Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

6,459 views

Published on

Lãnh đạo là sự gây ra ảnh hưởng có chủ đích, không hơn không kém. Lãnh đạo dành cho tất cả mọi người, và nghệ thuật lãnh đạo không phải một sớm một chiều, mà là cả một quá trình không ngừng học hỏi và rèn luyện.

Published in: Leadership & Management
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Positions Available Now! We currently have several openings for social media workers. ■■■ http://t.cn/AieXiXbg
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

 1. 1. J O H N C . MAXWELL N G U Y E N T A C V A N G u. v VGHE THUAT LANH DAO o 9 T h e 2 1 I r r e f u t a b l e L a w s o f L e a d e r s h i p LO NHA XUAT BAN LAO DONG-XA HOI
 2. 2. 21 nguyen tdc vang ciia nghe thuat kinh dao ket hpp nhiing kien thiic ma John C. Maxwell tich luy tir thanh cong ciing nhir sai lain cua ban than voi nhung quan sat va phan tich ve cac linh vuc kinh doanh. chinh tri. the thao. ton giao. quan su... Do la nhiing nguyen tac anh huong mot each can ban tai hieu qua ca nhan va to chiic. dong thoi cho thay "thanh bai deu do lanh dao". nhu Maxwell timg noi. Hay kham pha tai sao... • Henry Ford suyt dua cong ty minh loi pha san; • mot so doanh nghiep nhan duo-c rat nhieu von dau tu mao hiem trong khi nhung doanh nghiep khac thi khong;• cong nuang Diana dupe hang trieu nguoi yeu men, con phu quan ciia ba khong thuyet phuc dirpc ai; • gia co phicii Coca-Cola van rat cao, ke ca khi CliO cua cong ty dot ngiit qua diri: • so giao dan trong khu vuc cua inpl muc sir vo danh da tang tir 700 len 14.000 nguoi trong vong bay nam; • Nguyen tac Gidi han la nguyen tac lanh dao quan trpng nhat.
 3. 3. 2 1 NGUYEN TAC VANG C U A N G H E T H U A T L A N H D A O THU VIEN KHOA HOC KY THUAT BUI)
 4. 4. THE21IRREFUTABLELAWSOFLEADERSHIP © 1998and2007JohnC.Maxwell Allrightsreserved.ThisLicensedWorkpublishedunderlicense. Vietnamese translation edition published by agreement between THOM andAlphaBooks. 21 NGUYEN TAC VANG CUANGH$ THU^T LANH DAO BanquyentiengVi^t©2008CongtySachAlpha Cuon sach duVc xuat ban theo ho*p dong chuyen nhifo"ng ban quyen INC.vaCongtySachAlpha. Hoan toan giu;ban quyen. Khong phan nao trong xuat ban pham nay du'o'c phep sao chip hay ph hinhthurcnaoho$cbangbatkyphtfemgtiennao,haydugrclirugifitrongcaso*dali?uho$ch§ th3ngtTuyc^p,makhdngc6su'choph6ptru'cfcbangvanbancuaCongtySachAlpha. Thiet kebla: Tran Van Phuvng Theo doi ban thao: N6ng Thj Thanh Nga Lien he ve dich vy ban quyen sach & van h6a pham: Email: copyright® Lien he ht;p tac ve ban thao ho§c nhgn cacban djch: Email: publication@alphabooks.vnDUNGTIENTHAT, HAYMUASACHTHAT I!! Cac diem can lufu ykhi mua sach Alpha: - Bia in mau trenguYyCoucheday, can md, hinhanh r5net - Bia 4c6tern chonghanggia. - Ru*)t sach in tren giay Bai Bangrd rang, sacnet. Haytim mua nhfirngcuffnsachcuaAlpha.
 5. 5. 2 1 NGUYEN TAC VANG C U A N G H E T H U A T L A N H D A O Dinh Viet Hoa dich J O H N C . MAXWELL NELSON BUSINESS .; KHOA HOC KY THUAT BUtyJ DIEN so,.y:v.^su PHU BAN:
 6. 6. Cuon sach du^c xuit ban trang chuttng trinh b?p tac giua CONG TY SACK ALPHA 64B, 001 Can, Ba Dinh, Ha Npi 4 722 6236 - Fax: +84-4 722 6237 ill: publicatlon@alphabooks.vn Ute: http://www.alphabooks.vn TRUNG TAM PHAT TRl6N DAO TAO QUAN LY VA ANH NGU*rrD VlfT NAM I I T D So" 8B, SirThl§n Chlgu, Phi/dng 7, Qu§n 3, TP Ho Chi Minh Tel: +84-8 932 0600 - Fax : +84-8 884 0681 Email: ltdhcmc@ltd.com.my Website : http://www.itd.com.my
 7. 7. LOI G I O I THIEU Ve john C. Maxwell vd bo sdch lanh dao cua dng J ohn C. Maxwell la guru, chuyen gia va bac thay noi tieng nhat the gidi ve nghe thuat lanh dao voi tren 13 trieu ban sach ban ra tren khap hanh tinh, cung nhu Phillip Kotler la guru, bac thay ve marketing hay Michael Porter ve chien luoc kinh doanh. Hang nam, ong duoc moi toi noi chuyen tai cac cong ty hang dau trong danh sach Fortune 500, voi nhieu nha lanh dao chinh phii tren the gidi va nhung to chuc nhu Hoc vien Quan su Hoa Ky 6 West Point. Cac tac pham cua ong duc/c danh gia rat cao va duoc xep trong danh sach ban chay nhat tren cac tap chi nhu New York Times, Wall Street Journal, Business Week va Maxwell la mot trong 25 tac gia ndi tieng nhat tren Amazon. Nhung cuon sach da ban tren 1 trieu ban ciia dng gdm The 21 Irrefutable Laws of Leadership, Developing the Leader Within You va The 21 Indispensable Qualities ofa Leader. Nham muc tieu dua cac tac pham cd gia tri den vdi ngudi Viet Nam, khdng chi cho cac nha quan ly, nha lanh dao ma cho tat ca nhung ai mong mudn minh phat trien hon nua, Alpha Books lua chon dich va xuat ban cac cuon sach hay nhat ciia John C. Maxwell. - 5 -
 8. 8. 21 NGUYEN TAC VANG. Vdi vai trd la Trung tam phat trien dao tao quan ly, ITD /iet Nam tin tudng rang tac pham va tu tudng ciia dng se ;iiip chiing ta hoan thien va thanh cdng hon. Xin tran trong gidi thieu vdi dpc gia. ITD Viet Nam va Alpha Books - 6 -
 9. 9. M U C L U C LOI GIOI THIEU 5 MUC LUC 7 LOI MO DAU 11 1. NGUYEN TAC GIOI HAN 15 Kha nang lanh dao quyet dinh cap do hieu qua 2. NGUYEN TAC ANH HUONG 29 Thudc do chinh xdc nhat ciia nghe thuat lanh dao Id anh hudng 3. NGUYEN TAC TIEN TRINH 43 Ndng lite lanh dao phat Men timg ngay, khdng phai ngay mot ngay hai 4. NGUYEN TAC HANG HAI 59 Ai ciing cd the ldi tau, neu cd ngudi chi huy lap hdi trinh -7-
 10. 10. 21 NGUYEN TAC VANG... 5. NGUYEN TAC E. F. HUTTON 73 Khi nhd lanh dao thuc thu len tieng, moi nguoi deu lang nghe 6. NGUYEN TAC NEN TANG 89 Niem tin la nen tang cua su lanh dao 7. NGUYEN TAC TON TRONG 105 Moi ngudi tudn theo nhd lanh dao manh me ham minh 8. NGUYEN TAC TRUC GLAC 119 Nhd lanh dao danh gid duoc tat cd moi dieu bang khuynh huong lanh dao 9. NGUYEN TAC HAP DAN 133 Ban thu hut ngubi tuong dong vdi minh 10. NGUYEN TAC KET NOI 147 Nhd lanh dao phai thu phuc long ngudi trudc khi bat tay vdo cong viec 11. NGUYEN TAC THAN TIN 161 Tiem ndng ciia mqt nhd lanh dao do nhung ngudi thdn tin nhat quyet dinh - 8 -
 11. 11. MUCLUC - 12. NGUYEN TAC CHIA SE QUYEN LUt 177 Chi nhd lanh dao vung vang moi san sdng chia se quyen luc 13. NGUYEN TAC TAI TAO 193 Dao tao lanh dao bang mot nhd lanh dao 14. NGUYEN TAC TIN CAY 205 Moi ngudi tin cay nha lanh dao trudc khi tin cdy tdm nhin 15. NGUYEN TAC CHIEN THANG 219 Nhd lanh dao ludn tim ra con dudng chien thdng cho cd doi 16. NGUYEN TAC DONG LUC 237 Dong luc Id tri ky cua lanh dao 17. NGUYEN TAC UU TIEN 253 Nhd lanh dao hieu rang hanh dong khdng nhat thiet Id hoan thanh 18. NGUYEN TAC HY SINH 265 Nhd lanh dao phai biet liti detien 19. NGUYEN TAC THOI CO 279 77101 diem cung quan trong nhu cdng viec va dia diem -9-
 12. 12. 21 NGUYEN TAC VANG... 20. NGUYEN TAC PHAT TRIEN BUNG NO 293 Be cong them, hay lanh dao cap dudi - Be nhan len, hay lanh dao thu linh 21, NGUYEN TAC DI SAN 305 Gid tri cao nhat cua nhd lanh dao duoc do bdng su kethita KET LUAN 320 LOI DICH GIA 322 — 10 —
 13. 13. L O I M 6 D A U T o i co may man duoc giang day ve lanh dao tren khap nude My va the giai, va thuong co co hoi noi chuyen vdi nhung ngudi tham gia cac cuoc hpi thao cua toi. Trong gid nghi ciia mdt budi hpi thao gan day d My, mpt ngudi dan ong gan sau muoi tuoi ma tdi da timg gap vai nam trudc da den ndi chuyen vdi toi. Ong xie't chat tay tdi va hiing hon noi: "Cac nguyen tac lanh dao nay da khieh cupc song ciia tdi thay doi. Nhung that su tdi da udc duoc nghe dng ndi tir hai muoi nam trudc." "Khdng, khdng dau." Tdi cd'nen cudi. "Y dng la gi a? Tdi da dat duoc nhieu thii hon! Neu hai muoi nam trudc, tdi biet nhung nguyen tac lanh dao nay, cd khi tdi da cd dupe vi the khac trong cupc song. Nhung nguyen tac lanh dao ciia ong cho tdi tam nhin xa, cho tdi khat khao hpc nhieu hon ve lanh dao va dat dupe muc tieu. Neu tdi dupe hpc dieu nay tu hai muoi nam trudc, tdi da lam dupe mpt dieu ma tdi chua tung mo bao gid." Ong bpc bach. —11 —
 14. 14. 21 NGUYEN TAC VANG. "Co the ong se thanh cong" Toi tra loi. "Nhung hai muoi nam trudc, toi khong the day ong nhung nguyen tac do. Toi da danh ca cuoc ddi minh de hpc tap, ap dung nhung nguyen tac lanh dao cho rieng minh." Khi toi viet cuon sach nay, tdi da 51 tuoi. Tdi cd 30 nam trai qua nhung vi tri lanh dao chuyen nghiep. Toi da thanh lap bdn cong ty, va danh thdi gian, nghi luc lam viec, tao ra nhung anh hudng tich cue den cupc sdng ciia moi ngudi. Nhung tdi cung da tung co rat nhieu sai lam trong ddi - nhieu hon tat ca nhung nguoi ma toi biet. Moi thanh cdng va that bai deu la bai hpc vo gia trong nhung gi ma tdi muon hudng den... Cudn sach la cau tra ldi ciia toi vdi nhung cau hdi thudng gap. Toi da mat ca ddi minh de hpc 21 Nguyen tdc vang cua nghe thuat lanh dao. Mong mudn ciia toi la truyen dat nhung nguyen tac do that don gian, rd rang. Mpt trong nhung dieu quan trpng ma tdi tung hpc dupe trong nhung nam thang lam lanh dao dd la: Lanh dao la lanh dao. Cho du ban d dau, lam gi, du thdi gian thay ddi, du cong nghe phat trien, dii su khac biet ve van hda, nhung nguyen tac lanh dao that su van giu nguyen gia tri. Khi ban doc npi dung ciia cudn sach, tdi rat mong ban co the ghi nhd nhung dieu nay: 1. Cac nguyen tac cd the hpc dupe: Co mpt so nguyen tac dl hieu va de ap dung, con nhung nguyen tac khac thi khdng; — 12 —
 15. 15. LOI MO DAU 2. Cac nguyen tac co the dung dpc lap: Moi nguyen tac bo sung cho nguyen tac khac, nhung chung dung dpc lap voi nhau; 3. Cac nguyen tac deu co tac dung: Ap dung cac nguyen tac do, moi nguoi se theo ban. Neu khong, ban se that bai va khong the lanh dao nguoi khac; 4. Cac nguyen tac la nen tang ciia lanh dao: Khi ban da hpc dupe nhung nguyen tac nay, ban can phai thuc hanh va ap dung trong cupc song. - 1 3 -
 16. 16. 1 N G U Y E N T A C G I O I H A N Khd nang lanh dao quyet dinh cap do hieu qua T di thuong xuyen mo man cac cupc dien thuyet ve nghe thuat lanh dao bang viec giai thich Nguyen tac Gidi han, vi nguyen tac nay giup moi nguoi hieu dupe gia tri cua viec lanh dao. Neu nhu ban nam duoc nguyen tac nay, ban se nhan thay anh hudng Idn lao cua viec lanh dao trong mpi linh vuc ciia cupc sdng. Chinh vi vay, nang luc lanh dao duoc vi nhu gidi han xac dinh muc dp hieu qua cua mpt ngudi. Kha nang lanh dao cua mpt ngudi cang thap, thi gidi han dd cang khdng cao. Kha nang lanh dao cang cao thi su anh hudng ciia ngudi dd cang Idn. Vi du, neu kha nang lanh dao - 1 5 -
 17. 17. 21 NGUYEN TAC VANG. ciia ban dat diem 8, tam anh huong ciia ban khong bao gid vupt diem 7. Neu kha nang lanh dao ciia ban chi dat diem 4 thi tam anh hudng ciia ban se khong bao gid cao hon diem 3. Kha nang lanh dao ciia ban cao hay thap se xac dinh kha nang tac ddng va sue anh hudng ciia to chiic ban lanh dao. Tdi xin minh hoa cho Nguyen tac Gidi han bang mdt cau chuyen nhu sau: Nam 1930, hai anh em tre tuoi Dick va Maurice tu New Hampshire den California de tim kiem Giac mo ngudi My. Hp vira tot nghiep trung hpc va nhan thay mpt sd'co hpi kinh doanh dien anh d Hollywood. Chi sau mpt thdi gian ngan, vdi tinh than hang say cdng viec kinh doanh va hao hung trong nganh cong nghiep giai tri, hp da nhanh chdng md mpt nha hat tai Glendale, mpt thi tran each Hollywood nam dam ve phia dong bac. Nhung bat chap moi no luc, hai anh em van khdng the tao ra lpi nhuan. Trong sudt bdn nam kinh doanh nha hat, hp khdng kiem ndi mpt tram dd-la de tra tien thue nha. MOT CO HOI MOI Khat vpng thanh cdng ciia hai anh em van rat manh me va hp kien nhan tim kiem mpt co hpi kinh doanh mdi tot hon. Cudi ciing, nam 1937, cdng viec kinh doanh ciia hp cung di vao guong hoat dpng. Hp md mpt nha hang nhd cho khach lu hanh d Pasadena nam ngay phia ddng Glendale. Thdi ky nay, dan mien nam California trd nen gin bd chat che vdi chiec xe ciia minh, khie'n cho van hda cung thay ddi theo, bao gdm ca cdng viec kinh doanh. - 16-
 18. 18. NGUYEN TAC GIOI HAN Nha hang cho khach lfJr hanh la mot hinh thuc kinh doanh xuat hien tu dau nhung nam 1930 va dan tro nen pho bien. Thay vi phai vao tan nha hang de an, khach lu hanh co the lai xe den nhung bai xe rong bao quanh mot nha hang nho, ngoi trong xe va gpi nguoi phuc vu mang do an ra tan xe. Do an duoc phuc vu tren dia su Trung Hoa cung vdi cac do dung bang thuy tinh va kim loai. Day la mpt y tudng hpp thdi trong xa hdi ciia tdc dp va di chuyen. Nha hang nho xiu ciia Dick va Maurice da thanh cdng rue rd. Nam 1940, hp quyet dinh chuyen cong viec kinh doanh tdi San Bernardino, mdt do thi mdi phat trien ciia ngudi lao ddng each Los Angeles nam muoi dam ve phia dong. Ho xay dung nha hang Idn hon va md rpng thuc don, co hi hot dogs (mdn banh kep xiic xich nong), cac mon ran, den nhung mdn nhu thit bd nudng, sandwich thit heo, hamburger va cac mdn khac. Cdng viec kinh doanh ciia hp thanh cong rue ro. Doanh thu hang nam ciia hp da dat miic 200 nghin do-la va dat dupe lpi nhuan tdi 50 nghin dd-la moi nam - mpt con so' an tupng da xep hp vao hang nhung doanh nhan thanh cong nhat trong khu vuc thdi ky dd. Nam 1948, nhd true giac, hp thay thdi cupc dang ddi thay va hp cung can phai ddi mdi cong vifc kinh doanh nha hang. Hp chuyen tu phuc vu khach lu hanh sang khach bp hanh. Moi viec cung dupe sap xep suon se. Hp nit ngan thuc don, ddng thai tap trung nhieu hon vao mon hamburger. Dia sii, do diing bang thuy tinh, kim loai dupe thay the bang cac san pham bang giay. Chi phi kinh doanh va gia ban hang giam xudng. Hp da sang tao ra loai hinh kinh doanh -17- , KHOA HOC KY THUAT BbfJ OIEN s 6 : . y . y . ^ 3 ^ . PHU BAN:
