SlideShare a Scribd company logo
Kuusamolaisten ja posiolaisten mielipiteet kaivoshankkeista
Tutkimusraportti 29.3.2018
Juho Rahkonen/Taloustutkimus Oy
Yhteenveto päätuloksista
 Kuusamon ja Posion alueen asukkaista vajaa puolet (47 %) vastustaa alueelle suunniteltuja kaivoshankkeita.
Joka kolmas (32 %) kannattaa hankkeita, ja viidesosalla (21 %) ei ole selvää kantaa puolesta tai vastaan.
 Posiolla kaivoshankkeisiin suhtaudutaan selvästi myönteisemmin kuin Kuusamossa. Molemmilla paikkakunnilla
huolta aiheuttaa etenkin se, voidaanko vesistöjen puhtaus ja luontoarvot turvata. Huoli ympäristöstä tuli
päällimmäisenä esiin myös avoimissa vastauksissa, joissa ihmiset saivat omin sanoin ottaa kantaa
kaivoshankkeisiin.
 Vastaajien enemmistön (60 %) mielestä vastuullisesti toteutettu kaivostoiminta ja matkailu voidaan sovittaa
yhteen. Lisäksi suurin osa katsoo, että kaivos toisi alueelle työtä ja hyvinvointia. Kuusamolaiset ja posiolaiset
ovat myös sitä mieltä, että koboltin louhiminen ja kaivostoiminta ovat tärkeitä asioita niin kansallisesti kuin
kansainvälisesti. Kuusamolaiset ja posiolaiset eivät hyväksy sitä, että suurin osa maailman koboltista tuotetaan
Kongon demokraattisessa tasavallassa.
 Kuusamossa enemmistö vastaajista (57 %) on sitä mieltä, että keskustelu aikaisemmista kaivoshankkeista on
ollut asiatonta ja perustunut vääriin tietoihin – vain 29 prosenttia on tästä väittämästä eri mieltä.
 Viranomaisten (Säteilyturvakeskus, GTK, Tukes ja ELY-keskus) välittämään tietoon kaivoshankkeista luotetaan
kaikkein eniten, kun taas luottamus paikallisiin toimijoihin ja kaivosyhtiöön on heikkoa.
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo+Posio3
Yleisesti ottaen, mikä on oma suhtautumisenne siihen, että Kuusamon Juomasuolle kahden
kilometrin päähän Käylästä ja 13 kilometrin päähän Rukasta/Posion Maaninkavaaran
alueelle perustettaisiin lähivuosina uusi kaivos, jossa louhitaan pääasiassa kobolttia?
Kaikki vastaajat, n=1339
32
16
42
15
20
35
36
40
22
33
23
14
28
20
24
45
7
35
33
8
28
45
21
24
20
23
21
20
22
24
24
21
17
17
24
17
15
18
33
22
18
17
18
30
47
60
38
62
59
45
42
36
54
47
60
69
48
64
61
38
59
43
49
75
54
25
0 20 40 60 80 100
Kaikki vastaajat, n=1339
SUKUPUOLI
Nainen, n=501
Mies, n=838
IKÄRYHMÄ
Alle 25 vuotta, n=26
25-44 vuotta, n=224
45-65 vuotta, n=576
Yli 65 vuotta, n=513
KOULUTUS
Peruskoulu tai kansakoulu, n=401
Ylioppilas/lukio, n=37
Ammattikoulu tai opisto, n=668
Ammattikorkeakoulu, n=132
Yliopisto, n=101
AMMATTI
Työntekijä, n=330
Alempi toimihenkilö, n=66
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=93
Yrittäjä, n=152
Opiskelija, n=27
Eläkeläinen, n=620
Työtön, n=39
Muu, n=12
ALUE
Kuusamo, n=986
Posio, n=353
%
Kannatan kaivoshanketta Minulla ei ole selvää mielipidettä Vastustan kaivoshanketta
32
21
47
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo4
Kuusamolaiset: Yleisesti ottaen, mikä on oma suhtautumisenne siihen, että Kuusamon
Juomasuolle kahden kilometrin päähän Käylästä ja 13 kilometrin päähän Rukasta
perustettaisiin lähivuosina uusi kaivos, jossa louhitaan pääasiassa kobolttia?
Kuusamo, n=986
28
14
36
15
17
30
30
35
17
29
18
12
25
16
21
41
5
30
33
18
18
18
15
20
17
19
22
21
18
18
7
20
16
11
17
25
19
11
18
54
68
46
70
63
53
50
44
62
53
64
80
56
68
68
42
70
51
56
82
0 20 40 60 80 100
Kaikki vastaajat, n=986
SUKUPUOLI
Nainen, n=382
Mies, n=604
IKÄRYHMÄ
Alle 25 vuotta, n=20
25-44 vuotta, n=184
45-65 vuotta, n=417
Yli 65 vuotta, n=365
KOULUTUS
Peruskoulu tai kansakoulu, n=268
Ylioppilas/lukio, n=29
Ammattikoulu tai opisto, n=501
Ammattikorkeakoulu, n=107
Yliopisto, n=81
AMMATTI
Työntekijä, n=252
Alempi toimihenkilö, n=57
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=75
Yrittäjä, n=105
Opiskelija, n=20
Eläkeläinen, n=439
Työtön, n=27
Muu, n=11
%
Kannatan kaivoshanketta Minulla ei ole selvää mielipidettä Vastustan kaivoshanketta
28
18
54
34
18
45
25
27
35
37
41
24
36
29
15
31
19
25
49
25
36
44
9
59
74
50
65
69
58
55
51
69
58
67
78
63
75
68
44
70
57
48
73
7
8
6
10
4
6
8
9
7
6
4
7
6
5
7
8
5
7
7
18
0 20 40 60 80 100
Kaikki vastaajat, n=986
SUKUPUOLI
Nainen, n=382
Mies, n=604
IKÄRYHMÄ
Alle 25 vuotta, n=20
25-44 vuotta, n=184
45-65 vuotta, n=417
Yli 65 vuotta, n=365
KOULUTUS
Peruskoulu tai kansakoulu, n=268
Ylioppilas/lukio, n=29
Ammattikoulu tai opisto, n=501
Ammattikorkeakoulu, n=107
Yliopisto, n=81
AMMATTI
Työntekijä, n=252
Alempi toimihenkilö, n=57
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=75
Yrittäjä, n=105
Opiskelija, n=20
Eläkeläinen, n=439
Työtön, n=27
Muu, n=11
%
Hyväksyn tämän kaivostoiminnan En hyväksy tätä kaivostoimintaa Ei osaa sanoa
34
59
7
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo5
Oletteko valmis hyväksymään Kuusamoon tulevan kaivostoiminnan, mikäli
kaivossuunnitelma saa viranomaisilta asianmukaiset ympäristöluvat?
