SlideShare a Scribd company logo
2
Wstęp
Musical jest formą teatralną pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych, łączącą muzykę,
piosenki, dialogi mówione i taniec. Tradycyjnie musical jest wykonywany
w języku ojczystym jego odbiorców, a utwory obcojęzyczne są tłumaczone na język właściwy
dla kraju wystawienia spektaklu. Początki musicalu datuje się na koniec XIX wieku, jednak
w Polsce ten gatunek pojawił się dopiero w drugiej połowie XX wieku. Pierwszy polski
musical był adaptacją sztuki teatralnej Victorien Sardou „Madame Sans Gene” i został
wystawiony w 1958 roku przez Andrzeja Łapickiego w Teatrze Syrena w Warszawie. Musical
był wówczas nową formą sztuki, nie pasującą do modelu kultury promowanego
i akceptowanego przez władze, stąd też „Madame Sans Gene” w artykułach prasowych
często była klasyfikowana jako operetka. Pierwszym oryginalnie polskim musicalem jest
„Miss Polonia” z muzyką Marka Sarta i tekstami Jerzego Jurandota. Niestety pomimo
świetnej obsady spektakl nie odniósł sukcesu.
Prawdziwe sukcesy musical zaczął odnosić w Polsce dopiero w latach 70-tych XX
wieku. Katarzyna Gaertner i Ernest Bryll napisali wspólnie śpiewogrę (stworzona przez nich
polska nazwa musicalu) „Na szkle malowane”, która była wielokrotnie wystawiana i cieszyła
się dużym zainteresowaniem publiczności. Do lat 80-tych napisano i wystawiono ponad 20
musicali, w tym bijącą rekordy popularności „Szaloną lokomotywę” Marka Grechuty i Jana
Kantego-Pawluśkiewicza.
Od początku lat 90. ogromne sukcesy odnosił musical „Metro” Janusza Józefowicza i
Janusza Stokłosy, który niejako ukształtował współczesną polską scenę musicalową nadając
jej brodwayowskie standardy. Ten duet stworzył również inne, cieszące się dużym
zainteresowaniem publiczności i krytyków, spektakle, takie jak „Piotruś Pan”, „Romeo i Julia”
czy „Polita”.
Dzięki profesjonalizmowi twórców i dobremu przygotowaniu teatrów musical nie jest
już traktowany jako niska rozrywka, ale jest stawiany na równi z innymi formami sztuki
teatralnej. Bywa wykorzystywany do uświetniania uroczystości rangi państwowej.
Przykładem może być musical „Jesus Christ Superstar” w reżyserii Sebastiana Gonciarza, pod
kierownictwem muzycznym Piotra Deptucha, który został wystawiony podczas obchodów
1050 rocznicy chrztu Polski w Poznaniu. Wcześniej, z okazji obchodów 30-lecia
wprowadzenia stanu wojennego wystawiono powtórnie „Kolędę-Nockę”, która miała
premierę w 1980 roku i była odpowiedzią na ówczesną sytuację polityczną.
3
Metodologia
„Musical Polski. Zestawienie tematyczne” jest pracą naukową napisaną pod
kierunkiem Patrycji Hrabiec – Hojdy w ramach studiów podyplomowych Infobrokering i
Wywiad Rynkowy na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2015/2016.
Prezentowane poniżej zestawienie obejmuje musicale, które powstały w Polsce od
1958 roku do chwili obecnej. Przyjęto kryterium według którego za polski musical uznano
taki, którego muzyka została skomponowana przez polskiego kompozytora i tekst napisany
przez polskiego autora lub zaadaptowany na język polski. W zestawieniu ujęto również
utwory nazywane śpiewogrami lub operetkami, które mieściły się w definicji musicalu.
Pierwsze wykonanie każdego z utworów zostało szerzej omówione, a ewentualne kolejne
wykonania są jedynie wzmiankowane wraz z odnoszącymi się do nich recenzjami. Musicale,
których premiery odbyly się do 1989 roku zostały opracowane przez Paulinę Reuter -
Szczypczyk, a musicale premierowo wystawione od 1990 roku do chwili obecnej zostały
opracowane przez Ewę Zakorczmenną.
Wyszukiwanie materiałów zostało przeprowadzone głównie w źródłach dostępnych
on-line, takich jak Encyklopedia Teatru Polskiego i portalu e-Teatr.pl prowadzonych przez
Polski Instytut Teatralny oraz na stronach internetowych teatrów, twórców musicali,
cyfrowych archiwach Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Narodowego Archiwum
Cyfrowego i innych źródłach. Zostały również przeszukane roczniki Zawartości Czasopism
Polskich za lata 1958-1996 pod kątem recenzji spektakli. Przygotowano również bibliografię
ogolną o musicalu polskim oraz opisy poszczególnych utworów, które zostały poprzedzone
chronologicznym zestawieniem w formie tabeli. Pełna lista źródeł wykorzystanych
w wyszukiwaniu informacji znajduje się na końcu opracowania.
W założeniu każdy musical powinien być opisany według poniższego schematu, choć
z powodu braku materiałów źródłowych tylko w niektórych przypadkach udało się uzyskać
komplet informacji. Schemat opisu jest następujący:
 tytuł musicalu,
 miejsce pierwszego wystawienia,
 reżyser pierwszego wystawienia,
 autor scenariusza i libretto,
 autor muzyki,
 czy utwór jest adaptacją innego utworu, jeśli tak to jakiego,
 aktorzy występujący w pierwszym wystawieniu,
 zdjęcia spektaklu,
 filmy dokumentujące spektakl lub przygotowania, reportaże,
 nagrania dźwiękowe dostępne on-line lub na płytach / kasetach,
 słowa i muzyka, czyli zapis nutowy i libretto,
 recenzje pierwszego wystawienia,
4
 kolejne wystawienia wraz z ewentualnymi recenzjami.
Łącznie zostało opisanych 49 musicali. Wszystkie opisy zawierają podstawowe
informacje jak tytuł, datę premiery, miejsce premiery, autorów musyki, libretta i reżysera.
Nie do wszystkich utworów znaleziono dodatkowe informacje i materiały, jak nagrania
dźwiękowe, zdjęcia, nuty i zapis libretta czy inne.
5
Bibliografia ogólna dotycząca musicalu polskiego
Baduszkowa, Danuta (1973). Nowoczesny teatr muzyczny. Teatr nr 7, s. 17-19
Bojkowska, Izabella (1981). Agonia Polskiego musicalu. Jazz nr 1, s. 14
Bończa-Szabłowski, Jan (2015). Uwierz w musical. Rzeczpospolita z 16.11.2015. [dok. elektr.]
https://www.rp.pl/article/20151116/kultura/311169862&template=printart [odczyt:
19.05.2016.]
Dzieduszycki, Wojciech (1975). Robert Satanowski czyli perspektywy Krakowskiego Teatru
Muzycznego. Życie literackie nr 50, s. 7
Filler, Witold (1974). Teatr Baduszkowej: operetka, musical czy jeszcze coś trzeciego? MKL nr
12, s. 28-29
Fołtyn, Maria (1975). Czy można mówić o kryzysie? Wokół teatru muzycznego, rozmowę
przeprowadził Wacław Panek. Teatr nr 22, s. 3-4
Grabowska, Teresa (1973). Scena polskiego repertuaru (Teatr Muzyczny w Gdyni). Trybuna
Ludu nr 55, s. 6
Grabowska, Teresa (1974). Musicale na Targówku. [Warszawski Muzyczno-Estradowy Teatr
na Targówku]. Trybuna Ludu nr 260, s. 8
Grodzicki, August (1972). Musicale – Jeszcze o musicalach. Życie Warszawy nr 53, s. 5
Grodzicki, August (1972). Musicale – Na scenie i na widowni. Życie Warszawy nr 77, s. 3
Jankowski, Bogdan M. (1971). Teatr Baduszkowej. Teatr nr 3, s. 8-9
Karpiński, Maciej (1973). Musical narodowy? Magazyn Pomorski nr 12, s. 9
Kierski, Tadeusz (1973). Kompozytor w teatrze muzycznym, rozmowę przeprowadził Wacław
Panek. Teatr nr 16, s. 16
Kijonka, Tadeusz (1973). Od operetki do musicalu (Gliwice). Poglądy nr 7, s. 4-6
Kitowski, Sławomir (2008). Musicale, operetki, wodewile…. Gdynia: Alter Ego – Sławomir
Kitowski
Korcz, Włodzimierz; Czesław, Majewski (1974). Musicale, musicale, Teatr na Targówku. Życie
Warszawy nr 235, s. 7
Kydryński, Lucjan (1977). Przewodnik operetkowy: wodewil, operetka, musical. Kraków:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Marianowicz, Antoni (1970). Musical w Polsce. Rozmowę przeprowadził Aleksander
Rowiński. Jazz nr 2, s. 13
6
Marianowicz, Antoni (1972). Co z tym musicalem? (wywiad). Literatura nr 19, s. 9
Marianowicz, Antoni (1972). Co nowego w musicalu? Teatr nr 7, s.25
Marianowicz, Antoni (1972). Musical wczoraj i dziś. Literatura nr 28, s. 20-21
Marianowicz, Antoni (1973). Czy musical jest na zakręcie? [Wrażenia z USA], Rozmowę
przeprowadził Aleksander J. Rowiński. Jazz nr 3, s. 16
Marianowicz, Antoni; Jacek, Sylwin(11979). Przetańczyć całą noc… Z dziejów musicalu.
Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Meleszyńska, Joanna; Joanna, Roszak; Rafał, Koschany (red.) (2013). Musical. Poszerzanie
pola gatunku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza [dok. elektr.]
https://150.254.65.83/bitstream/10593/12324/1/Musical_Repozytorium.pdf [odczyt:
19.05.2016.]
Mikołajczyk, Jacek (2014). Musical in Poland under Communism. Theatre Symposium, vol.
22: Broadway and Beyond: Commercial Theatre Considered. s. 77 – 85
Mikołajczyk, Jacek (2010). Musical nad Wisła: historia musicalu w Polsce w latach 1957 -
1989. Gliwice: Gliwicki Teatr Muzyczny
Panek, Wacław (1973) Operetka? Teatr Muzyczny? Teatr nr 12, s. 16-18
Panek, Wacław (1975). Pytania teatru muzycznego. Kultura nr 19, s. 12
Rowiński, Aleksander (1977). Co z polskim musicalem? Jazz nr 11, s. 18
Sart, Marek oprac. (1976). Świat musicalu, wybór piosenek z polskich musicali. Warszawa:
Wydawnictwo Muzyczne Agenci Autorskiej
Sart, Marek (1995), Musical w Warszawie, Wiadomości Kulturalne, nr 45, s. 6
Sarzyński, Piotr (2011). Nędzarze i nędznicy. Polityka z 14.01.2011. [dok. elektr.]
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1511566,1,zale-w-sprawie-
musicali.read?backTo=http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1511662,1,wodewil
e-rock-opery-spiewogry.read [odczyt:19.05.2016.]
Sarzyński, Piotr (2010). Wodewile, rockopery, śpiewogry. Polityka z 20.12.2010 [dok. elektr.]
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1511662,1,wodewile-rock-opery-
spiewogry.read [odczyt:19.05.2016.]
Sutkowski, Stefan (1991). Recepta na teatr muzyczny. [Warszawska Opera Kameralna].
Polityka nr 32, s. 8
Szwarcman D., (1992), Teatr muzyczny dziś, Ruch Muzyczny, nr 9, s. 1, 8
7
Terpiłowski, Lech (1973). Danuty Baduszkowej teatr muzykalny. Kultura nr 34, s. 10
Terpiłowski, Lech (1976). Z czym do musicalu (sytuacja teatrów muzycznych). Jazz nr 6, s. 13,
17
8
Polski musical chronologicznie - tabela
l. p. tytuł rok
wystawienia
muzyka słowa
1 Madame Sans Gene 1958 S. Kisielewski A. Marianowicz,
J. Minkiewicz
2 Miss Polonia 1961 M. Sart J. Jurandot
3 Białowłosa 1962 H. Czyż D. Baduszkowa
4 Dama od Maxima 1967 R. Sielicki A. Marianowicz
5 Madagaskar 1968 R. Damrosz D. Baduszkowa
6 Kaper królewski 1969 J. Tomaszewski S. Dejczer
7 Gwałtu co się dzieje! 1969 S. Krajewski K. Dzikowski,
A. Fredro
8 Boso ale w ostrogach 1969 J. Tomaszewski R. Pietruski,
K. Wodnicka
9 Na szkle malowane 1970 K. Gaertner E. Bryll
10 Diabeł nie śpi 1970 R. Sielicki R. Groński,
A. Marianowicz
11 Karuzela 1971 T. Kierski A. Jarecki,
A. Osiecka
12 Kariera Nikodema Dyzmy 1971 A. Hundziak S. Powołocki,
J. Słowikowski
13 Pan Zagłoba 1972 A. Bloch W. Maciejewska
14 Nie kłam kochanie 1972 T. Kierski A. Jarecki
15 Naga 1973 G. Walczak Niebiesko-Czarni
16 Cień 1973 M. Małecki W. Młynarski
17 Czarująca szewcowa 1973 J. Milian M. Straszewska
18 Pancerni i pies 1973 W. Konowalski M. i J.
Przymanowscy
19 Machina wierności 1973 W. Korcz J. Panasewicz
20 Sen nocy letniej 1973 M. Ałaszewski K. Pankiewicz
21 Prawo pierwszej nocy 1974 L. Bogdanowicz J. Jurandot
22 Rumcajs 1974 K. Gaertner E. Bryll
9
23 Przygody Pana Kleksa 1974 P. Marczewski I. Sikirycki
24 Sprzedany talent 1975 J. Podobiński K. Śląska
25 Machiavelli 1975 J. Wasowski R. Groński,
A. Marianowicz
26 Oh laleczko 1976 B. Klimczuk J. Kondracki
27 Baśń o grających jabłkach 1976 A. Brzozowski J. Panasewicz
28 Achilles i miłość 1977 M. Sart J. Kofta,
M. Sprusiński
29 Szalona lokomotywa 1977 M. Grechuta,
J. K.
Pawluśkiewicz
S. I. Witkiewicz,
M. Grechuta
30 Błękitny zamek 1978 R. Czubaty K. Śląska,
B. Wachowicz
31 Kolęda-nocka 1980 W. Trzciński E. Bryll
32 Wesołego powszedniego
dnia
1981 J. Derfel W. Młynarski
33 Toto 1983 M. Sart E. Bryll,
M. Goraj
34 Czarodziejski pierścień 1985 L. Kaszycki W. Panek,
L. Terpiłowski
35 Bunt komputerow 1987 K. Dębski J. Cygan
36 Kwiat paproci 1989 L. Kaszycki W. Panek
37 Pan Twardowski 1990 J. Grzywacz W. Jasiński
38 Kiepura Story 1990 W. Panek
39 Pierścień i róża, czyli historia
Lulejki i Bulby
1990 E. Kornecka Z. Wojtan
40 Metro 1991 J. Stokłosa A. Miklaszewska, M.
Miklaszewska
41 Księga dżungli 1998 R. Kołakowski R. Kołakowski
42 Piotruś Pan 2003 J. Stokłosa J. Przybora
43 Kaj i Gerda. Baśń o Królowej
Śniegu
2000 P. Dziubek A. Miklaszewska
44 Romeo i Julia 2004 J. Stokłosa J. Wermer
10
45 Złota kaczka 2005 P. Rubik A. Ozga
M. Bartkowicz
46 Mała księżniczka 2006 A. Konarski A. Miklaszewska
47 Ferdydurke, czyli czas
nieuniknionego mordu
2008 P. Dziubek R. Dziwisz
48 Polita 2011 J. Stokłosa A. Miklaszewska
49 Mistrz I Małgorzata 2013 P. Dziubek R. Dziwisz
11
Polski musical chronologicznie – opisy tytułów
12
Madame Sans-Gene
Data premiery: 15 listopada 1958
Miejsce wystawienia: Teatr Syrena w Warszawie
Reżyser: Andrzej Łapicki
Tłumaczenie, adaptacja i scenariusz: Antoni Marianowicz, Janusz Minkiewicz
Autor muzyki: Stefan Kisielewski
Adaptacja: na podstawie sztuki teatralnej „Madame Sans-Gene” Victorien Sardou w oparciu
o przekład Kazimierza Erenberga
Aktorzy: Hanna Bielicka, Jerzy Duszyński, Kazimierz Brusikiewicz, Wiesław, Machowski,
Kazimierz Rudzki, Emilia Radziejowska i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/24635,szczegoly.html [odczyt: 17.05.2016.]
Zdjęcia:
Hartwig, Edward (1958). Warszawa. Teatr Syrena – sztuka „Madame Sans Gene”. [dok.
elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/232330/ [odczyt: 17.05.2016.]
Hartwig, Edward (1958). Warszawa. Teatr Syrena – sztuka „Madame Sans Gene”. [dok.
elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/232332/ [odczyt: 17.05.2016.]
Hartwig, Edward (1958). Warszawa. Teatr Syrena – sztuka „Madame Sans Gene”. [dok.
elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/232333/ [odczyt: 17.05.2016.]
Hartwig, Edward (1958). Warszawa. Teatr Syrena – sztuka „Madame Sans Gene”. [dok.
elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/232334/ [odczyt: 17.05.2016.]
Hartwig, Edward (1958). Warszawa. Teatr Syrena – sztuka „Madame Sans Gene”. [dok.
elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/231239/b55d5808f51df1755c6a0f54e63304ad/
[odczyt: 17.05.2016.]
Recenzje:
JASZCZ (1958). Dziesięć kusych i powłóczystych szat syreny. Trybuna Ludu nr 322, s. 6
Karczewska-Markiewicz, Zofia (1958). Sardou z „syrenią” przyprawą. Życie Warszawy nr 276,
s. 6
13
Bohuszewicz, Jan (1958). Madame Sans Gene nie pierze źle. Za i Przeciw nr 48, s. 13
Fruhling, Jacek (1958). Brawo, Madame Sans Gene! Tygodnik Demokratyczny nr 47, s. 8
Kolejne wystawienia:
31 stycznia 1959 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi (scena 7.15)
3 czerwca 1959 w Teatrze Dramatycznym w Szczecinie
11 czerwca 1960 w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze
8 września 1982 w Teatrze Syrena w Warszawie
Recenzje:
Boska, Anna (1983). Publiczność chce się smiać albo Madame Sans-Gene. Kobieta i
Życie nr 14 z 6.04.1983.
Jakubowska, Jadwiga (1982). Bez miniderii. Żołnierz Wolności nr 281 z 27.11.1982.
Elephant (1982). Koniunktura. Przegląd Tygodniowy nr 34 z 21.11.1982.
Krzemień, Teresa (1982). Co ma nam osłodzić kryzys. Tu i Teraz nr 25 z 17.11.1982.
JAN OST (1982). "Madame Sans-Gene" w Teatrze "Syrena”. Barwy nr 9 z 01.11.1982.
Sart, Marek (1982). Pani bez żenady. Rzeczpospolita nr 248 z 30.10.1982.
JASZCZ (1982). Musicale, Musicale! Perspektywy nr 37 z 29.10.1982.
Gołębiowska, Rita (1982). Praczka górą. Tygodnik Kulturalny nr 30 z 17.10.1982.
Krzywobłocka, Bożena (1982). Dygnitarzowa. Rzeczywistość nr 19 z 26.09.1982.
Wiśniewska, Marzena (1982).Kleopatra nad balią. Sztandar Młodych nr 158 z
24.09.1982.
Krupe, Bożena (1982). K. Brusikiewicz: Po Napoleonie jadę z żoną do Grudziądza.
Nowości nr 162 z 23.09.1982.
Gucewicz, Krystyna (1982). Sans gene! Express Wieczorny nr 171 z 23.09.1982.
MK (1982). Słynna praczka w "Syrenie". Express Wieczorny nr 163 z 13.09.1982.
Gk (1982). "Madame Sans-Gene" w "Syrenie". Dziennik Ludowy nr 215 z 10.09.1982.
Pa (1982). Madame Sans-Gene w "Syrenie”. Życie Warszawy nr 202 z 09.09.1982.
18 września 1982 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie
14
13 października 1982 w Teatrze Powszechnym w Radomiu
Recenzje:
S.M. (1982). Przemiany nr 9, s. 38-39
27 lutego 1983 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi (Scena 7.15)
Recenzje:
Sas, Renata (1983). Madame prosto z pralni. Dziennik Łódzki nr 49 z 10.03.1983.
(…) (1983). "Madame Sans-Gene" w Teatrze "7.15". Głos Robotniczy nr 46 z
25.02.1983.
17 kwietnia 1983 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy
16 września 1988 w Teatrze Nowym im. Gustawa Morcinka w Zabrzu
1 Afisz spektaklu Madame Sans Gene, Teatr Syrena. Źródło: e-teatr.pl.
15
Miss Polonia
Data premiery: prapremiera 18 lutego1961, premiera 17 kwietnia 1964
Miejsce wystawienia: Operetka Warszawska w Warszawie
Reżyser: Tadeusz Bursztynowicz
Scenariusz: Jerzy Jurandot
Autor muzyki: Marek Sart
Autor tekstów: Jerzy Jurandot
Aktorzy: Elżbieta Ryl-Górska, Mieczysław Wojnicki
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/27915,szczegoly.html [odczyt:17.05.2016.]
Miss Polonia - Marek Sart: operetka w 3 aktach (17 obrazach) (1964) Warszawa: Operetka
Warszawska
Słowa i muzyka:
Sart, Marek; Jerzy, Jurandot (1960). Piosenki z operetki ”Miss Polonia”(Szkoda, że
niepogoda). Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Synkopa
Sart, Marek; Jerzy, Jurandot (1960). Piosenki z operetki ”Miss Polonia”(Wiosną mi bądź).
Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Synkopa
Recenzje:
Kański, Józef (1964). Trybuna Ludu nr 108, s. 8
16
Białowłosa
Data premiery: 24 listopada 1962
Miejsce wystawienia: Teatr Wielki Warszawa
Reżyser: Wowo Bielicki
Autor muzyki: Henryk Czyż
Autor tekstów: Danuta Baduszkowa, Henryk Czyż
Aktorzy: Edmund Fetting, Bogna Sokorska, Jerzy Kulesza, Agnieszka Kossakowska, Zofia
Rudnicka, Jadwiga Dzikówna, Eugeniusz Banaszczyk i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu encyklopediateatru.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.]
http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/89944/bialowlosa-h-czyza [odczyt:17.05.2016.]
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/16238,szczegoly.html [odczyt:17.05.2016.]
Filmy:
Polska Kronika Filmowa 63/01A, fragment o musicalu „Białowłosa” [dok. elektr.]
http://www.kronikarp.pl/szukaj,35716,tag-691095,strona-1 [odczyt: 17.05.2016.]
Słowa i muzyka:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, możliwość wypożyczenia nut i libretta, dostęp
poprzez stronę internetową http://pwm.com.pl/pl/wypozyczenia/utwory-wg-
kategorii/publikacja/bialowlosa,czyz-henryk,18314,wypozyczenia.htm [odczyt: 17.05.2016.]
Recenzje:
Kański, Józef (1962). Trzeci nurt w operze. Trybuna Ludu nr 330, s. 6
Sierpiński, Zdzisław (1962). Recenzja. Życie Warszawy nr 282, s. 9
Erhardt, Ludwik (1962). Białowłosa. Przegląd Kulturalny nr 50, s. 8
Waldorff, Jerzy (1962). Białowłosa. Świat nr 49, s. 11
Kolejne wystawienia:
2 października 1971 w Teatrze Wielkim w Łodzi
Recenzje:
17
Grabowska, Teresa (1971). Trybuna Ludu nr 293, s. 6
Kański, Józef (1972). Ruch Muzyczny nr 2, s. 7-8
2 Scena z spektaklu Białowłosa w Teatrze Wielkim w Warszawie. Źródło: e-teatr.pl.
18
Dama od Maxima
Data premiery: 25 czerwca 1967
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Aleksander Długosz
Autor muzyki: Ryszard Sielicki
Autor tekstów: Antoni Marianowicz
Adaptacja: na podstawie sztuki Georges Feydeau pod tym samym tytułem
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Georges Feydeau - Dama od Maxima: musical w 3 aktach. (1967) Gdynia: Teatr Muzyczny
Kolejne wystawienia:
3 września 1968 w Teatrze Muzycznym w Szczecinie
Recenzje:
Informacje dodatkowe o spektaklu i obsadzie na stronie Opery Szczecińskiej:
http://www.opera.szczecin.pl/component/repertuar/spektakl/160-dama-od-maxima
[odczyt: 17.05.2016]
18 października 1969 w Miejskim Teatrze Muzycznym – Opera i Operetka w Krakowie
17 października 1970 w Teatrze Muzycznym w Łodzi
12 listopada 1970 w Operetce Poznańskiej w Poznaniu
27 stycznia 1973 w Operetce Dolnośląskiej we Wrocławiu
Recenzje:
Giewicz, Janusz (1973) Teatr nr 12, s. 13
19
Madagaskar
Data premiery: 14 grudnia 1968
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Danuta Baduszkowa
Scenariusz i libretto: Danuta Baduszkowa i Jacek Korczakowski
Autor muzyki: Ryszard Damrosz
Aktorzy: Zenon Bester, Longina Kozikowska, Wanda Dembek, Urszula Polanowska, Józef
Korzeniowski, Bolesław Andrzejczyk i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/35291,szczegoly.html [odczyt: 19.05.2016.]
Nagrania dźwiękowe:
Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Kak was lubit. [dok. elektr.]
http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-kak-was-lubit [odczyt: 20.05.2016.]
Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Południe północ wschód. [dok. elektr.]
http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-poludnie-polnoc-wschod [odczyt:
20.05.2016.]
Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Taniec dziewcząt. [dok. elektr.]
http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-taniec-dziewczat [odczyt:
20.05.2016.]
Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Kim jesteś. [dok. elektr.]
http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-kim-jestes [odczyt: 20.05.2016.]
Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Jak was kochać. [dok. elektr.]
http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-jak-was-kochac [odczyt: 20.05.2016.]
Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Kołysanka. [dok. elektr.]
http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-kolysanka [odczyt: 20.05.2016.]
Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Południe północ wschód 1. [dok. elektr.]
http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-poludnie-polnoc-wschod-1 [odczyt:
20.05.2016.]
Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Kołysanka 1. [dok. elektr.]
http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-kolysanka-1 [odczyt: 20.05.2016.]
20
Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Nadzieję mi daj. [dok. elektr.]
http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-nadzieje-mi-daj [odczyt: 20.05.2016.]
Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Kim jesteś 1. [dok. elektr.]
http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-kim-jestes-1 [odczyt: 20.05.2016.]
Recenzje:
Jankowski, Bogdan M. (1969). Teatr nr 3, s.15
21
Kaper królewski
Data premiery: 9 maja 1969
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Jan Wodzyński
Scenariusz i libretto: Stanisław Dejczer, Jacek Kasprowy
Autor muzyki: Jan Tomaszewski
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.]
http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/29664/kaper-krolewski [odczyt:
20.05.2016]
Kolejne wystawienia:
6 stycznia 1972 w Operetce Łódzkiej w Łodzi
Recenzje:
Terpiłowski, Lech (1972). Teatr nr 6, s. 16
22 maja 1976 w Operetce Śląskiej w Gliwicach
22
Gwałtu, co się dzieje!
Data premiery: 3 lipca 1969
Miejsce wystawienia: Teatr Polski w Poznaniu
Reżyseria i adaptacja: Lech Komarnicki
Autor muzyki: Seweryn Krajewski
Autor tekstów piosenek: Krzysztof Dzikowski
Adaptacja: na podstawie komedii A. Fredry pod tym samym tytułem
Aktorzy: Sława Kwaśniewska, Tadeusz Wojtych, Janina Marisówna, Zdzisław Zachariusz,
Anna Wróblówna, Irena Osuchowska i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Gwałtu, co się dzieje!Teatr Polski w Poznaniu. Program spektaklu. [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52166/gwaltu_co_sie_dzieje_teatr_klasyczny_warszawa_197
0.pdf [odczyt: 30.05.2016.]
Kolejne wystawienia:
1 lutego 1970 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie
Recenzje:
Gwałtu, co się dzieje! Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Program spektaklu.
[dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52167/gwaltu_co_sie_dzieje_teatr_osterwy_gorzow_
1970.pdf [odczyt: 30.05.2016.]
20 czerwca 1970 w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
17 października 1970 w Teatrze Klasycznym w Warszawie
Recenzje:
Gwałtu, co się dzieje! Teatr Klasyczny w Warszawie. Program spektaklu. [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52166/gwaltu_co_sie_dzieje_teatr_klasyczny_warsza
wa_1970.pdf [odczyt: 30.05.2016.]
27 lutego 1971 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi
23
Recenzje:
Gwałtu, co się dzieje! Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi. Program spektaklu. [dok.
elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52341/gwaltu_co_sie_dzieje_teatr_jaracza_lodz_197
1.pdf [odczyt: 30.05.2016.]
13 stycznia 1972 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Recenzje:
Gwałtu, co się dzieje! Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Program spektaklu. [dok.
elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52569/gwaltu_co_sie_dzieje_teatr_osterwy_lublin_1
972.pdf [odczyt: 30.05.2016.]
24
Boso, ale w ostrogach
Data premiery: 4 października 1969
Miejsce wystawienia: Teatr Powszechny w Łodzi
Reżyseria i inscenizacja: Roman Sykała
Autor muzyki: Jan Tomaszewski
Autor tekstów: Ryszard Pietruski, Krystyna Wodnicka
Adaptacja: na podstawie książki Stanisława Grzesiuka
Aktorzy: Michał Szewczyk, Włodzimierz Skoczylas, Alicja Sobieraj-Staszewska, Teresa Kałuda,
Jadwiga Andrzejewska, Halina Pawłowicz, Zbigniew Niewczas i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/30845,szczegoly.html [odczyt: 20.05. 2016.]
Boso, ale w ostrogach. Teatr Powszechny w Łodzi. Program spektaklu. [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/51530/boso_ale_w_ostrogach_teatr_powszechny_lodz_1969
.pdf [odczyt: 20.05.2016.]
Recenzje:
Kellner, Irena (1969). Teatr nr 23, s.17-18
Kolejne wystawienia:
16 stycznia 1971 w Tatrze Komedia w Warszawie
Recenzje:
F.Z.K. (1971). Boso, ale w osrogach" w Teatrze Komedia. Szpilki nr 14 z 4 kwietnia
1971
Ost., Jan (1971). Boso, ale w ostrogach. Barwy nr 4 z 1 kwietnia 1971
Woy (1971). Załoga huty "Warszawa" oklaskiwała warszawski musical w Teatrze
"Komedia. Express Wieczorny nr 40 z 17 lutego 1971
Średnicki, Stanisław (1971) Honorny" Czerniaków. Express Wieczorny nr 36 z 12
lutego 1971
25
Markiewicz, Andrzej (1971). Boso czupurnie wesoło. Trybuna Mazowiecka nr 31 z 06
lutego 1971
Szydłowski, Roman (1971). Wisła Side Story, czyli czerniakowski musical. Trybuna
Ludu nr 27 z 27 stycznia 1971
Karpiński, Maciej (1971). Czerniaków story. Sztandar Młodych nr 21 z 26 stycznia
1971
Grodzicki, August (1971). Czerniakowskie zuchy. Życie Warszawy nr 20 z 24 stycznia
1971
Polanica, Stefan (1971). Boso, ale w ostrogach. Słowo Powszechne nr 19 z 23 stycznia
1971
30 czerwca 1972 w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu
Recenzje:
Sienkiewicz, Marian (1972). Poglądy nr 20, s. 10
18 lipca 1974 w Operetce w Lublinie
Recenzje:
Komorowska, Małgorzata (1977). Teatr nr 14, s. 9-11
16 listopada 1984 w Operetce Warszawskiej w Warszawie
2 marca 1986 w Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida w Jeleniej Górze
28 marca 1987 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
26
Na szkle malowane
Janosik, czyli na szkle malowane / Na szkle malowane, czyli Janosik
/ Opowieść o Janosiku / Janosik (nazwy zamienne)
Data premiery: 6 marca 1970
Miejsce wystawienia: Operetka Dolnośląska we Wrocławiu
Reżyser: Jan Skotnicki
Autor muzyki: Katarzyna Gärtner
Autor tekstów: Ernest Bryll
Aktorzy: Leon Langer, Jan Nowicki, Władysław Dewoyno, Wiesław Heino, Irena Gałuszko,
Felicja Jagodzińska i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/14349,szczegoly.html [odczyt: 21.05.2016]
Sobierski, Piotr (2008) Rozmowa z Ernestem Bryllem. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto nr 114 z
16 maja 2008
Zdjęcia:
Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171948/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171953/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171957/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
27
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171949/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171950/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171951/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171955/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171952/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171956/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171958/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Filmy:
„Na szkle malowane – Co zbójnik wytrzyma” (zapis video fragmentu spektaklu z 1993 roku w
Teatrze powszechnym w Warszawie) [dok. elektr.]
https://www.youtube.com/watch?v=egulQQPlB3g [odczyt: 21.05.2016.]
28
„Na szkle malowane – Wisieli ojcowie nasi” (zapis video fragmentu spektaklu z 1993 roku w
Teatrze powszechnym w Warszawie) [dok. elektr.]
https://www.youtube.com/watch?v=BDO1TP6gtN0 [odczyt: 21.05.2016.]
„Na szkle malowane – O tym jak umierał” (zapis video fragmentu spektaklu z 1993 roku w
Teatrze powszechnym w Warszawie) [dok. elektr.]
https://www.youtube.com/watch?v=NfDWqr_2PNY [odczyt: 21.05.2016.]
Nagrania dźwiękowe:
Gaertner, Katarzyna. Na szkle malowane. (1971) [dok. dźwiękowy, LP] Polskie Nagrania Muza
Gaertner, Katarzyna. Na szkle malowane. (1999) [dok. dźwiękowy, CD] Spectrum
"Rozmawiajmy o kulturze" - rozmowa z Augustem Kowalczykiem - kierownikiem
artystycznym i reżyserem Teatru Polskiego w Warszawie, w związku z 500-tnym
przedstawieniem "Na szkle malowane" Ernesta Brylla i Katarzyny Gertner w jego reżyserii.
Rozmowa na temat tego przedstawienia.[dok. elektr.]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/69889/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt:
21.05.2016.]
Słowa i muzyka:
Gaertner, Katarzyna; Ernest, Bryll. (1973) Na szkle malowane: na głos z fortepianem. Kraków:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Gaertner, Katarzyna; Ernest, Bryll. (1972) Na szkle malowane. Warszawa: Centralny Ośrodek
Metodyki Upowszechniania Kultury
Sart, Marek oprac. (1976). Świat musicalu, wybór piosenek z polskich musicali. Warszawa:
Wydawnictwo Muzyczne Agenci Autorskiej
Recenzje:
Malinowski, Krzysztof(1970). Kierunki nr 26, s.8
Kellner, Irena (1970). Teatr nr 13, s. 16-19
Kellner, Irena (1971). Śladami „Janosika”, czyli próba pisania poważnie o niepoważnych
sprawach. Teatr nr 5, s. 9-11
Kolejne wystawienia:
12 lipca 1970 w Teatrze Nowym w Łodzi
28 października 1970 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
27 listopada 1970 w Teatrze Polskim w Warszawie
29
27 marca 1971 w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku
18 lutego 1973 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy
10 marca 1973 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
9 lipca 1974 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
14 września 1974 w Teatrze Nowym w Zabrzu
9 listopada 1974 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie i Elblągu
11 października 1975 w Teatrze Dramatycznym w Szczecinie
25 stycznia 1976 w Scena Polska w Czeskim Cieszynie
21 maja 1977 w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
21 grudnia 1977 w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
12 stycznia 1980 w Operetce Śląskiej w Gliwicach
Recenzje:
Zdolińska-Korczakowska, Elżbieta (1980). Teatr nr 9, s. 8-9
30 kwietnia 1980 w Państwowym Teatrze Lalki „Tęcza” w Słupsku
29 stycznia 1983 w Teatrze Muzycznym w Gdyni
2 lipca 1993 w Teatr Powszechny w Warszawie
Recenzje:
Sieradzki, Jacek (1993). NA SZKLE MALOWANE (Teatr Powszechny - Warszawa) * *.
Polityka nr 32 z 7 sierpnia 1993
Autor nieznany (2008). Miłość na życzenie Jandy!. Życie na gorąco nr 1 z 4 stycznia
2008
4 kwietnia 1994 w Teatrze Telewizji
Recenzje:
J.W. (2001). Na szkle malowane. Gazeta Wyborcza + Gazeta Stołeczna nr 175 z 28
lipca 2001
Wierzbiski, Jacek (2001). Na szkle malowane. Gazeta Wyborcza nr 174 z 27 lipca
2001
30