 19. 19. 21 NGUYEN TAC VANG. moi co ten He thdng Phuc vu nhanh. Nha be'p gidhg nhu mdt day chuyen lap rap, trong dd mdi ngudi tap trung vao mot cdng viec duy nhat vdi toe dd cao. Muc tieu cua ho la dap ung yeu cau cua khach hang chi trong chua day 30 giay. Va hp da thanh cdng. Trong nhung nam giua thap nien 1950, doanh thu da dat tdi dinh diem la 350 nghin do-la. Tu do, Dick va Maurice da thu dupe lpi nhuan rong mpt tram nghin do-la moi nam. Anh em hp la ai vay? Neu d vao thdi ky dd, ban cd the tim ra nha hang ciia hp khi lai xe tdi goc Dudng 14 cat Duong E d San Bernardino. O phia trudc ngdi nha nhd hinh bat giac treo mpt tam bang neon co ddng chu MCDONALD'S HAMBURGER. Dick va Maurice McDonald da trung so kieu My, va nhu hp da tung noi, phai chang hp se tiep tuc nhu the? Khdng phai. McDonald da khdng bao gid vupt xa hon, bdi vi kha nang lanh dao yeu kem ciia ho da tao ra gidi han cho kha nang thanh cong ciia hp. CAU CHUYEN DANG SAU CAU CHUYEN Cd the ndi anh em nha McDonald cd tai chinh vung manh. Nha hang ciia hp la mpt trong nhung nha hang cd lpi nhuan Idn nhat nude My, tham chi da cd liic hp cam thay chang biet khi nao mdi tieu het so tien minh kiem dupe. The manh ciia hp chinh la dich vu cham sdc khach hang va td chiic nha be'p. Tu dd, mpt he thdng phuc vu an ud'ng kieu mdi ra ddi. Tren thuc te, su sang tao ciia ho dupe biet den rpng rai, bat dau cd nhieu bai bao viet ve hp va rat nhieu ngudi den hi khap noi - 1 8 -
 20. 20. NGUYEN TAC GIOI HAN de hpc hoi phuong phap cua hp. Don cu hang ngay hp nhan dupe rat nhieu thu tu va it nhat ba tram cupc dien thoai. Dieu do da dua hp toi y tuong kinh doanh thuong hieu McDonald. Thuc ra, y tuong kinh doanh nhupng quyen khong mdi. No da xuat hien trong vai thap nien trudc dd. Vdi anh em McDonald, no giong nhu viec kiem tien ma khdng can md them nha hang. Nam 1952, hp bat dau thuc hien y tudng, nhung su khdi dau da that bai the tham. Ly do rat don gian. Hp thieu nghe thuat lanh dao co ban de mang lai hieu qua cho y tudng nay. Dick va Maurice la nhung dng chu nha hang gidi. Hp biet each dieu hanh cdng viec kinh doanh, lam cho he thdng hoat dpng hieu qua, giam chi phi, tang lpi nhuan. Hp la nhung nha quan ly tot, nhung hp chua phai la nha lanh dao. Khudn mau tu duy cua hp da gidi han kha nang cua hp. Tren dinh cao ciia thanh cdng, Dick va Maurice da nhan ra ban than ho gap nhung van de trong Nguyen tac Gidi han. HOP TAC VOI MOT NHA LANH DAO Nam 1954, hai anh em McDonald da "cau" dupe mpt ngudi cd ten la Ray Kroc. Kroc dang dieu hanh mpt cdng ty nhd chuyen cung cap may danh kem. Ong cd biet ve anh em nha McDonald. Hp la mpt trpng sd' khach hang than thiet nhat ciia dng. Ngay khi den tham ciia hang, dng da nhin thay kha nang phat trien ciia no. Ong nghi tdi viec no se md rpng quy md tren pham vi ca nude vdi hang tram ciia hang. Ong sdm bay td quyet dinh lam viec vdi Dick va Maurice va - 1 9 -
 21. 21. 21 NGUYEN TAC VANG. nam 1955, ong thanh lap Cong ty He thong McDonald's (va sau nay la Tap doan McDonald's.) Ngay lap nic, Kroc da mua mot quyen chuyen nhuong thuong hieu de su dung no lam nguyen mau cho nhung lan chuyen nhuong thuong hieu tiep theo. Sau do, Kroc bat dau xay dung mot nhdm co nhiem vu dua McDonald's xuat hien tren toan thi truang nude My. Ong tim kiem va tuyen dung nhung nguoi co nang luc nhat. Nhom ciia ong nhanh chong phat trien ca ve sd luong va chat luong, tu dd, cac thanh vien trong nhdm tiep tuc tuyen dung them bang ky nang lanh dao ciia chinh minh. Trong nhung nam dau, Kroc phai hy sinh rat nhieu. Mac dii da ngoai 50 tudi, nhung ong van lam viec nhieu gid trong ngay, cung gidhg nhu hoi ong bat dau cdng viec kinh doanh ba muoi nam trudc. Ong da tir bo nhieu thii, tham chi ca thii vui sinh hoat d cau lac bp golf. Trong sudt tam nam dau d McDonald's, dng da khdng lay mpt dong luong nao. Khong chi co vay, ban than dng phai di vay tien ngan hang va cdng ty bao hiem nhan thp ciia minh nham trang trai tien luong cho mpt so' vj tri chii chot trong nhom lam viec. Su hy sinh va kha nang lanh dao ciia ong da dupe den feu. Nam 1961, vdi 2,7 trieu dd-la, Kroc mua diit McDonald's tir tay hai anh em McDonald va bat tay vao thuc hien chien lupc dua McDonald's cd mat tren toan cau. Md'c gidi han trong cupc sdng va nghe thuat lanh dao ciia Ray Kroc rd rang cao hon han nhung ngudi tien nhiem ciia dng. Trong nhiing nam Dick va Maurice tien hanh chuyen nhuong thuong hieu McDonald's, hp chi ban dupe cho 15 — 20 —
 22. 22. NGUYEN TAC GIOI HAN ngudi, thuc te chi co 10 trong so do md nha hang. Dii quy md nhd nhung tam nhin va nang luc lanh dao han che van la trd ngai. Tham chi khi ngudi ky hop ddng chuyen nhuong thuong hieu dau tien la Neil Fox thupc tap doan Phoenix bay td y mudn gpi ca nha hang ciia minh la McDonald's, Dick da phan ung: "De lam gi? McDonald's chang co gi lien quan tdi Phoenix ca." Ndi each khac, gidi han lanh dao trong cupc doi Ray Kroc cao vdi voi. Tir nam 1955 den 1959, Kroc da khai truong thanh cong 100 nha hang. Trong bon nam tiep theo, co them 500 nha hang McDonald's. Ngay nay, cong ty da md tren 21.000 nha hang d khong dudi 100 qudc gia. Kha nang lanh dao hay chinh xac hon la su thieu hut kha nang lanh dao, da gidi han hieu qua lam viec ciia anh em nha McDonald. K H I T H A N H CONG KHONG CO NGHE THUAT LANH DAO Tdi tin thanh cdng co the nam trong tam vdi ciia tat ca moi ngudi. Nhung tdi cung tin rang nhung thanh cdng ca nhan ma khong cd kha nang lanh dao se han che hieu qua cdng viec. Tac ddng chi la mpt phan ciia nhung gi thu dupe tir kha nang lanh dao. Ban cang mudn leo cao, nghe thuat lanh dao cang trd Ban cdng muon leo cao, ngh$ thuat lanh dao cdng trd nen can thiet. Ban cang muon co tdc dong sau sac, thi tdm anh hudng cua ban cdng phai Idn lao. — 21 —
 23. 23. 21 NGUYEN TAC VANG. nen can thiet. Ban cang muon co tac dong sau sac, thi tam anh huong ciia ban cang phai Ion lao. Bat ke thii gi ban muon thuc hien deu phu thupc vao kha nang lanh dao nguoi khac ciia ban. Day la hinh minh hoa dieu toi mudn ndi. Gia du khi thanh cdng, ban duoc diem 8 (trong thang diem tir 1-10). Rat tot. Cii cho rang thanh cong ciia anh em nha McDonald nam trong khoang nay. Nhung neu di kem dd, kha nang lanh dao chi dat diem 1. Cap dp hieu qua ciia cdng viec se chi nhu bieu do tren. THANH CONG KHONG CO NGH£ THUAT I .ANH BAO Ml'rc 1)0 THANH CONG De gia tang cap dp hieu qua ciia ban, ban se cd hai lira chpn. Ban cd the lam viec cham chi de gia tang thanh cong — 22 —
 24. 24. NGUYEN TAC GIOI HAN va no luc hoan thanh xuat sac cong viec se dua ban dat toi con so 10. Dieu do co the xay ra, cho du Nguyen tac Thu nho da chi ra rang, de dat duoc hai diem so con lai ban con phai gian nan hon khi co gang dat 8 diem truoc do. Neu nhu ban "tu gie't minh" bang each do, ban co the gia tang su thanh cong bang 25% ay. Nhung ban co mot lua chon khac. Gia du, thay vi lam viec cham chi, ban phan dau nang cao nang luc lanh dao cua minh. Trong giai doan do, ban tu trau doi ban than nhu mot nha lanh dao va cuoi cung, nang luc lanh dao ciia ban duoc nang len muc diem 6, dai loai the. Hieu qua cong viec khi do se duoc bieu dien trong hinh minh hoa duoi day: THANH CONG CO NGH£ THUAT LANH DAO K H A N A N C L A N H D A O H i f u q u "1 G j A f k NG 1 2 3 4 5 * 7 * 9 10 MLfC»0 THANH C&NG
 25. 25. 21 NGUYEN TAC VANG. Bang viec tang cudng nang lire lanh dao - voi miic dp thanh cong khong doi - ban co the gia tang hieu qua ban dau len 500%! Neu nang lire lanh dao ciia ban nang len toi diem 8, ciing miic voi thanh cong, hieu qua ban dau da dupe gia tang tdi 700%! Nang luc lanh dao co hieu ling theo cap so nhan. Toi da nhieu lan chiing kien anh hudng ciia no trong tat ca cac loai hinh kinh doanh va nhung to chiic phi lpi nhuan. Va chinh vi ly do do ma toi da giang day nghe thuat lanh dao hon 20 nam qua. THAY DOI PHUTJNG Hl/ONG TO CHUG, THAY D O I LANH DAO Kha nang lanh dao luon tao ra gidi han cho hieu qua cong viec ciia ca nhan va tap the. Neu kha nang lanh dao manh me, hieu qua cdng viec se cao. Neu khong, to chiic dd se gap nhieu kho khan. Chinh vi the, khi van de rac roi xay ra, xu hudng tat yeu la tim kiem su lanh dao mdi. Khi mot quoc gia phai trai qua thdi ky gian kho, hp se bau tong thong mdi. Khi mdt cdng ty bi thua lo, hp se di tim kiem CEO mdi. Khi mdt giao doan mat phuong hudng, hp se tim kiem linh muc mdi. Khi mpt dpi bong thua lien tiep, hp se tim kiem huan luyen vien trudng mdi. Mdi quan he giua lanh dao va hieu qua dupe the hien rat rd trong the thao. Neu ban nhin vao nhung to chiic the thao chuyen nghiep, tai nang hiem khi la van de. Hau het cac dpi bdng deu cd cau thii tai nang. Vai tro lanh dao d day do huan luyen vien va mpt so cau thii chii cho't dam nhiem - se - 2 4 -
 26. 26. NGUYEN TAC GIOI HAN tao nen sir khac biet. De thay doi hieu qua choi bong, can nang cao nang luc ciia huan luyen vien. Do la theo Nguyen tac Giai han. Notre Dame la mot dpi bong manh va co be day ve lanh dao. Dpi bong nay da gat hai dupe rat nhieu thanh cong, hon bat ke mpt dpi bong nao trong cac giai vo dich quo'c gia. Trong nhieu nam lien tiep, Fighting Irish gianh thang lpi hon ba phan tu tat ca cac tran hp tham gia (voi ty le chien thang dang kinh ngac la 75,9%). Hai trong so' cac huan luyen vien truong ciia hp la Knute Rockne va Frank Leady co ty le chien thang cao nhat trong lich sii NCAA. Tro lai nhung nam dau thap . nien 1980, Notre Dame da thue Gerry Faust lam huan luyen vien Hi ?u 1ua c "a c& n M n v a truong dpi bong. Ong la nguoi ke t 6 ' c M c l u 6 n # l * thu «n , i • i . - - vai nang luc lanh dao. nhiem hai huan luyen vien tam co * la Ara Parseghian va Dan Devine, — = = = = = = = = — ca hai da nhieu lan dua dpi bong gianh chiic vo dich trong thai gian huan luyen va ciing dupe gioi thieu trong Phong Truyen thong Danh du Bong da Quo'c gia. Truoc khi den voi Notre Dame, Faust da co tham nien 18 nam lam huan luyen vien truang cho doi bong truang trung hpc Moeller va cung da dat dupe nhung ket qua dang kinh ngac 174-14-2. Dpi bong ciia ong da co bay miia giai toan thang va sau lan vo dich bang Ohio. Bon dpi ong tirng dan dat deu duac xep hang nhung dpi bong truang dai hpc manh nhat nuoc My. - 2 5 -
 27. 27. 21 NGUYEN TAC VANG Nhung khi ong toi Notre Dame, moi nguoi nhanh chong nhan ra nhung dieu khong phu hop. Ong co the lam mot huan luyen vien chien Co rat nhieu nguoi thdng minh, tai nang va thanh cong nhung lupc tot, nhung khong du kha nang ^ c h i d u t l g d m < t c d 6 dpi bong tam cd cua truong dai cua ho con han che. hoc. Trong sudt nam mua bong tai truong dai hpc, ong chi dat dupe ket qua 30-26-1 va ty le chien thang chi dat 53,5%, thap thii ba trong lich su bong da 100 nam cua trudng. Sau dd, Faust da huan luyen them cho dpi bdng thupc mpt trudng dai hpc khac, trudng Dai hpc Akron, noi dng ket thuc su nghiep vdi ket qua dang budn 43-53-3. Ong da trd thanh mdt minh chung nua cho Nguyen tac Gidi han. Cd rat nhieu ngudi thdng minh, tai nang va thanh cdng, nhung cung chi dung d miic dd vi nang luc lanh dao ciia hp con han che. Apple khdi nghiep vao cudi nhung nam 1970 cung vdi Steve Wozniak, mpt tri tue tuyet vdi ve may vi tinh. Gidi han lanh dao ciia Apple hoi thap, nhung dong su ciia dng, Steve Jobs thi khac. Ong nay cd gidi han cao den ndi, dng da xay dung dupe mpt td chiic tam cd the gidi vdi gia tri len tdi 9 con so. Do la tac dpng ciia Nguyen tac Gidi han. Tdi rung gap Don Stephenson, Chii tich ciia Global Hospitality Resource Inc. d San Diego, tieu bang California, mdt cdng ty tu van qudc te trong linh vuc du lich khach san. Trong bua trua toi hdi tham dng ve cdng ty. Bah dau, dng lanh dao can thiet de tao nen mpt vi nang luc lanh dao - 2 6 -
 28. 28. NGUYEN TAC GIOI HAN lam cong viec tu van, nhung sau do, cong ty ong tien toi thau torn viec quan ly cac khach san va khu nghi duong kinh doanh kem hieu qua do. Hp nhan thay nhieu noi co co so ha tang rat tot, nhu La Costa 6 Nam California. Don noi rang, moi khi tu van, hp luon tien hanh hai viec truoc tien: Thu nhat, dao tao lai toan bp nhan vien, nang cao chat lupng phuc vu khach hang; thu hai, sa thai lanh dao. Khi ong noi voi toi nhu vay, toi vo cung ngac nhien. "Ong luon sa thai hp?" Toi hoi. "Lan nao ding the?" "Dung, lan nao cung the." Ong noi. "Vay sao ong khong noi chuyen voi anh ta truoc, biet dau anh ta la mpt lanh dao gioi?" toi noi. "Khong," ong tra loi. "Neu anh ta la mpt lanh dao gioi thi hoat dpng kinh doanh da khong toi te nhu vay." Dung the. Do chinh la Nguyen tac Gioi han. De dat dupe hieu qua cao nhat, ban phai day gioi han len bang each nay hay each khac. Nhung sa thai lanh dao khong phai la giai phap duy nhat. Trong cac bai dien thuyet cua minh, toi noi rang co mpt gioi han, va toi cung noi rang, ban co the nang gioi han do len - nhung do lai la chu de cua mpt nguyen tac khac trong nghe thuat lanh dao.
