SlideShare a Scribd company logo
MUC LUC1  Tổng quan về activer directory ........................................................................ 4
  1.1   Chức năng của Active Directory ............................................................... 4
  1.2   cấu truc của activer directory ................................................................... 4
  1.2.1   cấu trúc luận lý .......................................................................................... 4
  1.2.1.1    Objects. ...................................................................................................... 4
  1.2.1.2    Organizational Units ............................................................................. 5
  1.2.1.3    Domain. ...................................................................................................... 5
  1.2.1.4    Domain Tree ............................................................................................. 6
  1.2.1.5    Forest. ......................................................................................................... 7
  1.2.2   cấu trúc vật lý .............................................................................................. 8
  1.2.2.1    siter ............................................................................................................. 8
  1.2.2.2    Domain controllers ................................................................................ 8
2  Cơ chế hoạt động của Active Directory ......................................................... 9
  2.1   Directory service ............................................................................................ 9
  2.2   Active directory schema .............................................................................. 9
  2.3   Global catalog (GC) ..................................................................................... 10
  2.4   Global catalog server ................................................................................. 10
  2.5   Distinguished và relative distinguished name ................................. 11
  2.6   Cơ chế single sign-on ................................................................................. 11
3  Cơ chế quản lý Active Directory..................................................................... 12
4  Công cụ quản lý Active Directory .................................................................. 13
5  Active directory Domain & Forest ................................................................. 13
  5.1   Forest & Domain function level .............................................................. 13
  5.2   Tạo Relationships ........................................................................................ 14
6  Organization Unit ( OU )................................................................................... 15
  6.1   Tìm hiểu OU ................................................................................................... 15
  6.2   Ủy quyền quản lý OU .................................................................................. 16
7  Tài khoản Users, Group, Computer .............................................................. 17
  7.1   Giới thiệu Tài khoản .................................................................................... 17
  7.2   Giới thiệu tài khoản người dùng ............................................................ 17
7.2.1    Tài khoản người dùng cục bộ .............................................................. 17
  7.2.2    Tài khoản người dùng miền ................................................................. 17
  7.2.3    Yêu cầu về tài khoản người dùng ...................................................... 18
  7.3   Tài khoản nhóm ............................................................................................ 18
  7.3.1    Nhóm bảo mật ........................................................................................... 18
  7.3.2    Nhóm phân phối ....................................................................................... 19
  7.3.3    Tài khoản người dùng tạo sẵn............................................................. 19
  7.3.4    Các nhóm tạo sẵn đặc biệt ................................................................... 21
  7.4   Tạo & quản lý account ............................................................................... 22
8  Chính sách nhóm ................................................................................................. 24
  8.1   Group Policy là gì? ....................................................................................... 24
  8.2   Chức năng của Group Policy .................................................................... 24
  8.3   quản ly GPO ................................................................................................... 25
9  Site and Replication ........................................................................................... 26
  9.1   Giới thiệu về active directory replication ........................................... 26
  9.2   Tạo và cấu hình site .................................................................................... 27
  9.3   Quản lý site topology ................................................................................. 28
10    Bố trí Domain contronller ............................................................................. 28
  10.1    Global Catolog trong AD ........................................................................ 28
  10.2    Customize Global Catalog Server ....................................................... 29
  10.3    Phân bổ domain contronller trong AD ............................................. 29
11    Operation Master............................................................................................. 30
  11.1    Giới thiệu Operation Master Role....................................................... 30
  11.2    Chuyển giao & chiếm đoạt Master Role........................................... 34
  11.3    Di chuyển & chống phân mảnh database của AD ........................ 36
Tổng quan về activer directory
1 Tổng quan về activer directory
 Active Directory là một cơ sở dữ liệu của các tài nguyên trên mạng (còn gọi
 là đối tượng) cũng như các thông tin liên quan đến các đối tượng đó. Active
 Directory cung cấp một mức độ ứng dụng mới cho môi trường xí nghiệp.
 Dịch vụ thư mục trong mỗi domain có thể lưu trữ hơn mười triệu đối tượng,
 đủ để phục vụ mười triệu người dùng trong mỗi domain.
1.1 Chức năng của Active Directory
  - lưu giữ một danh sách tập trung các tên tài khoản người dùng, mật khẩu
 tương ứng và các tài khoản máy tính.
  - Cung cấp một Server đóng vai trò chứng thực (authentication server)
 hoặc Server quản lý đăng nhập (logon Server), Server này còn gọi là domain
 controller (máy điều khiển vùng).
  - Duy trì một bảng hướng dẫn hoặc một bảng chỉ mục (index) giúp các máy
 tính trong mạng có thể dò tìm nhanh một tài nguyên nào đó trên các máy
 tính khác trong vùng.
  - Cho phép chúng ta tạo ra những tài khoản người dùng với những mức độ
 quyền (rights) khác nhau như: toàn quyền trên hệ thống mạng, chỉ có quyền
 backup dữ liệu hay shutdown Server từ xa…
  - Cho phép chúng ta chia nhỏ miền của mình ra thành các miền con
 subdomain) hay các đơn vị tổ chức OU (Organizational Unit). Sau đó chúng
 ta có thể ủy quyền cho các quản trị viên bộ phận quản lý từng bộ phận nhỏ.
1.2 cấu truc của activer directory
1.2.1    cấu trúc luận lý
1.2.1.1   Objects.
  Trước khi tìm hiểu khái niệm Object, chúng ta phải tìm hiểu trước hai khái
 niệm Object classes và Attributes.
    Object classes là một bản thiết kế mẫu hay một khuôn mẫu cho các
     loại đối tượng mà bạn có thể tạo ra trong Active Directory. Có ba loại
     object classes thông dụng là: User, Computer, Printer.
    Attributes, nó được định nghĩa là tập các giá trị phù hợp và được kết
     hợp với một đối tượng cụ thể. Như vậy Object là một đối tượng duy
     nhất được định nghĩa bởi các giá trị được gán cho các thuộc tính của
     object classes.
   Như vậy Object là một đối tượng duy nhất được định nghĩa bởi các giá trị
  được gán cho các thuộc tính của object classes. Ví dụ hình sau minh họa hai
  đối tượng là: máy in ColorPrinter1 và người dùng KimYoshida.
1.2.1.2   Organizational Units
   Organizational Unit hay OU là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống AD, nó
  được xem là một vật chứa các đối tượng (Object) được dùng để sắp xếp
  các đối tượng khác nhau phục vụ cho mục đích quản trị của bạn. OU cũng
  được thiết lập dựa trên subnet IP và được định nghĩa là “một hoặc nhiều
  subnet kết nối tốt với nhau”. Việc sử dụng OU có hai công dụng chính sau:
    Trao quyền kiếm soát một tập hợp các tài khoản người dùng, máy
     tính hay các thiết bị mạng cho một nhóm người hay một phụ tá quản
     trị viên nào đó (sub-administrator), từ đó giảm bớt công tác quản trị
     cho người quản trị toàn bộ hệ thống.
    Kiểm soát và khóa bớt một số chức năng trên các máy trạm của người
     dùng trong OU thông qua việc sử dụng các đối tượng chính sách nhóm
     (GPO)
1.2.1.3  Domain.
 Domain là đơn vị chức năng nòng cốt của cấu trúc logic Active Directory. Nó
 là phương tiện để qui định một tập hợp những người dùng, máy tính, tài
 nguyên chia sẻ có những qui tắc bảo mật giống nhau từ đó giúp cho việc
 quản lý các truy cập vào các Server dễ dàng hơn. Domain đáp ứng ba chức
 năng chính sau:
  Đóng vai trò như một khu vực quản trị (administrative boundary) các
     đối tượng, là một tập hợp các định nghĩa quản trị cho các đối tượng
     chia sẻ như: có chung một cơ sở dữ liệu thư mục, các chính sách bảo
     mật, các quan hệ ủy quyền với các domain khác.
     Giúp chúng ta quản lý bảo mật các các tài nguyên chia sẻ.
     Cung cấp các Server dự phòng làm chức năng điều khiển vùng
     (domain controller), đồng thời đảm bảo các thông tin trên các Server
     này được đồng bộ với nhau.
1.2.1.4  Domain Tree
 Domain Tree là cấu trúc bao gồm nhiều domain được sắp xếp có cấp bậc
 theo cấu trúc hình cây. Domain tạo ra đầu tiên được gọi là domain root và
 nằm ở gốc của cây thư mục.Tất cả các domain tạo ra sau sẽ nằm bên dưới
 domain root và được gọi là domain con (child domain). Tên của các domain
 con phải khác biệt nhau. Khi một domain root và ít nhất một domain con
 được tạo ra thì hình thành một cây domain.
1.2.1.5   Forest.
 Forest là một thuật ngữ được đặt ra nhằm định nghĩa một mô hình tổ chức
 của AD, một forest gồm nhiều domain trees có quan hệ với nhau, các domain
 trees trong forest là độc lập với nhau về tổ chức, Một forest phải đảm bảo
 thoả các đặc tính sau:
    Toàn bộ domain trong forest phải có một schema chia sẻ chung
    Các domain trong forest phải có một global catalog chia sẻ chung
    Các domain trong forest phải có mối quan hệ trust hai chiều với nhau
    Các tree trong một forest phải có cấu trúc tên(domain name) khác
     nhau
    Các domain trong forest hoạt động độc lập với nhau, tuy nhiên hoạt
     động của forest là hoạt động của toàn bộ hệ thống tổ chức doanh
     nghiệp.
1.2.2    cấu trúc vật lý
1.2.2.1   siter
  Một site bao gồm một hay nhiều mạng con liên kết với nhau. Có thể cấu
 hình việc truy xuất và tạo bản sao cho Active Directory hiệu quả nhất và lập
 ra một lịch cập nhật để không ảnh hưởng đến thông lượng của mạng
1.2.2.2   Domain controllers
  Domain Controller là một máy tính hay server chuyên dụng được setup
 Windows Server và lưu trữ bản sao của Domain Directory (local domain
 database). Một domain có thể có một hay nhiều domain controller, mỗi
 domain controller đều có bản sao dữ liệu của Domain Directory. Domain
 Controller chịu trách nhiệm chứng thực cho users và chịu trách nhiệm đãm
 bảo các chính sách bảo mật được thực thi. Các chức năng chính của domain
 controller:
    Mỗi domain controller lưu trữ các bản sao thông tin của Active
    Directory cho chính domain đó, chịu trách nhiệm quản lí thông tin và
    tiến hành đồng bộ dữ liệu với các domain controller khác trong củng
    một domain.
    Domain Controller trong một Domain có khả năng tự động đồng bộ
    dữ liệu với các domain controller khác trong cùng một domain. Khi bạn
    thực hiện một tác vụ đối với thông tin lưu trữ trên domain controller,
    thì thông tin này sẽ tự động được đồng bộ hóa đến các domain
    controller khác. Tuy nhiên để đảm bảo sự ổn định cho hệ thống mạng,
chúng ta cần phải có một chính sách hợp lí cho các domain trong việc
    đồng bộ hóa thông tin dữ liệu với một thời điểm phù hợp.
    Domain Controller tự động đồng bộ hóa ngay lập tức các thay đổi
    quan trọng đối với cả Domain như disable một user account.
    Active Directory sử dụng việc đồng bộ hóa dữ liệu theo cơ chế
    multimaster, nghĩa là không có domain controller nào đóng vai trò là
    master cả, mà thay vào đó thì tất cả domain controller đểu ngang
    hàng với nhau, mỗi domain controller lưu trữ một bản sao của
    database hệ thống. Các domain controller lưu trữ các thông tin dữ liệu
    khác nhau trong một khỏang thời gian ngắn cho đến khi thông tin các
    domain controller trong hệ thống đều được đồng bộ với nhau, hay nói
    cách khác là thống nhất dữ liệu cho toàn domain.
    Mặc dù là Active Directory hỗ trợ hoàn toàn việc đồng bộ dữ liệu theo
    cơ chế multimaster nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng theo cơ
    chế này (việc thực thi không được cho phép ở nhiều nơi trong hệ
    thống mạng trong cùng một thời điểm). Operations master roles là
    các roles đặc biệt được assigned với 1 hoặc nhiều domain ontrollers
    khác để thực hiện đồng bộ theo cơ chế single-master, ta có thể dễ
    dàng nhận thấy việc thực thi operations của multimaster là sự thực thi
    của nhiều single-master đồng thời.
    Hệ thống có nhiều hơn một domain hỗ trợ trong trường hợp dự phòng
    backup domain controller, khi một domain controller có vấn đề xảy ra
    thì các domain sẽ tự động chạy dự phòng, đảm bảo hệ thống luôn
    được ổn định.
      Domain Controller quản lí các vấn đề trong việc tương tác với
    domain của users, ví dụ xác định đối tượng trong Active Directory hay
    xác thực việc logon của user.
2  Cơ chế hoạt động của Active Directory
2.1 Directory service
2.2 Active directory schema
  Trong Active Directory, database lưu trữ chính là AD Schema, Schema định
 nghĩa các đối tượng được lưu trữ trong Active Directory. Nhưng Schema lưu
 trữ các đối tượng thế nào? Thực chất, schema là một danh sách các định
 nghĩa xác định các loại đối tượng và các loại thông tin về đối tượng lưu trữ
 trong Active Directory. Về bản chất, schema cũng được lưu trữ như 1 object.
  Schema được định nghĩa gồm 2 loại đối tượng (object) là schema class
 objects và schema Attribute objects
2.3 Global catalog (GC)
  GC lưu trữ tất cả các object của miền chứa GC và một phần các object
 thường được người dùng tìm kiếm của các domain khác trong forest.
   Global catalog lưu trữ:
     Những thuộc tính thường dùng trong việc truy vấn như user’s first
     name, last name, logon name
     Thông tin cần thiết để xác định vị trí của bất kỳ object nào trong
     active directory
     Tập hợp các thuộc tính mặc định cho mỗi loại object
     Quyền truy cập đến mỗi object
2.4 Global catalog server
   Một global catalog là bộ lưu trữ mà nó lưu trữ một tập con thông tin về
 tất cả các đối tượng trong Active Directory. Phần lớn,global catalog là lưu trữ
 thông tin đó là các truy vấn thường được sử dụng. Nói cách khác, nó chứa
 các thông tin cần thiêt để tìm các đối tượng
    Một global catolog cần được tạo trong domain controller đầu tiên của
 rừng. Domain controller này được gọi là Global Catalog Server. Một global
 catalog server duy trì một bản copy đầy đủ cơ sở dữ liệu của Active Directory
 của domain điều khiển của nó. Nó duy trì một phần copy của cơ sở dữ liệu
 Active Directory của domain khác trong rừng. Một Global Catalog Server
 cũng xử lý các truy vấn được xây dựng trở lại và cho ra kết
  quả.
2.5 Distinguished và relative distinguished name
  Distinguished name (DN): là tên để định danh đối tượng duy nhất trong
 Active Directory
  Relative distinguished name (RDN): là phần tên cũng chính là thuộc tính
 của đối tượng
  Ví dụ:DN: CN=TaiTV,OU=KhoaCNTT,OU=HCM,DC=ispace,DC=vn
RDN: CN=TaiTV
2.6 Cơ chế single sign-on
  Mỗi user chỉ dùng 1 acount cho nhiều dịch vụ
  Làm đơn giản hoá việc quản lý và sử dụng
3  Cơ chế quản lý Active Directory
Tập trung
   Cho phép admin có thể quản trị tài nguyên tập trung
   Cho phép admin có thể xác định thông tin của các object
   Cho phép dùng chính sách nhóm để quản lý user
  