Konieczna, Romana (1994). Na szkle malowane. Nowa Trybuna Opolska nr 82 z 9
kwietnia 1994
7 marca 1999 w Teatr Rozrywki w Chorzowie
15 grudnia 2000 w Teatr im. Adama Mickiewicza w Chorzowie
14 sierpnia 2004 w Teatrze Muzycznym w Gdyni
Recenzje:
Fryc, Katarzyn (2006). Pożegnanie Janosika. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto nr 263,
dodatek Co jest grane z 10 listopada 2006
Jaszowska, Anna (2005). Gdynia. Muzyczny w objeździe. Dziennik Bałtycki nr 34 z 10
lutego 2005
Korczak, Katarzyna (2004). Kolibaj się, kolibaj… Głos Wybrzeża nr 156 z 17 sierpnia
2004
Fryc, Katarzyna (2004). Spod samiuśkich Tater. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto nr 194
z 17 sierpnia 2004
Mok (2004). Góralskie bajanie. Dziennik Bałtycki + Wieczór Wybrzeża nr 191 z 16
sierpnia 2004
Fryc, Katarzyna (2004). Janosik Jandy. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto nr 96 z 23
kwietnia 2004
Jajkowska, Beata (2004). Góralskie dziecko Jandy. Dziennik Bałtycki nr 187 z 11
sierpnia 2004
3 Afisz spektaklu Na szkle malowane, Teatr Nowy w Zabrzu. Źródło: e-teatr.pl
31
Diabeł nie śpi
Data premiery: 9 sierpnia 1970
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Danuta Baduszkowa
Autor muzyki: Ryszard Sielicki
Autor tekstów: Ryszard Marek Groński, Antoni Marianowicz
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/28039,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016]
Recenzje:
Kozłowska, Kazimiera (1970). Litery nr 10, s. 33-34
Kolejne wystawienia:
22 kwietnia 1972 w Operetce w Łodzi
15 czerwca 1973 w Operetce Śląskiej w Gliwicach
32
Karuzela
Data premiery: 4 stycznia 1971
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Jerzy Walden
Autor muzyki: Tadeusz Kierski
Autor tekstów: Andrzej Jarecki, Agnieszka Osiecka
Adaptacja: na podstawie komedii J. N. Nestroya
Aktorzy: Józef Korzeniowski, Urszula Polanowska, Zenon Bester, Jan Wodzyński, Janusz Golc,
Bolesław Andrzejczyk, Jana Heinowa, Izabella Markowicz i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/32972,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016]
Słowa i muzyka:
Sart, Marek oprac. (1976). Świat musicalu, wybór piosenek z polskich musicali. Warszawa:
Wydawnictwo Muzyczne Agenci Autorskiej
Recenzje:
Kozłowska, Kazimiera (1971). Litery nr 3, s. 27
4 Afisz spektaklu Karuzela, Teatr Muzyczny w Gdyni. Źródło: e-teatr.pl.
33
Kariera Nikodema Dyzmy
Data premiery: 19 grudnia 1971
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyseria i inscenizacja: Jan Wodzyński
Autor muzyki: Andrzej Hundziak
Autor tekstów: Stanisław Powołocki, Janusz Słowikowski
Adaptacja: na podstawie prozy Tadeusza Dołęgi - Mostowicza
Aktorzy: Zenon Bester, Krystyna Wawrzyniak, Elżbieta Drzewiecka, Zbigniew Zemłło, Józef
Korzeniowski, Janusz Golc, Urszula Polanowska i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/36402,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016]
Kolejne wystawienia:
6 kwietnia 1972 w Operetce Dolnośląskiej we Wrocławiu
Recenzje:
Mechanisz, Janusz (1972). Jazz nr 9, s. 16
1 października 1972 w Operetce w Lublinie
Recenzje:
Bechczyc-Rudnicka, Maria (1972). Kamena nr 26/27, s. 16
16 czerwca 1973 w Teatrze Muzycznym w Łodzi
Recenzje:
Jankowski, Bogdan (1974). Kariera Nikodema Dyzmy. Teatr nr 7, s.21
2 grudnia 1978 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
Recenzje:
K.M. (1979). Nurt nr 2, s. 31-32
34
Pan Zagłoba
Data premiery: 7 maja 1972
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyseria i inscenizacja: Danuta Baduszkowa
Autor muzyki: Augustyn Bloch
Autor tekstów: Wanda Maciejewska
Adaptacja: na podstawie prozy Henryka Sienkiewicza
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/23076,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016]
Nagrania dźwiękowe:
Bloch, Augustyn (1977). Pan Zagłoba. Musical – fragmenty. [dok. dźwiękowy, LP] Polskie
Nagrania Muza
Słowa i muzyka:
Sart, Marek oprac. (1976). Świat musicalu, wybór piosenek z polskich musicali. Warszawa:
Wydawnictwo Muzyczne Agenci Autorskiej
Recenzje:
Erhardt, Ludwik (1972). Kultura nr 22 s. 12
Kolejne wystawienia:
9 lutego 1974 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
35
Nie kłam, kochanie
Data premiery: 6 sierpnia 1972
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Stanisław Igar
Scenariusz i libretto: Andrzej Jarecki
Autor muzyki: Tadeusz Kierski
Adaptacja: na podstawie „Mon Bebe” Maurice’a Hennequina
Aktorzy: Zenon Bester, Józef Korzeniowski, Stanisław Masłowski, Ewa Wetta, Elżbieta
Drzewicka, Jana Heinowa, Maria Limonta i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/20898,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016]
Recenzje:
Panek, Wacław (1973). Nie kłam kochanie. Teatr nr 6, s.16
Kolejne wystawienia:
27 listopada 1974 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
5 lipca 1975 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
26 sierpnia 1978 w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu
24 kwietnia 1979 w Teatrze Muzycznym w Łodzi
2 czerwca 1996 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
1 lutego 1997 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
36
Naga
Data premiery: 22 kwietnia 1973
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Autor muzyki: Janusz Popławski, Zbigniew Podgajny, Wojciech Korda, Janusz Koman,
Zbigniew Namysłowski, Mateusz Święcicki, Andrzej Zieliński
Autor tekstów: Grzegorz Walczak
Aktorzy: Ada Rusowicz, Wojciech Korda, Stan Borys
Filmy:
Niebiesko – Czarni, Ada Rusowicz i Stan Borys- „Naga” (zapis video fragmentu spektaklu)
[dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=uUFOniU_oYs [odczyt:24.05.2016.]
Polska Kronika Filmowa 73/32A, fragment o musicalu „Naga” [dok. elektr.]
http://www.kronikarp.pl/szukaj,34436,tag-691095,strona-1 [odczyt:24.05.2016.]
Nagrania dźwiękowe:
Niebiesko – Czarni (1972). Rock – opera Naga vol. 1 i 2. [dok. dźwięk. – LP] Polskie Nagrania
Muza
Recenzje:
Żółciński, Tadeusz; Jadwiga, Witkowska (1973). Magazyn Pomorski nr 20, s. 9
Danielewicz, Stanisław (1973). Naga. Literatura nr 30, s.12
Grabowska, Teresa (1973). Trybuna Ludu nr 213, s. 6
Czyż, Kazimierz (1973). Teatr nr 16, s. 8
(MS) (1973). Jazz nr 9, s.17
5 Scena ze spektaklu Naga, Teatr Muzyczny w Gdyni. Źródło: e-teatr.pl.
37
Cień
Data premiery: 28 kwietnia 1973
Miejsce wystawienia: Teatr Rozmaitości w Warszawie
Reżyser: Jerzy Dobrowolski
Autor muzyki: Maciej Małecki
Autor tekstów: Wojciech Młynarski
Adaptacja: w oparciu o wątki z utworu „Cień” Eugeniusza Szwarca
Aktorzy: Piotr Garlicki, Marek Lewandowski, Andrzej Stockinger, Elżbieta Starostecka,
Stanisława Kowalczyk, Hanna Okuniewicz, Tadeusz Grabowski i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, afisze, zdjęcia, recenzje [dok.
elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/8144,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016]
Program spektaklu „Cień” (1973). [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52680/cien__teatr_rozmaitosci_warszawa_1973.pdf [odczyt:
24.05.2016.]
Recenzje:
Kydryński, Lucjan (1973). „Cień” przesłonił Warszawę. Przekrój nr 1467 z 20 maja 1973
Czo (1974). Teatr Rozmaitości zaprezentuje nam "Cień" Wojciecha Młynarskiego. Gazeta
Olsztyńska nr 168 z 17 lipca 1974
Sieradzka, Zofia (1973). Pod szyldem STS. Głos Pracy nr 138 z 11 czerwca 1973
Jaszcz (1973). A muzyczka tirli tirli. Perspektywy nr 22 z 1 czerwca 1973, s. 33
Kłosowicz, Jan (1973). Więcej niż cień. Literatura nr 21, s. 11
Krall, Andrzej (1973). „Cienia” cienie i blaski. Teatr nr 11 z 1 czerwca 1973, s. 7-8
Waldorff, Jerzy (1973). Do czego doprowadzili piosenkarze. Polityka nr 21 z 26 maja 1973, s.
16
Szydłowski, Roman (1973). Śpiewogra z cieniem. Trybuna ludu nr 148 z 29 maja 1973
Woyciechowska, Ludwika (1973). Młynarski na etapie. Kulisy nr 20 z 20 maja 1973
Krzemień, Teresa (1973). To jest to. Kierunki nr 20
38
Bołtuć, Irena (1973). 3 x M = Młynarski + Małecki + Musical. Kultura nr 19
Wróblewski, Andrzej (1973). Kogo udajesz przyjacielu. Argumenty nr 19
El. Zm. (1973). (…). Zwierciadło nr 19
Hausbrandt, Andrzej (1973). Patrz Wojciechu na nas z nieba. Ekspres wieczorny nr 110 z 9
maja 1973
Wiech. (1973). Fokusy cienia. Ekspres wieczorny nr 107 z 5 maja 1973
Karpiński Maciej (1973). Rozmaitości. Sztandar Młodych z 3 maja 1973
Polanica, Stefan (1973). „Cień” Szwarca i Młynarskiego. Słowo Powszechne nr 105 z 3 maja
1973
Kolejne wystawienia:
21 września 1973 w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu
Recenzje:
Program spektaklu „Cień” (1973) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52681/cien__teatr_zaglebia_sosnowiec_1973.pdf
[odczyt: 24.05.2016.]
10 lipca 1976 w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Recenzje:
Program spektaklu „Cień” (1976) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/53118/cien__teatr_im_norwida_jelenia_gora_1976.p
df [odczyt: 24.05.2016.]
29 maja 1977 w Teatrze Nowym w Łodzi
Recenzje:
Kłossowicz, Jan (1977). Literatura nr 28, s. 11
"Z teatralnego afisza" - "Cień" w Teatrze Nowym w Łodzi. Dyskusja Jana Kłosowicza -
krytyka teatralnego - i Wojciecha Młynarskiego - autora adaptacji - na temat
spektaklu. Fragment przedstawienia z udziałem Andrzeja Żarneckiego. (1977)
[dok.elektr.]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/60401/33b7e90d353ec170622b248d537c66b1/
[odczyt: 24.05.2016.]
39
Program spektaklu „Cień” (1977) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/53264/cien__teatr_nowy_lodz_1977.pdf [odczyt:
24.05.2016.]
30 czerwca 1979 w Teatrze Muzycznym w Słupsku
Program spektaklu „Cień” (1979) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/53590/cien__teatr_muzyczny_slupsk_1979.pdf
[odczyt: 24.05.2016.]
25 kwietnia 1981 w Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
Program spektaklu „Cień” (1981) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/54461/cien__teatr_im_boguslawskiego_kalisz_1981.p
df [odczyt: 24.05.2016.]
29 grudnia 1984 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej i Cieszynie
Program spektaklu „Cień” (1984) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/54979/cien__teatr_polski_bielsko_biala_1984.pdf
[odczyt: 24.05.2016.]
27 czerwca 1986 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Program spektaklu „Cień” (1986) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/55321/cien__teatr_im_slowackiego_krakow_1986.pd
f [odczyt: 24.05.2016.]
5 kwietnia 1992 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Program spektaklu „Cień” (1992) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/56742/cien__teatr_im_jaracza_olsztyn_1992.pdf
[odczyt: 24.05.2016.]
8 października 1994 w Teatrze Muzycznym w Gdyni
Program spektaklu „Cień” (1994) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/57133/cien__teatr_muzyczny_gdynia_1994.pdf
[odczyt: 24.05.2016.]
18 czerwca 2005 w Teatrze Polskim w Szczecinie
Recenzje:
Liskowacki, Artur (2006). Melpomeny rok 2005. Kurier Szczeciński nr 3 z 4.01.2006.
Liskowacki, Artur (2005). W cieniu „Cienia”. Kurier Szczeciński nr 130 z 6.07.2005.
40
Stefanek, Monika (2005). Zabójczy cień. Głos Szczeciński nr 137 z 15.06.2005.
Program spektaklu „Cień” (2005) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/59981/cien__teatr_polski_szczecin_2005.pdf [odczyt:
24.05.2016.]
6 Afisz spektaklu Cień, Teatr Rozmaitości w Warszawie. Źródło: e-teatr.
41
Czarująca szewcowa
Data premiery: 18 marca 1973
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Maria Straszewska
Autor muzyki: Jerzy Milian
Autor tekstów: Maria Straszewska
Adaptacja: na podstawie sztuki Federico Garcia Lorca pod tym samym tytułem
42
Pancerni i pies
Data premiery: 15 grudnia 1973
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Danuta Baduszkowa
Scenariusz i libretto: Maria i Janusz Przymanowscy
Autor muzyki: Wojciech Konowalski
Adaptacja: na podstawie powieści Janusza Przymanowskiego „Czterej pancerni i pies”
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, afisz [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/36409,szczegoly.html [odczyt: 24.05.2016]
Nagrania dźwiękowe:
Różni wykonawcy (1973). Czterej pancerni i pies – musical. [dok. dźwiękowy – LP] Polskie
Nagrania Muza
Słowa i muzyka:
Przymanowski, Janusz (1974). Czterej pancerni i pies. Piosenki z musicalu. Kraków: Polskie
Wydawnictwo Muzyczne
Recenzje:
Kanold, Barbara (1973). Pancerni i pies. Tygodnik Morski nr 51, s. 18
Weber, Alicja (1974). Fakty nr 4, s.10
Wróblewski, Andrzej (1974). Czterej pancerni przeciw szejkowi. Argumenty nr 3, s. 10-11
Jankowski, Bogdan Marian (1974). Teatr nr 5, s. 18-19
Kolejne wystawienia:
25 kwietnia 1974 w Operze w Szczecinie
13 września 1974 w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, afisz [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/27497,szczegoly.html [odczyt: 24.05.2016]
43
Machina wierności
Data premiery: 21 stycznia 1973
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyseria i inscenizacja: Jan Wodzyński
Autor muzyki: Włodzimierz Korcz
Autor tekstów: Jerzy Panasewicz
Aktorzy: Józef Korzeniowski, Maria Trzcińska, Andrzej Szwarckopf, Józef Muszyński, Zygmunt
Lebica, Zenon Bester i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/36407,szczegoly.html [odczyt: 24.05.2016]
44
Sen nocy letniej
Data premiery: 30 grudnia 1973
Miejsce wystawienia: Operetka Warszawska w Warszawie
Reżyser: Krzysztof Pankiewicz
Autor muzyki: Marek Ałaszewski
Adaptacja przekładu: Krzysztof Pankiewicz
Adaptacja: na podstawie sztuki Wiliama Shakespeare pod tym samym tytułem
Aktorzy: Jerzy Adamczewski, Alicja Rollinger, Alina Wieczorkówna, Krzysztof Machowski, Jan
Sybilski, Leokadia Brudzińska, Barbara Zachariasz i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Program spektaklu „Sen nocy letniej” (1973) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52779/sen_nocy_letniej__operetka_warszawska_1973.pdf
[odczyt: 24.05.2016.]
Recenzje:
Waldorff, Jerzy (1974). Polityka nr 7, s. 10
Panek, Wacław (1974). Teatr nr 6, s. 13
45
Prawo pierwszej nocy
Data premiery: 10 marca 1974
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Waldemar Wilhelm
Autor muzyki: Leszek Bogdanowicz
Autor tekstów: Jerzy Jurandot
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/36410,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016]
Słowa i muzyka:
Sart, Marek oprac. (1976). Świat musicalu, wybór piosenek z polskich musicali. Warszawa:
Wydawnictwo Muzyczne Agenci Autorskiej
Recenzje:
Sieradzka, Zofia (1974). Prawo pierwszej nocy. Teatr nr 10, s. 20-21
46
Rumcajs / Przygody Rozbójnika Rumcajsa
(tytuły zamienne)
Data premiery: 15 lutego 1974
Miejsce wystawienia: równocześnie w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu i w Teatrze
Polskim w Warszawie
Reżyser: Toruń: Teresa Żukowska, Warszawa: Jan Skotnicki
Autor muzyki: Katarzyna Gaertner
Autor tekstów: Ernest Bryll
Adaptacja: na podstawie książki Vaclava Ctvrtka „Rumcajs”
Aktorzy: Toruń: Kazimierz Kurek, Wiesław Krupa, Tatiana Pawłowska, Andrzej Oryl, Marian
Łaszewski, Andrzej Burzyński i inni, Warszawa: Zygmunt Hobot, Wacław Kowalski, Czesław
Bogdański, Maciej Borniński, Danuta Rastawicka i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/16606,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016]
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze [dok. elektr.]
http http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/16609,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016]
Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (1974). [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52925/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_horzycy_torun_
1974.pdf [odczyt: 25.05.2016.]
Program spektaklu „Rumcajs” (1974). [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52931/rumcajs__teatr_polski_warszawa_1974.pdf [odczyt:
25.05.2016.]
Nagrania dźwiękowe:
Karta dźwiękowa z piosenkami (dołączana do programu spektaklu) (1974). Warszawa: Teatr
Polski
Słowa i muzyka:
Bryll, Ernest (1974). Przygody Rozbójnika Rumcajsa. Warszawa: Krajowa Agencja
Wydawnicza
47
Recenzje:
J. O. (1974). Rumcajs w Teatrze Polskim. Barwy z 5.05.1974.
Wróblewski, Andrzej (1974). Upupianie. Argumenty nr 18
Kellner, Irena (1974). Cóż u diabła z Rumcajsem? Teatr nr 8 z 30.04.1974.
Sochacka, Danuta (1974). Rumcajs i inni. Kobieta i Życie nr 14 z 7.04.1974.
Misiorny, Michał (1974). Bestseller dla najmłodszych. Trybuna Ludu nr 77 z 12.03.1974.
Hausbrandt, Andzrej (1974). Bajka elektronowej piastunki. Ekspres Wieczorny nr 589 z
10.03.1974.
Kos, M. (1974). Rumcajs na scenie. Życie Warszawy nr 58 z 9.03.1974.
Polanica, Stefan (1974). Rumcajs w Polskim. Słowo Powszechne nr 55 z 6.03.1974.
Kolejne wystawienia:
11 listopada 1974 w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze [dok.
elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/16602,szczegoly.html [odczyt:
22.05.2016]
Recenzje:
SUFLER (1974). Ten wesoły rozbójnik. Wiadomości nr 40 z 5.12.1974.
Kucharski, Krzysztof (1974). Rumcajs grasuje w Jeleniej Górze. Gazeta Robotnicza nr
46 z 23.11.1974.
21 grudnia 1974 w Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu
Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (1974) [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_11/52924/przygody_rozbojnika_rumcajsa_opolski_teatr_
smolki_1974.pdf [odczyt: 25.05.2016.]
29 grudnia 1974 w Teatrze Lalki w Białymstoku
1 października 1977 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
15 listopada 1981 w Teatrze Lalki i Aktora w Poznaniu
27 marca 1982 w Teatrze Polskim w Bielskobiałej i Cieszynie
48
Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (1974) [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/54709/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_polski_b
ielsko_1982.pdf [odczyt: 25.05.2016.]
27 maja 1984 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy
Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (1984) [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/55095/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_polski_b
ydgoszcz_1984.pdf [odczyt: 25.05.2016.]
30 stycznia 1988 w Teatrze Lalki i Aktora w Lublinie
Program spektaklu „Rumcajs” (1988) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/55667/rumcajs_teatr_andersena_lublin_1988.pdf
[odczyt: 25.05.2016.]
1 kwietnia 1997 w Teatrze Małych Form „Kleks” w Częstochowie
Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (1997) [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/57714/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_kleks_cz
estochowa_1997.pdf [odczyt: 25.05.2016.]
6 grudnia 2003 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy
Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (2003) [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/59709/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_polski_b
ydgoszcz_2003.pdf [odczyt: 25.05.2016.]
23 kwietnia 2005 w Teatrze Maska w Rzeszowie
Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (2005) [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/60083/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_maska_r
zeszow_2005.pdf [odczyt: 25.05.2016.]
27 marca 2009 w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie
Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (2009) [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/61424/przygody_rozbojnika_rumcajsa__teatr_dzieci_
zaglebia_bedzin_2009.pdf [odczyt: 25.05.2016.]
49
Recenzje:
Nowacka, Magdalena (2009). Zagłębiowsko – śląski zgrzyt. Polska Dziennik Zachodni
nr 82 z 8.04.2009.
24 kwietnia 2010 w w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (2010) [dok. elektr.]
http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/62049/przygody_rozbojnika_rumcajsa__teatr_norwid
a_jelenia_gora_2010.pdf [odczyt: 25.05.2016.]
Recenzje:
Piekarska, Magda (2010). Powrót do Rumcajsa. Gazeta Wyborcza – Wrocław nr 95 z
23.04.2010.
7 Afisz spektaklu Rumcajs, Teatr Polski w Warszawie. Źródło: e-teatr.pl.
50
Przygody Pana Kleksa
Data premiery: 26 marca 1974
Miejsce wystawienia: Teatr Wielki w Łodzi
Reżyser: Lech Wojciechowski
Scenariusz i libretto: Igor Sikirycki
Autor muzyki: Piotr Marczewski
Adaptacja: na podstawie utworu Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”
Recenzje:
Grabowska, Teresa (1974). Trybuna Ludu nr 101, s. 8
8 Afisz spektaklu Przygody Pana Kleksa, Teatr Wielki w Łodzi. Źródło: e-teatr.pl.
51
Sprzedany talent
Data premiery: 16 lutego 1975
Miejsce wystawienia: Operetka Śląska w Gliwicach
Reżyser: Stanisław Olejniczak
Autor muzyki: Józef Podobiński
Autor tekstów: Krystyna Śląska
Aktorzy: Stella Osuchowska, Jerzy Potyka,
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Strona prezentująca twórczość J. Podobińskiego, fragment o formach scenicznych. [dok.
elektr.] http://www.jozefpodobinski.com/pl/formy_sceniczne/formy_sceniczne2.html
[odczyt: 25.05.2016.]
9 Afisz spektaklu Sprzedany Talent, Operetka Śląska w Gliwicach. Źróło: www.jozefpodobinski.pl.
52
Machiavelli
Data premiery: 13 lipca 1975
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyseria i inscenizacja: Zbigniew Bogdański
Scenariusz i libretto: Antoni Marianowicz, Marek Groński
Autor muzyki: Jerzy Wasowski
Adaptacja: na podstawie utworu N. Machiavellego „Mandragora”
Recenzje:
Komorowska, Małgorzata (1976). Teatr nr 1, s. 18
Kolejne wystawienia:
10 stycznia 1976 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
Recenzje:
Korczak, Jerzy (1976). Życie Literackie nr 18, s. 10
13 czerwca 1976 w Teatrze Nowym w Warszawie
Recenzje:
Boratyński, Stefan (1976). Letnie zabawy. Ilustrowany Kurier Polski nr 164 z
26.07.1976.
25 września 1976 w Teatrze Muzycznym w Łodzi
Recenzje:
Komorowska, Małgorzata (1977). Teatr nr 3
20 października 1976 w Teatrze Muzycznym w Szczecinie
31 grudnia 1977 w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu
Recenzje:
Panek Wacław (1978). Teatr nr 9, s. 13
30 października 1998 w Teatrze Syrena w Warszawie
Recenzje:
53
M (1998). Debiut po raz drugi. Wiadomości Dnia nr 280
Wereszyńska, Katarzyna (1998). Frywolna i dwuznaczna. Życie Warszawy nr 257 z
2.11.1998.
JG (1998). Mistrz intrygi. Życie nr 256 z 31.10.1998.
22 listopada 2014 w Teatrze Muzycznym w Lublinie
Program spektaklu, szczegółowe informacje na stronie Teatru Muzycznego w
Lublinie. [dok. elektr.] http://teatrmuzyczny.eu/front/page/get/9/spektakl_id:57
[odczyt: 25.05.2016.]
Recenzje:
Kowalczyk, Andrzej Z. (2014). Po premierze w Teatrze Muzycznym: udał się ten
Machiavelli. [dok. elektr.] Kurier Lubelski
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3658588,po-premierze-w-teatrze-muzycznym-
udal-sie-ten-machiavelli-recenzja,id,t.html [odczyt: 25.05.2016.]
5 stycznia 2015 w Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
Recenzje:
Bielicki, Tomasz. Musical „Machiavelli” w teatrze muzycznym. [dok. elektr.]
http://nowosci.com.pl/325594,Impresaryjny-Teatr-Muzyczny-zaprezentowal-swoja-
czwarta-premiere-musical-Machiavelli.html [odczyt: 25.05.2016.]
Szczegółowe informacje o spektaklu i zdjęcia na stronie Teatru Muzycznego w
Toruniu. [dok. elektr.] http://teatrmuzyczny.torun.pl/repertuar/machiavelli-2/
[odczyt: 25.05.2016.]
Materiał TVP Bydgoszcz o spektaklu Machiavelli [dok. elektr.]
http://bydgoszcz.tvp.pl/18297474/machiavelli-na-deskach-teatru-muzycznego
[odczyt: 25.05.2016.]
Torbicka, Iwona (2015). Wasowski odjechany. I dobrze! [dok. elektr.] Newsweek
Polska http://kultura.newsweek.pl/machiavelli-czyli-cudowny-korzen-teatr-
muzyczny-w-toruniu-recenzja,artykuly,355144,1.html [25.05.2016.]
54
Oh laleczko
Data premiery: 20 marca 1976
Miejsce wystawienia: Opera Dolnośląska we Wrocławiu
Reżyser: Leon Langer
Autor muzyki: Bogusław Klimczuk
Autor tekstów: Jerzy Kondracki
Aktorzy: Irena Gałuszko, Krystian Buszkiewicz, Zbigniew Gocman, Anna Gajewska, Zdzisław
Skorek, Hanna Cielejewska, Zdzisław Brudzicki i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/7627,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016]
Kolejne wystawienia:
14 kwietnia 1978 w Teatrze Muzycznym w Łodzi
55
Baśń o grających jabłkach
Data premiery: 21 marca 1976
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Ryszard Ronczewski
Autor muzyki: Adam Brzozowski
Autor tekstów: Jerzy Panasewicz
Aktorzy: Józef Korzeniowski, Teresa Chyża-Gajda, Irena Pająk, Ludmiła Brodzińska, Jerzy
Chlebowski, Leszek Kowalski, Tadeusz Kruszyński, Marek Kozak, Maciej Dunal, Marian
Czarkowski, Zdziwsław Tygielski, Wanda Dembek, Janina Potudin, Janusz Golc, Elżbieta
Daroszewska
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/14365,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016]
56
Achilles i miłość
Data premiery: 28 maja 1977
Miejsce wystawienia: Teatr Nowy w Poznaniu
Reżyser: Janusz Rzeszewski
Autor muzyki: Marek Sart
Autor tekstów: Jonasz Kofta, Michał Sprusiński
Adaptacja: na podstawie komedii Artura Swinarskiego „Achilles i panny”
Aktorzy: Elżbieta Jarosik, Hanna Kulina, Sława Kwaśniewska, Urszula Lorenz, Janina
Marisówna, Wanda Ostrowska, Joanna Orzeszkowa, Żywilla Pietrzak, Henryk Abbe, Stefan
Czyżewski, Leszek Dąbrowski, Tadeusz Drzewiecki, Michał Grudziński, Bolesław Idziak,
Wiesław Komasa, Andrzej Lajborek, Lech Łotocki, Janusz Michałowski, Edmund Pietryk,
Edward Warzecha
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/27913,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016]
Recenzje:
Korczak, Jerzy (1977). Życie Literackie nr 33, s. 7
Kolejne wystawienia:
6 czerwca 1980 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi
10 Afisz spektaklu Achilles i miłość, Teatr im. Jaracza w Łodzi. Źródło: e-teatr.pl.
57
Szalona lokomotywa
Data premiery: 17 sierpnia 1977
Miejsce wystawienia: Teatr STU w Krakowie
Reżyser: Krzysztof Jasiński
Scenariusz: Marek Grechuta, Krzysztof Jasiński
Autor muzyki: Marek Grechuta, Jan Kanty Pawluśkiewicz
Adaptacja: zaadaptowane teksty Stanisława Ignacego Witkiewicza przez autorów
scenariusza
Aktorzy: Marek Grechuta, Jerzy Stuhr, Maryla Rodowicz, Teresa Iwaniszewska, Włodzimierz
Jasiński, Barbara Kruk-Solecka, Zofia Niwińska, Irena Szymczykiewicz, Halina Wyrodek
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze, recenzje [dok.
elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/12369,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016]
Program spektaklu „Szalona lokomotywa” (1977) [ dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/53395/szalona_lokomotywa_teatr_stu_krakow_1977.pdf
[odczyt: 25.05.2016.]
Filmy:
Miklaszewski, Krzysztof (1977). Witkacy pod namiotem, czyli szalona lokomotywa w Teatrze
STU. (kulisy powstania spektaklu) [film dokumentalny]
https://www.youtube.com/watch?v=v6mIMfchFmg,
https://www.youtube.com/watch?v=RzWlvsrdSCo [odczyt:25.05.2016.]
Fragmenty spektaklu, zapis video [dok. elektr.]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBcYftb7O3nUCZWOzaSxsY1Jhpc_5-tON [odczyt:
25.05.2016.]
Nagrania dźwiękowe:
Grechuta, Marek (1977). Szalona lokomotywa. [dok. dźwiękowy, LP] Pronit
Grechuta, Marek (2000). Szalona lokomotywa. [dok. dźwiękowy, CD] Pomaton EMI
Recenzje:
Kusztelski, Błażej (1978). Śpiewany Witkacy na cyrkowej arenie. Gazeta Zachodnia nr 101 z
3.05.1978.
58
Danecki, Ryszard (1978). Szalona lokomotywa. Ekspres Poznański nr 100 z 3.05.1978.
Gołębiowska, Rita (1978). Szalona lokomotywa przyjechała. Tygodnik Kulturalny nr 23
Miklaszewski, Krzysztof (1977). „Szalona lokomotywa” w namiocie Krzysztofa Jasińskiego.
Gazeta Południowa nr 197 z 31.08.1977.
Dzieszyński, Ryszard (1977). Szalona lokomotywa. Gazeta Odrzańska nr 248 z 31.10.1977.
Żurek, Jerzy (1977). Szalona lokomotywa. Dziennik Ludowy nr 224 z 1.10.1977.
Poprawa, Jan (1977). Jazz nr 11, s. 12
11 Scena z spektaklu Szalona lokomotywa, Teatr STU w Krakowie. Źródło: e-teatr.pl.
59
Błękitny zamek
Data premiery: 22 czerwca 1978
Miejsce wystawienia: Teatr Ziemi Łódzkiej w Łodzi
Reżyser: Krystyna Sznerr
Autor muzyki: Roman Czubaty
Autor tekstów: Krystyna Śląska, Barbara Wachowicz
Adaptacja: na motywach powieści Lucy Maud Montgomery pod tym samym tytułem
Aktorzy: Anna Grzeszczak, Bogdan Juszczyk, Maria Niedźwiedzka, Sabina Milczarek, Anna
Jaros, Sonia Ciesielska, Andrzej Jędrzejewski i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze, recenzje [dok.
elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/42060,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016]
Program spektaklu „Błękitny zamek” (1978) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/53431/blekitny_zamek_teatr_ziemi_lodzkiej_1978.pdf
[odczyt: 25.05.2016.]
Recenzje:
Panek, Wacław (1979). Teatr nr 22, s. 5-6
Kolejne wystawienia:
12 maja 1979 w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu
Program spektaklu „Błękitny zamek” (1979) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/53583/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_wroclaw_19
79.pdf [odczyt: 26.05.2016.]
Recenzje:
Bukowski, Ryszard (1979). Na pożegnanie. Wieczór Wrocławia nr 115 z 25.05.1979.
Mencel, Janusz (1979). Błękitny zamek. Gazeta Robotnicza nr 158 z 16.07.1979.
Panek, Wacław (1979). Błękitny zamek. Teatr nr 22 z 22.10.1979.
28 października 1982 w Teatrze Muzycznym w Szczecinie
60
Program spektaklu „Błękitny zamek” (1982) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/54621/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_szczecin_198
2.pdf [odczyt: 26.05.2016.]
15 grudnia 1982 w Opera i Operetka w Krakowie
Program spektaklu „Błękitny zamek” (1982) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/54620/blekitny_zamek_opera_i_operetka_krakow_19
82.pdf [odczyt: 26.05.2016.]
15 grudnia 1985 w Teatrze Muzycznym w Lublinie
Program spektaklu „Błękitny zamek” (1985) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/55182/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_lublin_1985.
pdf [odczyt: 26.05.2016.]
19 grudnia 1987 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
Program spektaklu „Błękitny zamek” (1987) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/55457/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_poznan_198
7.pdf [odczyt: 26.05.2016.]
2 grudnia 1988 w Teatrze Wielkim w Łodzi
Program spektaklu „Błękitny zamek” (1988) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/55589/blekitny_zamek_teatr_wielki_lodz_1988.pdf
[odczyt: 26.05.2016.]
15 sierpnia 1995 w Teatrze Muzycznym „Roma” w Warszawie
Program spektaklu „Błękitny zamek” (1995) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/57279/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_roma_warsz
awa_1995.pdf [odczyt: 26.05.2016.]
9 czerwca 2002 w Teatrze Muzycznym w Lublinie
Program spektaklu „Błękitny zamek” (2002) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/59388/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_lublin_2002.
pdf [odczyt: 26.05.2016.]
61
Kolęda-nocka
Data premiery: 20 grudnia 1980
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyseria i inscenizacja: Krzysztof Bukowski
Autor muzyki: Wojciech Trzciński
Autor tekstów: Ernest Bryll
Aktorzy: Krystyna Prońko, Teresa Haremza, Ewa Gierlińska, Wojciech Cygan, Marian
Czarkowski, Anna Dauksza, Jan Chmaj i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze, recenzje [dok.
elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/14172,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016]
Program spektaklu „Kolęda-nocka” (1980) [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2016_04/73074/koleda_nocka__teatr_muzyczny__gdynia__1980.pdf
[odczyt:25.05.2016.]
Filmy:
OnOffMedia (2011). Kolęda-Nocka. 30 lat później. Kulisy powstania spektaklu. [dok. elektr.
filmowy] https://www.youtube.com/watch?v=ccar_-_3vpo [odczyt:25.05.2016.]
Polska Kronika Filmowa nr 89/51-52, Fragment Krystyna Prońko śpiewa pastorałkę „Kolęda-
