Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_raporu

Türkiye'de gönüllülük ve hayırseverlik davranışı, gönüllülük kavranımın gençler arasında algılanışı, TEGV gönüllülerinin ve gençlerin değer ve tutumlarındaki farklılıklar üzerine bir araştırma raporu

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2008 genclik gonulluluk_ve_sosyal_sermaye_raporu

 1. 1. TÜRK YE EĞ T MGÖNÜLLÜLER VAKFITÜRK GENÇLER NDEGÖNÜLLÜLÜK VE SOSYALSERMAYESonuç Raporu- 19.12.2008
 2. 2. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye TEGV Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaya Sonuç Raporu- 29.11.2008Kasım 2008’da hazırlanmıştır.Proje Ekibi:Güçlü Atılgan guclu.atilgan@infakto.com.trInfakto Research WorkshopDr. Emre Erdoğan emre.erdogan@infakto.com.trInfakto Research WorkshopEmir Günim emir.gunim@infakto.com.trInfakto Research WorkshopZiya Güveli ziyaguveli@birim.netBirim Araştırma Topağacı Ihlamur Yolu Uğurlu Apt.,51/2 34365 Nişantaşı, stanbul t. +90 (212) 231 0708Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 2 / 43
 3. 3. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye Ç NDEK LER SAYFA1. Yönetici Özeti ................................................................................................. 42. Çalışmanın Yöntemi ....................................................................................... 72.1. Örneklem Yapısı: Yüzyüze Görüşmeler ................................................................. 72.2. Örneklem Yapısı: Internet Anketleri ..................................................................... 93. Türkiye’de Gönüllülük ve Hayırseverlik Davranışı ........................................ 103.1. Gönüllülük Faaliyetlerine Katılım........................................................................ 103.2. Gönüllülük Faaliyetlerine Katılmama Nedenleri ................................................... 123.3. Hayırseverlik ve Bağışçılık ................................................................................. 144. Gönüllülük Kavramının Algılanması ............................................................. 174.1. Gönüllülük Neler Kazandırır? ............................................................................. 174.2. Gönüllü Faaliyeti Tercih Ederken Nelere Önem Verilir? ........................................ 184.3. Gönüllülüğün Gerektirdiği Kaynaklar .................................................................. 194.4. Gönüllülük Hakkındaki Görüşler......................................................................... 205. Gençler ve TEGV Gönüllüleri Arasındaki Farklar ........................................... 225.1. Demografik Farklar .......................................................................................... 225.2. Gönüllülük Davranışındaki Farklar ..................................................................... 255.3. Gönüllülük Algısındaki Farklar ........................................................................... 266. Değerler, Tutumlar ve Ruh Hallerindeki Farklar ........................................... 326.1. Genel Psikolojik Durum .................................................................................... 326.2. “Anomi” Duygusu ............................................................................................ 346.3. Güven Duygusu ............................................................................................... 356.4. Empati Duygusu .............................................................................................. 366.5. Sosyal Değerler ............................................................................................... 377. TEGV’le lgili Değerlendirmeler .................................................................... 40Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 3 / 43
 4. 4. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye1. YÖNET C ÖZETAraştırma çalışmasından elde edilen sonuçları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:Araştırma sonuçlarına göre 18-35 yaş arası kentsel bölgelerde yaşayan gençlerarasında son bir yıl içerisinde herhangi bir gönüllü faaliyete katılanların oranı sadeceyüzde 5. Dünya Değerler Araştırması’nın üçüncü aşamasının verileri ülkemizin gönüllüfaaliyetlere katılım açısından yüzde 1,5’luk bir oranla 55 ülke arasında sonuncuolduğunu zaten göstermekteydi. Aynı araştırmaya göre kentsel bölgelerde yaşayanTürk gençlerinin de gönüllü faaliyetlere katılımı sadece yüzde 7 oranında. TEGVaraştırması da ülkemizin bu konuda ne kadar geride kaldığını bir kez daha göstermişoluyor.Türk gençlerinin gönüllülük faaliyetlerine bu kadar düşük oranda katılmalarının öndegelen sebebi olarak algısal engeller öne çıkmakta. Son bir yıl içerisinde herhangi birgönüllülük faaliyetine katılmadığını söyleyen gençlerin öne sürdükleri en önemlibahane maddi olanak ve zaman yokluğu. Düşük eğitimli, düşük gelirli gençler ve evkadınları daha çok maddi olanak eksikliğini öne sürerken; yüksek eğitimli ve yüksekgelirli gençler ise zaman yokluğu nedeniyle gönüllü faaliyetlere katılmadıklarınısöylüyorlar. Öte yandan araştırma sonuçlarına göre gönüllülük faaliyetlerinde bulunangençlerin büyük çoğunluğu haftada 4 saatten daha az vakit ayırıyorlar. Yine araştırmasonuçları gençlerin sadece yüzde 7’sinin herhangi bir kuruma bağış yaptığını;gönüllülük faaliyetinde bulunan gençlerde bile bu oranın yüzde 30’un üzerinegeçmediğini gösteriyor. Üstelik bağışta bulunanların büyük çoğunluğunun yılda birdefa 50 YTL’den daha az bağışta bulunması; gönüllülük faaliyetinin zaman ya da paraolarak çok da fazla bir kaynak gerektirmediğinin en önemli kanıtı.Gençlerin gönüllülük faaliyetinde bulunmamalarının başka önemli sebeplerindenbiriyse yakınlarında bu tür faaliyet gösteren kurumların varlığından haberdarolmamaları. Bu açıdan yerel yönetimlere, okul idarelerine ve hem yerel hem de ulusalbasın kuruluşlarına büyük rol düştüğü açık olarak görülüyor.Öte yandan, gönüllülük faaliyetine katılan gençlerin gönüllülükle ilgili algıları da diğergençlerden daha farklı. Gönüllülük faaliyetine katılmayan bir genç bu tür faaliyetlerinSonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 4 / 43
 5. 5. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermayeyaşadığı çevrenin sorunlarına katkıda bulunma ya da herhangi bir kuruma yardımetmenin verdiği tatmin gibi getirileri olduğu kanısında. Buna karşılık, gönüllülükyapmış gençler yeni insanlarla tanışma ya da kendisine ihtiyaç duyulduğunu görmekgibi bireysel getirilerinin daha fazla olduğunu düşünüyorlar.nsanların acil ihtiyaç duydukları bir konuda faaliyet gösterme bütün gençler içingönüllülük yapacağı kurumu seçerken göz önünde tuttukları bir faktör. Gönüllülükfaaliyetinin zaman gerektirdiği konusunda da görüş ayrılığı yok. Bununla birlikte sonbir yıl içerisinde gönüllülük faaliyetlerinde bulunmamış gençler çalışacakları kurumunkendilerine yakın olmasına, tanınmasına ve bu kurumda çalışmanın prestijgetirmesine önem verirken; gönüllülük deneyime sahip olan gençlerin bu konularadaha az verdikleri ortaya çıkıyor.Görüşülen gençlerin gözünde gönüllü faaliyetlere katılabilmek için gereken önemlikaynak zaman. Öte yandan maddiyatın gönüllülük yapmış gençler gözünden sahipolunması gereken en önemli kaynak olmadığı da araştırma sonuçlarıın arasında.Maddi kaynakların önemli olduğunu düşünenlerin oranı gönüllülük yapmış gençlerarasında sadce yüzde 80 iken; gönüllülük yapmamışlar arasında bu oran yüzde 93.Gençlerin tamamı ülkemizde gönüllü faaliyetlerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğukanısında ve yeterince gönüllünün olmadığı konusunda da bir görüş birliği sözkonusu. Ancak hangi konularda daha fazla ihtiyaç bulunduğu konusunda farklılıklargözleniyor. Eğitim, çevre ve gençlik konularının önemi konusunda hemen herkes aynıfikiri taşırken; gönüllü faaliyette bulunmuş gençler diğerlerine kıyasla kadın, çevre vekültür-sanat konularının da diğer konulara yakın oranlarda gönüllülüğe ihtiyaçduyduğuna daha fazla inanıyorlar.Araştırma gönüllülük faaliyetinin bireyler üzerindeki etkileri konusunda da ilginçsonuçlar sunuyor. Gönüllülük yapmış gençler diğerlerine kıyasla kendilerini dahaolumlu cümlelerle değerlendiriyorlar. TEGV Gönüllüleri arasında yapılan araştırma dagönüllülerin kendileri hakkında daha olumlu yargılara sahip olduklarını gösteriyor.