Phân tán
    Uỷ quyền quản lý cho quản trị viên khác
    Quản trị hệ thống Active Directory quy mô lớn linh hoạt hơn
4  Công cụ quản lý Active Directory

  Những công cụ quản lý Active Directory thường cung cấp ở dạng Snap-in cho
  MMC (Microsoft Management Console).
   Active Directory users and Computer: quản trị người dùng, nhóm, máy
   tính, và đơn vị tổ chức.
   Active Directory and Trusts: dùng làm việc với vùng, hệ vùng phân cấp,
   tập hợp hệ vùng phân cấp.
   Active Directory Sites and Services : quản lý Site và mạng con.
5 Active directory Domain & Forest
 5.1 Forest & Domain function level                                 2003.
5.2  Tạo Relationships
 Trust Relationship cho phép người dùng trong domain này truy cập tài
 nguyên ở domain khác. Một trust relationship trên window server bao gồm 3
 đặc tính :
    Explicitly or Implicitly (tường minh hay ngầm định)
      Explicitly trust là loại liên kết tường minh, do người quản trị thiết lập
      bằng tay. Ví dụ như shortcut trust, external trust.
      Implicitly trust là loại liên kết ngầm định, do hệ thống thiết lập tự
      động. Ví dụ như parent/child trust, tree/root trust.
   Transitive or Non-transitive (có tính bắc cầu hay không có tính bắc
    cầu)
      Transitive trust là loại liên kết mà mối liên kết không chỉ giới hạn
      giữa hai domain tham gia trực tiếp mà còn mở rộng ra những
      domain liên quan. Quan sát hình 1, domain D trust trực tiếp domain
      E, còn domain E lại trust trực tiếp domain F và cả hai đều là
      transitive trust thì domain D cũng trust gián tiếp domain F và ngược
      lại. Transitive trust được hệ thống thiết lập tự động, một trong
      những ví dụ về loại trust này là parent/child trust (liên kết giữa
      domain cha và domain con).
      Non-transitive trust có tính chất ngược với transitive trust, loại liên
      kết này chỉ giới hạn trong hai domain tham gia trực tiếp vào liên kết
      chứ không mở rộng ra các domain liên quan với hai domain đó.
      Non-transitive trust không được hệ thống thiết lập tự động. Ví dụ
      điển hình về non-transitive trust là external trust, liên kết giữa 2
      domain thuộc 2 forest khác nhau.
   Trust direction (chiều của liên kết)
      Trong Windows 2003, có 3 loại trust direction: one-way incoming,
      one-way outgoing, two-way. Ví dụ như trên hình 1, ta thấy trust
      relationship giữa domain B và domain Q là một chiều (one-way).
      Đứng trên domain B, nếu ta thiết lập one-way incoming trust thì
      các đối tượng trên domain B sẽ được chứng thực trên domain Q;
      còn nếu ta thiết lập one-way outgoing trust thì các đối tượng trên
      domain Q sẽ được chứng thực trên domain B. Cuối cùng, nếu ta
      thiết lập two-way trust thì các đối tược trên cả hai domain sẽ được
      chứng thực trên domain đối phương.
      Trên Windows 2000 thì liên kết trust chỉ có one-way và non-
      transitive. Do vậy, để tạo ra liên kết cho một hệ thống lớn, người
quản trị cần thiết lập và quản lý nhiều trust relationship. Bắt đầu từ
       Windows 2003 thì trust relationship có 3 đặc tính trên đã đơn giản
       hóa công việc và giảm thiểu nhiều công sức quản lý cho người
       quản trị.
     Các loại Trust
       Shortcut: được người quản trị thiết lập giữa hai domain trong
       cùng một forest đê nhầm giảm bớt các bước chứng thực cho các
       đối tượng .sử dụng trong quá trình
       Kerberos v5 .
       Forest: được người quản trị thiết lập giữa hai forest.Đây là phương
       pháp hữu hiệu và ngắn gọn để chứng thực cho các đối tượng thuộc
       domain của các forest .
       External:được người quản trị thiết lập để liên kết hai domain
       thuộc hai forest khác nhau để giảm bớt các b

