SlideShare a Scribd company logo
Wypełnianie
dokumentów

ZUS
 43 odpowiedzi
 na najczęściej
 zadawane pytania
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
           pełnej wersji całej publikacji.

Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,
e-booki .
Spis treści
Dokumenty zgłoszeniowe
Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego ..........................                3
Zmiana adresu firmy ..........................................................................     3
Zmiana numeru rachunku bankowego ...............................................            4
Przejęcie firmy ...................................................................................  5
Zmiana nazwiska ...............................................................................    6
Dane identyfikacyjne ubezpieczonego ...............................................          7
Zmiana wykształcenia pracownika ....................................................          7
„Trzynastka” dla pracowników zlikwidowanego zakładu .................                 8
Korekta błędu w formularzu ZUS ZUA .............................................            9
Zmiana danych pracownicy ...............................................................       10
Nabycie prawa do emerytury .............................................................       11
Korekta kodu tytułu ubezpieczenia ....................................................        12
Korekta rodzajów ubezpieczeń ..........................................................        13
Data wyrejestrowania pracownika .....................................................         14
Zgłoszenie wyrejestrowania ...............................................................      14
Korekta błędu w druku ZUS ZWUA .................................................           15
Kto jest członkiem rodziny ubezpieczonego .....................................            16
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego .................................             18
Korekta danych ..................................................................................   19
Terminy składania korekt ...................................................................     19

Dokumenty rozliczeniowe
Imienne raporty miesięczne za osobę ubezpieczoną .........................              20
Wypłata premii po ustaniu zatrudnienia ............................................          21
Formularze rozliczeniowe w spółce cywilnej ....................................            22
Terminy płatności ...............................................................................   23
Wypłata części wynagrodzenia ..........................................................        24
Brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu .............................               25
Dokumentacja ubezpieczeniowa przy dobrowolnym ubezpieczeniu ...                    27


                    www.ksiegarniaspecjalisty.pl                  1
Korekta dokumentów ubezpieczeniowych .........................................           28
Numer identyfikatora w dokumentacji korygującej ...........................            29
Numer identyfikatora w później składanym dokumencie ..................               30
Błędny PESEL ubezpieczonego .........................................................       31
Numer identyfikatora kolejnych korekt .............................................        32
Urlop bezpłatny w raporcie miesięcznym ..........................................         32
„Zerowy” raport ZUS RCA ...............................................................      33
Wycofanie raportu ZUS RSA ............................................................       34
Dokumentacja ZUS w trakcie choroby przedsiębiorcy .....................              36
Korekta raportów za ubiegły rok ........................................................      37
Przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych
Wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych ..........................................           38
Przesyłanie ZUS ZIUA ......................................................................    38
Dokumentacja ubezpieczeniowa za zmienną liczbę
 ubezpieczonych ...............................................................................  40
Obowiązek teletransmisji danych ......................................................       41
Archiwizacja dokumentacji ubezpieczeniowej
Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej ...................               43
Forma i czas archiwizacji dokumentów rozliczeniowych ..................              44
Kopie dokumentów ............................................................................   44
            Szukasz wyczerpujących,
      konkretnych odpowiedzi na pytania z dziedziny
     rozliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych?
   Odwiedź księgarnię specjalisty ds. płac i zapoznaj się z naszymi
           elektronicznymi publikacjami.

               www.ksiegarniaspecjalisty.pl
2                   www.ksiegarniaspecjalisty.pl
DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
 Dokumenty podpisane przez doradcę
 podatkowego

*   Czy dokumenty ubezpieczeniowe mog być pod-
    pisywane przez doradcę podatkowego, który
ma upoważnienie płatnika składek do uwierzytelniania
dokumentów?
                księgowa z Otwocka

Tak. Dokumenty ubezpieczeniowe może podpisywać      Dokumentacja
doradca podatkowy, który ma upoważnienie płatnika    ZUS płatnika
składek do uwierzytelniania dokumentów, ale tylko    składek
w zastępstwie płatnika. Dokumenty zgłoszeniowe ubez-
pieczonych m uszą być podpisane również przez osobę
zgłaszaną/zgłoszoną do ubezpieczeń. Zmiana adresu firmy