“Bireylerin toplumsal norm ve değerler konusunda akıllarının karışık olması” olaraktanımlanan anomi duygusunun ülkemizde yaygın olduğu bilinen bir şey. 2006 yılındayapılan bir kamuoyu araştırmasına göre vatandaşlarımızın yüzde 18’i yüksek anomiduygusuna sahip. 2008 sonbaharında açıklanan bir başka kamuoyu araştırması daSonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 5 / 43
 6. 6. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermayegençler arasında yüksek anomi duygusuna sahip olanların oranının yüzde 40’ayaklaştığını ve gelir, eğitim, yaşam tarzı gibi faktörlerin bu yüksek anomi duygusunuetkilemediğini gösteriyor. TEGV tarafından yürütülen araştırma gönüllü faaliyetlerdebulunmanın anomi duygusunu azalttığı konusunda bir kanıt sunuyor. Görüşülenlerarasında yüksek anomi duygusuna sahip olanların oranı yüzde 38 iken; bu oran TEGVGönüllüleri arasında sadece yüzde 13.Gönüllülük faaliyetinin bireylerin tanımadıkları kimselere de güvenebilmeleri anlamınagelen “genelleştirilmiş güvene” de olumlu bir katkısı olduğu görülüyor. Türkiye’deyaşayanların sadece yüzde 7’si insanların genel olarak güvenilebilir olduğunainanırken, geri kalan büyük çoğunluk insanlarla ilişkilerde dikkatli olması gerektiğikanısında. Dünya Değerler Araştırması’nın verileri, Türkiye’nin genellleştirilmiş güvenkonusunda sondan ikinci olduğunu gösteriyor. TEGV araştırmasına göre gençlerarasında genelleştirilmiş güven duygusuna sahip olanların oranı yüzde 6’yken, son biryılda gönüllülük yapmış olanlarda bu oran yüzde 12. TEGV Gönüllülerinde ise insanlarıgenel olarak güvenilir bulanların oranı yüzde 20 ve benzer sosyoekonomik durumdakibireyler arasındaki oranın 2 katı. Bu da gönüllülüğün genelleştirilmiş güveni nasıletkilediğini gösteriyor.Araştırma sonuçları ayrıca gönüllülük faaliyetlerinde bulunan bireylerin diğerlerinegöre az da olsa daha yüksek empati duygusuna sahip olduğunu gösteriyor.Gönüllülerin ve TEGV Gönüllüleri’nin diğer bireylere kıyasla başka insanları anlamaktadaha az zorlandıkları inancını taşıdıkları araştırmanın ortaya koyduğu bulgulararasında.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 6 / 43
 7. 7. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye2. ÇALIŞMANIN YÖNTEM2.1. Örneklem Yapısı: Yüzyüze GörüşmelerÇalışmamız çerçevesinde, kentsel yerleşim birimlerinde yaşayan 18-35 yaş üstübireylerle tüketici kitlesi ile toplam 750 yüz yüze görüşme yapılması planlanmıştır.Bu görüşmelerde kullanılan örneklem planı aşağıda yer almaktadır.BBS, Devlet statistik Kurumu tarafından 7 coğrafi bölgelik tasnifin yerine kullanılmaküzere geliştirilen ve illeri görece homojen katmanlarda gruplamayı hedefleyen birsınıflandırma sistemidir. Türkiye’yi gerçekçi bir şekilde temsil edecek örneklemyapılarında söz konusu BBS yapısının kullanılması önerilmektedir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 7 / 43
 8. 8. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal SermayeSöz konusu örneklem yapısında stanbul (TR1), Ankara (TR51) ve zmir (TR31) kendikendilerini temsil eden birimler (SRU) olarak belirlenmiştir. Akdeniz ve GüneydoğuAnadolu bölgeleri ise daha iyi bir temsiliyet sağlamak amacıyla ikiye bölünmüştür. Bölgeyi Bölge Nüfusu Görüşme KOD Bölgeler Alt Bölgeler Temsilen (Kentsel) Sayısı Seçilen l TR100 TR1 stanbul stanbul 13 037 664 193 TR310 TR3 Ege Bölgesi zmir 3 175 133 47 TR322 Denizli 3 071 686 45 TR411 TR4 Doğu Marmara Bursa 4 676 841 69 TR510 TR5 Batı Anadolu Ankara 4 140 890 66 TR521 Konya 1 559 553 23 TR611 TR6 Akdeniz Antalya 1 550 627 23 TR621 Adana 4 257 520 63 TR721 TR7 Orta Anadolu Kayseri 2 453 548 36 TR831 TR8 Batı Karadeniz Samsun 2 506 051 37 TR901 TR9 Doğu Karadeniz Trabzon 1 382 104 20 Kuzeydoğu TRA11 TRA Anadolu Erzurum 1 187 449 18 Ortadoğu TRB11 TRB Anadolu Malatya 2 018 390 30 Güneydoğu TRC11 TRC Anadolu Gaziantep 1 753 997 33 TRC22 Diyarbakır 2 976 406 44 Toplam 49 747 859 748llerde yapılacak anketler merkez (büyükşehir belediyesinin bulunduğu durumlardabelediye sınırları içindeki) ilçelerde gerçekleştirilmiştir.Tüm görüşmeler, derlenecek olan bilginin sağlıklılığını garanti altına almak amacıyla,hanelerde, yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Hiçbir şekilde sokakta veyakalabalık yerlerde (kahvehaneler, iş yerleri, duraklar, vb.) anket yapılmamıştır.Saha çalışması sonrasında toplanan anket formları telefonla geri kontrole tabitutulmuştur. Tam ve hatasız olarak doldurulduğu doğrulanan soru formları bilgisayarortamına aktarılmıştır.Bilgisayar ortamına aktarılan veriler iç tutarlılık kontrolüne tabi tutulduktan sonraInfakto RW tarafından analiz edilerek raporlandırılmıştır.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 8 / 43
 9. 9. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye2.2. Örneklem Yapısı: Internet AnketleriÇalışmamız çerçevesinde, TEGV gönüllüleriyle internet üzerinden bir anket çalışmasıgerçekleştirilmiştir. TEGV Gönüllüleri veri tabanı kullanılarak, Genel Müdür imzasıylayollanan bir davet mektubu çalışanlara iletilmiş ve kendilerine özel hazırlanmışbağlantıları kullanarak internet araştırmasına katılmaya davet edilmiştir.Çalışma süresince 6000 kişilik TEGV Gönüllü veri tabanına üç davette bulunulmuş vetoplam 724 TEGV gönüllüsü anket formunu doldurmuştur.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 9 / 43
 10. 10. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye3. TÜRK YE’DE GÖNÜLLÜLÜK VE HAYIRSEVERL K DAVRANIŞI3.1. Gönüllülük Faaliyetlerine Katılım Son Bir Yılda Gönüllü Faaliyette Bulunanların Oranı Evet % 4,8 Hayır % 95,2 Evet HayırAraştırma çalışmasının bulgularına göre Türkiye kentselinde yaşayan 18-35 yaşdilimindeki gençlerin sadece yüzde 5’i son bir yıl içerisinde “herhangi bir ücretalmadan, diğer insanlara yararı dokunacak bir işte çalıştığını” belirtmiştir. Yüzde 95’likbir kesimin gönüllü faaliyetlerden uzak durması araştırma çalışmasının temelsorunsalını belirlemektedir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 10 / 43