nocka”. [dok. elektr. filmowy] http://www.kronikarp.pl/szukaj,4984,strona-1
[odczyt:25.05.2016.]
Nagrania dźwiękowe:
Bryll, Ernest; Wojciech, Trzciński (1982). Kolęda-nocka.[dok. dźwiękowy – LP] Pronit
Bryll, Ernest; Wojciech, Trzciński (1994). Kolęda-nocka.[dok. dźwiękowy – CD] PN Edition
Słowa i muzyka:
Bryll, Ernest; Wojciech, Trzciński (1980). Kolęda-nocka. Gdynia: Teatr Muzyczny (teksty i
nuty)
Recenzje:
Celichowska, Krystyna (1980). Kolęda gorza i niepokorna. Wieczór Wybrzeża nr 279 z
24.12.1980.
62
AZ (1980). Betlejem polskie. Dziennik Bałtycki nr 281 z 24.12.1980.
Paprocka, Aleksandra (1980). …i zamiast garbu skrzydła na plecach poczują… Dziennik
Bałtycki nr 282 z 29.12.1980.
B.M.J. (1981). Kolędowa ballada. Trybuna Ludu nr 18 z 22.01.1981.
Kiszkis, Andrzej (1981). „Kolęda-nocka spektakl nie tylko sezonu”. Express Wieczorny nr 23 z
3.02.1981.
Kolejne wystawienia:
19 stycznia 1982 w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
13 grudnia 2011 w Teatrze Telewizji (Kolęda-nocka. 30 lat później. Spektakl uwspółcześniony
i rozbudowany o niewykorzystane wcześniej kwestie)
Recenzje:
Derkaczew, Joanna (2011). W kolejce po szarość. [dok. elektr.] Gazeta Wyborcza
http://wyborcza.pl/1,90539,10775450,W_kolejce_po_szarosc.html [odczyt:
25.05.2016.]
Pacewicz, Mateusz; Robert, Sankowski (2011). Powrót „Kolędy-nocki”. [dok. elektr.]
Gazeta Wyborcza
http://wyborcza.pl/1,76842,10797612,Powrot__Koledy_Nocki_.html [odczyt:
25.05.2016.]
12 Scena z spektaklu Kolęda-nocka, Teatr Muzyczny w Gdyni. Źródło: e-teatr.pl.
63
Wesołego powszedniego dnia
Data premiery: 10 czerwca 1981
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni
Reżyser: Tadeusz Wiśniewski
Autor muzyki: Jerzy Derfel
Autor tekstów: Wojciech Młynarski
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Rozmowa z Wojciechem Młynarskim - piosenkarzem, autorem tekstów - na temat
przygotowań do musicalu pt. "Wesołego powszedniego dnia" do muzyki Jerzego Derfla oraz
audycji telewizyjnej poświęconej Włodzimierzowi Wysockiemu - poecie, pieśniarzowi i
aktorowi rosyjskiemu. Wypowiedź W. Młynarskiego na temat powstawania tekstów jego
piosenek. (1980) [dok.elektr.]
https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/61270/b242fa1106519b7292fad865c3bb25ae/
[odczyt:26.05.2016.]
Kolejne wystawienia:
11 listopada 1981 w Teatrze Dramatycznym w Elblągu
31 stycznia 1982 w Teatrze Nowym w Łodzi
18 marca 1982 w Teatrze Polskim w Warszawie
4 czerwca 1982 w Teatrze Współczesnym w Szczecinie
25 marca 1984 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu
27 lutego 1988 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
13 maja 1995 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie
11 listopada 1995 w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach
26 września 2014 w Teatrze Małym w Manufakturze w Łodzi
Szczegółowe informacje o spektaklu na stronie Teatru Małego [dok. elektr.]
http://teatr-maly.pl/spektakle/wesolego-powszedniego-dnia-mlynarski-
sentymentalnie.html [odczyt: 25.05.2016.]
Recenzja:
64
Kaczyński, Łukasz (2014). Recenzja. [dok. elektr.] Dziennik Łódzki
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3614377,recenzja-wesolego-poprzedniego-
dnia-mlynarskiego-w-teatrze-malym,id,t.html [odczyt: 25.05.2016.]
13 Afisz spektaklu Wesołego powszedniego dnia, Teatr Współczesny w Szczecinie. Źródło: e-teatr.pl.
65
Toto
Data premiery: 27 stycznia 1983
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Szczecinie
Reżyser: Tadeusz Bursztynowicz
Scenariusz: Ernest Bryll, Małgorzata Goraj
Autor muzyki: Marek Sart
Autor tekstów: Ernest Bryll, Małgorzata Goraj
Aktorzy: Wiesław Łągiewka, Zygmunt Gorczyński, Maria Karkosz-Gielnik, Zbigniew Sawicki,
Lech Smereczyński, Edmund Piotrowski, Ireneusz Naguszewski, Bernard Zgorzelski, Piotr
Hanl, Stanisław Baron, Aleksandra Ciecholewska, Mirosław Kosiński, Władysław Żydlik,
Elwira Naguszewska, Adam Jeleń, Tamara Czaplińska
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, afisz, plakat [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/27917,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016]
Informacje o spektaklu na stronie Opery na Zamku w Szczecinie [dok. elektr.]
http://www.opera.szczecin.pl/component/repertuar/spektakl/118 [odczyt: 25.05.2016]
Recenzje:
Płocka, Danuta (1983). Teatr nr 11, s. 24
Kolejne wystawienia:
7 maja 1983 w Teatrze Ochoty w Warszawie
Recenzje:
Duchnowska, Joanna (1983). Spotkałam kiedyś szczęśliwą widownię. Teatr nr 9, s.14
21 września 1991 w Teatrze Lalki i Aktora „Baj” w Warszawie
17 września 1995 w Teatrze Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi
66
Czarodziejski pierścień
Data premiery: 27 lutego 1985
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Lublinie
Reżyser: Zbigniew Czeski
Autor muzyki: Lucjan Kaszycki
Autor tekstów: Wacław Panek, Lech Terpiłowski
Aktorzy: Piotr Czupryś, Zbigniew Sztejman, Halina Pawlak, Ksenia Górska-Rosińska, Andrzej
Chmielarczyk, Janusz Wlizło i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu encyklopediateatru.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.]
http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/10305/czarodziejski-pierscien [odczyt:
25.05.2016]
Informacje o spektaklu na stronie Wacława Panka [dok. elektr.]
http://www.waclawpanek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=
180 [odczyt: 26.05.2016.]
Kolejne wystawienia:
6 marca 1986 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
14 Scena z spektaklu Czarodziejski Pierścień, Teatr Muzyczny w Lublinie. Źródło: www.waclawpanek.pl.
67
Bunt komputerów
Data premiery: 20 grudnia 1987
Miejsce wystawienia: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Reżyser: Wojciech Kępczyński
Autor muzyki: Krzesimir Dębski
Autor tekstów: Jacek Cygan
Aktorzy: Andrzej Kierc, Bogumił Antczak, Adam Marjański, Maja Berełkowska, Bogusław
Semotiuk, Władysław Dewoyno, Barbara Marszałek i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/16236,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016]
15 Afisz spektaklu Bunt Komputerów, Teatr im. Jaracza w Łodzi. Źróło: www.jacekcygan.pl.
68
Kwiat paproci
Data premiery: 31 marca 1989
Miejsce wystawienia: Operetka Warszawska w Warszawie
Reżyser: Witold Gruca
Autor muzyki: Lucjan Kaszycki
Autor tekstów: Wacław Panek
Adaptacja: na motywach baśni ludowej pod tym samym tytułem
Aktorzy: Beata Biwojno, Krystyna Szyszko, Elżbieta Fuglewicz, Aleksandra Krauze, Mariusz
Karamański, Jezry Woźniak, Tadeusz Walczak i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/10622,szczegoly.html [odczyt: 26.05.2016.]
Informacje o spektaklu na stronie Wacława Panka [dok. elektr.]
http://www.waclawpanek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=
181 [odczyt: 26.05.2016.]
16 Scena z spektaklu Kwiat Paproci, Opera Warszawska. Źródło: www.waclawpanek.pl.
69
Pan Twardowski
Data premiery: 5 lutego 1990
Miejsce wystawienia: Teatr STU w Krakowie
Reżyser: Krzysztof Jasiński
Scenariusz: Włodzimierz Jasiński
Autor muzyki: Janusz Grzywacz
Autor tekstów: Włodzimierz Jasiński
Aktorzy: Andrzej Zaucha, Tadeusz Zięba, Bożena Krzyżanowska, Beata Rybotycka, Dariusz
Gnatowski, Włodzimierz Jasiński, Andrzej Róg, Piotr Cyrwus, Stanisław Cięciwa, Halina
Jarczyk, Wiesław Smełka, Jan Piotrowski, Sylwia Garbowicz, Anna Ratajczyk, Grzegorz Suski,
Mariusz Zubała, Laura Bonacka, Lidia Lubińska
Nagrania dźwiękowe:
Grzywacz Janusz; Andrzej Zaucha (1993). Pan Twardowski [dok. dźwiękowy - CD] Polonia
Records
Kolejne wystawienia:
3 maja 1993 w Teatrze Północym w Warszawie
70
Kiepura Story
Data premiery: 30 grudnia 1990
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Łodzi
Reżyser: Jerzy Woźniak
Autor muzyki: Wacław Panek
Recenzje:
Kański, Józef (1991). Musical o Kiepurze. Ruch Muzyczny nr 6
17 Scena z spektaklu Kiepura Story, Teatr Muzyczny w Łodzi. Źródło: www.waclawpanek.pl.
71
Pierścień i róża, czyli historia Lulejki i Bulby
Data premiery: 27 października 1990
Miejsce wystawienia: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Reżyser: Wojciech Kępczyński
Autor muzyki: Ewa Kornecka
Autor tekstów: Zygmunt Wojdan
Adaptacja: na podstawie sztuki Williama Makepeace Thackeray, przekł. Zofia Rogoszówna
Aktorzy: Konrad Fulde, Danuta Dolecka, Iwona Pieniążek, Bogusław Wiśniewski, Katarzyna
Słomska, Jerzy Wasiuczyński, Grażyna Kłodnicka, Ryszard Maria Fischbach, Zbigniew
Janiszewski, Wiesław Ochmański, Adrzej Bieniasz, Wiesława Niemaszek, Andrzej Redosz,
Włodzimierz Mancewicz, Anrzej Iwiński, Kazimierz Motylewski, Wojciech Ługowski, Janusz
Lewiński, Igor Polak, Wawrzyniec Szuszkiewicz, Jadwiga Rydzówna
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/25394,szczegoly.html [odczyt: 29.05.2016.]
Kolejne wystawienia:
20 listopada 1991 w Teatrze Animacji w Poznaniu
4 kwietnia 1992 na Scenie Polskiej w Czeskim Cieszynie
10 stycznia 1993 w Teatrze Polskim we Wrocławiu
1 czerwca 1996 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
15 luty 1998 w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
16 grudnia 1998 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
16 września 2001 w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie
7 kwietnia 2002 w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu
Recenzje:
Baltyn, Hanna (2002). Do trzech razy sztuka. Teatr Lalek nr 2/3 [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/215563.html [dostęp: 29.03.2016]
29 luty 2004 w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku
Recenzje:
72
Antoniewicz, Grażyna (2004). W krainie Lutczyna. Dziennik Bałtycki nr 51 [dok.
elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/233.html [odczyt: 29.05.2016]
Fryc, Katarzyna. Samochody i róże [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/518.html [odczyt: 29.05.2016]
4 czerwca 2005 w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
Recenzje:
ach (2006). Bydgoszcz. Spektakl z promocją na naleśniki [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/21609.html [odczyt: 29.05.2016]
Chmara, Anita (2005). Moc magii i siła miłości [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/13272.html [odczyt: 29.05.2016]
Kaczór, Katarzyna (2005). Czary-mary, ślicznotka z poczwary [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/13386.html [odczyt: 29.05.2016]
Piórek, Magda (2005). Wróżka na rolkach [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/18366.html [odczyt: 29.05.2016]
19 grudnia 2008 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
Recenzja:
Kowalski, Rafał; Milena Orłowska (2008). Baśń dla dzieci i dorosłych [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/64288.html [odczyt: 29.05.2016]
21 marca 2014 w Teatrze Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej
18 Afisz spektaklu Pierścień i Różą, Teatr Powszechny w Radomiu. Źródło: e-teatr.pl
73
Metro
Data premiery: 30 stycznia 1991
Miejsce wystawienia: przedstawienie impresaryjne w Teatrze Dramatycznym w Warszawie
(do 1996), Teatr Buffo w Warszawie (od 4.06.1997)
Reżyser: Janusz Józefowicz
Scenariusz: Janusz Józefowicz
Autor muzyki: Janusz Stokłosa
Autor tekstów: Agata Miklaszewska, Maryna Miklaszewska
Aktorzy: Monika Ambroziak, Krzysztof Adamski, Jacek Badurek, Alicja Borkowska, Michał
Chamera, Paweł Cheda, Magdalena Depczyk, Michał Dmochwski, Małgorzata Duda,
Katarzyna Galica, Denisa Geislerowa, Edyta Górniak, Lidia Groblewska, Katarzyna Groniec,
Piotr Hajduk, Joanna Jagła, Robert Janowski, Janusz Józefowicz, Adam Kamień, Violetta
Klimczewska, Grzegorz Kowalczyk, Andrzej Kubicki, Magdalena Komormcka, Katarzyna
Lewandowska, Barbara Melzer, Michał Milowicz, Radosław Natkański, Marek Pałucki, Danuta
Petrow, Beata Pawlik, Iwona Runowska, Ewa Szawłowska, Ilona Trybuła, Marc Thomas,
Beata Urbańska, Magda Wójcik, Kamila Zapytkowska, Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu encyklopediateatru.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.]
http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/43538/metro-w-buffo [odczyt:
29.05.2016]
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklach, afisze, recenzje [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/10128,sztuka.html [odczyt: 29.05.2016]
Oficjalna strona musicalu. [dok. elektr.] http://metro.studiobuffo.pl [odczyt: 29.05.2016]
Zdjęcia:
Galeria zdjęć z musicalu na stronie Studia Buffo [dok. elektr.]
http://metro.studiobuffo.pl/?page_id=19 [odczyt: 29.05.2016]
Filmy:
Musical Metro, Studio Buffo. [dok. elektr.]
https://www.youtube.com/watch?v=erVvkESGiM8 [odczyt: 29.05.2016]
Program telewizyjny z okazji tysięcznego przedstawienia spektaklu Metro. [dok. elektr.]
https://www.youtube.com/watch?v=-dYWjG0gscM [odczyt: 29.05.2016]
74
Wywiad z okazji 700 spektaklu musicalu Metro. [dok. elektr.]
https://www.youtube.com/watch?v=mbBCWBm9_VI [odczyt: 29.05.2016]
Nagrania dźwiękowe:
Stokłosa Janusz, Agata Miklaszewska, Maryna Miklaszewska (1994). Metro [dok. dźwiękowy
- CD] Pomaton EMI & Studio Buffo
Recenzje:
Baltyn, Hanna (1991). Tygodnik Literacki nr 9, s. 10
Chmielowski, Adam (1995). Jeszcze o Metrze (i gęsiach). Odra nr 9, s. 49-50
Dziurdzikowski, Andrzej (1991). Przegląd Powszechny nr 6, s. 522-524
Dzieduszycka, Maria (1991). Teatr nr 7/8, s. 37
Jachmann, Joanna (1992). Znaj proporcją mocium Panie! [Porażka przedstawienia Metro na
Brodway’u]. Tygodnik Solidarność nr 19, s. 15
kat (1991). Tygodnik Solidarność nr 8, s. 16
Kawczyńska, Marta (2016). Józefowicz o „Metrze”: Robiliśmy spektakl z amatorami, to
wzburzyło środowisko. Mało kto wierzył, że nam się uda [Wywiad] [dok. elektr.]
http://www.tvp.info/23790715/jozefowicz-o-metrze-robilismy-spektakl-z-amatorami-to-
wzburzylo-srodowisko-malo-kto-wierzyl-ze-nam-sie-uda [odczyt: 29.05.2016]
Kłosowicz, J. (1992). Klapa na Brodway’u [Musical Metro], Spotkania nr 20, s. 40
Łukomski, Maciej. Musical, który stał się legendą [dok. elektr.] http://life-
style.info.pl/musical-ktory-stal-sie-legenda [odczyt: 29.05.2016]
Marianowicz, Antoni (1991). Metrem na Brodway? [Musicale]. Rozmowę przeprowadziła A.
Grzejewska. Słowo nr 13, s. 1, 8
MAZ (2011). Słynny polski musical znów zobaczymy w Arenie. Polska Głos Wielkopolski, nr 38
[dok.elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/111146.html [odczyt: 29.05.2016]
Meller, Marcin (1995). Jazda Metrem. Polityka nr 51, s. 108-112
PAP (2011). Bunt jest przywilejem młodości. Wywiad z Januszem Józefowiczem [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/110201.html [odczyt: 29.05.2016]
PAP (2016). Warszawa. "Metro" po 25 latach od premiery [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/216385.html# [odczyt: 29.05.2016]
Raczek, Tomasz (1991). Kto się boi Metra? (Polemika z L. Wójcikiem). Przegląd Tygodniowy
nr 10, s. 10
75
Rich, Frank (1992). Review/Theater: Metro; A Hit in Warsaw Lands on Broadway [dok.
elektr.] http://www.nytimes.com/1992/04/17/theater/review-theater-metro-a-hit-in-
warsaw-lands-on-broadway.html [odczyt: 29.05.2016]
Rogozińska-Wickers, Anna (1992). Stacja końcowa? Metro na Broadway’u. Polityka nr 19, s. 9
Rudziński, Łukasz (2014). „Metro” w Operze Leśnej – dawnej klasy cień [dok. elektr.]
http://kultura.trojmiasto.pl/Metro-w-Operze-Lesnej-dawnej-klasy-cien-n81893.html [odczyt:
29.05.2016]
Rzemek Julia, Hrycko-Skowron Monika, Horbaczewski Robert (2011). Dwie dekady sukcesu
Teatru Dramatycznego. [dok. elektr.] http://www.rp.pl/artykul/601476-Dwie-dekady-
sukcesu-Teatru-Dramatycznego.html [odczyt: 29.05.2016]
Sarzyński, Piotr (1991). Polityka nr 6, s. 9
Sas, Renata (2011). Łódź: Musical „Metro” w Atlas Arena [dok elektr.]
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/musical-metro-w-atlas-
arena,816110,art,t,id,tm.html?sesja_gratka=3fcefb4c84548c04ecc5231d6a4708b3#ab85fe1
325f6797e,1,3,60 [odczyt: 29.05.2016]
Strzemżalski, Jacek (1991). Konfrontacje nr 3, s. 13
Staniszewska, Maja (2011). „Metro” na żywo – to było coś [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/110091.html [odczyt: 27.05.2016]
Tomczuk, Jacek (2013). Milioner od musicalu. Newsweek Polska nr 46, s. 12-17 [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/172778.html [odczyt: 27.05.2016]
Tomiak, Anna (2016). Kultura wysokiego ryzyka. Sukces nr 1/01.2016 [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/216793.html [odczyt: 29.05.2016]
Wróbel, Marta (2013). Wrocław: Kultowe „Metro” na żywo we wrocławskiej Hali Ludowej
[dok. elektr.] http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/738939,wroclaw-kultowe-metro-na-
zywo-we-wroclawskiej-hali-ludowej,id,t.html [odczyt: 27.05.2016]
Wójcik, L. (1991). Przegląd Tygodniowy nr 7, s. 11
Publikacje:
Kydryński, Marcin (1995), „Metro” na Brodwayu: upadek jest formą lotu, Wydawnictwa
Muzyczne i Nutowe, Warszawa
76
19 Scena z spektaklu Metro, Teatr Studio Buffo w Warwszawie. Źródło: wikiwand.com.
20 Scena z spektaklu Metro, Teatr Studio Buffo w Warszawie. Źródło: metro.studiobuffo.pl.
77
Księga dżungli
Data premiery: 28 lutego 1998
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny – Operetka we Wrocławiu
Reżyser: Jan Szurmiej
Autor muzyki: Roman Kołakowski
Adaptacja na podstawie powieści „Księga dżungli” Rudyarda Kiplinga.
Aktorzy: Damian Aleksander, Tomasz Sztonyk, Wojciech Ziembolewski, Ewa Szydło, Iwona
Stankiewicz, Robert Kowalski, Marek Szydło, Elżbieta Cieślawska, Ewa Klaniecka, Wiesław
Gawełek, Krzysztof Pajączkowski i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, recenzje [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/15163,szczegoly.html [odczyt: 29.05.2016]
Program spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/57838/ksiega_dzungli_operetka_wroclawska_1998.pdf
[odczyt: 29.05.2016]
Zdjęcia:
Galeria Encyklopedii Teatru Polskiego: [dok. elektr.]
http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/15163/ksiega-dzungli [odczyt:
29.05.2016]
Nagrania dźwiękowe:
Kołakowski, Roman (1998). Księga dżungli [dok. elektr. – CD] Luna
Recenzje:
Kucharski, Krzysztof (1998). Proste i mądre [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/101915.html [odczyt: 29.05.2016]
Podsiadły, Magda (1998). Kiplingowskie prawdy [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/101917.html [odczyt: 29.05.2016]
Podsiadły, Magda (1998). Kipling tańczy i śpiewa [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/101911.html [odczyt: 29.05.2016]
Pułka, Leszek (2002). Egzotyczna baśń [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/101918.html [odczyt: 29.05.2016]
78
Kolejne wystawienia:
8 czerwca 2015 w Teatrze Komedii Valldal w Gdyni
Recenzje:
Księga dżungli – spektakl gościnny [dok. elektr.] http://kultura.trojmiasto.pl/Ksiega-
Dzungli-s2264.html [odczyt: 29.05.2016]
Musical familijny [dok. elektr.] http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/musical-
familijny.html [odczyt: 29.05.2016]
Gulda, Przemysław (2015). „Księga dżungli” w nowej odsłonie [dok. elektr.]
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35611,18041841,_Ksiega_dzungli__w_no
wej_odslonie.html [odczyt: 29.05.2016]
Rudziński, Łukasz (2015). WF, czyli lekcja przetrwania – recenzja musicalu „Księga
dżungli” [dok. elektr.] http://kultura.trojmiasto.pl/WF-czyli-lekcja-przetrwania-
recenzja-musicalu-Ksiega-Dzungli-n91349.html [odczyt: 29.05.2016]
Trailer spektaklu: https://www.youtube.com/watch?v=nWHuSAtA9iM [odczyt:
29.05.2016]
Informacje o spektaklu na stronie Teatru Komedii Valldal [dok. elektr.]:
http://www.teatrkomediivalldal.com/#!ksiega-dzungli/cb3i [odczyt: 29.05.2016]
21 Scena ze spektaklu Księga Dżungli, Teatr Muzyczny we Wrocławiu. Źródło: e-teatr.pl.
79
Piotruś Pan
Data premiery: 27 lutego 2000
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie
Reżyser: Janusz Józefowicz
Libretto: Jeremi Przybora
Autor muzyki: Janusz Stokłosa
Adaptacja: na podstawie powieści „Piotruś Pan” Jamesa Barrie
Aktorzy: Edyta Geppert, Justyna Sieńczyłło, Wiktor Zborowski, Aleksander Wysocki, Wojciech
Paszkowski, Sławomir Orzechowski, Zuzanna Madejska, Monika Malec, Tomasz Kaczmarek,
Katarzyna Groniec, Natasza Urbańska, Natalia Rybicka, Aleks Jenkins i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/realizacje/14371,szczegoly.html [odczyt: 29.05.2016.]
Zdjęcia:
Galeria zdjęć na stronie Studia Buffo [dok. elektr.]
http://studiobuffo.com.pl/spektakl/view/42/Piotrus-Pan [odczyt: 29.05.2016]
Trzeciak, Weronika. „Piotruś Pan” – legendarny musical w Studio Buffo. Zdjęcia [dok. elektr.]
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/piotrus_pan_legendarny_musical_w_studio_buffo_zdj
ecia_340975-1-1-d-20-.html [odczyt: 29.05.2016]
Filmy:
Piotruś Pan. Trailer [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=JtVpXfyqhx8 [odczyt:
29.05.2016]
Przygotowania do spektaklu "Piotruś Pan" w scenerii 3D [dok. elektr.]
https://www.youtube.com/watch?v=9qYijAeHzr8 [odczyt: 29.05.2016]
Piotruś Pan w Teatrze Muzycznym w Gdyni [dok. elektr.]
https://www.youtube.com/watch?v=nu4ao98Rnfs [odczyt: 29.05.2016]
Nagrania dźwiękowe:
Przybora, Jeremi; Stokłosa, Janusz (2000). Piotruś Pan [dok. elektr. - CD] Pomaton EMI
80
Słowa i muzyka:
Przybora, Jeremi, Barrie, James Matthew (2001). Piotruś Pan: libretto musicalu. Warszawa:
Wydawnictwo Muzyczne i Nutowe Stokłosa Editions
Recenzje:
Binkowska, Anna. Tomek Kaczmarek czarodziej jak Harry Potter [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/194153.html [odczyt: 29.05.2016]
Łukomski, Maciej. O chłopcu, który nie chce dorosnąć… [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/214408,druk.html [odczyt: 29.05.2016]
Wach-Malicka Henryka. Piotrusia czar Dziennik Zachodni nr 282 [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/194166.html [odczyt: 29.05.2016]
Kraskowska, Katarzyna. Bajka dla dorosłych [dok. elektr.]
http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/194332/bajka-dla-doroslych [odczyt:
29.05.2016]
Program spektaklu. [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/59066/piotrus_pan_teatr_roma_warszawa_2000.pdf
[odczyt: 29.05.2016]
Kolejne wystawienia:
12 grudnia 2015, Studio Buffo w Warszawie
Recenzje:
Jakubiak, Katarzyna. Fenomenalny spektakl dla dzieci i dorosłych – Piotruś Pan
w teatrze Studio Buffo [dok. elektr.] http://businessmagazine.pl/?p=597 [odczyt:
29.05.2016]
Kolinek-Siechowicz, Karolina. Piotrusiu Panie, jesteś snem, który za dnia nie gaśnie
[dok. elektr.] http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/przetworzenia/teatr-
muzyczny/1833-piotrusiu-panie-jestes-snem-ktory-za-dnia-nie-gasnie [odczyt:
29.05.2016]
Panek, Jakub. „Piotruś Pan” w Studio Buffo z librettem Przybory. Piękna podróż na
Niebywalencję [dok. elektr.]
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19346197,piotrus-pan-w-studio-
buffo-z-librettem-przybory-piekna-podroz.html?disableRedirects=true [odczyt:
29.05.2016]
81
Wojciechowska, Ewa. „Piotruś Pan” – premiera w Studio Buffo [dok. elektr.]
http://ewawojciechowska.pl/czerwony-dywan/piotrus-pan-premiera-w-studio-buffo/
[odczyt: 29.05.2016]
9 kwietnia 2016, Teatr Muzyczny w Gdyni
Recenzje:
Bończa-Szabłowski, Jan. Piotruś Pan w trójwymiarze [dok. elektr.]
http://www.rp.pl/Zycie-Pomorza/303149900-Piotrus-Pan-w-trojwymiarze.html
[odczyt: 29.05.2016]
22 Afisz spektaklu Piotruś Pan, Teatr Roma w Warszawie.
Źródło: studiobuffo.pl.
82
Kaj i Gerda. Baśń o Królowej Śniegu
Data premiery: 4 grudnia 2003
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny – Operetka we Wrocławiu
Reżyser: Wojciech Kościelniak
Autor muzyki: Piotr Dziubek
Libretto: Agata Miklaszewska
Adaptacja: na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena
Aktorzy: Magdalena Szczerbowska, Filip Małek, Wojciech Przywara, Bartosz Jankowski,
Barbara Jaskulska, Martyna Kubicz, Dorota Zygadło, Konrad Imiela, Krzysztof Chudzicki,
Marcin Piejaś i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, recenzje [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/33513,szczegoly.html [odczyt: 30.05.2016]
Program spektaklu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/programy/2013_12/59630/kaj_i_gerda__teatr_muzyczny_operetka_wroclawska
_2003.pdf [odczyt: 30.05.2016]
Informacje o spektaklu na stronie Teatru Capitol [dok. elektr.] http://www.teatr-
capitol.pl/pl/repertuar/spektakle/43-spektakle/652-kaj-i-gerda-basn-o-krolowej-sniegu
[odczyt: 30.05.2016]
Zdjęcia:
Galeria zdjęć na stronie Teatru Capitol [dok. elektr.] http://www.teatr-
capitol.pl/pl/repertuar/spektakle/43-spektakle/652-kaj-i-gerda-basn-o-krolowej-sniegu
[odczyt: 30.05.2016]
Galeria zdjęć w Encyklopedii Teatru Polskiego [dok. elektr.]
http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/33513/kaj-i-gerda-basn-o-krolowej-
sniegu [odczyt: 30.05.2016]
Recenzje:
Nogaj, Magda (2003). Bajkowy musical [dok. elektr.]
http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/77020/bajkowy-musical [odczyt: 30.05.2016]
Nogaj, Magda (2003). Wolą rozbójniczkę [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/77058.html [odczyt: 30.05.2016]
83
Piekarska, Magda (2003). Królowa śpiewu, nowych znaczeń i rodzącego się uczucia [dok.
elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/77059/krolowa-spiewu-nowych-
znaczen-i-rodzacego-sie-uczucia [odczyt: 30.05.2016]
Sobierski, Piotr (2013). Więcej niż musical [dok. elektr.] http://www.teatr-
pismo.pl/ludzie/620/wiecej_niz_musical/ [odczyt: 30.05.2016]
Wysocki, Tomasz (2003). Bajka o miłości [dok. elektr.]
http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/77049/bajka-o-milosci [odczyt: 30.05.2016]
Wysocki, Tomasz (2003). Królowa Śniegu nie jest zła [dok. elektr.]
http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/77023/krolowa-sniegu-nie-jest-zla [odczyt:
30.05.2016]
23 Scena z spektaklu Kaj i Gerda, Teatr Capitol w Warszawie. Źródło: teatrcapitol.pl.
84
Romeo i Julia
Data premiery: premiera 8 października 2004
Miejsce wystawienia: Teatr Studio Buffo w Warszawie
Reżyser: Janusz Józefowicz
Scenariusz: Janusz Józefowicz
Autor muzyki: Janusz Stokłosa
Autor tekstów: Jan Wermer
Adaptacja: na podstawie sztuki Romeo i Julia Williama Shakespeare’a
Aktorzy: Anna Lubieniecka, Marina Łuczenko, Marta Moszczyńska, Zofia Nowakowska,
Krzysztof Rymszewicz, Krystian Sacharczuk, Natasza Urbańska, Rafał Drozd, Artur Chamski,
Daniel Kuczaj, Adam Fidusiewicz, Joanna Liszowska, Alicja Borkowska, Emilian Kamiński,
Jakub Szydłowski i inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, artykuły i recenzje [dok.
elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/40177,szczegoly.html [odczyt: 29.05.2016.]
Oficjalna strona musicalu: http://www.romeoijulia.com
Zdjęcia:
Fotografie autorstwa Mariusza Ruczkowskiego [dok. elektr.]
http://www.romeoijulia.com/galeria02.html, http://www.romeoijulia.com/galeria03.html
[odczyt: 29.05.2016]
Fotografie autorstwa Kamili Józefowicz [dok. elektr.]
http://www.romeoijulia.com/galeria01.html [odczyt: 29.05.2016]
Filmy:
Studio Buffo. Musical Romeo i Julia w serwisie YouTube (fragm.):
https://www.youtube.com/watch?v=cHfGX_Z3tgc [odczyt: 29.05.2016]
Nagrania dźwiękowe:
Studio Buffo (2004). Romeo i Julia [dok. elektr. - CD] Pomaton EMI
85
Recenzje:
Lemańczyk, Berenika (2005). Kochankowie bliżej życia [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/7709.html [odczyt: 29.05.2016]
Niziołek, Wioleta (2005). Romeo uczy odporności [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/9730.html [odczyt: 29.05.2016]
Wróblewski, Kacper (2010). Różne twarze musicalu [dok. elektr.]
http://kulturaonline.pl/rozne,twarze,musicalu,tytul,artykul,8798.html [odczyt: 29.05.2016]
Wysocka, Katarzyna (2010). To jest zły teatr [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/92939.html [odczyt: 29.05.2016]
24 Scena z spektaklu Romeo i Julia, Teatr Studio Buffo w Warszawie. Źródło: romeoijulia.pl.
86
Złota kaczka
Data premiery: 20 stycznia 2005
Miejsce wystawienia: Teatr Rampa w Warszawie
Reżyser: Jan Szurmiej
Autor muzyki: Piotr Rubik
Autorzy tekstów i libretta: Andrzej Ozga, Marek Bartkowicz
Aktorzy: Katarzyna Kozak, Katarzyna Żak, Dominika Łakomska, Olga Szomańska, Janusz
Kruciński, Robert Kowalski, Mieczysław Morański, Konrad Marszałek i inni
Zdjęcia:
Galeria zdjęć na stronie Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim [dok. elektr.]
http://www.teatr-gorzow.pl/?p=190 [odczyt: 30.05.2016]
Filmy:
Złota kaczka w serwisie You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=EX8GKx1dDjQ
[odczyt: 30.05.2016]
Recenzje:
Weekend familijny (2012) [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/140287.html
[odczyt: 30.05.2016]
Rutkowska, Marzena (2005). Od lat trzech do stu [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/8835.html [odczyt: 30.05.2016]
Zadworna-Gajda, Jolanta (2005). Cuda na Pawiej [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/8560.html [odczyt: 30.05.2016]
Kolejne wystawienia:
1 czerwca 2011 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
Recenzje:
Barański, Dariusz (2011). Kaczka Rubika nie płacze po starym wiarusie [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/118681.html [odczyt: 30.05.2016]
roch (2011). Czarodziejska Złota Kaczka [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/118488.html [odczyt: 30.05.2016]
87
Szymańska, Aleksandra (2011). Taką Kaczkę dzieci kupują [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/118903.html [odczyt: 30.05.2016]
25 Afisz spektaklu Złota Kaczka, Teatr Rampa w Warszawie. Źródło: www.teatr-rampa.pl.
88
Mała księżniczka
Data premiery: 18 maja 2006
Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu
Reżyser: Marek Weiss-Grzesiński
Autor muzyki: Adrian Konarski
Libretto: Agata Miklaszewska
Adaptacja: na podstawie powieści Frances Hodgson Burnett
Aktorzy: Michalina Nowicka, Katarzyna Miednik, Michalina Nowicka, Klaudia Waszak, Marta
Kowalczuk, Karolina Borkowska, Martyna Kubicz, Monika Malec, Joanna Wojciechowska i
inni
Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach:
Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, artykuły i recenzje [dok.
elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/39348,szczegoly.html [odczyt: 30.05.2016.]
Strona internetowa Adriana Konarskiego [dok. elektr.]
http://www.adriankonarski.com/malaksiezniczka/index.php?p=start [odczyt: 30.05.2016.]
Strona internetowa Teatru Capitol [dok. elektr.] http://www.teatr-
capitol.pl/pl/repertuar/spektakle/43-spektakle/656-mala-ksiezniczka
Zdjęcia:
Galeria zdjęć na stronie internetowej Adriana Konarskiego [dok. elektr.]
http://www.adriankonarski.com/malaksiezniczka/index.php?p=zdjecia [odczyt: 30.05.2016]
Nagrania dźwiękowe:
Konarski, Adrian; Agata, Miklaszewska (2011). Mała księżniczka [dok. elektr. – CD] Luna
Słowa i muzyka:
Teksty piosenek na stronie internetowej Adriana Konarskiego [dok. elektr.]
http://www.adriankonarski.com/malaksiezniczka/index.php?p=teksty [odczyt: 30.05.2016]
Recenzje:
Domagała, Adam (2007). Płyta z piosenkami ze spektaklu „Mała Księżniczka” [dok. elektr.]
http://www.adriankonarski.com/malaksiezniczka/index.php?p=recenzje&rec=gw [odczyt:
30.05.2016]
89
Waligórski, Łukasz (2007). …łapie za serce i bezlitośnie je trzyma [dok. elektr.]
http://www.adriankonarski.com/malaksiezniczka/index.php?p=recenzje&rec=mf [odczyt:
30.05.2016]
Wachowiak, Katarzyna (2006). Smutek małej księżniczki [dok. elektr.] http://www.e-
teatr.pl/pl/artykuly/26123.html [odczyt: 30.05.2016]
Wysocki, Tomasz (2006). Po premierze we wrocławskim teatrze Capitol [dok. elektr.]
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/26539.html [odczyt: 30.05.2016]
26 Scena z spektaklu Mała Księżniczka, Teatr Capitol w Wrocławiu. Źródło: www.teatr-capitol.pl.
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce
Zestawienie tematyczne musical w polsce

