SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Türkiye’de
İklim Değişikliği Algısı 2019
2
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
İklim Haber Hakkında
İklim Haber, iklim bilimi, iklim politikaları ve iklim ekonomisi hakkında en güncel gelişmeleri paylaşan bir haber sitesidir. İklim Haber,
tarafsız ve veri odaklı haberler yayınlar. Bu şekilde, iklim değişikliğini, bilimsel, ekonomik ve politik boyutları ile ele almaya odaklanarak,
doğru ve tarafsız bilgiyi yaygınlaştırmayı amaçlar.
İklim Haber, EKOLOGOS Sürdürülebilirlik Yönetim ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir
kuruluştur. Türkiye’de bilimsel temellerde yürütülen iklim değişikliğini tartışmalarına katkı sunmak amacıyla kurulmuştur.
iklimhaber.org
KONDA Araştırma Hakkında
KONDA bir araştırma ve danışmanlık şirketi olarak en temelde bilgi üreten ve bu bilgiyi ihtiyaca yönelik olarak yorumlarıyla
anlamlandıran bir kuruluştur.
Tarhan Erdem’in 1986 yılında kurduğu KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi 31 yıldır araştırmalar aracılığıyla Türkiye toplumunu
anlamaya, anlatmaya ve böylece anlaşılır kılmaya çalışıyor.
Toplumun değişen dinamiklerini gözlemleyip, bu değişimlerle ilgili analizler yapıyor. Sadece var olan durumu değerlendirmekle
kalmayıp toplumsal dalgaların ne yöne doğru hareket edeceğine dair öngörüler ortaya koyuyor. KONDA’nın analizleri ve öngörüleri
özel veya kamu her türlü ölçekte kurumun stratejilerini belirlemede ve toplumsal bir temele oturtmasına katkı sağlıyor.
Yazarlar:
Barış Doğru (EKOIQ – İklim Haber), Bulut Bagatır (İklim Haber), Eren Pultar (KONDA Araştırma),
Temmuz 2019
3
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
GİRİŞ
“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercih-
leri” araştırmasını 2018 yılında yayımlamış, Türkiye
toplumunun önemli çoğunluğu için, politik, sosyoe-
konomik durumlarından bağımsız olarak, iklim deği-
şikliğinin endişe verici bir olgu olduğunu ortaya koy-
muştuk. İklim Haber olarak KONDA Araştırma ve
Danışmanlık ile beraber yürüttüğümüz bu çalışmada,
Türkiye’de her dört kişiden üçü iklim değişikliğinden
endişelendiğini ifade ederken, toplumun dörtte biri
bu konuda gerekli önlemlerin alınacağına hiç ihtimal
vermiyordu.
İklim Haber ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık,
bu sene de derinleşen iklim krizi hakkında toplumun
ne düşündüğüne dair algıyı ölçmek için bir işbirliği
gerçekleştirdi. 2019 yılı için sorularımızı hazırlarken,
son bir yılda iklim değişikliği konusunda yaşanan geliş-
meleri ve iklim değişikliğiyle ilgili ülkemizde ve dünya-
da yapılan araştırmaları da göz önünde bulundurmaya
çalıştık. “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” bu
kapsamda, Türkiye’de iklim değişikliğinin, iklim etki-
lerinin, durumun aciliyetinin ve iklim eylemi alanında
yapılan çabaların nasıl algılandığını ölçmeyi amaçlıyor.
İklim değişikliği konusunda geçtiğimiz yıl hem siyasal
hem de toplumsal anlamda önemli gelişmeler yaşandı.
Bir yandan ülkeler Paris Anlaşması’nın Kural Kitabı’nı
kabul ederken, diğer yandan 1,5ºC Küresel Isınma
Özel Raporu, iklim krizinin giderek derinleştiğini ve
atılan uluslararası, ulusal ve yerel adımların yeterli ol-
madığını gözler önüne serdi.
1,5ºC Küresel Isınma Özel Raporu verilerinin de or-
taya koyduğu gibi, iklim krizine karşı yaşamın her ala-
nında hızlı, geniş kapsamlı ve benzeri görülmemiş de-
ğişikliklere ihtiyaç duyuluyor.
2019 yılı, dünyanın dört bir yanında “iklim eylemi” ta-
lebinin daha güçlü duyulduğu bir sene de oldu. Özel-
likle gençlerin ve çocukların yaptığı “iklim için okul
grevi” eylemleri, Avrupa Birliği nezdinde başta olmak
üzere liderler üzerindeki baskıyı arttırdı. Türkiye’de
yapılan okul grevleri de her geçen gün yayılıyor ve ik-
lim eyleminin merkezi ve yerel yönetimlerde öncelikli
konulardan biri olması gerektiğine dair sesler giderek
yükseliyor.
Bu gelişmeler ışığında, “Türkiye’de İklim Değişikliği
Algısı 2019” anketi kapsamında, iklim krizi ile afet-
ler arasındaki ilişki, iklim değişikliğine dair endişeler
ile Türkiye’deki etkiler ve son olarak merkezi ve ye-
rel yönetimin çabaları hakkındaki algılara dair sorular
yöneltmeyi uygun bulduk. Bu amaçlar doğrultusunda,
Türkiye’nin 29 iline bağlı 100 ilçenin 151 mahalle ve
köyünde 2745 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüle-
rek, altı soru yöneltildi. Verilen yanıtlar, siyasi ve top-
lumsal tercihler ve eğilimlere dair soruların yanıtlarıy-
la eşleştirildi. Her mahallede gerçekleştirilen 18 anket
için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.
Araştırma, KONDA Araştırma ve Danışmanlık’ın
ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verile-
rine dayalı mahalle ve köylerin nüfus büyüklükleri ve
eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel se-
çimlerinin mahalle ve köy sonuçları katmanlandırıla-
rak hazırladığı örneklemle yürütüldü. Türkiye’nin 18
yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin
tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve
izlemek için tasarlanan bu örneklemle, araştırmanın
bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/-
1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,3’tür.
Anket çalışması kapsamında, European Perceptions
of Climate Change 2017 adlı araştırma ile European
Social Survey’in 2017 yılında 18 Avrupa ülkesinde yap-
tığı çalışmadan da faydalanıldı.
İklim Haber ve KONDA Araştırma
4
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
de yetişkinlerden daha hızlı ve daha somut adımlar at-
maları için eylemler yapmaya başladı. Ayrıca, Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde önemli gündem maddele-
rinden biri haline gelen iklim değişikliği, seçim sonuç-
larını etkileyen temel konulardan biri oldu.
“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” araştırması,
giderek derinleşen iklim krizinin, Türkiye’deki etki-
lerinin ve ülkemizde iklim değişikliğini önlemek için
yapılan çabaların nasıl algılandığına odaklanıyor. İklim
Haber ve KONDA Araştırma ile yürütülen bu araştır-
ma çerçevesinde, Türkiye’nin 29 iline bağlı 100 ilçe-
nin 151 mahalle ve köyünde 2745 kişiyle hanelerinde
yüz yüze görüşmelerde iklim değişikliği konusunda altı
soru soruldu ve bu soruların yanıtları, diğer siyasi ve
toplumsal tercihler ve eğilimlere ilişkin yanıtlarla kar-
şılaştırıldı.
İklim Değişikliği Endişelendiriyor!
İklim değişikliği konusunda katılımcılara yöneltilen
ilk soru “İklim değişikliği konusunda endişeli misi-
niz? Ne kadar endişelisiniz?” oldu. Verilen cevaplar,
Türkiye’de her 10 kişiden en az altısının iklim de-
ğişikliğinden endişelendiğini gözler önüne seriyor.
Bu soruya ek olarak bu sene aynı zamanda Türkiye’de
iklim değişikliğinin etkilerinin görülüp görülmediğine
veya ne zaman görüleceğine dair bir soru da soruldu.
Bu sorunun yanıtlarına göre, toplumun yarısı iklim de-
ğişikliğinin şimdi yaşandığını düşünüyor. Türkiye’de
her iki kişiden biri “iklim değişikliğinin etkilerini şim-
diden hissediyoruz” diyor.
Toplum İklim Değişikliği Konusunda
Ne Düşünüyor?
Bilim insanları iklim değişikliğinin etkilerinin giderek
daha da arttığını ortaya koyarken, bu yaşamın her ala-
nını etkileyen sorunu çözmek için 11 yılın kaldığını
ifade ediyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Pane-
li (IPCC) tarafından yayımlanan 1,5 0
C Özel Raporu,
iklim krizinin etkilerini, daha fazla aşırı hava olayları,
yükselen deniz seviyeleri ve Arktik deniz buzlarının
erimesi ve diğer değişimler olarak şimdiden görüldü-
ğünü gözler önüne seriyor. İklim krizini önlemek ve
ortaya koyduğu tehditleri ortadan kaldırmak için top-
lumun her alanında hızlı, geniş kapsamlı ve benzeri
görülmemiş değişiklikler gerekiyor.
İklim Haber ve KONDA’nın 2018 yılında yaptığı
“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercih-
leri Araştırması” iklim değişikliğinin ülkemizde nasıl
algılandığı, enerji konusunda yurttaşların tercihinin ne
olduğu sorularına yanıt aramıştı. Bu araştırma, Türki-
ye toplumun iklim değişikliğinin yaşandığı konusunda
mutabık olduğunu ve ilk tercihinin güneş enerjisi ol-
duğunu gözler önüne sermişti.
Bu araştırma üretildiğinden beri, iklim gündeminde
önemli gelişmeler oldu. Bir yandan afetler ve iklim de-
ğişikliğinin verdiği hasarlar artarken, diğer yandan ise
durumun aciliyeti sokaklara ve hatta bazı coğrafyalarda
seçim sandıklarına yansıdı. Greta Thunberg ile başla-
yan “İklim için Okul Grevi” hareketi ile gençler sokak-
larda iklim eylemi talep ediyor. Gençler, ülkemizde
YÖNETİCİ ÖZETİ
5
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
Hükümet ve Belediyeler Gerekeni Yapmıyor!
Araştırmanın topluma endişe veren iklim krizi hakkın-
da odaklandığı başka bir konu ise merkezi hükümetin
ve yerel yönetimlerin iklim eylemlerinin nasıl değer-
lendirildiğiydi. Bu kapsamda Türkiye’de hükümet ve
yerel yönetimlerin iklim değişikliğini azaltmak için ye-
terli çabayı gösterip göstermediği soruldu.
Toplumun yüzde 55’i iklim değişikliği konusunda mer-
kezi hükümetin hiç çaba göstermediğini düşünüyor-
ken, sadece yüzde 16’sı gösterilen çabaları yeterli bu-
luyor. Belediyelerin çabaları sorulduğunda da benzer
bir durum ortaya çıkıyor. Her 10 kişiden yaklaşık 6’sı
yaşadığı yerin yerel yönetiminin bu önemli meselede
çaba göstermediğini düşünüyor.
İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından yapılan
bu çalışma, iklim konusunun ülkemizde de yurttaşlar
için kaygı verici bir konu olduğunu, giderek artan iklim
afetlerinin ve diğer iklim etkilerinin, dikkat çektiğini
ve toplum tarafından takip edilen bir konu haline gel-
diğini gösteriyor. Çalışma, toplumun, ülkemizde yerel
düzeyde ve ulusal düzeyde yapılan iklim eylemlerini
yeterli bulmadığını ortaya koyuyor.
Afetlerin Nedeni İklim Krizi!
“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” araştırma-
sı, toplumun önemli bir çoğunluğunun iklim krizinin
ülkemizde de yaşandığını düşündüğünü ve bundan
endişelendiğini bir kez daha teyit ediyor. Buna ek ola-
rak, araştırmada, iklim değişikliğiyle afetler arasındaki
bağlantıya dair algılara da odaklanıldı. Bu kapsamda,
katılımcılara iklim afetlerinin artıp artmadığı ve bu
afetlerin iklim değişikliği ile ilişkili olup olmadığı ko-
nusunda ne düşündükleri de soruldu.
Türkiye toplumunun büyük çoğunluğu aynı zamanda
sel ve kuraklık gibi afetlerin arttığını ve bu afetlerin