 11. 11. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye Erkek % 6,0 Cinsiyet Kadın % 3,6 Lise Mezunu % 3,0 Eğitim Üniversite Mezunu % 15,3 Çalışan % 5,6 Çalışma Durumu Ev Kadını % 0,6 Gönüllülük Faaliyetleri ve Öğrenci % 4,3 Demografik Değişkenler Faaliyette Bulunanların YüzdesiBelli başlı demografik değişkenlerle gönüllülük faaliyetlerine katılım arasındaki ilişkiincelendiğinde, daha sonra detaylı çok değişkenli analizde kullanılabilecek bazıipuçları elde edilmektedir. Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere erkeklerkadınlardan; yüksek eğitimliler, düşük eğitimlilerden daha fazla gönüllülükfaaliyetinde bulunmaktadır. Öte yandan ev kadınları/kızları arasında gönüllülükfaaliyetinde bulunanlara neredeyse rastlanmaması üzerinde durulmaya değer birsonuçtur.Örneklem içerisinde az sayıda rastlanan gönüllü faaliyette bulunanların da farklıkurumlarda çalıştıkları öğrenilmiştir. TEGV, Halkevleri, Okuma Salonu, ÖzürlülerDernekleri, bazı mesleki kuruluşlar ve Eğitim-SEN katılımcıların gönüllü olarakfaaliyette bulundukları kurumlar arasındadır. Son bir yıl içerisinde birden fazlakurumda gönüllü faaliyette bulunanların sayısı istatistiksel hata payına atfedilecekkadar düşüktür.Görüldüğü kadarıyla gönüllülük faaliyetleri neredeyse tamamıyla bir kurum çatısıaltında yürütülmektedir ve bu kurumların yarısından fazlası eğitim alanında faaliyetgöstermektedir. Kültür-sanat, çevre ve sağlık diğerlerinden biraz daha ön plana çıkankurumlardır ancak aradaki farklar düşüktür. Gönüllü faaliyette bulunanların kurumdabulunma süreleri ise ortalama 2 yıldır ve çoğunlukla 3 yılın altındadır.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 11 / 43
 12. 12. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye Haftada 1 saatten az % 14,3 Haftada 1-2 saat % 15,7 Haftada 3-4 saat % 22,6 Haftada 5-6 saat % 5,9 Haftada 7-8 saat % 15,3 Gönüllülük FaaliyetlerineHaftada 9 saatten fazla % 23,4 Haftada Ayrılan Süre YüzdeOrtalama bir haftada gönüllülük faaliyetlerine ayrılan süre açısından bütüngönüllülerin benzer davranış içerisinde olduklarını söyleyemeyiz. Yaklaşık yüzde 50’likbir kesim gönüllülük faaliyetlerine en fazla haftada 3 saat ayırırken; günde bir ikisaatten fazla ayırdığını belirten yüzde 40’lık bir kesim daha bulunmaktadır. Yine degönüllülük dediğimizde haftada 3-4 saatlik bir süreden bahsettiğimizi söyleyebiliriz.3.2. Gönüllülük Faaliyetlerine Katılmama Nedenleri Gönüllü faaliyetlere düzenli bir zaman ayırabileceğim % 70,1 şekilde yaşamıyorum Gönüllü faaliyetlerde bulunacak zamanım yoktu % 66,4 Gönüllü faaliyetlerde bulunacak maddi olanaklara % 65,8 sahip değilim Gönüllü faaliyette bulunacak doğru bir kurum bilmiyorum % 47,7 Gönüllü faaliyetlerde bulunan kurumlara % 39,4 güvenmiyorum Bu tür faaliyetlerin anlamlı bir sonuç sağladığına % 34,0 inanmıyorum Gönüllü faaliyletlerde bulunacak yeteneklere sahip % 29,9 değilim Gönüllülük Faaliyetlerine Daha önce gönüllü faaliyetler konusunda kötü % 12,8 Katılmama Nedenleri bir deneyimim oldu "Etkili Olmuştur" Yanıtlarının YüzdesiSonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 12 / 43
 13. 13. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal SermayeSon bir yıl içerisinde herhangi bir gönüllülük faaliyetinde bulunmadığını söyleyenkatılımcılara “neden gönüllülük yapmadıkları” sorulmuştur. Yukarıdaki grafiktegörüldüğü gibi belirtilen en önemli neden zaman yokluğudur. Yüzde 70’lik bir kesimdüzenli bir zaman ayıramadığını söylerken, yine üçte ikilik bir kesim de zamanıolmadığını söylemektedir. Gönüllülük yapmamalarının nedenlerini maddi olanakeksikliğiyle açıklayanların oranı yüzde 66’dır. Bu grubu biraz daha kurumsal nedenlerizlemektedir. Doğru bir kurum bilmemek ve kurumlara güvenmemek yaklaşık yüzde40 iken, bu gruba belki de “daha önce kötü bir deneyimim” oldu yanıtını daekleyebiliriz. Son olarak da faaliyetlerin anlamlı bir sonuç sağladığına inanmadığınısöyleyen üçte birlik önemli bir kesim de bulunmaktadır. Gönüllülük Yapmama Nedenleri ve Demografik Değişkenler Yüzde% 100 % 76,5 % 78,6 % 77,2 % 77,9 % 80 % 76,4 % 76,1 % 73,8 % 60 % 55,3 % 56,4 % 53,4 % 40 % 20 %0 şsiz Öğrenci Ev Kadını Çalışan 1800 YTL 1001- 601- 600 YTL Yüksek Orta lkokul ve Üstü 1800 YTL 1000 YTL ve Altı Öğretim Öğretim ve Altı Çalışma Durumu Gelir Eğitim Gönüllü faaliyetlerde bulunacak zamanım yoktu Gönüllü faaliyetlerde bulunacak maddi olanaklara sahip değilim Gönüllü faaliyette bulunacak doğru bir kurum bilmiyorumGönüllülük yapmama nedenleriyle başlıca demografik değişkenler arasındaki ilişkiyebakıldığında, çalışma durumuna, hane halkı gelirine ve eğitime bağlı olarak bireyleringönüllük yapmama nedenlerinin değiştiği gözlenmiştir: Ev kadınlarının bu konuda başlıca belirttikleri sebep maddi olanak eksikliğidir. Maddi olanak eksikliğini yüksek oranda belirten başka bir demografik grupsa çalışanlar, geliri 1000 YTL’nin altında olanlar ve düşük eğitime sahip olan kişilerdir. Çalışanların, yüksek gelir hane halkı gelirine sahip olanların ve yüksek öğretim mezunu olanların başlıca öne sürdükleri bahane ise yeterli zamanlarınınSonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 13 / 43
 14. 14. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye olmamasıdır. Ev kadınlarının da yeterli zamana sahip olmadıklarını söyledikleri görülmüştür. Gönüllü faaliyette bulunacak kurum bilmediğini düşünenlerin oranının işsizler, orta altı hane halkı gelirine sahip olanlar ve düşük eğitimliler arasında ortalamaya göre daha yüksek olması, bu argümanın geçerliliği konusunu sorgulanabilir hale getirmektedir.3.3. Hayırseverlik ve Bağışçılık Son Altı Ayda Bir Kuruma Maddi Bağışta Bulunanların Oranı FY/CY Evet, bulundum 1% % 7,5 Hayır, bulunmadım % 91,2Daha önce konuyla ilgili yapılan çalışmalar, ülkemizde bağış yapmaya yönelikhayırseverliğin daha yaygın olduğunu göstermişti. Yukarıdaki grafiğe göre anketçalışmasına katılanlar arasında sadece yüzde 8’lik bir kısımı son altı ayda bir kurumumaddi bağışta bulunmuştur. Cep telefonu aracılılığıyla herhangi bir bağışkampanyasına katılanların oranı ise sadece yüzde 6 olarak hesaplanmıştır. Bu açıdankurumlara bağış yapmanın da yaygın olmadığı görülmektedir.Hangi kurumlara bağış yapıldığı sorulduğunda ise birinci sırada Deniz Fenerigelmektedir. Deniz Feneri’ni çok az farkla TEGV ve Türk Hava Kurumu takipetmektedir. Çocuk Esirgeme Kurumu da bağış yapılan kurumlar arasında yeralmaktadır.Katılımcılar arasında bağışta bulunanların en fazla eğitimle ilgili konularda faaliyetgösteren kurumlara bağış yaptıkları görülmektedir (bağışta bulunanların yüzde 40’ı).Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 14 / 43
 15. 15. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermayekinci sırada ise yüzde 20’lik bir oranla yoksullukla mücadele yer alırken, çocuklarlailgili konulara bağışta bulunanların oranı ise yüzde 13’tür. Yapılan Yaklaşık Bağış Miktarı Yüzde % 59,4 % 16,3 % 2,7 % 5,0 % 6,4 50 YTL ve altı; 51-250 YTL; 251-500 YTL; 501-1000 YTL; 1000 YTL’den fazla;Bağışta bulunanların çoğunluğu 50 YTL ve altı miktarlarda bağış yaparken, 500 YTLve üstü bağışta bulunanların oranı sadece yüzde 10 civarındadır. Bağış sıklığısorgulandığnında ise yüzde 60’lık bir kesimin yılda birden seyrek verdiğinisöyleyebiliriz.Bağışta bulunma ile başlıca demografik değişkenler incelendiğinde, şaşırtıcıolmayarak hane halkı geliri arttıkça bağışta bulunan kişilerin oranının arttığıgörülmektedir. 600 YTL ve altı gelir düzeyinde herhangi bir kuruma bağıştabulunanların oranı yüzde 2’yken; bu oran 1000 YTL üzerinde yüzde 10’ayükselmektedir. Çalışanlar ve öğrencilerin arasında bağış yapanların oranı evkadınlarının iki katı olarak yüzde 9 olarak ölçülmüştür. Ayrıca gönüllülük faaliyetindebulunanların üçte birinin de son altı ay içerisinde bir kuruma bağışta bulunduklarıgörülmektedir.Öte yandan hane halkı geliri de yapılan bağış miktarını etkilemektedir. 600 YTL vealtında hane halkı gelirine sahip olanlar arasından bağış yapanların tamamı 50 YTL vealtında bağış yaptıklarını söylemişken, bu oran 1001-1800 YTL gelir dilimindeolanlarda yüzde 60, 1800 YTL ve üstü hane halkı gelirine sahipler arasındaysa yüzde45’e düşmektedir. Çalışanların ev kadınlarına, gönüllü faaliyette bulunanların iseSonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 15 / 43