 29. 29. 2 N G U Y E N T A C A N H H I / 6 N G Thuac do chinh xdc nhat cua nghe thuat lanh dao Id anh huong N eu ban khong tao dupe anh huong, ban se khong bao gid din d3t dupe mpi nguoi. Vay ban do tam anh hudng bing each nao? Cau chuyen sau se tra ldi cau hdi dd cho ban. Cud'i mua he nam 1997, chiing ta dau xdt chiing kien cai chet ciia Cdng nuong Diana va Me Teresa. Be ngoai, hai ngudi hoan toan khac biet. Mpt ngudi la cdng nuong ciia vuong qudc Anh, cao rao, tre trung, quyen ru, song trong tang ldp thuong luu ciia xa hpi. Ngudi kia la mpt nu tu Cdng giao nhd be, cao tuoi, rung doat giai Nobel Hda binh,
 30. 30. 21 NGUYEN TACVANG sinh ra 6 Albania, hoat dong vi nhung nguoi ngheo nhat trong nhung ngudi ngheo o thanh pho Calcutta, An Dp. Vay dieu ky la nao khieh hp co tam anh hudng giong nhau den vay. Nam 1996, mdt cupc trung cau ve nhan vat dang men nhat the gidi do LonDon Daily mail to chuc, da cdng bo Cdng nuong Diana dupe bau chpn d vi tri thu nhat va Me Teresa d vi tri thu hai. Dieu do se khong bao gid xay ra neu nhu hp khdng cd sue anh hudng Idn. Lam the nao de mpt ngudi nhu Cong nuong Diana lai dupe kinh trpng nhu each moi ngudi kinh trpng Me Teresa? Cau tra ldi la Cong nuong da the hien dupe sue manh ciia Nguyen tac Anh hudng. DIANA DA NAM BAT l/OC M O CUA NHAN LOAI Nam 1981, Diana trd thanh nhan vat dupe ndi den nhieu nhat toan cau khi len xe hoa cung Thai tu Vuong qudc Anh Charles. Gan mpt ty ngudi da chung kien le cudi ciia Diana dupe truyen hinh true tiep tir nha thd Thanh Paul's. Va tir dd, mpi ngudi khdng ngimg khai thac, dua tin ve ba. Mpi ngudi da bi ldi cudn theo Diana, tir mpt ngudi binh thudng, rung lam cd giao day tre nay trd thanh Cdng nuong ciia Vucrng qudc Anh. Ngay thdi gian dau, ba vd cung ngai ngiing trudc su chii y ciia mpi ngudi danh cho vp chong ba. Mpt so bai bao da cho rang Diana khdng thoai mai khi phai thuc hien nhung nghia vu ciia mpt cdng nuong trong hoang gia. Tuy nhien, qua thdi gian, ba da thich nghi vdi vai tro - 3 0 -
 31. 31. NGUYEN TAC ANH HUONG mdi. Khi bat dau cac cudc vieng tham va dai dien cho hoang gia den mpi noi tren the gidi, ba nhanh chdng xac dinh muc tieu cho minh la phuc vu mpi ngudi va gay quy cho hang loat to chuc tu thien. Trong cac hoat ddng dd, ba xay dung dupe nhieu moi quan he quan trpng vdi cac chinh tri gia, nhung ngudi sang lap cac to chuc nhan dao, cac nghe si, cac nguyen thu. Liic dau, ba don gian chi la mdt phat ngon vien va mdt ngudi xuc tac cho viec gay quy, nhung thdi gian troi qua, anh hudng ciia ba trd nen sau rpng hon - kha nang ciia ba da phat huy tac dung. Diana bat dau tap hpp mpi ngudi thuc hien cac cdng viec cu the nhu nghien cuu benh AIDS, cham sdc nhung ngudi bi phong cui va dau tranh chd'ng viec rai bom min. Ve van de bom min, ba cd anh hudng kha tot den cac nha lanh dao tren the gidi. Trong chuyen vieng tham My, chi vai thang trudc khi ba qua ddi, ba da gap cac thanh vien trong chinh quyen Clinton de thuyet phuc hp ling hp Hpi nghj Oslo ve cam sii dung bom min. Va chi vai tuan sau do, hp da thay ddi quan diem. Patrick Fuller thupc Hpi chu thap dd Anh da ndi: "Van de ba ay tap trung thu hut su chii y da tac dpng den Clinton. Khdng con nghi ngd gi nua, ba da dat van de nay len ban nghi su ciia the gidi." SI/ NOI BAT CUA MQT NHA LANH DAO Dau tien, cai ten Cdng nuong Diana chi dem den cho ba mpt vi tri de ndi chuyen, dien thuyet, nhung khdng lau sau, ba da tao dupe tam anh hudng ciia rieng minh. Nam 1996, - 3 i -
 32. 32. 21 NGUYEN TAC VANG. khi ba ly di Thai tir Charles, ba da mat danh hieu Cong nuong, nhung su mat mat ay khong he giam bdt tam anh huong ciia ba voi moi nguoi. Thay vao do, anh huong ciia ba tiep tuc lan toa trong khi do anh huong ciia "Khi ban da la mot nhd thai tir va hoang gia lai giam di Xanh dao cu khdi, moi dang ke - mac dii tudc hieu hoang nguoi se di theo ban dii gia ciia hp van con nguyen. Tai sao ban d bat ciinoi nao, chi vay? Diana da hieu sau sac ve vi tinh hieu ky." Nguyen tac Anh huong. - Colin Powell Tham chi cai chet ciia Diana — : ^ z i = ^ ^ = = = — ciing tao anh huong sau rpng. Khi le tang ciia ba dupe truyen hinh true tiep va dai BBC truyen thanh, nguoi ta da dich chuang trinh ra 44 thu tieng. NBC udc doan tong so khan thinh gia theo doi chuang trinh nay len toi 2,5 ty nguoi - gap hai lan so ngudi theo ddi dam cudi ciia ba. VAN DE LANH DAO Cdng nuong Diana da dupe mieu ta bang nhieu hinh anh khac nhau. Nhung chua bao gid toi nghe thay ngudi ta sir dung tir lanh dao de ndi ve Diana. Thuc ra dd mdi la tir chuan nhat. Riit cue, ba da lam cho nhieu viec xay ra, bdi vi ba la mpt ngudi cd anh hudng va nghe thuat lanh dao chinh la anh hudng - khdng hem, khong kem. - 3 2 -
 33. 33. NGUYEN TAC ANH HUONG LANH DAO KHONG PHAI LA... Co rat nhieu khai niem nham lan ve cong viec lanh dao. Khi hp nghe thay ai do co mpt chuc danh an tupng hay mpt vi tri lanh dao nao do, hp cho rang ong ay la mpt nha lanh dao. Dieu do khong hoan toan diing. Chiic danh khong co nhieu gia tri khi di vao cong viec cu the. Su lanh dao thuc chat khong phai do ban thudng, chi dinh hay phan cong. No do sue anh hudng tao — ^ — nen, va khong the uy nhiem ma phai tim kiem, gay dung. Chi co mpt thii duy nhat ma chiic danh hieu mang lai - no cd the giiip gia tang miic dp anh hudng ciia ban ddi vdi mpi ngudi, song no cung cd the chdn vui danh vpng ciia ban trong chop nhoang. Chi co mot thii duy nhat md chuc danh mang lai - no co the gia tang muc do anh hudng ciia ban dot vdi moi ngudi, song no ciing co the chon vui danh vong ciia ban trong chop nhoang. N A M N G 0 N H A N VE LANH DAO Cd hang loat khai niem ngp nhan ma ngudi ta gan cho nha lanh dao va nghe thuat lanh dao. Dudi day la nam trudng hop thudng gap: 1. NgO nh$n ve qu£n ly Hau het mpi ngudi thudng nham lanh dao va quan ly la mpt. Cd mdt so sach ve van de lanh dao nhung lai cd npi - 3 3 -
 34. 34. 21 NGUYEN TAC VANG. dung ve quan ly. Diem khac biet Ion nhat giua hai vi tri la lanh dao thi tao anh huong de moi ngudi tuan theo, trong khi quan ly thi tap trung duy tri, giu vung he thdng va tien trinh san xuat. Nhu Lee Iacocca, nguyen Chu tich kiem Giam doc Dieu hanh tap doan Chrysler da vi von: "Nhung nha quan ly gioi ddi khi giong nhu mdt chu be vdi mdt con cho to, cau ay chd xem con cho muon di dau rdi cau dat no tdi chd do." Cach tot nhat de biet mot ngudi cd the lanh dao hay chi lam quan ly la de nghi ho tao ra nhung thay ddi tich cue. Nha quan ly co the hep tuc duy tri phuong hudng ciia to chiic nhung hp khdng the thay ddi. De dua mpi ngudi tdi mdt dinh hudng mdi, ban can cd siic anh hudng. 2. NgO nh$n ve doanh nhan Mpi ngudi thudng cho rang tat ca nhung nhan vien ban hang va doanh nhan deu la lanh dao. Dieu dd khdng hoan toan diing. Vi du ve nhung chuong trinh quang cao chao hang ciia Cong ty Thuong mai Roncon tren truyen hinh vai nam trudc day. Hp chao ban nhung mat hang nhu Veg-O-Matic, can cau bd hii va may danh triing. Dd la san pham tri tue ciia mpt dpanh nhan cd ten la Rpn Popeil. Ong dupe tdn vinh la Nhan vien ban hang ciia the ky, va ten ciia dng cung nhieu lan xuat hien tren cac thong tin ve san pham thud'c xit chd'ng rung tdc, thiet bi say thuc pham. Popeil that su la mpt ngudi cd sang kien, dam hanh dpng va thanh cdng, dac bi?t neu ban danh gia ong qua sd tien 300 - 3 4 -
 35. 35. NGUYEN TAC ANH HUONG trieu do-la ma ong da kiem duoc tu viec ban cac san pham cua minh. Nhung dieu do chua dii de ong trd thanh mot nha lanh dao. Moi ngudi cd the mua nhung mat hang dng ban nhung hp khong tuan theo dng. Dieu kha kham nhat dng cd the lam la thuyet phuc dupe mpi nguoi (mua hang cua minh), nhung keo dai anh hudng doi vdi hp thi khong. 3. NgO nh$n ve tri tu$ Fracis Bacon da ndi: "Tri thuc la siic manh." Hau het mpi ngudi tin siic manh la ban chat ciia su lanh dao, va nghiem nhien cho rang nhung ngudi hieu biet va thong minh la nhung nha lanh dao. Khdng the hieu may mdc nhu vay. Ban cd the de dang tim kiem nhung nha khoa hpc tai gidi va nhung triet gia uyen tham ma chuyen mdn ciia hp dupe danh gia rat cao, tham chi vupt ra khdi khung xep hang, nhung kha nang lanh dao ciia hp lai thap den noi khdng the xep hang dupe. IQ khdng the danh dong vdi nang luc lanh dao. 4. Ng$ nh$n ve ngircYI din diu Mdt khai niem nham lan nua la cii ai dan dau mpt dam ddng, ngudi dd la lanh dao. Nhung dung d vi tri dau khdng phai bao gid cung la lanh dao. Nhu cau chuyen ve Edmund Hillary, ngudi dau tien chinh phuc dinh Everest. Tir su ki£n lich sir nam 1953, da cd rat nhieu ngudi "tiep budc" ong de dat dupe ky tich do. Nhung tat ca nhung dieu dd khdng lam cho Hillary trd thanh mpt nha lanh dap. Tham chi ong khdng phai la lanh dao ciia chuyen tham hiem lich sir dd, ma la John Hunt. Nam 1958, Hillary thuc hien hanh trinh - 3 5 -
 36. 36. 21 NGUYEN TAC VANG. tham hiem Nam cue trong chuong trinh Tham hiem xuyen Nam Cue cua Khd'i Thinh Vupng chung, lanh dao chuyen tham hiem do la Vivian Fuchs. De tro thanh mpt nha lanh dao, anh khong chi can vupt len phia truoc ma phai lam cho mpi ngudi theo anh, tuan thii su dan dat ciia anh va hanh dpng trong tam mat ciia anh. 5. NgQ nh$n ve chuc vy Nhu da de cap d tren, quan niem chiic vu quy dinh viec lanh dao la hieu lam nghiem trpng nhat. Stanley Huffty da khang dinh: "Chiic vu khdng tao nen lanh dao ma chinh lanh dao tao ra chiic vu." Hay nhin vao nhung gi da xay ra vai nam trudc d cdng ty quang cao Saatchi & Saatchi. Nam 1994, nhung nha dau tu ciia Saatchi & Saatchi da gay siic ep bupc hpi ddng quan tri phe'trua't Maurice Saatchi, giam ddc - dieu hanh ciia cdng ty. Ket qua ra sao? Mpt so thanh vien trong hpi "Chiec vu khong tao nen dong quan tri cung da tu bd cong ty l i n h **'m a c M n h l i n h .. ,. , • dao tao ra chiic vu." de di theo ong. Dieu do xay ra ca vdi nhung cdng ty con quan trpng - Stanley Huffty nhat nhu British Airway hay hang — — banh keo Mars. Siic anh hudng ciia Saatchi that to Idn, su ra di ciia dng lam cho cd phieu ciia cdng ty tren thi trudng chiing khoan sut gia hi 85 /s dd-la xud'ng con 4 do-la mpt cd phie'u. Dd chinh la ket qua ciia Nguyen tac Anh hudng. Saatchi da mat chiic danh, nhung dng van tiep tuc la mpt nha lanh dao. - 3 6 -
 37. 37. NGUYEN TAC ANH HUONG NHA LANH DAO THl/C THU? Ca nhan toi hoc duoc Nguyen tac Anh huong khi nhan cong viec dau tien tai mot nha thd nho vung ngoai 6 Indiana, ngay sau khi tot nghiep dai hoc. Day la cong viec hoan toan phu hop voi kha nang ciia toi. Toi da lam viec 6 day voi tu each la muc su chinh, dieu do nghia la toi nam giu vj tri va chiic danh ciia mot nha lanh dao mpt to chiic ton giao. Toi da co bang dai hpc chinh quy. Toi cung da dupe phong chiic. Va them vao do, toi da dupe hpc tu cha ciia toi, mpt muc su xuat sac va mpt nha lanh dao kha kinh trong Giao hpi. Co ve nhu toi co mot ly lich tuyet vdi - nhung nhung dieu dd chua the lam cho toi trd thanh nha lanh dao. Trong cupc hpp toan ban lanh dao dau tien ciia toi, toi da nhanh chdng tim ra ai la lanh dao that su d day (toi se ke cho ban toan bp cau chuyen trong Nguyen tac E. F. Hutton.) Tdi tiep tuc giu vi tri dd trong ba nam tiep theo. Tdi da hpc dupe Nguyen tac Anh hudng va nhan thiic dupe rang can lam viec cham chi de tao anh hudng d bat ky to chiic nao va de kiem tim quyen trd thanh lanh dao. LANH DAO LA... Lanh dao la anh hudng - khong hon, khong kem. Khi ban trd thanh hpc trd ciia nhung nha lanh dao, cung nhu toi, ban cung nhan ra duoc cap dp anh hudng ciia mpi ngudi trong mpi tinh hudng thudng ngay quanh ban. Sau day la mpt vi du. Nam 1997, tdi den Atlanta, Georgia. Cung ciing nam dd, Dan Reeves trd thanh huan luyen vien ciia dpi NFL's - 3 7 -