Latitude 66 Cobalt on australialais-suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on käynnistää kobolttikaivokset Kuusamossa ja Posiolla tulevien vuosien aikana. Suomessa on huomattavat kobolttivarat, ja koboltti on
keskeinen raaka-aine sähköautojen akuissa. 10% maailman koboltista jalostetaan Suomessa. Jalostus ja akkuteknologiaan liittyvät työpaikat työllistävät jo yli tuhat suomalaista. Aiempi kaivostoimija tavoitteli lupia
useille avolouhoksille. Nykyinen toimija on ilmoittanut tutkivansa maanalaisen kaivostoiminnan mahdollisuuksia Juomasuon alueella. Kaivoksen malmi kuljetetaan muualle prosessoitavaksi. Lisäksi Latitude 66 Cobalt on
ilmoittanut, että se ei tule käynnistämään kaivostoimintaa Rukan lähellä sijaitsevilla kaivospiireillään.
Kuusamo, n=986
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo6
Kun mietitään kaivoshankkeista saatavaa tietoa, minkä tahojen
välittämään tietoon luotatte eniten?
52
46
44
27
20
18
21
12
22
20
9
14
14
5
1
36
40
41
53
62
65
53
56
49
49
66
44
41
40
37
7
4
6
12
14
12
16
11
26
28
20
24
37
45
50
6
9
9
8
3
5
10
20
3
3
5
18
8
9
12
2.48
2.46
2.41
2.16
2.06
2.06
2.05
2.01
1.96
1.92
1.88
1.88
1.75
1.55
1.45
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Säteilyturvakeskus
Geologian tutkimuskeskus GTK
Tukes eli turvatekniikan keskus
ELY-keskuksen viranomaiset
Kuusamon kaupungin viranhaltijat
Koillissanomat
Oma tuttavapiirini
Kaleva
Rukan matkailualan toimijat
Luonnonsuojelujärjestöt
Valtakunnallinen media
Pro Kuusamo -yhdistys
Poliitikko Mika Flöjt
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltin edustajat
Sosiaalisen median kautta jaettavat kirjoitukset
%
3 Luotan
hyvin paljon
2 Luotan
jonkin verran
1 En luota
lainkaan
Ei osaa
sanoa
Keskiarvo
Kuusamo, n=986
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo7
Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Kuusamo, n=986
32
49
27
19
33
36
30
14
17
8
38
17
34
38
26
19
26
33
17
11
12
18
15
21
18
19
17
25
16
6
6
13
14
9
20
23
24
22
46
70
13
3
11
14
2
2
3
6
5
4
3.09
3.05
2.83
2.77
2.73
2.70
2.64
2.41
2.05
1.56
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Koboltin tuottaminen sähköautojen akkuihin on merkittävä asia ilmastoa
lämmittävien päästöjen ja autoliikenteen terveyshaittojen torjunnassa
Kaivos aiheuttaisi liian suuren uhkan ympäristölle
Suomalainen kobolttikaivostoiminta on kansallisesti tärkeä asia
Koen, että aikaisempia Kuusamon kaivoshankkeita koskeva
keskustelu on ollut asiatonta ja perustunut vääriin tietoihin
Kaivos toisi työtä ja hyvinvointia Kuusamoon
Kaivostoiminta olisi huono asia Kuusamon
imagolle, vaikka kaivos olisi hyvin hoidettu
Vastuullisesti toteutettu kaivostoiminta ja
matkailuelinkeino voivat toimia yhdessä
Ilmastonmuutos uhkaa tulevaisuudessa
Kuusamon matkailuelinkeinoa
Kaivos on mahdollista toteuttaa niin,
että se ei vaikuta Kitkajoen vesistöön
Minua kiinnostaisi työskennellä Kuusamoon
mahdollisesti perustettavassa uudessa kaivoksessa
%
4 Täysin
samaa mieltä
3 Jokseenkin
samaa mieltä
2 Jokseenkin
eri mieltä
1 Täysin
eri mieltä
Ei osaa
sanoa
Keskiarvo
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo8
Merkittävä osa kaivostoiminnan työpaikoista syntyy malmin prosessointia tekevälle
laitokselle. Jos kaivoksen malmia varten perustetaan uusi prosessointilaitos,
minkä kunnan alueelle se tulisi mielestänne sijoittaa?