 16. 16. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermayebulunmayanlara kıyasla daha yüksek miktarlarda bağış yaptıkları söylenebilir. Yine deçalışmanın hedef kitlesi olan genç kentlilerin bağış konularında birincil finans kaynağıolmadığı açıktır.Kültürel açıdan ilgilendiğinde bağışçılığın bir alternatifi olmamakla beraber zekat/fitrevermenin görüşülen hedef kitlede çok daha yaygın olduğu görülmektedir. Önceliklegörüşülenlerin yaklaşık yüzde 60’ı zekat ya da fitre verdiklerini söylemişlerdir. Bağışyapma davranışı bireylerin gelirleri, çalışma durumları ya da gönülülük eğilimleriyledoğrudan ilişkiliyken; zekat ya da fitre verme konusunda gelir ya da çalışmadurumunun pek etkisi bulunmamaktadır. Öğrenciler arasında zekat/fitre verdiğinisöyleyenlerin oranı yüzde 25’e, işsizler arasındaysa yüzde 36’ya düşmekteyken;zekat/fitre verenlerin oranı bütün gelir kademelerinde hemen hemen aynıdır ve yüzde60 civarındadır.Son bir yıl içerisinde herhangi bir gönüllü faaliyette bulunanlarla bulunmayanlararasında zekat/fitre verme eğilimi arasında bir fark bulunmamaktadır.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 16 / 43
 17. 17. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye4. GÖNÜLLÜLÜK KAVRAMININ ALGILANMASI4.1. Gönüllülük Neler Kazandırır? nsanlara yardım etmenin % 97,4 verdiği tatmin % 94,1 % 94,1 Yeni insanlarla tanışma % 88,4 Yaşadığı çevrenin sorunlarının % 93,9 çözümüne katkıda bulunma % 94,7 Dünyayı gelecek nesiller için % 91,2 daha iyi bir yer haline getirme % 93,1 lgi alanlarında çalışma % 90,8 fırsatına sahip olma % 89,6Kendisine ihtiyaç duyulduğunu % 89,8 görme % 84,8 % 88,2 Yeni yetenekler kazanma % 89,6 % 85,9Boş zamanlarını değerlendirme % 85,0 Belirli bir kuruma yardım etme % 83,2 % 85,1 Gönüllülüğünün % 78,6 Getirileri ş bulma ve deneyim kazanma % 79,0 "Önemli Kazanımdır" Gönüllü Faaliyette Bulunan Gönüllü Faaliyette Bulunmayan Yanıtlarının YüzdesiAraştırma çalışmasına katılanlara bir insanın gönüllü faaliyetlerde bulunmasının negibi kazanımları olacağı sorulduğunda birinci sırada “insanlara yardım etmenin verdiğitatmin gelmiştir. En düşük oranda –ancak yüzde 80’e yakın bir yüzdeyle- belirtilen işbulma ve deneyim kazanmanın gönüllülüğün göreli önemsiz kazanımı olarakalgılandığı görülmektedir.Gönüllü faaliyette bulunanlarla, bulunmayanlar arasındaki en önemli fark yeniinsanlarla tanışma konusundadır. Gönüllü faaliyette bulunanların yüzde 94’ü bunungönüllü faaliyetin önemli bir kazanımı olarak görmekteyken; gönüllü faaliyettebulunmayanlar arasında bu görüşe katılanların oranı yüzde 88’de kalmaktadır. kincisırada insanlara yardım etmenin verdiği tatmin konusunda görülmektedir. Bu konudagönüllü faaliyetlerde bulunanlar daha fazla “önemli bir kazanımdır” yanıtı vermişlerdir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 17 / 43
 18. 18. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye4.2. Gönüllü Faaliyeti Tercih Ederken Nelere Önem Verilir? % 93 Konunun beni tatmin etmesine % 85 O konuda sunabileceğim kişisel niteliklerimin % 92 olmasına % 79 nsanların bu konuda acil ihtiyaçlarının % 90 bulunmasına % 89 % 85 Zamanınım olmasına % 84 % 83 Kurumun amaçlarına inanmama % 88 12 % 82 Elime bu konuda bir fırsat geçmesine % 81 % 73 lgilendiğim bir konuda olmasına % 81 Faaliyette bulunacağım kurumun tanınmış % 62 olmasına % 68 % 51 Yaşadığım yere yakın olmasına % 67 % 41 Gönüllülüğe Karar Verirken Bu konuda çalışan tanıdıklarımın olmasına % 56 Önemsenen Faktörler % 34 "Önemlidir"Faaliyetin bana ne kadar prestij sağlayacağına % 42 Yanıtlarının Yüzdesi Gönüllü Faaliyette Bulunan Gönüllü Faaliyette BulunmayanÇalışmamız kapsamında görüşülenlere herhangi bir gönüllü faaliyette bulunacaklarınakarar verirken hangi faktörlere önem verdikleri sorulmuştur. Son bir yıl içerisindegönüllü faaliyetlerde bulunan bireyler daha çok konunun kendilerini tatmin etmesi,sunabilecekleri kişisel niteliklerinin olması gibi kriterleri önemserken; bu konularıngönüllülük faaliyetlerinde bulunmayanlarda daha az önemsendiği görülmektedir.Bununla beraber son bir yıl içerisinde gönüllü faaliyette bulunmayanların kişiselözelliklerden çok insanların acil ihtiyacı olduğuna inanmaları, kurumun amaçlarınainanılmasına daha fazla önem vermektedir.Gönüllülerle diğerleri arasındaki kayda değer farkların kurumun tanınmış olmasına,yşaadıpı yere yakın olmasına, o konuda çalışan tanıdıklarının olmasına ve ilginç birşekilde faaliyetin kendilerine ne kadar prestij sağlayacağına önem vermelerindeolması, üzerinde durulmaya değerdir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 18 / 43
 19. 19. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye4.3. Gönüllülüğün Gerektirdiği Kaynaklar % 91 Yeterince zamana % 92 Gönüllülük % 89 yapabileceği kurumları tanımaya % 87 Yaşamını % 79 sürdürebilecek maddi olanaklara % 93Gönüllü faaliyetlerde % 69 bulunmasını sağlayacak eğitime % 80 Yakınında faaliyet % 62 gösteren kurumlara % 77 Gönüllülük Yapabilmek % 53 çin Gerekenler Geniş bir çevreye "Sahip Olması Gereklidir" % 77 Yanıtlarının Yüzdesi Gönüllü Faaliyette Bulunan Gönüllü Faaliyette BulunmayanGönüllü faaliyette bulunan ve bulunmayanlar arasındaki en önemli farklar, “birinsanın gönüllülük yapabilmesi için nelere sahip olması gereklidir” sorusuna verilenyanıtlardır. Öncelikle, hem gönüllüler hem de diğerleri yeterince zamana sahipolmaları hem de gönüllülük yapabileceği kurumları tanımaya ihtiyaç duyacağıkonusunda aynı fikirdedirler. Ancak, son bir yıl içerisinde herhangi bir gönüllüfaaliyette bulunmayanlar, bir insanın gönüllü faaliyette bulunabilmesi: yaşamını sürdürebilecek maddi olanaklara (yüzde 93); gönüllü faaliyetlerde bulunmasını sağlayacak eğitime (yüzde 80); yakınında faaliyet gösteren kurumlara (yüzde 77); geniş bir çevreye (yüzde 77)sahip olması gerektiği konusunda gönüllülerden çok daha fazla inanmaktadırlar. Bufarklılığın gönüllülük konusundaki önemli bir ayrımı oluşturduğu açıkça görülmektedir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 19 / 43