nedeninin iklim krizi olduğunu düşünüyor. Toplumun
yüzde 70’i iklim afetlerinin arttığını söylerken, her 10
kişiden yedisi “Türkiye’de son yıllarda görünen sel,
fırtına, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi düzensiz hava
olaylarında iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünü-
yor musunuz?” sorusuna da evet yanıtını veriyor.
6
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
Geçen sene de sorduğumuz “İklim değişikliği konu-
sunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz?” soru-
sunu bu sene de tekrarladık. Bu sene de verilen ce-
vaplar, iklim değişikliğinin Türkiye’de her 10 kişiden
en az altısının endişelendiği bir konu olduğunu gözler
önüne seriyor.
Görüşülen kişilerin yüzde 15’i çok endişeli olduğunu
ifade ederken, yüzde 46’sı ise endişeli olduğunu belir-
tiyor. Geçtiğimiz yıla göre, iklim değişikliği konusunda
İklim Değişikliğinden Endişeliyiz
8
3
3
1
4
4
8
8
6
14
16
20
5
9
9
16
16
13
20
21
15
18
15
16
26
24
20
41
45
50
65
51
48
39
42
46
18
14
13
11
21
23
11
9
15
0% 50% 100%
Oy kullanmaz
Kararsız
Diğer partiler
İyi Parti
HDP
CHP
MHP
Ak Parti
Türkiye
İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz?
Hiç endişeli değilim. Endişeli değilim. Kararsızım Endişeliyim. Çok endişeliyim
“çok endişeliyim” diyenlerin oranı azalmış olsa da, ik-
lim değişikliğinin toplumun büyük bölümü için önemli
bir kaygı alanı olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.
“İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne ka-
dar endişelisiniz?” sorusu siyasi tercihlerle karşılaştırıl-
dığında ise İyi Parti’ye oy verenlerin iklim konusunda
en endişeli olanlar olduğu görülüyor. AK Parti’ye oy
verenlerin yüzde 42’si endişeli, yüzde 9’u ise çok endi-
şeli olduğunu ifade ediyor.
7
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
İklim Krizi, Şimdi ve Burada!
Türkiye’de İklim Değişikliği 2019 Araştırması çerçe-
vesinde, merak ettiğimiz konulardan biri de toplumun
iklim değişikliğinin etkileri hakkındaki düşünceleriydi.
Türkiye’de her iki kişiden biri, “iklim değişikliğinin etki-
lerini şimdiden hissediyoruz” derken, bu soruya “gelecek
10 yılda hissedeceğiz” diyenlerin oranı yüzde 12 oldu.
Toplumun sadece yüzde 3’ü etkilerin hiç hissedilmeye-
ceğini düşünürken, yüzde 23’ü ise “bilmiyorum” yanıtı
verdi.
Bilim insanları tarafından da ifade edildiği gibi, iklim
değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafyaların birinde
bulunan Türkiye’de, ulusal ve yerel düzeyde iklim deği-
şikliğinin ne tür etkileri olduğuna dair yeterli sayıda ça-
lışma bulunmuyor. Bu yüzden toplumun yüzde 23’ünün
bu konuda fikir beyan etmemiş olması anlaşılabilir bir
durum.
Bu alanda Türkiye ve coğrafyasına özel yeterli sayıda bi-
limsel çalışma olmamasına rağmen toplumun yarısından
fazlasının günlük yaşamında iklim değişikliğinin etkileri-
ni hissediyor olması oldukça dikkat çekici. Ayrıca, bu ko-
nuda fikri olan her 10 kişiden yedisi Türkiye’de iklim de-
ğişikliğinin etkilerinin şu anda yaşandığını ifade ediyor.
İklim değişikliğinden “çok endişeliyim” diyenlerin yüzde
77’si, “endişeliyim” diyenlerin ise yüzde 64’ü Türkiye’nin
şu anda iklim değişikliğinden etkilendiğini düşünüyor.
Bu amaçla katılımcılara, Türkiye’de iklim değişikliği-
nin etkilerinin ne zaman hissedileceğine dair bir soru
yönelttik.
8
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
İklim değişikliği ile kuraklık, sel, orman yangınları gibi
aşırı hava olayları kaynaklı afetler arasında önemli bir
ilişki bulunuyor. Bilim insanları iklim değişikliğinin
afetlerin sıklığını ve şiddetini artırdığını ifade ediyor.
“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercih-
leri 2018” araştırmasında afetlerin artıp artmadığı ko-
nusunda toplumun düşüncelerini sormuş, her 10 ki-
Türkiye’de her 10 kişiden yedisi Türkiye’de afetlerin
arttığını ve yine 10 kişiden yedisi bu afetlerde iklim
değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor.
n Aynı şekilde, “Türkiye’de afetler arttı” diyenle-
rin yüzde 62’si, bu konuda iklim değişikliğinin rolü
olduğunu düşünüyor.
n AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 65’i, CHP’ye oy
verenlerin yüzde 78’i Türkiye’de afetlerin arttığını
düşünüyor. Bu konuda en yüksek oran ise yüzde
81 ile İyi Parti seçmenlerine ait.
Afetler Artıyor, İklim Krizi Derinleşiyor
şiden yedisinin afetlerin arttığını düşündüğünü gözler
önüne sermiştik.
“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” araştırma-
sında da aynı soru tekrarlandı ve bunun yanı sıra bu
afetler ile iklim değişikliği arasında bağlantı kurulup
kurulmadığı öğrenilmeye çalışıldı. Bu kapsamda, an-
ket katılımcılarına aşağıdaki iki soru yöneltildi.
n Üniversite mezunlarının yüzde 76’sı afetlerin
arttığını ifade ederken, eğitim durumu lise altı
olanlarda bu oran yüzde 70.
n Hayat tarzını dindar muhafazakârlar olarak ta-
nımlayanlar yüzde 64, geleneksel muhafazakâr
olarak tanımlayanlar yüzde 72, modern olarak ta-
nımlayanlar ise yüzde 75 oranında afetlerin arttığı-
nı düşünüyor.
9
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
10
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
Her 10 kişiden yedisi, politik ve sosyoekonomik ko-
num ve durumdan bağımsız olarak afetlerde iklim de-
ğişikliğinin etkisi olduğunu ifade ediyor.
Afetlerin Nedeni İklim Krizi
n Her 10 AK Partili’den en az altısı afetler ile
iklim değişikliğini bağdaştırıyor.
11
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
Avrupa Çevre Ajansı verisine göre iklim değişikliği bağlan-
tılı sel, kuraklık, sıcak hava dalgası gibi aşırı hava olayları-
nın 1980 - 2017 yılları arasında Avrupa genelinde yaklaşık
453 milyar euroluk ekonomik kayba neden olduğunu bi-
liniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün güncel raporuna
göre iklim krizi bağlantılı afetlerin sadece 2018’de dünya
genelinde 62 milyon kişiyi etkilediği görülüyor. Etkilerden
nasibini en çok alan ve alacak olan bir kuşakta yer alan
Türkiye’de de durum farklı değil. Vatandaşlar her geçen
yıl, olumsuz etkileri daha sık ve daha şiddetli yaşamaya
başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’de 2017
yılında 598, 2016 yılında 654, 2015 yılında ise 731 mete-
orolojik afet gözlemlendiğini paylaşırken, kendi verilerine
göre son üç yıl, 1940’lardan beri ülke tarihinde en çok me-
teorolojik afetin görüldüğü yıllar olarak ön plana çıkıyor.
İklim krizinin meteorolojik karakterli afetleri belirgin şe-
kilde etkilediği bilim dünyasının günümüzde üzerinde uz-
laştığı bulgular arasında.
Peki Türkiye bunu hissediyor mu? Karar vericilerin bu
bağlamdaki çalışmalarını nasıl değerlendiriyor? Bu sorula-
rın yanıtını arayan “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve
Enerji Tercihleri” araştırması geçtiğimiz yıl yayımlanmış,
iklim krizinin ve etkilerinin Türkiye toplum yelpazesinin
hemen her kesiminden önemli çoğunluk için endişe veri-
ci bir olgu olduğunu ortaya koymuştu. “Türkiye’de İklim
Değişikliği Algısı 2019” anketinin bu yılki odağı bir önceki
ankette olduğu gibi Türkiye’de iklim değişikliğinin, iklim
etkilerinin, durumun aciliyetinin ve iklim eylemi alanında
yapılan çabaların nasıl algılandığını ölçmek oldu. Anket-
teki çarpıcı sonuçlardan belki de en önemlisi Türkiye’de
toplumun yüzde 70’inin iklim bağlantılı afetlerin önceki
yıla göre artış kaydettiğini düşündüğünü belirtmesi oldu.
Toplumun neredeyse yüzde 60’ı bu konuda ne merkezi ne
de yerel yönetimlerin gereken tedbirleri aldığını belirtiyor. 
Politika yapıcıların açıklamaları da bu ankette öne çıkan
endişeleri onaylar nitelikte... Hatırlanacak olursa, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 18 Haziran’da yedi
kişinin hayatını kaybettiği Trabzon’un Araklı ilçesinde-
ki sel ve heyelan bölgesindeki incelemelerinin ardından
Karadeniz’e ilişkin eylem planını Temmuz ayının ilk haf-
tası açıklayacaklarını belirtmiş; küresel iklim değişikliği-
nin etkileri sebebiyle hem Türkiye’de hem de dünyada
yaşanan aşırı hava olayları bağlantılı afetlerin şiddeti ve
sayısının artmakta olduğunu paylaşmıştı. Kurum, “Ülkeler
olarak iklim değişikliği ile mücadele noktasında tedbirler
almak zorundayız” diye konuşmuştu. 
Bundan tam beş ay önce bakanlığın iklim değişikliği bağ-
lantılı afetlere karşı ivedi olarak alınacak önlemlerin haya-
ta geçirilmesine ilişkin 81 il valilikleri ve tüm belediyelere
genelge gönderdiğini hatırlayalım. Bu genelge ile beraber
Bakanlık, yereldeki aktörlerin soruna yerinde ve öncelikle
müdahale etme kabiliyetine ve sorumluluğuna sahip ol-
duklarını belirtmişti. O günlerde Antalya’da önceki yıllara
kıyasla daha sık ve şiddetli yaşanan hortumların yıkıcı gücü
kentin önemli gelir kaynaklarından biri olan örtü altı tarım
alanlarını ciddi şekilde etkilemiş, biri çocuk üç kişinin ca-
nını almıştı. 
İklim Haber olarak yerel seçimler öncesindeki süreçte
Türkiye’de yerel ölçekte iklim değişikliği ile mücadelenin
henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtmiştik. Her
ne kadar ulusal düzeyde bir uyum stratejisi ve uyum planı
bulunsa da yerel düzeyde kapsamlı ve bilim temelli uyum
stratejisi ve planı bulunan belediye sayısının bir elin par-
maklarını geçmediğini yeniden paylaşalım. Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verisine göre Türkiye nü-
fusunun %93’ü belediyelerde yaşıyor. Belediyelerin iklim
krizi ile mücadelesinde karnesi zayıf. Şimdiye dek yapı-
lanlar ve yaşanmaya devam eden kayıplar konu özelindeki
çalışmaların yeterli olmaktan çok uzak olduğunu açıkça
ortaya koyuyor.
İklim krizi Türkiye’de ekonomik, sosyal ve çevresel kayıp-
ların artmasına giderek artan şekilde neden olmaya devam
ederken, merkezi ve yerel yönetimlerin vatandaşların kay-
gılarına derman olamadığı bir gerçek olarak önümüzde
duruyor.
MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER
VATANDAŞLARIN KAYGILARINI GÖZETİYOR MU?
İKLİM HABER / HABER MERKEZİ
12
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri de, “Türkiye ik-
lim değişikliğinin etkilerini ne zaman hissedecek?” so-
rusuna verilen yanıtlarda ortaya çıkıyor. “Çok endişeli-
yim” ve “endişeliyim” yanıtını veren yurttaşların büyük
bir kısmı, “etkilerini şimdiden hissediyoruz” derken,
“kararsızım”, “endişeli değilim” ve “hiç endişeli deği-
lim” diyenlerin yarısından fazlası “etkilerin ne zaman
hissedileceği” soruna “bilmiyorum” şeklinde cevap ve-