                            .
       Realm:
       Kerberos.
6 Organization Unit ( OU )
 6.1 Tìm hiểu OU
   OUS được tạo ra để làm quản trị đại diện, để quản trị chính sách nhóm,
  và để giấu các object. Tạo các OU để quản trị đại diện là lý do quan trọng
  nhất để tạo một OU, và bạn nên cân nhắc trước khi tạo các OUS để quản trị
  chính sách nhóm hoặc để dấu object. Các tác vụ quản trị của OU như đổi
  tên, di chuyển và xóa các OU, và cài đặt các thuộc tính của OU, là các tác vụ
  cần thiết bạn phải biết để bảo trì các OU
   Organizational unit(OU) là một container sử dụng để sắp xếp các object
  trong một miền vào một nhóm quản trị logic. Một OU có thể chứa các object
  như tài khoản người sử dụng, nhóm, máy tính, máy tin, các ứng dụng, các
  thư mục chia sẻ, và các OU khác từ cùng một miền. Các OU được biểu diễn
  bằng biểu tượng thư mục với 1 quyển sách bên trong. Các OU có thể được
  thêm vào các OU khác tạo nên cấu trúc phân cấp; quá trình này được gọi là
  nesting OU. Mỗi miền có một cấu trúc OU riêng, cấu trúc của OU trong một
  miền không phụ thuộc vào cấu trúc của các OU ở các miền khác.
   Có 3 lý do để tạo ra OU
     Để ủy quyền quản trị
     Để quản trị group policy
     Để che dấu các object
6.2    Ủy quyền quản lý OU
  Organizasional Units hay OU còn gọi là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống
active directory , nó được xem là vật chứa các đối tượng (object) được dùng
để sắp xếp các đối tượng khác nhau phục vụ cho các mục đích quản trị của
bạn. Việc sử dụng OU có hai công dụng chính như sau :
     Trao quyền kiểm soát một tập hợp các tài khoản người dung, máy tính
     hay các thiết bị mạng cho một nhóm người hay một phụ tá quản trị
     nào đó(sub-administrator),từ đó giảm bớt công tác quản trị cho người
     quản trị toàn bộ hệ thống.
     Kiểm soát và khóa bớt một số chức năng trên các máy trạm của người
     dung trong OU thông qua việc sử dụng các đối tượng chính sách
     nhóm(Group policy)
Mục đích uỷ quyền quản trị OU
     Phân tán việc quản lý cho từng OU
     Đơn giản hoá trong việc quản trị
     Việc uỷ quyền cung cấp
     Việc tự quản trong mỗi OU
     Cô lập quản lý dữ liệu và dịch vụ
Các tác vụ quản trị OU :
     Thay đổi thuộc tính của vật chứa (container)
     Tạo và xóa object
     Thay đổi thuộc tính của object
Chiến lược trong việc triển khai cấu trúc OU
7 Tài khoản Users, Group, Computer
 7.1 Giới thiệu Tài khoản
   User Acount: Là tài khoản người dung. Khi cài đặt AD sẽ có một số user
 được tạo ra mặc định (Build –in) như Administrato – là quyền quạn trị cao
 nhất cho toàn quyền hệ thống. User này không thể gỡ bỏ được. ngoài ra
 nhân viên sữ dụng máy tính trong hệ thống để có thể sữ dụng tài nguyên và
 đăng nhập vào hệ thống thì người dung quản trị khởi tạo user và phân
 quyền sữ sụng.
   Computer Account: Mỗi máy tính chạy Microsoft Windows NT,
 Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 tham gia vào domain đề
 có một computer account . Tương tự như user account. Các computer
 account cung cấp ý nghĩa thẩm định quyền và chỉnh quyền truy xuất vào
 mạng và các tai nguyên domain .
   Group : Là tập hợp một số user có những đặc tính chung như truy cập
 chung một thư mục nào đó, hay phân nhóm theo phòng ban…
 7.2 Giới thiệu tài khoản người dùng
   Tài khoản người dùng là tập hợp quyền hạn duy nhất cho một người dung
 cho phép người dùng đăng nahaapvaof domain để truy xuất tài nguyên
 mạng hoặc đăng nhập vào một máy tính cụ thể nào đó. Những người sữ
 dùng mạng thường xuyên nên có một tài khoản người dùng
  7.2.1 Tài khoản người dùng cục bộ
   Tài khoản người dùng cục bộ (local user account) là tài khoản người dùng
 định định nghĩa trên máy cục bộ và chỉ được phép logon, truy cập các tài
 nguyên trên máy tính cục bộ. Nếu muốn truy cập các tài nguyên trên mạng
 thì người dùng này phải chứng thực lại với máy domain controller hoặc máy
 tính chứa tài nguyên chia sẻ.
  7.2.2 Tài khoản người dùng miền
   Tài khoản người dùng miền (domain user account) là tài khoản người
 dùng được định nghĩa trên Active Directory và được phép đăng nhập (logon)
vào mạng trên bất kỳ máy trạm nào thuộc vùng. Đồng thời với tài khoản
  này người dùng có thể truy cập đến các tài nguyên trên mạng.
  7.2.3 Yêu cầu về tài khoản người dùng
  Mỗi username phải từ 1 đến 20 ký tự (trên Windows Server 2003 thì tên
   đăng nhập có thể dài đến 104 ký tự, tuy nhiên khi đăng nhập từ các máy
   cài hệ điều hành Windows NT 4.0 về trước thì mặc định chỉ hiểu 20 ký
   tự).
  Mỗi username là chuỗi duy nhất của mỗi người dùng có nghĩa là tất cả tên
   của người dùng và nhóm không được trùng nhau.
  Username không chứa các ký tự sau: “ / [ ] : ; | = , + * ? < >
  Trong một username có thể chứa các ký tự đặc biệt bao gồm: dấu chấm
   câu, khoảng trắng, dấu gạch ngang, dấu gạch dưới.
7.3 Tài khoản nhóm
    Tài khoản nhóm (group account) là một đối tượng đại diện cho một
  nhóm người nào đó, dùng cho việc quản lý chung các đối tượng người
  dùng. Việc phân bổ các người dùng vào nhóm giúp chúng ta dễ dàng cấp
  quyền trên các tài nguyên mạng như thư mục chia sẻ, máy in. Chú ý là tài
  khoản người dùng có thể đăng nhập vào mạng những tài khoản nhóm
  không được phép đăng nhập mà chỉ dùng để quản lý. Tài khoản nhóm người
  chia làm hai loại: nhóm bảo mật (security group) và nhóm phân phối
  (distribution group).
  7.3.1 Nhóm bảo mật
   Nhóm bảo mật là loại nhóm được dùng để cấp phát các quyền hệthống
 (rights) và quyền truy cập (permission). Giống như các tài khoản người dùng,
 các nhóm bảo mật đều được chỉ định các SID. Cóba loại nhóm bảo mật chính
 là: local, global và universal. Tuy nhiênnếu chúng ta khảo sát kỹ thì có thể
 phân thành bốn loại như sau:local, domain local, global và universal
   Local group (nhóm cục bộ) là loại nhóm có trên các máy stand- alone
    Server, member server, Win2K Pro hay WinXP. Các nhóm cục bộ này chỉ
    có ý nghĩa và phạm vi hoạt động ngay tại trên máy chứa nó thôi.
   Domain local group (nhóm cục bộ miền) là loại nhóm cục bộ đặc biệt
    vì chúng là local group nhưng nằm trên máy Domain Controller. Các máy
    Domain Controller có một cơ sở dữ liệu Active Directory chung và được
    sao chép đồng bộ với nhau do đó một local group trên một Domain
    Controller này thì cũng sẽ có mặt trên các Domain Controller anh em của
    nó, như vậy local group này có mặt trên miền nên được gọi với cái tên
    nhóm cục bộ miền. Các nhóm trong mục Built-in của Active Directory là
    các domain local.
   lobal group (nhóm toàn cục hay nhóm toàn mạng) là loại nhóm nằm
    trong Active Directory và được tạo trên các Domain Controller. Chúng
    dùng để cấp phát những quyền hệ thống và quyền truy cập vượt qua
    những ranh giới của một miền. Một nhóm global có thể đặt vào trong
    một nhóm local của các server thành viên trong miền. Chú ý khi tạo
nhiều nhóm global thì có thể làm tăng tải trọng công việc của Global
  Catalog.
  Global group (nhóm toàn cục hay nhóm toàn mạng) là loại nhóm nằm
  trong Active Directory và được tạo trên các Domain Controller. Chúng
  dùng để cấp phát những quyền hệ thống và quyền truy cập vượt qua
  những ranh giới của một miền. Một nhóm global có thể đặt vào trong
  một nhóm local của các server thành viên trong miền. Chú ý khi tạo
  nhiều nhóm global thì có thể làm tăng tải trọng công việc của Global
  Catalog.
  Universal group (nhóm phổ quát) là loại nhóm có chức năng giống như
  global group như nó dùng để cấp quyền cho các đối tượng trên khắp các
  miền trong một rừng và giữa các miền có thiết lập quan hệ tin cậy với
  nhau. Loại nhóm này tiện lợi hơn hai nhóm global group và local group vì
  chúng dễ dàng lồng các nhóm vào nhau. Nhưng chú ý là loại nhóm này
  chỉ có thể dùng được khi hệ thống của bạn phải hoạt động ở chế độ
  Windows 2000 native functional level hoặc Windows Server 2003
  functional level có nghĩa là tất cả các máy Domain Controller trong mạng
  đều phải là Windows Server 2003 hoặc Windows 2000 Server.
 7.3.2 Nhóm phân phối
  Nhóm phân phối là một loại nhóm phi bảo mật, không có SID và không
xuất hiện trong các ACL(Access Control List). Loại nhóm này không được
dùng bởi các nhà quản trị mà được dùng bởi các phần mềm và dịch vụ.
Chúng được dùng để phân phối thư (e-mail) hoặc các tin nhắn (message).
 7.3.3 Tài khoản người dùng tạo sẵn
  Tài khoản người dùng tạo sẵn (Built-in) là những tài khoản người dùng
mà khi ta cài đặt Windows Server 2003 thì mặc định được tạo ra. Tài khoản
này là hệ thống nên chúng ta không có quyền xóa đi nhưng vẫn có quyền đổi
tên. Tất cả các tài khoản người dùng tạo sẵn này đều nằng trong Container
Users của công cụ Active Directory User and Computer.
Mô tả các tài khoản người dùng được tạo sẵn