 20. 20. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye4.4. Gönüllülük Hakkındaki Görüşler Yeterince insan gönüllü % 77 faaliyetlerde bulunmamaktadır % 77 nsanlara bağışta bulunarak da bir % 74 yararım dokunuyor % 51Gönüllük yeni insanlarla tanışmaya % 66 yardım eder % 71 nsanlar çevrelerinden aldıkları % 48 geri vermekle yükümlüdür % 61 Gönüllülük yapacak maddi % 29 kaynaklarım yok % 66 Gönüllü faaliyetleri yaparken % 23 kendimi rahat hissetmiyorum % 20 Kendimi gönüllülük yapmak için % 20 yeterli hissetmiyorum % 27 Çevremde bir gönüllü faaliyet % 19 Gönüllülük fırsatı var mı, bilmiyorum % 48 Hakkında Görüşler Gönüllülük yapamayacak kadar %9 "Katılıyorum" meşgulum % 39 Yanıtlarının Yüzdesi Gönüllü Faaliyette Bulunan Gönüllü Faaliyette BulunmayanAraştırma çalışmasına katılanlara gönüllülük hakkında bir dizi soru sorulmuş ve bugörüşlere ne derece katıldıkları sorgulanmıştır. Hem gönüllülük yapanların hem dediğerlerinin hemen hemen aynı fikirde oldukları ana konu ülkemizde yeterince insanıngönüllü faaliyetlerde bulunmadığıdır. Bununla birlikte katılımcıların çok farklı görüşsergiledikleri bazı konular da bulunmaktadır: Gönüllü faaliyetlerde bulunanlar, insanların bağışta bulunmasının da yararlı olduğu inancındadırlar (yüzde 74’e karşı yüzde 51). Gönüllülük yapmayanlar maddi kaynakları ve zamanları olmadığını söylerken, etraflarında bir gönüllü faaliyet olup olmadığını da düşünmektedirler. Gönüllü faaliyetlerde bulunanların “insanların çevrelerinden aldıkları geri vermekle yükümlüdürler” ve “gönüllülük yeni insanlarla tanışmaya yardım eder” görüşlerine gönüllü faaliyetlerde bulunmayanlardan daha az katılmaları da üzerinde durulması gereken bir durumdur.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 20 / 43
 21. 21. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye Yoksullukla % 100 Mücadele % 97 % 100 Kadınlar % 91 % 100 Çocuklar % 94 % 97 Sağlık % 97 % 97 Gençler % 93 % 96 Çevre % 90 % 93 Eğitim % 95 % 90 htiyaç DuyulanKültür ve Sanat % 82 Gönüllü Faaliyet % 55 Alanları Siyaset % 64 Yüzde Gönüllü Faaliyette Bulunan Gönüllü Faaliyette BulunmayanAnket çalışmasına katılanlara bir dizi konu sayılmış, bu konularda ülkemizde bireyleringönüllü katılımına ne kadar ihtiyaç duyulduğu sorgulanmıştır. Yukarıdaki grafikte degörüldüğü üzere bazı konularda yoğun bir görüş birliği bulunmaktayken, bazılarındaise önemli farklar gözlenmektedir: Yoksullukla mücade, çocuklar, sağlık ve gençler konusunda hem gönüllüler hem de gönüllü faaliyette bulunmayanlar aynı fikirdedirler. Kadınlarla ilgili konuların gönüllü faaliyete ihtiyaç duyduğuna gönüllülerin tamamı katılırken, gönüllü faaliyette bulunmayanlarda bu oran yüzde 91’dir. Yaklaşık 9 puanlık bu fark, kültür ve sanat konularında da görülmektedir. ki grup arasındaki en önemli fark, gönüllü faaliyette bulunmayanların siyasette gönüllülüğe ihtiyaç duyduklarını söylemeleri (yüzde 64) buna karşın gönüllüler arasında bu inancı taşıyanların oranı yüzde 55’te kalmaktadır.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 21 / 43
 22. 22. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye5. GENÇLER VE TEGV GÖNÜLLÜLER ARASINDAK FARKLARTürkiye’de gönüllülüğün gençlere kazandırdıklarını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV) örneğinden yola çıkarak göstermeyi amaçlayan araştırma çalışmasında, TEGVGönüllüleriyle de Internet üzerinden bir anket çalışması yapılmıştır. Toplam 724 TEGVGönüllüsünün katılımıyla gerçekleşen bu ankette Türkiye kentsel genç nüfusunutemsil eden örneklemle yürütülen anket formunun belirli bir kısmı tekrarlanmış vearada gönüllülükten kaynaklanan farklar olacağı hipotez olarak kabul edilmiştir.Raporun bu kısmında gençler ve TEGV Gönüllüleri arasındaki farklar sergilenmeyeçalışılacaktır.5.1. Demografik FarklarTürkiye kentsel bölgelerinde yaşayan gençler ile TEGV Gönüllüleri arasındakidavranışsal ve algısal farkları tartışmadan önce bu iki kitle arasında kayda değerdemografik farklar olduğunu belirtmek gerekmektedir. Aşağıda yer alan tablo,Türkiye kentsel genç nüfusu ile TEGV Gönüllüleri arasındaki demografik farklarısergilemektedir: Genel TEGV Gönüllü (%) (%) Cinsiyet Erkek 49,5 31,1 Kadın 50,5 68,9 Eğitim lkokul ve Altı 25,4 0,0 Orta Öğretim 59,8 41,3 Yüksek Öğretim 14,8 54,9 Gelir 600 YTL ve Altı 15,9 6,2 601-1000 YTL 29,1 10,9 1001-1800 YTL 28,4 27,8 1800 YTL ve 15,5 38,3 Üstü FY/CY 11,0 16,9 Çalışma Çalışan 47,9 36,9 Durumu Ev Kadını 22,9 2,1 Öğrenci 15,5 42,1 şsiz 11,9 5,4 Diğer 1,8 13,5Öncelikle Internet üzerinden yürütülen anketin TEGV Gönüllülerinin tamamını temsiletmeyebileceğinin altını çizmek gerekir. Yine de yüzde 10’un üzerinde bir katılımlagerçekleştirilen bu anketin temsiliyet gücünün olduğu da kabul edilmelidir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 22 / 43
 23. 23. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal SermayeYukarıdaki tablo, TEGV Gönüllülerinin sosyoekonomik açıdan Türkiye kentlerindeyaşayan gençlerden hayli farklı olduğunu göstermektedir. Türkiye kentsel gençliğininyüzde 25’i ilkokul ve altı eğitim almışken; bu eğitim düzeyinde TEGV Gönüllüsübulunmamaktadır. Üniversite mezunlarının oranı ise TEGV Gönüllüleri arasında diğerhedef kitleye kıyasla 4 kat daha fazladır.Benzer şekilde, TEGV Gönüllülerinin ekonomik durumları da çok daha iyidir. Aylıkhane geliri 1500 YTL ve üzerinde olanların oranı bu hedef kitlede yüzde 40’ken;Türkiye kentsel gençliğinde bu oran sadece yüzde 16’dır. 1000 YTL ve üzerinde hanehalkı gelirine sahip olanlarının oranı sırasıyla yüzde 65’e karşılık yüzde 43’tür.Üzerinde durulması gereken önemli bir farklılık da TEGV Gönüllülerinin yarısınayakınının öğrenci olduğu ve aralarında ev kadınlarına pek rastlanmadığıdır. TEGVGönüllüleri arasında kadınların oranının da genel kitle ortalamasına kıyasla dahayüksek olduğunu söylemek de yarar vardır.Araştırmanın başlıca hipotezi olan, gönüllülük davranışının belli başlı konularda farkyaratacağı iddiasını anlamlı bir şekilde test edebilmek için; seçili konularda Türkgençliği, gönüllülük ve TEGV gönüllüleri arasında anlamlı farklar bulunduğunugöstermek gerekmektedir. Türk gençliğiyle gönüllülük faaliyetine katılanlar arasındakifarkları raporumuzun bir önceki bölümünde sergilenmiştir. Bu bölümde de TEGVGönüllüleriyle genel kitle arasında anlamlı farkların bulunması beklenmektedir.Öte yandan yukarıda tasvir edildiği üzere TEGV Gönüllüleriyle genel kitle arasındakayda değer demografik ve sosyoekonomik farklar gözlenmektedir. Dolayısıyla,sadece bu farklar nedeniyle de davranışsal ve algısal konularda farklılıklararastlanması mümkündür. Başka bir deyişle, sadece daha eğitimli ve daha yükseksosyoekonomik statüye sahip olmaları nedeniyle TEGV Gönüllüleri genel kitledendaha farklı tutum ve davranışlar sergileyebilir ve bu farklılıkların gönüllü faaliyetlerekatılmanın bir sonucu olduğu çıkarımını yapmamız ise analitik açıdan yanlış olacaktır.Bu yöntemsel hataya düşmemek amacıyla bir istatistiksel alıştırma yapılmıştır. TEGVGönüllülerini genel kitleden en fazla ayırt eden başlıca özelliklerin eğitim düzeyi vehane halkı geliri olduğu gerçeğinden yola çıkarak “eğilim ağırlıklandırması” yöntemiuygulanmış ve genel kitle içerisinde bu iki değişken baz alınarak TEGV Gönüllüsüolma potansiyeli yüksek olan bir segment oluşturulmuştur. Bu segmentin ve birSonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 23 / 43