riyor. Bu sonuç, nüfusun önemli bir kısmında, iklim
krizine karşı kayıtsızlığının ardında yoğun bir bilgisiz-
lik olduğunu gösteriyor.
“Endişeli Değilim Çünkü ne Olduğunu Bilmiyorum”
n AK Parti’ye oy verenlerin 43’ü ve CHP’ye oy ve-
renlerin yüzde 58’i iklim değişikliğinin Türkiye’de
etkilerini günlük yaşamında hissettiğini belir-
tirken, HDP’lilerde bu oran yüzde 70’e çıkıyor,
MHP’lilerde yüzde 40’a düşüyor.
n Eğitim seviyesi, çalışma durumu, yaş ve dinsel
duyarlılık farklılıkları bu konuda görüş ayrılığına
sebep olmuyor. Her kategoride, toplumun büyük
bir çoğunluğu iklim değişikliğinin etkilerinin şu
anda yaşandığını ifade ediyor.
13
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
“İklim değişikliği konusunda
endişeli misiniz?” sorusuna
“kararsızım”, “endişeli değilim”
ve “hiç endişeli değilim” şeklinde
yanıt verenlerin yarısından fazlası
“etkilerin ne zaman hissedileceği”
soruna “bilmiyorum” şeklinde
cevap veriyor. Bu sonuç, nüfusun
önemli bir kısmında, iklim krizine
karşı kayıtsızlığının ardında yoğun
bir bilgisizlik olduğunu gösteriyor.
14
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
Türkiye coğrafyası kadim erozyon ve kuraklaşma
sorununun yanı sıra uzun bir süredir de iklim de-
ğişikliğinin sorunlarıyla karşı karşıya. Neredeyse
her yoğun yağmurun felaketlere dönüşmesi, hava
sıcaklıklarının bir günden diğer güne 10 derece
değişmesi haberlerin baş sıralarında. Medyanın
çekmecedeki hazır haberlerinden birisi her mev-
sim değişiminde 40 yılın sıcaklığı, 60 yılın kuraklığı
haberleri oldu. Demem o ki bu coğrafyanın insan-
ları uzun süreden biri giderek artan biçimde iklim
değişikliğini bizatihi deneyimliyorlar.
Öte yandan son yılların inşaata yaslanan hoyrat
kalkınma politikasının sonuçlarıyla yüzleşiyor bu
toplum. Ölçekleri büyütmesinden garip bir övünç
duyarak inşa edilen çevre yolları, hidroelektrik
santralları, havaalanları, maden sahaları ve apart-
man tarlalarının yol açtığı çevre sorunlarıyla iklim
değişikliğinin etkileri birbirlerinin etkilerini geo-
metrik biçimde artırıyor.
Bu coğrafyanın insanları tüm bunları yaşıyor. Nite-
kim araştırma, iklim değişikliğinin Türkiye’de her
10 kişiden en az altı kişinin endişelendiği bir konu
olduğunu gözler önüne seriyor. Yine araştırma
sonuçlarına göre Türkiye’de her 10 kişiden yedisi
Türkiye’de afetlerin arttığını ve yine 10 kişiden ye-
disi bu afetlerde iklim değişikliğinin rolü olduğunu
düşünüyor.
İklim değişikliğinin ve çevre sorunlarının giderek
felaketlere dönüştüğü bu zaman aralığında bir
yandan da toplum siyasal kutuplaşmanın katman-
larını derinleştirerek aidiyet ve inanç kutuplaş-
masına, hayat tarzı kutuplaşmasına dönüştüğü bir
süreçten geçiyor. Öyleyken, tüm kutuplaşmalara
karşın iklim değişikliği konusundaki tespit ve en-
dişeler neredeyse kutuplara göre hiç değişmiyor.
AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 65’i, CHP’ye oy
verenlerin yüzde 78’i Türkiye’de afetlerin arttı-
ğını düşünüyor. Üniversite mezunlarının yüzde
76’sı afetlerin arttığını ifade ederken, eğitim du-
rumu lise altı olanlarda bu oran yüzde 70. Dindar
muhafazakârlar afetlerin arttığını yüzde 64, gele-
neksel muhafazakârlar yüzde 72, modernler ise
yüzde 75 oranında düşünüyor.
Tam da böylesi zamanlarda, krizlerin derinleştiği
ve katmanlarının, boyutlarının çoğaldığı zaman-
larda toplum, siyasetçilerine, akademisyenlerine,
aydınlarına, kanaat önderlerine bakar. Çünkü sade
bireyler yaşadıkları sorunları tespit ederler ama
çözümlerini, çıkış yollarını kendi yetişkin ve karar
verici insanlarından beklerler. Oysa Türkiye siya-
setçilerinin ve aydınlarının geleneksel tavrı top-
lumun değişim istemediği, demokrasi istemediği
gibi safsatalara sarılarak kendi pozisyonlarını de-
ğiştirmemekten ibarettir. Sorunları bizatihi dene-
yimleyerek gören insanların bunların çözümlerini
de talep etmesinden doğal bir şey olamaz. Elbette
sade bireylerin kamusal politikalar konusunda bil-
gileri eksik olabilir ama bu çözüm, değişim istemi-
yorlar anlamına gelmez.
Siyasetçiler bireylerin refah talebine yaslanarak;
aydınlar, akademisyenler ve sivil toplum aktörle-
ri de yalnızca itiraz siyasetine sıkışarak toplumun
önüne çözüm yolları koymanın gerekliliğini çoğu
zaman ıskalıyorlar. İçtenlikle sürdürülen az sayıda-
ki sivil toplum çabalarının ve akademik çalışmala-
rın etkileri ise umulan kadar olamıyor bu ortamda
ne yazık ki.
TOPLUMSAL FAY HATLARINDAN
İKLİM KRİZİ: YANGIN VAR
BEKİR AĞIRDIR / KONDA ARAŞTIRMA
15
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
İklim değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafyala-
rın birinde bulunan Türkiye’de, ulusal ve yerel düzey-
de iklim değişikliğinin ne tür etkileri olduğuna dair
yeterli sayıda bilimsel çalışmalar olmamasına rağmen,
yine de toplumun yarısından fazlasının günlük yaşa-
mında iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor olma-
sı oldukça dikkat çekici. Ayrıca, bu konuda fikri olan
her 10 kişiden yedisi Türkiye’de iklim değişikliğinin
etkilerinin şu anda yaşandığını ifade ediyor. İklim de-
ğişikliğinden çok endişeli olanların yüzde 77’si, endi-
şeli olanların ise yüzde 64’ü Türkiye’nin şu anda iklim
değişikliğinden etkilendiğini düşünüyor.
Topluma atfedilen ve araştırma bulgularının orta-
ya çıkardığı gibi gerçeklikle ilişkisi olmayan algıları
besleyen toplumun refah, istihdam, konut talepleri
gibi kalkınmacı politikaları besleyen ihtiyaç ve ta-
lepleri de elbette gerçekliğin bir parçası. Ama me-
sele siyasetçilerin, aydınların, sivil toplum aktör-
lerinin, sade bireylerin bu ihtiyaç ve taleplerinin
karşısına ne koyduklarında yatıyor.
Her 100 insanın 55’inin gelecek kaygısı yaşadığı bir
süreçte yalnızca felaket haberlerine ve kıyamet di-
line dayalı söylem ve politikalar karşılık bulmuyor
belki de. Türkiye toplumunun hangi demografik,
ekonomik, sosyolojik ve kültürel kümeden olursa
olsun beklentilerini ekonomik ihtiyaç ve talepleri
oluşturuyor. Halbuki korkuları farklı kültürel kü-
melere göre farklı ve daha da ilginci duyguları da
siyasi tercihlerine göre değişiyor. O nedenle bek-
lentileri dikkate almadan korkulara ve duygulara
yaslanan politikalar, eylemler, söylemler toplumun
geniş kesimlerinde yeterince karşılık bulmuyor.
Karşılık bulduğu sanılan bazı itirazların ise ne ka-
darının kutuplaşmaların ruhi ve zihni ambargosun-
dan besleniyor olduğunu, ne kadarının da gerçek-
ten sorunun kendisinden kaynaklanıyor olduğunu
bazen kaçırıyoruz.
Türkiye’de, sosyal, politik ve ekonomik durum ve
tercihlerden bağımsız bir şekilde her 10 kişiden en
az altısının kaygılandığı bu küresel sorunun çözümü
için hem hükümetlerin hem de hükümet dışı aktör-
lerin hızlıca, etkin çözümlerle harekete geçmesi, se-
ragazı emisyonlarını azaltacak önlemleri alması ve
hassas kesimlerin iklim etkileri ile baş edebilmesi
için gerekli olan uyum adımlarını atması gerekiyor.
Türkiye’de toplum, merkezi hükümet ve yerel yö-
netimler arasında ayrım gözetmeden, kamunun ik-
lim krizi hakkında çaba harcamadığını düşünüyor.
Belki de dil değiştirmek gerek: “Yangın var” çığ-
lığını dilimizi bilmeyen bir yerde daha yüksekten
atarak anlaşılır olmasını bekleyemeyiz. Belki de
makul bir ses tonuyla ama toplumun ihtiyaç ve ta-
leplerini, duygularını da dikkate alan yeni bir söy-
leme geçmemizin zamanı gelmiştir.
Beni umutlandıran, farklı birçok araştırmanın da
oraya çıkardığı önemli bir bulgumuz var. Bu coğ-
rafyanın insanları her ne kadar şimdiye dek hak
aramak konusunda tedirgin ve ikircikli oldukları
için kamusal alanda garantici davranmış olsalar da
üç konuda toplumda kayda değer bir enerji birik-
mesi var. Deprembilimcilerin diliyle enerji birikti-
ren üç toplumsal fay hattı, çevre, kadın ve tüketici
hakları meseleleri. Bu üç konuda toplumun bizati-
hi yaşadıkları nedeniyle farkındalık yükseliyor.
Yaşanılan derin değişim sarsıntısının içinden da-
ğılmadan geçiş, siyasi kutuplaşmanın ürettiği tıka-
nıklıktan kurtuluş, bu üç konu başta olmak üzere
insan haklarından ya da daha kapsamlı biçimde
söylersek “onurlu yaşam hakkından” beslenen yeni
bir siyasi hareketle olacak.
Bu araştırma da dahil yürüttüğümüz tüm araştır-
malarda gördüğümüz ortak bulgu, toplumun bu
ihtiyacı derinden hissettiği ama bunun yolunu,
yordamını da yetiştirdiği çocuklarından beklediği
yönünde. Yeter ki başlangıç noktamız bu coğrafya-
nın geleceğine güvenmek, bu toplumun daha iyiyi
yapabileceğine ve hak ettiğine inanmak olsun.
16
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
n Toplumun yüzde 55’i iklim değişikliği konusun-
da merkezi hükümetin hiç çaba göstermediğini
düşünüyor. Biraz çaba gösterdiğini düşünenlerin
oranı yüzde 29, “çaba gösteriyor” diyenlerin oranı
ise sadece yüzde 16.
n Her üç kişiden biri Türkiye hükümeti “kesinlik-
le çaba göstermiyor” diyor.
AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 31’i, CHP’ye oy
verenlerin yüzde 77’si ve HDP’ye oy verenlerin
yüzde 86’sı merkezi yönetim iklim değişikliğini
azaltmak için “çaba göstermiyor” diyor.
n “Çaba gösterilmiyor” diyenlerin oranı 18-32 yaş
arası gençlerde yüzde 60’a ulaşıyor.
Yapılan çalışmalar ve gözlemler, iklim krizi ve bu kri-
zin sebep olduğu toplumsal ve ekonomik hasarların,
Türkiye’nin dört bir yanında hissedilmeye başlandığını
gösteriyor. Bu anlamda iklim krizi ile baş edebilmek
için yaşamın her alanında radikal değişikliklere ihtiyaç
duyuluyor.
Türkiye’de, sosyal, politik ve ekonomik durum ve ter-
cihlerden bağımsız bir şekilde her 10 kişiden en az
altısının kaygılandığı bu küresel sorunun çözümü için
Hükümet İklim Eylemi Yapmıyor!
hem hükümetlerin hem de hükümet dışı aktörlerin,
hızlıca, etkin çözümlerle harekete geçmesi, seraga-
zı emisyonlarını azaltacak önlemleri alması ve hassas
kesimlerin iklim etkileriyle baş edebilmesi için gerekli
olan uyum adımlarını atması gerekiyor.
Bu önemli küresel soruna dair Türkiye’de merkezi yö-
netim ve yerel yönetimler tarafından iklim değişikliğini
azaltmak için gösterilen çabaları, yani iklim eylemini
değerlendirmek amacı ile katılımcılara iki soru soruldu.
55 29 16
0% 50% 100%
Türkiye’de hükümet iklim değişikliğini azaltmak için yeterli
çabayı gösteriyor mu?
Çaba göstermiyor (0-3) Biraz çaba gösteriyor (4-6) Çaba gösteriyor (7-10)
17
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
40
52
65
86
39
54
71
68
54
56
76
86
77
48
31
55
30
31
26