Kuusamo, n=986
27
16
34
35
25
31
22
24
28
30
21
21
29
21
24
36
20
25
37
10
8
11
10
9
9
11
12
7
9
11
9
10
9
9
10
10
10
7
44
51
40
35
46
42
47
44
41
44
50
46
45
46
47
40
35
45
37
73
19
25
15
20
20
18
20
20
24
18
17
25
15
25
20
13
35
21
19
27
0 20 40 60 80 100
Kaikki vastaajat, n=986
SUKUPUOLI
Nainen, n=382
Mies, n=604
IKÄRYHMÄ
Alle 25 vuotta, n=20
25-44 vuotta, n=184
45-65 vuotta, n=417
Yli 65 vuotta, n=365
KOULUTUS
Peruskoulu tai kansakoulu, n=268
Ylioppilas/lukio, n=29
Ammattikoulu tai opisto, n=501
Ammattikorkeakoulu, n=107
Yliopisto, n=81
AMMATTI
Työntekijä, n=252
Alempi toimihenkilö, n=57
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=75
Yrittäjä, n=105
Opiskelija, n=20
Eläkeläinen, n=439
Työtön, n=27
Muu, n=11
%
Kuusamoon Posiolle Jonnekin muualle Ei osaa sanoa
27
10
44
19
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio9
Posiolaiset: Yleisesti ottaen, mikä on oma suhtautumisenne siihen, että Posion
Maaninkavaaran alueelle perustettaisiin lähivuosina uusi kaivos, jossa louhitaan pääasiassa
kobolttia?
Posio, n=353
45
23
56
17
33
45
49
51
38
44
44
20
40
44
33
53
14
48
33
100
30
42
24
50
28
30
30
29
38
29
16
55
36
22
33
19
57
29
33
25
35
20
33
40
25
20
20
25
27
40
25
24
33
33
28
29
23
33
0 20 40 60 80 100
Kaikki vastaajat, n=353
SUKUPUOLI
Nainen, n=119
Mies, n=234
IKÄRYHMÄ
Alle 25 vuotta, n=6*
25-44 vuotta, n=40
45-65 vuotta, n=159
Yli 65 vuotta, n=148
KOULUTUS
Peruskoulu tai kansakoulu, n=133
Ylioppilas/lukio, n=8*
Ammattikoulu tai opisto, n=167
Ammattikorkeakoulu, n=25*
Yliopisto, n=20*
AMMATTI
Työntekijä, n=78
Alempi toimihenkilö, n=9*
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=18*
Yrittäjä, n=47
Opiskelija, n=7*
Eläkeläinen, n=181
Työtön, n=12*
Muu, n=1*
%
Kannatan kaivoshanketta Minulla ei ole selvää mielipidettä Vastustan kaivoshanketta
45
30
25
65
45
75
33
50
65
71
70
63
62
56
70
58
44
61
68
57
69
67
100
24
34
19
50
38
25
20
20
38
25
40
25
26
33
33
28
29
22
25
10
20
6
17
13
11
9
10
13
4
5
17
22
6
4
14
9
8
0 20 40 60 80 100
Kaikki vastaajat, n=353
SUKUPUOLI
Nainen, n=119
Mies, n=234
IKÄRYHMÄ
Alle 25 vuotta, n=6*
25-44 vuotta, n=40
45-65 vuotta, n=159
Yli 65 vuotta, n=148
KOULUTUS
Peruskoulu tai kansakoulu, n=133
Ylioppilas/lukio, n=8*
Ammattikoulu tai opisto, n=167
Ammattikorkeakoulu, n=25*
Yliopisto, n=20*
AMMATTI
Työntekijä, n=78
Alempi toimihenkilö, n=9*
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=18*
Yrittäjä, n=47
Opiskelija, n=7*
Eläkeläinen, n=181
Työtön, n=12*
Muu, n=1*
%
Hyväksyn tämän kaivostoiminnan En hyväksy tätä kaivostoimintaa Ei osaa sanoa
65
24
10
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio10
Oletteko valmis hyväksymään Posiolle tulevan kaivostoiminnan, mikäli
kaivossuunnitelma saa viranomaisilta asianmukaiset ympäristöluvat?
Latitude 66 Cobalt on australialais-suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on käynnistää kobolttikaivokset Kuusamossa ja Posiolla tulevien vuosien aikana. Suomessa on huomattavat kobolttivarat, ja koboltti on
keskeinen raaka-aine sähköautojen akuissa. 10% maailman koboltista jalostetaan Suomessa. Jalostus ja akkuteknologiaan liittyvät työpaikat työllistävät jo yli tuhat suomalaista.
Posio, n=353
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio11
Kun mietitään kaivoshankkeista saatavaa tietoa, minkä tahojen
välittämään tietoon luotatte eniten?