 24. 24. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermayeönceki bölümde tartışılmış olan “son bir yıl içerisinde gönüllülük faaliyetlerindebulunmuş” kişilerin demografik özellikleri aşağıdaki tabloda sergilenmektedir. Genel Gönüllü TEGV TEGV Potansiyel GönüllüCinsiyet Erkek 49,5 62,1 53,4 31,1 Kadın 50,5 37,9 46,6 68,9Eğitim lkokul ve Altı 25,4 19,2 0,0 0,0 Orta Öğretim 59,8 31,5 40,7 41,2 Yüksek Öğretim 14,8 49,2 59,3 54,9Gelir 600 YTL ve Altı 15,9 22,3 9,6 6,2 601-1000 YTL 29,1 32,5 9,3 10,9 1001-1800 YTL 28,4 21,4 18,3 27,8 1800 YTL ve 15,5 14,3 56,1 38,3 Üstü FY/CY 11,0 9,6 6,7 16,9Çalışma Çalışan 47,9 64,1 60,1 36,9Durumu Ev Kadını 22,9 3,1 4,1 2,1 Öğrenci 15,5 14,0 16,5 42,1 şsiz 11,9 14,9 17,4 5,4 Diğer 1,8 3,9 2,0 13,5Görüldüğü gibi, saha çalışması yöntemiyle tespit edilen gönüllüler genellikle erkek,genel kitleye kıyasla daha yüksek eğitimli ve göreli yüksek gelirlidir. Eğilimağırlıklandırması yöntemi kullanarak belirlenen TEGV potansiyel gönüllüleri ise genelolarak erkek olmakla birlikte yüksek eğitimli ve ortanın hayli üzerinde aylık hanegelirine sahip kişilerdir.Oluşturduğumuz TEGV potansiyel segmentinde çalışanların oranı yüzde 60’dır ve buoran son bir yıl içerisinde gönüllülük faaliyetinde bulunan gönüllülere çok yakındır.TEGV Gönüllüleriyle potansiyel gönüllüler arasındaki en önemli fark, TEGV gönüllüleriarasında öğrencilerin oranının çok fazla olmasıdır. Üretilen segmentin dışsalgeçerliliğini gösterecek önemli bir olgu, genel kitlede yüzde 4 olan gönüllülükoranının, TEGV potansiyel segmentinde yüzde 10’a yükselmesidir.Araştırmanın bundan sonraki kısımlarında, başlıca boyutlarda genel kitle, gönüllüler,potansiyel gönüllüler ve TEGV Gönüllüleri arasında anlamlı farklar olup olmadığısorgulanacaktır.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 24 / 43
 25. 25. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye5.2. Gönüllülük Davranışındaki Farklar % 14,3 Haftada 1 saatten az % 11,7 % 15,7 Haftada 1-2 saat % 35,0 TEGV: % 62 Gönüllüler: % 53 % 22,6 Haftada 3-4 saat % 15,3 % 3,1 Haftada 5-6 saat % 12,3 % 15,3 Haftada 7-8 saat % 4,3 % 23,4 Gönüllü FaaliyetlerineHaftada 9 saatten fazla % 12,3 Ayrılan Zaman Yüzde Gönüllüler TEGV GönüllüleriYukarıdaki grafikte görüldüğü gibi TEGV Gönüllüleriyle diğer gönüllüler arasındagönüllülük faaliyetlerine ayrılan zaman açısından önemli bir fark bulunmamaktadır.Haftada 3-4 saatten az vakit ayıranların oranı TEGV Gönüllüleri arasında yüzde 62,diğer gönüllülerde yüzde 53 civarındadır.Ayrıca TEGV Gönüllülerinin yüzde 24’ü TEGV haricinde de gönüllü olarak çalıştıklarınıbelirtmektedir ve TEGV haricinde çalışılan ortalama gönüllü faaliyet sayısı 1,3’tür.Türkiye kentselinden gelen veriler, gençler arasında birden fazla gönüllü faaliyettebulunan hemen hemen kimse olmadığını göstermektedir.TEGV Gönüllülerinin TEGV haricindeki gönüllü faaliyetleri daha fazla eğitim, çocuklar,gençler, kültür ve sanat konularında yoğunlaşmaktadır.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 25 / 43
 26. 26. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye % 26,1 0-100 Saat; % 40,3 TEGV: % 64 Gönüllüler: % 52 % 26,1 101-250 Saat; % 24,4 % 23,3 251-500 Saat; % 13,0 % 10,7 500 Saatten Fazla; % 10,2Bilmiyor/Cevap Yok % 13,9 Gönüllü Faaliyetlerine % 12,0 Bir Yılda Ayrılan Zaman Yüzde Gönüllüler TEGV GönüllüleriTEGV Gönüllüleri’nin üçte ikisi bir yıl içerisinde gönüllülük faaliyetlerine ortalama 250saat ve altında bir süre ayırdıklarını söylerken; gönüllülerin yarısı 250 saatin üzerindevakit ayırdıklarını belirtmişlerdir. Bu açıdan da gönüllüler ile TEGV Gönüllüleri arasındaanlamlı bir fark bulunmamaktadır.5.3. Gönüllülük Algısındaki Farklar 100,0 TEGV Gönüllüleri Gönüllüler TEGV Gönüllüleri Genel Kitle "Önemli Kazanımdır" Diiyenlerin Oranı TEGV Potansiyel Gönüllüler Gönüllüler TEGV Gönüllüleri TEGV Potansiyel 90,0 TEGV Potansiyel TEGV Potansiyel Genel Kitle Gönüllüler Gönüllüler Gönüllüler Gönüllüler Genel Kitle Genel Kitle Genel Kitle Genel Kitle 80,0 TEGV Potansiyel TEGV Potansiyel Genel Kitle TEGV Gönüllüleri TEGV Gönüllüleri TEGV Gönüllüleri TEGV Potansiyel 70,0 TEGV Gönüllüleri 60,0 50,0 40,0 İş bulma ve Kendisine ihtiyaç Boş zamanlarını Belirli bir kuruma Yeni insanlarla Yeni yetenekler Yaşadığı çevrenin deneyim duyulduğunu değerlendirme yardım etme tanışma kazanma sorunlarının kazanma görme çözümüne katkıda bulunmaSonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 26 / 43
 27. 27. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal SermayeGönüllü faaliyetlerin insana kazandırdıkları konusunda TEGV Gönüllüleri ve diğersegmentler arasındaki belli başlı farklar yukarıdaki grafikte gösterilmektedir. Bunagöre: Yaşadığı çevreye katkıda bulunma gibi diğerkam bir kazanım hemen herkesin ortak görüşü olarak belirlenmektedir. Buna yukarıda gösterilmemiş olan “dünyayı gelecek nesiller için daha iyi bir yer haline getirmeyi” de ekleyebiliriz. Bu iki konuda görüş farklılıkları yoktur. Yeni insanlarla tanışma ve yeni yetenekler kazanma gibi bireyci kazanımlar konusunda da karşılaştırılan segmentler arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Öte yandan, Türkiye kentsel genç nüfus arasında gönüllülük faaliyetinde bulunanlar iş bulma ve deneyim kazanma, kendisine ihtiyaç duyulduğunu görme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi konuların önemini TEGV Gönüllülerine kıyasla daha fazla görmektedirler ve bu konuda da gönüllülük davranışında bulunmayanlarla benzer konuma sahiptirler. TEGV açısından gönüllü potansiyeli oluşturan kitlenin de bu konuları daha önemli bulması, aradaki farkların sosyoekonomik farklılıklardan değil, TEGV’deki gönüllülük sürecinden kaynaklandığı sonucunun çıkarılmasını sağlamaktadır. 100,0 "Önemli Bir Faktördür" Diiyenlerin Oranı TEGV Gönüllüleri 90,0 TEGV Gönüllüleri TEGV Gönüllüleri TEGV Potansiyel Gönüllüler TEGV Potansiyel 80,0 Gönüllük Gönüllük Gönüllüler Gönüllüler Yapmayanlar Yapmayanlar 70,0 Gönüllük Yapmayanlar Gönüllük Yapmayanlar 60,0 Gönüllük Yapmayanlar TEGV Potansiyel TEGV Gönüllüleri TEGV Potansiyel Gönüllüler TEGV Potansiyel 50,0 Gönüllüler Gönüllüler 40,0 TEGV Gönüllüleri Gönüllük Yapmayanlar 30,0 TEGV Gönüllüleri TEGV Potansiyel 20,0 TEGV Gönüllüleri 10,0 TEGV Gönüllüleri 0,0 Bu konuda Faaliyetin bana Faaliyette Yaşadığım yere Elime bu İlgilendiğim bir Zamanınım İnsanların bu çalışan ne kadar bulunacağım yakın olmasına konuda bir konuda olmasına konuda acil tanıdıklarımın prestij kurumun fırsat olmasına ihtiyaçlarının olmasına sağlayacağına tanınmış geçmesine bulunmasına olmasınaSonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 27 / 43
 28. 28. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal SermayeBireylerin gönüllü faaliyetlere karar verirken önem verdikleri konular açısından dakayda değer bazı farklılıklar olduğu yukarıdaki grafikte gösterilmektedir: nsanların bu konuda acil ihtiyaçlarının bulunması ve gönüllülük yapacak zamana sahip olunması herkesin hem fikir olduğu konulardır. Konunun gönüllülük yapacak genç açısından ilgi çekici olması da hemen herkes için üzerinde durulan bir kriterdir. Eline fırsat geçmesi ve yaşadığı yere yakın olması konusunda TEGV Gönüllüleri hem diğer gönüllülerden, hem de potansiyel gönüllülerden daha farklı düşünmektedirler. Bunun önemli olduğunu düşünen TEGV Gönüllülerinin oranı yüzde 60 iken; diğer bütün segmentler için bu konu yüzde 80’in üzerinde bir değere sahiptir. Faaliyette bulunulan kurumun tanınmış olması ya da faaliyetin ne kadar prestij getireceği TEGV Gönüllüleri açısından önemli bir konu değilken; diğer gönüllüler bu konuyu önemsemektedirler. Gönüllülük yapmayanlar açısından faaliyeti seçerken gözönünde bulundurulacak önemli faktörlerden biri “tanıdıklar” iken; bu konu TEGV Gönüllüleri tarafından son derece az önemsenmektedir.Bu açıdan bakıldığında TEGV’de gönüllülük yapma sürecinin TEGV Gönüllüleri içinfırsat bulmayı, prestij getirmesini ya da tanıdıkların olmasını önemsiz kriterler halinegetirmiştir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 28 / 43