  Tên nhóm    Mô tả
          Nhóm này mặc định được ấn định sẵn tất cả các quyền hạn
 Administrators  cho nên thành viên của nhóm này có toàn quyền trên hệ
          thống mạng. Nhóm Domain Admins và Enterprise Admins
          là thành viên mặc định của nhóm Administrators.
          Thành viên của nhóm này có thể thêm, xóa, sửa được các
Account Operators tài khoản người dùng, tài khoản máy và tài khoản nhóm.
          Tuy nhiên họ không có quyền xóa, sửa các nhóm trong
          container Built-in và OU.
          Nhóm này chỉ có trên các Domain Controller và mặc định
Domain Controllers không có thành viên nào, thành viên của nhóm có thể đăng
          nhập cục bộ vào các Domain Controller nhưng không có
          quyền quản trị các chính sách bảo mật.
Thành viên của nhóm này có quyền lưu trữ dự phòng
          (Backup) và phục hồi (Retore) hệ thống tập tin.Trong
Backup Operators  trường hợp hệ thống tập tin là NTFS và họ không được gán
          quyền trên hệ thống tập tin thì thành viên của nhóm này
          chỉ có thể truy cập hệ thống tập tin thông qua công cụ
          ackup. Nếu muốn truy cập trực tiếp thì họ phải được gán
          quyền.

          Là nhóm bị hạn chế quyền truy cập các tài nguyên trên
   Guests     mạng. Các thành viên nhóm này là người dùng vãng lai
          không phải là thành viên của mạng. Mặc định các tài khoản
          Guest bị khóa
 Print Operator  Thành viên của nhóm này có quyền tạo ra, quản lý và xóa
          bỏ các đối tượng máy in dùng chung trong Active Directory.
          Thành viên của nhóm này có thể quản trị các máy server
Server Operators  trong miền như: cài đặt, quản lý máy in, tạo và quản lý
          thư mục dung chung, backup dữ liệu, định dạng đĩa, thay
          đổi giờ…
          Mặc định mọi người dùng được tạo đều thuộc nhóm này,
   Users     nhóm này có quyền tối thiểu của một người dùng nên việc
          truy cập rất hạn chế.
          Nhóm này được dùng để hỗ trợ việc sao chép danh bạ
  Replicator   trong Directory Services, nhóm này không có thành viên
          mặc định.
 Incoming Forest  Thành viên nhóm này có thể tạo ra các quan hệ tin cậy
 Trust Builders  hướng đến, một chiều vào các rừng. Nhóm này không có
          thành viên mặc định.
   Network    Thành viên nhóm này có quyền sửa đổi các thông số
  Configuration  TCP/IP trên các máy Domain Controller trong miền.
  Operators
Pre-Windows 2000  Nhóm này có quyền truy cập đến tất cả các tài khoản
Compatible Access  người dùng và tài khoản nhóm trong miền, nhằm hỗ trợ
          cho các hệ thống WinNT cũ.
 Remote Desktop   Thành viên nhóm này có thể đăng nhập từ xa vào các
   User      Domain Controller trong miền, nhóm này không có thành
          viên mặc định
 Performace Log   Thành viên nhóm này có quyền truy cập từ xa để ghi nhận
   Users     lại những giá trị về hiệu năng của các máy Domain
          Controller, nhóm này cũng không có thành viên mặc định.
  Performace    Thành viên nhóm này có khả năng giám sát từ xa các máy
 Monitor Users   Domain Controller.
Ngoài ra còn một số nhóm khác như DHCP Users, DHCP Administrators, DNS
Administrators… các nhóm này phục vụ chủ yếu cho các dịch vụ, chúng ta sẽ tìm
hiểu cụ thể trong từng dịch vụ ở giáotrình “Dịch Vụ Mạng”.Chú ý theo mặc định
hai nhóm Domain Computers và Domain Controllers được dành riêng cho tài
khoản máy tính, nhưng bạn vẫn có thể đưa tài khoản người dùng vào hai nhóm
này.

Tên Nhóm       Mô ta
           Thành viên của nhóm này có thể toàn quyền quản trị các
Domain Admins    máy tính trong miền vì mặc định khi gia nhập vào miền
           các member server và các máytrạm (Win2K Pro, WinXP)
           đã đưa nhóm Domain Admins là thành viên của nhóm
           cục bộ Administrators trên các máy này.
           Theo mặc định mọi tài khoản người dùng trên miền đều
Domain Users     là thành viên của nhóm này. Mặc định nhóm này là
           thành viên của nhóm cục bộ Users trên các máy server
           thành viên và máy trạm.
Group Policy Creator Thành viên nhóm này có quyền sửa đổi chính sách nhóm
Owners        của miền, theo mặc định tài khoản administrator miền là
           thành viên của nhóm này.
           Đây là một nhóm universal, thành viên của nhóm này có
Enterprise Admins  toàn quyền trên tất cả các miền trong rừng đang xét.
           Nhóm này chỉ xuất hiện trong miền gốc của rừng thôi.
           Mặc định nhóm này là thành viên của nhóm
           administrators trên các Domain Controller trong rừng.
           Nhóm universal này cũng chỉ xuất hiện trong miền gốc
Schema Admins    của rừng, thành viên của nhóm này có thể chỉnh sửa cấu
           trúc tổ chức (schema) của Active Directory.

  7.3.4 Các nhóm tạo sẵn đặc biệt
   Interactive: đại diện cho những người dùng đang sử dụng máy tại chỗ.
   Network: đại diện cho tất cả những người dùng đang nối kết mạng đến
    một máy tính khác.
   Everyone: đại diện cho tất cả mọi người dùng.
   System: đại diện cho hệ điều hành.
   Creator owner: đại diện cho những người tạo ra, những người sở hữa
    một tài nguyên nào đó như: thư mục, tập tin, tác vụ in ấn (print
    job)…
   Authenticated users: đại diện cho những người dùng đã được hệ
    thống xác thực, nhóm này được dùng như một giải pháp thay thế an
    toàn hơn cho nhóm everyone.
   Anonymous logon: đại diện cho một người dùng đã đăng nhập vào hệ
    thống một cách nặc danh, chẳng hạn một người sử dụng dịch vụ FTP.
7.4   Tạo & quản lý account
Có nhiều cách để tạo và quản lý tài khoản người dùng
    Sử dụng Active Directory Users and Computers
     Sử dụng Directory Service Tools
  Sử dụng Cvsde and Ldifde Tools
 Sử dụng Windows Scipt Host
8 Chính sách nhóm
 8.1 Group Policy là gì?
    Chính sách Nhóm là một tính năng cực kỳ quan trọng trong tất cả các hệ
  điều hành Windows NT dựa trên máy chủ, bao gồm 2000, 2003, và 2008
  Group Policy cung cấp cho quản lý tập trung cùng với cấu hình cho người
  dùng từ xa và các máy tính bên trong một môi trường máy chủ Active
  Directory. Group Policy là tập hợp các quy tắc và tiêu chuẩn mà dictates
  những gì người dùng có thể và không thể làm trên một mạng lưới máy tính
  Active Directory, cũng như những gì máy tính mà họ có thể làm điều đó. Lý
  do chính cho việc thực hiện chính sách nhóm an ninh liên quan, hạn chế
  quyền truy cập vào các tập tin cá nhân, hệ thống máy tính, ổ đĩa máy chủ, và
  vv. Nó thường được sử dụng trong môi trường mạng nhỏ hơn, chẳng hạn
  như trường học, để đảm bảo các chức năng mạng bằng cách chặn các chức
  năng có khả năng gây hại. Ví dụ về các điều Group Policy có thể giới hạn như
  rộng như toàn bộ trình điều khiển ảo, hoặc một cái gì đó như là đơn giản như
  ngăn chặn Windows Task Manager chạy, cấm sử dụng Regedit, hạn chế
  quyền truy cập vào các thư mục, không cho phép việc sử dụng thực thi, và
  nhiều, nhiều hơn.
 8.2 Chức năng của Group Policy
   Group policy có thể được coi là một thứ system policy phiên bản thứ
    2.các chính sách này được Microsoft phát minh ra kể từ Win2k và chỉ có ý
    nghĩa đối với các máy Win2k/Xp/Win2k3
   Triển khai phần mềm ứng dụng : ta có thể gom tất cả các tập tin cần
    thiết để cài đặt một phần mềm nào nó vào trong gói(package),đặt nó lên
    server rùi dung chính sách nhóm hướng một hoặc nhiều máy trạm đến
    gói phần mềm đó.hệ thống sẽ tự động cài đặt phần mềm này tất cả các
    máy trạm mà không cần sự can thiệp nảo của người dung.
   Gán quyền hệ thống cho người dùng : chức năng này tương tự với chức
    năng của chính sách hệ thống. Nó có thể cấp cho một hoặc nhiều nhóm
    người nào đó có quyền tắt máy server,đổi giờ hệ thống hay backup dữ
    liệu.
   Giới hạn những ứng dụng mà người dùng được phép thi hành :chúng có
    thể kiểm soát máy trạm của một người dùng nào đó và cho phép người
    dùng này chỉ chạy được một vài nào đó thôi như :outlook express ,word
    hay excel .
   Kiểm soát các thiết lập hệ thống : ta có thể dùng chính sách nhóm để
    quy định hạn ngạch đĩa cho một người dung nào đó.người dung này chỉ
    được phép lưu trữ tối đa bao nhiêu MB trên đĩa cứng theo quy đinh.
8.3 quản ly GPO
  Copy GPO