More Related Content

Similar to Zestawienie tematyczne musical w polsce

Zajęcia artystyczne rok szkolny 2014/15
Zajęcia artystyczne rok szkolny 2014/15Zajęcia artystyczne rok szkolny 2014/15
Zajęcia artystyczne rok szkolny 2014/15
G_P_
 
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacjaPuzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacjaMEAKULTURA
 
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacjaPuzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacjaMEAKULTURA
 
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacjaPuzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacjaMEAKULTURA
 
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wiekuPuzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wiekuMEAKULTURA
 
Muzyczny żart czyli o piosence kabaretowej pf.ppsx
Muzyczny żart czyli o piosence kabaretowej pf.ppsxMuzyczny żart czyli o piosence kabaretowej pf.ppsx
Muzyczny żart czyli o piosence kabaretowej pf.ppsx
piotrfrysiak
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
Małopolski Instytut Kultury
 
Styczen 13
Styczen 13Styczen 13
Styczen 13lamelli
 
Pióro jakub 6b (2)
Pióro jakub 6b (2)Pióro jakub 6b (2)
Pióro jakub 6b (2)
Monika Jakubowska
 
Polskie gniazda literackie
Polskie gniazda literackiePolskie gniazda literackie
Polskie gniazda literackieAnna Dębek
 