*    Na jakim formularzu należy zgłosić zmianę
    adresu siedziby firmy oraz adresu prowadzenia
działalności gospodarczej?
                 księgowa z Radomia

Zmianę adresu siedziby firmy należy zgłosić na formu-
larzu, na jakim dokonano zgłoszenia firmy, tj. odpo-
wiednio na druku ZUS ZPA lub ZUS ZFA, zaznaczając
w bloku I, że jest to zmiana danych.
W przypadku zmiany adresu prowadzenia działalności
należy złożyć dokument ZUS ZAA, wypełniając blok


             www.ksiegarniaspecjalisty.pl         3
Dokumenty zgłoszeniowe


       II „Dane identyfikacyjne płatnika składek”, a następnie
       w bloku III w polu 01 wpisując cyfrę „2” (tj. zakoń-
       czenie prowadzenia działalności pod danym adresem),
       w kolejnych zaś polach – adres nieaktualny. Natomiast
       w bloku IV w polu 01 wpisuje się cyfrę „1” (tj. nowy
       adres), a w kolejnych polach – aktualny adres prowa-
       dzenia działalności.  Zmiana numeru rachunku bankowego

       *   Na jakim druku płatnik składek powinien in-
          formować ZUS o zmianie numeru rachunku
       bankowego?
                       księgowa z Krosna

       Zgodnie z art. 43 ust. 4 i 5 ustawy z 13 października
       1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik
       składek zobowiązany jest podać w zgłoszeniu płatnika
       numer rachunku bankowego (ZUS ZPA – blok IV pole
       02; ZUS ZFA – blok V pole 02). W sytuacji gdy płatnik
       posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, powinien
       wypełnić formularz ZUS ZBA, który stanowi załącznik
       do formularza ZUS ZPA i ZUS ZFA.

       Dane o numerze rachunku bankowego powinny być
       aktualizowane na formularzu ZUS ZBA.

       Należy je aktualizować w następujących sytuacjach:
       l zamknięcie dotychczasowego rachunku,
       l zmiana/korekta danych dotyczących podanego wcze-
        śniej numeru rachunku bankowego, którą należy
        zgłosić poprzez wyrejestrowanie wcześniej zgłoszo-
        nego numeru rachunku bankowego (ZUS ZBA blok


4           www.ksiegarniaspecjalisty.pl
Dokumenty zgłoszeniowe


 III) oraz zgłoszenie numeru rachunku właściwego
 (ZUS ZBA blok IV). Przejęcie firmy

*     Proszę wyjaśnić, jakie druki powinna złożyć
     firma, która przejmuje w całości inną firmę,
tj. cały jej majątek, zobowiązania oraz w trybie art. 231
Kodeksu pracy także pracowników (bez rozwiązywania
i ponownego nawiązywania umów o pracę).
                  księgowa z Poznania

W sytuacji gdy w wyniku połączenia dwóch przedsię-
biorstw, jedno z nich przejmuje zobowiązania wynikają-
ce z zawartych z pracownikami umów o pracę w trybie
art. 231 Kodeksu pracy, dotychczasowy pracodawca
(płatnik składek) zobowiązany jest wyrejestrować
wszystkich pracowników na formularzach ZUS ZWUA
z kodem przyczyny wyrejestrowania „600” (osoby, dla
których wygasa stosunek pracy lub z którymi dany pod-
miot rozwiązuje umowę o pracę, należy wyrejestrować
z kodem przyczyny wyrejestrowania „100”), nowy pod-
miot (przejmujący) zaś zobowiązany jest złożyć formu-
larze ZUS ZUA za przejętych pracowników.