    GPO mới có các thiết lập của GPO được copy
    GPO mới được tạo chưa được áp dụng
   Backup GPO : Thao tác backup GPO, GPM sẽ export tất cả dữ liệu trong
   GPO tới vị trí xác định và lưu các GPT file.
   Restore GPO : Phục hồi GPO trả lại trạng thái tại thời điểm backup
   Copy GPO : Thao tác Import GPO sẽ copy toàn bộ các thiết lập từ GPO
   nguồn vào GPO hiện tại.
9 Site and Replication
9.1 Giới thiệu về active directory replication
   Sự đồng bộ của dịch vụ AD (Active Directory Replication) là tiến trình cập
 nhật khi có sự thay đổi một đối tượng trên Domain Controller này với các
 Domain Controller khác trong miền.
   Quá trình đồng bộ dịch vụ Active Directory diễn ra khi
     Tạo mới đối tượng trong AD ví dụ: tạo mới user hay computer
     account
     Thay đổi thuộc tính một đối tượng.
     Thay đổi tên của vật chứ (Container) ví dụ: đổi tên OU.
     Xóa một đối tượng ví dụ: xóa user hay computer account
  
     Change notification: sự thông báo khi có thay đổi đối tượng trong
     AD cho các Domain Controller trong cùng một site.
     Replication latency: độ trể từ khi một có sự thay đổi trong AD đến
     khi được cấp nhật trên tất cả các DC trong cùng 1 site.
     Urgent replication: Ngay lập tức gửi cập nhật sự thay đổi thay vì đợi
     thời gian mặc định là 15 giây.
     Convergence: Khi dịch vụ AD được đồng bộ trên tất cả các DC trong
     miền thì hệ thống gọi là “hội tụ” (Convergence)
     Propagation dampening: cơ chế sử dụng USN (Update Sequence
     Number) để ngăn chặn gửi trùng lặp dữ liệu trong quá trình đồng
     bộ của dịch vụ AD.
                                 .
     Globally unique stamp: Dùng để giải quyết xung đột thông tin gồm:
     Version number, timestamp và Globally Unique Identifier (GUID)
   Directory Partition


      tính của đối tượng và được đồng bộ trên tất cả các Domain
      Controller trong forest.
.


                                      .

                       ts và được đồng bộ với tất cả các
     Domain Controller trong cùng miền.

     Directory. Thông tin trong Application partition không được lưu trữ
     trong Global Catalog.Cho phép chỉ định đồng bộ với DC nào trong
     forest
    Global Catalog và Sự đồng bộ Partition

      configuration. Ngoài ra còn lưu trữ domain partition của nó và một
      phần domain partition của domain khác trong forest.


                                        .
                                      .
9.2    Tạo và cấu hình site
 


                                 i.

                             .
          -  -  -
                               .
    Site Link
.
        Tượng trưng cho kết nối vật lý giữa 2 site.
        Công cụ tạo site link: Active Directory Sites and Services.
        Default site link
     Site link attributes
        Site link cost: Xác định tốc độ, mối tin cậy và độ ưu tiên của liên
        kết. Link cost thấp thì có độ ưu tiên cao.
        Site link replication schedule: Xác định thời gian liên kết được dùng
        để đồng bộ dữ liệu.
        Site link replication frequency: Xác định thời gian AD phải chờ trước
        khi sử dụng liên kết để cập nhật database của dịch vụ AD. Mặc định
        180 phút (có thể thay đổi trong khoảng 15 phút tới 1 tuần).
        Site link transport protocols: Giao thức dùng đồng bộ trong site:
        RPC over IP hoặc SMTP.
 9.3   Quản lý site topology
     Bridgehead Server

                     .
                                   .
                                          .

                                .

                             .
     Intersite Topology Generator

                          .
       Bridgehead server.

       controlle              .
       Chạy tiến trình KCC để xác định mô hình đồng bộ (Replication
       Topology) và các connection object dự phòng mà các bridgehead
       server có thể sử dụng để truyền thông với các bridgehead server ở
       các site

10  Bố trí Domain contronller
10.1 Global Catolog trong AD
    Global catalog server là máy chủ lưu trữ tất cả thông tin của các đối
    tượng trong Active Directory
    Global catalog server là máy chủ domain controller đầu tiên.
    Hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu và thông tin trên Active Directory.
  Nếu không có global catalog server thì quá trình logon của user sẽ thất
    bại.
    Global Catalog Server cung cấp thông tin các thành viên trong Universal
    group trên môi trường multidomain. Thông tin các thành viên (member)
    trong Universal Group được lưu trữ trên GC Server thay vì được lưu trữ
    trên DC như Global Group.
10.2 Customize Global Catalog Server
   Đôi khi cần phải chỉnh sữa lại các thuộc tính của global catalog server,
   để thêm một số thuộc tính của đối tượng.
   Những cân nhắc khi thêm thuộc tính vào global catalog server:
   Thêm một số thuộc tính cho user và ứng dụng thường xuyên sử dụng
   và truy vấn.
   Tất cả các thuộc tính thay đổi trong global catalog server sẽ được
   update cho tất cả các global catalog. Nên các thay đổi của các thuộc
   tính cũng ảnh hưởng đến quá trình sao chép.
10.3 Phân bổ domain contronller trong AD
     Nên bố trí domain controller trong Site nếu:
     Có nhiều user trong site
     Các ứng dụng liên quan AD trong site
    Site có nhiều resource server mà user có thể truy cập khi kết nối
    WAN bị lỗi.
     Không nên bố trí Domain controller trong site nếu:
    Không có tính bảo mật vật lý
     Khó khăn trong việc duy trì hoạt động
     Xác định số lượng domain controller dựa trên:
     Số user trong site
     Yêu cầu về hiệu suất
  Bố trí Global Catalog Server
       Global catalog server phải có đủ dung lượng ổ đĩa trống.
       Global catalog server phải trả lời nhanh các yêu cầu truy vấn và
       chứng thực của client.
       Cung cấp đủ băng thông WAN cho global catalog server
       Sử dụng nhiều global catalog server
       Cấu hình tất cả thành global catalog server nếu forest chỉ có một
       domain.

