Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
จัดทาโดย
เด็กชายสุรพิชญ์ กมลเมือง
เด็กชาย เด็กชายอิทธิพล พงษ์พิลา
ลิขสิทธิ์: โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สานักงานเขตพื้นที่การศ...
คานา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง “เที่ยวอีสานบ้านเฮา” จัดทาขึ้น ในการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื...
เขื่อนลาปาว
เขื่อนลาปาว เป็นเขื่อนดิน สร้างปิดกั้นลาน้าปาวและ
ห้วยยางที่ต่อเนื่องถึงกันบริเวณเขตติอต่อระหว่างตาบลลาปาว อาเ...
พิพิธภัณฑ์สิรินทร
ตั้งอยู่ที่เชิงภูกุ้มข้าว อาเภอสหัสขันธ์ สามารถ
เดินทางโดยใช้เส้นทางกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทางหลวง
227) ปร...
พระธาตุยาคู
พระธาตุยาคู ตั้งอยู่ที่กลางทุ่งนา ทางทิศเหนือของบ้าน
เสนา อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากกาฬสินธุ์ประมาณ...
วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)
ซึ่งมีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น
เรือนยอดทรงเจดีย์ (จาลองแบบจากพระธาตุขามแก่น) จัดสร...
พระธาตุขามแก่น
สร้างขึ้นประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ตั้งอยู่
ในวัดเจติยภูมิ ตาบลบ้านขาม ตามประวัติโดยย่อกล่าวว่า โมริ
ยกษัตร...
เขื่อนอุบลรัตน์
เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่สุดในภาค
อีสาน สร้างกั้นลาน้าพอง ตรงช่องเขาแนวต่อของ
เทือกเขาภูพานและภูพาน...
ทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียว เกิดจากดอกกระเจียวป่าที่
ขึ้นอย่างหนาแน่น บานเป็นสีชมพูอมม่วง ตัดกับสีเขียวของ
ลาต้นก้านใบ...
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ชาวบ้าน
เรียกว่าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ตั้งอยู่กลางวงเวียนศูนย์
ร...
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ทุ่งดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติป่าหิน
งาม มี 3 ทุ่งด้วยกัน โดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงปลาย
เดือนกรกฏ...
พระธาตุพนม
พระธาตุพนม หรือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระ
อารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ที่เป็นปูชนีย
สถานที่อยู่คู่บ้า...
พระธาตุอุเทน
เป็นพระธาตุประจาวันผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระ
ธาตุนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสาคัญยิ่งองค์
หนึ่ง บรรจุพระธาตุ...
วัดผาน้าทิพย์เทพประสิทธิ์วนา
ราม (ผาน้าย้อย)
เดิมชื่อวัดผาน้าย้อย เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัด
แต่ก่อนเป็นป่าดงดิบที่สวยงามตา...
วัดบูรพาภิราม
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระอารามหลวง ชั้น
ตรี ชนิดสามัญเดิมชื่อ วัดหัวรอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ มา
เป็นวัดบู...
กู่พระโกนา
กู่พระโกนา ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ หมู่ที่ 2 ตาบลสระ
คู อาเภอสุวรรณภูมิ การเดินทาง จากจังหวัดร้อยเอ็ด
เดินทางตามทางห...
บรรณานุกรม
________. แหล่งท่องเที่ยวอีสาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://travel.sanook.com/939568/เที่ยวขอนแก่น/.
(วัน...