Płatnik składek powinien także przekazać do ZUS
wyrejestrowanie płatnika składek na formularzu
ZUS ZWPA oraz formularz ZUS ZIPA, w którym
w bloku „Poprzednie dane identyfikacyjne” wpisze
dotychczasowe swoje dane, w bloku „Aktualne dane
identyfikacyjne” zaś wpisze dane płatnika przejmują-
cego, a także jeżeli istnieje potrzeba – formularze ZUS
ZAA i ZUS ZBA.


              www.ksiegarniaspecjalisty.pl  5
Dokumenty zgłoszeniowe


  Zmiana nazwiska

       *    Osoba, która kilka lat temu rozpoczęła dzia-
           łalność gospodarczą i złożyła w ZUS druki
       ZUS ZFA i ZUS ZUA, przed kilkoma dniami zmieniła
       nazwisko. Jaki w związku z tym druk musi przekazać do
       ZUS?
                       księgowa z Radomska

       Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodar-
       czą występuje w dwóch rolach: jako płatnik składek
       i jako ubezpieczony.
       O wszelkich zmianach i korektach dotyczących danych
       identyfikacyjnych płatnika składek (NIP, REGON,
       nazwa skrócona, a w przypadku płatnika składek
       – osoby fizycznej także nazwisko, imię pierwsze,
       data urodzenia albo PESEL czy seria i numer dowodu
       osobistego lub paszportu) płatnik zawiadamia ZUS na
       formularzu ZUS ZIPA. Należy jednak pamiętać, że druk
       ten należy złożyć w formie papierowej, tj. na formula-
       rzu dostępnym w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
       lub jako wydruk z aktualnej wersji programu Płatnik,
       w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej
       dla adresu siedziby płatnika składek.
       Natomiast o wszelkich zmianach lub korektach do-
       tyczących danych identyfikacyjnych ubezpieczonego
       (PESEL, NIP, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia,
       seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) płatnicy
       zawiadamiają ZUS na formularzu ZUS ZIUA.

       Powyższe oznacza, że osoba prowadząca pozarolniczą
       działalność gospodarczą, która zmieniła nazwisko,
       zobowiązana jest przekazać do ZUS dokumenty: ZUS
       ZIPA i ZUS ZIUA.


6           www.ksiegarniaspecjalisty.pl
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
           pełnej wersji całej publikacji.

Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio,
e-booki .

More Related Content

Similar to Wypełnianie dokumentów ZUS - ebook

Zakres Informacyjny DokumentóW Ubezpieczeniowych Zus[1]
Zakres Informacyjny DokumentóW Ubezpieczeniowych Zus[1]Zakres Informacyjny DokumentóW Ubezpieczeniowych Zus[1]
Zakres Informacyjny DokumentóW Ubezpieczeniowych Zus[1]
Douglas Steckel
 
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacjeJednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje
Grant Thornton
 
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi - ebook
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi - ebookLeksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi - ebook
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi - ebooke-booksweb.pl
 
Form pit-16 a-9-2015-2016
Form pit-16 a-9-2015-2016Form pit-16 a-9-2015-2016
Form pit-16 a-9-2015-2016
UrzadSkarbowy24
 
FAQ - Złoty Program Partnerski
FAQ - Złoty Program PartnerskiFAQ - Złoty Program Partnerski
FAQ - Złoty Program PartnerskiEbooki za darmo
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
ABC praw konsumenta - poradnik kompletny - monika kępczyńska, anna śmigulska,...
ABC praw konsumenta - poradnik kompletny - monika kępczyńska, anna śmigulska,...ABC praw konsumenta - poradnik kompletny - monika kępczyńska, anna śmigulska,...
ABC praw konsumenta - poradnik kompletny - monika kępczyńska, anna śmigulska,...e-booksweb.pl
 
Abolicja podatkowa. Krok po kroku - ebook
Abolicja podatkowa. Krok po kroku - ebookAbolicja podatkowa. Krok po kroku - ebook
Abolicja podatkowa. Krok po kroku - ebooke-booksweb.pl
 
Form cit-6 rw4
Form cit-6 rw4Form cit-6 rw4
Form cit-6 rw4
UrzadSkarbowy24
 
BZWBK nowa taryfa opłat (od 14 października).
BZWBK nowa taryfa opłat (od 14 października).BZWBK nowa taryfa opłat (od 14 października).
BZWBK nowa taryfa opłat (od 14 października).Wojciech Boczoń
 
9 dowody ksiegowe
9 dowody ksiegowe9 dowody ksiegowe
9 dowody ksiegowe
Damian Fajfer
 
Procedura zakladania firmy
Procedura zakladania firmyProcedura zakladania firmy
Procedura zakladania firmylamas3
 