 29. 29. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye 100,0 Gönüllük Yapmayanlar TEGV Gönüllüleri TEGV Gönüllüleri Gönüllüler TEGV 90,0 Potansiyel TEGV Gönüllüleri TEGV Potansiyel Gönüllük Yapmayanlar "Gereklidir" Diiyenlerin Oranı 80,0 Gönüllük Yapmayanlar Gönüllük Yapmayanlar Gönüllük Yapmayanlar Gönüllüler TEGV Potansiyel 70,0 TEGV Potansiyel TEGV Potansiyel Gönüllüler 60,0 Gönüllüler Gönüllüler 50,0 TEGV Gönüllüleri 40,0 TEGV Gönüllüleri 30,0 20,0 10,0 TEGV Gönüllüleri 0,0 Geniş bir çevreye Yakınında faaliyet Yaşamını Yeterince zamana Gönüllü Gönüllülük gösteren kurumlara sürdürebilecek faaliyetlerde yapabileceği maddi olanaklara bulunmasını kurumları tanımaya sağlayacak eğitimeBir insanın gönüllü faaliyetlerde bulunması için ihtiyaç duyduğu kaynaklar konusundagörüşülen kişilerin ortak görüşe sahip olduğu bazı konular bulunmaktadır. Bunlarınbirincisi gönüllülük yapacağı kurumları tanımasıdır, bu kaynak konusunda önemli birfarklılık bulunmamaktadır. Benzer şekilde yeterince zamana sahip olmak da herkestarafından sahip olunması gereken önemli bir kaynak olarak görülmektedir.Gönüllü faaliyetlerde bulunmasını sağlayacak eğitime sahip olması konusunda farklıgörüşler bulunmaktadır. TEGV Gönüllüleri eğitimin önemine inanırken; diğergönüllüler de bu oran yaklaşık 20 puan daha azdır. Aradaki farkın TEGV Gönüllülerinindaha yüksek eğitimli olmalarından kaynaklanabileceğinin göstergesi potansiyelgönüllülerin de eğitimin önemini savunmalarıdır.Gönüllülük yapmayanlar ve potansiyel gönüllüler açısından maddi olanaklar büyükönem taşırken, TEGV Gönüllülerinin ve diğer gönüllülerin bu görüşe katılmamaları;gönüllülük deneyiminin maddi olanak gerektirmediğini gösterdiği sonucuçıkartmaktadır.Keza, hem TEGV gönüllülerinin hem de son bir yılda gönüllü faaliyetlerdebulunanların; yakın çevredeki kurumlara ya da geniş bir çevreye sahip olmanın dagönüllü faaliyetler için gerekli olan kaynaklar arasında görmemeleri, gönüllülükdeneyimi yaşamayanların bu konudaki engelleri gözlerinde büyüttüklerinidüşündürmektedir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 29 / 43
 30. 30. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye % 100 TEGV Gönüllüleri % 90 TEGV Gönüllüleri "Katılanların Oranı" % 80 Gönüllük Yapmayanlar Gönüllüler % 70 Gönüllük Yapmayanlar TEGV Gönüllüleri TEGV Potansiyel TEGV Gönüllüler % 60 Potansiyel Gönüllük Gönüllük Yapmayanlar Yapmayanlar % 50 TEGV Potansiyel TEGV Potansiyel TEGV Potansiyel Gönüllüler % 40 Gönüllük Yapmayanlar Gönüllüler % 30 TEGV Potansiyel Gönüllüler Gönüllüler % 20 Gönüllük Yapmayanlar Gönüllüler % 10 TEGV Gönüllüleri TEGV Gönüllüleri TEGV Gönüllüleri TEGV Gönüllüleri %0 Gönüllü Çevremde bir Gönüllülük Gönüllülük İnsanlar Gönüllük yeni Yeterince insan faaliyetleri gönüllü faaliyet yapamayacak yapacak maddi çevrelerinden insanlarla gönüllü yaparken kendimi fırsatı var mı, kadar meşgulum kaynaklarım yok aldıkları geri tanışmaya yardım faaliyetlerde rahat bilmiyorum vermekle eder bulunmamaktadır hissetmiyorum yükümlüdürTEGV Gönüllüleri ve diğer kesimler arasındaki farklar yukarıdaki grafikte de açıkçagörülmektedir. Öncelikle yeterince insanın gönüllü faaliyetlerde bulunmadıklarıkonusunda herkes aynı fikirdedir ve segmentler arasında önemli farklarbulunmamaktadır.Gönüllülük yapmanın yeni insanlar tanımaya yardım ettiği konusunda TEGVGönüllüleri ve diğer gönüllüler arasında 30 puandan fazla bir fark bulunmaktadır. Buaçıdan gönüllülük yapmayanların bile TEGV Gönüllülerine daha yakın olduğugörülmektedir. Bu durumu TEGV Gönüllülük sürecinin farklılığıyla açıklayabiliriz.Keza insanların çevrelerinden aldıklarını geri vermekle yükümlü oldukları görüşü deTEGV Gönüllüleri arasında rağbet görürken, diğer gönüllüler bu görüşe daha azkatılmaktadırlar. Potansiyel TEGV gönüllülerinin de bu görüşe katılmaları aradakifarklılıkların sosyoekonomik statüden kaynaklandığı sonucuna götürmektedir.TEGV Gönüllüleriyle diğer gönüllülerin ortak kanıda oldukları konu gönüllülüğünmaddi kaynak ya da bol zaman gerektirmediğidir. Bu iki konuda gönüllülükyapmayanların bir algılama hatası taşıdıkları bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Etraftabir gönüllülük fırsatının varlığı konusunda gönüllülük deneyiminin daha az şüphebıraktığı da yukarıdaki grafikte gösterilmektedir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 30 / 43
 31. 31. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal SermayeTEGV Gönüllülerinin diğer gönüllülere kıyasla “gönüllülük yaparken kendilerini daharahat” hissetmeleri de TEGV Gönüllülük sürecinin önemli çıktılarından biri olarakgörülmelidir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 31 / 43
 32. 32. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye6. DEĞERLER, TUTUMLAR VE RUH HALLER NDEK FARKLAR6.1. Genel Psikolojik Durum Yaşamdan Memnuniyet- Gelecekten Umut% 70% 60% 50% 40 % 63,7 % 64,8 % 65,5% 30 % 59,4 % 60,1 % 58,6 % 52,8 % 54,8% 20% 10 %0 Gönüllük Yapmayanlar Gönüllüler TEGV Potansiyel TEGV Gönüllüleri Yaşamdan Memnun Olanlar Gelecekten Umutlu OlanlarAraştırma çalışmasına katılanların genel olarak yaşamdan ne kadar memnun olduklarısorgulandığında bütün kategorilerde yaklaşık yüzde 64’lük bir kesim yaşamdanmemnun olduğunu belirtmiştir.Gönüllülük yapmanın anlamlı bir etkiye sahip olmadığı başka bir konu da gelecektenumutlu olmaktır. Saha çalışmasından dönen sonuçlar, gönüllülük yapmayanların,gönüllülük yapanlara kıyasla gelecekten 8 puan daha umutsuz olduklarınıgöstermektedir. Bununla beraber TEGV Gönüllülerinin de gönüllülük yapmayanlaradenk bir oranda umutsuzluk taşımaları aradaki farkın gönüllülük eylemindenkaynaklandığı konusunda önemli bir soru işareti yaratmaktadır.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 32 / 43
 33. 33. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye Genel Psikolojik Değerlendirme 1,0 0,8 TEGV Gönüllüleri 0,6 0,4 Gönüllüler 0,2 Gönüllük Yapmayanlar TEGV Potansiyel 0,0 TEGV Potansiyel Gönüllük Yapmayanlar -0,2 TEGV Gönüllüleri -0,4 -0,6 Gönüllüler -0,8 -1,0 Olumsuz Değerlendirme Olumlu DeğerlendirmeBireylerin kendilerini psikolojik açıdan değerlendirmeleri istenen bir dizi sorusonucunda elde edilen veriler ileri istatistik tekniklerinden faktör analizi kullanılarakbirleştirilmiş ve iki ana boyut elde edilmiştir. Bu boyutlardan birincisi “olumsuzdeğerlendirme” boyutudur ve “bazen hiç iyi olmadığımı düşünüyorum”, “kendimizaman zaman işe yaramaz buluyorum”, “hayatta başarısız olduğuma inanıyorum” gibideğerlendirmelerle pozitif ilişkiye sahiptir. Söz konusu “olumsuz değerlendirme”boyutunda herhangi bir gönüllülük faaliyetinde bulunmayanların ortalama skorlarıkitle ortalaması olan 0’a yakındır. Gönüllülük faaliyetinde bulunanların ortalaması -0,6; TEGV Gönüllülerinin -0,3 civarındadır. Bu rakamlardan yola çıkarak gönüllülükfaaliyetlerinin bireyleri kendileri hakkında daha az olumsuz hissetmeye ittiğisöylenebilir.“Genel olarak düşündüğümde kendimden memnunum”, “bir çok iyi niteliğiminolduğuna inanıyorum”, “kendime olumlu bir bakışım var” ve “herhangi bir şeyi en azdiğer kişiler kadar iyi yapabilirim” gibi önermelerle pozitif ilişkiye sahip olan “olumludeğerlendirme” boyutunda TEGV Gönüllüleri 0,8 gibi yüksek bir skora sahipken, diğergönüllülerin ortalama skoru 0,3’tür. Bu açıdan gönüllülük faaliyetlerinin bireylerikendileri hakkında olumlu değerlendirmeye ittiği sonucunu çıkarabiliriz.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 33 / 43