49
50
44
32
22
20
19
20
18
9
12
6
9
7
4
37
37
40
53
59
63
63
58
59
68
48
39
45
28
41
6
7
6
9
11
13
13
17
16
18
37
25
33
38
44
9
7
10
7
9
4
6
6
7
5
2
30
12
28
11
2.47
2.46
2.42
2.24
2.12
2.07
2.07
2.03
2.02
1.91
1.75
1.73
1.72
1.56
1.55
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Geologian tutkimuskeskus GTK
Säteilyturvakeskus
Tukes eli turvatekniikan keskus
ELY-keskuksen viranomaiset
Oma tuttavapiirini
Kuriiri-lehti
Lapin Kansa
Posion kunnan viranhaltijat
Posion matkailualan toimijat
Valtakunnallinen media
Luonnonsuojelujärjestöt
Pro Kuusamo -yhdistys
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltin edustajat
Poliitikko Mika Flöjt
Sosiaalisen median kautta jaettavat kirjoitukset
%
3 Luotan
hyvin paljon
2 Luotan
jonkin verran
1 En luota
lainkaan
Ei osaa
sanoa
Keskiarvo
Posio, n=353
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio12
Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Posio, n=353
53
37
32
38
26
15
17
15
15
30
39
41
33
25
31
27
20
11
9
10
14
15
30
29
24
31
9
7
5
7
12
12
20
26
31
59
1
10
6
2
7
5
7
2
6
3.30
3.18
3.05
2.98
2.69
2.43
2.37
2.21
1.82
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kaivos toisi työtä ja hyvinvointia Posiolle
Koboltin tuottaminen sähköautojen akkuihin on merkittävä asia ilmastoa
lämmittävien päästöjen ja autoliikenteen terveyshaittojen torjunnassa
Suomalainen kobolttikaivostoiminta on kansallisesti tärkeä asia
Vastuullisesti toteutettu kaivostoiminta ja
matkailuelinkeino voivat toimia yhdessä
Kaivos aiheuttaisi liian suuren uhkan ympäristölle
Ilmastonmuutos uhkaa tulevaisuudessa
Pohjois-Suomen matkailuelinkeinoa
Kaivos on mahdollista toteuttaa niin,
että se ei aiheuta haitallisia päästöjä
Kaivostoiminta olisi huono asia Posion imagolle,
vaikka kaivos olisi hyvin hoidettu
Minua kiinnostaisi työskennellä Posiolle
mahdollisesti perustettavassa uudessa kaivoksessa
%
4 Täysin
samaa mieltä
3 Jokseenkin
samaa mieltä
2 Jokseenkin
eri mieltä
1 Täysin
eri mieltä
Ei osaa
sanoa
Keskiarvo
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio13
Merkittävä osa kaivostoiminnan työpaikoista syntyy malmin prosessointia tekevälle
laitokselle. Jos kaivoksen malmia varten perustetaan uusi prosessointilaitos,
minkä kunnan alueelle se tulisi mielestänne sijoittaa?
Posio, n=353
12
13
12
17
15
9
14
8
25
13
4
35
9
22
22
11
29
12
8
42
25
51
17
43
48
37
42
38
44
48
25
42
44
33
57
14
40
33
100
24
29
21
33
25
25
22
22
25
26
32
10
26
22
11
23
29
23
42
22
33
17
33
18
19
26
28
13
18
16
30
23
11
33
9
29
25
17
0 20 40 60 80 100
Kaikki vastaajat, n=353
SUKUPUOLI
Nainen, n=119
Mies, n=234
IKÄRYHMÄ
Alle 25 vuotta, n=6*
25-44 vuotta, n=40
45-65 vuotta, n=159
Yli 65 vuotta, n=148
KOULUTUS
Peruskoulu tai kansakoulu, n=133
Ylioppilas/lukio, n=8*
Ammattikoulu tai opisto, n=167
Ammattikorkeakoulu, n=25*
Yliopisto, n=20*
AMMATTI
Työntekijä, n=78
Alempi toimihenkilö, n=9*
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=18*
Yrittäjä, n=47
Opiskelija, n=7*
Eläkeläinen, n=181
Työtön, n=12*
Muu, n=1*
%
Kuusamoon Posiolle Jonnekin muualle Ei osaa sanoa
12
4224
22
3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio14
Hyväksyttekö sen, että pääosa sähköautojen ja elektroniikkatuotteiden
akkujen sisältämästä koboltista tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta?
60–70 prosenttia koko maailman koboltista tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta Afrikasta, jossa on raportoitu ympäristöongelmista, korruptiosta ja epäinhimillisistä työoloista sekä
lapsityövoiman käytöstä. Suomen maaperästä löytyy Euroopan merkittävimpiä kobolttiesiintymiä.
Posio, n=353
18
12
21
33
23
19
14
14
13
19
28
20
23
22
39
13
29
14
17
71
72
70
50
68
70
73
74
88
69
68
60
64
78
61
77
57
73
67
100
11
16
9
17
10
10
13
11
12
4
20
13
11
14
12
17
0 20 40 60 80 100
Kaikki vastaajat, n=353
SUKUPUOLI
Nainen, n=119
Mies, n=234
IKÄRYHMÄ
Alle 25 vuotta, n=6*
25-44 vuotta, n=40
45-65 vuotta, n=159
Yli 65 vuotta, n=148
KOULUTUS
Peruskoulu tai kansakoulu, n=133
Ylioppilas/lukio, n=8*
Ammattikoulu tai opisto, n=167
Ammattikorkeakoulu, n=25*
Yliopisto, n=20*
AMMATTI
Työntekijä, n=78
Alempi toimihenkilö, n=9*
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=18*
Yrittäjä, n=47
Opiskelija, n=7*
Eläkeläinen, n=181
Työtön, n=12*
Muu, n=1*
%
Hyväksyn En hyväksy Ei osaa sanoa
18
71
11
Tutkimuksen toteutus
 Tämän tutkimuksen on toteuttanut Latitude 66 Cobalt Oy:n
toimeksiannosta Taloustutkimus Oy.
 Kysely kohdistettiin Kuusamon ja Posion aikuisväestöön
(15 vuotta täyttäneet), ja siihen vastasi 986 kuusamolaista ja
353 posiolaista 14.–28. maaliskuuta 2018.
 Virhemarginaali on Kuusamon osalta noin ±3 ja Posion osalta
noin ±4,5 prosenttiyksikköä.
 Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina Taloustutkimuksen
omasta haastattelukeskuksesta Helsingistä. Vastaajien
yhteystiedot hankki Bisnode Oy. Tutkimukseen otettiin kaikki
Kuusamon ja Posion kotitaloudet, joihin löytyi puhelinnumero,
ja kaikkia tavoiteltiin systemaattisesti.
 Vastaajien suhteen ei tehty minkäänlaista valikointia tai
kiintiöintiä, vaan jokaisella kuusamolaisella ja posiolaisella,
joiden yhteystiedot olivat julkisista lähteistä saatavilla, oli yhtä
suuri mahdollisuus tulla osaksi tutkimuksen vastaajajoukkoa,
mikäli he olivat tavoitettavissa tutkimusjakson aikana.
