג‬ ‫קולאז‬ ‫וגבינת‬ ‫ענבים‬ ,‫תאנים‬ ‫סלט‬ ‫הגולשים‬ ‫וכוסברהדירוג‬ ‫צפתית‬ ‫גבינה‬ ,‫ענבים‬ ‫סלט‬ ‫קינוחים‬ -‫משנה‬ ‫כותרת‬ ‫הגולשים‬ ‫דירוג‬ ‫ענבים‬ ‫ובתוספת‬ ‫רימונים‬ ‫סינטהבמרינדת‬ ‫בשר‬ ‫הגולשים‬ ‫דירוג‬ ‫ושקדים‬ ‫רוקט‬ ,‫ענבים‬ ‫סלט‬ ‫הגולשים‬ ‫רוקפורדירוג‬ ‫קולאז‬ ‫וגבינת‬ ‫ענבים‬ ,‫תאנים‬ ‫סלט‬ ‫הגולשים‬ ‫וכוסברהדירוג‬ ‫צפתית‬ ‫גבינה‬ ,‫ענבים‬ ‫סלט‬ ‫מפורט‬ ‫הסבר‬ ‫עם‬ ‫נוסף‬ ‫טקסטואלי‬ ‫לדף‬ ‫קישור‬ :‫*הערה‬ ,‫הגולשים‬ ‫דירוג‬ (jpeg ‫או‬ pdf) ‫מתכון‬ ‫להורדת‬ ‫קישור‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיתוף‬
 24. 24. ‫ואירועים‬ ‫פעילויות‬ ‫תבנית‬
 25. 25. ‫וטקסט‬ ‫תמונה‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫בשבילך‬ | ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ | ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ | ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫איאקוליס‬ ‫דס‬ .‫ניבאה‬ ‫נון‬ ‫ניסי‬ ‫אלמנקום‬ ‫סת‬ .‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ ,‫סטום‬ ‫בריקנה‬ ‫קלובר‬ ‫נונסטי‬ ,‫בליקרה‬ ‫קורוס‬ ‫קונדימנטום‬ .‫בעליק‬ ‫טידום‬ ‫סוליסי‬ ‫וסטיבולום‬ ‫אאוגו‬ ‫וואל‬ ‫לקטוס‬ ‫אגת‬ ‫קראס‬ ,‫דולור‬ ‫אט‬ ‫וסטיבולום‬ .‫דיאם‬ ‫וולופטה‬ ‫אדיפיסינ‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ .‫לרטי‬ ‫תצטריק‬ ‫לפריקך‬ ‫שתף‬ ‫שלנו‬ ‫המגדלים‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ... ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫בואו‬ . ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫אותנו‬ ‫בקרו‬ ‫על‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫ותתעדכנו‬ !‫שלנו‬ ‫המבצעים‬ ‫להגרלה‬ ‫קודים‬ ‫איזור‬ (‫)כותרת‬ ‫ואירועים‬ ‫פעילויות‬ (‫משנה‬ ‫)כותרת‬ ‫האביב‬ ‫לכבוד‬ ‫טיול‬ - 14.4 ‫ספר‬ ‫באזור‬ ‫וקיבוצים‬ ‫מושבים‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫גרעין‬ ‫ע"י‬ 1955 -‫ב‬ ‫נוסד‬ ‫לכיש‬ ‫מושב‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫הציוני‬ ‫ההתיישבות‬ ‫באתגר‬ ‫הראשוני‬ ‫הקדימויות‬ ‫בסדר‬ ‫היה‬ ‫וישובו‬ .‫ימים‬ ‫המוזכרת‬ ,‫שנה‬ 5000 -‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בת‬ ‫עתיקה‬ ‫היסטורית‬ ‫עיר‬ ‫הינה‬ ‫לכיש‬ ‫בסיפור‬ ‫התפרסמה‬ ‫לכיש‬ .‫העתיקה‬ ‫שבמצרים‬ "‫המארות‬ ‫"בכתבי‬ ‫לראשונה‬ ‫שתועד‬ ‫כיבוש‬ ,(‫לפנה"ס‬ 701) ‫אשור‬ ‫מלך‬ ‫סנחריב‬ ‫ע"י‬ ‫והחרבתה‬ ‫כיבושה‬ .