Hymn narodowy - młodzieżowy przebój? Recenzja kontrowersyjnej płyty
Hymn narodowy - młodzieżowy przebój? Recenzja kontrowersyjnej płytyHymn narodowy - młodzieżowy przebój? Recenzja kontrowersyjnej płyty
Hymn narodowy - młodzieżowy przebój? Recenzja kontrowersyjnej płyty
Natalia Julia Nowak
 
Fryderyk Chopin
Fryderyk ChopinFryderyk Chopin
Fryderyk Chopingozdziakm
 
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej GórzeFestiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
Stowarzyszenie Panorama Kultur
 
Nowiny Gliwickie tabletowo
Nowiny Gliwickie tabletowoNowiny Gliwickie tabletowo
Nowiny Gliwickie tabletowombuksa
 
Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32
Iwona Przybyła
 
Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci gblonska
 

Similar to Zestawienie tematyczne musical w polsce (20)

Zajęcia artystyczne rok szkolny 2014/15
Zajęcia artystyczne rok szkolny 2014/15Zajęcia artystyczne rok szkolny 2014/15
Zajęcia artystyczne rok szkolny 2014/15
 
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacjaPuzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacja
 
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacjaPuzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacja
 
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacjaPuzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku  prezentacja
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku prezentacja
 
Witold Lutosławski
 Witold Lutosławski Witold Lutosławski
Witold Lutosławski
 
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wiekuPuzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku
Puzon w twórczości polskich kompozytorów xx wieku
 
Muzyczny żart czyli o piosence kabaretowej pf.ppsx
Muzyczny żart czyli o piosence kabaretowej pf.ppsxMuzyczny żart czyli o piosence kabaretowej pf.ppsx
Muzyczny żart czyli o piosence kabaretowej pf.ppsx
 
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
 
Styczen 13
Styczen 13Styczen 13
Styczen 13
 
Pióro jakub 6b (2)
Pióro jakub 6b (2)Pióro jakub 6b (2)
Pióro jakub 6b (2)
 
Prezentacja teatr telewizji
Prezentacja teatr telewizjiPrezentacja teatr telewizji
Prezentacja teatr telewizji
 
Polskie gniazda literackie
Polskie gniazda literackiePolskie gniazda literackie
Polskie gniazda literackie
 
Lwow cmentarz lyczakowski
Lwow cmentarz lyczakowskiLwow cmentarz lyczakowski
Lwow cmentarz lyczakowski
 
Hymn narodowy - młodzieżowy przebój? Recenzja kontrowersyjnej płyty
Hymn narodowy - młodzieżowy przebój? Recenzja kontrowersyjnej płytyHymn narodowy - młodzieżowy przebój? Recenzja kontrowersyjnej płyty
Hymn narodowy - młodzieżowy przebój? Recenzja kontrowersyjnej płyty
 
Teatr
TeatrTeatr
Teatr
 
Fryderyk Chopin
Fryderyk ChopinFryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
 
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej GórzeFestiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
 
Nowiny Gliwickie tabletowo
Nowiny Gliwickie tabletowoNowiny Gliwickie tabletowo
Nowiny Gliwickie tabletowo
 
Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32
 
Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci Kilka Znanych Polskich Postaci
Kilka Znanych Polskich Postaci
 