16
TUTKITTUA TIETOA PÄÄTÖSTEN TUEKSI

More Related Content

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

Tutkimusraportti kuusamolaisten ja posiolaisten mielipiteet kaivoshankkeista

 • 1. Kuusamolaisten ja posiolaisten mielipiteet kaivoshankkeista Tutkimusraportti 29.3.2018 Juho Rahkonen/Taloustutkimus Oy
 • 2. Yhteenveto päätuloksista  Kuusamon ja Posion alueen asukkaista vajaa puolet (47 %) vastustaa alueelle suunniteltuja kaivoshankkeita. Joka kolmas (32 %) kannattaa hankkeita, ja viidesosalla (21 %) ei ole selvää kantaa puolesta tai vastaan.  Posiolla kaivoshankkeisiin suhtaudutaan selvästi myönteisemmin kuin Kuusamossa. Molemmilla paikkakunnilla huolta aiheuttaa etenkin se, voidaanko vesistöjen puhtaus ja luontoarvot turvata. Huoli ympäristöstä tuli päällimmäisenä esiin myös avoimissa vastauksissa, joissa ihmiset saivat omin sanoin ottaa kantaa kaivoshankkeisiin.  Vastaajien enemmistön (60 %) mielestä vastuullisesti toteutettu kaivostoiminta ja matkailu voidaan sovittaa yhteen. Lisäksi suurin osa katsoo, että kaivos toisi alueelle työtä ja hyvinvointia. Kuusamolaiset ja posiolaiset ovat myös sitä mieltä, että koboltin louhiminen ja kaivostoiminta ovat tärkeitä asioita niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kuusamolaiset ja posiolaiset eivät hyväksy sitä, että suurin osa maailman koboltista tuotetaan Kongon demokraattisessa tasavallassa.  Kuusamossa enemmistö vastaajista (57 %) on sitä mieltä, että keskustelu aikaisemmista kaivoshankkeista on ollut asiatonta ja perustunut vääriin tietoihin – vain 29 prosenttia on tästä väittämästä eri mieltä.  Viranomaisten (Säteilyturvakeskus, GTK, Tukes ja ELY-keskus) välittämään tietoon kaivoshankkeista luotetaan kaikkein eniten, kun taas luottamus paikallisiin toimijoihin ja kaivosyhtiöön on heikkoa.
 • 3. 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo+Posio3 Yleisesti ottaen, mikä on oma suhtautumisenne siihen, että Kuusamon Juomasuolle kahden kilometrin päähän Käylästä ja 13 kilometrin päähän Rukasta/Posion Maaninkavaaran alueelle perustettaisiin lähivuosina uusi kaivos, jossa louhitaan pääasiassa kobolttia? Kaikki vastaajat, n=1339 32 16 42 15 20 35 36 40 22 33 23 14 28 20 24 45 7 35 33 8 28 45 21 24 20 23 21 20 22 24 24 21 17 17 24 17 15 18 33 22 18 17 18 30 47 60 38 62 59 45 42 36 54 47 60 69 48 64 61 38 59 43 49 75 54 25 0 20 40 60 80 100 Kaikki vastaajat, n=1339 SUKUPUOLI Nainen, n=501 Mies, n=838 IKÄRYHMÄ Alle 25 vuotta, n=26 25-44 vuotta, n=224 45-65 vuotta, n=576 Yli 65 vuotta, n=513 KOULUTUS Peruskoulu tai kansakoulu, n=401 Ylioppilas/lukio, n=37 Ammattikoulu tai opisto, n=668 Ammattikorkeakoulu, n=132 Yliopisto, n=101 AMMATTI Työntekijä, n=330 Alempi toimihenkilö, n=66 Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=93 Yrittäjä, n=152 Opiskelija, n=27 Eläkeläinen, n=620 Työtön, n=39 Muu, n=12 ALUE Kuusamo, n=986 Posio, n=353 % Kannatan kaivoshanketta Minulla ei ole selvää mielipidettä Vastustan kaivoshanketta 32 21 47
 • 4. 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo4 Kuusamolaiset: Yleisesti ottaen, mikä on oma suhtautumisenne siihen, että Kuusamon Juomasuolle kahden kilometrin päähän Käylästä ja 13 kilometrin päähän Rukasta perustettaisiin lähivuosina uusi kaivos, jossa louhitaan pääasiassa kobolttia? Kuusamo, n=986 28 14 36 15 17 30 30 35 17 29 18 12 25 16 21 41 5 30 33 18 18 18 15 20 17 19 22 21 18 18 7 20 16 11 17 25 19 11 18 54 68 46 70 63 53 50 44 62 53 64 80 56 68 68 42 70 51 56 82 0 20 40 60 80 100 Kaikki vastaajat, n=986 SUKUPUOLI Nainen, n=382 Mies, n=604 IKÄRYHMÄ Alle 25 vuotta, n=20 25-44 vuotta, n=184 45-65 vuotta, n=417 Yli 65 vuotta, n=365 KOULUTUS Peruskoulu tai kansakoulu, n=268 Ylioppilas/lukio, n=29 Ammattikoulu tai opisto, n=501 Ammattikorkeakoulu, n=107 Yliopisto, n=81 AMMATTI Työntekijä, n=252 Alempi toimihenkilö, n=57 Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=75 Yrittäjä, n=105 Opiskelija, n=20 Eläkeläinen, n=439 Työtön, n=27 Muu, n=11 % Kannatan kaivoshanketta Minulla ei ole selvää mielipidettä Vastustan kaivoshanketta 28 18 54