 38. 38. 21 NGUYEN TAC VANG. Atlanta Falcons. Toi that su rat vui khi biet tin do. Reeves la mot huan luyen vien va la nha lanh dao xuat sac. Mac dii ong danh hau het thdi gian lam huan luyen vien cho New York Giants nhung Reeves lai tao dung uy tin vdi vai tro huan luyen vien trudng ciia Denver Broncos. Tir nam 1981 den nam 1992, dng da dat duoc mot ket qua xuat sac 117-79-1, dat duoc ba giai Super Bowl va nhan duoc danh hieu Huan luyen vien ciia nam ciia NFL. Cho dii Reeves thanh cong d Denver, nhung khong phai liic nao cung suon se. Ngudi ta biet rang dng cd bat ddng vdi tien ve John Elway va huan luyen vien phd Mike Shanahan. Nguyen nhan nao dan den su bat dong nay? Co tin ddn rang trong sudt miia giai 1989, Shanahan va Elway thinh thoang da tu lam theo y minh ma khdng theo so do tan cdng ciia Reeves. Toi khong biet thong tin do chinh xac tdi miic nao, nhung neu dd la su that thi Shanahan chii khdng phai Reeves, da cd anh hudng Idn ddi vdi tien ve Denver. Mac cho Reeves mang chiic vu va quyen hanh cua mdt huan luyen vien trudng. Mac cho trudc dd Reeves la mdt huan luyen vien gidi. Shanahan da trd thanh lanh dao cd anh hudng hon ddi vdi cuoc song ciia tien ve Elway. Va lanh dao la anh hudng. Shanahan rdi Broncos cuoi miia giai dd, nhung dng da trd lai nam 1995 vdi cuong vj huan luyen vien trudng ciia dpi. Ong da dat dupe chiic danh ma ban than ong da that su co trong su anh hudng tdi mpt so cau thii: vi lanh dao ciia hp. Va bay gid su lanh dao dd da dupe den bu thda dang. Thang 1 nam 1998, ong dan dSt dpi bong Denver Broncos va tien ve John Elway gianh chiic vd dich Super Bowl dau tien. - 3 8 -
 39. 39. NGUYEN TAC ANH HUONG LANH DAO KHONG CO DONG CO Toi that su kinh ne va kham phuc kha nang lanh dao cua anh ban tot cua toi, Bill Hybels. Anh cung la muc su chinh giao doan Willow Creek 6 Nam Barrington, Illinois, mpt giao doan Ion nhat 6 phia bac nude My. Bill noi, anh tin rang lanh dao giao hpi la cong viec lanh dao chiu nhieu thu thach nhat trong xa hpi. Rat nhieu doanh nhan da ngac nhien khi nghe phat bieu nay, nhung toi nghi anh da diing. Anh tin nhu vay dua tren co so nao? Chiic vi se khong co hieu luc gi trong nhung to chiic tinh nguyen. Boi vi neu mpt lanh dao khong co dpng co - khong co anh huong - "Bdn chat cua sue manh ngudi do vo tich su. Trong nhung dnh huong nam trong to chiic kha, nguoi co chiic danh se hanh dong dua moi nguoi co ngay dpng co. Trong quan dpi, cung tham gia." lanh dao co the dung quyen hanh, - Harry A. Overstreet cap bac va neu nhu co gi sai sot, hp co the tong co ngudi ta vao phong giam. Trong kinh doanh, nhung dng chii lam viec vdi ddng co to Idn dudi dang tien luong, lpi nhuan, thii lao. Nhiing ngudi dupe lanh dao hau nhu rat hpp tac vi mieng com manh ao. Nhung vdi nhiing to chiic tinh nguyen nhu giao hpi, cung nhu nha thd, thi chi cd mpt thii hieu qua la lanh dao trong su tinh tiiy ciia no. Nhung nha lanh dao cd mpt thii duy nhat la anh hudng nudi dudng hp. Va cung nhu Harry A. Overstreet da nhan thay: "Ban chat ciia siic manh anh hudng nam trong - 3 9 -
 40. 40. 21 NGUYEN TAC VANG. hanh ddng dura mpi ngudi cung tham gia." Trong nhung to chuc tinh nguyen, chung ta khdng the ra lenh hay yeu cau mpi nguoi lam viec theo y muon ciia minh. Neu ngudi lanh dao khong co siic anh hudng vdi hp, hp se khong theo nua. Gan day, khi toi chia se nhan xet ay vdi mdt nhom khoang 150 giam doc dieu hanh ciia nganh san xuat xe hoi, toi da nhan thay nhung "bong den" bat sang toan bp can phong. Va khi tdi dua ra mpt ldi khuyen nho nhd, hp da that su cam thay phan chan. Va hien tai, toi ciing dang chia se cung mdt gop y vdi ban. Neu ban la mpt nha doanh nghiep va ban that su mudn tim kiem ai dd co kha nang lanh dao, hay de hp lam nhung cong viec tinh nguyen trong cong ddng. Neu hp cd the lam cho mpi ngudi theo minh trong khi hp dang thuc hien cdng viec phuc vu tai hpi chu thap do, mdt mit giao thong, hay mpt nha thd dia phuang, ban se biet hp that su cd anh hudng - va co kha nang lanh dao. Tl/ SI QUAN CHI HUY XUONG BINH NHI LEN TONG T l / LENH Mpt trong nhung cau chuyen thii vi minh hoa cho Nguyen tac Anh hudng la cau chuyen ve Tong thdng Abraham Lincoln. Nam 1832, vai nam trudc khi dng trd thanh tong thd'ng, chang thanh nien tre Lincoln da tap hap mpt nhdm quan linh tham gia Chien tranh Dieu hau Den. Ngay ay, nhiing ngudi diing ra tap hpp mpt nhdm tham gia quan dpi nghiem nhien la lanh dao va trd thanh chi huy. O day, Lincoln dupe phong quan ham Dai liy. - 4 0 -
 41. 41. NGUYEN TAC ANH HUONG Nhung Lincoln da gap kho khan. Ong chang biet gi ve quan dpi ca. Ong cung chang co chut kinh nghiem nao ve chi huy hay chien thuat. Ngay ca viec nho nhung thu tuc don gian nhat trong quan doi ong ciing gap van de. Vi du nhu mpt lain, Lincoln dan hai nhom hanh quan doc theo mot canh dong va can ra lenh cho hp di qua mpt chiec cong de sang canh dong khac. The nhung ong cung khong lam dupe. Sau nay, khi nho lai, ong da thua nhan: "Toi khong the nao nho noi mot menh lenh de cho quan ciia toi dimg lai. Cuoi ciing, khi chiing toi da den gan canh Cuoi thbi ky phuc vu cong, toi ho to: 'Dpi quan nay dupe quart ngii, Abraham 'giai tan' trong hai phut, va tap hpp Lincoln da tim thay vi lai d ben kia canh cong.'" triphii hop nhat, do la _ , . „. „, , . cap bac binh nhi. Then gian troi qua, tam anh huong ciia Lincoln voi mpi nguoi — . . _ _ — trong quan ngii da bi suy giam. Trong khi nhung si quan khac dupe thang tien va len cap, Lincoln lai tim cho rieng minh mpt huong di khac. Ong bat dau voi nhung chuc vi ciia mpt nguoi chi huy nhung no chi mang lai cho ong chut ich lpi nho nhoi. Ong da khong nam ngoai Nguyen tac Anh huong. Cudi thdi ky phuc vu quan ngu, Lincoln da tim thay vi tri phii hpp nhat, dd la cap bac binh nhi. That may man cho Lincoln va cho van menh quo'c gia . Ong da vupt qua cai sd doan gay anh hudng len ngudi khac. Tiep theo thdi gian phuc vu quan dpi, dng da lam nhung cong viec khong may ndi bat tai Co quan Lap phap bang - 4 1 -
 42. 42. 21 NGUYEN TAC VANG. Illinois va Ha vien My. Nhung thdi gian troi di voi no lire Ion va kinh nghiem ban than, ong da trd thanh mdt ngudi co tac dong sau sac va anh hudng Idn lao vdi moi ngudi. Day la cham ngon ve lanh dao ma toi ua thich: "Anh ta nghi minh dang lanh dao nhung chang co ai theo thi chi la dang di dao bd." Neu ban khong the tac dong len moi ngudi, ho se khong theo ban. Va neu ho khong theo ban thi ban khong phai la mdt nha lanh dao. Do la Nguyen tac Anh hudng. Bat ke ai dd noi vdi ban dieu gi, hay nhd lanh dao la su anh hudng - khong hon, khong kem. - 4 2 -
 43. 43. 3 N G U Y E N T A C T I E N T R I N H Ndng luc lanh dao phat trien timg ngay, khdng phai ngay mot ngay hai A nne Scheiber qua ddi thang 1 nam 1995, hudng thp 101 rud'i. Bay lau cu sdng trong mpt can phong thue xudng cap chat chpi, trong mpt khu chung cu d Manhattan vdi gia 400 dd-la mpt thang. Scheiber da sdng bang trp cap xa hpi va mpt khoan luong huu it di, linh tu nam 1943, sau thdi gian lam kiem toan lai Sd Thue. Cdng viec d day khdng tot lam. Chinh xac hon, hp chang tao dieu kien gi cho ba. Mac du cd bang Luat va kha nang lam viec xuat sac nhung ba khdng he dupe
 44. 44. 21 NGUYEN TAC VANG. de bat. Khi ve huu 6 tuoi 51, ba cung chi kiem duoc 3.150 do-la moi nam. "Ba ay khong duoc dai ngo xung dang" nhu loi cua Benjamin Clark, mot nguoi ding biet den cu nhu bao nguoi khac. "Phai xoay xo dii each." Scheiber that su la mot mau guong can kiem. Ba khong he chi phi cho ban than. Do dac trong nha sap hong vi qua cu, ba ay cung khong thay moi. Nhat bao la thu qua xa xi doi vdi ba. Tuan mpt lan, ba den thu vien cdng cdng de dpc Wall Street Journal. VAN MAY 1S TREN TROT ROI XUONG Thii tudng tupng Norman Lamm, Hieu trudng trudng Dai hpc Yeshiva d thanh phd' New York ngac nhien nhu the nao khi dng nhan dupe td di chiic tir Scheiber, mdt cu ba nho nhan dng chua he biet ten, chua timg hoc d Yeshiva da de lai toan bd tai san cho trudng. "Khi nhan dupe to di chiic, toi nhu dang bay bdng, cii nhu ciia troi cho vay," Lamn ndi, "ngudi phu nu nay da trd thanh chuyen cd tich trong dem." Tai san ciia Scheiber de lai cho trudng Dai hoc Yeshiva khong dudi 22 trieu do-la. Lam the nao mpt ngudi phu nu dpc than ve huu 50 nam danh dum dupe so tien khdng Id ay tren the gidi nay? - 4 4 -
 45. 45. NGUYEN TAC TIEN TRINH Day la cau tra loi. Nam 1943, Anne Scheiber nghi huu. Ba da xoay so va tiet kiem duoc mot khoan hen 5.000 do-la. Ba dau tu mon tien nay vao chung khoan. Nam 1950, loi nhuan du de mua 1.000 co phie'u cua tap doan Schering-Plough, sau day len gia toi 10.000 do-la. Ba nam giu chung va de cho gia tri tu phat trien. Theo thai gian, nhung co phie'u ay da sinh ra 128.000 co phie'u vai trj gia 7,5 trieu do-la. Bi quyet thanh cong ciia Scheiber la ba da danh phan Ion cuoc doi de tao dung gia trj ciia minh. Bat ke gia co phie'u len hay xudng ba cung khong ban no vai tu tuong: "Ta co dii von roi, gia la liic vung tien thoi." Ba da keo mpt me ludi cue dai hoi. Co tiic lien tuc dupe sii dung cho tai dau tu. Ba da dau tu thoi gian ciia cupc doi ba cho cong viec do. Trong khi nhung nguoi gia khac thi lo lang rang hp se het tien truoc khi qua dai thi ba cang song lau, va cang giau co. De phat trien tai chinh, Scheiber da hieu va ap dung Nguyen tac Tien trinh. LANH DAO GIONG NHL/ DAU Tl/ Tro thanh lanh dao va dau tu chung khoan thanh cong co su tuong dong Ion. Neu ban hy vpng gap van may trpng mpt ngay thi ban se chang bao gid thanh cdng. Dieu quan trpng nhat la ngay ngay ban lam gi vdi mpt me ludi Idn. Tag Short, ban tdi ap li: "Bi quyet thanh cdng ciia chiing ta nam trong ljch lam viec hang ngay." Neu ban lien tuc trau ddi nang luc lanh dao ciia minh, de cho nhung "vdn quy nhat" ciia ban hda trpn lai thi nhung ket qua se dupe tang len theo thai gian. - 4 5 -
 46. 46. 21 NGUYEN TAC VANG. Khi toi thuyet trinh ve nghe thuat lanh dao trong cac hoi thao, moi nguoi thuong hoi toi: Co phai cac nha lanh dao dang duoc sinh ra? Toi noi: "Diing, tat nhien... Toi chua gap vi nao buoc vao the gioi nay bang each khac". Chiing toi cung cudi, sau do, tdi dua ra cau tra ldi nghiem hie - mpt ngudi cd kha nang lanh dao hay khdng. Mac dii phai thua nhan rang co mpt so nguoi sinh ra da dupe "troi phii" hon nguoi khac, kha nang lanh dao that su hpi tu nhung ky nang, gan nhu tat ca nhung ky nang ay deu cd the linh hpi va trau ddi dupe. Nhung day khdng phai la tien trinh mpt dem. Lanh dao la cdng viec phiic tap. No cd rat nhieu mat: su tdn trpng, kinh nghiem, siic manh tinh than, ky nang con ngudi, ky luat, tam nhin, dpng luc, thdi gian va rat nhieu yeu to khac nua. Cd the thay, rat nhieu yeu td cd vai tro trong van de lanh dao la nhung yeu to khdng cu the. Do vay ma chi den gid, khi da 51 tud'i, tdi mdi that su bat dau hieu rd rang ve nhieu mat ciia nghe thuat lanh dao. LANH DAO HQC HOI Khi nghien cuu 90 nha lanh dao hang dau trong mpi linh vuc, hai chuyen gia ve thuat lanh dao la Warren Bennis va Trd thanh lanh dao va ddu tu chung khoan thanh cdng co su tuong dong Ion. Neu ban hy vong gap van may trong mot ngay thi ban se chang bao gid thanh cdng. Dieu quan trong nhat la ngay ngay ban lam gi vdi mdt me ludi Idn. - 4 6 -
 47. 47. NGUYEN TAC TIEN TRINH Burt Nanus da kham pha ra moi lien quan giua tang truong va nang luc lanh dao: "Chinh kha nang phat trien va nang cao ky nang cua minh la su khac biet giua nguoi lanh dao va nhung nguoi tuan theo ho-" Nguoi lanh dao thanh cong luon hoc hoi. Qua trinh hoc hoi dien ra la ket qua cua qua trinh tu duong ban than va lao dpng ben bi. Moi ngay phai tien them mpt chut, tiep noi nhung gi ngay horn qua da dat dupe. BON GIAI DOAN TRUCJNG THANH CUA NANG LUC LANH DAO Cho dii ban co dupe nang luc lanh dao troi phii hay khong, ban se phan dau truang thanh ve nang luc lanh dao theo nhung gi xay ra trong boh giai doan dudi day: Giai doan 1: TOI khdng Diet minh kh6ng Diet dieu gi Hau het moi nguoi nham lan truoc khi nhan ra dau la gia tri ciia su lanh dao. Hp tin rang lanh dap chi danh cho mpt so nguoi - nhung nguoi d tam cao nhat ciia cong ty. Hp chang biet gi ve ca hpi hp dang vuon tai nhung lai khong chiu hpc hoi each lanh dao. Hieu truong ciia mpt truang Dai hpc than thd vdi tdi rang chi cd mpt Mot nguoi chua biet nhdm nhd sinh vien dang ky hpc minh khong biet dieu gi khoa lanh dao do nha trudng to se khdng the phat trien. chiic. Tai sao vay? Chi cd vai ngudi - 4 7 -