ลิขสิทธิ์: โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์

1,067 views

Published on

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์

Published in: Education

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์

 1. 1. จัดทาโดย เด็กชายสุรพิชญ์ กมลเมือง เด็กชาย เด็กชายอิทธิพล พงษ์พิลา ลิขสิทธิ์: โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
 2. 2. คานา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง “เที่ยวอีสานบ้านเฮา” จัดทาขึ้น ในการ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใน หนังสือเล่มนี้ผู้จัดทาได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในภาคอีสาน มากมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่น่าสนใจสาหรับผู้ที่ อยากมาเยือนถิ่นอีสานแน่นอน หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทาขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้จัดทา 6 ตุลาคม 2557
 3. 3. เขื่อนลาปาว เขื่อนลาปาว เป็นเขื่อนดิน สร้างปิดกั้นลาน้าปาวและ ห้วยยางที่ต่อเนื่องถึงกันบริเวณเขตติอต่อระหว่างตาบลลาปาว อาเภอ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตาบลหนองบัว อาเภอหนองกุงศรี และตาบลเว่อ อาเภอยางตลาด ความยาวตามสันเขื่อน 7.9 ก.ม. ความสูงของเขื่อน ตรงส่วนที่สูงที่สุด 30.7 เมตร สันเขื่อน กว้าง 8 เมตร ฐานเขื่อนตอนที่ กว้างที่สุด 125 เมตร เก็บกัก น้า ได้ 430 ล้านลูกบาศก์เมตร ในเนื้อ ที่ประมาณ 5,960 ตารางกิโลเมตร โครงการลาปาวเป็นโครงการ ชลประทาน เพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้าปาวและน้าชี ทดส่งและระบายน้าในคลองซอยต่าง ๆ บริเวณใต้เขื่อนให้ประชาชนใน เขตอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอยางตลาด และอาเภอกมลาไสย ได้ทา การเพาะปลูกในเนื้อที่ประมาณ 338,000 ไร่นอกจากนี้ทะเลสาบ เหนือเขื่อน ยังเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ปลานานาชนิด ประชาชนที่อยู่เหนือ เขื่อนซึ่งถูกน้าท่วมไร่นา ก็จะ หันมาประกอบอาชีพในการจับปลาเพื่อ เพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว นับว่าเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ประหนึ่งเป็นสายโลหิตชองชาวกาฬสินธุ์ทีเดียว เขื่อนลาปาว
 4. 4. พิพิธภัณฑ์สิรินทร ตั้งอยู่ที่เชิงภูกุ้มข้าว อาเภอสหัสขันธ์ สามารถ เดินทางโดยใช้เส้นทางกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทางหลวง 227) ประมาณ 28 กิโลเมตร (ก่อนถึงสหัสขันธ์ 2 กิโลเมตร) มีทางแยกขวาไปวัดสักวันอีก 1 กิโลเมตร วัด นี้เป็นสถานที่ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์จานวนมาก โดย ซากกระดูกบางส่วนได้นามาจัดแสดงที่ศาลาวัด มีการจัด นิทรรศการแสดงความเป็นมาของบการเกิดไดโนเสาร์ยุค ต่างๆ รวมทั้ง รูปภาพการขุดค้นพบซากกระดูกเหล่านี้ นอกจากนั้น ห่างจากศาลาวัดไปประมาณ 100 เมตร มี โครงกระดูกไดโนเสาร์ฝังอยู่ในพื้นดิน บริเวณเชิงเขา ได้รับ การขุดแต่งโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเป็นซาก กระดูกไดโนเสาร์ชนิดซอโรพอต ประมาณ 7 ตัว ซึ่งอยู่ ในยุคครีเทเชียส อายุประมาณ 130 ล้านปี และใน พิพิธภัณฑ์ฯยังมีซากปลาโบราณพันธุ์ใหม่ของโลกซึ่งอยู่ ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งเป็นปลาน้าจืดมีชื่อว่า"เลปิโดเทส" พิพิธภัณฑ์สิรินทร
 5. 5. พระธาตุยาคู พระธาตุยาคู ตั้งอยู่ที่กลางทุ่งนา ทางทิศเหนือของบ้าน เสนา อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากกาฬสินธุ์ประมาณ 19 กิโลเมตรเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้ าแดดสงยาง (เมือง โบราณ สมัยขอม ปัจจุบันเหลือแต่ซากอิฐปูนดิน) ซึ่งชาวบ้านเชื่อกัน ว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึงเรียกกันว่า พระธาตุยาคู ("ญาคู") ภาษาอีสาน หมายถึง พระสงฆ์ ผู้ใหญ่ในวัด) และเนื่องด้วยเป็นสถานที่แห่งเดียวในเมืองฟ้ าแดดที่ไม่ ถูกทาลายโดยเมืองเชียงโสมซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงคราม จึงนับเป็นโบรา รณสถานที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ พระธาตุยาคู