Pit 11-23-2015-2016
Pit 11-23-2015-2016Pit 11-23-2015-2016
Pit 11-23-2015-2016
UrzadSkarbowy24
 
Przewodnik betterware - jak założyć działalność gospodarczą
Przewodnik betterware - jak założyć działalność gospodarcząPrzewodnik betterware - jak założyć działalność gospodarczą
Przewodnik betterware - jak założyć działalność gospodarcząMagdaSzewczuk
 

Similar to Wypełnianie dokumentów ZUS - ebook (20)

Zakres Informacyjny DokumentóW Ubezpieczeniowych Zus[1]
Zakres Informacyjny DokumentóW Ubezpieczeniowych Zus[1]Zakres Informacyjny DokumentóW Ubezpieczeniowych Zus[1]
Zakres Informacyjny DokumentóW Ubezpieczeniowych Zus[1]
 
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacjeJednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje
Jednolity Plik Kontrolny - podstawowe informacje
 
9663 Rozwiazanie Zadanie 3
9663 Rozwiazanie Zadanie 39663 Rozwiazanie Zadanie 3
9663 Rozwiazanie Zadanie 3
 
9663 Rozwiazanie Zadanie 3
9663 Rozwiazanie Zadanie 39663 Rozwiazanie Zadanie 3
9663 Rozwiazanie Zadanie 3
 
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi - ebook
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi - ebookLeksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi - ebook
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi - ebook
 
Zaswozat
ZaswozatZaswozat
Zaswozat
 
Form pit-16 a-9-2015-2016
Form pit-16 a-9-2015-2016Form pit-16 a-9-2015-2016
Form pit-16 a-9-2015-2016
 
FAQ - Złoty Program Partnerski
FAQ - Złoty Program PartnerskiFAQ - Złoty Program Partnerski
FAQ - Złoty Program Partnerski
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Pit 37
Pit 37Pit 37
Pit 37
 
ABC praw konsumenta - poradnik kompletny - monika kępczyńska, anna śmigulska,...
ABC praw konsumenta - poradnik kompletny - monika kępczyńska, anna śmigulska,...ABC praw konsumenta - poradnik kompletny - monika kępczyńska, anna śmigulska,...
ABC praw konsumenta - poradnik kompletny - monika kępczyńska, anna śmigulska,...
 
Pit 36
Pit 36Pit 36
Pit 36
 
Abolicja podatkowa. Krok po kroku - ebook
Abolicja podatkowa. Krok po kroku - ebookAbolicja podatkowa. Krok po kroku - ebook
Abolicja podatkowa. Krok po kroku - ebook
 
Form cit-6 rw4
Form cit-6 rw4Form cit-6 rw4
Form cit-6 rw4
 
BZWBK nowa taryfa opłat (od 14 października).
BZWBK nowa taryfa opłat (od 14 października).BZWBK nowa taryfa opłat (od 14 października).
BZWBK nowa taryfa opłat (od 14 października).
 
9 dowody ksiegowe
9 dowody ksiegowe9 dowody ksiegowe
9 dowody ksiegowe
 
Procedura zakladania firmy
Procedura zakladania firmyProcedura zakladania firmy
Procedura zakladania firmy
 
Pit 11-23-2015-2016
Pit 11-23-2015-2016Pit 11-23-2015-2016
Pit 11-23-2015-2016
 
Przewodnik betterware - jak założyć działalność gospodarczą
Przewodnik betterware - jak założyć działalność gospodarcząPrzewodnik betterware - jak założyć działalność gospodarczą
Przewodnik betterware - jak założyć działalność gospodarczą
 

More from e-booksweb.pl

Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebookJak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebooke-booksweb.pl
 
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebookJak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebooke-booksweb.pl
 
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebookABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebooke-booksweb.pl
 
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebookŻycie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebooke-booksweb.pl
 
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebookżYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebooke-booksweb.pl
 
Zwielokrotnianie umysłu - ebook
Zwielokrotnianie umysłu - ebookZwielokrotnianie umysłu - ebook
Zwielokrotnianie umysłu - ebooke-booksweb.pl
 
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebookZrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebooke-booksweb.pl
 