 48. 48. 21 NGUYEN TAC VANG. nghi ban than ho la lanh dao. Neu hp biet rang lanh dao la anh huong, rang moi ngay moi chiing ta deu co gang gay anh huong voi it nhat boh ngudi khac, thi ho chac da bung len khao khat dupe hpc them mon nay. Nhung dang tie'e, mpt nguoi chua biet minh khong biet dieu gi se khong the phat trien. Glal doan 2: Tdi Diet minh khdng Diet dieu gl Doi khi vao dip nao do, chiing ta dupe dat trong vi tri lanh dao chi de quan sat xung quanh va tim xem ke nao khong tuan thii chiing ta. Do la khi chiing ta nhan ra can phai hpc each lanh dao. Tat nhien, do la co hpi bat dau den trinh. Thii tuong Anh Benjamin Disraeli da khon kheo binh luan: "Tinh tao nhan ra su dot nat ciia minh la buoc di Idn nhat ciia tri tue." Do la nhung gi xay ra vdi toi khi nhan vi tri lanh dao dau tien nam "Tinh tao nhan ra 1969. Tdi giu vi tri dpi trudng cac su-dot nat cua minh Id dpi the thao sud't cupc ddi va rung buoc di Ion nhat la chii tich hpi sinh vien. Toi da cua tri tu^." tudng minh la lanh dao. Nhung khi _ Benjamin Disraeli toi co gang lanh dao mpi ngudi trong cupc sdng, tdi mdi thay thuc te phu phang. No thiic giuc tdi tap trung ngudn luc va hpc tap tu thuc te do. Hon nua, tdi cung cd them mpt y tudng khac. Tdi da viet thu cho 10 nha lanh dao tai nang nhat trong linh vuc ciia minh, de nghj hp danh cho tdi nua gid trao doi vdi thu lao 100 dd-la. (Dd la nhung gi tdi da lam trong nam - 4 8 -
 49. 49. NGUYEN TAC TIEN TRINH 1969). Vai nam tiep theo, toi cung vo, Margaret danh ky nghi 6 nhung noi cac nhan vat do song. Neu mot nha lanh dao 6 Cleveland dong y voi de nghi cua toi, thi ky nghi nam do chiing toi se den Cleveland, toi se gap duoc ong ta. Y tuong do ciia toi that su hieu qua. Ho da chia se voi toi nhung dieu quy gia ma khong each nao khac mang lai duoc. Giai doan 3: T6I trudng thanh, nh$n biet, va bat diu the hl$n Khi ban nhan ra su yeu kem ve ky nang lanh dao va bat dau ren luyen ban than de phat trien nang luc lanh dao, dam me se bat dau phat trien. BON GIAI DOAN TRLfOTSJG THANH CUA LANH DAO KHONG HIEU QUA Z <<• X z o z o X 2 HIEU QUA Toi khdng biei minh khong biei dieu gi c Toi di de dang nhd nhiing gi minh biet t Toi biei luinh khdng frieS*^. dieu gi Toi/rubng ^Jbtmh, vd bie't rang dieu dd bat ddu the hien Khi toi giang cho mpt nhom o Denver, toi da nhan ra mpt cau hpc tro 19 tuoi ten la Brian rat kha. Trong hai ngay, toi - 4 9 -
 50. 50. 21 NGUYEN TAC VANG. quan sat thay cau ay ghi chep rat miet mai. Toi da danh vai phut trong gid giai lao noi chuyen voi cau. Va trong khi toi giang ve Nguyen tac Tien trinh, toi da goi Brian diing day de mpi nguoi deu nghe dupe. Toi noi: "Brian, thay nhan thay em rat cham chi hpc tap, va rat an tupng voi each em khao khat hpc hoi, lupm lat va phat trien. Thay muon noi voi em mpt bi quyet co the thay doi cupc doi em." Tat ca mpi nguoi trong hpi truong deu cham chii lang nghe. "Thay tin rang khoang 20 nam nua, em co the la mpt nha lanh dao Ion. Thay muon khich le em hpc hoi ve nghe thuat lanh dao ben bi va lau dai. Dpc sach, nghe bang thuong xuyen, va nen du nhieu hpi thao. Va bat ke khi nao em bat gap nhung loi hay, y dep co y nghia cho tuong lai ciia em, hay luu giu lai." "No khong phai la mpt cong viec de dang," toi noi. "Nhung trong nam nam nua, em se nhan thay su anh huong ciia em se manh me hon. Muoi nam nua, em se phat trien kha nang lanh dao that su hieu qua. Va 20 nam nua, khi em 39 tuoi, neu em van tiep tuc hpc hoi va phat trien ky nang lanh dao, mpi nguoi se bat dau moi em day hp ve lanh dao. Va mpi ngudi trong so hp se ngac nhien. Liic dd, hp nhin nhau va hdi nhau: Lam the nao anh ay tu nhien gidi nhu vay nhi?'" "Brian, em cd the la mpt nha lanh dao gidi, nhung dieu dd se khdng xay ra trong ngay mpt ngay hai. Hay bat dau phan dau hi hdm nay." Dieu gi diing vdi Brian cung se diing vdi ban. Hay bat dau phat trien kha nang lanh dao cua ban ngay hdm nay va - 5 0 -
 51. 51. NGUYEN TAC TIEN TRINH mot ngay nao do ban se nhan thay cong dung ciia Nguyen tac Tien trinh. Glal doan 4: T6I dl di dang nhd nhung gl minh Diet Khi ban 6 giai doan 3, ban da co dupe anh huong that su ciia mpt nha lanh dao, nhung ban se phai de y tat ca mpi viec ban lam. Tuy nhien, khi ban dat den giai doan 4, kha nang lanh dao ciia ban da gan nhu tu dpng. Do la ket qua ciia qua trinh day cong luyen tap. Nhung chi co mpt con duong de dat dupe no, do la ap dung Nguyen tac Tien trinh va no luc phan dau. LANH DAO NGAY M A I , HOC HOI H O M NAY Nang luc lanh dao dupe phat trien qua ca qua trinh chii khong chi ngay mpt ngay hai. No la doi hoi ciia Nguyen tac Tien trinh. Benjamin Disraeli khang dinh: "Bi quyet thanh cong danh cho nguoi san sang don nhan khi no toi." Muc tieu se khong con la van de kho khan voi nhung ngudi kien dinh ren luyen ban than va san ' sang don nhan no. De tro thanh mpt huyeri thoai, cau thii bong rd " m t h a n h c6n & Larry Bird da phai luyen tap nem danh cho ai sdn sdng don i ' «• ,. ' 1 u • .' • nhdn khi no toi" bong 500 lan moi sang truoc khi toi trudng. De trd thanh nha hiing - Benjamin Disraeli bien vi dai nhat ljch sir nhan loai, - 5 1 -
 52. 52. 21 NGUYEN TAC VANG. bat chap tat noi ngpng bam sinh, nha hung bien co Hy Lap, Demosthenes da luyen tap bang each doc thupc long nhung doan tho voi mieng ngam day da va dien thuyet truoc song bien. Tan tuy la dieu kien de ban tro thanh mpt nha lanh dao Ion. Dieu dang mirng la kha nang lanh dao ciia chiing ta khong mang tinh chat tinh. Bat ke ban bit dau tu dau, ban deu co the linh hdi va phat trien nhung ky nang lanh dao ciia minh. Dieu do hoan toan chinh xac, tham chi diing vdi Ca nhung ngudi da va dang giu nhung vj tri lanh dao qudc te. Hau Tiet nhung tong thong My deu dat dupe anh hudng cao nhat khi dang tai vi, mpt so khac tiep tuc nang tam anh hudng sau do nhu cuu Tong thong Jimmy Carter. Khi Carter con diing dau Nha Trang, van co mpt so ngudi ban khoan ve kha nang lanh dao ciia ong. Nhung anh hudng ciia dng ngay cang trd nen sau rpng va manh me. Nhung cd'ng hien het minh cho td chiic Nha d Nhan dao va cac to chiic khac da mang lai cho dng tam anh hudng to Idn. Hien nay d Mali, cong lao ciia dng da dupe ghi nhan trong viec xda sach can benh nhiem giun Guinea. Mpi nguoi deu rat cam phuc con ngudi va tinh than cdng hien ciia dng. DAU TRANH CHO CON DUTJNG PHIA TRUCfC Ngudi xua cd cau: "Vd dich khdng bao gid den tir nhung vong nguyet que, dd chi la su ghi nhan." Chinh xac. Neu ban mudn biet con dudng dat dupe chiic vd dich ciia mpt ngudi, - 5 2 -
 53. 53. NGUYEN TAC TIEN TRINH hay nhin hanh trinh hang ngay cua anh ta. Ciru vo dich quyen anh hang nang, Joe Frafier da khang dinh: "Ban co the vach ke hoach cho tuong lai, hay ke hoach cho mot tran dau. Song khi tran dau dien ra, ban se thay rat ro. Do la con duong phan dau ciia ban. Neu ban lua doi trong v 3 d^ch k h 6 n g b a o g i a su nhom nhoam ciia buoi binh minh d f n tic nhiing vong thi ban se bi phoi tran dudi nhung nguyet que, do chi la bong den phale trong giay phut hien sughi nhqn. tai." Tap luyen quyen anh tuong tu vdi sir phat trien ky nang lanh dao bdi vi no cung can su chuan bi hang ngay. Tham chi nhung ngudi da cd nang khieu bam sinh cung can phai chuan bi va luyen tap hang ngay de thanh cong. Mot trong nhung nha lanh dao vi dai nhat oia My la mdt cd dong vien cuong nhiet ciia mdn dam bd'c, Tong thdng Theodore Roosevelt. Ong cd mdt cau ndi ndi tieng van dung su tuong ddng vdi dam bd'c. No khong danh cho nhung nguoi binh luan diing, sai; no khong danh cho nhung nguoi co kha nang chi ra nhung diem manh, diem yeu; no ciing khong phai la noi ghi dau nhung chien cong. Phan thuong chi danh cho nhung nguoi buoc ra tir dau truong, khuon mat ciia hp bj tray trua bai cat bui, mo hoi va mau, nguoi can truong vuot len; nguoi mac nhung sai lam ngay cang it, nguoi biet dinh cao nhat ciia nhiet huye't la su cong hien va danh ca cupc doi cho nhi£m vu vinh quang; nguoi trong niem vinh quang nhat, da duoc thu thach qua nhung giay phut thang hoa chien thang ciia nhung thanh qua Ion. Trong giay phut toi t£ - 5 3 -
 54. 54. 21 NGUYEN TAC VANG... nhat, neu anh chien bai, it nhat anh ciing that bai khi anh co tinh than kien cuong cao dp. Chinh vi vay, vi tri ciia anh se khong bao gid danh cho nhung ke yeu duoi va nhiing linh hon hen nhat, nhung nguoi khong bao gia biet den huong vi ciia chien thang va that bai. Ban than Roosevelt von la mot van dpng vien dam bdc, la con ngudi ciia hanh dpng. Khdng chi la mdt nha lanh dao hieu qua, ong con la cay dai thu trong so' cac tong thdng My. Sii gia ngudi Anh, Buga Brogan da mieu ta ong nhu la "ngudi dung dau Nha Trang tai ba nhat sau Lincoln; giau siic song nhat sau Jackson va ham dpc sach nhat sau John Quincy Adams." CON NGUOI CUA HANH DONG TR (biet danh ciia Roosevelt) la mpt ngudi hanh ddng bpc true va tran day siic song. Khi con d Nha Trang, dng ndi tieng vi thudng xuyen tham gia dam bd'c, judo, dua ngua va hanh quan dudng dai. Mdt dai sii ngudi Phap thudng ke lai ky niem thap hing tong thd'ng di bp xuyen rung. Khi ca hai gap phai mdt con sud'i qua sau, Roosevelt da cdi quan ao va gpi y dng ban ciing boi sang bd ben kia. Khdng gi cd the can trd dupe Roosevelt. Trong ddi minh, Roosevelt tung la mpt cao bdi vung Vien Tay, mpt thp san va la mpt cuu si quan ky binh trong cudc chien Tay Ban Nha - My. Siic chiu dung va long hang hai ciia dng dudng nhu khdng cd gidi han. Vdn la ling cii vien phd tong thd'ng nam 1900, dng da thuc hien 673 cupc dien - 5 4 -
 55. 55. NGUYEN TAC TIEN TRINH thuyet va vugt qua 20.000 dam de van dpng tranh oi cho Tong thong McKinley. Khi da la tong thd'ng, trong thdi gian chuan bi cho mdt cudc dien thuyet d Milwaukee, Roosevelt da bi mdt ke chii muu am sat ban vao nguc. Vdi mpt xuong sudn gay va mdt vien dan trong nguc, ong da co gang thuc hien bai dien thuyet keo dai hon mpt gid, va sau do dupe dua di cap cuu. ROOSEVELT DA BAT DAU Si/ NGHIEP MOT CACH CHAM RAI Trong tat ca nhung nha lanh dao ciia My hi trudc tdi nay, Roosevelt la mpt trong nhung tong thd'ng manh me nhat - ca the chat lan tinh than. Nhung khi bat dau su nghiep, ong chua phai la ngudi nhu vay. Vi td'ng thong "cao boi" My ra ddi tai Manhattan trong mdt gia dinh kha giau cd. Khi con nhd, cau kha nhd be va dm yeu. Cau bi benh hen suyen, thi luc kem, rat gay com. Ba me cau ciing khdng chac chan cau cd the sdng ndi. Khi cau 12 tuoi, cha ciia Roosevelt da ndi vdi cau: "Con cd cai dau nhung con khdng cd cai than, neu khdng cd su hd trp ciia cai than, thi cai dau cung khdng the lam gi dupe. Con phai tap luyen de cd mpt co the cudng trang." Va dieu do da tac ddng den cau va cau da hanh dpng. Cau thuc hien Nguyen tac Tien trinh. TR bat dau danh thai gian hang ngay de di tap the hinh, cung nhu trau ddi tri rue, va dng da lam dieu dd trong sudt cupc ddi minh. Ong da tap day ta, di bp dudng dai, trupt - 5 5 -
 56. 56. 21 NGUYEN TAC VANG. tuyet, san ban, dua thuyen, dua ngua va dam bd'c. Nhung nam sau do, Roosevelt da cam nhan duoc ket qua luyen tap ciia minh va thiia nhan, khi con nho ong von "nhat gan va rut re, nhung toi doc nhiing cau chuyen ve nhiing nguoi toi nguong mo... va hpc 6 cha minh, toi rat yeu thich nhung nhan vat can dam, co kha nang thuc hien dupe udc mo ciia minh, mong muon tro thanh nguoi nhu hp." Khi Roosevelt tot nghiep truong Dai hpc Harvard, ong da tro thanh mpt nguoi "nhu hp" va dii siic giai quyet nhung van de chinh tri tam co the gioi. KHONG CO THANH CONG TRONG MOT DEM Roosevelt khong tro thanh nha lanh dao Ion sau mpt dem. Con duong di toi cuong vi tong thong ciia ong la mpt con duong gian nan, cham rai. Vi lam viec d nhieu vi tri khac nhau, hi vi tri uy vien hpi dong canh sat thanh phd New York cho den vi tri ong chii Nha Trang, dng van tiep tuc hoc tap nang cao. Khi tu trau ddi ban than, nang luc lanh dao ciia dng cung dupe tang cuong manh me. Dd la minh chung rd rang hon ve viec ap dung Nguyen tic Tien trinh trong cudc sdng ciia dng. Nhung thanh qua ciia Roosevelt that Idn lac. Dudi su lanh dao ciia dng, My ndi len la mdt cuong qudc. Ong da phat trien luc lupng hai quan len hang cao nhat, nhan thay tiem nang xay dung kenh dao Panama, la nguoi dan xep hoa binh giiia Nga va Nhat, nhd dd da dupe giai Nobel Hda Binh. Khi - 5 6 -