 • 5. 34 18 45 25 27 35 37 41 24 36 29 15 31 19 25 49 25 36 44 9 59 74 50 65 69 58 55 51 69 58 67 78 63 75 68 44 70 57 48 73 7 8 6 10 4 6 8 9 7 6 4 7 6 5 7 8 5 7 7 18 0 20 40 60 80 100 Kaikki vastaajat, n=986 SUKUPUOLI Nainen, n=382 Mies, n=604 IKÄRYHMÄ Alle 25 vuotta, n=20 25-44 vuotta, n=184 45-65 vuotta, n=417 Yli 65 vuotta, n=365 KOULUTUS Peruskoulu tai kansakoulu, n=268 Ylioppilas/lukio, n=29 Ammattikoulu tai opisto, n=501 Ammattikorkeakoulu, n=107 Yliopisto, n=81 AMMATTI Työntekijä, n=252 Alempi toimihenkilö, n=57 Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=75 Yrittäjä, n=105 Opiskelija, n=20 Eläkeläinen, n=439 Työtön, n=27 Muu, n=11 % Hyväksyn tämän kaivostoiminnan En hyväksy tätä kaivostoimintaa Ei osaa sanoa 34 59 7 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo5 Oletteko valmis hyväksymään Kuusamoon tulevan kaivostoiminnan, mikäli kaivossuunnitelma saa viranomaisilta asianmukaiset ympäristöluvat? Latitude 66 Cobalt on australialais-suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on käynnistää kobolttikaivokset Kuusamossa ja Posiolla tulevien vuosien aikana. Suomessa on huomattavat kobolttivarat, ja koboltti on keskeinen raaka-aine sähköautojen akuissa. 10% maailman koboltista jalostetaan Suomessa. Jalostus ja akkuteknologiaan liittyvät työpaikat työllistävät jo yli tuhat suomalaista. Aiempi kaivostoimija tavoitteli lupia useille avolouhoksille. Nykyinen toimija on ilmoittanut tutkivansa maanalaisen kaivostoiminnan mahdollisuuksia Juomasuon alueella. Kaivoksen malmi kuljetetaan muualle prosessoitavaksi. Lisäksi Latitude 66 Cobalt on ilmoittanut, että se ei tule käynnistämään kaivostoimintaa Rukan lähellä sijaitsevilla kaivospiireillään. Kuusamo, n=986
 • 6. 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo6 Kun mietitään kaivoshankkeista saatavaa tietoa, minkä tahojen välittämään tietoon luotatte eniten? 52 46 44 27 20 18 21 12 22 20 9 14 14 5 1 36 40 41 53 62 65 53 56 49 49 66 44 41 40 37 7 4 6 12 14 12 16 11 26 28 20 24 37 45 50 6 9 9 8 3 5 10 20 3 3 5 18 8 9 12 2.48 2.46 2.41 2.16 2.06 2.06 2.05 2.01 1.96 1.92 1.88 1.88 1.75 1.55 1.45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Säteilyturvakeskus Geologian tutkimuskeskus GTK Tukes eli turvatekniikan keskus ELY-keskuksen viranomaiset Kuusamon kaupungin viranhaltijat Koillissanomat Oma tuttavapiirini Kaleva Rukan matkailualan toimijat Luonnonsuojelujärjestöt Valtakunnallinen media Pro Kuusamo -yhdistys Poliitikko Mika Flöjt Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltin edustajat Sosiaalisen median kautta jaettavat kirjoitukset % 3 Luotan hyvin paljon 2 Luotan jonkin verran 1 En luota lainkaan Ei osaa sanoa Keskiarvo Kuusamo, n=986
 • 7. 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo7 Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Kuusamo, n=986 32 49 27 19 33 36 30 14 17 8 38 17 34 38 26 19 26 33 17 11 12 18 15 21 18 19 17 25 16 6 6 13 14 9 20 23 24 22 46 70 13 3 11 14 2 2 3 6 5 4 3.09 3.05 2.83 2.77 2.73 2.70 2.64 2.41 2.05 1.56 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Koboltin tuottaminen sähköautojen akkuihin on merkittävä asia ilmastoa lämmittävien päästöjen ja autoliikenteen terveyshaittojen torjunnassa Kaivos aiheuttaisi liian suuren uhkan ympäristölle Suomalainen kobolttikaivostoiminta on kansallisesti tärkeä asia Koen, että aikaisempia Kuusamon kaivoshankkeita koskeva keskustelu on ollut asiatonta ja perustunut vääriin tietoihin Kaivos toisi työtä ja hyvinvointia Kuusamoon Kaivostoiminta olisi huono asia Kuusamon imagolle, vaikka kaivos olisi hyvin hoidettu Vastuullisesti toteutettu kaivostoiminta ja matkailuelinkeino voivat toimia yhdessä Ilmastonmuutos uhkaa tulevaisuudessa Kuusamon matkailuelinkeinoa Kaivos on mahdollista toteuttaa niin, että se ei vaikuta Kitkajoen vesistöön Minua kiinnostaisi työskennellä Kuusamoon mahdollisesti perustettavassa uudessa kaivoksessa % 4 Täysin samaa mieltä 3 Jokseenkin samaa mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo
 • 8. 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Kuusamo8 Merkittävä osa kaivostoiminnan työpaikoista syntyy malmin prosessointia tekevälle laitokselle. Jos kaivoksen malmia varten perustetaan uusi prosessointilaitos, minkä kunnan alueelle se tulisi mielestänne sijoittaa? Kuusamo, n=986 27 16 34 35 25 31 22 24 28 30 21 21 29 21 24 36 20 25 37 10 8 11 10 9 9 11 12 7 9 11 9 10 9 9 10 10 10 7 44 51 40 35 46 42 47 44 41 44 50 46 45 46 47 40 35 45 37 73 19 25 15 20 20 18 20 20 24 18 17 25 15 25 20 13 35 21 19 27 0 20 40 60 80 100 Kaikki vastaajat, n=986 SUKUPUOLI Nainen, n=382 Mies, n=604 IKÄRYHMÄ Alle 25 vuotta, n=20 25-44 vuotta, n=184 45-65 vuotta, n=417 Yli 65 vuotta, n=365 KOULUTUS Peruskoulu tai kansakoulu, n=268 Ylioppilas/lukio, n=29 Ammattikoulu tai opisto, n=501 Ammattikorkeakoulu, n=107 Yliopisto, n=81 AMMATTI Työntekijä, n=252 Alempi toimihenkilö, n=57 Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=75 Yrittäjä, n=105 Opiskelija, n=20 Eläkeläinen, n=439 Työtön, n=27 Muu, n=11 % Kuusamoon Posiolle Jonnekin muualle Ei osaa sanoa 27 10 44 19
 • 9. 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio9 Posiolaiset: Yleisesti ottaen, mikä on oma suhtautumisenne siihen, että Posion Maaninkavaaran alueelle perustettaisiin lähivuosina uusi kaivos, jossa louhitaan pääasiassa kobolttia? Posio, n=353 45 23 56 17 33 45 49 51 38 44 44 20 40 44 33 53 14 48 33 100 30 42 24 50 28 30 30 29 38 29 16 55 36 22 33 19 57 29 33 25 35 20 33 40 25 20 20 25 27 40 25 24 33 33 28 29 23 33 0 20 40 60 80 100 Kaikki vastaajat, n=353 SUKUPUOLI Nainen, n=119 Mies, n=234 IKÄRYHMÄ Alle 25 vuotta, n=6* 25-44 vuotta, n=40 45-65 vuotta, n=159 Yli 65 vuotta, n=148 KOULUTUS Peruskoulu tai kansakoulu, n=133 Ylioppilas/lukio, n=8* Ammattikoulu tai opisto, n=167 Ammattikorkeakoulu, n=25* Yliopisto, n=20* AMMATTI Työntekijä, n=78 Alempi toimihenkilö, n=9* Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=18* Yrittäjä, n=47 Opiskelija, n=7* Eläkeläinen, n=181 Työtön, n=12* Muu, n=1* % Kannatan kaivoshanketta Minulla ei ole selvää mielipidettä Vastustan kaivoshanketta 45 30 25
 • 10. 65 45 75 33 50 65 71 70 63 62 56 70 58 44 61 68 57 69 67 100 24 34 19 50 38 25 20 20 38 25 40 25 26 33 33 28 29 22 25 10 20 6 17 13 11 9 10 13 4 5 17 22 6 4 14 9 8 0 20 40 60 80 100 Kaikki vastaajat, n=353 SUKUPUOLI Nainen, n=119 Mies, n=234 IKÄRYHMÄ Alle 25 vuotta, n=6* 25-44 vuotta, n=40 45-65 vuotta, n=159 Yli 65 vuotta, n=148 KOULUTUS Peruskoulu tai kansakoulu, n=133 Ylioppilas/lukio, n=8* Ammattikoulu tai opisto, n=167 Ammattikorkeakoulu, n=25* Yliopisto, n=20* AMMATTI Työntekijä, n=78 Alempi toimihenkilö, n=9* Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=18* Yrittäjä, n=47 Opiskelija, n=7* Eläkeläinen, n=181 Työtön, n=12* Muu, n=1* % Hyväksyn tämän kaivostoiminnan En hyväksy tätä kaivostoimintaa Ei osaa sanoa 65 24 10 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio10 Oletteko valmis hyväksymään Posiolle tulevan kaivostoiminnan, mikäli kaivossuunnitelma saa viranomaisilta asianmukaiset ympäristöluvat? Latitude 66 Cobalt on australialais-suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on käynnistää kobolttikaivokset Kuusamossa ja Posiolla tulevien vuosien aikana. Suomessa on huomattavat kobolttivarat, ja koboltti on keskeinen raaka-aine sähköautojen akuissa. 10% maailman koboltista jalostetaan Suomessa. Jalostus ja akkuteknologiaan liittyvät työpaikat työllistävät jo yli tuhat suomalaista. Posio, n=353
 • 11. 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio11 Kun mietitään kaivoshankkeista saatavaa tietoa, minkä tahojen välittämään tietoon luotatte eniten? 49 50 44 32 22 20 19 20 18 9 12 6 9 7 4 37 37 40 53 59 63 63 58 59 68 48 39 45 28 41 6 7 6 9 11 13 13 17 16 18 37 25 33 38 44 9 7 10 7 9 4 6 6 7 5 2 30 12 28 11 2.47 2.46 2.42 2.24 2.12 2.07 2.07 2.03 2.02 1.91 1.75 1.73 1.72 1.56 1.55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Geologian tutkimuskeskus GTK Säteilyturvakeskus Tukes eli turvatekniikan keskus ELY-keskuksen viranomaiset Oma tuttavapiirini Kuriiri-lehti Lapin Kansa Posion kunnan viranhaltijat Posion matkailualan toimijat Valtakunnallinen media Luonnonsuojelujärjestöt Pro Kuusamo -yhdistys Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltin edustajat Poliitikko Mika Flöjt Sosiaalisen median kautta jaettavat kirjoitukset % 3 Luotan hyvin paljon 2 Luotan jonkin verran 1 En luota lainkaan Ei osaa sanoa Keskiarvo Posio, n=353