11 Operation Master
11.1 Giới thiệu Operation Master Role
  Schema Master
    Active Directory schema định nghĩa các loại đối tượng và các loại thông
    tin của đối tượng được lưu trữ trong Active Directory.
    Active Directory schema thực hiện các roles
    Điều khiển tất cả update trong schema
    Chứa danh sách chính các object class và atrribute của object dùng để
    tạo các object trong AD.
     Sao chép update đến tất cả AD Schema đến các domain controller
    trong forest.
     Chỉ cho phép các user thuộc nhóm Schema Admins mới được thay đổi
    schema.
   Domain Naming Master
      Điều khiển việc thêm hoặc xóa bỏ domain trong forest
      Một rừng Active Directory có thể gồm nhiều miền.Việc kiểm tra các
      miền này là công việc của Domain Naming Master.Nếu Domain
Naming Master bị lỗi thì nó không thể tạo và gỡ bỏ các miền cho tới
     khi Domain Naming Master quay trở lại trực tuyến.
     Để xác định máy chủ nào đang hoạt động như Domain Naming
     Master cho một forest ta mở Active Directory Domains and Trust,khi
     cửa sổ này được mở,kích chuột phải vào Active Directory Domains
     and trusts và chọn Operations Masters.Sau khi chọn xong window
     sẽ hiện thị Domain Naming Master.
  PDC Emulator ( Primary Domain Controller Emulator )
   PDC Emualator dùng để hỗ trợ cho các Backup Domain Controller là
   Windows NT khi Domain Functional Level là mixed-mode.
   Phù hợp cho các hệ thống đang nâng cấp từ Windows NT lên Server
   2003.
   PDC emulator thực hiện các roles:
   Thực hiện đồng bộ giữa PDC và BDC là Windows NT.
   Quản lý việc thay đổi mật khẩu từ các phiên bản Windows trước
   Windows 2000.
   Giảm thiểu sao chép của việc thay đổi mật khẩu.
   Đồng bộ thời gian giữa các domain controller trong toàn domain.
   Ngăn cản khả năng ghi đè của Group Policy objects.
  RID Master ( Relative Identifier Master )
   RID Master cấp phát các Block RID cho mỗi Domain Controller trong
    miền. Khi Domain Controller tạo mới một đối tượng như: user,
    computer, group thì nó sẽ gán cho đối tượng đó một SID (Domain
    SID + RID).
   Các đối tượng trong cùng domain thì có Domain SID giống nhau.
   RID Master thực hiện các tác vụ sau:
   Hỗ trợ tạo các đối tượng trong AD, khi một đối tượng mới được tạo
    ra sẽ gán một RID riêng biệt.
   Hỗ trợ di chuyển các đối tượng trong AD.
   Nếu không thể liên lạc được với RID Master roles Server trong miền
    thì quá trình tạo mới một đối tượng (user/group/computer) sẽ thất
    bại
   Để xác định máy chủ nào đang thực hiện như bộ nhận dạng quan
    hệ cho một miền, ta mở Active Directory Users and Computers. Khi
    cửa số này được mở, kích chuột phải vào danh sách miền hiện hành
    và chọn Operations Masters. Windows sẽ hiển thị trang thuộc tính
    của Operations Masters. Trong cửa sổ này ta có thể chọn bộ điều
    khiển miền nào đang thực hiện như bộ nhận dạng quan hệ bằng
    cách quan sát ở tab RID của trang thuộc tính.
  Infrastructure Master
    Infrastructure master là Domain Controller phụ trách cập nhật thay đổi
    của các đối tượng trong domain có tham chiếu tới các đối tượng trong
    domain khác.
    Infrastructure master thực hiện cập nhật thông tin định danh của đối
    tượng theo các luật sau:
    Khi đối tượng di chuyển thì DN name cũng được thay đổi
    Nếu đối tượng di chuyển trong cùng một miền thì SID không đổi.
    Nếu đối tượng di chuyển đến một domain khác, thì SID được thay đổi
    tương ứng với domain đó.
    GUID không thay đổi bất, vì nó là duy nhất trên tất cả domain.
    Nếu máy chủ Infrastructure Master bị lỗi thì các thay đổi đối tượng sẽ
    không thể nhìn thấy trong đường biên miền.
    Để xác định máy chủ nào đang thực hiện với tư cách Infrastructure
    Master cho một miền, mởActive Directory Users and Computers. Khi
    cửa số này được mở, bạn kích chuột phải vào danh sách miền hiện
    hành và chọn Operations Masters, Windows sẽ hiển thị trang thuộc
    tính của Operations Masters. Bạn có thể xác định được bộ điều khiển
    miền nào đang thực hiện với tư cách Operations Master bằng cách
    nhìn vào tab Infrastructure của trang thuộc tính.
11.2 Chuyển giao & chiếm đoạt Master Role
  Chuyển giao Master Role
   Khi cơ sở hạ tầng mạng có sự thay đổi lớn thì cần phải chuyển giao các
   server roles
   Quyền hạn để thực hiện tác vụ chuyển giao Master Role
    o Schema master: Schema Adminis
    o Domain naming master: Enterprise Admins
    o PDC emulator: Domain Admin
    o RID master: Domain Admins
    o Infrastructure master: Domain Admins.
   Điều cần phải lưu ý ở đây là Schema Master Role: Muốn xem được
   Schema Master Role bạn phải vào Active Directory Schema Snap-in,
   thật không may là mặc định Active Directory Schema Snap-in lại không
   được tự động cài đặt cùng với Active Directory. Nhưng ta có thể cài
   đặt Snap-In này bằng cách vào cmd gõ: regsvr32 schmmgmt.dll để cài
   đặt Snap-in này. Sau hệ thống báo Success:
Vào run gõ mmc trong cửa sổ này chọn file à add/remove Snap-in
    chọn Add rồi chỉ đến: Active Directory Schema Snap-in sau đó chuột
    phải chọn Operations Master sẽ xem được máy chủ nào là máy chủ
    Schema Master.
  Chiếm đoạt Master Role
    Thực hiện chiếm đoạt Master role khi không thể thực hiện tác vụ
    chuyển giao master role.
    Dữ liệu có thể mất khi chiếm một master role
    Một điều cần lưu ý ở đây là : chỉ khi nào máy chủ Master Role thực sự
    hỏng thì ta mới làm theo phương pháp này, bởi khi ta tự ý nâng cấp
    Master Role cho một máy chủ Domain Controller, khi đó máy chủ
    Master trước được bật lên sẽ bị sung nhau bởi hệ thống không thể có
    hai Master Role.
  Để chiếm đoạt Master roles thì ta dung một tool đó là: ntdsutil
     Step 1: vào run gõ cmd để vào command line
     Step 2: trong giao diện này gõ ntdsutil trong tools này chúng ta gõ:
     roles
     Step 3: connect vào máy chủ vne.vnexperts.net (phải sử dụng
     FQDN như thế này)
      o connections để vào giao diện kết nối
o connect to server (đến server mà ta cần chiếm đoạt các roles)
      để kết nối tới máy chủ cần thiết.
     Step 4: gõ Quit để vào giao diện: fsmo maintenance
     o Seize Schema Master rồi enter
     o Seize Domain Naming Master rồi enter
     o Seize RID Master rồi Enter
     o Seize PDC rồi Enter
     o Seize Infrastructure Master rồi Enter
   Sau khi nhập seize schema master hệ thống sẽ hỏi ta có chắc chắn
   làm việc này không thi ta chọn YES để hệ thống bắt đầu Seize đợi một
   lát sẽ hoàn tất quá trình.
11.3 Di chuyển & chống phân mảnh database của AD
  Ta cần di chuyển và chống phân mảnh cho database của Active Directory
  khi
    Khi dữ liệu trong Active Directory được ghi và xóa nhiều lần dẫn đến
    dữ liệu không được ghi liên tục.
    Dữ liệu bị phân mãnh làm cho quá trình tìm kiếm trên AD sẽ chậm.
    Defragmenting sẽ giúp các record trong AD được ghi vào các sector
    liên tiếp. Giúp tiết kiệm được dung lượng cho Active Directory
    database.
    Khi đĩa cứng hết dung lượng bạn có thể thêm đĩa cứng mới và di
    chuyển database AD vào vị trí mới.
    Khi update phần cứng để phục vụ cho quá trình quản lý có thể lưu
    tạm database AD ở vị trí mới.

More Related Content

What's hot

Bài 3: Triển khai dịch vụ Active Directory - Giáo trình FPT
Bài 3: Triển khai dịch vụ Active Directory - Giáo trình FPTBài 3: Triển khai dịch vụ Active Directory - Giáo trình FPT
Bài 3: Triển khai dịch vụ Active Directory - Giáo trình FPT
MasterCode.vn
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Bài 8: Triển khai bảo mật sử dụng chính sách nhóm (Group policy) - Giáo trình...
Bài 8: Triển khai bảo mật sử dụng chính sách nhóm (Group policy) - Giáo trình...Bài 8: Triển khai bảo mật sử dụng chính sách nhóm (Group policy) - Giáo trình...
Bài 8: Triển khai bảo mật sử dụng chính sách nhóm (Group policy) - Giáo trình...
MasterCode.vn
 
Báo cáo quản lý cửa hàng máy tính
Báo cáo quản lý cửa hàng máy tínhBáo cáo quản lý cửa hàng máy tính
Báo cáo quản lý cửa hàng máy tính
thuvienso
 
Quản lý người dùng
Quản lý người dùngQuản lý người dùng
Quản lý người dùng
Getfly CRM
 
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNGPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
Thùy Linh
 
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàngPhân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
leemindinh
 
Đè tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lí phòng trọ, HAY
Đè tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lí phòng trọ, HAYĐè tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lí phòng trọ, HAY
Đè tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lí phòng trọ, HAY
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Võ Phúc
 
3.1. thiết kế mạng cục bộ
3.1. thiết kế mạng cục bộ3.1. thiết kế mạng cục bộ
3.1. thiết kế mạng cục bộ
Kun Din
 
BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý phòng máy thực hành...
BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý phòng máy thực hành...BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý phòng máy thực hành...
BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý phòng máy thực hành...
nataliej4
 
Báo cáo dự án quản lí thư viện
Báo cáo dự án quản lí thư việnBáo cáo dự án quản lí thư viện
Báo cáo dự án quản lí thư viện
Quân Không Quần
 
Báo cáo phân tích thiết kế mạng
Báo cáo phân tích thiết kế mạngBáo cáo phân tích thiết kế mạng
Báo cáo phân tích thiết kế mạng
jackjohn45
 
Đồ án mạng-Tìm hiểu hệ thống domain controler trên Windows Server 2003
Đồ án mạng-Tìm hiểu hệ thống domain controler trên Windows Server 2003Đồ án mạng-Tìm hiểu hệ thống domain controler trên Windows Server 2003
Đồ án mạng-Tìm hiểu hệ thống domain controler trên Windows Server 2003
Long Kingnam
 
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm nguồn mở, HAY
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm nguồn mở, HAYĐề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm nguồn mở, HAY
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm nguồn mở, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đĐề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Phan tich thiet ke he thong thong tin
Phan tich thiet ke he thong thong tinPhan tich thiet ke he thong thong tin
Phan tich thiet ke he thong thong tin
Nguyễn Duy Hưng
 
Giới thiệu về Rational Rose và Các diagram
Giới thiệu về Rational Rose và Các diagramGiới thiệu về Rational Rose và Các diagram
Giới thiệu về Rational Rose và Các diagram
Huy Vũ
 
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
Tú Cao
 
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm Zabbix, 9đ
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm Zabbix, 9đĐề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm Zabbix, 9đ
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm Zabbix, 9đ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 

What's hot (20)

Bài 3: Triển khai dịch vụ Active Directory - Giáo trình FPT
Bài 3: Triển khai dịch vụ Active Directory - Giáo trình FPTBài 3: Triển khai dịch vụ Active Directory - Giáo trình FPT
Bài 3: Triển khai dịch vụ Active Directory - Giáo trình FPT
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng máy tính, HAY, 9đ - tải qua zalo=> 0909232620
 
Bài 8: Triển khai bảo mật sử dụng chính sách nhóm (Group policy) - Giáo trình...
Bài 8: Triển khai bảo mật sử dụng chính sách nhóm (Group policy) - Giáo trình...Bài 8: Triển khai bảo mật sử dụng chính sách nhóm (Group policy) - Giáo trình...
Bài 8: Triển khai bảo mật sử dụng chính sách nhóm (Group policy) - Giáo trình...
 