14
34
31
22
23
37
36
20
11
20
40
34
29
29
17
8
0
26
15
8
9
9
8
4
4
12
34
16
0% 50% 100%
Sofu
Dindar
İnançlı
İnançsız
Di ndar Muhafazakâr
Geleneksel Muhafazakâr
Modern
Oy kullanmaz
Kararsız
Diğer partiler
İyi Parti
HDP
CHP
MHP
Ak Parti
Türkiye
DindarlıkHayattarzıSiyasitercih
Türkiye’de hükümet iklim değişikliğini azaltmak için yeterli çabayı gösteriyor mu?
Çaba harcamıyor (0-3) Biraz çaba harcıyor (4-6) Çaba harcıyor (7-10)
64
59
49
51
54
60
24
66
55
26
26
32
32
28
28
38
26
29
10
15
18
17
18
12
38
8
16
0% 50% 100%
Üniversite
Lise
Lise altı
49+ yaş
33 - 48 yaş
18 - 32 yaş
Ülkede ekonomik kriz beklemiyor
Ülkede ekonomik kriz bekliyor
Türkiye
EğitimYaş
Türkiye’de hükümet iklim değişikliğini azaltmak için yeterli çabayı gösteriyor mu?
Çaba harcamıyor (0-3) Biraz çaba harcıyor (4-6) Çaba harcıyor (7-10)
18
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
Hükümetin yanı sıra, ankete katılanlara yaşadıkları
yerlerin belediyelerinin iklim krizi konusunda yeterli
çabayı gösterip göstermediklerini de sorduk. Beledi-
yelerle ilgili soruya verilen yanıtlar da benzer sonuçlar
n Hükümetin çabalarına verilen yanıtlardaki gibi,
toplumun yüzde 55’i yaşadığı yerin belediyesinin
iklim eylemi konusunda herhangi bir çaba gös-
termediğini düşünüyor. “Biraz çaba gösterdiğini”
düşünenlerin oranı yüzde 29, “çaba gösteriyor” di-
yenlerin oranı ise sadece yüzde 15.
Belediyelerin Çabaları da Yetersiz!
ortaya koyuyor. Türkiye’de toplum, merkezi hükümet
ve yerel yönetimler arasında ayrım gözetmeden, ka-
munun iklim krizi konusunda çaba harcamadığını dü-
şünüyor.
n Her üç kişiden biri belediyesinin “kesinlikle
çaba göstermediğini” söylüyor.
AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 40’ı, CHP’ye oy
verenlerin yüzde 67’si ve HDP’ye oy verenlerin
yüzde 82’si belediyesinin iklim eylemi yapmadığı-
nı düşünüyor.
n “Çaba gösterilmiyor” diyenlerin oranı 18-32 yaş
arası gençlerde yüzde 61’e ulaşıyor.
47
52
64
78
47
53
67
74
52
65
75
82
59
67
40
55
29
31
26
18
31
32
22
22
37
24
17
12
33
25
32
29
0% 50% 100%
Sofu
Dindar
İnançlı
İnançsız
Di ndar Muhafazakâr
Geleneksel Muhafazakâr
Modern
Oy kullanmaz
Kararsız
Diğer partiler
İyi Parti
HDP
MHP
CHP
Ak Parti
Türkiye
DindarlıkHayattarzıkümesiSiyasitercih
Sizce, yaşadığınız yerin belediyesi, iklim değişikliğini azaltmak için yeterli çabayı gösteriyor mu?
Çaba harcamıyor (0-3) Biraz çaba harcıyor (4-6) Çaba harcıyor (7-10)
19
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
KONDA Araştırma ile birlikte gerçekleştirdiğimiz
“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019”un sonuç-
larına, neredeyse Türkiye’nin tüm büyük illerinde ye-
rel iktidarların değişimine yol açmış bir yerel seçim
depreminin ardından bakmak gerçekten enteresan.
Geçtiğimiz yıl yaptığımız benzer araştırma ile büyük
oranda uyumlu sonuçlar içeren “Türkiye’de İklim
Değişikliği Algısı 2019”, siyasi parti, sosyoekonomik
konum, yaş ve cinsiyetler arasında fazla bir ayrım gö-
zetmeksizin yine net bir biçimde, Türkiye halkının
kahir ekseriyetinin çevre ve iklim değişikliği konusun-
da son derece endişeli olduğunu; buna karşın mevcut
kurum ve yapıların bu önemli konunun çözümünde
yeterli bir gayret sarf etmediğine inandıklarını açık
bir şekilde ortaya koyuyor.
Geçtiğimiz sene de çıkan benzer sonuçları, “Türki-
ye toplumunun, yaşam biçimleri, algıları ve kültürel
kodları aracılığıyla çok kesin çizgilerle birbirinden
ayrıştığını, derin tarihsel önyargılara dayalı toplumsal
kutuplaşmanın gitgide daha belirleyici olduğunu söy-
lemek için sosyal bilimci olmaya gerek yok. Çarşıda,
pazarda kimi çevirip sorsanız benzer bir yanıtı ala-
bilirsiniz. Peki böylesine güçlü fay hatlarının üstüne
bina edilmiş bir toplumun hiç mi ortak paydası yok-
tur?” sorusu üzerinden değerlendirmeye çalışmıştım.
Ve bu ortak paydanın önemli bir unsurunun “çevre”
başlığı altında duyduğu kaygılar olduğunu ifade ede-
rek, “Aslında hem siyasi hareket ve gruplar, hem de
bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları için, sahne
ve ortam hazır” ifadesini dile getirmiştim: “Modernlik
ve muhafazakârlık fay hatlarında sıkışmış, diğerleri-
ne bir türlü ulaşamayan siyasi hareket ve oluşumları
düşündüğünüzde bu, önemli bir fırsat bile olabilir.
Her grubu kesen ortak bir endişe ve anlam dünyası.
Bulunduğunuz yerden diğerine geçme, gruplar arası
geçirgenliği artırma olasılığı. Bu kaygıları, giderek ar-
tan ekonomik sıkıntıları, işsizliği, toplumsal huzursuz-
lukları da pozitif bir çözüm önerisiyle giderebilecek,
gezegenle barışık yeni bir sürdürülebilir kalkınma
yaklaşımının alıcısı artıyor gibi…”
2019 yerel seçimlerinin sonuçları üzerinde açıkçası,
diğer birçok faktörün yanı sıra, temel çevresel kaygı-
ların da rol oynadığını söylemekte bence sıkıntı yok.
Özellikle büyük kentlerde yaşayan yurttaşların huzur-
suzluklarının derinliklerinde buna dair izler bulmak
mümkün. Her ne kadar hem iktidar hem de muha-
lefet odakları ve adayları, kampanyalarında iklim kri-
zi konusunda açık ve belirgin ifadeler kullanmasalar
da, “çevre”, “yaşanabilir kentler”, “kentsel suçlar-iha-
netler” başlıkları üzerinden kent ahalisinin muhtelif
huzursuzluklarının da dile gelmiş olduğunu ve seçim
sonuçlarında bir etki yarattığını söyleyebiliriz.
Anket sonuçları birçok açıdan kapsamlı bir değerlen-
dirmeye ihtiyaç duyuyor. Ancak, yurttaşların yerel ve
merkezi idareden, içinde yaşadıkları ekosisteme daha
duyarlı ve iklim dostu politikalar konusundaki beklen-
tilerinin yükseldiğini ilk elden söyleyebiliriz. Özellikle
yeni seçilen yerel yönetimler, şimdiden satın alınmış
bu özlem ve iradeyi, sosyal politikalarla harmanlamayı
becerebilirse başarı şansları yüksek. Tabii en önem-
lisi, bunların şimdiye kadar olduğunun aksine, iyi ve
açık bir iletişimle, halkı her aşamada bilgilendirerek
yapılması. Yerel yönetimlerin sürdürülebilirliğinin ve
iklim adaletinin yolu, teknik meselelere yönelik tek-
nokratik kararnamelerden çok, katılımcı bir demokra-
siden geçiyor. Bunu fark eden ve kendisini buna göre
yapılandıran yerel yönetimlerin, Türkiye’nin dört bir
yanında iklim dostu politikalar yeşertmeleri hiç kim-
seyi şaşırtmamalı. Son dakika gollerine alışkın Türki-
ye toplumu, geriden gelmenin avantajını da kullana-
rak, hızlı bir sürdürülebilir kalkınma atağı yapabilir…
ANKETTEN SEÇİMLERE:
YURTTAŞLAR İKLİM POLİTİKASI TALEP EDECEK Mİ?
BARIŞ DOĞRU / İKLİMHABER.ORG
20
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019
Avrupa’nın dört bir yanında yaşanan sıcak hava dalga-
ları ve kuraklık, Kaliforniya’da kasabaların yok olma-
sına yol açan orman ve çalılık yangınları, Hindistan’da
50°C’yi aşan sıcaklar, Avustralya’da sıcaklık rekorları-
nın kırılması ve Hindistan ve Mozambik’te meyda-
na gelen şiddetli kasırgalar. Tüm dünyada aşırı hava
olayları ve bunların iklim değişikliğiyle bağlantısına
dair endişelerin artması hiç de şaşırtıcı değil.
Aynı endişe Türkiye’de de yaşanıyor. Türkiye’de son
yıllarda iklim afetlerinde ve bunlara bağlı hasarlarda
görünen artış, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin
habercisi.
İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından yapı-
lan yeni anketin sonuçlarına göre, ülke kamuoyu bu
tür olaylar ve iklim değişikliği arasında bağlantı kuru-
yor. Halkın önemli bir kısmı (yüzde 71) Türkiye’de
aşırı hava olaylarının son yıllarda arttığına inanırken,
iklim değişikliğinin bu aşırılıklara kısmen de olsa yol
açtığını söyleyenlerin oranı da aynı derecede yüksek.
Aynı konuyu farklı ifadelerle test eden bir diğer so-
ruda, ankete katılanların yüzde 64’ünün Türkiye’nin
iklim değişikliğinin etkilerini şimdiden hissettiği veya
önümüzdeki 10 yıl içinde hissedeceğine inandıkla-
rı görüldü. Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkileri-
ni en erken 25 yıl sonra hissetmeye başlayacağı veya
Türkiye’nin bu etkileri asla hissetmeyeceğine inanan-
ların oranı ise sadece yüzde 7. Bu sonuçlardan anlaşı-
lan, Türkiye’de kamuoyunun büyük kısmı artık iklim
değişikliğini sadece geleceği, başkalarını ve başka yer-
leri tehdit eden bir unsur olarak değil kendi hayatları-
nı halihazırda etkileyen bir sorun olarak görüyor.
Dolayısıyla, Türkiye’de çoğunluğun bu değişiklikler-
den endişe duyduğunu söylemesi de şaşırtıcı değil.
İklim değişikliğinden yüksek endişe veya endişe duy-
duğunu ifade edenlerin sayısı endişe duymayanların
üç katı.
Buna rağmen, Türkiye’de hükümet veya yerel yö-
netimlerin iklim değişikliği konusunda yeterli çaba
gösterdiğine inanan kişi sayısı çok az. Hem hükümet
hem de yerel yönetimlerin yeteri kadar çaba göster-
mediğini söyleyenlerin oranı yüzde 55 iken, halkın
yüzde 15-16’sı yetkililerin çabalarının yeterli olduğu-
nu ifade ediyor. Bu sorulara verilen yanıtlar kısmen
ankete katılanların siyasi parti tercihini yansıtsa da,
hiçbir grupta çoğunluk hükümetin yeteri kadar çaba
gösterdiğine inanmıyor. AK Parti seçmenlerinde bile
hükümetin çabalarının yeterli olduğuna inananların
oranı yüzde 34’te kalıyor.
Tüm bu sonuçlar birlikte ele alındığında ise, iklim
değişikliğinin Türkiye’de ne kadar çabuk bir şekilde
hayati önem taşıyan bir siyasi konuya dönüşebilece-
ği görülüyor. Halkın büyük kısmı bu konuda endişe
duyuyor ve bunun ülkelerini şu anda etkilediğini ve
hükümetin yeteri kadar çaba göstermediğini düşünü-
yor.
Tüm dünyada yaşanan da tam bu. Kısa süre önce ya-
pılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Yeşiller’in
yükselişine tanık olduk. Almanya’da ise ilk defa ka-
muoyu yoklamalarında Yeşiller birinci parti olarak
çıktı. ABD’de Donald Trump’ın karşısına çıkacak
Demokrat Partili adayı belirleyecek olan seçmenler
iklim değişikliğinin kendileri için en önemli sorun
olduğunu belirtiyor. Birleşik Krallık’ta ise, çevre ko-
nusu artık seçmenlerin öncelik verdikleri ilk üç ko-
nudan biri olarak geçiyor.
İklim değişikliği etkilerinin yaşanmasıyla birlikte ik-
lim değişikliği konusu birçok ülkenin siyasi ana akı-
mına girmeye başladı ve bu anket sonuçları da aynı
durumun Türkiye’de de yaşanabileceğini öne sürü-
yor. Türkiye’deki siyasetçilerin karar vermesi gere-
ken nokta şu: Bu dipten gelen talebi görüp dikkate
alacaklar mı yoksa, kulaklarını tıkayıp buradaki oy
potansiyelini görmeyecekler mi?
*Leo Barasi, The Climate Majority: Apathy and Action in an
Age of Nationalism yazarı
“İKLİM KRİZİ, TÜRKİYE’DE DE
SİYASETİN GÜNDEMİ OLABİLİR!”
LEO BARASI*