‫שבננווה‬ ‫המלך‬ ‫בארמון‬ ‫האירוח‬ ‫בטרקלין‬ ‫שנחשף‬ ‫ענק‬ ‫בתבליט‬ ,‫זה‬ ‫באזור‬ ‫ההתיישבות‬ ,‫העצמאות‬ ‫למלחמת‬ ‫עד‬ ‫נגבה‬ :‫מעטה‬ ‫הייתה‬ ,‫דהיום‬ ‫לכיש‬ ‫חבל‬ ‫את‬ ‫החופף‬ .‫מערב‬ ‫מצפון‬ ‫מנחם‬ -‫וכפר‬ ‫קדמה‬ ,‫גלאון‬ ,‫וגת‬ ‫במערב‬ ‫בהתחלה‬ ,1955 -‫ב‬ ‫לקרקע‬ ‫עלה‬ ‫לכיש‬ ‫מושב‬ ‫במסגרת‬ ,"‫כ"מושבות‬ ‫ובהמשך‬ ‫נח"ל‬ ‫כהיאחזות‬ ‫תנועת‬ ‫שהנהיגו‬ ‫הספר‬ ‫באזור‬ ‫התיישבות‬ ‫מדיניות‬ .‫ישראל‬ ‫ומדינת‬ ‫המושבים‬ ‫דבורה'לה‬ ‫של‬ ‫הקקטוסים‬ ‫גינת‬ ‫של‬ ‫משפחות‬ 70 -‫כ‬ ‫עוד‬ ‫ובנוסף‬ ,‫פעילים‬ ‫כולם‬ ,‫חקלאיים‬ ‫משקים‬ 66 ‫בלכיש‬ ‫הגדול‬ ‫ובחלקם‬ ‫הבנים‬ ‫בשכונת‬ ‫ברובם‬ ‫המתגוררים‬ ,‫תושבים‬ ‫או‬ ‫ממשיכים‬ ‫בנים‬ .‫ההורים‬ ‫במשק‬ ‫עובדים‬ ,‫חלב‬ ‫רפת‬ ,‫לולים‬ ‫מספר‬ ‫במשק‬ .‫וכיו"ב‬ ‫רשת‬ ‫בתי‬ ,‫חממות‬ ‫של‬ ‫נוספות‬ ‫חלקות‬ .‫שונים‬ ‫חקלאיים‬ ‫ענפים‬ ‫וכיו"ב‬ ‫דבש‬ ‫משק‬ ‫מייל‬ / ‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫לאירוע‬ ‫חברים‬ ‫הזמן‬ .‫הבא‬ ‫המתוכנן‬ ‫האירוע‬ ‫בדף‬ ‫מופיע‬ ‫תמיד‬ :‫*הערה‬ ‫עוד‬ ‫על‬ ‫היאורעים‬ ‫לוח‬ ‫באמצעות‬ ‫לדפדף‬ ‫ניתן‬ ‫שהתקיימו‬ ‫או‬ ‫המתקיימים‬ ‫אירועים‬ ‫כדי‬ ‫המסומנות‬ ‫התאריכים‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫תמונה‬
 26. 26. ‫גלריה‬ ‫תבנית‬
 27. 27. ‫וטקסט‬ ‫תמונה‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫בשבילך‬ | ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ | ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ | ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫איאקוליס‬ ‫דס‬ .‫ניבאה‬ ‫נון‬ ‫ניסי‬ ‫אלמנקום‬ ‫סת‬ .‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ ,‫סטום‬ ‫בריקנה‬ ‫קלובר‬ ‫נונסטי‬ ,‫בליקרה‬ ‫קורוס‬ ‫קונדימנטום‬ .‫בעליק‬ ‫טידום‬ ‫סוליסי‬ ‫וסטיבולום‬ ‫אאוגו‬ ‫וואל‬ ‫לקטוס‬ ‫אגת‬ ‫קראס‬ ,‫דולור‬ ‫אט‬ ‫וסטיבולום‬ .‫דיאם‬ ‫וולופטה‬ ‫אדיפיסינ‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ .‫לרטי‬ ‫תצטריק‬ ‫לפריקך‬ ‫שתף‬ ‫שלנו‬ ‫המגדלים‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ... ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫בואו‬ . ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫אותנו‬ ‫בקרו‬ ‫על‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫ותתעדכנו‬ !‫שלנו‬ ‫המבצעים‬ ‫להגרלה‬ ‫קודים‬ ‫איזור‬ ‫טלי‬ ‫ענבי‬ ‫של‬ ‫הענבים‬ ‫זני‬ ‫על‬ ‫הכל‬ ‫מוסקט‬ ‫אדום‬ ‫צבע‬ ‫חרצן‬ ‫עם‬ ‫מאוד‬ ‫מתוק‬ ‫פברואר‬ - ‫יוני‬ ‫תזונתיים‬ ‫ערכים‬
 28. 28. ‫מפה‬ ‫תבנית‬