Báo cáo quản lý cửa hàng máy tính
Báo cáo quản lý cửa hàng máy tínhBáo cáo quản lý cửa hàng máy tính
Báo cáo quản lý cửa hàng máy tính
 
Quản lý người dùng
Quản lý người dùngQuản lý người dùng
Quản lý người dùng
 
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNGPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
 
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàngPhân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
 
Đè tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lí phòng trọ, HAY
Đè tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lí phòng trọ, HAYĐè tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lí phòng trọ, HAY
Đè tài: Phân tích thiết kế hệ thống quản lí phòng trọ, HAY
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 
3.1. thiết kế mạng cục bộ
3.1. thiết kế mạng cục bộ3.1. thiết kế mạng cục bộ
3.1. thiết kế mạng cục bộ
 
BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý phòng máy thực hành...
BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý phòng máy thực hành...BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý phòng máy thực hành...
BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý phòng máy thực hành...
 
Báo cáo dự án quản lí thư viện
Báo cáo dự án quản lí thư việnBáo cáo dự án quản lí thư viện
Báo cáo dự án quản lí thư viện
 
Báo cáo phân tích thiết kế mạng
Báo cáo phân tích thiết kế mạngBáo cáo phân tích thiết kế mạng
Báo cáo phân tích thiết kế mạng
 
Đồ án mạng-Tìm hiểu hệ thống domain controler trên Windows Server 2003
Đồ án mạng-Tìm hiểu hệ thống domain controler trên Windows Server 2003Đồ án mạng-Tìm hiểu hệ thống domain controler trên Windows Server 2003
Đồ án mạng-Tìm hiểu hệ thống domain controler trên Windows Server 2003
 
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm nguồn mở, HAY
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm nguồn mở, HAYĐề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm nguồn mở, HAY
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm nguồn mở, HAY
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đĐề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống mạng cho một công ty, HOT, 9đ
 
Phan tich thiet ke he thong thong tin
Phan tich thiet ke he thong thong tinPhan tich thiet ke he thong thong tin
Phan tich thiet ke he thong thong tin
 
Giới thiệu về Rational Rose và Các diagram
Giới thiệu về Rational Rose và Các diagramGiới thiệu về Rational Rose và Các diagram
Giới thiệu về Rational Rose và Các diagram
 
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
 
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm Zabbix, 9đ
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm Zabbix, 9đĐề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm Zabbix, 9đ
Đề tài: Hệ thống giám sát mạng dựa trên phần mềm Zabbix, 9đ
 

Viewers also liked

Bài 2 Cài đặt Windows Server 2008 - Giáo trình FPT
Bài 2 Cài đặt Windows Server 2008 - Giáo trình FPTBài 2 Cài đặt Windows Server 2008 - Giáo trình FPT
Bài 2 Cài đặt Windows Server 2008 - Giáo trình FPT
MasterCode.vn
 
Os 5 - memory management
Os  5 - memory managementOs  5 - memory management
Os 5 - memory management
Dat Ngo
 
xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp với microsoft active directory
xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp với microsoft active directoryxây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp với microsoft active directory
xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp với microsoft active directory
Tran Minh Tuan
 
Corporate Brochure Korn Ferry International
Corporate Brochure Korn Ferry InternationalCorporate Brochure Korn Ferry International
Corporate Brochure Korn Ferry International
Andrew J. Warneck
 
Hướng dẫn cài đặt windows server 2008 cơ bản cho người mới bắt đầu.
Hướng dẫn cài đặt windows server 2008 cơ bản cho người mới bắt đầu.Hướng dẫn cài đặt windows server 2008 cơ bản cho người mới bắt đầu.
Hướng dẫn cài đặt windows server 2008 cơ bản cho người mới bắt đầu.
Brand Xanh
 
đề Cương chi tiết
đề Cương chi tiếtđề Cương chi tiết
đề Cương chi tiết
Nguyễn Long
 
Bài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPT
Bài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPTBài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPT
Bài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPT
MasterCode.vn
 
Bài 6: Triển khai hạ tầng chính sách nhóm (GP) - Giáo trình FPT
Bài 6: Triển khai hạ tầng chính sách nhóm (GP) - Giáo trình FPTBài 6: Triển khai hạ tầng chính sách nhóm (GP) - Giáo trình FPT
Bài 6: Triển khai hạ tầng chính sách nhóm (GP) - Giáo trình FPT
MasterCode.vn
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN MUSIC (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN MUSIC (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN MUSIC (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN MUSIC (Q1-Q2)
LiGhT ArOhL
 
Facebook Ranking Factors - Toàn bộ mọi bí mật về Facebook
Facebook Ranking Factors - Toàn bộ mọi bí mật về FacebookFacebook Ranking Factors - Toàn bộ mọi bí mật về Facebook
Facebook Ranking Factors - Toàn bộ mọi bí mật về Facebook
Vinalink Media JSC
 

Viewers also liked (10)

Bài 2 Cài đặt Windows Server 2008 - Giáo trình FPT
Bài 2 Cài đặt Windows Server 2008 - Giáo trình FPTBài 2 Cài đặt Windows Server 2008 - Giáo trình FPT
Bài 2 Cài đặt Windows Server 2008 - Giáo trình FPT
 
Os 5 - memory management
Os  5 - memory managementOs  5 - memory management
Os 5 - memory management
 
xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp với microsoft active directory
xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp với microsoft active directoryxây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp với microsoft active directory
xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp với microsoft active directory
 
Corporate Brochure Korn Ferry International
Corporate Brochure Korn Ferry InternationalCorporate Brochure Korn Ferry International
Corporate Brochure Korn Ferry International
 
Hướng dẫn cài đặt windows server 2008 cơ bản cho người mới bắt đầu.
Hướng dẫn cài đặt windows server 2008 cơ bản cho người mới bắt đầu.Hướng dẫn cài đặt windows server 2008 cơ bản cho người mới bắt đầu.
Hướng dẫn cài đặt windows server 2008 cơ bản cho người mới bắt đầu.
 
đề Cương chi tiết
đề Cương chi tiếtđề Cương chi tiết
đề Cương chi tiết
 
Bài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPT
Bài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPTBài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPT
Bài 4: Triển khai Active Directory: Quản trị nhóm - Giáo trình FPT
 
Bài 6: Triển khai hạ tầng chính sách nhóm (GP) - Giáo trình FPT
Bài 6: Triển khai hạ tầng chính sách nhóm (GP) - Giáo trình FPTBài 6: Triển khai hạ tầng chính sách nhóm (GP) - Giáo trình FPT
Bài 6: Triển khai hạ tầng chính sách nhóm (GP) - Giáo trình FPT
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN MUSIC (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN MUSIC (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN MUSIC (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN MUSIC (Q1-Q2)
 
Facebook Ranking Factors - Toàn bộ mọi bí mật về Facebook
Facebook Ranking Factors - Toàn bộ mọi bí mật về FacebookFacebook Ranking Factors - Toàn bộ mọi bí mật về Facebook
Facebook Ranking Factors - Toàn bộ mọi bí mật về Facebook
 

Similar to Tổng quan về activer directory

Giáo trình sql server đại học công nghiệp[bookbooming.com]
Giáo trình sql server  đại học công nghiệp[bookbooming.com]Giáo trình sql server  đại học công nghiệp[bookbooming.com]
Giáo trình sql server đại học công nghiệp[bookbooming.com]
bookbooming1
 
85365852 do-an-tot-nghiep (1)
85365852 do-an-tot-nghiep (1)85365852 do-an-tot-nghiep (1)
85365852 do-an-tot-nghiep (1)
huynhkhang1
 
Data_Warehouse
Data_WarehouseData_Warehouse
Data_Warehouse
Thang Luu
 
OpenERP 7.0 Release Notes Tiếng Việt
OpenERP 7.0 Release Notes Tiếng ViệtOpenERP 7.0 Release Notes Tiếng Việt
OpenERP 7.0 Release Notes Tiếng Việt
Openerp Việt Nam
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhân sự
Xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhân sựXây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhân sự
Xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhân sự
AskSock Ngô Quang Đạo
 
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng bằng PHP và MySQL
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng bằng PHP và MySQLXây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng bằng PHP và MySQL
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng bằng PHP và MySQL
AskSock Ngô Quang Đạo
 