Zestawienie tematyczne musical w polsce

 • 1.
 • 2. 2 Wstęp Musical jest formą teatralną pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych, łączącą muzykę, piosenki, dialogi mówione i taniec. Tradycyjnie musical jest wykonywany w języku ojczystym jego odbiorców, a utwory obcojęzyczne są tłumaczone na język właściwy dla kraju wystawienia spektaklu. Początki musicalu datuje się na koniec XIX wieku, jednak w Polsce ten gatunek pojawił się dopiero w drugiej połowie XX wieku. Pierwszy polski musical był adaptacją sztuki teatralnej Victorien Sardou „Madame Sans Gene” i został wystawiony w 1958 roku przez Andrzeja Łapickiego w Teatrze Syrena w Warszawie. Musical był wówczas nową formą sztuki, nie pasującą do modelu kultury promowanego i akceptowanego przez władze, stąd też „Madame Sans Gene” w artykułach prasowych często była klasyfikowana jako operetka. Pierwszym oryginalnie polskim musicalem jest „Miss Polonia” z muzyką Marka Sarta i tekstami Jerzego Jurandota. Niestety pomimo świetnej obsady spektakl nie odniósł sukcesu. Prawdziwe sukcesy musical zaczął odnosić w Polsce dopiero w latach 70-tych XX wieku. Katarzyna Gaertner i Ernest Bryll napisali wspólnie śpiewogrę (stworzona przez nich polska nazwa musicalu) „Na szkle malowane”, która była wielokrotnie wystawiana i cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności. Do lat 80-tych napisano i wystawiono ponad 20 musicali, w tym bijącą rekordy popularności „Szaloną lokomotywę” Marka Grechuty i Jana Kantego-Pawluśkiewicza. Od początku lat 90. ogromne sukcesy odnosił musical „Metro” Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy, który niejako ukształtował współczesną polską scenę musicalową nadając jej brodwayowskie standardy. Ten duet stworzył również inne, cieszące się dużym zainteresowaniem publiczności i krytyków, spektakle, takie jak „Piotruś Pan”, „Romeo i Julia” czy „Polita”. Dzięki profesjonalizmowi twórców i dobremu przygotowaniu teatrów musical nie jest już traktowany jako niska rozrywka, ale jest stawiany na równi z innymi formami sztuki teatralnej. Bywa wykorzystywany do uświetniania uroczystości rangi państwowej. Przykładem może być musical „Jesus Christ Superstar” w reżyserii Sebastiana Gonciarza, pod kierownictwem muzycznym Piotra Deptucha, który został wystawiony podczas obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski w Poznaniu. Wcześniej, z okazji obchodów 30-lecia wprowadzenia stanu wojennego wystawiono powtórnie „Kolędę-Nockę”, która miała premierę w 1980 roku i była odpowiedzią na ówczesną sytuację polityczną.
 • 3. 3 Metodologia „Musical Polski. Zestawienie tematyczne” jest pracą naukową napisaną pod kierunkiem Patrycji Hrabiec – Hojdy w ramach studiów podyplomowych Infobrokering i Wywiad Rynkowy na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2015/2016. Prezentowane poniżej zestawienie obejmuje musicale, które powstały w Polsce od 1958 roku do chwili obecnej. Przyjęto kryterium według którego za polski musical uznano taki, którego muzyka została skomponowana przez polskiego kompozytora i tekst napisany przez polskiego autora lub zaadaptowany na język polski. W zestawieniu ujęto również utwory nazywane śpiewogrami lub operetkami, które mieściły się w definicji musicalu. Pierwsze wykonanie każdego z utworów zostało szerzej omówione, a ewentualne kolejne wykonania są jedynie wzmiankowane wraz z odnoszącymi się do nich recenzjami. Musicale, których premiery odbyly się do 1989 roku zostały opracowane przez Paulinę Reuter - Szczypczyk, a musicale premierowo wystawione od 1990 roku do chwili obecnej zostały opracowane przez Ewę Zakorczmenną. Wyszukiwanie materiałów zostało przeprowadzone głównie w źródłach dostępnych on-line, takich jak Encyklopedia Teatru Polskiego i portalu e-Teatr.pl prowadzonych przez Polski Instytut Teatralny oraz na stronach internetowych teatrów, twórców musicali, cyfrowych archiwach Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego i innych źródłach. Zostały również przeszukane roczniki Zawartości Czasopism Polskich za lata 1958-1996 pod kątem recenzji spektakli. Przygotowano również bibliografię ogolną o musicalu polskim oraz opisy poszczególnych utworów, które zostały poprzedzone chronologicznym zestawieniem w formie tabeli. Pełna lista źródeł wykorzystanych w wyszukiwaniu informacji znajduje się na końcu opracowania. W założeniu każdy musical powinien być opisany według poniższego schematu, choć z powodu braku materiałów źródłowych tylko w niektórych przypadkach udało się uzyskać komplet informacji. Schemat opisu jest następujący:  tytuł musicalu,  miejsce pierwszego wystawienia,  reżyser pierwszego wystawienia,  autor scenariusza i libretto,  autor muzyki,  czy utwór jest adaptacją innego utworu, jeśli tak to jakiego,  aktorzy występujący w pierwszym wystawieniu,  zdjęcia spektaklu,  filmy dokumentujące spektakl lub przygotowania, reportaże,  nagrania dźwiękowe dostępne on-line lub na płytach / kasetach,  słowa i muzyka, czyli zapis nutowy i libretto,  recenzje pierwszego wystawienia,
 • 4. 4  kolejne wystawienia wraz z ewentualnymi recenzjami. Łącznie zostało opisanych 49 musicali. Wszystkie opisy zawierają podstawowe informacje jak tytuł, datę premiery, miejsce premiery, autorów musyki, libretta i reżysera. Nie do wszystkich utworów znaleziono dodatkowe informacje i materiały, jak nagrania dźwiękowe, zdjęcia, nuty i zapis libretta czy inne.
 • 5. 5 Bibliografia ogólna dotycząca musicalu polskiego Baduszkowa, Danuta (1973). Nowoczesny teatr muzyczny. Teatr nr 7, s. 17-19 Bojkowska, Izabella (1981). Agonia Polskiego musicalu. Jazz nr 1, s. 14 Bończa-Szabłowski, Jan (2015). Uwierz w musical. Rzeczpospolita z 16.11.2015. [dok. elektr.] https://www.rp.pl/article/20151116/kultura/311169862&template=printart [odczyt: 19.05.2016.] Dzieduszycki, Wojciech (1975). Robert Satanowski czyli perspektywy Krakowskiego Teatru Muzycznego. Życie literackie nr 50, s. 7 Filler, Witold (1974). Teatr Baduszkowej: operetka, musical czy jeszcze coś trzeciego? MKL nr 12, s. 28-29 Fołtyn, Maria (1975). Czy można mówić o kryzysie? Wokół teatru muzycznego, rozmowę przeprowadził Wacław Panek. Teatr nr 22, s. 3-4 Grabowska, Teresa (1973). Scena polskiego repertuaru (Teatr Muzyczny w Gdyni). Trybuna Ludu nr 55, s. 6 Grabowska, Teresa (1974). Musicale na Targówku. [Warszawski Muzyczno-Estradowy Teatr na Targówku]. Trybuna Ludu nr 260, s. 8 Grodzicki, August (1972). Musicale – Jeszcze o musicalach. Życie Warszawy nr 53, s. 5 Grodzicki, August (1972). Musicale – Na scenie i na widowni. Życie Warszawy nr 77, s. 3 Jankowski, Bogdan M. (1971). Teatr Baduszkowej. Teatr nr 3, s. 8-9 Karpiński, Maciej (1973). Musical narodowy? Magazyn Pomorski nr 12, s. 9 Kierski, Tadeusz (1973). Kompozytor w teatrze muzycznym, rozmowę przeprowadził Wacław Panek. Teatr nr 16, s. 16 Kijonka, Tadeusz (1973). Od operetki do musicalu (Gliwice). Poglądy nr 7, s. 4-6 Kitowski, Sławomir (2008). Musicale, operetki, wodewile…. Gdynia: Alter Ego – Sławomir Kitowski Korcz, Włodzimierz; Czesław, Majewski (1974). Musicale, musicale, Teatr na Targówku. Życie Warszawy nr 235, s. 7 Kydryński, Lucjan (1977). Przewodnik operetkowy: wodewil, operetka, musical. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne Marianowicz, Antoni (1970). Musical w Polsce. Rozmowę przeprowadził Aleksander Rowiński. Jazz nr 2, s. 13
 • 6. 6 Marianowicz, Antoni (1972). Co z tym musicalem? (wywiad). Literatura nr 19, s. 9 Marianowicz, Antoni (1972). Co nowego w musicalu? Teatr nr 7, s.25 Marianowicz, Antoni (1972). Musical wczoraj i dziś. Literatura nr 28, s. 20-21 Marianowicz, Antoni (1973). Czy musical jest na zakręcie? [Wrażenia z USA], Rozmowę przeprowadził Aleksander J. Rowiński. Jazz nr 3, s. 16 Marianowicz, Antoni; Jacek, Sylwin(11979). Przetańczyć całą noc… Z dziejów musicalu. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Meleszyńska, Joanna; Joanna, Roszak; Rafał, Koschany (red.) (2013). Musical. Poszerzanie pola gatunku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza [dok. elektr.] https://150.254.65.83/bitstream/10593/12324/1/Musical_Repozytorium.pdf [odczyt: 19.05.2016.] Mikołajczyk, Jacek (2014). Musical in Poland under Communism. Theatre Symposium, vol. 22: Broadway and Beyond: Commercial Theatre Considered. s. 77 – 85 Mikołajczyk, Jacek (2010). Musical nad Wisła: historia musicalu w Polsce w latach 1957 - 1989. Gliwice: Gliwicki Teatr Muzyczny Panek, Wacław (1973) Operetka? Teatr Muzyczny? Teatr nr 12, s. 16-18 Panek, Wacław (1975). Pytania teatru muzycznego. Kultura nr 19, s. 12 Rowiński, Aleksander (1977). Co z polskim musicalem? Jazz nr 11, s. 18 Sart, Marek oprac. (1976). Świat musicalu, wybór piosenek z polskich musicali. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agenci Autorskiej Sart, Marek (1995), Musical w Warszawie, Wiadomości Kulturalne, nr 45, s. 6 Sarzyński, Piotr (2011). Nędzarze i nędznicy. Polityka z 14.01.2011. [dok. elektr.] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1511566,1,zale-w-sprawie- musicali.read?backTo=http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1511662,1,wodewil e-rock-opery-spiewogry.read [odczyt:19.05.2016.] Sarzyński, Piotr (2010). Wodewile, rockopery, śpiewogry. Polityka z 20.12.2010 [dok. elektr.] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1511662,1,wodewile-rock-opery- spiewogry.read [odczyt:19.05.2016.] Sutkowski, Stefan (1991). Recepta na teatr muzyczny. [Warszawska Opera Kameralna]. Polityka nr 32, s. 8 Szwarcman D., (1992), Teatr muzyczny dziś, Ruch Muzyczny, nr 9, s. 1, 8
 • 7. 7 Terpiłowski, Lech (1973). Danuty Baduszkowej teatr muzykalny. Kultura nr 34, s. 10 Terpiłowski, Lech (1976). Z czym do musicalu (sytuacja teatrów muzycznych). Jazz nr 6, s. 13, 17
 • 8. 8 Polski musical chronologicznie - tabela l. p. tytuł rok wystawienia muzyka słowa 1 Madame Sans Gene 1958 S. Kisielewski A. Marianowicz, J. Minkiewicz 2 Miss Polonia 1961 M. Sart J. Jurandot 3 Białowłosa 1962 H. Czyż D. Baduszkowa 4 Dama od Maxima 1967 R. Sielicki A. Marianowicz 5 Madagaskar 1968 R. Damrosz D. Baduszkowa 6 Kaper królewski 1969 J. Tomaszewski S. Dejczer 7 Gwałtu co się dzieje! 1969 S. Krajewski K. Dzikowski, A. Fredro 8 Boso ale w ostrogach 1969 J. Tomaszewski R. Pietruski, K. Wodnicka 9 Na szkle malowane 1970 K. Gaertner E. Bryll 10 Diabeł nie śpi 1970 R. Sielicki R. Groński, A. Marianowicz 11 Karuzela 1971 T. Kierski A. Jarecki, A. Osiecka 12 Kariera Nikodema Dyzmy 1971 A. Hundziak S. Powołocki, J. Słowikowski 13 Pan Zagłoba 1972 A. Bloch W. Maciejewska 14 Nie kłam kochanie 1972 T. Kierski A. Jarecki 15 Naga 1973 G. Walczak Niebiesko-Czarni 16 Cień 1973 M. Małecki W. Młynarski 17 Czarująca szewcowa 1973 J. Milian M. Straszewska 18 Pancerni i pies 1973 W. Konowalski M. i J. Przymanowscy 19 Machina wierności 1973 W. Korcz J. Panasewicz 20 Sen nocy letniej 1973 M. Ałaszewski K. Pankiewicz 21 Prawo pierwszej nocy 1974 L. Bogdanowicz J. Jurandot 22 Rumcajs 1974 K. Gaertner E. Bryll
 • 9. 9 23 Przygody Pana Kleksa 1974 P. Marczewski I. Sikirycki 24 Sprzedany talent 1975 J. Podobiński K. Śląska 25 Machiavelli 1975 J. Wasowski R. Groński, A. Marianowicz 26 Oh laleczko 1976 B. Klimczuk J. Kondracki 27 Baśń o grających jabłkach 1976 A. Brzozowski J. Panasewicz 28 Achilles i miłość 1977 M. Sart J. Kofta, M. Sprusiński 29 Szalona lokomotywa 1977 M. Grechuta, J. K. Pawluśkiewicz S. I. Witkiewicz, M. Grechuta 30 Błękitny zamek 1978 R. Czubaty K. Śląska, B. Wachowicz 31 Kolęda-nocka 1980 W. Trzciński E. Bryll 32 Wesołego powszedniego dnia 1981 J. Derfel W. Młynarski 33 Toto 1983 M. Sart E. Bryll, M. Goraj 34 Czarodziejski pierścień 1985 L. Kaszycki W. Panek, L. Terpiłowski 35 Bunt komputerow 1987 K. Dębski J. Cygan 36 Kwiat paproci 1989 L. Kaszycki W. Panek 37 Pan Twardowski 1990 J. Grzywacz W. Jasiński 38 Kiepura Story 1990 W. Panek 39 Pierścień i róża, czyli historia Lulejki i Bulby 1990 E. Kornecka Z. Wojtan 40 Metro 1991 J. Stokłosa A. Miklaszewska, M. Miklaszewska 41 Księga dżungli 1998 R. Kołakowski R. Kołakowski 42 Piotruś Pan 2003 J. Stokłosa J. Przybora 43 Kaj i Gerda. Baśń o Królowej Śniegu 2000 P. Dziubek A. Miklaszewska 44 Romeo i Julia 2004 J. Stokłosa J. Wermer
 • 10. 10 45 Złota kaczka 2005 P. Rubik A. Ozga M. Bartkowicz 46 Mała księżniczka 2006 A. Konarski A. Miklaszewska 47 Ferdydurke, czyli czas nieuniknionego mordu 2008 P. Dziubek R. Dziwisz 48 Polita 2011 J. Stokłosa A. Miklaszewska 49 Mistrz I Małgorzata 2013 P. Dziubek R. Dziwisz
 • 11. 11 Polski musical chronologicznie – opisy tytułów
 • 12. 12 Madame Sans-Gene Data premiery: 15 listopada 1958 Miejsce wystawienia: Teatr Syrena w Warszawie Reżyser: Andrzej Łapicki Tłumaczenie, adaptacja i scenariusz: Antoni Marianowicz, Janusz Minkiewicz Autor muzyki: Stefan Kisielewski Adaptacja: na podstawie sztuki teatralnej „Madame Sans-Gene” Victorien Sardou w oparciu o przekład Kazimierza Erenberga Aktorzy: Hanna Bielicka, Jerzy Duszyński, Kazimierz Brusikiewicz, Wiesław, Machowski, Kazimierz Rudzki, Emilia Radziejowska i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/24635,szczegoly.html [odczyt: 17.05.2016.] Zdjęcia: Hartwig, Edward (1958). Warszawa. Teatr Syrena – sztuka „Madame Sans Gene”. [dok. elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/232330/ [odczyt: 17.05.2016.] Hartwig, Edward (1958). Warszawa. Teatr Syrena – sztuka „Madame Sans Gene”. [dok. elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/232332/ [odczyt: 17.05.2016.] Hartwig, Edward (1958). Warszawa. Teatr Syrena – sztuka „Madame Sans Gene”. [dok. elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/232333/ [odczyt: 17.05.2016.] Hartwig, Edward (1958). Warszawa. Teatr Syrena – sztuka „Madame Sans Gene”. [dok. elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/232334/ [odczyt: 17.05.2016.] Hartwig, Edward (1958). Warszawa. Teatr Syrena – sztuka „Madame Sans Gene”. [dok. elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/231239/b55d5808f51df1755c6a0f54e63304ad/ [odczyt: 17.05.2016.] Recenzje: JASZCZ (1958). Dziesięć kusych i powłóczystych szat syreny. Trybuna Ludu nr 322, s. 6 Karczewska-Markiewicz, Zofia (1958). Sardou z „syrenią” przyprawą. Życie Warszawy nr 276, s. 6
 • 13. 13 Bohuszewicz, Jan (1958). Madame Sans Gene nie pierze źle. Za i Przeciw nr 48, s. 13 Fruhling, Jacek (1958). Brawo, Madame Sans Gene! Tygodnik Demokratyczny nr 47, s. 8 Kolejne wystawienia: 31 stycznia 1959 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi (scena 7.15) 3 czerwca 1959 w Teatrze Dramatycznym w Szczecinie 11 czerwca 1960 w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze 8 września 1982 w Teatrze Syrena w Warszawie Recenzje: Boska, Anna (1983). Publiczność chce się smiać albo Madame Sans-Gene. Kobieta i Życie nr 14 z 6.04.1983. Jakubowska, Jadwiga (1982). Bez miniderii. Żołnierz Wolności nr 281 z 27.11.1982. Elephant (1982). Koniunktura. Przegląd Tygodniowy nr 34 z 21.11.1982. Krzemień, Teresa (1982). Co ma nam osłodzić kryzys. Tu i Teraz nr 25 z 17.11.1982. JAN OST (1982). "Madame Sans-Gene" w Teatrze "Syrena”. Barwy nr 9 z 01.11.1982. Sart, Marek (1982). Pani bez żenady. Rzeczpospolita nr 248 z 30.10.1982. JASZCZ (1982). Musicale, Musicale! Perspektywy nr 37 z 29.10.1982. Gołębiowska, Rita (1982). Praczka górą. Tygodnik Kulturalny nr 30 z 17.10.1982. Krzywobłocka, Bożena (1982). Dygnitarzowa. Rzeczywistość nr 19 z 26.09.1982. Wiśniewska, Marzena (1982).Kleopatra nad balią. Sztandar Młodych nr 158 z 24.09.1982. Krupe, Bożena (1982). K. Brusikiewicz: Po Napoleonie jadę z żoną do Grudziądza. Nowości nr 162 z 23.09.1982. Gucewicz, Krystyna (1982). Sans gene! Express Wieczorny nr 171 z 23.09.1982. MK (1982). Słynna praczka w "Syrenie". Express Wieczorny nr 163 z 13.09.1982. Gk (1982). "Madame Sans-Gene" w "Syrenie". Dziennik Ludowy nr 215 z 10.09.1982. Pa (1982). Madame Sans-Gene w "Syrenie”. Życie Warszawy nr 202 z 09.09.1982. 18 września 1982 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie
 • 14. 14 13 października 1982 w Teatrze Powszechnym w Radomiu Recenzje: S.M. (1982). Przemiany nr 9, s. 38-39 27 lutego 1983 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi (Scena 7.15) Recenzje: Sas, Renata (1983). Madame prosto z pralni. Dziennik Łódzki nr 49 z 10.03.1983. (…) (1983). "Madame Sans-Gene" w Teatrze "7.15". Głos Robotniczy nr 46 z 25.02.1983. 17 kwietnia 1983 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy 16 września 1988 w Teatrze Nowym im. Gustawa Morcinka w Zabrzu 1 Afisz spektaklu Madame Sans Gene, Teatr Syrena. Źródło: e-teatr.pl.
 • 15. 15 Miss Polonia Data premiery: prapremiera 18 lutego1961, premiera 17 kwietnia 1964 Miejsce wystawienia: Operetka Warszawska w Warszawie Reżyser: Tadeusz Bursztynowicz Scenariusz: Jerzy Jurandot Autor muzyki: Marek Sart Autor tekstów: Jerzy Jurandot Aktorzy: Elżbieta Ryl-Górska, Mieczysław Wojnicki Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/27915,szczegoly.html [odczyt:17.05.2016.] Miss Polonia - Marek Sart: operetka w 3 aktach (17 obrazach) (1964) Warszawa: Operetka Warszawska Słowa i muzyka: Sart, Marek; Jerzy, Jurandot (1960). Piosenki z operetki ”Miss Polonia”(Szkoda, że niepogoda). Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Synkopa Sart, Marek; Jerzy, Jurandot (1960). Piosenki z operetki ”Miss Polonia”(Wiosną mi bądź). Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Synkopa Recenzje: Kański, Józef (1964). Trybuna Ludu nr 108, s. 8
 • 16. 16 Białowłosa Data premiery: 24 listopada 1962 Miejsce wystawienia: Teatr Wielki Warszawa Reżyser: Wowo Bielicki Autor muzyki: Henryk Czyż Autor tekstów: Danuta Baduszkowa, Henryk Czyż Aktorzy: Edmund Fetting, Bogna Sokorska, Jerzy Kulesza, Agnieszka Kossakowska, Zofia Rudnicka, Jadwiga Dzikówna, Eugeniusz Banaszczyk i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu encyklopediateatru.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/89944/bialowlosa-h-czyza [odczyt:17.05.2016.] Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/16238,szczegoly.html [odczyt:17.05.2016.] Filmy: Polska Kronika Filmowa 63/01A, fragment o musicalu „Białowłosa” [dok. elektr.] http://www.kronikarp.pl/szukaj,35716,tag-691095,strona-1 [odczyt: 17.05.2016.] Słowa i muzyka: Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, możliwość wypożyczenia nut i libretta, dostęp poprzez stronę internetową http://pwm.com.pl/pl/wypozyczenia/utwory-wg- kategorii/publikacja/bialowlosa,czyz-henryk,18314,wypozyczenia.htm [odczyt: 17.05.2016.] Recenzje: Kański, Józef (1962). Trzeci nurt w operze. Trybuna Ludu nr 330, s. 6 Sierpiński, Zdzisław (1962). Recenzja. Życie Warszawy nr 282, s. 9 Erhardt, Ludwik (1962). Białowłosa. Przegląd Kulturalny nr 50, s. 8 Waldorff, Jerzy (1962). Białowłosa. Świat nr 49, s. 11 Kolejne wystawienia: 2 października 1971 w Teatrze Wielkim w Łodzi Recenzje:
 • 17. 17 Grabowska, Teresa (1971). Trybuna Ludu nr 293, s. 6 Kański, Józef (1972). Ruch Muzyczny nr 2, s. 7-8 2 Scena z spektaklu Białowłosa w Teatrze Wielkim w Warszawie. Źródło: e-teatr.pl.
 • 18. 18 Dama od Maxima Data premiery: 25 czerwca 1967 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Aleksander Długosz Autor muzyki: Ryszard Sielicki Autor tekstów: Antoni Marianowicz Adaptacja: na podstawie sztuki Georges Feydeau pod tym samym tytułem Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Georges Feydeau - Dama od Maxima: musical w 3 aktach. (1967) Gdynia: Teatr Muzyczny Kolejne wystawienia: 3 września 1968 w Teatrze Muzycznym w Szczecinie Recenzje: Informacje dodatkowe o spektaklu i obsadzie na stronie Opery Szczecińskiej: http://www.opera.szczecin.pl/component/repertuar/spektakl/160-dama-od-maxima [odczyt: 17.05.2016] 18 października 1969 w Miejskim Teatrze Muzycznym – Opera i Operetka w Krakowie 17 października 1970 w Teatrze Muzycznym w Łodzi 12 listopada 1970 w Operetce Poznańskiej w Poznaniu 27 stycznia 1973 w Operetce Dolnośląskiej we Wrocławiu Recenzje: Giewicz, Janusz (1973) Teatr nr 12, s. 13
 • 19. 19 Madagaskar Data premiery: 14 grudnia 1968 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Danuta Baduszkowa Scenariusz i libretto: Danuta Baduszkowa i Jacek Korczakowski Autor muzyki: Ryszard Damrosz Aktorzy: Zenon Bester, Longina Kozikowska, Wanda Dembek, Urszula Polanowska, Józef Korzeniowski, Bolesław Andrzejczyk i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/35291,szczegoly.html [odczyt: 19.05.2016.] Nagrania dźwiękowe: Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Kak was lubit. [dok. elektr.] http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-kak-was-lubit [odczyt: 20.05.2016.] Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Południe północ wschód. [dok. elektr.] http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-poludnie-polnoc-wschod [odczyt: 20.05.2016.] Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Taniec dziewcząt. [dok. elektr.] http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-taniec-dziewczat [odczyt: 20.05.2016.] Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Kim jesteś. [dok. elektr.] http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-kim-jestes [odczyt: 20.05.2016.] Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Jak was kochać. [dok. elektr.] http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-jak-was-kochac [odczyt: 20.05.2016.] Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Kołysanka. [dok. elektr.] http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-kolysanka [odczyt: 20.05.2016.] Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Południe północ wschód 1. [dok. elektr.] http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-poludnie-polnoc-wschod-1 [odczyt: 20.05.2016.] Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Kołysanka 1. [dok. elektr.] http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-kolysanka-1 [odczyt: 20.05.2016.]
 • 20. 20 Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Nadzieję mi daj. [dok. elektr.] http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-nadzieje-mi-daj [odczyt: 20.05.2016.] Radio Łódź (1969). Musical „Madagaskar”. Kim jesteś 1. [dok. elektr.] http://archiwum.nina.gov.pl/film/musical-madagaskar-kim-jestes-1 [odczyt: 20.05.2016.] Recenzje: Jankowski, Bogdan M. (1969). Teatr nr 3, s.15
 • 21. 21 Kaper królewski Data premiery: 9 maja 1969 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Jan Wodzyński Scenariusz i libretto: Stanisław Dejczer, Jacek Kasprowy Autor muzyki: Jan Tomaszewski Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/29664/kaper-krolewski [odczyt: 20.05.2016] Kolejne wystawienia: 6 stycznia 1972 w Operetce Łódzkiej w Łodzi Recenzje: Terpiłowski, Lech (1972). Teatr nr 6, s. 16 22 maja 1976 w Operetce Śląskiej w Gliwicach
 • 22. 22 Gwałtu, co się dzieje! Data premiery: 3 lipca 1969 Miejsce wystawienia: Teatr Polski w Poznaniu Reżyseria i adaptacja: Lech Komarnicki Autor muzyki: Seweryn Krajewski Autor tekstów piosenek: Krzysztof Dzikowski Adaptacja: na podstawie komedii A. Fredry pod tym samym tytułem Aktorzy: Sława Kwaśniewska, Tadeusz Wojtych, Janina Marisówna, Zdzisław Zachariusz, Anna Wróblówna, Irena Osuchowska i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Gwałtu, co się dzieje!Teatr Polski w Poznaniu. Program spektaklu. [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52166/gwaltu_co_sie_dzieje_teatr_klasyczny_warszawa_197 0.pdf [odczyt: 30.05.2016.] Kolejne wystawienia: 1 lutego 1970 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Recenzje: Gwałtu, co się dzieje! Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Program spektaklu. [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52167/gwaltu_co_sie_dzieje_teatr_osterwy_gorzow_ 1970.pdf [odczyt: 30.05.2016.] 20 czerwca 1970 w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 17 października 1970 w Teatrze Klasycznym w Warszawie Recenzje: Gwałtu, co się dzieje! Teatr Klasyczny w Warszawie. Program spektaklu. [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52166/gwaltu_co_sie_dzieje_teatr_klasyczny_warsza wa_1970.pdf [odczyt: 30.05.2016.] 27 lutego 1971 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi
 • 23. 23 Recenzje: Gwałtu, co się dzieje! Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi. Program spektaklu. [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52341/gwaltu_co_sie_dzieje_teatr_jaracza_lodz_197 1.pdf [odczyt: 30.05.2016.] 13 stycznia 1972 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie Recenzje: Gwałtu, co się dzieje! Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Program spektaklu. [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52569/gwaltu_co_sie_dzieje_teatr_osterwy_lublin_1 972.pdf [odczyt: 30.05.2016.]
 • 24. 24 Boso, ale w ostrogach Data premiery: 4 października 1969 Miejsce wystawienia: Teatr Powszechny w Łodzi Reżyseria i inscenizacja: Roman Sykała Autor muzyki: Jan Tomaszewski Autor tekstów: Ryszard Pietruski, Krystyna Wodnicka Adaptacja: na podstawie książki Stanisława Grzesiuka Aktorzy: Michał Szewczyk, Włodzimierz Skoczylas, Alicja Sobieraj-Staszewska, Teresa Kałuda, Jadwiga Andrzejewska, Halina Pawłowicz, Zbigniew Niewczas i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/30845,szczegoly.html [odczyt: 20.05. 2016.] Boso, ale w ostrogach. Teatr Powszechny w Łodzi. Program spektaklu. [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/51530/boso_ale_w_ostrogach_teatr_powszechny_lodz_1969 .pdf [odczyt: 20.05.2016.] Recenzje: Kellner, Irena (1969). Teatr nr 23, s.17-18 Kolejne wystawienia: 16 stycznia 1971 w Tatrze Komedia w Warszawie Recenzje: F.Z.K. (1971). Boso, ale w osrogach" w Teatrze Komedia. Szpilki nr 14 z 4 kwietnia 1971 Ost., Jan (1971). Boso, ale w ostrogach. Barwy nr 4 z 1 kwietnia 1971 Woy (1971). Załoga huty "Warszawa" oklaskiwała warszawski musical w Teatrze "Komedia. Express Wieczorny nr 40 z 17 lutego 1971 Średnicki, Stanisław (1971) Honorny" Czerniaków. Express Wieczorny nr 36 z 12 lutego 1971
 • 25. 25 Markiewicz, Andrzej (1971). Boso czupurnie wesoło. Trybuna Mazowiecka nr 31 z 06 lutego 1971 Szydłowski, Roman (1971). Wisła Side Story, czyli czerniakowski musical. Trybuna Ludu nr 27 z 27 stycznia 1971 Karpiński, Maciej (1971). Czerniaków story. Sztandar Młodych nr 21 z 26 stycznia 1971 Grodzicki, August (1971). Czerniakowskie zuchy. Życie Warszawy nr 20 z 24 stycznia 1971 Polanica, Stefan (1971). Boso, ale w ostrogach. Słowo Powszechne nr 19 z 23 stycznia 1971 30 czerwca 1972 w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu Recenzje: Sienkiewicz, Marian (1972). Poglądy nr 20, s. 10 18 lipca 1974 w Operetce w Lublinie Recenzje: Komorowska, Małgorzata (1977). Teatr nr 14, s. 9-11 16 listopada 1984 w Operetce Warszawskiej w Warszawie 2 marca 1986 w Teatrze im. Kamila Cypriana Norwida w Jeleniej Górze 28 marca 1987 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
 • 26. 26 Na szkle malowane Janosik, czyli na szkle malowane / Na szkle malowane, czyli Janosik / Opowieść o Janosiku / Janosik (nazwy zamienne) Data premiery: 6 marca 1970 Miejsce wystawienia: Operetka Dolnośląska we Wrocławiu Reżyser: Jan Skotnicki Autor muzyki: Katarzyna Gärtner Autor tekstów: Ernest Bryll Aktorzy: Leon Langer, Jan Nowicki, Władysław Dewoyno, Wiesław Heino, Irena Gałuszko, Felicja Jagodzińska i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/14349,szczegoly.html [odczyt: 21.05.2016] Sobierski, Piotr (2008) Rozmowa z Ernestem Bryllem. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto nr 114 z 16 maja 2008 Zdjęcia: Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171948/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171953/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171957/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr]
 • 27. 27 https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171949/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171950/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171951/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171955/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171952/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171956/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Rutowska, Grażyna. Przedstawienie „Janosik, czyli na szkle malowane” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jedna ze scen sztuki. [dok. elektr] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/171958/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Filmy: „Na szkle malowane – Co zbójnik wytrzyma” (zapis video fragmentu spektaklu z 1993 roku w Teatrze powszechnym w Warszawie) [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=egulQQPlB3g [odczyt: 21.05.2016.]
 • 28. 28 „Na szkle malowane – Wisieli ojcowie nasi” (zapis video fragmentu spektaklu z 1993 roku w Teatrze powszechnym w Warszawie) [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=BDO1TP6gtN0 [odczyt: 21.05.2016.] „Na szkle malowane – O tym jak umierał” (zapis video fragmentu spektaklu z 1993 roku w Teatrze powszechnym w Warszawie) [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=NfDWqr_2PNY [odczyt: 21.05.2016.] Nagrania dźwiękowe: Gaertner, Katarzyna. Na szkle malowane. (1971) [dok. dźwiękowy, LP] Polskie Nagrania Muza Gaertner, Katarzyna. Na szkle malowane. (1999) [dok. dźwiękowy, CD] Spectrum "Rozmawiajmy o kulturze" - rozmowa z Augustem Kowalczykiem - kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Polskiego w Warszawie, w związku z 500-tnym przedstawieniem "Na szkle malowane" Ernesta Brylla i Katarzyny Gertner w jego reżyserii. Rozmowa na temat tego przedstawienia.[dok. elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/69889/26a4b27f4452ba37f97e8772459e954a/ [odczyt: 21.05.2016.] Słowa i muzyka: Gaertner, Katarzyna; Ernest, Bryll. (1973) Na szkle malowane: na głos z fortepianem. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne Gaertner, Katarzyna; Ernest, Bryll. (1972) Na szkle malowane. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury Sart, Marek oprac. (1976). Świat musicalu, wybór piosenek z polskich musicali. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agenci Autorskiej Recenzje: Malinowski, Krzysztof(1970). Kierunki nr 26, s.8 Kellner, Irena (1970). Teatr nr 13, s. 16-19 Kellner, Irena (1971). Śladami „Janosika”, czyli próba pisania poważnie o niepoważnych sprawach. Teatr nr 5, s. 9-11 Kolejne wystawienia: 12 lipca 1970 w Teatrze Nowym w Łodzi 28 października 1970 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 27 listopada 1970 w Teatrze Polskim w Warszawie
 • 29. 29 27 marca 1971 w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 18 lutego 1973 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy 10 marca 1973 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 9 lipca 1974 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 14 września 1974 w Teatrze Nowym w Zabrzu 9 listopada 1974 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie i Elblągu 11 października 1975 w Teatrze Dramatycznym w Szczecinie 25 stycznia 1976 w Scena Polska w Czeskim Cieszynie 21 maja 1977 w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 21 grudnia 1977 w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 12 stycznia 1980 w Operetce Śląskiej w Gliwicach Recenzje: Zdolińska-Korczakowska, Elżbieta (1980). Teatr nr 9, s. 8-9 30 kwietnia 1980 w Państwowym Teatrze Lalki „Tęcza” w Słupsku 29 stycznia 1983 w Teatrze Muzycznym w Gdyni 2 lipca 1993 w Teatr Powszechny w Warszawie Recenzje: Sieradzki, Jacek (1993). NA SZKLE MALOWANE (Teatr Powszechny - Warszawa) * *. Polityka nr 32 z 7 sierpnia 1993 Autor nieznany (2008). Miłość na życzenie Jandy!. Życie na gorąco nr 1 z 4 stycznia 2008 4 kwietnia 1994 w Teatrze Telewizji Recenzje: J.W. (2001). Na szkle malowane. Gazeta Wyborcza + Gazeta Stołeczna nr 175 z 28 lipca 2001 Wierzbiski, Jacek (2001). Na szkle malowane. Gazeta Wyborcza nr 174 z 27 lipca 2001