More Related Content

More from Mustafa Kuğu

More from Mustafa Kuğu (20)

Marmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdf
Marmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdfMarmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdf
Marmara Üniversitesi Mx Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı 2024 (1).pdf
 
KVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdf
KVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdfKVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdf
KVKK v.2.0 Güncel Yasa Değişiklikleri Notu.pdf
 
PrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5Company
PrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5CompanyPrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5Company
PrismCRM-RealEstate-SalesCRM_byCode5Company
 
KVKK-Kararlar.pdf
KVKK-Kararlar.pdfKVKK-Kararlar.pdf
KVKK-Kararlar.pdf
 
CenturyDX-IT-Company
CenturyDX-IT-CompanyCenturyDX-IT-Company
CenturyDX-IT-Company
 
Dataliva Company Brief 2024
Dataliva Company Brief 2024Dataliva Company Brief 2024
Dataliva Company Brief 2024
 
Right Consulting Turkiye - Eng.pptx
Right Consulting Turkiye - Eng.pptxRight Consulting Turkiye - Eng.pptx
Right Consulting Turkiye - Eng.pptx
 
Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)
Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)
Three-S Retail Automation (AcilimSoft Product)
 
Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)
Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)
Eng Three-S Hq (AcilimSoft Product)
 
Telenity Solutions Brief
Telenity Solutions BriefTelenity Solutions Brief
Telenity Solutions Brief
 
Netmera Presentation.pdf
Netmera Presentation.pdfNetmera Presentation.pdf
Netmera Presentation.pdf
 
NTGapps NTG LowCode Platform
NTGapps NTG LowCode Platform NTGapps NTG LowCode Platform
NTGapps NTG LowCode Platform
 
NTGapps DTB Platform.pdf
NTGapps DTB Platform.pdfNTGapps DTB Platform.pdf
NTGapps DTB Platform.pdf
 
PRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRM
PRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRMPRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRM
PRISMCRM_ENG_Real-Estate-CRM
 
Inypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdf
Inypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdfInypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdf
Inypay Pitch Deck - March 2023-Latest copy 2.pdf
 
Açık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdf
Açık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdfAçık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdf
Açık-Kaynak-Kod-Geçiş-Rehberi-2023.pdf
 
Startup Business Models
Startup Business ModelsStartup Business Models
Startup Business Models
 
Navigating VC Negotiations
Navigating VC NegotiationsNavigating VC Negotiations
Navigating VC Negotiations
 
Quantum Computing Market Report
Quantum Computing Market ReportQuantum Computing Market Report
Quantum Computing Market Report
 
