SlideShare a Scribd company logo
Zouti pou fè yon kanpay
    pledwaye
Defini
mesaj ou
      Defini oryantasyon kanpay la:

      •Ki objektif prensipal nou genyen?
      •Sak fè nou aji sou tèm sa?
      •Ki rezilta oubyen chanjeman nou ta
      swete?

         * Èske nou genyen slogan?
Idantifye
aktè sible  Kiyès ki dwe tande mesaj ou pou
       pote yon vre chanjeman?
        • Moun nan gouvènman?
        • Moun nan kominote yo?
        • Kominote entènasyonal?

       Kiyès ansanm avèk nou nan
       lit la?
        • Ki patnè lokal ak entènasyonal
        nou genyen?
Fè mesaj
 la pase
      Ki strateji nou ka itilize pou fè
      mesaj nou jwenn aktè sa yo?
       • Pledwaye Legal
       • Fòmasyon / Sansibilizasyon
       • Manifestasyon / Sitin
       • Kominikasyon / Medya
Konferans Laprès
Zouti pou
fè mesaj
 la pase  •Prepare deklarasyon laprès pou nou
      eksplike:

         ✓ Oryantasyon kanpay la
         ✓ Rezon ki fè nou aji
         ✓Repons oubyen rezilta ou vle
Zouti pou  Konferans Laprès
fè mesaj
 la pase  Preparasyon pou konferans la:

      •Rele laprès pou mete yo okouran
      •Òganize byen moun pa’w!
         • Asire moun pa’w rive avan laprès
         • Òganize byen ki entèvansyon kap fèt
         • Kiyès kap li deklarasyon an /
          reponn kesyon laprès
         • Ki pwochèn pa nou genyen?
Zouti pou  Itilize Rezo Sosyal
fè mesaj
 la pase  •Pataje deklarasyon ak foto kanpay la
      •Mande patisipasyon zanmi yo
      •Fè yon paj kominote oubyen aktivite pou vilgarize
      mesaj la
      •*Bay moun yon fason konkrè pou yo ede w!
            • Sinyen yon petisyon
            • Fè mesaj la pase
            • Patisipe nan aktivite
            • Ekri yon lèt pou yon reprezantan
Zouti pou
fè mesaj  Pibliye sou yon Blog
 la pase
      Blog la se yon platfòm gratis ki ka fè
      mesaj nou jwenn yon gwo piblik pi rapid
        • Ekri sou lansman kanpay la
        • Mete moun okouran de mizajou oubyen
         progrè ki fèt
        • Pataje foto / videyo de aktivite nou
        • Mande sipò oubyen komantè de piblik la
Zouti pou  Fè Bilten
fè mesaj
 la pase
      •Kreye yon bilten ak enfòmasyon
      kanpay la oubyen enfòfamsyon sou
      yon aktivite nan kanpay

        ✓ Fè objektik kanpay la klè
        ✓ Pataje lè oubyen kote pou moun
         ale pou yo patisipe

        ✓ Pataje foto ak tèks sansibilizasyon
Zouti pou  Videyo ak Foto
fè mesaj
 la pase

More Related Content

More from WE-LEAD HAITI Heartland Alliance

Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstructionJour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction WE-LEAD HAITI Heartland Alliance
 

More from WE-LEAD HAITI Heartland Alliance (20)

Excel 2
Excel 2Excel 2
Excel 2
 
Ordinateur
OrdinateurOrdinateur
Ordinateur
 
Excel 2
Excel 2Excel 2
Excel 2
 
Excel 1
Excel 1Excel 1
Excel 1
 
Genrer le processus de financement de la reconstruction
Genrer le processus de financement de la reconstructionGenrer le processus de financement de la reconstruction
Genrer le processus de financement de la reconstruction
 
L'evolution du statut de la femme en haiti
L'evolution du statut de la femme en haitiL'evolution du statut de la femme en haiti
L'evolution du statut de la femme en haiti
 
Module 3 ex 1 analyse de projets
Module 3 ex 1  analyse de projetsModule 3 ex 1  analyse de projets
Module 3 ex 1 analyse de projets
 
Module 3 ex 2 typologie des projets
Module 3 ex 2  typologie des projetsModule 3 ex 2  typologie des projets
Module 3 ex 2 typologie des projets
 
Module 3 fiche 1 integration du genre
Module 3 fiche 1  integration du genreModule 3 fiche 1  integration du genre
Module 3 fiche 1 integration du genre
 