 6. 6. วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ซึ่งมีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น เรือนยอดทรงเจดีย์ (จาลองแบบจากพระธาตุขามแก่น) จัดสร้าง ขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริ ราช สมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมือง ขอนแก่น ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกาแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ในระหว่าง การเดินขึ้นเราจะได้ยินเสียงอันไพเราะก้องกังวานของกระดิ่งที่ แขวน ไว้โดยรอบพระธาตุทั้ง 9 ชั้น ทาให้มีความสุขใจในขณะ เดินขึ้นไปในแต่ละชั้น พร้อมยังสามารถเดินชมศิลปะและความ งดงามของบานประตู ภาพวาด และหน้าต่างแกะสลัก บอกเล่า เรื่องราวเป็นภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ในชั้นบนสุดของพระ ธาตุเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก อีกทั้งยัง เป็นจุดชมวิวทัศนียภาพความสวยงามของเมืองขอนแก่นได้รอบ ทั้ง 4 ทิศ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกสามารถมองเห็น ทิวทัศน์ของบึงแก่นนครที่มีพื้นที่ กว้างใหญ่ถึง 600 ไร่ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)
 7. 7. พระธาตุขามแก่น สร้างขึ้นประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ตั้งอยู่ ในวัดเจติยภูมิ ตาบลบ้านขาม ตามประวัติโดยย่อกล่าวว่า โมริ ยกษัตริย์ เจ้าเมืองโมรีย์ซึ่งเป็นเมืองอยู่ใน อาณาเขตของ ประเทศกัมพูชา มีความประสงค์ที่จะนาพระอังคารของ พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ไว้เมื่อครั้งพระ พุทธเจ้าปรินิพพาน ใหม่ๆ มาบรรจุ ณ พระธาตุพนม จึงโปรดให้พระอรหันต์และ พระเถระเจ้าคณะรวม 9 องค์นาขบวนอัญเชิญพระอังคารมา ในครั้งนี้เมื่อผ่านมาถึงดอนมะขามแห่งหนึ่ง ซึ่งมีต้น มะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือแต่แก่น เนื่องจากเป็นเวลาพลบค่า แล้วและบริเวณนี้ภูมิประเทศราบเรียบดีจึงหยุดคณะพัก ชั่วคราว รุ่งเช้าจึงเดินทางต่อไปถึงภูกาพร้าปรากฏว่าพระธาตุ พนมได้สร้างเสร็จแล้ว จึงเดินทางกลับและตั้งใจว่าจะนาพระ อังคารธาตุกลับไปประดิษฐานไว้ที่บ้าน เมืองของตน แต่เมื่อ เดินทางผ่านดอนมะขามอีกครั้งปรากฏว่าแก่นมะขามที่ตาย แล้วนั้น พระธาตุขามแก่น
 8. 8. เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่สุดในภาค อีสาน สร้างกั้นลาน้าพอง ตรงช่องเขาแนวต่อของ เทือกเขาภูพานและภูพานคา บริเวณเขื่อนมีทิวทัศน์ สวยงาม ลมพัดเย็นสบาย มีสวนหย่อมให้นั่งเล่นพักผ่อน หย่อยใจ ภายในบริเวณมีร้านอาหารและบ้านพัก ให้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การไฟฟ้ าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย ที่ทาการเขื่อนอุบลรัตน์ โทร.0- 4344-6231 หรือ กรุงเทพฯ โทร. 0-2436-3271-2 เขื่อนอุบลรัตน์
 9. 9. ทุ่งดอกกระเจียว ทุ่งดอกกระเจียว เกิดจากดอกกระเจียวป่าที่ ขึ้นอย่างหนาแน่น บานเป็นสีชมพูอมม่วง ตัดกับสีเขียวของ ลาต้นก้านใบและยอดหญ้าทีขึ้นมาแซม กลายเป็นทุ่งดอก กระเจียวที่สวยงามไปทั่วผืนป่าในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ต้นเดือน มิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม ของทุกปี พบมากที่สุด บริเวณเทือกเขาพังเหย กระเจียวแถบเทือกเขาพังเหย จังหวัดชัยภูมิ นี้มีชื่อ แท้จริงว่าบัวสวรรค์ (Curcuma alismatifolia) เป็น คนละพันธุ์กับกระเจียวชนิดอื่น แต่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกัน พบมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ. ชัยภูมิ และอีกที่ คือ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระ เหว จ.ชัยภูมิ พบว่ามีทุ่งกระเจียว ทุ่งดอกกระเจียว