Product Metrics
Product MetricsProduct Metrics
Product Metrics
 

Turkiyede iklim algisi 2019

 • 2. 2 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 İklim Haber Hakkında İklim Haber, iklim bilimi, iklim politikaları ve iklim ekonomisi hakkında en güncel gelişmeleri paylaşan bir haber sitesidir. İklim Haber, tarafsız ve veri odaklı haberler yayınlar. Bu şekilde, iklim değişikliğini, bilimsel, ekonomik ve politik boyutları ile ele almaya odaklanarak, doğru ve tarafsız bilgiyi yaygınlaştırmayı amaçlar. İklim Haber, EKOLOGOS Sürdürülebilirlik Yönetim ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Türkiye’de bilimsel temellerde yürütülen iklim değişikliğini tartışmalarına katkı sunmak amacıyla kurulmuştur. iklimhaber.org KONDA Araştırma Hakkında KONDA bir araştırma ve danışmanlık şirketi olarak en temelde bilgi üreten ve bu bilgiyi ihtiyaca yönelik olarak yorumlarıyla anlamlandıran bir kuruluştur. Tarhan Erdem’in 1986 yılında kurduğu KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi 31 yıldır araştırmalar aracılığıyla Türkiye toplumunu anlamaya, anlatmaya ve böylece anlaşılır kılmaya çalışıyor. Toplumun değişen dinamiklerini gözlemleyip, bu değişimlerle ilgili analizler yapıyor. Sadece var olan durumu değerlendirmekle kalmayıp toplumsal dalgaların ne yöne doğru hareket edeceğine dair öngörüler ortaya koyuyor. KONDA’nın analizleri ve öngörüleri özel veya kamu her türlü ölçekte kurumun stratejilerini belirlemede ve toplumsal bir temele oturtmasına katkı sağlıyor. Yazarlar: Barış Doğru (EKOIQ – İklim Haber), Bulut Bagatır (İklim Haber), Eren Pultar (KONDA Araştırma), Temmuz 2019
 • 3. 3 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 GİRİŞ “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercih- leri” araştırmasını 2018 yılında yayımlamış, Türkiye toplumunun önemli çoğunluğu için, politik, sosyoe- konomik durumlarından bağımsız olarak, iklim deği- şikliğinin endişe verici bir olgu olduğunu ortaya koy- muştuk. İklim Haber olarak KONDA Araştırma ve Danışmanlık ile beraber yürüttüğümüz bu çalışmada, Türkiye’de her dört kişiden üçü iklim değişikliğinden endişelendiğini ifade ederken, toplumun dörtte biri bu konuda gerekli önlemlerin alınacağına hiç ihtimal vermiyordu. İklim Haber ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık, bu sene de derinleşen iklim krizi hakkında toplumun ne düşündüğüne dair algıyı ölçmek için bir işbirliği gerçekleştirdi. 2019 yılı için sorularımızı hazırlarken, son bir yılda iklim değişikliği konusunda yaşanan geliş- meleri ve iklim değişikliğiyle ilgili ülkemizde ve dünya- da yapılan araştırmaları da göz önünde bulundurmaya çalıştık. “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” bu kapsamda, Türkiye’de iklim değişikliğinin, iklim etki- lerinin, durumun aciliyetinin ve iklim eylemi alanında yapılan çabaların nasıl algılandığını ölçmeyi amaçlıyor. İklim değişikliği konusunda geçtiğimiz yıl hem siyasal hem de toplumsal anlamda önemli gelişmeler yaşandı. Bir yandan ülkeler Paris Anlaşması’nın Kural Kitabı’nı kabul ederken, diğer yandan 1,5ºC Küresel Isınma Özel Raporu, iklim krizinin giderek derinleştiğini ve atılan uluslararası, ulusal ve yerel adımların yeterli ol- madığını gözler önüne serdi. 1,5ºC Küresel Isınma Özel Raporu verilerinin de or- taya koyduğu gibi, iklim krizine karşı yaşamın her ala- nında hızlı, geniş kapsamlı ve benzeri görülmemiş de- ğişikliklere ihtiyaç duyuluyor. 2019 yılı, dünyanın dört bir yanında “iklim eylemi” ta- lebinin daha güçlü duyulduğu bir sene de oldu. Özel- likle gençlerin ve çocukların yaptığı “iklim için okul grevi” eylemleri, Avrupa Birliği nezdinde başta olmak üzere liderler üzerindeki baskıyı arttırdı. Türkiye’de yapılan okul grevleri de her geçen gün yayılıyor ve ik- lim eyleminin merkezi ve yerel yönetimlerde öncelikli konulardan biri olması gerektiğine dair sesler giderek yükseliyor. Bu gelişmeler ışığında, “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” anketi kapsamında, iklim krizi ile afet- ler arasındaki ilişki, iklim değişikliğine dair endişeler ile Türkiye’deki etkiler ve son olarak merkezi ve ye- rel yönetimin çabaları hakkındaki algılara dair sorular yöneltmeyi uygun bulduk. Bu amaçlar doğrultusunda, Türkiye’nin 29 iline bağlı 100 ilçenin 151 mahalle ve köyünde 2745 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüle- rek, altı soru yöneltildi. Verilen yanıtlar, siyasi ve top- lumsal tercihler ve eğilimlere dair soruların yanıtlarıy- la eşleştirildi. Her mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı. Araştırma, KONDA Araştırma ve Danışmanlık’ın ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verile- rine dayalı mahalle ve köylerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel se- çimlerinin mahalle ve köy sonuçları katmanlandırıla- rak hazırladığı örneklemle yürütüldü. Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlanan bu örneklemle, araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,3’tür. Anket çalışması kapsamında, European Perceptions of Climate Change 2017 adlı araştırma ile European Social Survey’in 2017 yılında 18 Avrupa ülkesinde yap- tığı çalışmadan da faydalanıldı. İklim Haber ve KONDA Araştırma
 • 4. 4 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 de yetişkinlerden daha hızlı ve daha somut adımlar at- maları için eylemler yapmaya başladı. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde önemli gündem maddele- rinden biri haline gelen iklim değişikliği, seçim sonuç- larını etkileyen temel konulardan biri oldu. “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” araştırması, giderek derinleşen iklim krizinin, Türkiye’deki etki- lerinin ve ülkemizde iklim değişikliğini önlemek için yapılan çabaların nasıl algılandığına odaklanıyor. İklim Haber ve KONDA Araştırma ile yürütülen bu araştır- ma çerçevesinde, Türkiye’nin 29 iline bağlı 100 ilçe- nin 151 mahalle ve köyünde 2745 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşmelerde iklim değişikliği konusunda altı soru soruldu ve bu soruların yanıtları, diğer siyasi ve toplumsal tercihler ve eğilimlere ilişkin yanıtlarla kar- şılaştırıldı. İklim Değişikliği Endişelendiriyor! İklim değişikliği konusunda katılımcılara yöneltilen ilk soru “İklim değişikliği konusunda endişeli misi- niz? Ne kadar endişelisiniz?” oldu. Verilen cevaplar, Türkiye’de her 10 kişiden en az altısının iklim de- ğişikliğinden endişelendiğini gözler önüne seriyor. Bu soruya ek olarak bu sene aynı zamanda Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerinin görülüp görülmediğine veya ne zaman görüleceğine dair bir soru da soruldu. Bu sorunun yanıtlarına göre, toplumun yarısı iklim de- ğişikliğinin şimdi yaşandığını düşünüyor. Türkiye’de her iki kişiden biri “iklim değişikliğinin etkilerini şim- diden hissediyoruz” diyor. Toplum İklim Değişikliği Konusunda Ne Düşünüyor? Bilim insanları iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha da arttığını ortaya koyarken, bu yaşamın her ala- nını etkileyen sorunu çözmek için 11 yılın kaldığını ifade ediyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Pane- li (IPCC) tarafından yayımlanan 1,5 0 C Özel Raporu, iklim krizinin etkilerini, daha fazla aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri ve Arktik deniz buzlarının erimesi ve diğer değişimler olarak şimdiden görüldü- ğünü gözler önüne seriyor. İklim krizini önlemek ve ortaya koyduğu tehditleri ortadan kaldırmak için top- lumun her alanında hızlı, geniş kapsamlı ve benzeri görülmemiş değişiklikler gerekiyor. İklim Haber ve KONDA’nın 2018 yılında yaptığı “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercih- leri Araştırması” iklim değişikliğinin ülkemizde nasıl algılandığı, enerji konusunda yurttaşların tercihinin ne olduğu sorularına yanıt aramıştı. Bu araştırma, Türki- ye toplumun iklim değişikliğinin yaşandığı konusunda mutabık olduğunu ve ilk tercihinin güneş enerjisi ol- duğunu gözler önüne sermişti. Bu araştırma üretildiğinden beri, iklim gündeminde önemli gelişmeler oldu. Bir yandan afetler ve iklim de- ğişikliğinin verdiği hasarlar artarken, diğer yandan ise durumun aciliyeti sokaklara ve hatta bazı coğrafyalarda seçim sandıklarına yansıdı. Greta Thunberg ile başla- yan “İklim için Okul Grevi” hareketi ile gençler sokak- larda iklim eylemi talep ediyor. Gençler, ülkemizde YÖNETİCİ ÖZETİ
 • 5. 5 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 Hükümet ve Belediyeler Gerekeni Yapmıyor! Araştırmanın topluma endişe veren iklim krizi hakkın- da odaklandığı başka bir konu ise merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin iklim eylemlerinin nasıl değer- lendirildiğiydi. Bu kapsamda Türkiye’de hükümet ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğini azaltmak için ye- terli çabayı gösterip göstermediği soruldu. Toplumun yüzde 55’i iklim değişikliği konusunda mer- kezi hükümetin hiç çaba göstermediğini düşünüyor- ken, sadece yüzde 16’sı gösterilen çabaları yeterli bu- luyor. Belediyelerin çabaları sorulduğunda da benzer bir durum ortaya çıkıyor. Her 10 kişiden yaklaşık 6’sı yaşadığı yerin yerel yönetiminin bu önemli meselede çaba göstermediğini düşünüyor. İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından yapılan bu çalışma, iklim konusunun ülkemizde de yurttaşlar için kaygı verici bir konu olduğunu, giderek artan iklim afetlerinin ve diğer iklim etkilerinin, dikkat çektiğini ve toplum tarafından takip edilen bir konu haline gel- diğini gösteriyor. Çalışma, toplumun, ülkemizde yerel düzeyde ve ulusal düzeyde yapılan iklim eylemlerini yeterli bulmadığını ortaya koyuyor. Afetlerin Nedeni İklim Krizi! “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” araştırma- sı, toplumun önemli bir çoğunluğunun iklim krizinin ülkemizde de yaşandığını düşündüğünü ve bundan endişelendiğini bir kez daha teyit ediyor. Buna ek ola- rak, araştırmada, iklim değişikliğiyle afetler arasındaki bağlantıya dair algılara da odaklanıldı. Bu kapsamda, katılımcılara iklim afetlerinin artıp artmadığı ve bu afetlerin iklim değişikliği ile ilişkili olup olmadığı ko- nusunda ne düşündükleri de soruldu. Türkiye toplumunun büyük çoğunluğu aynı zamanda sel ve kuraklık gibi afetlerin arttığını ve bu afetlerin nedeninin iklim krizi olduğunu düşünüyor. Toplumun yüzde 70’i iklim afetlerinin arttığını söylerken, her 10 kişiden yedisi “Türkiye’de son yıllarda görünen sel, fırtına, aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi düzensiz hava olaylarında iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünü- yor musunuz?” sorusuna da evet yanıtını veriyor.
 • 6. 6 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 Geçen sene de sorduğumuz “İklim değişikliği konu- sunda endişeli misiniz? Ne kadar endişelisiniz?” soru- sunu bu sene de tekrarladık. Bu sene de verilen ce- vaplar, iklim değişikliğinin Türkiye’de her 10 kişiden en az altısının endişelendiği bir konu olduğunu gözler önüne seriyor. Görüşülen kişilerin yüzde 15’i çok endişeli olduğunu ifade ederken, yüzde 46’sı ise endişeli olduğunu belir- tiyor. Geçtiğimiz yıla göre, iklim değişikliği konusunda İklim Değişikliğinden Endişeliyiz 8 3 3 1 4 4 8 8 6 14 16 20 5 9 9 16 16 13 20 21 15 18 15 16 26 24 20 41 45 50 65 51 48 39 42 46 18 14 13 11 21 23 11 9 15 0% 50% 100% Oy kullanmaz Kararsız Diğer partiler İyi Parti HDP CHP MHP Ak Parti Türkiye İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Hiç endişeli değilim. Endişeli değilim. Kararsızım Endişeliyim. Çok endişeliyim “çok endişeliyim” diyenlerin oranı azalmış olsa da, ik- lim değişikliğinin toplumun büyük bölümü için önemli bir kaygı alanı olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ne ka- dar endişelisiniz?” sorusu siyasi tercihlerle karşılaştırıl- dığında ise İyi Parti’ye oy verenlerin iklim konusunda en endişeli olanlar olduğu görülüyor. AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si endişeli, yüzde 9’u ise çok endi- şeli olduğunu ifade ediyor.
 • 7. 7 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 İklim Krizi, Şimdi ve Burada! Türkiye’de İklim Değişikliği 2019 Araştırması çerçe- vesinde, merak ettiğimiz konulardan biri de toplumun iklim değişikliğinin etkileri hakkındaki düşünceleriydi. Türkiye’de her iki kişiden biri, “iklim değişikliğinin etki- lerini şimdiden hissediyoruz” derken, bu soruya “gelecek 10 yılda hissedeceğiz” diyenlerin oranı yüzde 12 oldu. Toplumun sadece yüzde 3’ü etkilerin hiç hissedilmeye- ceğini düşünürken, yüzde 23’ü ise “bilmiyorum” yanıtı verdi. Bilim insanları tarafından da ifade edildiği gibi, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafyaların birinde bulunan Türkiye’de, ulusal ve yerel düzeyde iklim deği- şikliğinin ne tür etkileri olduğuna dair yeterli sayıda ça- lışma bulunmuyor. Bu yüzden toplumun yüzde 23’ünün bu konuda fikir beyan etmemiş olması anlaşılabilir bir durum. Bu alanda Türkiye ve coğrafyasına özel yeterli sayıda bi- limsel çalışma olmamasına rağmen toplumun yarısından fazlasının günlük yaşamında iklim değişikliğinin etkileri- ni hissediyor olması oldukça dikkat çekici. Ayrıca, bu ko- nuda fikri olan her 10 kişiden yedisi Türkiye’de iklim de- ğişikliğinin etkilerinin şu anda yaşandığını ifade ediyor. İklim değişikliğinden “çok endişeliyim” diyenlerin yüzde 77’si, “endişeliyim” diyenlerin ise yüzde 64’ü Türkiye’nin şu anda iklim değişikliğinden etkilendiğini düşünüyor. Bu amaçla katılımcılara, Türkiye’de iklim değişikliği- nin etkilerinin ne zaman hissedileceğine dair bir soru yönelttik.