 • 30. 30 Konieczna, Romana (1994). Na szkle malowane. Nowa Trybuna Opolska nr 82 z 9 kwietnia 1994 7 marca 1999 w Teatr Rozrywki w Chorzowie 15 grudnia 2000 w Teatr im. Adama Mickiewicza w Chorzowie 14 sierpnia 2004 w Teatrze Muzycznym w Gdyni Recenzje: Fryc, Katarzyn (2006). Pożegnanie Janosika. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto nr 263, dodatek Co jest grane z 10 listopada 2006 Jaszowska, Anna (2005). Gdynia. Muzyczny w objeździe. Dziennik Bałtycki nr 34 z 10 lutego 2005 Korczak, Katarzyna (2004). Kolibaj się, kolibaj… Głos Wybrzeża nr 156 z 17 sierpnia 2004 Fryc, Katarzyna (2004). Spod samiuśkich Tater. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto nr 194 z 17 sierpnia 2004 Mok (2004). Góralskie bajanie. Dziennik Bałtycki + Wieczór Wybrzeża nr 191 z 16 sierpnia 2004 Fryc, Katarzyna (2004). Janosik Jandy. Gazeta Wyborcza – Trójmiasto nr 96 z 23 kwietnia 2004 Jajkowska, Beata (2004). Góralskie dziecko Jandy. Dziennik Bałtycki nr 187 z 11 sierpnia 2004 3 Afisz spektaklu Na szkle malowane, Teatr Nowy w Zabrzu. Źródło: e-teatr.pl
 • 31. 31 Diabeł nie śpi Data premiery: 9 sierpnia 1970 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Danuta Baduszkowa Autor muzyki: Ryszard Sielicki Autor tekstów: Ryszard Marek Groński, Antoni Marianowicz Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/28039,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016] Recenzje: Kozłowska, Kazimiera (1970). Litery nr 10, s. 33-34 Kolejne wystawienia: 22 kwietnia 1972 w Operetce w Łodzi 15 czerwca 1973 w Operetce Śląskiej w Gliwicach
 • 32. 32 Karuzela Data premiery: 4 stycznia 1971 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Jerzy Walden Autor muzyki: Tadeusz Kierski Autor tekstów: Andrzej Jarecki, Agnieszka Osiecka Adaptacja: na podstawie komedii J. N. Nestroya Aktorzy: Józef Korzeniowski, Urszula Polanowska, Zenon Bester, Jan Wodzyński, Janusz Golc, Bolesław Andrzejczyk, Jana Heinowa, Izabella Markowicz i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/32972,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016] Słowa i muzyka: Sart, Marek oprac. (1976). Świat musicalu, wybór piosenek z polskich musicali. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agenci Autorskiej Recenzje: Kozłowska, Kazimiera (1971). Litery nr 3, s. 27 4 Afisz spektaklu Karuzela, Teatr Muzyczny w Gdyni. Źródło: e-teatr.pl.
 • 33. 33 Kariera Nikodema Dyzmy Data premiery: 19 grudnia 1971 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyseria i inscenizacja: Jan Wodzyński Autor muzyki: Andrzej Hundziak Autor tekstów: Stanisław Powołocki, Janusz Słowikowski Adaptacja: na podstawie prozy Tadeusza Dołęgi - Mostowicza Aktorzy: Zenon Bester, Krystyna Wawrzyniak, Elżbieta Drzewiecka, Zbigniew Zemłło, Józef Korzeniowski, Janusz Golc, Urszula Polanowska i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/36402,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016] Kolejne wystawienia: 6 kwietnia 1972 w Operetce Dolnośląskiej we Wrocławiu Recenzje: Mechanisz, Janusz (1972). Jazz nr 9, s. 16 1 października 1972 w Operetce w Lublinie Recenzje: Bechczyc-Rudnicka, Maria (1972). Kamena nr 26/27, s. 16 16 czerwca 1973 w Teatrze Muzycznym w Łodzi Recenzje: Jankowski, Bogdan (1974). Kariera Nikodema Dyzmy. Teatr nr 7, s.21 2 grudnia 1978 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu Recenzje: K.M. (1979). Nurt nr 2, s. 31-32
 • 34. 34 Pan Zagłoba Data premiery: 7 maja 1972 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyseria i inscenizacja: Danuta Baduszkowa Autor muzyki: Augustyn Bloch Autor tekstów: Wanda Maciejewska Adaptacja: na podstawie prozy Henryka Sienkiewicza Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/23076,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016] Nagrania dźwiękowe: Bloch, Augustyn (1977). Pan Zagłoba. Musical – fragmenty. [dok. dźwiękowy, LP] Polskie Nagrania Muza Słowa i muzyka: Sart, Marek oprac. (1976). Świat musicalu, wybór piosenek z polskich musicali. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agenci Autorskiej Recenzje: Erhardt, Ludwik (1972). Kultura nr 22 s. 12 Kolejne wystawienia: 9 lutego 1974 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
 • 35. 35 Nie kłam, kochanie Data premiery: 6 sierpnia 1972 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Stanisław Igar Scenariusz i libretto: Andrzej Jarecki Autor muzyki: Tadeusz Kierski Adaptacja: na podstawie „Mon Bebe” Maurice’a Hennequina Aktorzy: Zenon Bester, Józef Korzeniowski, Stanisław Masłowski, Ewa Wetta, Elżbieta Drzewicka, Jana Heinowa, Maria Limonta i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/20898,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016] Recenzje: Panek, Wacław (1973). Nie kłam kochanie. Teatr nr 6, s.16 Kolejne wystawienia: 27 listopada 1974 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 5 lipca 1975 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 26 sierpnia 1978 w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu 24 kwietnia 1979 w Teatrze Muzycznym w Łodzi 2 czerwca 1996 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie 1 lutego 1997 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
 • 36. 36 Naga Data premiery: 22 kwietnia 1973 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Autor muzyki: Janusz Popławski, Zbigniew Podgajny, Wojciech Korda, Janusz Koman, Zbigniew Namysłowski, Mateusz Święcicki, Andrzej Zieliński Autor tekstów: Grzegorz Walczak Aktorzy: Ada Rusowicz, Wojciech Korda, Stan Borys Filmy: Niebiesko – Czarni, Ada Rusowicz i Stan Borys- „Naga” (zapis video fragmentu spektaklu) [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=uUFOniU_oYs [odczyt:24.05.2016.] Polska Kronika Filmowa 73/32A, fragment o musicalu „Naga” [dok. elektr.] http://www.kronikarp.pl/szukaj,34436,tag-691095,strona-1 [odczyt:24.05.2016.] Nagrania dźwiękowe: Niebiesko – Czarni (1972). Rock – opera Naga vol. 1 i 2. [dok. dźwięk. – LP] Polskie Nagrania Muza Recenzje: Żółciński, Tadeusz; Jadwiga, Witkowska (1973). Magazyn Pomorski nr 20, s. 9 Danielewicz, Stanisław (1973). Naga. Literatura nr 30, s.12 Grabowska, Teresa (1973). Trybuna Ludu nr 213, s. 6 Czyż, Kazimierz (1973). Teatr nr 16, s. 8 (MS) (1973). Jazz nr 9, s.17 5 Scena ze spektaklu Naga, Teatr Muzyczny w Gdyni. Źródło: e-teatr.pl.
 • 37. 37 Cień Data premiery: 28 kwietnia 1973 Miejsce wystawienia: Teatr Rozmaitości w Warszawie Reżyser: Jerzy Dobrowolski Autor muzyki: Maciej Małecki Autor tekstów: Wojciech Młynarski Adaptacja: w oparciu o wątki z utworu „Cień” Eugeniusza Szwarca Aktorzy: Piotr Garlicki, Marek Lewandowski, Andrzej Stockinger, Elżbieta Starostecka, Stanisława Kowalczyk, Hanna Okuniewicz, Tadeusz Grabowski i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, afisze, zdjęcia, recenzje [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/8144,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016] Program spektaklu „Cień” (1973). [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52680/cien__teatr_rozmaitosci_warszawa_1973.pdf [odczyt: 24.05.2016.] Recenzje: Kydryński, Lucjan (1973). „Cień” przesłonił Warszawę. Przekrój nr 1467 z 20 maja 1973 Czo (1974). Teatr Rozmaitości zaprezentuje nam "Cień" Wojciecha Młynarskiego. Gazeta Olsztyńska nr 168 z 17 lipca 1974 Sieradzka, Zofia (1973). Pod szyldem STS. Głos Pracy nr 138 z 11 czerwca 1973 Jaszcz (1973). A muzyczka tirli tirli. Perspektywy nr 22 z 1 czerwca 1973, s. 33 Kłosowicz, Jan (1973). Więcej niż cień. Literatura nr 21, s. 11 Krall, Andrzej (1973). „Cienia” cienie i blaski. Teatr nr 11 z 1 czerwca 1973, s. 7-8 Waldorff, Jerzy (1973). Do czego doprowadzili piosenkarze. Polityka nr 21 z 26 maja 1973, s. 16 Szydłowski, Roman (1973). Śpiewogra z cieniem. Trybuna ludu nr 148 z 29 maja 1973 Woyciechowska, Ludwika (1973). Młynarski na etapie. Kulisy nr 20 z 20 maja 1973 Krzemień, Teresa (1973). To jest to. Kierunki nr 20
 • 38. 38 Bołtuć, Irena (1973). 3 x M = Młynarski + Małecki + Musical. Kultura nr 19 Wróblewski, Andrzej (1973). Kogo udajesz przyjacielu. Argumenty nr 19 El. Zm. (1973). (…). Zwierciadło nr 19 Hausbrandt, Andrzej (1973). Patrz Wojciechu na nas z nieba. Ekspres wieczorny nr 110 z 9 maja 1973 Wiech. (1973). Fokusy cienia. Ekspres wieczorny nr 107 z 5 maja 1973 Karpiński Maciej (1973). Rozmaitości. Sztandar Młodych z 3 maja 1973 Polanica, Stefan (1973). „Cień” Szwarca i Młynarskiego. Słowo Powszechne nr 105 z 3 maja 1973 Kolejne wystawienia: 21 września 1973 w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu Recenzje: Program spektaklu „Cień” (1973) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52681/cien__teatr_zaglebia_sosnowiec_1973.pdf [odczyt: 24.05.2016.] 10 lipca 1976 w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze Recenzje: Program spektaklu „Cień” (1976) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/53118/cien__teatr_im_norwida_jelenia_gora_1976.p df [odczyt: 24.05.2016.] 29 maja 1977 w Teatrze Nowym w Łodzi Recenzje: Kłossowicz, Jan (1977). Literatura nr 28, s. 11 "Z teatralnego afisza" - "Cień" w Teatrze Nowym w Łodzi. Dyskusja Jana Kłosowicza - krytyka teatralnego - i Wojciecha Młynarskiego - autora adaptacji - na temat spektaklu. Fragment przedstawienia z udziałem Andrzeja Żarneckiego. (1977) [dok.elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/60401/33b7e90d353ec170622b248d537c66b1/ [odczyt: 24.05.2016.]
 • 39. 39 Program spektaklu „Cień” (1977) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/53264/cien__teatr_nowy_lodz_1977.pdf [odczyt: 24.05.2016.] 30 czerwca 1979 w Teatrze Muzycznym w Słupsku Program spektaklu „Cień” (1979) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/53590/cien__teatr_muzyczny_slupsk_1979.pdf [odczyt: 24.05.2016.] 25 kwietnia 1981 w Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu Program spektaklu „Cień” (1981) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/54461/cien__teatr_im_boguslawskiego_kalisz_1981.p df [odczyt: 24.05.2016.] 29 grudnia 1984 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej i Cieszynie Program spektaklu „Cień” (1984) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/54979/cien__teatr_polski_bielsko_biala_1984.pdf [odczyt: 24.05.2016.] 27 czerwca 1986 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Program spektaklu „Cień” (1986) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/55321/cien__teatr_im_slowackiego_krakow_1986.pd f [odczyt: 24.05.2016.] 5 kwietnia 1992 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie Program spektaklu „Cień” (1992) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/56742/cien__teatr_im_jaracza_olsztyn_1992.pdf [odczyt: 24.05.2016.] 8 października 1994 w Teatrze Muzycznym w Gdyni Program spektaklu „Cień” (1994) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/57133/cien__teatr_muzyczny_gdynia_1994.pdf [odczyt: 24.05.2016.] 18 czerwca 2005 w Teatrze Polskim w Szczecinie Recenzje: Liskowacki, Artur (2006). Melpomeny rok 2005. Kurier Szczeciński nr 3 z 4.01.2006. Liskowacki, Artur (2005). W cieniu „Cienia”. Kurier Szczeciński nr 130 z 6.07.2005.
 • 40. 40 Stefanek, Monika (2005). Zabójczy cień. Głos Szczeciński nr 137 z 15.06.2005. Program spektaklu „Cień” (2005) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/59981/cien__teatr_polski_szczecin_2005.pdf [odczyt: 24.05.2016.] 6 Afisz spektaklu Cień, Teatr Rozmaitości w Warszawie. Źródło: e-teatr.
 • 41. 41 Czarująca szewcowa Data premiery: 18 marca 1973 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Maria Straszewska Autor muzyki: Jerzy Milian Autor tekstów: Maria Straszewska Adaptacja: na podstawie sztuki Federico Garcia Lorca pod tym samym tytułem
 • 42. 42 Pancerni i pies Data premiery: 15 grudnia 1973 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Danuta Baduszkowa Scenariusz i libretto: Maria i Janusz Przymanowscy Autor muzyki: Wojciech Konowalski Adaptacja: na podstawie powieści Janusza Przymanowskiego „Czterej pancerni i pies” Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, afisz [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/36409,szczegoly.html [odczyt: 24.05.2016] Nagrania dźwiękowe: Różni wykonawcy (1973). Czterej pancerni i pies – musical. [dok. dźwiękowy – LP] Polskie Nagrania Muza Słowa i muzyka: Przymanowski, Janusz (1974). Czterej pancerni i pies. Piosenki z musicalu. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne Recenzje: Kanold, Barbara (1973). Pancerni i pies. Tygodnik Morski nr 51, s. 18 Weber, Alicja (1974). Fakty nr 4, s.10 Wróblewski, Andrzej (1974). Czterej pancerni przeciw szejkowi. Argumenty nr 3, s. 10-11 Jankowski, Bogdan Marian (1974). Teatr nr 5, s. 18-19 Kolejne wystawienia: 25 kwietnia 1974 w Operze w Szczecinie 13 września 1974 w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, afisz [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/27497,szczegoly.html [odczyt: 24.05.2016]
 • 43. 43 Machina wierności Data premiery: 21 stycznia 1973 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyseria i inscenizacja: Jan Wodzyński Autor muzyki: Włodzimierz Korcz Autor tekstów: Jerzy Panasewicz Aktorzy: Józef Korzeniowski, Maria Trzcińska, Andrzej Szwarckopf, Józef Muszyński, Zygmunt Lebica, Zenon Bester i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/36407,szczegoly.html [odczyt: 24.05.2016]
 • 44. 44 Sen nocy letniej Data premiery: 30 grudnia 1973 Miejsce wystawienia: Operetka Warszawska w Warszawie Reżyser: Krzysztof Pankiewicz Autor muzyki: Marek Ałaszewski Adaptacja przekładu: Krzysztof Pankiewicz Adaptacja: na podstawie sztuki Wiliama Shakespeare pod tym samym tytułem Aktorzy: Jerzy Adamczewski, Alicja Rollinger, Alina Wieczorkówna, Krzysztof Machowski, Jan Sybilski, Leokadia Brudzińska, Barbara Zachariasz i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Program spektaklu „Sen nocy letniej” (1973) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52779/sen_nocy_letniej__operetka_warszawska_1973.pdf [odczyt: 24.05.2016.] Recenzje: Waldorff, Jerzy (1974). Polityka nr 7, s. 10 Panek, Wacław (1974). Teatr nr 6, s. 13
 • 45. 45 Prawo pierwszej nocy Data premiery: 10 marca 1974 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Waldemar Wilhelm Autor muzyki: Leszek Bogdanowicz Autor tekstów: Jerzy Jurandot Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/36410,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016] Słowa i muzyka: Sart, Marek oprac. (1976). Świat musicalu, wybór piosenek z polskich musicali. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne Agenci Autorskiej Recenzje: Sieradzka, Zofia (1974). Prawo pierwszej nocy. Teatr nr 10, s. 20-21
 • 46. 46 Rumcajs / Przygody Rozbójnika Rumcajsa (tytuły zamienne) Data premiery: 15 lutego 1974 Miejsce wystawienia: równocześnie w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu i w Teatrze Polskim w Warszawie Reżyser: Toruń: Teresa Żukowska, Warszawa: Jan Skotnicki Autor muzyki: Katarzyna Gaertner Autor tekstów: Ernest Bryll Adaptacja: na podstawie książki Vaclava Ctvrtka „Rumcajs” Aktorzy: Toruń: Kazimierz Kurek, Wiesław Krupa, Tatiana Pawłowska, Andrzej Oryl, Marian Łaszewski, Andrzej Burzyński i inni, Warszawa: Zygmunt Hobot, Wacław Kowalski, Czesław Bogdański, Maciej Borniński, Danuta Rastawicka i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/16606,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016] Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze [dok. elektr.] http http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/16609,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016] Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (1974). [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52925/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_horzycy_torun_ 1974.pdf [odczyt: 25.05.2016.] Program spektaklu „Rumcajs” (1974). [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52931/rumcajs__teatr_polski_warszawa_1974.pdf [odczyt: 25.05.2016.] Nagrania dźwiękowe: Karta dźwiękowa z piosenkami (dołączana do programu spektaklu) (1974). Warszawa: Teatr Polski Słowa i muzyka: Bryll, Ernest (1974). Przygody Rozbójnika Rumcajsa. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza
 • 47. 47 Recenzje: J. O. (1974). Rumcajs w Teatrze Polskim. Barwy z 5.05.1974. Wróblewski, Andrzej (1974). Upupianie. Argumenty nr 18 Kellner, Irena (1974). Cóż u diabła z Rumcajsem? Teatr nr 8 z 30.04.1974. Sochacka, Danuta (1974). Rumcajs i inni. Kobieta i Życie nr 14 z 7.04.1974. Misiorny, Michał (1974). Bestseller dla najmłodszych. Trybuna Ludu nr 77 z 12.03.1974. Hausbrandt, Andzrej (1974). Bajka elektronowej piastunki. Ekspres Wieczorny nr 589 z 10.03.1974. Kos, M. (1974). Rumcajs na scenie. Życie Warszawy nr 58 z 9.03.1974. Polanica, Stefan (1974). Rumcajs w Polskim. Słowo Powszechne nr 55 z 6.03.1974. Kolejne wystawienia: 11 listopada 1974 w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/16602,szczegoly.html [odczyt: 22.05.2016] Recenzje: SUFLER (1974). Ten wesoły rozbójnik. Wiadomości nr 40 z 5.12.1974. Kucharski, Krzysztof (1974). Rumcajs grasuje w Jeleniej Górze. Gazeta Robotnicza nr 46 z 23.11.1974. 21 grudnia 1974 w Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (1974) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_11/52924/przygody_rozbojnika_rumcajsa_opolski_teatr_ smolki_1974.pdf [odczyt: 25.05.2016.] 29 grudnia 1974 w Teatrze Lalki w Białymstoku 1 października 1977 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim 15 listopada 1981 w Teatrze Lalki i Aktora w Poznaniu 27 marca 1982 w Teatrze Polskim w Bielskobiałej i Cieszynie
 • 48. 48 Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (1974) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/54709/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_polski_b ielsko_1982.pdf [odczyt: 25.05.2016.] 27 maja 1984 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (1984) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/55095/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_polski_b ydgoszcz_1984.pdf [odczyt: 25.05.2016.] 30 stycznia 1988 w Teatrze Lalki i Aktora w Lublinie Program spektaklu „Rumcajs” (1988) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/55667/rumcajs_teatr_andersena_lublin_1988.pdf [odczyt: 25.05.2016.] 1 kwietnia 1997 w Teatrze Małych Form „Kleks” w Częstochowie Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (1997) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/57714/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_kleks_cz estochowa_1997.pdf [odczyt: 25.05.2016.] 6 grudnia 2003 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (2003) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/59709/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_polski_b ydgoszcz_2003.pdf [odczyt: 25.05.2016.] 23 kwietnia 2005 w Teatrze Maska w Rzeszowie Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (2005) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/60083/przygody_rozbojnika_rumcajsa_teatr_maska_r zeszow_2005.pdf [odczyt: 25.05.2016.] 27 marca 2009 w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (2009) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/61424/przygody_rozbojnika_rumcajsa__teatr_dzieci_ zaglebia_bedzin_2009.pdf [odczyt: 25.05.2016.]
 • 49. 49 Recenzje: Nowacka, Magdalena (2009). Zagłębiowsko – śląski zgrzyt. Polska Dziennik Zachodni nr 82 z 8.04.2009. 24 kwietnia 2010 w w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze Program spektaklu „Przygody rozbójnika Rumcajsa” (2010) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/62049/przygody_rozbojnika_rumcajsa__teatr_norwid a_jelenia_gora_2010.pdf [odczyt: 25.05.2016.] Recenzje: Piekarska, Magda (2010). Powrót do Rumcajsa. Gazeta Wyborcza – Wrocław nr 95 z 23.04.2010. 7 Afisz spektaklu Rumcajs, Teatr Polski w Warszawie. Źródło: e-teatr.pl.
 • 50. 50 Przygody Pana Kleksa Data premiery: 26 marca 1974 Miejsce wystawienia: Teatr Wielki w Łodzi Reżyser: Lech Wojciechowski Scenariusz i libretto: Igor Sikirycki Autor muzyki: Piotr Marczewski Adaptacja: na podstawie utworu Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa” Recenzje: Grabowska, Teresa (1974). Trybuna Ludu nr 101, s. 8 8 Afisz spektaklu Przygody Pana Kleksa, Teatr Wielki w Łodzi. Źródło: e-teatr.pl.
 • 51. 51 Sprzedany talent Data premiery: 16 lutego 1975 Miejsce wystawienia: Operetka Śląska w Gliwicach Reżyser: Stanisław Olejniczak Autor muzyki: Józef Podobiński Autor tekstów: Krystyna Śląska Aktorzy: Stella Osuchowska, Jerzy Potyka, Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Strona prezentująca twórczość J. Podobińskiego, fragment o formach scenicznych. [dok. elektr.] http://www.jozefpodobinski.com/pl/formy_sceniczne/formy_sceniczne2.html [odczyt: 25.05.2016.] 9 Afisz spektaklu Sprzedany Talent, Operetka Śląska w Gliwicach. Źróło: www.jozefpodobinski.pl.
 • 52. 52 Machiavelli Data premiery: 13 lipca 1975 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyseria i inscenizacja: Zbigniew Bogdański Scenariusz i libretto: Antoni Marianowicz, Marek Groński Autor muzyki: Jerzy Wasowski Adaptacja: na podstawie utworu N. Machiavellego „Mandragora” Recenzje: Komorowska, Małgorzata (1976). Teatr nr 1, s. 18 Kolejne wystawienia: 10 stycznia 1976 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu Recenzje: Korczak, Jerzy (1976). Życie Literackie nr 18, s. 10 13 czerwca 1976 w Teatrze Nowym w Warszawie Recenzje: Boratyński, Stefan (1976). Letnie zabawy. Ilustrowany Kurier Polski nr 164 z 26.07.1976. 25 września 1976 w Teatrze Muzycznym w Łodzi Recenzje: Komorowska, Małgorzata (1977). Teatr nr 3 20 października 1976 w Teatrze Muzycznym w Szczecinie 31 grudnia 1977 w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu Recenzje: Panek Wacław (1978). Teatr nr 9, s. 13 30 października 1998 w Teatrze Syrena w Warszawie Recenzje:
 • 53. 53 M (1998). Debiut po raz drugi. Wiadomości Dnia nr 280 Wereszyńska, Katarzyna (1998). Frywolna i dwuznaczna. Życie Warszawy nr 257 z 2.11.1998. JG (1998). Mistrz intrygi. Życie nr 256 z 31.10.1998. 22 listopada 2014 w Teatrze Muzycznym w Lublinie Program spektaklu, szczegółowe informacje na stronie Teatru Muzycznego w Lublinie. [dok. elektr.] http://teatrmuzyczny.eu/front/page/get/9/spektakl_id:57 [odczyt: 25.05.2016.] Recenzje: Kowalczyk, Andrzej Z. (2014). Po premierze w Teatrze Muzycznym: udał się ten Machiavelli. [dok. elektr.] Kurier Lubelski http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3658588,po-premierze-w-teatrze-muzycznym- udal-sie-ten-machiavelli-recenzja,id,t.html [odczyt: 25.05.2016.] 5 stycznia 2015 w Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Recenzje: Bielicki, Tomasz. Musical „Machiavelli” w teatrze muzycznym. [dok. elektr.] http://nowosci.com.pl/325594,Impresaryjny-Teatr-Muzyczny-zaprezentowal-swoja- czwarta-premiere-musical-Machiavelli.html [odczyt: 25.05.2016.] Szczegółowe informacje o spektaklu i zdjęcia na stronie Teatru Muzycznego w Toruniu. [dok. elektr.] http://teatrmuzyczny.torun.pl/repertuar/machiavelli-2/ [odczyt: 25.05.2016.] Materiał TVP Bydgoszcz o spektaklu Machiavelli [dok. elektr.] http://bydgoszcz.tvp.pl/18297474/machiavelli-na-deskach-teatru-muzycznego [odczyt: 25.05.2016.] Torbicka, Iwona (2015). Wasowski odjechany. I dobrze! [dok. elektr.] Newsweek Polska http://kultura.newsweek.pl/machiavelli-czyli-cudowny-korzen-teatr- muzyczny-w-toruniu-recenzja,artykuly,355144,1.html [25.05.2016.]
 • 54. 54 Oh laleczko Data premiery: 20 marca 1976 Miejsce wystawienia: Opera Dolnośląska we Wrocławiu Reżyser: Leon Langer Autor muzyki: Bogusław Klimczuk Autor tekstów: Jerzy Kondracki Aktorzy: Irena Gałuszko, Krystian Buszkiewicz, Zbigniew Gocman, Anna Gajewska, Zdzisław Skorek, Hanna Cielejewska, Zdzisław Brudzicki i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/7627,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016] Kolejne wystawienia: 14 kwietnia 1978 w Teatrze Muzycznym w Łodzi
 • 55. 55 Baśń o grających jabłkach Data premiery: 21 marca 1976 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Ryszard Ronczewski Autor muzyki: Adam Brzozowski Autor tekstów: Jerzy Panasewicz Aktorzy: Józef Korzeniowski, Teresa Chyża-Gajda, Irena Pająk, Ludmiła Brodzińska, Jerzy Chlebowski, Leszek Kowalski, Tadeusz Kruszyński, Marek Kozak, Maciej Dunal, Marian Czarkowski, Zdziwsław Tygielski, Wanda Dembek, Janina Potudin, Janusz Golc, Elżbieta Daroszewska Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/14365,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016]
 • 56. 56 Achilles i miłość Data premiery: 28 maja 1977 Miejsce wystawienia: Teatr Nowy w Poznaniu Reżyser: Janusz Rzeszewski Autor muzyki: Marek Sart Autor tekstów: Jonasz Kofta, Michał Sprusiński Adaptacja: na podstawie komedii Artura Swinarskiego „Achilles i panny” Aktorzy: Elżbieta Jarosik, Hanna Kulina, Sława Kwaśniewska, Urszula Lorenz, Janina Marisówna, Wanda Ostrowska, Joanna Orzeszkowa, Żywilla Pietrzak, Henryk Abbe, Stefan Czyżewski, Leszek Dąbrowski, Tadeusz Drzewiecki, Michał Grudziński, Bolesław Idziak, Wiesław Komasa, Andrzej Lajborek, Lech Łotocki, Janusz Michałowski, Edmund Pietryk, Edward Warzecha Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/27913,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016] Recenzje: Korczak, Jerzy (1977). Życie Literackie nr 33, s. 7 Kolejne wystawienia: 6 czerwca 1980 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi 10 Afisz spektaklu Achilles i miłość, Teatr im. Jaracza w Łodzi. Źródło: e-teatr.pl.
 • 57. 57 Szalona lokomotywa Data premiery: 17 sierpnia 1977 Miejsce wystawienia: Teatr STU w Krakowie Reżyser: Krzysztof Jasiński Scenariusz: Marek Grechuta, Krzysztof Jasiński Autor muzyki: Marek Grechuta, Jan Kanty Pawluśkiewicz Adaptacja: zaadaptowane teksty Stanisława Ignacego Witkiewicza przez autorów scenariusza Aktorzy: Marek Grechuta, Jerzy Stuhr, Maryla Rodowicz, Teresa Iwaniszewska, Włodzimierz Jasiński, Barbara Kruk-Solecka, Zofia Niwińska, Irena Szymczykiewicz, Halina Wyrodek Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze, recenzje [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/12369,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016] Program spektaklu „Szalona lokomotywa” (1977) [ dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/53395/szalona_lokomotywa_teatr_stu_krakow_1977.pdf [odczyt: 25.05.2016.] Filmy: Miklaszewski, Krzysztof (1977). Witkacy pod namiotem, czyli szalona lokomotywa w Teatrze STU. (kulisy powstania spektaklu) [film dokumentalny] https://www.youtube.com/watch?v=v6mIMfchFmg, https://www.youtube.com/watch?v=RzWlvsrdSCo [odczyt:25.05.2016.] Fragmenty spektaklu, zapis video [dok. elektr.] https://www.youtube.com/playlist?list=PLBcYftb7O3nUCZWOzaSxsY1Jhpc_5-tON [odczyt: 25.05.2016.] Nagrania dźwiękowe: Grechuta, Marek (1977). Szalona lokomotywa. [dok. dźwiękowy, LP] Pronit Grechuta, Marek (2000). Szalona lokomotywa. [dok. dźwiękowy, CD] Pomaton EMI Recenzje: Kusztelski, Błażej (1978). Śpiewany Witkacy na cyrkowej arenie. Gazeta Zachodnia nr 101 z 3.05.1978.
 • 58. 58 Danecki, Ryszard (1978). Szalona lokomotywa. Ekspres Poznański nr 100 z 3.05.1978. Gołębiowska, Rita (1978). Szalona lokomotywa przyjechała. Tygodnik Kulturalny nr 23 Miklaszewski, Krzysztof (1977). „Szalona lokomotywa” w namiocie Krzysztofa Jasińskiego. Gazeta Południowa nr 197 z 31.08.1977. Dzieszyński, Ryszard (1977). Szalona lokomotywa. Gazeta Odrzańska nr 248 z 31.10.1977. Żurek, Jerzy (1977). Szalona lokomotywa. Dziennik Ludowy nr 224 z 1.10.1977. Poprawa, Jan (1977). Jazz nr 11, s. 12 11 Scena z spektaklu Szalona lokomotywa, Teatr STU w Krakowie. Źródło: e-teatr.pl.
 • 59. 59 Błękitny zamek Data premiery: 22 czerwca 1978 Miejsce wystawienia: Teatr Ziemi Łódzkiej w Łodzi Reżyser: Krystyna Sznerr Autor muzyki: Roman Czubaty Autor tekstów: Krystyna Śląska, Barbara Wachowicz Adaptacja: na motywach powieści Lucy Maud Montgomery pod tym samym tytułem Aktorzy: Anna Grzeszczak, Bogdan Juszczyk, Maria Niedźwiedzka, Sabina Milczarek, Anna Jaros, Sonia Ciesielska, Andrzej Jędrzejewski i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze, recenzje [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/42060,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016] Program spektaklu „Błękitny zamek” (1978) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/53431/blekitny_zamek_teatr_ziemi_lodzkiej_1978.pdf [odczyt: 25.05.2016.] Recenzje: Panek, Wacław (1979). Teatr nr 22, s. 5-6 Kolejne wystawienia: 12 maja 1979 w Teatrze Muzycznym we Wrocławiu Program spektaklu „Błękitny zamek” (1979) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/53583/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_wroclaw_19 79.pdf [odczyt: 26.05.2016.] Recenzje: Bukowski, Ryszard (1979). Na pożegnanie. Wieczór Wrocławia nr 115 z 25.05.1979. Mencel, Janusz (1979). Błękitny zamek. Gazeta Robotnicza nr 158 z 16.07.1979. Panek, Wacław (1979). Błękitny zamek. Teatr nr 22 z 22.10.1979. 28 października 1982 w Teatrze Muzycznym w Szczecinie
 • 60. 60 Program spektaklu „Błękitny zamek” (1982) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/54621/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_szczecin_198 2.pdf [odczyt: 26.05.2016.] 15 grudnia 1982 w Opera i Operetka w Krakowie Program spektaklu „Błękitny zamek” (1982) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/54620/blekitny_zamek_opera_i_operetka_krakow_19 82.pdf [odczyt: 26.05.2016.] 15 grudnia 1985 w Teatrze Muzycznym w Lublinie Program spektaklu „Błękitny zamek” (1985) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/55182/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_lublin_1985. pdf [odczyt: 26.05.2016.] 19 grudnia 1987 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu Program spektaklu „Błękitny zamek” (1987) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/55457/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_poznan_198 7.pdf [odczyt: 26.05.2016.] 2 grudnia 1988 w Teatrze Wielkim w Łodzi Program spektaklu „Błękitny zamek” (1988) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/55589/blekitny_zamek_teatr_wielki_lodz_1988.pdf [odczyt: 26.05.2016.] 15 sierpnia 1995 w Teatrze Muzycznym „Roma” w Warszawie Program spektaklu „Błękitny zamek” (1995) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/57279/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_roma_warsz awa_1995.pdf [odczyt: 26.05.2016.] 9 czerwca 2002 w Teatrze Muzycznym w Lublinie Program spektaklu „Błękitny zamek” (2002) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/59388/blekitny_zamek_teatr_muzyczny_lublin_2002. pdf [odczyt: 26.05.2016.]
 • 61. 61 Kolęda-nocka Data premiery: 20 grudnia 1980 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyseria i inscenizacja: Krzysztof Bukowski Autor muzyki: Wojciech Trzciński Autor tekstów: Ernest Bryll Aktorzy: Krystyna Prońko, Teresa Haremza, Ewa Gierlińska, Wojciech Cygan, Marian Czarkowski, Anna Dauksza, Jan Chmaj i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, zdjęcia, afisze, recenzje [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/14172,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016] Program spektaklu „Kolęda-nocka” (1980) [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2016_04/73074/koleda_nocka__teatr_muzyczny__gdynia__1980.pdf [odczyt:25.05.2016.] Filmy: OnOffMedia (2011). Kolęda-Nocka. 30 lat później. Kulisy powstania spektaklu. [dok. elektr. filmowy] https://www.youtube.com/watch?v=ccar_-_3vpo [odczyt:25.05.2016.] Polska Kronika Filmowa nr 89/51-52, Fragment Krystyna Prońko śpiewa pastorałkę „Kolęda- nocka”. [dok. elektr. filmowy] http://www.kronikarp.pl/szukaj,4984,strona-1 [odczyt:25.05.2016.] Nagrania dźwiękowe: Bryll, Ernest; Wojciech, Trzciński (1982). Kolęda-nocka.[dok. dźwiękowy – LP] Pronit Bryll, Ernest; Wojciech, Trzciński (1994). Kolęda-nocka.[dok. dźwiękowy – CD] PN Edition Słowa i muzyka: Bryll, Ernest; Wojciech, Trzciński (1980). Kolęda-nocka. Gdynia: Teatr Muzyczny (teksty i nuty) Recenzje: Celichowska, Krystyna (1980). Kolęda gorza i niepokorna. Wieczór Wybrzeża nr 279 z 24.12.1980.