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebookZostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebooke-booksweb.pl
 
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebookZnaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebooke-booksweb.pl
 
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebookZłote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebooke-booksweb.pl
 
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebookZłodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebooke-booksweb.pl
 
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebookZdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebooke-booksweb.pl
 
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebookZbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebooke-booksweb.pl
 
Zarządzanie pracą - ebook
Zarządzanie pracą - ebookZarządzanie pracą - ebook
Zarządzanie pracą - ebooke-booksweb.pl
 
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebookZakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebooke-booksweb.pl
 
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...e-booksweb.pl
 
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebook
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebookWymiar i rozkład czasu pracy - ebook
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebooke-booksweb.pl
 
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...e-booksweb.pl
 
Warsztaty edukacji teatralnej - ebook
Warsztaty edukacji teatralnej - ebookWarsztaty edukacji teatralnej - ebook
Warsztaty edukacji teatralnej - ebooke-booksweb.pl
 
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebookUdręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebooke-booksweb.pl
 

More from e-booksweb.pl (20)

Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebookJak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
Jak zdobyć zielona kartę i wizy czasowe - ebook
 
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebookJak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum - ebook
 
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebookABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
ABC emigranta - Honorata Chorąży-Przybysz - ebook
 
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebookŻycie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
Życie, sprawy i wędrówka do piekła doktora jana fausta - ebook
 
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebookżYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
żYcie przed życiem, życie po życiu. Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - ebook
 
Zwielokrotnianie umysłu - ebook
Zwielokrotnianie umysłu - ebookZwielokrotnianie umysłu - ebook
Zwielokrotnianie umysłu - ebook
 
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebookZrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
Zrobię to dzisiaj! - Bartłomiej Popiel - ebook
 
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebookZostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
Zostań Kopernikiem! - Halina Gumowska - ebook
 
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebookZnaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata - ebook
 
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebookZłote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
Złote pocałunki. Opowieści niezwykłe - ebook
 
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebookZłodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
Złodziejka pamięci - Krystyna Kofta - ebook
 
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebookZdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
Zdobycie sandomierza (rok 1809) - Walery Przyborowski - ebook
 
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebookZbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
Zbuduj trwałą i szczęśliwą przyjaźń - Anna Grabka - ebook
 
Zarządzanie pracą - ebook
Zarządzanie pracą - ebookZarządzanie pracą - ebook
Zarządzanie pracą - ebook
 
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebookZakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
Zakłady sportowe i bukmacherskie kontra multilotek - ebook
 
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
Zagadki ludzkiej natury huna - tajemna wiedza kahunów, hipnoza, duchy, zjawy,...
 
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebook
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebookWymiar i rozkład czasu pracy - ebook
Wymiar i rozkład czasu pracy - ebook
 
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
Warsztaty edukacji twórczej. Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program int...
 
Warsztaty edukacji teatralnej - ebook
Warsztaty edukacji teatralnej - ebookWarsztaty edukacji teatralnej - ebook
Warsztaty edukacji teatralnej - ebook
 
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebookUdręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
Udręczeni przez demony. Opowieści o szatańskim zniewoleniu - ebook
 