 57. 57. NGUYEN TAC TIEN TRINH mpi ngudi con ban khoan ve kha nang lanh dao cua TR - vi ong len nam quyen sau khi Tong thong McKinley bi am sat - ong da md chien dich va da dupe bau lai bang so phie'u cao nhat trong lich su cac doi tong thong My. Ong hoat dpng khong ngung, ngay khi man nhiem tong thong nam 1909, dng dan dau doan cac nha khoa hpc den chau Phi de nghien cuu, dudi su tai trp cua Vien Smithsonian. Nam 1913, dng da ddng lanh dao mpt nhdm khao sat tdi mpt vung Sdng Doubt chua co tren ban do d Brazil. No la mpt cupc phieu luu ky thu ma ong khdng the bd qua. "Do la co hdi cudi cung de toi dupe phieu luu nhu mdt cau be," sau nay ong da thua nhan nhu vay. Luc dd, dng 55 tuoi. Ngay 6 thang 1 nam 1919, tai nha rieng d New York, Roosevelt da qua ddi trong khi dang ngii. Pho Tong thong Marshall sau do da ndi: "Cai chet chi cd the dua dng ay di khi dng dang ngu. Vi neu Roosevelt con thuc, chac chan noi do se no ra mpt cupc chien." Khi mpi ngudi dua ong ra khdi giudng, ngudi ta con tim thay mdt cuon sach dudi goi cua dng. Trong nhung giay phut cudi cung ciia cuoc doi, TR van co gang hpc tap va trau doi ban than. Ong van tiep tuc thuc hanh Nguyen tac Tien trinh. Neu ban mudn trd thanh mdt nha lanh dao, ban hoan toan cd the lam duoc. Ai cung cd tiem nang dd, nhung khdng phai trong mdt sdm mdt chieu. No ddi hdi su phan dau ben bi. Va ban tuyet ddi khdng dupe bd qua Nguyen tac Tien trinh. Nang luc lanh dao khdng bao gid phat trien trong mpt ngay ma la qua trinh phat trien ciia ca cudc ddi. - 5 7 -
 58. 58. 4 N G U Y E N T A C H A N G H A I Ai ciing co the ldi tau, neu co ngubi chi huy lap hai trinh N am 1911, hai doan khao sat cung khdi hanh mpt chuyen tham hiem phi thudng. Mac dii sir dung nhung chien lupc va nhung con dudng khac nhau de thuc hien y tudng, nhung lanh dao ciia hai dpi deu cd chung muc dich: trd thanh ngudi dau tien dat chan den Nam Cue trong lich sir nhan loai. Cau chuyen ve hp la nhung minh hpa sdng con cho Nguyen tic Hang hai. Mdt nhdm do nha tham hiem Nauy Roald Amundsen dan dau. Thuc chat, ban dau Amundsen khdng dinh di Nam Cue, - 5 9 -
 59. 59. 21 NGUYEN TAC VANG ong khao khat trd thanh nguoi dau tien dat chan toi Bac Cue. Nhung khi ong kham pha ra rang Robert Peary da lam duoc dieu do, Amundsen lap nic thay ddi muc tieu. Dii cue Bac hay cue Nam, ong biet ke hoach ciia minh se thanh cdng. AMUNDSEN THAN TRONG VACH PHUONG Hl/ONG Trudc khi khdi hanh, Amundsen da ti mi len ke hoach cho ca chuyen di. Ong hpc phuong phap ciia ngudi Eskimos, kinh nghiem tir khach du lich Bac Cue va nhan ra phuong an tot nhat la sir dung cho chuyen cho hanh ly, trang thiet bi. Khi lua chpn thanh vien dpi tham hiem, ong tap trung vao nhung ngudi co kha nang trupt tuyet va dieu khieh cho. Chien lupc ciia ong rat don gian. Cho se lam hau het cong viec de dua doan vupt tir 15 den 20 dam trong vong sau tieng dong ho moi ngay, dieu dd cho phep ca ngudi va cho co thdi gian nghi ngoi, dudng siic, chuan bi cho ngay di chuyen tiep theo. Cd the noi su chuan bi ciia Amundsen cue ky phi thudng. Ong da xac dinh dia diem va xay dung cac tram du tru tren tat ca cac chang dudng ma doan ciia ong se vupt qua. Bang each do, hp khong phai mang theo tat ca mpi thii trong suot cupc hanh trinh. Ong cung trang bi cho thanh vien trong doan he thong xe cp tot nhat. Amundsen xem xet can than mpi chi tiet trong hanh trinh ciia hp, suy xet ky cang va len ke hoach. Hp da thanh cong. Van de toi te nhat ho gap phai trong cuoc hanh trinh la mpt thanh vien phai nho di mdt cai rang sau. - 6 o -
 60. 60. NGUYEN TAC HANG HAI SCOTT VI PHAM NGUYEN TAC HANG HAI Nhom tham hiem con lai do Robert Falcol Scott, mot si quan hai quan Anh, nguoi da thuc hien mot so chuyen khao sat khu vuc Nam Cue dan dau. Cuoc tham hiem cua Scott hoan toan doi lap voi chuyen di cua Amundsen. Thay vi su dung xe do cho keo, Scott quyet dinh dung xe truot tuyet co dong co va nhung chiec xe ngua nho. Kho khan xay den chi sau nam ngay khdi hanh, xe truot ngung hoat dpng. Lu ngua cung 6'm yeu vdi nhiet dp ddng bang. Khi hp den chan day Transantartic, hp phai giet toan bp dam sue vat dang thuong do. Cud'i cung, chuyen tham hiem ket thuc vdi viec cac thanh vien trong doan phai tu keo nhung chiec xe nang tdi hai tram pound. Do la cdng viec vd cung gian khd. Scott cung khdng chu y tdi cac trang thiet bi khac. Quan ao ciia doan tham hiem ngheo nan den ndi toan bp thanh vien deu bi cudc vi bang gia. Mpt thanh vien mat ca tieng ddng hd mdi sang chi de deo ling vao ddi chan sung phong, da hoai thu. Tat ca mpi ngudi deu gap chung Ida tuyet vi Scott cung cap kinh deo kem chat lupng. Khd khan nhat la tinh trang thieu thiic an va nude ud'ng. Do ciing la hau qua ciia qua trinh chuan bi so sai ciia Scott. Nhung tram cung ling ma Scott thiet lap khdng day dii va qua xa nhau, danh dai1 khdng rd rang nen mpi ngudi rat khd tim ra. Vi khdng cd dii nhien lieu lam tan tuyet, ngudi nao cung bi mat nude. Hanh dpng lam mpi thii trd nen tdi te nhat la vao phut cudi, Scott quyet dinh cho ngudi thii nam tham gia doan tham hiem, trong khi mpi thii chi chuan bi cho boh ngudi. - 6 1 -
 61. 61. 21 NGUYEN TAC VANG Sau khi vupt qua 800 dam trong vong muoi tuan, ca doan da hoan toan kiet sue. Cuoi cung, hp cung den dupe Nam Cue vao ngay 17 thang 1 nam 1912. Noi do, la co ciia nhung nguoi Nauy phan phat bay trong gid, voi mpt la thu Amundsen giii san. Doan tham hiem co nguoi lanh dao gioi da can dich truoc hp mpt thang. NEU BAN KHONG TUAN THEO NGUYEN TAC HANG HAI... Hanh trinh gian nan toi Nam Cue nhung chua phai phan toi te nhat ciia cau chuyen. Con duong tro ve ciia hp mdi that su kinh hoang. Scott va mpi ngudi roi vao canh ddi khat va dau ddn do benh sco-but. Nhung Scott, du khong the cam lai cho tdi phut cudi, van chua cam nhan dupe tinh huong tuyet vong. Thdi gian sap het, thiic an can kiet, nhung Scott van nai ni cac thanh vien thu gom ve 30 pound mau vat dia chat - thuc te nang hon nhieu khi deo len lung nhung ngudi gan chet. Hanh trinh hdi huong ngay cang cham chap. Mpt thanh vien trong nhom da roi vao tinh trang hon me Vi Robert Falcon Scott va chet. Mpt ngudi khac, Lawrence khong tuan thu duoc Gates da khdng con ra hinh ngudi. Nguyen tac Hang hdi, Cdn vi cuu si quan quan dpi, vd'n cd on S v " nhiing nguoi dong nhiem vu nudi dudng lu ngua, nay hanh dd chet. bi cudc chan nghiem trpng, khdng the le budc. Vi nghi rang minh dang - 6 2 -
 62. 62. NGUYEN TAC HANG HAI la ganh nang cho ca doan, ong da cd rinh di thang vao tran bao tuyet de giai phong ca doan khdi ganh nang. Trudc khi ra di, dng da ndi vdi cac ban cua minh: "Tdi chi di ra ngoai mpt chut, tdi se trd lai ngay." Scott va hai thanh vien cuoi cung cung chi di them dupe mdt doan ngan ve phia bac trudc khi bd cudc. Hanh trinh trd lai da ngd'n ciia ho hon hai thang ma doan dudng phia trudc van con hon 150 dam. Ho gyc nga tai dd. Chiing ta biet dupe cau chuyen ciia hp vi hp da danh nhung gid cudi ciing de viet nhat ky, nhung ldi cudi ciing cua Scott, dng da viet: "Chiing tdi se chet trong danh du. Tdi nghi dieu do se the hien rang linh hdn cua long can dam va siic manh de tdn tai khdng bao gid tach rdi cudc dua ciia chiing tdi." Scott cd dung khi nhung thieu kha nang lanh dao. Vi khdng tuan thii Nguyen tac Hang hai, dng va nhiing ngudi ddng hanh da chet. Ngudi di theo can dupe lanh dao bdi ngudi cd kha nang cheo lai tot con thuyen cho hp. Khi hp phai dpi mat vdi tinh hudng song con, su can thiet do la hien nhien. Song, tham chi khi hau qua khdng den ndi nghiem trpng, su can thiet dd van giu nguyen gia tri. Thuc te cho thay, hau het mpi ngudi deu lai dupe tau, chi can mpt ngudi chi huy ve ra hai trinh. Dd la Nguyen tac Hang hai. NHA HANG HAI THAY TRUCfC CON Dl/ONG Chii tich General Electric, Jack Welch da khang dinh: "Mpt nha lanh dao gidi phai kien dinh muc tieu, kiem soat phuong hudng ciia ban, dung de no kiem soat ban." - 6 3 -
 63. 63. 21 NGUYEN TAC VANG Welch da noi diing, nhung lam lanh dao cheo lai con tau khong chi kiem soat phuong huong ma anh ta va "Lanh dao la ngudi thay mpi nguoi dang di. Hp mudng ro hon moi ngudi, xa hon tupng toan bp hanh trinh trong dau, m <" v d t r u 6 c t d i c d truoc khi roi cang. Hp co tam nhin m Q i n %ubi " bao quat diem den, hp hieu dieu gi ~L e r °y Eims se dua hp den do, hp biet nhung ai can co trong doan de thanh cong va hp nhan ra chuong ngai vat tren dudng di truoc khi no xuat hien. Leroy Eims, tac gia cuon Trd thanh nhd lanh dao mo udc da viet: "Lanh dao la ngudi nhin thay rd hon mpi ngudi, xa hon mpi ngudi va nhin thay trudc tat ca mpi ngudi." To chiic cang Idn thi nha lanh dao cang phai cd kha nang dinh hudng ro rang hon con dudng phia trudc. Neu cd sai lam, se cd rat nhieu ngudi bi anh hudng so vdi khi chi cd mpt so it ngudi di theo ban. Tham hoa trong bp phim Titanic la mpt minh chiing rd net cho van de nay. Thuy thii doan khdng co dii tam nhin de tranh tang bang troi, ddng thdi khdng dii ky nang lai tau theo hudng khac khi da nhin thay tang bang, bdi kich cd con tau qua Idn, Idn nhat the gidi thoi diem do. Hau qua la hon mpt nghin ngudi da bd mang tren bien. NOI LANH DAO DEN... Nhung nha hang hai kiet xuat nhat ludn tam niem rinh mang ciia mpi ngudi dang phu thupc vao hp va kha nang xac - 6 4 -
 64. 64. NGUYEN TAC HANG HAI dinh hai trinh ciia ho. Toi xin lay mpt nhan xet cua James A. Autry trong cuon Cuoc song va lao ddng: Tim kiem y nghia cua mot nha quan ly, de minh hoa cho quan diem nay. Ong noi, doi khi ban nghe ve mpt tai nan ciia boh phi co quan su dang cung thuc hien chuyen bay tap the. Khi boh chiec phi co chien dau bay cung nhau, mpt phi cong la nhom truong se xac dinh muc neu cho ca dpi. Ba chiec con lai se bay ben canh anh ta, theo doi va bay theo anh ta bat ke noi nao anh toi. Nhat cii nhat dpng ciia anh ta deu dupe dong dpi tuan theo, bat ke bay lieng trong dam may hay dam thang vao mpt vach niii. Va khi nhom truong mac sai lam, tai nan se xay ra. Truoc khi cac nha lanh dao dua mpi nguoi vao mpt chuyen di, hp thuc hien mpt quy trinh, trong do tao cho chuyen di co hdi thanh cdng trien vong nhat: Xay dung hai trinh tir kinh nghiem Tat ca mpi thanh cdng va that bai trong qua khii, neu ban de y, deu co the la ngudn thdng tin, kien thiic huu ich. Thanh cdng se day ban ve ban than va kha nang tan dung nhung nang luc san cd. That bai se chi ra nhung gia dinh nao ciia ban thieu chuan xac, bien phap xii ly nao chua phu hpp. Neu khdng hoc tii nhung sai lam, ban se tiep tuc pham nhung sai lam khcL. Qu'nh vi vay, nhiing nha hang hai gidi ludn bat dau hi kinh nghiem. Nhung chac chan, hp chiing bao gid dung lai d dd. - 6 5 -
 65. 65. 21 NGUYEN TAC VANG. Nha hang hai Diet lang nghe Bat ke ban hieu biet den dau van chua du dap ung cho nhung gi ban dang can. Vi vay, nhung nha hang hai vi dai da thu thap thong tin tu rat nhieu nguon khac nhau. Ho ghi Hieu biei cua ban du Ion den dau cung van chua du dap ting nhunggi ban dang cdn. nhan nhung y kien tu nhung thanh vien doan. Hp trao doi cung mpi — nguoi trong to chiic ciia ho de tim ra cai gi dang xay ra tu nhung ngudi d cap co sd. Va hp danh thdi gian vdi cac lanh dao ciia cac td chiic khac de duoc cd'van. Nha hang hai xem xet truer khi cam ket Tdi thich hanh dpng va ban than tdi ludn hudng tdi su thoai mai. Hon het, toi cd true giac dang tin cay ve van de lanh dao. Nhung tdi ciing y thiic dupe trach nhiem ciia mpt nha lanh dao. Vi vay, trudc khi toi nhan mpt cam ket lanh dao co anh hudng den mpi ngudi, tdi thudng xem xet npi luc va suy tinh ky cang. Nhung nha hang hai gidi thudng tinh toan chi phi truoc khi cam ket vdi ban than va mpi ngudi. Nha hang hai bao dam kef iu$n cua minh den tu niem tin vasu th$t De cd the la mpt thuyen trudng, ban can cd thai dp tich cue. Ban can cd niem tin rang ban cd the dua nhung ngudi tren thuyen vupt qua mpi chang dudng. Neu ban khdng dii - 6 6 -
 66. 66. NGUYEN TAC HANG HAI tir tin thuc hien hanh trinh trong suy nghi thi chac chan ban se khong thuc hien duoc no trong cuoc song hien tai. Noi each khac, ban phai co kha nang nhin vao thuc te. Ban khong the coi thuong hay chii quan khi danh gia nhung trd ngai, thach thiic. Neu ban khong di bang doi mat mo to thi ban khong the nhin thay nhung gi dien ra 6 hai ben duong. Nhu Bill Easum nhan thay: "Nhung nha lanh dao co dau 6c thuc te luon chii dong giam thieu ao giac. Hp hieu sau sac rang, tu doi minh co the se lay mat tam nhin ciia hp." Doi khi, that kho de co the can bang giua thuc te va tinh than lac quan, true giac va ke hoach, niem tin va su that. Nhung do la nhung gi dem den hieu qua cong viec voi vai tro mpt thuyen trudng. Ddi khi, that kho cdn b&ng thuc ti'vdi tinh thdn lac quan, true giac voi ke hoach, niem tin voi su that. Nhung do la nhunggi dem den hieu qua cdng viec vdi vai tro rnqt thuyen trudng. MOT BAI HQC TRONG HANG HAI Tdi nhd nhu in lan dau tien that su hieu tam quan trpng ciia Nguyen tac Hang hai. Liic dd, tdi vua tron 28 tud'i va dang coi sdc giao doan Faith Memorial d Lancaster, Ohio, giao doan thii hai ciia tdi. Trudc khi tdi den phuc vu tai giao doan nam 1972, thi giao doan nay da cd ca thap ky binh lang. Nhung den nam 1975, td'ng so' giao dan ciia giao doan tang tir 400 len hon mpt nghin. Tdi nhan thay rang, chiing - 6 7 -