 29. 29. ‫וטקסט‬ ‫תמונה‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫בשבילך‬ | ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ | ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ | ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫איאקוליס‬ ‫דס‬ .‫ניבאה‬ ‫נון‬ ‫ניסי‬ ‫אלמנקום‬ ‫סת‬ .‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ ,‫סטום‬ ‫בריקנה‬ ‫קלובר‬ ‫נונסטי‬ ,‫בליקרה‬ ‫קורוס‬ ‫קונדימנטום‬ .‫בעליק‬ ‫טידום‬ ‫סוליסי‬ ‫וסטיבולום‬ ‫אאוגו‬ ‫וואל‬ ‫לקטוס‬ ‫אגת‬ ‫קראס‬ ,‫דולור‬ ‫אט‬ ‫וסטיבולום‬ .‫דיאם‬ ‫וולופטה‬ ‫אדיפיסינ‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ .‫לרטי‬ ‫תצטריק‬ ‫לפריקך‬ ‫שתף‬ ‫שלנו‬ ‫המגדלים‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ... ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫בואו‬ . ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫אותנו‬ ‫בקרו‬ ‫על‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫ותתעדכנו‬ !‫שלנו‬ ‫המבצעים‬ ‫להגרלה‬ ‫קודים‬ ‫איזור‬ ‫בעולם‬ ‫ענבים‬ ‫איטליה‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫שלושע‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫זותה‬ .‫ערששף‬ ‫נובש‬ ‫וחאית‬ ‫שעותלשך‬ ‫חשלו‬ ‫ותלברו‬ ‫נמרגי‬ ‫ניצאחו‬ ‫כאנה‬ ,‫יבש‬ ‫דלאמת‬ ‫אפאח‬ ‫הבקיץ‬ ‫מנק‬ ‫עוד‬ ‫קרא‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫שלושע‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫זותה‬ .‫ערששף‬ ‫נובש‬ ‫וחאית‬ ‫שעותלשך‬ ‫חשלו‬ ‫ותלברו‬ ‫נמרגי‬ ‫ניצאחו‬ ‫כאנה‬ ,‫יבש‬ ‫דלאמת‬ ‫אפאח‬ ‫הבקיץ‬ ‫מנק‬ ‫עוד‬ ‫קרא‬ ‫תמונה‬ ‫תמונה‬
 30. 30. ‫ילדים‬ ‫תבנית‬
 31. 31. ‫וטקסט‬ ‫תמונה‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫בשבילך‬ | ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ | ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ | ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫איאקוליס‬ ‫דס‬ .‫ניבאה‬ ‫נון‬ ‫ניסי‬ ‫אלמנקום‬ ‫סת‬ .‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ ,‫סטום‬ ‫בריקנה‬ ‫קלובר‬ ‫נונסטי‬ ,‫בליקרה‬ ‫קורוס‬ ‫קונדימנטום‬ .‫בעליק‬ ‫טידום‬ ‫סוליסי‬ ‫וסטיבולום‬ ‫אאוגו‬ ‫וואל‬ ‫לקטוס‬ ‫אגת‬ ‫קראס‬ ,‫דולור‬ ‫אט‬ ‫וסטיבולום‬ .‫דיאם‬ ‫וולופטה‬ ‫אדיפיסינ‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ .‫לרטי‬ ‫תצטריק‬ ‫לפריקך‬ ‫שתף‬ . ‫ילדים‬ ‫מתחם‬ ‫מדליקים‬ ‫מסך‬ ‫שומרי‬ ‫הורידו‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫אלי‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ‫היושבב‬ ‫הועניב‬ ‫מסך‬ ‫שומר‬ ‫הורד/י‬ !‫הענבים‬ ‫משחק‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫חשלו‬ ‫ותלברו‬ ‫שלושע‬ ‫משחק‬ ‫התחל/י‬ ‫בטריוויה‬ ‫אותה‬ ‫שחק‬ ‫בפרסים‬ ‫וזכה‬ ‫איפסום‬ ‫איפסוםלורם‬ ‫לורם‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫משחק‬ ‫התחל/י‬ ‫צביעה‬ ‫חוברות‬ ‫הורידו‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫חשלו‬ ‫ותלברו‬ ‫שלושע‬ ‫מסך‬ ‫שומר‬ ‫הורד/י‬ !‫מאתגר‬ ‫פאזל‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫הועניב‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ - ‫שמחויט‬ ‫שערש‬ ‫היושבב‬ ‫חשלו‬ ‫ותלברו‬ ‫שלושע‬ ‫לפאזל‬ ‫היכנס/י‬ ‫לכיש‬ ‫במושב‬ ‫ענבים‬ ‫מגדלים‬ ‫איך‬ ‫צפו‬
 32. 32. ‫קשר‬ ‫צור‬ ‫תבנית‬
 33. 33. ‫וטקסט‬ ‫תמונה‬ ‫למגדלים‬ ‫כניסה‬ ‫למשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫קשר‬ ‫צור‬‫חיפוש‬ ‫בשבילך‬ | ‫מהמושב‬ ‫היישר‬ | ‫ענבים‬ ‫על‬ ‫הכל‬ | ‫שלנו‬ ‫הענבים‬ ‫איאקוליס‬ ‫דס‬ .‫ניבאה‬ ‫נון‬ ‫ניסי‬ ‫אלמנקום‬ ‫סת‬ .‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫לורם‬ ‫אלית‬ ‫אדיפיסינג‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ ,‫סטום‬ ‫בריקנה‬ ‫קלובר‬ ‫נונסטי‬ ,‫בליקרה‬ ‫קורוס‬ ‫קונדימנטום‬ .‫בעליק‬ ‫טידום‬ ‫סוליסי‬ ‫וסטיבולום‬ ‫אאוגו‬ ‫וואל‬ ‫לקטוס‬ ‫אגת‬ ‫קראס‬ ,‫דולור‬ ‫אט‬ ‫וסטיבולום‬ .‫דיאם‬ ‫וולופטה‬ ‫אדיפיסינ‬ ‫קונסקטורר‬ ,‫אמט‬ ‫סיט‬ ‫דולור‬ ‫איפסום‬ ‫ורם‬ .‫לרטי‬ ‫תצטריק‬ ‫לפריקך‬ ‫שתף‬ ‫שלנו‬ ‫המגדלים‬ ‫את‬ ‫הכירו‬ ... ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫בואו‬ . ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫אותנו‬ ‫בקרו‬ ‫על‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫ותתעדכנו‬ !‫שלנו‬ ‫המבצעים‬ ‫להגרלה‬ ‫קודים‬ ‫איזור‬ ‫לך‬ ‫מקשיבים‬ ‫אנו‬ ‫טלי‬ ‫בענבי‬ .‫שלנו‬ ‫לצרכנים‬ ‫הקשבה‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫הוא‬ ‫טוב‬ ‫שירות‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ‫נושא‬ ‫בכל‬ ‫אלינו‬ ‫לפנות‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ,‫לשירותכם‬ ‫כאן‬ ‫אנחנו‬ ‫אז‬ .‫ואמינה‬ ‫מהירה‬ ‫תשובה‬ ‫עם‬ ‫אליכם‬ ‫לחזור‬ ‫ומבטיחים‬ :‫גם‬ ‫אלינו‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ 1.700.500.775 :‫בטלפון‬ 04.6066514 :‫בפקס‬ ‫לכיש‬ ‫מושב‬ .‫ד.נ‬ :‫בדואר‬

×