 • 12. 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio12 Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Posio, n=353 53 37 32 38 26 15 17 15 15 30 39 41 33 25 31 27 20 11 9 10 14 15 30 29 24 31 9 7 5 7 12 12 20 26 31 59 1 10 6 2 7 5 7 2 6 3.30 3.18 3.05 2.98 2.69 2.43 2.37 2.21 1.82 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaivos toisi työtä ja hyvinvointia Posiolle Koboltin tuottaminen sähköautojen akkuihin on merkittävä asia ilmastoa lämmittävien päästöjen ja autoliikenteen terveyshaittojen torjunnassa Suomalainen kobolttikaivostoiminta on kansallisesti tärkeä asia Vastuullisesti toteutettu kaivostoiminta ja matkailuelinkeino voivat toimia yhdessä Kaivos aiheuttaisi liian suuren uhkan ympäristölle Ilmastonmuutos uhkaa tulevaisuudessa Pohjois-Suomen matkailuelinkeinoa Kaivos on mahdollista toteuttaa niin, että se ei aiheuta haitallisia päästöjä Kaivostoiminta olisi huono asia Posion imagolle, vaikka kaivos olisi hyvin hoidettu Minua kiinnostaisi työskennellä Posiolle mahdollisesti perustettavassa uudessa kaivoksessa % 4 Täysin samaa mieltä 3 Jokseenkin samaa mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo
 • 13. 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio13 Merkittävä osa kaivostoiminnan työpaikoista syntyy malmin prosessointia tekevälle laitokselle. Jos kaivoksen malmia varten perustetaan uusi prosessointilaitos, minkä kunnan alueelle se tulisi mielestänne sijoittaa? Posio, n=353 12 13 12 17 15 9 14 8 25 13 4 35 9 22 22 11 29 12 8 42 25 51 17 43 48 37 42 38 44 48 25 42 44 33 57 14 40 33 100 24 29 21 33 25 25 22 22 25 26 32 10 26 22 11 23 29 23 42 22 33 17 33 18 19 26 28 13 18 16 30 23 11 33 9 29 25 17 0 20 40 60 80 100 Kaikki vastaajat, n=353 SUKUPUOLI Nainen, n=119 Mies, n=234 IKÄRYHMÄ Alle 25 vuotta, n=6* 25-44 vuotta, n=40 45-65 vuotta, n=159 Yli 65 vuotta, n=148 KOULUTUS Peruskoulu tai kansakoulu, n=133 Ylioppilas/lukio, n=8* Ammattikoulu tai opisto, n=167 Ammattikorkeakoulu, n=25* Yliopisto, n=20* AMMATTI Työntekijä, n=78 Alempi toimihenkilö, n=9* Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=18* Yrittäjä, n=47 Opiskelija, n=7* Eläkeläinen, n=181 Työtön, n=12* Muu, n=1* % Kuusamoon Posiolle Jonnekin muualle Ei osaa sanoa 12 4224 22
 • 14. 3.4.2018 18235 Latitude 66 Cobalt Oy, Posio14 Hyväksyttekö sen, että pääosa sähköautojen ja elektroniikkatuotteiden akkujen sisältämästä koboltista tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta? 60–70 prosenttia koko maailman koboltista tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta Afrikasta, jossa on raportoitu ympäristöongelmista, korruptiosta ja epäinhimillisistä työoloista sekä lapsityövoiman käytöstä. Suomen maaperästä löytyy Euroopan merkittävimpiä kobolttiesiintymiä. Posio, n=353 18 12 21 33 23 19 14 14 13 19 28 20 23 22 39 13 29 14 17 71 72 70 50 68 70 73 74 88 69 68 60 64 78 61 77 57 73 67 100 11 16 9 17 10 10 13 11 12 4 20 13 11 14 12 17 0 20 40 60 80 100 Kaikki vastaajat, n=353 SUKUPUOLI Nainen, n=119 Mies, n=234 IKÄRYHMÄ Alle 25 vuotta, n=6* 25-44 vuotta, n=40 45-65 vuotta, n=159 Yli 65 vuotta, n=148 KOULUTUS Peruskoulu tai kansakoulu, n=133 Ylioppilas/lukio, n=8* Ammattikoulu tai opisto, n=167 Ammattikorkeakoulu, n=25* Yliopisto, n=20* AMMATTI Työntekijä, n=78 Alempi toimihenkilö, n=9* Ylempi toimihenkilö/asiantuntija, n=18* Yrittäjä, n=47 Opiskelija, n=7* Eläkeläinen, n=181 Työtön, n=12* Muu, n=1* % Hyväksyn En hyväksy Ei osaa sanoa 18 71 11
 • 15. Tutkimuksen toteutus  Tämän tutkimuksen on toteuttanut Latitude 66 Cobalt Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy.  Kysely kohdistettiin Kuusamon ja Posion aikuisväestöön (15 vuotta täyttäneet), ja siihen vastasi 986 kuusamolaista ja 353 posiolaista 14.–28. maaliskuuta 2018.  Virhemarginaali on Kuusamon osalta noin ±3 ja Posion osalta noin ±4,5 prosenttiyksikköä.  Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina Taloustutkimuksen omasta haastattelukeskuksesta Helsingistä. Vastaajien yhteystiedot hankki Bisnode Oy. Tutkimukseen otettiin kaikki Kuusamon ja Posion kotitaloudet, joihin löytyi puhelinnumero, ja kaikkia tavoiteltiin systemaattisesti.  Vastaajien suhteen ei tehty minkäänlaista valikointia tai kiintiöintiä, vaan jokaisella kuusamolaisella ja posiolaisella, joiden yhteystiedot olivat julkisista lähteistä saatavilla, oli yhtä suuri mahdollisuus tulla osaksi tutkimuksen vastaajajoukkoa, mikäli he olivat tavoitettavissa tutkimusjakson aikana.