 67. 67. 21 NGUYEN TAC VANG. toi co the duy tri su phat trien va co them nhieu thanh vien, nhung dieu do chi co the xay ra neu xay dung mot giao dudng mdi. That thuan loi vi tdi da cd nhung kinh nghiem tuong tu trong di chuyen va xay dung lai giao dudng d nha thd dau tien noi tdi lam viec. Cd mdt khd khan la nha thd do qua nhd so ydi giao dudng nay. Chi rieng phong thay le phuc d giao dudng sap xay tai Lancaster da Idn hon toan bd gian thanh dudng d nha thd dd. Du an nay ton nhieu trieu dd-la, gap hon 20 lan chi phi cho ngdi giao dudng trudc. Nhung dd van chua phai kho khan Idn nhat cua chung tdi. Ngay trudc khi tdi tdi coi sdc Faith Memorial, d day da no ra mdt tran chien Idn xung quanh viec dau thau xay dung. Nhung cupc tranh luan gay g3t, chia re, bat hoa xay ra. Vi su co nay, tdi hieu rang minh se phai trai qua khd khan rat Idn trong cdng tac lanh dao. Trudc mat tdi la nhung xoay nude, vdi vai trd lanh dao, tdi cd the lam dam tau neu khdng cheo lai td't. LAP HAI TRINH VOI MQT CHIEN Ll/OC HANG H A I Thdi gian do, tdi da thuc hien mpt chien lupc ma tdi su dung nhieu lan trong nghe thuat lanh dao cua minh. Tdi da viet no thanh mpt bai van van cho de nhd. Xac dinh truoc phuong hudng hanh dpng Vach ra nhung muc tieu - 6 8 -
 68. 68. NGUYEN TAC HANG HAI Dieu chinh nhiing uu tien Chia se voi nhan vat chii cho't. Cho phep keo dai thai gian de co duac su chap thuan Di thang tai hanh dpng Cha kho khan xay den Luon luon chii y vao thanh cong Nhin lai ke hoach moi ngay Do la ban ke hoach ma toi da chuan bi cho cong viec cam lai con tau ma toi lanh dao. Tro lai van de, toi biet rat chinh xac bieu do hanh dong ciia chiing toi. Neu chiing toi muon hep tuc phat trien, can phai xay dung giao duong mdi. Toi da tim kiem tat ca nhung phuong an kha thi, va toi biet do la giai phap Hem nang duy nhat. Muc tieu ciia toi la thiet ke va S f t h a y d 6 i / M & h i g u xay dung co so vat chat, thanh toan biet, khong san sdng cho trong vong muoi nam, doan ket tuong lai vd thieu 6c moi ngudi lai trong qua trinh xay tudng tuong Id nhung dung. Hon nua, tdi cung nhan ra tai trd ngai Idn nhat cho chinh la van de quan trong nhat, cd ki hoach. the vi no ma cdng lao ciia chiing tdi bi dao Idn tat ca. Tdi bat dau chuan bi cho cupc hpp giao doan. Tdi du kien cudc hpp se dien ra hai thang sau, de tdi cd dii thdi gian chuan bi mpi thii. Dau tien, tdi chi thi cac thanh vien trong - 6 9 -
 69. 69. 21 NGUYEN TAC VANG — ban, cung mpt nhom nhung nguoi lanh dao chii cho't ve tai chinh de Su ung ho danh cho du k i ? m ^ v i g c p M n t k h s u p M f an vd thanh con? cua no . , u , .,. , „n ~ * trien cua chung toi trong 20 nam va khdng do quy mo md do , „. , , , ^. . , , cac van de tai chinh. Giai doan 20 kha ndng cua nguoi lanh „, „, , , nam ay da di qua nua chang duong dao quyet dinh. , 1 , ' ° ° va chiing toi con muoi nam phia = ^ truoc. Tren co so do, chiing toi xac dinh cac yeu cau ciia cong trinh. Sau do, chiing toi tinh toan mpt ngan sach muoi nam de giai thich chi tiet phuong an xii ly van de tai chinh mot each can trpng. Toi hoi y kien mpi nguoi ve viec dua toan bp thong tin chiing toi dang thao luan vao ban bao cao 20 trang phat cho tiing thanh vien trong giao doan. Toi biet rang nhung tro ngai Ion nhat cho ke hoach thanh cong la sp thay doi, thieu hieu biet, khong san sang cho tuong lai va thieu 6c tuong tupng. Toi muon lam mpi thii co the de ngan chan tat ca nhung tro ngai tren dang an chiia trong moi chiing ta. Buoc tiep theo la thong bao cho nhung lanh dao nong cot. Toi da bat dau voi nhung nguoi co anh huong Ion nhat, gap go tung ca nhan hoac theo timg nhom nho. Trai qua vai tuan, toi da gap khoang 100 nha lanh dao. Toi ban ke hoach voi hp va hoi y kien ciia ho. Khi toi cam nhan thay mpt nguoi nao do van con do du voi ban ke hoach, toi lai gap anh ta lain nua. Va toi da kien nhan danh thai gian cho nhung nguoi con lai, co anh huong tir chinh nhung nha lanh dao nay, de co su dong tinh trong cupc hpp giao doan. - 7 0 -
 70. 70. NGUYEN TAC HANG HAl Khi thoi gian hop toan giao doan den gan, chung toi da san sang vao cupc. Toi trinh bay trong hai gid ddng hd ve du an xay dung trudc cupc hpp. Tdi phan tich hai muoi trang trang bao cao vdi ke hoach, nhung phan tich tai chinh va nhung su chi tieu. Tdi da cd' gang tra ldi tat ca nhung thac mac ciia moi ngudi trudc khi hp hdi. Tdi cung mdi mdt so ngudi cd tam anh hudng nhat trong giao doan diing len phat bieu. Dii vay, tdi van tin rang van con nhung mau thuan, chdng dd'i nao dd, song khi tdi md mpt cudc chat van thi that su tdi da bi sdc. Chi cd hai cau hdi thac mac dupe dat ra: Mpt ngudi mudn biet vdi nude se dupe bd' tri d dau, nguoi khac mudn biet so lupng phong nghi. Tdi da thd phao khi nhan ra minh da vupt qua ddng nude xoay. Bay gid It quyet cua Nguyen tdc la liic yeu cau mpi ngudi ciing bd Hang hdi la su chuan bi. phie'u, nhung ngudi cd tam anh hudng Idn ciia giao doan se thuc hien cdng viec do. Tdi cd nhiem vu sap xep, chuan bi cho budc thii hai la tien hanh xay dung. Cudc bd phie'u ket thiic. Ket qua 98% tong so'ngudi da bd phie'u ling hp. Khi chiing ta da cheo lai qua tinh canh ay, phan con lai ciia cdng viec khdng con khd khan nua. Tdi van tiep tuc kien dinh muc tieu trudc mpi ngudi bang viec trao cho ho nhung bao cao ve thanh cdng ciia chiing tdi. Tdi cd bao cao thudng ky ve ke hoach cua chiing tdi va ket qua cdng viec, de dam bao rang chiing tdi van dang di diing hudng. Hai trinh da dupe ve. Tat ca nhung gi chiing tdi phai lam la cam lai con tau. - 7 1 -
 71. 71. 21 NGUYEN TAC VANG. Do la mot bai hoc kinh nghiem quy bau ciia toi. Hon tat ca, toi da nhan ra bi quyet ciia Nguyen tac Hang hai la su chuan bi. Khi ban chuan bi tot, ban se truyen niem tin va su tin nhiem cho moi nguoi. Thieu chuan bi se mang lai anh huong trai ngupc. Quy mo ciia du an khong quyet dinh su ling hp va thanh cong, ma dupe xac dinh qua kha nang ciia nha lanh dao. Chinh vi vay, toi da noi rang ai ciing co the lai tau nhung can co mpt nha lanh dao lap ra hai trinh. Lanh dao la nha hang hai gioi, co the dua mpi ngudi theo hp tdi bat ke noi nao. - 7 2 -
 72. 72. 5 N G U Y E N T A C E . F. H U T T O N Khi nhd lanh dao thuc thu len tieng, moi ngudi deu lang nghe N hung nha lanh dao tre tuoi, it kinh nghiem thuong tu tin buoc vao can phong day ap nguoi, chi de kham pha ra rang hp da danh gia hoan toan sai lam ve dpng luc lanh dap trong tinh huong nay. Dieu do ciing xay ra voi toi! Nhung 6 hoan canh do, toi khong mat nhieu thoi gian de nhan ra su ngd ngan ay. Do la khi toi lan dau tien chii tri cupc hpp iiy ban thuong true voi tu each la mpt nha lanh dap tai nha thd dau tien tdi coi sdc d viing nong thdn Indiana nam 22 tudi. Tdi d do chua day mdt thang, nhung ngudi dudi su dan dat ciia toi deu cd dp tuoi trung binh la - 7 3 -
 73. 73. 21 NGUYEN TAC VANG. 50. Hau het nhung nguoi trong cuoc hop deu la nhung nguoi da gan bo trong giao doan nay trong thdi gian con dai hon tuoi ddi cua toi. Toi den vdi cudc hpp ma khong co mpt y tudng, lich lam viec va de Nhd lanh dao that su tai nao. Toi lam tudng rang minh da nam bdt duoc quyen luc dupe cat nhac thanh mpt nha lanh chii khong chi Id vi the. d a Q v a m p i n g u o i s g ^ ^ d j — .— theo minh. Vdi tat ca su khon ngoan va kien thiic cd dupe qua hai thap ky co mat tren cupc ddi, toi da khai mac cudc hpp va hoi xem cd ai cd van de gi dua ra thao luan khdng. Mpt khoanh khac ngan im lang, toi lie'c nhin mpi ngudi xung quanh chiec ban, mpt ngudi ten la Claude hang gipng, cat tieng: "Tdi cd vai van de." "Ong cii ndi," toi noi. "Vang" dng noi. "Toi thay chiec piano ciia nha thd cd ve nhu bj lac am." "Muc su biet day, toi cung da nhan ra dieu do," mpt ngudi trong cudc hpp ndi theo. "Tdi de nghi chi tien de thue tho chinh am tu Louisville den day lo viec bao tri cay dan." Claude ndi tiep. "Diing, dd la y kien hay," tat ca mpi ngudi trong cupc hpp deu tan thudng. "Toi tan thanh de nghi do," Benny, ngudi ngdi canh ong Claude ndi. - 7 4 -
 74. 74. NGUYEN TAC E. F. HUTTON "Tot," toi noi. "Con ai co y kien gi nua khong?" "Vang," ong Claude noi, "toi co mot y kien nua la co mot 6 cua kinh 6 mpt phong hpc ciia lop hpc giao ly Chii nhat da bi vo. Toi vua lay dupe mpt mieng kinh hi trang trai, chac se vira 6 ciia ay. Benny, anh rat kheo tay trong viec lip kinh, anh co the lam viec do chii?" "Tat nhien roi thua ong," Benny tra ldi, "toi rat san long". "Tot lam. Con mdt viec nua." Ong ndi. "Ve cudc da ngoai, toi nghi rang nam nay chiing ta nen dua mpi ngudi den nghi d hd. Tdi nghi d dd rat phu hpp vdi bpn tre." "6, that tuyet vdi. Do that su la mdt y kien rat hay!" Tat ca mpi ngudi deu dong tinh ling hd. "Thd'ng nhat ke hoach nhu vay di", Benny noi them. Mpi ngudi cung gat dau ddng y, va chd xem Claude con y kien nao khdng. "Dd la tat ca nhiing gi tdi mudn noi" dng noi. "Thua muc su, ngai co the ket thiic cupc hpp ciia chiing ta bang ldi cau nguyen." Dd la toan npi dung cupc hpp dau tien ciia tdi vdi ban thudng true. Va do cung la ngay toi nhan ra ai la nha lanh dao that su d giao doan. Tdi nam giu vi tri nhung Claude cd quyen luc. Dd cung la noi tdi nhan ra Nguyen tac E. F. Hutton. Ban cung cd the da nghe ve cdng ty dich vu tai chinh E. F. Hutton. Nhung nam trudc day, phuong cham ciia hp la: "Khi E. F. Hutton ndi, tat ca mpi ngudi deu lang nghe." - 7 5 -
 75. 75. 21 NGUYEN TAC VANG Trong chuong trinh quang cao cua hp trudc day, dan canh gom mpt khach san tap nap, hoac mpt khu vuc cong cong. Hai nguoi co the dang ban luan ve mpt van de tai chinh, ngudi thu nhat se nhac lai vai quan diem ve mpt vu dau tu nao do ma nha mdi gidi ciia anh ta dua ra. Ngudi kia tiep: "A, ngudi moi gidi ciia toi la E. F. Hutton, dng ay da noi...." Va ngay lap hie tat ca nhan vien lam viec trong cai khach san nhdn nhip ay dung lai, chd dpi nghe nhung gi ngudi dan ong kia sap noi. Chinh vi vay, tdi gpi lanh dao that su la Nguyen tac E. F. Hutton. Bdi vi khi mpt nha lanh dao that thu len tieng, mpi ngudi deu lang nghe. TOI LAM DIJPC GI? Sau cuoc hpp dau tien vdi ban thudng true, toi phai quyet tam xii ly tinh trang hien nay tai giao doan. Tdi da cd vai lua chpn. Vi du, toi cii sii dung chiic danh de ap dat. Toi da chiing kien rat nhieu ngudi mang chiic danh lanh dao lam nhu vay. Hp noi vdi nhung ngudi dudi quyen nhung dieu dai loai nhu: "Nay, di cham thdi. Tdi la lanh dao! Anh phai di theo tdi chii." Chang co hieu qua gi het. Moi ngudi co the lich su vdi ban, nhung hp se khong that su di theo ban. Dieu nay tuong tu nhu cau ndi ciia cuu Thii tudng Anh, Margaret Thatcher: "Quyen luc "Quyen luc giong nhu nguoi phu nit. Neu ban phai nhac moi ngudi nhd rang ban xinh dep, thi chdc chdn ban khong he xinh dep." - Margaret Thatcher - 7 6 -
 76. 76. NGUYEN TAC E. F. HUTTON giong nhu ngudi phu nu. Neu ban phai nhac moi ngudi nhd rang ban xinh dep, thi chac chan ban khong he xinh dep." Mot y nghi khac vuong van trong dau toi la cd gang day Claude ra khdi vi thelanh dao. Nhung theo ban, lam the nao de co the thuc hien duoc dieu do? Khi ong ay cd ruoi ddi gap ddi tudi toi, dng da gan bo vdi manh dat nay vdi cudc ddi, duoc moi ngudi trong giao doan kinh trong. Ong la thanh vien cua giao doan trudc khi toi tdi, tat ca moi ngudi deu biet rang dng se cdn d lai do trong khi tdi cd the chuyen di noi khac. Toi quyet dinh theo dudi lua chon thu ba. Thdi gian cho cupc hpp ban thudng true tiep theo da den gan, toi cd mdt loat van de can hoan thanh khoang mpt tuan trudc khi chon ngay cho cupc hpp, tdi da gpi Claude den, hdi xem tdi cd the ra canh ddng cung dng hay khong. Ong da ddng y, chung toi da cung lam va ndi chuyen vdi nhau sudt ca ngay. "Ong Claude nay!" tdi ndi, " Ong biet khdng, tdi thay cua chinh ciia nha thd bi niit, dang trdc ra rdi. No se gay an tupng khdng hay cho nhung vi khach lan dau Hen den nha thd. Ong nghi chiing ta cd the lam dupe gi khong?" "Chac chan," dng ndi, "dieu dd khdng thanh van de." Tdi lai Hep tuc: "Mpt lan tdi di xudng tang tret, va dng biet khdng, nude da tran day d do. Coc, nhai boi liic nhiic, ret bd ngon ngang. Ong nghi chiing ta phai lam gi vdi no?" "A," dng ndi, "tdi nghi chiing ta phai danh mpt ngay lam viec de ve sinh sach se cai tang ay." - 7 7 -