Wypełnianie dokumentów ZUS - ebook

 • 1. Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • 2. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio, e-booki .
 • 3. Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego .......................... 3 Zmiana adresu firmy .......................................................................... 3 Zmiana numeru rachunku bankowego ............................................... 4 Przejęcie firmy ................................................................................... 5 Zmiana nazwiska ............................................................................... 6 Dane identyfikacyjne ubezpieczonego ............................................... 7 Zmiana wykształcenia pracownika .................................................... 7 „Trzynastka” dla pracowników zlikwidowanego zakładu ................. 8 Korekta błędu w formularzu ZUS ZUA ............................................. 9 Zmiana danych pracownicy ............................................................... 10 Nabycie prawa do emerytury ............................................................. 11 Korekta kodu tytułu ubezpieczenia .................................................... 12 Korekta rodzajów ubezpieczeń .......................................................... 13 Data wyrejestrowania pracownika ..................................................... 14 Zgłoszenie wyrejestrowania ............................................................... 14 Korekta błędu w druku ZUS ZWUA ................................................. 15 Kto jest członkiem rodziny ubezpieczonego ..................................... 16 Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego ................................. 18 Korekta danych .................................................................................. 19 Terminy składania korekt ................................................................... 19 Dokumenty rozliczeniowe Imienne raporty miesięczne za osobę ubezpieczoną ......................... 20 Wypłata premii po ustaniu zatrudnienia ............................................ 21 Formularze rozliczeniowe w spółce cywilnej .................................... 22 Terminy płatności ............................................................................... 23 Wypłata części wynagrodzenia .......................................................... 24 Brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu ............................. 25 Dokumentacja ubezpieczeniowa przy dobrowolnym ubezpieczeniu ... 27 www.ksiegarniaspecjalisty.pl 1
 • 4. Korekta dokumentów ubezpieczeniowych ......................................... 28 Numer identyfikatora w dokumentacji korygującej ........................... 29 Numer identyfikatora w później składanym dokumencie .................. 30 Błędny PESEL ubezpieczonego ......................................................... 31 Numer identyfikatora kolejnych korekt ............................................. 32 Urlop bezpłatny w raporcie miesięcznym .......................................... 32 „Zerowy” raport ZUS RCA ............................................................... 33 Wycofanie raportu ZUS RSA ............................................................ 34 Dokumentacja ZUS w trakcie choroby przedsiębiorcy ..................... 36 Korekta raportów za ubiegły rok ........................................................ 37 Przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych Wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych .......................................... 38 Przesyłanie ZUS ZIUA ...................................................................... 38 Dokumentacja ubezpieczeniowa za zmienną liczbę ubezpieczonych ............................................................................... 40 Obowiązek teletransmisji danych ...................................................... 41 Archiwizacja dokumentacji ubezpieczeniowej Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej ................... 43 Forma i czas archiwizacji dokumentów rozliczeniowych .................. 44 Kopie dokumentów ............................................................................ 44 Szukasz wyczerpujących, konkretnych odpowiedzi na pytania z dziedziny rozliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych? Odwiedź księgarnię specjalisty ds. płac i zapoznaj się z naszymi elektronicznymi publikacjami. www.ksiegarniaspecjalisty.pl 2 www.ksiegarniaspecjalisty.pl