 10. 10. อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ชาวบ้าน เรียกว่าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ตั้งอยู่กลางวงเวียนศูนย์ ราชการ ในตัวเมือง ชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็น อนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ ตามประวัติเล่าว่า ในปี 2360 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 นายแล ซึ่งเป็น ข้าราชการสานักเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ได้อพยพครอบครัว และบริวารข้ามลาน้าโขง มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านน้าขุ่น บริเวณอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน ต่อมาจึง ได้ย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ที่โนนน้าอ้อม บ้านชีลอง ห่างจากตัว เมืองชัยภูมิ 6 กิโลเมตร ได้ส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ต่อมาจึงย้ายชุมชนมาอยู่ที่บ้านหลวง ในเขตอาเภอเมือง ปัจจุบัน และได้หันมาขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา ส่งส่วยแก่ รัชกาลที่ 3 ไม่ขึ้นแก่เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์อีกต่อไป จึงโปรด เกล้าฯ ยกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิ อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล
 11. 11. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติป่าหิน งาม มี 3 ทุ่งด้วยกัน โดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงปลาย เดือนกรกฏาคม ดอกกระเจียวจะบานเต็มทุ่ง สามารถเดิน ชมดอกกระเจียวที่แข่งกันชูช่ออย่างงดงามตลอด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และหากมาชมในช่วงเช้า ก็อาจได้พบกับสายหมอกที่พัดความเย็นมา เพิ่ม บรรยากาศในการชมธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทางอุทยาน แห่งชาติได้จัดทาทางเดินยกระดับ ไม่อนุญาตให้ นักท่องเที่ยวลงเหยียบบนพื้นดินโดยตรง ด้วยเกรงว่าจะ รบกวนธรรมชาติ แต่ในบริเวณทุ่งดอกกระเจียวทุ่งที่ 1 ได้ จัดบริเวณให้ถ่ายรูปที่ระลึก ซึ่งเป็นบริเวณเดียวที่อนุญาต ให้ลงไปในทุ่งกระเจียวได้ แต่เป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ เท่านั้น อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
 12. 12. พระธาตุพนม พระธาตุพนม หรือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระ อารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ที่เป็นปูชนีย สถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน ซึ่งผลจากการขุดค้น ทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้น ระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 ตามตานานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยา เมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมี แหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทาการ บูรณะเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็น พระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” พระธาตุพนม
 13. 13. พระธาตุอุเทน เป็นพระธาตุประจาวันผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระ ธาตุนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสาคัญยิ่งองค์ หนึ่ง บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง จะมีงานนมัสการ พระธาตุในวันขึ้น 13 ค่า ถึงแรม 1 ค่า เดือน 4 ของทุกปี พระธาตุอุเทน