 77. 77. 21 NGUYEN TAC VANG. "Duoc the thi tot qua," toi noi, - "Ong dua y kien nay ra truoc cupc hop ban thuong true nhe?" S ^kh ™J>& V** npAi dang dieu hdnh cuoc hop "Chac chan roi." v a n g u i r i dangrf(£„ d~t "Con mpt dieu khac nua lam toi m ( ? i n &utfi ch<m Std n SuM lo ling," toi tiep rue, "Hien tai, dang dieu khie'n cuoc hop chiing ta chi co ba phong d toa nha s v m ^ nlt * ben canh giao duong. Mot phong dang dupe sii dung lam nha kho, — = z z = ^ = = — chua do linh tinh; hai phong con lai danh cho lop hpc giao ly Chii nhat, nhung mpt trong hai lop da qua dong hpc sinh, rat chat choi." "Khong can phai lo lang dau, thua muc su," ong noi, "Chiing ta se ve sinh va sua sang cai phong con lai." "The thi that tuyet. Thanh that cam on ong, Claude." Va trong cupc hpp ban thudng true, khi toi khai mac va de cap den nhung van de can lam, Claude noi: "Cac vi biet day, thdi gian nay chiing ta nen cd mpt ngay lao dpng cdng ich." "Y kien tuyet vdi!" tat ca mpi ngudi ngdi quanh ban deu CO vu. "Chiing ta se lam viec do trong tuan bat dau tu thii Bay," dng noi. "Tdi se dua xe tai ciia tdi den va Ben..y, anh cung mang xe den nhe. Chiing ta se son, ve sinh tang ham, don dep dd linh tinh ra khoi nha kho de lam them mpt ldp hpc nua." Rdi ong hudng tdi mpt thanh vien va ndi: "Chi Maxime, chi dam nhiem ldp hpc do dupe chii?" - 7 8 -
 78. 78. NGUYEN TAC E. F. HUTTON "Toi dong y," chi Maxime noi. Mpi sir da dien ra nhu vay. Tu do tro di, neu toi muon hoan thanh bat ke cong viec gi d nha thd, toi chi can di ra ngoai dong va cung lam viec lat vat voi Claude. Toi luon dua van de ra truoc mpi nguoi thong qua Claude, vi bat cii khi nao ong noi, mpi ngudi deu lang nghe ong. NHAN RA Khi ban da hpc Nguyen tac E. F. Hutton, trong bat ke tinh huong nao ban se de dang nhan ra ai la nha lanh dao thuc thu. Khi cau hoi dupe dua ra, ngudi ma mpi ngudi mong dpi cd cau tra ldi, mpi ngudi tap trung nhin anh ta, ngudi dd that su la nha lanh dao. . Trong cupc hpp lan sau ma ban tham du, hay de y xung quanh ban. Hay quan sat va ban se nhan thay hai loai lanh dao khac nhau: NGUOI CO CHUC DANH LANH DAO Noi truoc Can anh huong cua ngudi lanh dao thuc thu dehoan thanh cdng viec Chi gay duoc anh hudng cho nhung ngudi cd chiec danh lanh dao khde NHA LANH DAO THI/C THU Ndi sau Chi can anh hubng cua ban than de hoan thanh cdng viec Cay anh hudng cho lat cd moi ngudi trong phong hop - 7 9 -
 79. 79. 21 NGUYEN TAC VANG. Neu ban phat hien thay co khac biet giua nguoi dang dieu hanh cuoc hpp va ngudi dang dan dat mpi ngudi, dieu do co nghia la ngudi dang dieu hanh cupc hpp khong that su la mpt nha lanh dao. Tdi chua bao gid trd thanh mpt mpt nha lanh dao thuc thu trong tat Thi nghiem that su ve Ca moi cdng viec ma tdi da lam, lanh dao khdng phai Id ngoai tru cong ty tdi sang lap. Khi noi bdt ddu, md la noi t 6i nhan cdng viec dau tien d ket thuc no. Hillham, Indiana, Claude la ngudi la ngudi dung dau. Giao doan thii hai ciia tdi d Ohio, ngudi dung dau la mpt ngudi dan dng ten Jim. Va khi toi d Skyline, San Diego, ngudi dau tien ma nhan vien di theo la Steve, chii khdng phai tdi. Vi vay, neu ban bat dau d mpt vi tri mdi, khdng phai ngudi dung dau, ban cung dung ban tam. Thi nghiem that su ve lanh dao khdng phai la noi bat dau, ma la noi ta ket thiic no. NGLfOT LANH DAO THUG THU SE DUNG DAY? Nhieu nam trudc day, co mpt trd choi truyen hinh ten la: "Noi that". Cach choi trd choi ay nhu sau: Liic dau, ca ba ngudi choi deu khang dinh minh la mpt. Spng chi mpt ngudi trong nhdm do dupe dua diing thong tin, con hai ngudi khac thi phai ddng kich. Ban giam khao se dat cau hdi va yeu cau hp tra ldi. Qua nhung cau hdi va tra ldi, ban giam - 8 0 -
 80. 80. NGUYEN TAC E. F. HUTTON khao se tim ra ai la nguoi noi that. Qua kha nang dien ta, hai nguoi choi phai dong kich sao cho ca ban giam khao va khan gia tin rang hp da noi that. Khi da co muc tieu cu the, viec xac dinh lanh dao that su nhiem vu don gian hon. Dung tin nhung nguoi tu xung la lanh dao. Thay vao do, hay xem phan ung ciia mpi nguoi xung quanh nguoi do. Nhung nguoi di theo la bang chung cho su lanh dao ciia ong ta. Hay suy nghi ve phan ling ciia mpi ngudi khi nghe hp noi. Khi Alan Greenspan phat bieu truoc Ban chat cua su-lanh dao Quo'c hdi My, tat ca mpi ngudi deu the hien a nhung nguoi lang nghe. Khi dng chuan bi thdng rfl theo - bao ve ty gia cho vay, toan bp cong dong tai chinh ngirng mpi hoat ddng de theo doi. Dieu nay hoan toan giong vdi quang cao cua E. F. Hutton trudc day. Khi Martin Luther King Jr. con sdng, ong rat dupe kinh trpng. Bat ke noi nao hay khi nao dng ndi, mpi ngudi da trang cung nhu da den deu ling nghe. Ngay nay, Billy Graham cung da nhan dupe su kinh trpng nhu vay bdi cupc ddi liem chinh va nhiet huyet cong hien ciia dng. Trong gan 50 nam, nhung nha lanh dao hang dau the gidi da hpc nhieu tir nhung ldi khuyen ciia dng. Tat ca cac tong thd'ng My ke tir Harry Truman deu tim den su tu van khdn ngoan va cac nguyen tic lanh dao quy gia ciia dng. Nguyen tic E. F. Hutton the hien y nghia ciia no trong bat ky tinh hudng nao. Cau chuyen ve cuu cau thii NBA, - 8 1 -
 81. 81. 21 NGUYEN TAC VANG. Larry Bird minh chung rat ro cho luan diem nay. Trong suot vong ban ket mot giai dau quan trong, huan luyen vien ddi Boston Celtics, K. C. Jones da gpi cau thu ra hdi y. Ong tap hop tat ca cac cau thu lai ben ngoai san bong, chi de cho Bird ndi: "Bao hp chuyen bong cho tdi va dung chin dudng dan bdng ciia-tdi." John dap: "Tdi la huan luyen vien, tdi se tao dieu kien tot nhat." Rdi dng quay sang cac cau thu con lai: "Hay chuyen bdng cho Larry va dung chan dudng cau ay." Dd la khi mpt nha lanh dao that su len tieng, mpi ngudi da lang nghe. TRO THANH NHA LANH DAO THUC THU, NHO CO... Khi nao mpt ngudi lanh dao trd thanh lanh dao that su trong tap the? Nhu tdi da giai thich trong Nguyen tac Tien trinh, nang luc lanh dao khdng phat trien trong ngay mpt ngay hai. Khdng mpt ai dupe cdng nhan la lanh dao ngay lap hie. Trai qua mpt thdi gian nhat dinh, bay yeu to sau day se dua hp hing buoc trd thanh lanh dao: I.TInh each-HQ la al? Nang luc lanh dao that su ludn bat dau hi npi tam cua mpt con ngudi. Chinh vi vay, mpt nguoi nhu Billy Graham ludn co kha nang ldi cudn rat nhieu ngudi theo. Mpi ngudi cam nhan dupe chieu sau tinh each ciia dng. - 8 2 -
 82. 82. NGUYEN TAC E. F. HUTTON 2. M6l quan h£ - Ho quen Diet nhung al? Ban chi co the tro thanh nha lanh dao khi co nguoi tu nguyen theo ban trong cong viec. Va do la ly do ban luon can phat trien cac mdi quan he. Cac mdi quan he cang sau sac, kha nang lanh dao cang manh me. Mdi lan toi budc len mdt vi tri lanh dao mdi, ngay lap tuc tdi xay dung cac mdi quan he. Thiet lap day dii cac moi quan he diing dan vdi nhung ngudi diing dan, ban co the trd thanh lanh dao that su trong mdt to chiic. 3. Kien thCrc - HQ biet nhung gl? Thdng tin la su sdng ddi vdi mdt nha lanh dao. Ban can biet su that, hieu nhung yeu to lien quan, cd tam nhin cho tuong lai. Hieu biet khdng tao nen mdt nha lanh dao, nhung neu thieu hieu biet thi khdng the trd thanh lanh dao. Tdi ludn danh thdi gian hoc tap, nghien cuu trudc khi tien hanh lanh dao mdt td chiic. 4. True giac - Ho cam thiy dieu gl? Lanh dao khdng chi la quan ly du lieu. No ddi hdi mpt kha nang xii ly vd so van de vd hinh (true giac). 5. Kinh nghl#m - Hp trai qua nhung gl? Thii thach trong qua khii cang khd khan, ban cang cd nhieu co hpi. Kinh nghiem khdng dam bao cho miic dp tin nhiem, nhung khi'ch le mpi ngudi mang lai cho ban co hpi chung minh kha nang ciia minh. - 8 3 -
 83. 83. 21 NGUYEN TAC VANG. 6. Thanh cdng - Ho da lam duoc nhung gi? Thanh qua ban da dat dupe la minh chung ro ret nhat ve nang luc ciia ban truoc mpi nguoi. O nha thd dau tien, toi chang co dupe thanh qua gi. Nhung voi nha tho thu hai, toi da gat hai dupe mpt chut thanh qua. Moi lan phan dau, nhan mot cong viec gian nan, roi thanh cong, mpi nguoi lai co them ly do de tin vao kha nang lanh dao cua toi - va lang nghe nhung dieu toi noi. 7. Kha n3ng - Ho biet lam nhung gl? Kha nang cua nha lanh dao la dieu kien toi thieu de mpi nguoi quyet dinh. Do la ly do tuyet doi de mpi nguoi lang nghe va cong nhan ban la lanh dao. Khi hp khong con tin vao kha nang cua ban, ngay lap tuc hp se ngung lang nghe ban. KHI ME LEN TIENG... Khi tham nhuan Nguyen tac E. F. Hutton, ban se hieu mpi ngudi ling nghe khong phai vi muon co M f ^ l ™8 n 8*e , .. . .« . >• khdng phai vi mudn cd thong tin, ma vi ton trpng nguoi ° r . thdng tin, md vi ton dang noi. ° , trong nguoi dang not. Gan day, toi nho lai nguyen tac nay khi dpc mpt bai viet ve Me Teresa. Hau het khi mpi ngudi nghi ve Me, hp thudng mudng tupng ra mpt ngudi phu nu gay com, nho be, cd'ng hien ban than cho viec phuc vu nhung ngudi ngheo nhat - 8 4 -
 84. 84. NGUYEN TAC E. F. HUTTON trong nhurng nguoi ngheo. Me la nhu vay. Nhung Me cung la mot nha lanh dao thuc thu. Lucinda Vardey, tac gia cuon sach Con duong nhd viet ve Me Teresa, da mieu ta nu tu nay nhu mot doanh nhan thuan khie't, manh me, nhan thiic duoc nhung van de can thiet va lam duoc nhieu viec; dau tranh manh liet de thiet lap duoc mpt to chiic, xay dung nen cac co quan noi tai cho to chiic do, dong thoi nhan rpng to chiic ra mpi noi tren the gioi. To chiic ma Me Teresa thanh lap va lanh dao dupe gpi la Hpi Truyen giao Bac ai. Trong khi hoat dpng ciia cac dong huong nghiep Thien Chiia giao dang trong thoi ky kho khan, to chiic ciia Me lai phat trien manh me, dat tren bdn nghin thanh vien khi Me con duong chiic (chua ke so lupng Ion tinh nguyen vien). Dudi su lanh dao ciia Me, cac nu tu da di phuc vu 6 25 quo'c gia, rai rac khap nam chau. Rieng 6 thanh pho Calcutta (An Dp), me da xay dung mpt trung tam tu thien cho tre em, mpt trung tam cho nhiing nguoi phong cui, mpt cho nhung nguoi sap qua doi va nhung nguoi cung cue va mpt cho nhung nguoi dang trai qua su dau don ciia can benh lao va nhiing nguoi tam than. To chiic nhu vay chi co the anh huong va phat trien khi co mpt nguoi lanh dao thuc thu. Peggy Nooman, nguyen la tac gia va la nguoi chuyen soan dien van cho tong thdng da viet ve mpt bai dien van ciia Me Teresa tai Nha Nguyen Bua sang Qudc gia nam 1994 nhu sau: Ngay horn do co mat quan chiic ciia Washington, them vai nghin tin do Co doc, tin do Thien chua giao chinh thong, va tin do Do - 8 5 -
 85. 85. 21 NGUYEN TAC VANG. Thai giao. Me Teresa noi ve Chua, tinh yeu, gia dinh. Me noi chiing ta phai yeu thuong va quan tam den nhau. Do la loi ran trpng nhat. Cang liic, bai dien van cang di vao truong hop cu the. Me noi ve nhung nguoi cha, nguoi me bat hanh trong nhiing ngoi nha xieu veo, dau kho vi bi lang quen. Me hoi: "Phai chang quy vi chi ra tay ciiu trp khi co ldi keu gpi tu gia dinh minh, chi hanh dpng khi cd lpi cho ban than?" Ghe trong hpi trudng bat dau ndng len, me tiep tuc: "Tdi cam thay sir tan pha hda binh nghiem trpng nhat ngay nay la te nan pha thai." Me da ndi that kien quyet va chi ra nguyen nhan. Vai giay yen lang troi qua, hpi trudng bung len tieng hoan hd vang dpi. Nhung khdng phai ai cung vd tay, tong thd'ng va phu nhan, vp chong phd tong thd'ng Gore ngoi lang yen nhu tuong d Madame Tussaud. Me Teresa van khdng dung 6 dd. Khi Me ket thiic bai phat bieu, hau nhu khdng cd mdt ai ma Me khdng ddng cham tdi. Thii hoi, neu nhung loi phat bieu do do bat ky nguoi nao tren the gioi nay dua ra, phan ling ciia moi nguoi se tro nen thu dich. Hp co the la 6, gieu cot, chiii boi, phan doi. Nhung nguoi phat ngon lai la Me Teresa. Rat co the, vao thoi diem do, Me la nguoi duoc kinh trpng nhat tren hanh tinh nay. Vi vay, tat ca tat ca deu lang nghe nhiing gi Me noi, tham chi dii co r.hieu nguoi trong so' hp khong dong tinh voi loi phat bieu ciia Me. That sir tat ca mpi lan Me Teresa phat bieu, mpi ngudi deu lang nghe. Tai sao vay? Me la mpt nha lanh dao that su, khi mpt nha lanh dao thuc thu phat bieu, moi ngudi se lang nghe. - 8 6 -
 86. 86. NGUYEN TAC E. F. HUTTON Chinh vi vay, toi muon hoi: Moi ngudi phan ung the nao khi trao doi ciing ban? Khi ban phat bieu, moi ngudi co lang nghe ban khdng? Y tdi la ho cd that su lang nghe khdng? Hay ho chi doi cd ngudi len tieng mao dau cho hp? Ban se hieu rd hon nang luc lanh dao ciia chinh minh, neu dung cam tu hdi va tra ldi nhung cau hdi tren. Dd la sue manh ciia Nguyen tac E. F. Hutton. - 8 7 -

×