 • 8. 8 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 İklim değişikliği ile kuraklık, sel, orman yangınları gibi aşırı hava olayları kaynaklı afetler arasında önemli bir ilişki bulunuyor. Bilim insanları iklim değişikliğinin afetlerin sıklığını ve şiddetini artırdığını ifade ediyor. “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercih- leri 2018” araştırmasında afetlerin artıp artmadığı ko- nusunda toplumun düşüncelerini sormuş, her 10 ki- Türkiye’de her 10 kişiden yedisi Türkiye’de afetlerin arttığını ve yine 10 kişiden yedisi bu afetlerde iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor. n Aynı şekilde, “Türkiye’de afetler arttı” diyenle- rin yüzde 62’si, bu konuda iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor. n AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 65’i, CHP’ye oy verenlerin yüzde 78’i Türkiye’de afetlerin arttığını düşünüyor. Bu konuda en yüksek oran ise yüzde 81 ile İyi Parti seçmenlerine ait. Afetler Artıyor, İklim Krizi Derinleşiyor şiden yedisinin afetlerin arttığını düşündüğünü gözler önüne sermiştik. “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” araştırma- sında da aynı soru tekrarlandı ve bunun yanı sıra bu afetler ile iklim değişikliği arasında bağlantı kurulup kurulmadığı öğrenilmeye çalışıldı. Bu kapsamda, an- ket katılımcılarına aşağıdaki iki soru yöneltildi. n Üniversite mezunlarının yüzde 76’sı afetlerin arttığını ifade ederken, eğitim durumu lise altı olanlarda bu oran yüzde 70. n Hayat tarzını dindar muhafazakârlar olarak ta- nımlayanlar yüzde 64, geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayanlar yüzde 72, modern olarak ta- nımlayanlar ise yüzde 75 oranında afetlerin arttığı- nı düşünüyor.
 • 10. 10 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 Her 10 kişiden yedisi, politik ve sosyoekonomik ko- num ve durumdan bağımsız olarak afetlerde iklim de- ğişikliğinin etkisi olduğunu ifade ediyor. Afetlerin Nedeni İklim Krizi n Her 10 AK Partili’den en az altısı afetler ile iklim değişikliğini bağdaştırıyor.
 • 11. 11 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 Avrupa Çevre Ajansı verisine göre iklim değişikliği bağlan- tılı sel, kuraklık, sıcak hava dalgası gibi aşırı hava olayları- nın 1980 - 2017 yılları arasında Avrupa genelinde yaklaşık 453 milyar euroluk ekonomik kayba neden olduğunu bi- liniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün güncel raporuna göre iklim krizi bağlantılı afetlerin sadece 2018’de dünya genelinde 62 milyon kişiyi etkilediği görülüyor. Etkilerden nasibini en çok alan ve alacak olan bir kuşakta yer alan Türkiye’de de durum farklı değil. Vatandaşlar her geçen yıl, olumsuz etkileri daha sık ve daha şiddetli yaşamaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’de 2017 yılında 598, 2016 yılında 654, 2015 yılında ise 731 mete- orolojik afet gözlemlendiğini paylaşırken, kendi verilerine göre son üç yıl, 1940’lardan beri ülke tarihinde en çok me- teorolojik afetin görüldüğü yıllar olarak ön plana çıkıyor. İklim krizinin meteorolojik karakterli afetleri belirgin şe- kilde etkilediği bilim dünyasının günümüzde üzerinde uz- laştığı bulgular arasında. Peki Türkiye bunu hissediyor mu? Karar vericilerin bu bağlamdaki çalışmalarını nasıl değerlendiriyor? Bu sorula- rın yanıtını arayan “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri” araştırması geçtiğimiz yıl yayımlanmış, iklim krizinin ve etkilerinin Türkiye toplum yelpazesinin hemen her kesiminden önemli çoğunluk için endişe veri- ci bir olgu olduğunu ortaya koymuştu. “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” anketinin bu yılki odağı bir önceki ankette olduğu gibi Türkiye’de iklim değişikliğinin, iklim etkilerinin, durumun aciliyetinin ve iklim eylemi alanında yapılan çabaların nasıl algılandığını ölçmek oldu. Anket- teki çarpıcı sonuçlardan belki de en önemlisi Türkiye’de toplumun yüzde 70’inin iklim bağlantılı afetlerin önceki yıla göre artış kaydettiğini düşündüğünü belirtmesi oldu. Toplumun neredeyse yüzde 60’ı bu konuda ne merkezi ne de yerel yönetimlerin gereken tedbirleri aldığını belirtiyor.  Politika yapıcıların açıklamaları da bu ankette öne çıkan endişeleri onaylar nitelikte... Hatırlanacak olursa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 18 Haziran’da yedi kişinin hayatını kaybettiği Trabzon’un Araklı ilçesinde- ki sel ve heyelan bölgesindeki incelemelerinin ardından Karadeniz’e ilişkin eylem planını Temmuz ayının ilk haf- tası açıklayacaklarını belirtmiş; küresel iklim değişikliği- nin etkileri sebebiyle hem Türkiye’de hem de dünyada yaşanan aşırı hava olayları bağlantılı afetlerin şiddeti ve sayısının artmakta olduğunu paylaşmıştı. Kurum, “Ülkeler olarak iklim değişikliği ile mücadele noktasında tedbirler almak zorundayız” diye konuşmuştu.  Bundan tam beş ay önce bakanlığın iklim değişikliği bağ- lantılı afetlere karşı ivedi olarak alınacak önlemlerin haya- ta geçirilmesine ilişkin 81 il valilikleri ve tüm belediyelere genelge gönderdiğini hatırlayalım. Bu genelge ile beraber Bakanlık, yereldeki aktörlerin soruna yerinde ve öncelikle müdahale etme kabiliyetine ve sorumluluğuna sahip ol- duklarını belirtmişti. O günlerde Antalya’da önceki yıllara kıyasla daha sık ve şiddetli yaşanan hortumların yıkıcı gücü kentin önemli gelir kaynaklarından biri olan örtü altı tarım alanlarını ciddi şekilde etkilemiş, biri çocuk üç kişinin ca- nını almıştı.  İklim Haber olarak yerel seçimler öncesindeki süreçte Türkiye’de yerel ölçekte iklim değişikliği ile mücadelenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtmiştik. Her ne kadar ulusal düzeyde bir uyum stratejisi ve uyum planı bulunsa da yerel düzeyde kapsamlı ve bilim temelli uyum stratejisi ve planı bulunan belediye sayısının bir elin par- maklarını geçmediğini yeniden paylaşalım. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verisine göre Türkiye nü- fusunun %93’ü belediyelerde yaşıyor. Belediyelerin iklim krizi ile mücadelesinde karnesi zayıf. Şimdiye dek yapı- lanlar ve yaşanmaya devam eden kayıplar konu özelindeki çalışmaların yeterli olmaktan çok uzak olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İklim krizi Türkiye’de ekonomik, sosyal ve çevresel kayıp- ların artmasına giderek artan şekilde neden olmaya devam ederken, merkezi ve yerel yönetimlerin vatandaşların kay- gılarına derman olamadığı bir gerçek olarak önümüzde duruyor. MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER VATANDAŞLARIN KAYGILARINI GÖZETİYOR MU? İKLİM HABER / HABER MERKEZİ
 • 12. 12 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri de, “Türkiye ik- lim değişikliğinin etkilerini ne zaman hissedecek?” so- rusuna verilen yanıtlarda ortaya çıkıyor. “Çok endişeli- yim” ve “endişeliyim” yanıtını veren yurttaşların büyük bir kısmı, “etkilerini şimdiden hissediyoruz” derken, “kararsızım”, “endişeli değilim” ve “hiç endişeli deği- lim” diyenlerin yarısından fazlası “etkilerin ne zaman hissedileceği” soruna “bilmiyorum” şeklinde cevap ve- riyor. Bu sonuç, nüfusun önemli bir kısmında, iklim krizine karşı kayıtsızlığının ardında yoğun bir bilgisiz- lik olduğunu gösteriyor. “Endişeli Değilim Çünkü ne Olduğunu Bilmiyorum” n AK Parti’ye oy verenlerin 43’ü ve CHP’ye oy ve- renlerin yüzde 58’i iklim değişikliğinin Türkiye’de etkilerini günlük yaşamında hissettiğini belir- tirken, HDP’lilerde bu oran yüzde 70’e çıkıyor, MHP’lilerde yüzde 40’a düşüyor. n Eğitim seviyesi, çalışma durumu, yaş ve dinsel duyarlılık farklılıkları bu konuda görüş ayrılığına sebep olmuyor. Her kategoride, toplumun büyük bir çoğunluğu iklim değişikliğinin etkilerinin şu anda yaşandığını ifade ediyor.
 • 13. 13 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz?” sorusuna “kararsızım”, “endişeli değilim” ve “hiç endişeli değilim” şeklinde yanıt verenlerin yarısından fazlası “etkilerin ne zaman hissedileceği” soruna “bilmiyorum” şeklinde cevap veriyor. Bu sonuç, nüfusun önemli bir kısmında, iklim krizine karşı kayıtsızlığının ardında yoğun bir bilgisizlik olduğunu gösteriyor.
 • 14. 14 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 Türkiye coğrafyası kadim erozyon ve kuraklaşma sorununun yanı sıra uzun bir süredir de iklim de- ğişikliğinin sorunlarıyla karşı karşıya. Neredeyse her yoğun yağmurun felaketlere dönüşmesi, hava sıcaklıklarının bir günden diğer güne 10 derece değişmesi haberlerin baş sıralarında. Medyanın çekmecedeki hazır haberlerinden birisi her mev- sim değişiminde 40 yılın sıcaklığı, 60 yılın kuraklığı haberleri oldu. Demem o ki bu coğrafyanın insan- ları uzun süreden biri giderek artan biçimde iklim değişikliğini bizatihi deneyimliyorlar. Öte yandan son yılların inşaata yaslanan hoyrat kalkınma politikasının sonuçlarıyla yüzleşiyor bu toplum. Ölçekleri büyütmesinden garip bir övünç duyarak inşa edilen çevre yolları, hidroelektrik santralları, havaalanları, maden sahaları ve apart- man tarlalarının yol açtığı çevre sorunlarıyla iklim değişikliğinin etkileri birbirlerinin etkilerini geo- metrik biçimde artırıyor. Bu coğrafyanın insanları tüm bunları yaşıyor. Nite- kim araştırma, iklim değişikliğinin Türkiye’de her 10 kişiden en az altı kişinin endişelendiği bir konu olduğunu gözler önüne seriyor. Yine araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de her 10 kişiden yedisi Türkiye’de afetlerin arttığını ve yine 10 kişiden ye- disi bu afetlerde iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor. İklim değişikliğinin ve çevre sorunlarının giderek felaketlere dönüştüğü bu zaman aralığında bir yandan da toplum siyasal kutuplaşmanın katman- larını derinleştirerek aidiyet ve inanç kutuplaş- masına, hayat tarzı kutuplaşmasına dönüştüğü bir süreçten geçiyor. Öyleyken, tüm kutuplaşmalara karşın iklim değişikliği konusundaki tespit ve en- dişeler neredeyse kutuplara göre hiç değişmiyor. AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 65’i, CHP’ye oy verenlerin yüzde 78’i Türkiye’de afetlerin arttı- ğını düşünüyor. Üniversite mezunlarının yüzde 76’sı afetlerin arttığını ifade ederken, eğitim du- rumu lise altı olanlarda bu oran yüzde 70. Dindar muhafazakârlar afetlerin arttığını yüzde 64, gele- neksel muhafazakârlar yüzde 72, modernler ise yüzde 75 oranında düşünüyor. Tam da böylesi zamanlarda, krizlerin derinleştiği ve katmanlarının, boyutlarının çoğaldığı zaman- larda toplum, siyasetçilerine, akademisyenlerine, aydınlarına, kanaat önderlerine bakar. Çünkü sade bireyler yaşadıkları sorunları tespit ederler ama çözümlerini, çıkış yollarını kendi yetişkin ve karar verici insanlarından beklerler. Oysa Türkiye siya- setçilerinin ve aydınlarının geleneksel tavrı top- lumun değişim istemediği, demokrasi istemediği gibi safsatalara sarılarak kendi pozisyonlarını de- ğiştirmemekten ibarettir. Sorunları bizatihi dene- yimleyerek gören insanların bunların çözümlerini de talep etmesinden doğal bir şey olamaz. Elbette sade bireylerin kamusal politikalar konusunda bil- gileri eksik olabilir ama bu çözüm, değişim istemi- yorlar anlamına gelmez. Siyasetçiler bireylerin refah talebine yaslanarak; aydınlar, akademisyenler ve sivil toplum aktörle- ri de yalnızca itiraz siyasetine sıkışarak toplumun önüne çözüm yolları koymanın gerekliliğini çoğu zaman ıskalıyorlar. İçtenlikle sürdürülen az sayıda- ki sivil toplum çabalarının ve akademik çalışmala- rın etkileri ise umulan kadar olamıyor bu ortamda ne yazık ki. TOPLUMSAL FAY HATLARINDAN İKLİM KRİZİ: YANGIN VAR BEKİR AĞIRDIR / KONDA ARAŞTIRMA
 • 15. 15 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 İklim değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafyala- rın birinde bulunan Türkiye’de, ulusal ve yerel düzey- de iklim değişikliğinin ne tür etkileri olduğuna dair yeterli sayıda bilimsel çalışmalar olmamasına rağmen, yine de toplumun yarısından fazlasının günlük yaşa- mında iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor olma- sı oldukça dikkat çekici. Ayrıca, bu konuda fikri olan her 10 kişiden yedisi Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerinin şu anda yaşandığını ifade ediyor. İklim de- ğişikliğinden çok endişeli olanların yüzde 77’si, endi- şeli olanların ise yüzde 64’ü Türkiye’nin şu anda iklim değişikliğinden etkilendiğini düşünüyor. Topluma atfedilen ve araştırma bulgularının orta- ya çıkardığı gibi gerçeklikle ilişkisi olmayan algıları besleyen toplumun refah, istihdam, konut talepleri gibi kalkınmacı politikaları besleyen ihtiyaç ve ta- lepleri de elbette gerçekliğin bir parçası. Ama me- sele siyasetçilerin, aydınların, sivil toplum aktör- lerinin, sade bireylerin bu ihtiyaç ve taleplerinin karşısına ne koyduklarında yatıyor. Her 100 insanın 55’inin gelecek kaygısı yaşadığı bir süreçte yalnızca felaket haberlerine ve kıyamet di- line dayalı söylem ve politikalar karşılık bulmuyor belki de. Türkiye toplumunun hangi demografik, ekonomik, sosyolojik ve kültürel kümeden olursa olsun beklentilerini ekonomik ihtiyaç ve talepleri oluşturuyor. Halbuki korkuları farklı kültürel kü- melere göre farklı ve daha da ilginci duyguları da siyasi tercihlerine göre değişiyor. O nedenle bek- lentileri dikkate almadan korkulara ve duygulara yaslanan politikalar, eylemler, söylemler toplumun geniş kesimlerinde yeterince karşılık bulmuyor. Karşılık bulduğu sanılan bazı itirazların ise ne ka- darının kutuplaşmaların ruhi ve zihni ambargosun- dan besleniyor olduğunu, ne kadarının da gerçek- ten sorunun kendisinden kaynaklanıyor olduğunu bazen kaçırıyoruz. Türkiye’de, sosyal, politik ve ekonomik durum ve tercihlerden bağımsız bir şekilde her 10 kişiden en az altısının kaygılandığı bu küresel sorunun çözümü için hem hükümetlerin hem de hükümet dışı aktör- lerin hızlıca, etkin çözümlerle harekete geçmesi, se- ragazı emisyonlarını azaltacak önlemleri alması ve hassas kesimlerin iklim etkileri ile baş edebilmesi için gerekli olan uyum adımlarını atması gerekiyor. Türkiye’de toplum, merkezi hükümet ve yerel yö- netimler arasında ayrım gözetmeden, kamunun ik- lim krizi hakkında çaba harcamadığını düşünüyor. Belki de dil değiştirmek gerek: “Yangın var” çığ- lığını dilimizi bilmeyen bir yerde daha yüksekten atarak anlaşılır olmasını bekleyemeyiz. Belki de makul bir ses tonuyla ama toplumun ihtiyaç ve ta- leplerini, duygularını da dikkate alan yeni bir söy- leme geçmemizin zamanı gelmiştir. Beni umutlandıran, farklı birçok araştırmanın da oraya çıkardığı önemli bir bulgumuz var. Bu coğ- rafyanın insanları her ne kadar şimdiye dek hak aramak konusunda tedirgin ve ikircikli oldukları için kamusal alanda garantici davranmış olsalar da üç konuda toplumda kayda değer bir enerji birik- mesi var. Deprembilimcilerin diliyle enerji birikti- ren üç toplumsal fay hattı, çevre, kadın ve tüketici hakları meseleleri. Bu üç konuda toplumun bizati- hi yaşadıkları nedeniyle farkındalık yükseliyor. Yaşanılan derin değişim sarsıntısının içinden da- ğılmadan geçiş, siyasi kutuplaşmanın ürettiği tıka- nıklıktan kurtuluş, bu üç konu başta olmak üzere insan haklarından ya da daha kapsamlı biçimde söylersek “onurlu yaşam hakkından” beslenen yeni bir siyasi hareketle olacak. Bu araştırma da dahil yürüttüğümüz tüm araştır- malarda gördüğümüz ortak bulgu, toplumun bu ihtiyacı derinden hissettiği ama bunun yolunu, yordamını da yetiştirdiği çocuklarından beklediği yönünde. Yeter ki başlangıç noktamız bu coğrafya- nın geleceğine güvenmek, bu toplumun daha iyiyi yapabileceğine ve hak ettiğine inanmak olsun.