 • 62. 62 AZ (1980). Betlejem polskie. Dziennik Bałtycki nr 281 z 24.12.1980. Paprocka, Aleksandra (1980). …i zamiast garbu skrzydła na plecach poczują… Dziennik Bałtycki nr 282 z 29.12.1980. B.M.J. (1981). Kolędowa ballada. Trybuna Ludu nr 18 z 22.01.1981. Kiszkis, Andrzej (1981). „Kolęda-nocka spektakl nie tylko sezonu”. Express Wieczorny nr 23 z 3.02.1981. Kolejne wystawienia: 19 stycznia 1982 w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 13 grudnia 2011 w Teatrze Telewizji (Kolęda-nocka. 30 lat później. Spektakl uwspółcześniony i rozbudowany o niewykorzystane wcześniej kwestie) Recenzje: Derkaczew, Joanna (2011). W kolejce po szarość. [dok. elektr.] Gazeta Wyborcza http://wyborcza.pl/1,90539,10775450,W_kolejce_po_szarosc.html [odczyt: 25.05.2016.] Pacewicz, Mateusz; Robert, Sankowski (2011). Powrót „Kolędy-nocki”. [dok. elektr.] Gazeta Wyborcza http://wyborcza.pl/1,76842,10797612,Powrot__Koledy_Nocki_.html [odczyt: 25.05.2016.] 12 Scena z spektaklu Kolęda-nocka, Teatr Muzyczny w Gdyni. Źródło: e-teatr.pl.
 • 63. 63 Wesołego powszedniego dnia Data premiery: 10 czerwca 1981 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Gdyni Reżyser: Tadeusz Wiśniewski Autor muzyki: Jerzy Derfel Autor tekstów: Wojciech Młynarski Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Rozmowa z Wojciechem Młynarskim - piosenkarzem, autorem tekstów - na temat przygotowań do musicalu pt. "Wesołego powszedniego dnia" do muzyki Jerzego Derfla oraz audycji telewizyjnej poświęconej Włodzimierzowi Wysockiemu - poecie, pieśniarzowi i aktorowi rosyjskiemu. Wypowiedź W. Młynarskiego na temat powstawania tekstów jego piosenek. (1980) [dok.elektr.] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/61270/b242fa1106519b7292fad865c3bb25ae/ [odczyt:26.05.2016.] Kolejne wystawienia: 11 listopada 1981 w Teatrze Dramatycznym w Elblągu 31 stycznia 1982 w Teatrze Nowym w Łodzi 18 marca 1982 w Teatrze Polskim w Warszawie 4 czerwca 1982 w Teatrze Współczesnym w Szczecinie 25 marca 1984 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu 27 lutego 1988 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 13 maja 1995 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 11 listopada 1995 w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach 26 września 2014 w Teatrze Małym w Manufakturze w Łodzi Szczegółowe informacje o spektaklu na stronie Teatru Małego [dok. elektr.] http://teatr-maly.pl/spektakle/wesolego-powszedniego-dnia-mlynarski- sentymentalnie.html [odczyt: 25.05.2016.] Recenzja:
 • 64. 64 Kaczyński, Łukasz (2014). Recenzja. [dok. elektr.] Dziennik Łódzki http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3614377,recenzja-wesolego-poprzedniego- dnia-mlynarskiego-w-teatrze-malym,id,t.html [odczyt: 25.05.2016.] 13 Afisz spektaklu Wesołego powszedniego dnia, Teatr Współczesny w Szczecinie. Źródło: e-teatr.pl.
 • 65. 65 Toto Data premiery: 27 stycznia 1983 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Szczecinie Reżyser: Tadeusz Bursztynowicz Scenariusz: Ernest Bryll, Małgorzata Goraj Autor muzyki: Marek Sart Autor tekstów: Ernest Bryll, Małgorzata Goraj Aktorzy: Wiesław Łągiewka, Zygmunt Gorczyński, Maria Karkosz-Gielnik, Zbigniew Sawicki, Lech Smereczyński, Edmund Piotrowski, Ireneusz Naguszewski, Bernard Zgorzelski, Piotr Hanl, Stanisław Baron, Aleksandra Ciecholewska, Mirosław Kosiński, Władysław Żydlik, Elwira Naguszewska, Adam Jeleń, Tamara Czaplińska Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, afisz, plakat [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/27917,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016] Informacje o spektaklu na stronie Opery na Zamku w Szczecinie [dok. elektr.] http://www.opera.szczecin.pl/component/repertuar/spektakl/118 [odczyt: 25.05.2016] Recenzje: Płocka, Danuta (1983). Teatr nr 11, s. 24 Kolejne wystawienia: 7 maja 1983 w Teatrze Ochoty w Warszawie Recenzje: Duchnowska, Joanna (1983). Spotkałam kiedyś szczęśliwą widownię. Teatr nr 9, s.14 21 września 1991 w Teatrze Lalki i Aktora „Baj” w Warszawie 17 września 1995 w Teatrze Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi
 • 66. 66 Czarodziejski pierścień Data premiery: 27 lutego 1985 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Lublinie Reżyser: Zbigniew Czeski Autor muzyki: Lucjan Kaszycki Autor tekstów: Wacław Panek, Lech Terpiłowski Aktorzy: Piotr Czupryś, Zbigniew Sztejman, Halina Pawlak, Ksenia Górska-Rosińska, Andrzej Chmielarczyk, Janusz Wlizło i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu encyklopediateatru.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/10305/czarodziejski-pierscien [odczyt: 25.05.2016] Informacje o spektaklu na stronie Wacława Panka [dok. elektr.] http://www.waclawpanek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid= 180 [odczyt: 26.05.2016.] Kolejne wystawienia: 6 marca 1986 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 14 Scena z spektaklu Czarodziejski Pierścień, Teatr Muzyczny w Lublinie. Źródło: www.waclawpanek.pl.
 • 67. 67 Bunt komputerów Data premiery: 20 grudnia 1987 Miejsce wystawienia: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi Reżyser: Wojciech Kępczyński Autor muzyki: Krzesimir Dębski Autor tekstów: Jacek Cygan Aktorzy: Andrzej Kierc, Bogumił Antczak, Adam Marjański, Maja Berełkowska, Bogusław Semotiuk, Władysław Dewoyno, Barbara Marszałek i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/16236,szczegoly.html [odczyt: 25.05.2016] 15 Afisz spektaklu Bunt Komputerów, Teatr im. Jaracza w Łodzi. Źróło: www.jacekcygan.pl.
 • 68. 68 Kwiat paproci Data premiery: 31 marca 1989 Miejsce wystawienia: Operetka Warszawska w Warszawie Reżyser: Witold Gruca Autor muzyki: Lucjan Kaszycki Autor tekstów: Wacław Panek Adaptacja: na motywach baśni ludowej pod tym samym tytułem Aktorzy: Beata Biwojno, Krystyna Szyszko, Elżbieta Fuglewicz, Aleksandra Krauze, Mariusz Karamański, Jezry Woźniak, Tadeusz Walczak i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/10622,szczegoly.html [odczyt: 26.05.2016.] Informacje o spektaklu na stronie Wacława Panka [dok. elektr.] http://www.waclawpanek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid= 181 [odczyt: 26.05.2016.] 16 Scena z spektaklu Kwiat Paproci, Opera Warszawska. Źródło: www.waclawpanek.pl.
 • 69. 69 Pan Twardowski Data premiery: 5 lutego 1990 Miejsce wystawienia: Teatr STU w Krakowie Reżyser: Krzysztof Jasiński Scenariusz: Włodzimierz Jasiński Autor muzyki: Janusz Grzywacz Autor tekstów: Włodzimierz Jasiński Aktorzy: Andrzej Zaucha, Tadeusz Zięba, Bożena Krzyżanowska, Beata Rybotycka, Dariusz Gnatowski, Włodzimierz Jasiński, Andrzej Róg, Piotr Cyrwus, Stanisław Cięciwa, Halina Jarczyk, Wiesław Smełka, Jan Piotrowski, Sylwia Garbowicz, Anna Ratajczyk, Grzegorz Suski, Mariusz Zubała, Laura Bonacka, Lidia Lubińska Nagrania dźwiękowe: Grzywacz Janusz; Andrzej Zaucha (1993). Pan Twardowski [dok. dźwiękowy - CD] Polonia Records Kolejne wystawienia: 3 maja 1993 w Teatrze Północym w Warszawie
 • 70. 70 Kiepura Story Data premiery: 30 grudnia 1990 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny w Łodzi Reżyser: Jerzy Woźniak Autor muzyki: Wacław Panek Recenzje: Kański, Józef (1991). Musical o Kiepurze. Ruch Muzyczny nr 6 17 Scena z spektaklu Kiepura Story, Teatr Muzyczny w Łodzi. Źródło: www.waclawpanek.pl.
 • 71. 71 Pierścień i róża, czyli historia Lulejki i Bulby Data premiery: 27 października 1990 Miejsce wystawienia: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Reżyser: Wojciech Kępczyński Autor muzyki: Ewa Kornecka Autor tekstów: Zygmunt Wojdan Adaptacja: na podstawie sztuki Williama Makepeace Thackeray, przekł. Zofia Rogoszówna Aktorzy: Konrad Fulde, Danuta Dolecka, Iwona Pieniążek, Bogusław Wiśniewski, Katarzyna Słomska, Jerzy Wasiuczyński, Grażyna Kłodnicka, Ryszard Maria Fischbach, Zbigniew Janiszewski, Wiesław Ochmański, Adrzej Bieniasz, Wiesława Niemaszek, Andrzej Redosz, Włodzimierz Mancewicz, Anrzej Iwiński, Kazimierz Motylewski, Wojciech Ługowski, Janusz Lewiński, Igor Polak, Wawrzyniec Szuszkiewicz, Jadwiga Rydzówna Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/25394,szczegoly.html [odczyt: 29.05.2016.] Kolejne wystawienia: 20 listopada 1991 w Teatrze Animacji w Poznaniu 4 kwietnia 1992 na Scenie Polskiej w Czeskim Cieszynie 10 stycznia 1993 w Teatrze Polskim we Wrocławiu 1 czerwca 1996 w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie 15 luty 1998 w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku 16 grudnia 1998 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim 16 września 2001 w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 7 kwietnia 2002 w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu Recenzje: Baltyn, Hanna (2002). Do trzech razy sztuka. Teatr Lalek nr 2/3 [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/215563.html [dostęp: 29.03.2016] 29 luty 2004 w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku Recenzje:
 • 72. 72 Antoniewicz, Grażyna (2004). W krainie Lutczyna. Dziennik Bałtycki nr 51 [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/233.html [odczyt: 29.05.2016] Fryc, Katarzyna. Samochody i róże [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/518.html [odczyt: 29.05.2016] 4 czerwca 2005 w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy Recenzje: ach (2006). Bydgoszcz. Spektakl z promocją na naleśniki [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/21609.html [odczyt: 29.05.2016] Chmara, Anita (2005). Moc magii i siła miłości [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/13272.html [odczyt: 29.05.2016] Kaczór, Katarzyna (2005). Czary-mary, ślicznotka z poczwary [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/13386.html [odczyt: 29.05.2016] Piórek, Magda (2005). Wróżka na rolkach [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/18366.html [odczyt: 29.05.2016] 19 grudnia 2008 w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku Recenzja: Kowalski, Rafał; Milena Orłowska (2008). Baśń dla dzieci i dorosłych [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/64288.html [odczyt: 29.05.2016] 21 marca 2014 w Teatrze Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej 18 Afisz spektaklu Pierścień i Różą, Teatr Powszechny w Radomiu. Źródło: e-teatr.pl
 • 73. 73 Metro Data premiery: 30 stycznia 1991 Miejsce wystawienia: przedstawienie impresaryjne w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (do 1996), Teatr Buffo w Warszawie (od 4.06.1997) Reżyser: Janusz Józefowicz Scenariusz: Janusz Józefowicz Autor muzyki: Janusz Stokłosa Autor tekstów: Agata Miklaszewska, Maryna Miklaszewska Aktorzy: Monika Ambroziak, Krzysztof Adamski, Jacek Badurek, Alicja Borkowska, Michał Chamera, Paweł Cheda, Magdalena Depczyk, Michał Dmochwski, Małgorzata Duda, Katarzyna Galica, Denisa Geislerowa, Edyta Górniak, Lidia Groblewska, Katarzyna Groniec, Piotr Hajduk, Joanna Jagła, Robert Janowski, Janusz Józefowicz, Adam Kamień, Violetta Klimczewska, Grzegorz Kowalczyk, Andrzej Kubicki, Magdalena Komormcka, Katarzyna Lewandowska, Barbara Melzer, Michał Milowicz, Radosław Natkański, Marek Pałucki, Danuta Petrow, Beata Pawlik, Iwona Runowska, Ewa Szawłowska, Ilona Trybuła, Marc Thomas, Beata Urbańska, Magda Wójcik, Kamila Zapytkowska, Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu encyklopediateatru.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/43538/metro-w-buffo [odczyt: 29.05.2016] Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklach, afisze, recenzje [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/10128,sztuka.html [odczyt: 29.05.2016] Oficjalna strona musicalu. [dok. elektr.] http://metro.studiobuffo.pl [odczyt: 29.05.2016] Zdjęcia: Galeria zdjęć z musicalu na stronie Studia Buffo [dok. elektr.] http://metro.studiobuffo.pl/?page_id=19 [odczyt: 29.05.2016] Filmy: Musical Metro, Studio Buffo. [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=erVvkESGiM8 [odczyt: 29.05.2016] Program telewizyjny z okazji tysięcznego przedstawienia spektaklu Metro. [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=-dYWjG0gscM [odczyt: 29.05.2016]
 • 74. 74 Wywiad z okazji 700 spektaklu musicalu Metro. [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=mbBCWBm9_VI [odczyt: 29.05.2016] Nagrania dźwiękowe: Stokłosa Janusz, Agata Miklaszewska, Maryna Miklaszewska (1994). Metro [dok. dźwiękowy - CD] Pomaton EMI & Studio Buffo Recenzje: Baltyn, Hanna (1991). Tygodnik Literacki nr 9, s. 10 Chmielowski, Adam (1995). Jeszcze o Metrze (i gęsiach). Odra nr 9, s. 49-50 Dziurdzikowski, Andrzej (1991). Przegląd Powszechny nr 6, s. 522-524 Dzieduszycka, Maria (1991). Teatr nr 7/8, s. 37 Jachmann, Joanna (1992). Znaj proporcją mocium Panie! [Porażka przedstawienia Metro na Brodway’u]. Tygodnik Solidarność nr 19, s. 15 kat (1991). Tygodnik Solidarność nr 8, s. 16 Kawczyńska, Marta (2016). Józefowicz o „Metrze”: Robiliśmy spektakl z amatorami, to wzburzyło środowisko. Mało kto wierzył, że nam się uda [Wywiad] [dok. elektr.] http://www.tvp.info/23790715/jozefowicz-o-metrze-robilismy-spektakl-z-amatorami-to- wzburzylo-srodowisko-malo-kto-wierzyl-ze-nam-sie-uda [odczyt: 29.05.2016] Kłosowicz, J. (1992). Klapa na Brodway’u [Musical Metro], Spotkania nr 20, s. 40 Łukomski, Maciej. Musical, który stał się legendą [dok. elektr.] http://life- style.info.pl/musical-ktory-stal-sie-legenda [odczyt: 29.05.2016] Marianowicz, Antoni (1991). Metrem na Brodway? [Musicale]. Rozmowę przeprowadziła A. Grzejewska. Słowo nr 13, s. 1, 8 MAZ (2011). Słynny polski musical znów zobaczymy w Arenie. Polska Głos Wielkopolski, nr 38 [dok.elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/111146.html [odczyt: 29.05.2016] Meller, Marcin (1995). Jazda Metrem. Polityka nr 51, s. 108-112 PAP (2011). Bunt jest przywilejem młodości. Wywiad z Januszem Józefowiczem [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/110201.html [odczyt: 29.05.2016] PAP (2016). Warszawa. "Metro" po 25 latach od premiery [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/216385.html# [odczyt: 29.05.2016] Raczek, Tomasz (1991). Kto się boi Metra? (Polemika z L. Wójcikiem). Przegląd Tygodniowy nr 10, s. 10
 • 75. 75 Rich, Frank (1992). Review/Theater: Metro; A Hit in Warsaw Lands on Broadway [dok. elektr.] http://www.nytimes.com/1992/04/17/theater/review-theater-metro-a-hit-in- warsaw-lands-on-broadway.html [odczyt: 29.05.2016] Rogozińska-Wickers, Anna (1992). Stacja końcowa? Metro na Broadway’u. Polityka nr 19, s. 9 Rudziński, Łukasz (2014). „Metro” w Operze Leśnej – dawnej klasy cień [dok. elektr.] http://kultura.trojmiasto.pl/Metro-w-Operze-Lesnej-dawnej-klasy-cien-n81893.html [odczyt: 29.05.2016] Rzemek Julia, Hrycko-Skowron Monika, Horbaczewski Robert (2011). Dwie dekady sukcesu Teatru Dramatycznego. [dok. elektr.] http://www.rp.pl/artykul/601476-Dwie-dekady- sukcesu-Teatru-Dramatycznego.html [odczyt: 29.05.2016] Sarzyński, Piotr (1991). Polityka nr 6, s. 9 Sas, Renata (2011). Łódź: Musical „Metro” w Atlas Arena [dok elektr.] http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/musical-metro-w-atlas- arena,816110,art,t,id,tm.html?sesja_gratka=3fcefb4c84548c04ecc5231d6a4708b3#ab85fe1 325f6797e,1,3,60 [odczyt: 29.05.2016] Strzemżalski, Jacek (1991). Konfrontacje nr 3, s. 13 Staniszewska, Maja (2011). „Metro” na żywo – to było coś [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/110091.html [odczyt: 27.05.2016] Tomczuk, Jacek (2013). Milioner od musicalu. Newsweek Polska nr 46, s. 12-17 [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/172778.html [odczyt: 27.05.2016] Tomiak, Anna (2016). Kultura wysokiego ryzyka. Sukces nr 1/01.2016 [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/216793.html [odczyt: 29.05.2016] Wróbel, Marta (2013). Wrocław: Kultowe „Metro” na żywo we wrocławskiej Hali Ludowej [dok. elektr.] http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/738939,wroclaw-kultowe-metro-na- zywo-we-wroclawskiej-hali-ludowej,id,t.html [odczyt: 27.05.2016] Wójcik, L. (1991). Przegląd Tygodniowy nr 7, s. 11 Publikacje: Kydryński, Marcin (1995), „Metro” na Brodwayu: upadek jest formą lotu, Wydawnictwa Muzyczne i Nutowe, Warszawa
 • 76. 76 19 Scena z spektaklu Metro, Teatr Studio Buffo w Warwszawie. Źródło: wikiwand.com. 20 Scena z spektaklu Metro, Teatr Studio Buffo w Warszawie. Źródło: metro.studiobuffo.pl.
 • 77. 77 Księga dżungli Data premiery: 28 lutego 1998 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny – Operetka we Wrocławiu Reżyser: Jan Szurmiej Autor muzyki: Roman Kołakowski Adaptacja na podstawie powieści „Księga dżungli” Rudyarda Kiplinga. Aktorzy: Damian Aleksander, Tomasz Sztonyk, Wojciech Ziembolewski, Ewa Szydło, Iwona Stankiewicz, Robert Kowalski, Marek Szydło, Elżbieta Cieślawska, Ewa Klaniecka, Wiesław Gawełek, Krzysztof Pajączkowski i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, recenzje [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/15163,szczegoly.html [odczyt: 29.05.2016] Program spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/57838/ksiega_dzungli_operetka_wroclawska_1998.pdf [odczyt: 29.05.2016] Zdjęcia: Galeria Encyklopedii Teatru Polskiego: [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/15163/ksiega-dzungli [odczyt: 29.05.2016] Nagrania dźwiękowe: Kołakowski, Roman (1998). Księga dżungli [dok. elektr. – CD] Luna Recenzje: Kucharski, Krzysztof (1998). Proste i mądre [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/101915.html [odczyt: 29.05.2016] Podsiadły, Magda (1998). Kiplingowskie prawdy [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/101917.html [odczyt: 29.05.2016] Podsiadły, Magda (1998). Kipling tańczy i śpiewa [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/101911.html [odczyt: 29.05.2016] Pułka, Leszek (2002). Egzotyczna baśń [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/101918.html [odczyt: 29.05.2016]
 • 78. 78 Kolejne wystawienia: 8 czerwca 2015 w Teatrze Komedii Valldal w Gdyni Recenzje: Księga dżungli – spektakl gościnny [dok. elektr.] http://kultura.trojmiasto.pl/Ksiega- Dzungli-s2264.html [odczyt: 29.05.2016] Musical familijny [dok. elektr.] http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/musical- familijny.html [odczyt: 29.05.2016] Gulda, Przemysław (2015). „Księga dżungli” w nowej odsłonie [dok. elektr.] http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35611,18041841,_Ksiega_dzungli__w_no wej_odslonie.html [odczyt: 29.05.2016] Rudziński, Łukasz (2015). WF, czyli lekcja przetrwania – recenzja musicalu „Księga dżungli” [dok. elektr.] http://kultura.trojmiasto.pl/WF-czyli-lekcja-przetrwania- recenzja-musicalu-Ksiega-Dzungli-n91349.html [odczyt: 29.05.2016] Trailer spektaklu: https://www.youtube.com/watch?v=nWHuSAtA9iM [odczyt: 29.05.2016] Informacje o spektaklu na stronie Teatru Komedii Valldal [dok. elektr.]: http://www.teatrkomediivalldal.com/#!ksiega-dzungli/cb3i [odczyt: 29.05.2016] 21 Scena ze spektaklu Księga Dżungli, Teatr Muzyczny we Wrocławiu. Źródło: e-teatr.pl.
 • 79. 79 Piotruś Pan Data premiery: 27 lutego 2000 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie Reżyser: Janusz Józefowicz Libretto: Jeremi Przybora Autor muzyki: Janusz Stokłosa Adaptacja: na podstawie powieści „Piotruś Pan” Jamesa Barrie Aktorzy: Edyta Geppert, Justyna Sieńczyłło, Wiktor Zborowski, Aleksander Wysocki, Wojciech Paszkowski, Sławomir Orzechowski, Zuzanna Madejska, Monika Malec, Tomasz Kaczmarek, Katarzyna Groniec, Natasza Urbańska, Natalia Rybicka, Aleks Jenkins i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/realizacje/14371,szczegoly.html [odczyt: 29.05.2016.] Zdjęcia: Galeria zdjęć na stronie Studia Buffo [dok. elektr.] http://studiobuffo.com.pl/spektakl/view/42/Piotrus-Pan [odczyt: 29.05.2016] Trzeciak, Weronika. „Piotruś Pan” – legendarny musical w Studio Buffo. Zdjęcia [dok. elektr.] http://www.wiadomosci24.pl/artykul/piotrus_pan_legendarny_musical_w_studio_buffo_zdj ecia_340975-1-1-d-20-.html [odczyt: 29.05.2016] Filmy: Piotruś Pan. Trailer [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=JtVpXfyqhx8 [odczyt: 29.05.2016] Przygotowania do spektaklu "Piotruś Pan" w scenerii 3D [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=9qYijAeHzr8 [odczyt: 29.05.2016] Piotruś Pan w Teatrze Muzycznym w Gdyni [dok. elektr.] https://www.youtube.com/watch?v=nu4ao98Rnfs [odczyt: 29.05.2016] Nagrania dźwiękowe: Przybora, Jeremi; Stokłosa, Janusz (2000). Piotruś Pan [dok. elektr. - CD] Pomaton EMI
 • 80. 80 Słowa i muzyka: Przybora, Jeremi, Barrie, James Matthew (2001). Piotruś Pan: libretto musicalu. Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne i Nutowe Stokłosa Editions Recenzje: Binkowska, Anna. Tomek Kaczmarek czarodziej jak Harry Potter [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/194153.html [odczyt: 29.05.2016] Łukomski, Maciej. O chłopcu, który nie chce dorosnąć… [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/214408,druk.html [odczyt: 29.05.2016] Wach-Malicka Henryka. Piotrusia czar Dziennik Zachodni nr 282 [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/194166.html [odczyt: 29.05.2016] Kraskowska, Katarzyna. Bajka dla dorosłych [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/194332/bajka-dla-doroslych [odczyt: 29.05.2016] Program spektaklu. [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/59066/piotrus_pan_teatr_roma_warszawa_2000.pdf [odczyt: 29.05.2016] Kolejne wystawienia: 12 grudnia 2015, Studio Buffo w Warszawie Recenzje: Jakubiak, Katarzyna. Fenomenalny spektakl dla dzieci i dorosłych – Piotruś Pan w teatrze Studio Buffo [dok. elektr.] http://businessmagazine.pl/?p=597 [odczyt: 29.05.2016] Kolinek-Siechowicz, Karolina. Piotrusiu Panie, jesteś snem, który za dnia nie gaśnie [dok. elektr.] http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/przetworzenia/teatr- muzyczny/1833-piotrusiu-panie-jestes-snem-ktory-za-dnia-nie-gasnie [odczyt: 29.05.2016] Panek, Jakub. „Piotruś Pan” w Studio Buffo z librettem Przybory. Piękna podróż na Niebywalencję [dok. elektr.] http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19346197,piotrus-pan-w-studio- buffo-z-librettem-przybory-piekna-podroz.html?disableRedirects=true [odczyt: 29.05.2016]
 • 81. 81 Wojciechowska, Ewa. „Piotruś Pan” – premiera w Studio Buffo [dok. elektr.] http://ewawojciechowska.pl/czerwony-dywan/piotrus-pan-premiera-w-studio-buffo/ [odczyt: 29.05.2016] 9 kwietnia 2016, Teatr Muzyczny w Gdyni Recenzje: Bończa-Szabłowski, Jan. Piotruś Pan w trójwymiarze [dok. elektr.] http://www.rp.pl/Zycie-Pomorza/303149900-Piotrus-Pan-w-trojwymiarze.html [odczyt: 29.05.2016] 22 Afisz spektaklu Piotruś Pan, Teatr Roma w Warszawie. Źródło: studiobuffo.pl.
 • 82. 82 Kaj i Gerda. Baśń o Królowej Śniegu Data premiery: 4 grudnia 2003 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny – Operetka we Wrocławiu Reżyser: Wojciech Kościelniak Autor muzyki: Piotr Dziubek Libretto: Agata Miklaszewska Adaptacja: na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena Aktorzy: Magdalena Szczerbowska, Filip Małek, Wojciech Przywara, Bartosz Jankowski, Barbara Jaskulska, Martyna Kubicz, Dorota Zygadło, Konrad Imiela, Krzysztof Chudzicki, Marcin Piejaś i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, recenzje [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/33513,szczegoly.html [odczyt: 30.05.2016] Program spektaklu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/programy/2013_12/59630/kaj_i_gerda__teatr_muzyczny_operetka_wroclawska _2003.pdf [odczyt: 30.05.2016] Informacje o spektaklu na stronie Teatru Capitol [dok. elektr.] http://www.teatr- capitol.pl/pl/repertuar/spektakle/43-spektakle/652-kaj-i-gerda-basn-o-krolowej-sniegu [odczyt: 30.05.2016] Zdjęcia: Galeria zdjęć na stronie Teatru Capitol [dok. elektr.] http://www.teatr- capitol.pl/pl/repertuar/spektakle/43-spektakle/652-kaj-i-gerda-basn-o-krolowej-sniegu [odczyt: 30.05.2016] Galeria zdjęć w Encyklopedii Teatru Polskiego [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/33513/kaj-i-gerda-basn-o-krolowej- sniegu [odczyt: 30.05.2016] Recenzje: Nogaj, Magda (2003). Bajkowy musical [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/77020/bajkowy-musical [odczyt: 30.05.2016] Nogaj, Magda (2003). Wolą rozbójniczkę [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/77058.html [odczyt: 30.05.2016]
 • 83. 83 Piekarska, Magda (2003). Królowa śpiewu, nowych znaczeń i rodzącego się uczucia [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/77059/krolowa-spiewu-nowych- znaczen-i-rodzacego-sie-uczucia [odczyt: 30.05.2016] Sobierski, Piotr (2013). Więcej niż musical [dok. elektr.] http://www.teatr- pismo.pl/ludzie/620/wiecej_niz_musical/ [odczyt: 30.05.2016] Wysocki, Tomasz (2003). Bajka o miłości [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/77049/bajka-o-milosci [odczyt: 30.05.2016] Wysocki, Tomasz (2003). Królowa Śniegu nie jest zła [dok. elektr.] http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/77023/krolowa-sniegu-nie-jest-zla [odczyt: 30.05.2016] 23 Scena z spektaklu Kaj i Gerda, Teatr Capitol w Warszawie. Źródło: teatrcapitol.pl.
 • 84. 84 Romeo i Julia Data premiery: premiera 8 października 2004 Miejsce wystawienia: Teatr Studio Buffo w Warszawie Reżyser: Janusz Józefowicz Scenariusz: Janusz Józefowicz Autor muzyki: Janusz Stokłosa Autor tekstów: Jan Wermer Adaptacja: na podstawie sztuki Romeo i Julia Williama Shakespeare’a Aktorzy: Anna Lubieniecka, Marina Łuczenko, Marta Moszczyńska, Zofia Nowakowska, Krzysztof Rymszewicz, Krystian Sacharczuk, Natasza Urbańska, Rafał Drozd, Artur Chamski, Daniel Kuczaj, Adam Fidusiewicz, Joanna Liszowska, Alicja Borkowska, Emilian Kamiński, Jakub Szydłowski i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, artykuły i recenzje [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/40177,szczegoly.html [odczyt: 29.05.2016.] Oficjalna strona musicalu: http://www.romeoijulia.com Zdjęcia: Fotografie autorstwa Mariusza Ruczkowskiego [dok. elektr.] http://www.romeoijulia.com/galeria02.html, http://www.romeoijulia.com/galeria03.html [odczyt: 29.05.2016] Fotografie autorstwa Kamili Józefowicz [dok. elektr.] http://www.romeoijulia.com/galeria01.html [odczyt: 29.05.2016] Filmy: Studio Buffo. Musical Romeo i Julia w serwisie YouTube (fragm.): https://www.youtube.com/watch?v=cHfGX_Z3tgc [odczyt: 29.05.2016] Nagrania dźwiękowe: Studio Buffo (2004). Romeo i Julia [dok. elektr. - CD] Pomaton EMI
 • 85. 85 Recenzje: Lemańczyk, Berenika (2005). Kochankowie bliżej życia [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/7709.html [odczyt: 29.05.2016] Niziołek, Wioleta (2005). Romeo uczy odporności [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/9730.html [odczyt: 29.05.2016] Wróblewski, Kacper (2010). Różne twarze musicalu [dok. elektr.] http://kulturaonline.pl/rozne,twarze,musicalu,tytul,artykul,8798.html [odczyt: 29.05.2016] Wysocka, Katarzyna (2010). To jest zły teatr [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/92939.html [odczyt: 29.05.2016] 24 Scena z spektaklu Romeo i Julia, Teatr Studio Buffo w Warszawie. Źródło: romeoijulia.pl.
 • 86. 86 Złota kaczka Data premiery: 20 stycznia 2005 Miejsce wystawienia: Teatr Rampa w Warszawie Reżyser: Jan Szurmiej Autor muzyki: Piotr Rubik Autorzy tekstów i libretta: Andrzej Ozga, Marek Bartkowicz Aktorzy: Katarzyna Kozak, Katarzyna Żak, Dominika Łakomska, Olga Szomańska, Janusz Kruciński, Robert Kowalski, Mieczysław Morański, Konrad Marszałek i inni Zdjęcia: Galeria zdjęć na stronie Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim [dok. elektr.] http://www.teatr-gorzow.pl/?p=190 [odczyt: 30.05.2016] Filmy: Złota kaczka w serwisie You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=EX8GKx1dDjQ [odczyt: 30.05.2016] Recenzje: Weekend familijny (2012) [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/140287.html [odczyt: 30.05.2016] Rutkowska, Marzena (2005). Od lat trzech do stu [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/8835.html [odczyt: 30.05.2016] Zadworna-Gajda, Jolanta (2005). Cuda na Pawiej [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/8560.html [odczyt: 30.05.2016] Kolejne wystawienia: 1 czerwca 2011 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Recenzje: Barański, Dariusz (2011). Kaczka Rubika nie płacze po starym wiarusie [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/118681.html [odczyt: 30.05.2016] roch (2011). Czarodziejska Złota Kaczka [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/118488.html [odczyt: 30.05.2016]
 • 87. 87 Szymańska, Aleksandra (2011). Taką Kaczkę dzieci kupują [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/118903.html [odczyt: 30.05.2016] 25 Afisz spektaklu Złota Kaczka, Teatr Rampa w Warszawie. Źródło: www.teatr-rampa.pl.
 • 88. 88 Mała księżniczka Data premiery: 18 maja 2006 Miejsce wystawienia: Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu Reżyser: Marek Weiss-Grzesiński Autor muzyki: Adrian Konarski Libretto: Agata Miklaszewska Adaptacja: na podstawie powieści Frances Hodgson Burnett Aktorzy: Michalina Nowicka, Katarzyna Miednik, Michalina Nowicka, Klaudia Waszak, Marta Kowalczuk, Karolina Borkowska, Martyna Kubicz, Monika Malec, Joanna Wojciechowska i inni Informacje dodatkowe o musicalu i twórcach: Archiwum wirtualne portalu e-teatr.pl, szczegóły o spektaklu, artykuły i recenzje [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/39348,szczegoly.html [odczyt: 30.05.2016.] Strona internetowa Adriana Konarskiego [dok. elektr.] http://www.adriankonarski.com/malaksiezniczka/index.php?p=start [odczyt: 30.05.2016.] Strona internetowa Teatru Capitol [dok. elektr.] http://www.teatr- capitol.pl/pl/repertuar/spektakle/43-spektakle/656-mala-ksiezniczka Zdjęcia: Galeria zdjęć na stronie internetowej Adriana Konarskiego [dok. elektr.] http://www.adriankonarski.com/malaksiezniczka/index.php?p=zdjecia [odczyt: 30.05.2016] Nagrania dźwiękowe: Konarski, Adrian; Agata, Miklaszewska (2011). Mała księżniczka [dok. elektr. – CD] Luna Słowa i muzyka: Teksty piosenek na stronie internetowej Adriana Konarskiego [dok. elektr.] http://www.adriankonarski.com/malaksiezniczka/index.php?p=teksty [odczyt: 30.05.2016] Recenzje: Domagała, Adam (2007). Płyta z piosenkami ze spektaklu „Mała Księżniczka” [dok. elektr.] http://www.adriankonarski.com/malaksiezniczka/index.php?p=recenzje&rec=gw [odczyt: 30.05.2016]
 • 89. 89 Waligórski, Łukasz (2007). …łapie za serce i bezlitośnie je trzyma [dok. elektr.] http://www.adriankonarski.com/malaksiezniczka/index.php?p=recenzje&rec=mf [odczyt: 30.05.2016] Wachowiak, Katarzyna (2006). Smutek małej księżniczki [dok. elektr.] http://www.e- teatr.pl/pl/artykuly/26123.html [odczyt: 30.05.2016] Wysocki, Tomasz (2006). Po premierze we wrocławskim teatrze Capitol [dok. elektr.] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/26539.html [odczyt: 30.05.2016] 26 Scena z spektaklu Mała Księżniczka, Teatr Capitol w Wrocławiu. Źródło: www.teatr-capitol.pl.