Module 3 fiche 2 typologie de projets
Module 3 fiche 2  typologie de projetsModule 3 fiche 2  typologie de projets
Module 3 fiche 2 typologie de projets
 
Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstructionJour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
Jour 2 atelier de témoignage participer a la reconstruction
 
Jour 2 questions aux decideurs de la reconstruction
Jour 2 questions aux decideurs de la reconstructionJour 2 questions aux decideurs de la reconstruction
Jour 2 questions aux decideurs de la reconstruction
 
Questions sur les projets
Questions sur les projetsQuestions sur les projets
Questions sur les projets
 
Petit audit genré des projets
Petit audit genré des projetsPetit audit genré des projets
Petit audit genré des projets
 
Exemple de Communique
Exemple de CommuniqueExemple de Communique
Exemple de Communique
 
Redaction d'un communiqué
Redaction d'un communiquéRedaction d'un communiqué
Redaction d'un communiqué
 
Ti kaye pledwaye
Ti kaye pledwayeTi kaye pledwaye
Ti kaye pledwaye
 
Module 3 ex 2 typologie des projets
Module 3 ex 2  typologie des projetsModule 3 ex 2  typologie des projets
Module 3 ex 2 typologie des projets
 
Module 3 ex 1 : Analyse de projets
Module 3 ex 1 : Analyse de projetsModule 3 ex 1 : Analyse de projets
Module 3 ex 1 : Analyse de projets
 
Module 3 ex 2 : Typologie des projets
Module 3 ex 2 : Typologie des projetsModule 3 ex 2 : Typologie des projets
Module 3 ex 2 : Typologie des projets
 

Zouti Kanpay

 • 1. Zouti pou fè yon kanpay pledwaye
 • 2. Defini mesaj ou Defini oryantasyon kanpay la: •Ki objektif prensipal nou genyen? •Sak fè nou aji sou tèm sa? •Ki rezilta oubyen chanjeman nou ta swete? * Èske nou genyen slogan?
 • 3. Idantifye aktè sible Kiyès ki dwe tande mesaj ou pou pote yon vre chanjeman? • Moun nan gouvènman? • Moun nan kominote yo? • Kominote entènasyonal? Kiyès ansanm avèk nou nan lit la? • Ki patnè lokal ak entènasyonal nou genyen?
 • 4. Fè mesaj la pase Ki strateji nou ka itilize pou fè mesaj nou jwenn aktè sa yo? • Pledwaye Legal • Fòmasyon / Sansibilizasyon • Manifestasyon / Sitin • Kominikasyon / Medya
 • 5. Konferans Laprès Zouti pou fè mesaj la pase •Prepare deklarasyon laprès pou nou eksplike: ✓ Oryantasyon kanpay la ✓ Rezon ki fè nou aji ✓Repons oubyen rezilta ou vle
 • 6. Zouti pou Konferans Laprès fè mesaj la pase Preparasyon pou konferans la: •Rele laprès pou mete yo okouran •Òganize byen moun pa’w! • Asire moun pa’w rive avan laprès • Òganize byen ki entèvansyon kap fèt • Kiyès kap li deklarasyon an / reponn kesyon laprès • Ki pwochèn pa nou genyen?
 • 7. Zouti pou Itilize Rezo Sosyal fè mesaj la pase •Pataje deklarasyon ak foto kanpay la •Mande patisipasyon zanmi yo •Fè yon paj kominote oubyen aktivite pou vilgarize mesaj la •*Bay moun yon fason konkrè pou yo ede w! • Sinyen yon petisyon • Fè mesaj la pase • Patisipe nan aktivite • Ekri yon lèt pou yon reprezantan
 • 8. Zouti pou fè mesaj Pibliye sou yon Blog la pase Blog la se yon platfòm gratis ki ka fè mesaj nou jwenn yon gwo piblik pi rapid • Ekri sou lansman kanpay la • Mete moun okouran de mizajou oubyen progrè ki fèt • Pataje foto / videyo de aktivite nou • Mande sipò oubyen komantè de piblik la
 • 9. Zouti pou Fè Bilten fè mesaj la pase •Kreye yon bilten ak enfòmasyon kanpay la oubyen enfòfamsyon sou yon aktivite nan kanpay ✓ Fè objektik kanpay la klè ✓ Pataje lè oubyen kote pou moun ale pou yo patisipe ✓ Pataje foto ak tèks sansibilizasyon
 • 10. Zouti pou Videyo ak Foto fè mesaj la pase