 • 16. 16 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 n Toplumun yüzde 55’i iklim değişikliği konusun- da merkezi hükümetin hiç çaba göstermediğini düşünüyor. Biraz çaba gösterdiğini düşünenlerin oranı yüzde 29, “çaba gösteriyor” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 16. n Her üç kişiden biri Türkiye hükümeti “kesinlik- le çaba göstermiyor” diyor. AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 31’i, CHP’ye oy verenlerin yüzde 77’si ve HDP’ye oy verenlerin yüzde 86’sı merkezi yönetim iklim değişikliğini azaltmak için “çaba göstermiyor” diyor. n “Çaba gösterilmiyor” diyenlerin oranı 18-32 yaş arası gençlerde yüzde 60’a ulaşıyor. Yapılan çalışmalar ve gözlemler, iklim krizi ve bu kri- zin sebep olduğu toplumsal ve ekonomik hasarların, Türkiye’nin dört bir yanında hissedilmeye başlandığını gösteriyor. Bu anlamda iklim krizi ile baş edebilmek için yaşamın her alanında radikal değişikliklere ihtiyaç duyuluyor. Türkiye’de, sosyal, politik ve ekonomik durum ve ter- cihlerden bağımsız bir şekilde her 10 kişiden en az altısının kaygılandığı bu küresel sorunun çözümü için Hükümet İklim Eylemi Yapmıyor! hem hükümetlerin hem de hükümet dışı aktörlerin, hızlıca, etkin çözümlerle harekete geçmesi, seraga- zı emisyonlarını azaltacak önlemleri alması ve hassas kesimlerin iklim etkileriyle baş edebilmesi için gerekli olan uyum adımlarını atması gerekiyor. Bu önemli küresel soruna dair Türkiye’de merkezi yö- netim ve yerel yönetimler tarafından iklim değişikliğini azaltmak için gösterilen çabaları, yani iklim eylemini değerlendirmek amacı ile katılımcılara iki soru soruldu. 55 29 16 0% 50% 100% Türkiye’de hükümet iklim değişikliğini azaltmak için yeterli çabayı gösteriyor mu? Çaba göstermiyor (0-3) Biraz çaba gösteriyor (4-6) Çaba gösteriyor (7-10)
 • 17. 17 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 40 52 65 86 39 54 71 68 54 56 76 86 77 48 31 55 30 31 26 14 34 31 22 23 37 36 20 11 20 40 34 29 29 17 8 0 26 15 8 9 9 8 4 4 12 34 16 0% 50% 100% Sofu Dindar İnançlı İnançsız Di ndar Muhafazakâr Geleneksel Muhafazakâr Modern Oy kullanmaz Kararsız Diğer partiler İyi Parti HDP CHP MHP Ak Parti Türkiye DindarlıkHayattarzıSiyasitercih Türkiye’de hükümet iklim değişikliğini azaltmak için yeterli çabayı gösteriyor mu? Çaba harcamıyor (0-3) Biraz çaba harcıyor (4-6) Çaba harcıyor (7-10) 64 59 49 51 54 60 24 66 55 26 26 32 32 28 28 38 26 29 10 15 18 17 18 12 38 8 16 0% 50% 100% Üniversite Lise Lise altı 49+ yaş 33 - 48 yaş 18 - 32 yaş Ülkede ekonomik kriz beklemiyor Ülkede ekonomik kriz bekliyor Türkiye EğitimYaş Türkiye’de hükümet iklim değişikliğini azaltmak için yeterli çabayı gösteriyor mu? Çaba harcamıyor (0-3) Biraz çaba harcıyor (4-6) Çaba harcıyor (7-10)
 • 18. 18 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 Hükümetin yanı sıra, ankete katılanlara yaşadıkları yerlerin belediyelerinin iklim krizi konusunda yeterli çabayı gösterip göstermediklerini de sorduk. Beledi- yelerle ilgili soruya verilen yanıtlar da benzer sonuçlar n Hükümetin çabalarına verilen yanıtlardaki gibi, toplumun yüzde 55’i yaşadığı yerin belediyesinin iklim eylemi konusunda herhangi bir çaba gös- termediğini düşünüyor. “Biraz çaba gösterdiğini” düşünenlerin oranı yüzde 29, “çaba gösteriyor” di- yenlerin oranı ise sadece yüzde 15. Belediyelerin Çabaları da Yetersiz! ortaya koyuyor. Türkiye’de toplum, merkezi hükümet ve yerel yönetimler arasında ayrım gözetmeden, ka- munun iklim krizi konusunda çaba harcamadığını dü- şünüyor. n Her üç kişiden biri belediyesinin “kesinlikle çaba göstermediğini” söylüyor. AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 40’ı, CHP’ye oy verenlerin yüzde 67’si ve HDP’ye oy verenlerin yüzde 82’si belediyesinin iklim eylemi yapmadığı- nı düşünüyor. n “Çaba gösterilmiyor” diyenlerin oranı 18-32 yaş arası gençlerde yüzde 61’e ulaşıyor. 47 52 64 78 47 53 67 74 52 65 75 82 59 67 40 55 29 31 26 18 31 32 22 22 37 24 17 12 33 25 32 29 0% 50% 100% Sofu Dindar İnançlı İnançsız Di ndar Muhafazakâr Geleneksel Muhafazakâr Modern Oy kullanmaz Kararsız Diğer partiler İyi Parti HDP MHP CHP Ak Parti Türkiye DindarlıkHayattarzıkümesiSiyasitercih Sizce, yaşadığınız yerin belediyesi, iklim değişikliğini azaltmak için yeterli çabayı gösteriyor mu? Çaba harcamıyor (0-3) Biraz çaba harcıyor (4-6) Çaba harcıyor (7-10)
 • 19. 19 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 KONDA Araştırma ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019”un sonuç- larına, neredeyse Türkiye’nin tüm büyük illerinde ye- rel iktidarların değişimine yol açmış bir yerel seçim depreminin ardından bakmak gerçekten enteresan. Geçtiğimiz yıl yaptığımız benzer araştırma ile büyük oranda uyumlu sonuçlar içeren “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019”, siyasi parti, sosyoekonomik konum, yaş ve cinsiyetler arasında fazla bir ayrım gö- zetmeksizin yine net bir biçimde, Türkiye halkının kahir ekseriyetinin çevre ve iklim değişikliği konusun- da son derece endişeli olduğunu; buna karşın mevcut kurum ve yapıların bu önemli konunun çözümünde yeterli bir gayret sarf etmediğine inandıklarını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Geçtiğimiz sene de çıkan benzer sonuçları, “Türki- ye toplumunun, yaşam biçimleri, algıları ve kültürel kodları aracılığıyla çok kesin çizgilerle birbirinden ayrıştığını, derin tarihsel önyargılara dayalı toplumsal kutuplaşmanın gitgide daha belirleyici olduğunu söy- lemek için sosyal bilimci olmaya gerek yok. Çarşıda, pazarda kimi çevirip sorsanız benzer bir yanıtı ala- bilirsiniz. Peki böylesine güçlü fay hatlarının üstüne bina edilmiş bir toplumun hiç mi ortak paydası yok- tur?” sorusu üzerinden değerlendirmeye çalışmıştım. Ve bu ortak paydanın önemli bir unsurunun “çevre” başlığı altında duyduğu kaygılar olduğunu ifade ede- rek, “Aslında hem siyasi hareket ve gruplar, hem de bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları için, sahne ve ortam hazır” ifadesini dile getirmiştim: “Modernlik ve muhafazakârlık fay hatlarında sıkışmış, diğerleri- ne bir türlü ulaşamayan siyasi hareket ve oluşumları düşündüğünüzde bu, önemli bir fırsat bile olabilir. Her grubu kesen ortak bir endişe ve anlam dünyası. Bulunduğunuz yerden diğerine geçme, gruplar arası geçirgenliği artırma olasılığı. Bu kaygıları, giderek ar- tan ekonomik sıkıntıları, işsizliği, toplumsal huzursuz- lukları da pozitif bir çözüm önerisiyle giderebilecek, gezegenle barışık yeni bir sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının alıcısı artıyor gibi…” 2019 yerel seçimlerinin sonuçları üzerinde açıkçası, diğer birçok faktörün yanı sıra, temel çevresel kaygı- ların da rol oynadığını söylemekte bence sıkıntı yok. Özellikle büyük kentlerde yaşayan yurttaşların huzur- suzluklarının derinliklerinde buna dair izler bulmak mümkün. Her ne kadar hem iktidar hem de muha- lefet odakları ve adayları, kampanyalarında iklim kri- zi konusunda açık ve belirgin ifadeler kullanmasalar da, “çevre”, “yaşanabilir kentler”, “kentsel suçlar-iha- netler” başlıkları üzerinden kent ahalisinin muhtelif huzursuzluklarının da dile gelmiş olduğunu ve seçim sonuçlarında bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Anket sonuçları birçok açıdan kapsamlı bir değerlen- dirmeye ihtiyaç duyuyor. Ancak, yurttaşların yerel ve merkezi idareden, içinde yaşadıkları ekosisteme daha duyarlı ve iklim dostu politikalar konusundaki beklen- tilerinin yükseldiğini ilk elden söyleyebiliriz. Özellikle yeni seçilen yerel yönetimler, şimdiden satın alınmış bu özlem ve iradeyi, sosyal politikalarla harmanlamayı becerebilirse başarı şansları yüksek. Tabii en önem- lisi, bunların şimdiye kadar olduğunun aksine, iyi ve açık bir iletişimle, halkı her aşamada bilgilendirerek yapılması. Yerel yönetimlerin sürdürülebilirliğinin ve iklim adaletinin yolu, teknik meselelere yönelik tek- nokratik kararnamelerden çok, katılımcı bir demokra- siden geçiyor. Bunu fark eden ve kendisini buna göre yapılandıran yerel yönetimlerin, Türkiye’nin dört bir yanında iklim dostu politikalar yeşertmeleri hiç kim- seyi şaşırtmamalı. Son dakika gollerine alışkın Türki- ye toplumu, geriden gelmenin avantajını da kullana- rak, hızlı bir sürdürülebilir kalkınma atağı yapabilir… ANKETTEN SEÇİMLERE: YURTTAŞLAR İKLİM POLİTİKASI TALEP EDECEK Mİ? BARIŞ DOĞRU / İKLİMHABER.ORG
 • 20. 20 Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019 Avrupa’nın dört bir yanında yaşanan sıcak hava dalga- ları ve kuraklık, Kaliforniya’da kasabaların yok olma- sına yol açan orman ve çalılık yangınları, Hindistan’da 50°C’yi aşan sıcaklar, Avustralya’da sıcaklık rekorları- nın kırılması ve Hindistan ve Mozambik’te meyda- na gelen şiddetli kasırgalar. Tüm dünyada aşırı hava olayları ve bunların iklim değişikliğiyle bağlantısına dair endişelerin artması hiç de şaşırtıcı değil. Aynı endişe Türkiye’de de yaşanıyor. Türkiye’de son yıllarda iklim afetlerinde ve bunlara bağlı hasarlarda görünen artış, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin habercisi. İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından yapı- lan yeni anketin sonuçlarına göre, ülke kamuoyu bu tür olaylar ve iklim değişikliği arasında bağlantı kuru- yor. Halkın önemli bir kısmı (yüzde 71) Türkiye’de aşırı hava olaylarının son yıllarda arttığına inanırken, iklim değişikliğinin bu aşırılıklara kısmen de olsa yol açtığını söyleyenlerin oranı da aynı derecede yüksek. Aynı konuyu farklı ifadelerle test eden bir diğer so- ruda, ankete katılanların yüzde 64’ünün Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkilerini şimdiden hissettiği veya önümüzdeki 10 yıl içinde hissedeceğine inandıkla- rı görüldü. Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkileri- ni en erken 25 yıl sonra hissetmeye başlayacağı veya Türkiye’nin bu etkileri asla hissetmeyeceğine inanan- ların oranı ise sadece yüzde 7. Bu sonuçlardan anlaşı- lan, Türkiye’de kamuoyunun büyük kısmı artık iklim değişikliğini sadece geleceği, başkalarını ve başka yer- leri tehdit eden bir unsur olarak değil kendi hayatları- nı halihazırda etkileyen bir sorun olarak görüyor. Dolayısıyla, Türkiye’de çoğunluğun bu değişiklikler- den endişe duyduğunu söylemesi de şaşırtıcı değil. İklim değişikliğinden yüksek endişe veya endişe duy- duğunu ifade edenlerin sayısı endişe duymayanların üç katı. Buna rağmen, Türkiye’de hükümet veya yerel yö- netimlerin iklim değişikliği konusunda yeterli çaba gösterdiğine inanan kişi sayısı çok az. Hem hükümet hem de yerel yönetimlerin yeteri kadar çaba göster- mediğini söyleyenlerin oranı yüzde 55 iken, halkın yüzde 15-16’sı yetkililerin çabalarının yeterli olduğu- nu ifade ediyor. Bu sorulara verilen yanıtlar kısmen ankete katılanların siyasi parti tercihini yansıtsa da, hiçbir grupta çoğunluk hükümetin yeteri kadar çaba gösterdiğine inanmıyor. AK Parti seçmenlerinde bile hükümetin çabalarının yeterli olduğuna inananların oranı yüzde 34’te kalıyor. Tüm bu sonuçlar birlikte ele alındığında ise, iklim değişikliğinin Türkiye’de ne kadar çabuk bir şekilde hayati önem taşıyan bir siyasi konuya dönüşebilece- ği görülüyor. Halkın büyük kısmı bu konuda endişe duyuyor ve bunun ülkelerini şu anda etkilediğini ve hükümetin yeteri kadar çaba göstermediğini düşünü- yor. Tüm dünyada yaşanan da tam bu. Kısa süre önce ya- pılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Yeşiller’in yükselişine tanık olduk. Almanya’da ise ilk defa ka- muoyu yoklamalarında Yeşiller birinci parti olarak çıktı. ABD’de Donald Trump’ın karşısına çıkacak Demokrat Partili adayı belirleyecek olan seçmenler iklim değişikliğinin kendileri için en önemli sorun olduğunu belirtiyor. Birleşik Krallık’ta ise, çevre ko- nusu artık seçmenlerin öncelik verdikleri ilk üç ko- nudan biri olarak geçiyor. İklim değişikliği etkilerinin yaşanmasıyla birlikte ik- lim değişikliği konusu birçok ülkenin siyasi ana akı- mına girmeye başladı ve bu anket sonuçları da aynı durumun Türkiye’de de yaşanabileceğini öne sürü- yor. Türkiye’deki siyasetçilerin karar vermesi gere- ken nokta şu: Bu dipten gelen talebi görüp dikkate alacaklar mı yoksa, kulaklarını tıkayıp buradaki oy potansiyelini görmeyecekler mi? *Leo Barasi, The Climate Majority: Apathy and Action in an Age of Nationalism yazarı “İKLİM KRİZİ, TÜRKİYE’DE DE SİYASETİN GÜNDEMİ OLABİLİR!” LEO BARASI*