 14. 14. วัดผาน้าทิพย์เทพประสิทธิ์วนา ราม (ผาน้าย้อย) เดิมชื่อวัดผาน้าย้อย เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัด แต่ก่อนเป็นป่าดงดิบที่สวยงามตามธรรมชาติ มีสัตว์ป่า นานาชนิดอาศัยอยู่ มีหน้าผาสูงชัน และมีน้าตกไหลหยด ย้อยตลอดเวลาทั้งปีคล้ายกับน้าตกจากชายคา เมื่อ ชาวบ้านเจ็บป่วยก็จะนาน้านี้ไปดื่มกินเพื่อรักษาโรคตาม ความเชื่อ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ได้ชื่อวัดโดยสมบูรณ์ว่า "วัด ผาน้าทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม" ต่อมาสภาพป่าถูกทาลาย มีผู้ลักลอบตัดไม้ขาย บางกลุ่มก็ เข้าไปทาลายเพื่อเข้าไปอาศัยอยู่ ทางราชการได้พยายาม หาวิธีปราบปรามด้วยวิธีต่างๆ ต่อมาได้พิจารณาเห็น ความสาคัญของพุทธศาสนาว่า เป็นที่รวมจิตใจของ ประชาชนได้ สอนให้คนเป็นคนดี มีความรักหมู่รักคณะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม วัดผาน้าทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้าย้อย)
 15. 15. วัดบูรพาภิราม เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระอารามหลวง ชั้น ตรี ชนิดสามัญเดิมชื่อ วัดหัวรอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ มา เป็นวัดบูรพาภิรามมีพระพุทธรูปปางประทานพร ที่สูง ที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ฐาน พระพุทธรูปองค์นี้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จานวน หลายห้อง ความสูงขององค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร นอกจากนี้หลวงพ่อใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ ประจาจังหวัด และปรากฏอยู่ในคาขวัญของเมืองร้อยเอ็ด ด้วย ด้านทิศ ตะวันออกของบริเวณวัดอยู่ติดกับคูรอบ เมืองสมัย เก่า ซึ่งเป็นที่่ี่ สร้างศาลาศาลเจ้าพ่อมเหศักดานุ ภาพ ซึ่งชาวเมืองร้อยเอ็ดเคารพนับถือมาก วัดบูรพาภิราม
 16. 16. กู่พระโกนา กู่พระโกนา ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ หมู่ที่ 2 ตาบลสระ คู อาเภอสุวรรณภูมิ การเดินทาง จากจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางตามทางหลวงสาย215 ผ่านอาเภอเมืองสรวง แล้วเข้าสาย 202 ผ่าน อ.สุวรรณภูมิ จากนั้นเข้าสาย214 ไปประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงกู่พระโกนาระยะทาง ประมาณ 60 กิโลเมตร จากตัวจังหวัดปัจจุบันมีวัดสร้าง อยู่ในบริเวณเดียวกัน มีถนนเป็นทางแยกเข้าไป ทางด้าน ซ้ายมือด้านหน้าจะเป็นสวนยางกู่พระโกนาประกอบด้วย ปรางค์อิฐ 3 องค์ บนฐานศิลาทรายเรียงจากเหนือ – ใต้ ทั้งหมดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีกาแพงล้อม และ ซุ้มประตูเข้า – ออกทั้งปรางค์องค์ กลางถูกดัดแปลงเมื่อ พ.ศ. 2471 โดยการฉาบปูนทับและก่อขึ้นเป็นชั้น ๆ แต่ละ ชั้นมีซุ้มพระทั้ง 4 ทิศ หน้าปรางค์องค์กลางชั้นล่างสร้าง เป็นวิหาร พระพุทธบาท ประดับเศียรนาค 6 เศียร กู่พระโกนา
 17. 17. บรรณานุกรม ________. แหล่งท่องเที่ยวอีสาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://travel.sanook.com/939568/เที่ยวขอนแก่น/. (วันที่ค้นข้อมูล: 6 ตุลาคม 2557). ________. แหล่งท่องเที่ยวอีสาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://kalasin.cad.go.th/main.php?filename=kalasinTour. (วันที่ค้นข้อมูล: 6 ตุลาคม 2557). ________. แหล่งท่องเที่ยวอีสาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.siamfreestyle.com/forum/index.php? showtopic=440. (วันที่ค้นข้อมูล: 6 ตุลาคม 2557). ________. แหล่งท่องเที่ยวอีสาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.bkkfly.com/travel/thailand/ nakhonphanom.html. (วันที่ค้นข้อมูล: 6 ตุลาคม 2557). ________. แหล่งท่องเที่ยวอีสาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.roiet.go.th/visit101/kupakona.html. (วันที่ค้นข้อมูล: 6 ตุลาคม 2557).
 18. 18. ลิขสิทธิ์: โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

×