 • 5. DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego * Czy dokumenty ubezpieczeniowe mog być pod- pisywane przez doradcę podatkowego, który ma upoważnienie płatnika składek do uwierzytelniania dokumentów? księgowa z Otwocka Tak. Dokumenty ubezpieczeniowe może podpisywać Dokumentacja doradca podatkowy, który ma upoważnienie płatnika ZUS płatnika składek do uwierzytelniania dokumentów, ale tylko składek w zastępstwie płatnika. Dokumenty zgłoszeniowe ubez- pieczonych m uszą być podpisane również przez osobę zgłaszaną/zgłoszoną do ubezpieczeń. Zmiana adresu firmy * Na jakim formularzu należy zgłosić zmianę adresu siedziby firmy oraz adresu prowadzenia działalności gospodarczej? księgowa z Radomia Zmianę adresu siedziby firmy należy zgłosić na formu- larzu, na jakim dokonano zgłoszenia firmy, tj. odpo- wiednio na druku ZUS ZPA lub ZUS ZFA, zaznaczając w bloku I, że jest to zmiana danych. W przypadku zmiany adresu prowadzenia działalności należy złożyć dokument ZUS ZAA, wypełniając blok www.ksiegarniaspecjalisty.pl 3
 • 6. Dokumenty zgłoszeniowe II „Dane identyfikacyjne płatnika składek”, a następnie w bloku III w polu 01 wpisując cyfrę „2” (tj. zakoń- czenie prowadzenia działalności pod danym adresem), w kolejnych zaś polach – adres nieaktualny. Natomiast w bloku IV w polu 01 wpisuje się cyfrę „1” (tj. nowy adres), a w kolejnych polach – aktualny adres prowa- dzenia działalności. Zmiana numeru rachunku bankowego * Na jakim druku płatnik składek powinien in- formować ZUS o zmianie numeru rachunku bankowego? księgowa z Krosna Zgodnie z art. 43 ust. 4 i 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek zobowiązany jest podać w zgłoszeniu płatnika numer rachunku bankowego (ZUS ZPA – blok IV pole 02; ZUS ZFA – blok V pole 02). W sytuacji gdy płatnik posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, powinien wypełnić formularz ZUS ZBA, który stanowi załącznik do formularza ZUS ZPA i ZUS ZFA. Dane o numerze rachunku bankowego powinny być aktualizowane na formularzu ZUS ZBA. Należy je aktualizować w następujących sytuacjach: l zamknięcie dotychczasowego rachunku, l zmiana/korekta danych dotyczących podanego wcze- śniej numeru rachunku bankowego, którą należy zgłosić poprzez wyrejestrowanie wcześniej zgłoszo- nego numeru rachunku bankowego (ZUS ZBA blok 4 www.ksiegarniaspecjalisty.pl
 • 7. Dokumenty zgłoszeniowe III) oraz zgłoszenie numeru rachunku właściwego (ZUS ZBA blok IV). Przejęcie firmy * Proszę wyjaśnić, jakie druki powinna złożyć firma, która przejmuje w całości inną firmę, tj. cały jej majątek, zobowiązania oraz w trybie art. 231 Kodeksu pracy także pracowników (bez rozwiązywania i ponownego nawiązywania umów o pracę). księgowa z Poznania W sytuacji gdy w wyniku połączenia dwóch przedsię- biorstw, jedno z nich przejmuje zobowiązania wynikają- ce z zawartych z pracownikami umów o pracę w trybie art. 231 Kodeksu pracy, dotychczasowy pracodawca (płatnik składek) zobowiązany jest wyrejestrować wszystkich pracowników na formularzach ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania „600” (osoby, dla których wygasa stosunek pracy lub z którymi dany pod- miot rozwiązuje umowę o pracę, należy wyrejestrować z kodem przyczyny wyrejestrowania „100”), nowy pod- miot (przejmujący) zaś zobowiązany jest złożyć formu- larze ZUS ZUA za przejętych pracowników. Płatnik składek powinien także przekazać do ZUS wyrejestrowanie płatnika składek na formularzu ZUS ZWPA oraz formularz ZUS ZIPA, w którym w bloku „Poprzednie dane identyfikacyjne” wpisze dotychczasowe swoje dane, w bloku „Aktualne dane identyfikacyjne” zaś wpisze dane płatnika przejmują- cego, a także jeżeli istnieje potrzeba – formularze ZUS ZAA i ZUS ZBA. www.ksiegarniaspecjalisty.pl 5
 • 8. Dokumenty zgłoszeniowe Zmiana nazwiska * Osoba, która kilka lat temu rozpoczęła dzia- łalność gospodarczą i złożyła w ZUS druki ZUS ZFA i ZUS ZUA, przed kilkoma dniami zmieniła nazwisko. Jaki w związku z tym druk musi przekazać do ZUS? księgowa z Radomska Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodar- czą występuje w dwóch rolach: jako płatnik składek i jako ubezpieczony. O wszelkich zmianach i korektach dotyczących danych identyfikacyjnych płatnika składek (NIP, REGON, nazwa skrócona, a w przypadku płatnika składek – osoby fizycznej także nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia albo PESEL czy seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) płatnik zawiadamia ZUS na formularzu ZUS ZIPA. Należy jednak pamiętać, że druk ten należy złożyć w formie papierowej, tj. na formula- rzu dostępnym w każdej jednostce organizacyjnej ZUS lub jako wydruk z aktualnej wersji programu Płatnik, w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla adresu siedziby płatnika składek. Natomiast o wszelkich zmianach lub korektach do- tyczących danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (PESEL, NIP, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) płatnicy zawiadamiają ZUS na formularzu ZUS ZIUA. Powyższe oznacza, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która zmieniła nazwisko, zobowiązana jest przekazać do ZUS dokumenty: ZUS ZIPA i ZUS ZIUA. 6 www.ksiegarniaspecjalisty.pl
 • 9. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e-booksweb.pl - Audiobooki, ksiązki audio, e-booki .