 34. 34. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye6.2. “Anomi” DuygusuBireylerin yaşamda norm ve değerlere sahip olmamaları durumu olaraktanımlayabileceğimiz “anomi” duygusunun yüksekliği Türkiye’nin son dönemdekarşılaştığı önemli sorunlardan biridir. 2006 yılında Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Çarkoğlutarafından yapılan araştırma Türk toplumunda yüksek anomi duygusuna sahipolanların oranı yüzde 19 olduğunu göstermektedir. 2008 yılında ARI Hareketi içinyapılan bir başka araştırma 15-27 yaş dilimindeki Türk gençlerinde yüksek anomiyesahip olanların oranının yüzde 37 olduğunu ortaya koymuştur. Aşağıda yer alangrafik, gönüllülük faaliyetlerinin anomi duygusu üzerindeki etkisini sergilemektedir. Yüksek Anomi ve Gönüllülük % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 41,0 % 37,7 % 37,6 % 15 % 31,6 % 10 % 13,0 %5 %0 Genel Kitle Gönüllük Gönüllüler TEGV Potansiyel TEGV Gönüllüleri Yapmayanlar Yüksek AnomiYürütülen saha araştırması da 18-35 yaş arası genç kentlilerde yüksek anomiye sahipolanların oranının yüzde 38 olduğunu göstermektedir. Son bir yıl içerisinde gönüllülükfaaliyetlerinde bulunanların arasında yüksek anomiye sahip olanların oranı yüzde41’ken; TEGV Gönüllüleri arasında bu oran sadece yüzde 13’tür. TEGV Gönüllüpotansiyeline sahip olanların arasında yüksek anomiye sahip olanların oranının yüzde32 olması; aradaki farkın sadece sosyoekonomik faktörlerden kaynaklanmadığının daen önemli göstergesidir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 34 / 43
 35. 35. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye6.3. Güven Duygusu1990’lardan itibaren yapılan bir dizi kamuoyu araştırması Türk toplumununkarşılaştırmalı açıdan en düşük “genelleştirilmiş” güven duygusuna sahip ülkelerdenbiri olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında insanlarıngenellikle güvenilir olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 6 ile 7 arasında kalmaktadır.2008 yılında ARI Hareketi tarafından yaptırılan Türk Gençliğinin Siyasal Tutumlarıaraştırması 15-27 yaş arasındaki gençlerin sadece yüzde 10’unun insanları genelolarak güvenilir bulduğunu göstermiştir. Yapılan detaylı analizler sosyoekonomikfaktörlerin söz konusu güvensizlik üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığısonucuna varmaktadır. Genelleştirilmiş Güven ve Gönüllülük% 25 % 20,4% 20% 15 % 12,6% 10 %5 % 9,6 % 6,3 % 6,0 %0 Genel Kitle Gönüllük Gönüllüler TEGV Potansiyel TEGV Gönüllüleri Yapmayanlar nsanların çoğuna güvenilebilirYukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere gönüllülük faaliyetleri bireyleringenelleştirilmiş güven duygularına doğrudan katkıda bulunmaktadır. 18-35 yaşTürkiye kentsel nüfusunda “insanların çoğuna güvenilebileceği” kanısında olanlarınoranı yüzde 6’dır ve gönüllülük yapmayanlarda bu rakam farklı değildir. Bununlaberaber son bir yıl içerisinde gönüllülük yapanların arasında insanların çoğunagüvenilebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 13 ve TEGV Gönüllüleri arasında yüzde20’dir. Bu rakamlar açıkca gönüllülük faaliyetlerinin genelleştirilmiş güvene nasılkatkıda bulunduğunu göstermektedir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 35 / 43
 36. 36. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye6.4. Empati DuygusuBir insanın karşısındakilerin duygularını anlayabilme ve kendisini onların yerinekoyabilme yeteneği olarak adlandırılan empatinin, toplumların daha hoşgörülü, dahademokratik ve daha fazla dayanışma içerisinde olmasını sağladığı öne sürülmüştür.Çalışmamız çerçevesinde hem kentlerde yaşayan 18-35 yaş dilimindeki gençlere hemde TEGV Gönüllülerine empati yeteneklerini ölçmeyi hedefleyen bir ölçek sorulmuştur. Empati Duygusundaki Farklar 100,0 TEGV Gönüllüleri TEGV Gönüllüleri 90,0 TEGV Gönüllüleri Gönüllük Yapmayanlar 80,0 Gönüllüler Gönüllük Yapmayanlar Katılanların Yüzdesi 70,0 TEGV Potansiyel 60,0 Gönüllük Yapmayanlar 50,0 40,0 Gönüllüler Gönüllük Yapmayanlar 30,0 TEGV Potansiyel Gönüllüler 20,0 Gönüllük Yapmayanlar TEGV Gönüllüleri 10,0 TEGV Gönüllüleri 0,0 Bazen insanlar Birisinin kaba ya da Başkalarının Bir insanın nasıl İçinde bulunduğum benim duyarsız kibar olup olmadığını sorunlarını davranacağını ortamda birisi olduğumu yargılamakta anlamakta zorluk kolayca rahatsızsa kolayca söylüyorlar. zorlanıyorum çekmiyorum kestirebiliyorum fark edebiliyorumÖlçekte yer alan 8 soru arasında anlamlı fark gösteren 5 tanesi yukarıdasergilenmektedir. Bu grafiğe göre TEGV Gönüllülerinin diğerlerinden daha farklıoldukları başlıca nokta diğer insanların davranışlarını anlama konusunda daha iddialıolmalarıdır. Her ne kadar bu konuda her segmentin ortalama skorları yüksek olsa da,TEGV Gönüllüleri, gönüllülük yapmayanlardan yaklaşık 10 ile 20 puan arasında dahayüksek oranlara sahiptir.Benzer bir şekilde, TEGV Gönüllülerinin yüzde 12’sinin “birisinin kaba ya da kibar olupolmadığını yargılamakta zorlanıyorum” görüşüne katılmalarına karşın, bu orangönüllülük yapmayanlar arasında yüzde 40’ın üzerindedir. TEGV Gönüllüleri arasında“bazen insanlar benim duyarsız olduğumu söylüyorlar” görüşüne katılanlar yüzde10’un altındayken, gönüllülük yapmayanlar ve TEGV potansiyel gönüllülerinde buoran yüzde 20’nin; şaşırtıcı bir şekilde gönüllüler arasında ise yüzde 40’ın üzerineçıkmaktadır.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 36 / 43
 37. 37. Türk Gençlerinde Gönüllülük ve Sosyal Sermaye Empati Katsayıları ve Gönüllülük 40,0 35,0 30,0 25,0 Ortalama 20,0 15,0 24,3 24,7 25,8 23,9 10,0 5,0 0,0 Gönüllük Yapmayanlar Gönüllüler TEGV Potansiyel TEGV GönüllüleriHesaplanan Empati Katsayıları açısından gönüllülük yapmayanlar, gönüllüler ve TEGVpotansiyel gönüllüleri arasından istatistiksel anlamlılık taşıyan bir farkbulunmamaktadır. Gönüllülerin Empati Katsayısı ortalamasının gönüllülükyapmayanlara eşit olma olasılığı yüzde 22; TEGV potansiyel üyelerinin diğerleriyleaynı Empati Katsayısına sahip olma olasılığı ise yüzde 24’tür. Öte yandan diğeristatistiksel testler, TEGV Gönüllülerinin gönüllük yapmayanlardan, gönüllülerden veTEGV potansiyel gönüllülerinden daha yüksek Empati Katsayılarına sahip olduğunugöstermektedir. Aradaki fark, incelenmeye değerdir.6.5. Sosyal DeğerlerSon dönemde yapılan çalışmalar bireylerin sosyal değerlerindeki farklılıkların siyasaltutumlardan sivil katılıma, hoşgörüden özel yaşama dair görüşlerine kadar bir çokalanda etkili olduğunu göstermektedir. Daha dışa dönük bireylerin sivil katılımderecelerinin daha yüksek olduğu karşılaştırmalı çalışmalarda açıkça görülmektedir.Türkiye örneğinde gençler arası değer farklılıklarıyla sosyal değerler arasındaki ilişkiyedair ipuçları aşağıdaki grafikte sergilenmektedir.Sonuç Raporu- 19.12.2008Sayfa: 37 / 43

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Türkiye'de gönüllülük ve hayırseverlik davranışı, gönüllülük kavranımın gençler arasında algılanışı, TEGV gönüllülerinin ve gençlerin değer ve tutumlarındaki farklılıklar üzerine bir araştırma raporu

Views

Total views

914

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×