đề Tài xây dựng website tin tức cho trường thpt 2662447
đề Tài xây dựng website tin tức cho trường thpt 2662447đề Tài xây dựng website tin tức cho trường thpt 2662447
đề Tài xây dựng website tin tức cho trường thpt 2662447
jackjohn45
 
2009help
2009help2009help
2009help
Vo Tuan
 
Căn bản về xml
Căn bản về xmlCăn bản về xml
Căn bản về xml
Hieu Meteor
 
Đề tài: Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server, 9đ - Gửi miễ...
Đề tài: Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server, 9đ - Gửi miễ...Đề tài: Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server, 9đ - Gửi miễ...
Đề tài: Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server, 9đ - Gửi miễ...
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Cafedev_tai_liu_sql_toan_tp_bai_tp_fu.pdf
Cafedev_tai_liu_sql_toan_tp_bai_tp_fu.pdfCafedev_tai_liu_sql_toan_tp_bai_tp_fu.pdf
Cafedev_tai_liu_sql_toan_tp_bai_tp_fu.pdf
ThiNguyen827048
 
Drupal 7 cho người mới học
Drupal 7 cho người mới họcDrupal 7 cho người mới học
Drupal 7 cho người mới học
Ngo Trung
 
Drupal7chonguoimoihoc 120716051824-phpapp01
Drupal7chonguoimoihoc 120716051824-phpapp01Drupal7chonguoimoihoc 120716051824-phpapp01
Drupal7chonguoimoihoc 120716051824-phpapp01
Bản Bv
 
Tìm hiểu Google Docs
Tìm hiểu Google DocsTìm hiểu Google Docs
Tìm hiểu Google Docs
buianhtai
 
Tìm hiểu và triển khai MySQL Server trên Linux server
Tìm hiểu và triển khai MySQL Server trên Linux serverTìm hiểu và triển khai MySQL Server trên Linux server
Tìm hiểu và triển khai MySQL Server trên Linux server
Dung Duong
 
Báo cáo thực tập cuối kỳ
Báo cáo thực tập cuối kỳBáo cáo thực tập cuối kỳ
Báo cáo thực tập cuối kỳ
Thân Hoàng
 
luan van thac si xay dung he thong quan ly van ban
luan van thac si xay dung he thong quan ly van banluan van thac si xay dung he thong quan ly van ban
luan van thac si xay dung he thong quan ly van ban
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Sql dai hoc hue
Sql dai hoc hueSql dai hoc hue
Sql dai hoc hue
vietha822
 

Similar to Tổng quan về activer directory (20)

Giáo trình sql server đại học công nghiệp[bookbooming.com]
Giáo trình sql server  đại học công nghiệp[bookbooming.com]Giáo trình sql server  đại học công nghiệp[bookbooming.com]
Giáo trình sql server đại học công nghiệp[bookbooming.com]
 
85365852 do-an-tot-nghiep (1)
85365852 do-an-tot-nghiep (1)85365852 do-an-tot-nghiep (1)
85365852 do-an-tot-nghiep (1)
 
Data_Warehouse
Data_WarehouseData_Warehouse
Data_Warehouse
 
OpenERP 7.0 Release Notes Tiếng Việt
OpenERP 7.0 Release Notes Tiếng ViệtOpenERP 7.0 Release Notes Tiếng Việt
OpenERP 7.0 Release Notes Tiếng Việt
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhân sự
Xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhân sựXây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhân sự
Xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý nhân sự
 
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng bằng PHP và MySQL
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng bằng PHP và MySQLXây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng bằng PHP và MySQL
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng bằng PHP và MySQL
 
đề Tài xây dựng website tin tức cho trường thpt 2662447
đề Tài xây dựng website tin tức cho trường thpt 2662447đề Tài xây dựng website tin tức cho trường thpt 2662447
đề Tài xây dựng website tin tức cho trường thpt 2662447
 
2009help
2009help2009help
2009help
 
Căn bản về xml
Căn bản về xmlCăn bản về xml
Căn bản về xml
 
Đề tài: Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server, 9đ - Gửi miễ...
Đề tài: Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server, 9đ - Gửi miễ...Đề tài: Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server, 9đ - Gửi miễ...
Đề tài: Tìm hiểu và triển khai quản trị mạng trên Ubuntu Server, 9đ - Gửi miễ...
 
Cafedev_tai_liu_sql_toan_tp_bai_tp_fu.pdf
Cafedev_tai_liu_sql_toan_tp_bai_tp_fu.pdfCafedev_tai_liu_sql_toan_tp_bai_tp_fu.pdf
Cafedev_tai_liu_sql_toan_tp_bai_tp_fu.pdf
 
Drupal 7 cho người mới học
Drupal 7 cho người mới họcDrupal 7 cho người mới học
Drupal 7 cho người mới học
 
Drupal7chonguoimoihoc 120716051824-phpapp01
Drupal7chonguoimoihoc 120716051824-phpapp01Drupal7chonguoimoihoc 120716051824-phpapp01
Drupal7chonguoimoihoc 120716051824-phpapp01
 
Huong dan sd_spss
Huong dan sd_spssHuong dan sd_spss
Huong dan sd_spss
 
Tìm hiểu Google Docs
Tìm hiểu Google DocsTìm hiểu Google Docs
Tìm hiểu Google Docs
 
Tìm hiểu và triển khai MySQL Server trên Linux server
Tìm hiểu và triển khai MySQL Server trên Linux serverTìm hiểu và triển khai MySQL Server trên Linux server
Tìm hiểu và triển khai MySQL Server trên Linux server
 
Lập trình java
Lập trình javaLập trình java
Lập trình java
 
Báo cáo thực tập cuối kỳ
Báo cáo thực tập cuối kỳBáo cáo thực tập cuối kỳ
Báo cáo thực tập cuối kỳ
 
luan van thac si xay dung he thong quan ly van ban
luan van thac si xay dung he thong quan ly van banluan van thac si xay dung he thong quan ly van ban
luan van thac si xay dung he thong quan ly van ban
 
Sql dai hoc hue
Sql dai hoc hueSql dai hoc hue
Sql dai hoc hue
 

Tổng quan về activer directory

 • 1. MUC LUC 1 Tổng quan về activer directory ........................................................................ 4 1.1 Chức năng của Active Directory ............................................................... 4 1.2 cấu truc của activer directory ................................................................... 4 1.2.1 cấu trúc luận lý .......................................................................................... 4 1.2.1.1 Objects. ...................................................................................................... 4 1.2.1.2 Organizational Units ............................................................................. 5 1.2.1.3 Domain. ...................................................................................................... 5 1.2.1.4 Domain Tree ............................................................................................. 6 1.2.1.5 Forest. ......................................................................................................... 7 1.2.2 cấu trúc vật lý .............................................................................................. 8 1.2.2.1 siter ............................................................................................................. 8 1.2.2.2 Domain controllers ................................................................................ 8 2 Cơ chế hoạt động của Active Directory ......................................................... 9 2.1 Directory service ............................................................................................ 9 2.2 Active directory schema .............................................................................. 9 2.3 Global catalog (GC) ..................................................................................... 10 2.4 Global catalog server ................................................................................. 10 2.5 Distinguished và relative distinguished name ................................. 11 2.6 Cơ chế single sign-on ................................................................................. 11 3 Cơ chế quản lý Active Directory..................................................................... 12 4 Công cụ quản lý Active Directory .................................................................. 13 5 Active directory Domain & Forest ................................................................. 13 5.1 Forest & Domain function level .............................................................. 13 5.2 Tạo Relationships ........................................................................................ 14 6 Organization Unit ( OU )................................................................................... 15 6.1 Tìm hiểu OU ................................................................................................... 15 6.2 Ủy quyền quản lý OU .................................................................................. 16 7 Tài khoản Users, Group, Computer .............................................................. 17 7.1 Giới thiệu Tài khoản .................................................................................... 17 7.2 Giới thiệu tài khoản người dùng ............................................................ 17
 • 2. 7.2.1 Tài khoản người dùng cục bộ .............................................................. 17 7.2.2 Tài khoản người dùng miền ................................................................. 17 7.2.3 Yêu cầu về tài khoản người dùng ...................................................... 18 7.3 Tài khoản nhóm ............................................................................................ 18 7.3.1 Nhóm bảo mật ........................................................................................... 18 7.3.2 Nhóm phân phối ....................................................................................... 19 7.3.3 Tài khoản người dùng tạo sẵn............................................................. 19 7.3.4 Các nhóm tạo sẵn đặc biệt ................................................................... 21 7.4 Tạo & quản lý account ............................................................................... 22 8 Chính sách nhóm ................................................................................................. 24 8.1 Group Policy là gì? ....................................................................................... 24 8.2 Chức năng của Group Policy .................................................................... 24 8.3 quản ly GPO ................................................................................................... 25 9 Site and Replication ........................................................................................... 26 9.1 Giới thiệu về active directory replication ........................................... 26 9.2 Tạo và cấu hình site .................................................................................... 27 9.3 Quản lý site topology ................................................................................. 28 10 Bố trí Domain contronller ............................................................................. 28 10.1 Global Catolog trong AD ........................................................................ 28 10.2 Customize Global Catalog Server ....................................................... 29 10.3 Phân bổ domain contronller trong AD ............................................. 29 11 Operation Master............................................................................................. 30 11.1 Giới thiệu Operation Master Role....................................................... 30 11.2 Chuyển giao & chiếm đoạt Master Role........................................... 34 11.3 Di chuyển & chống phân mảnh database của AD ........................ 36
 • 4. 1 Tổng quan về activer directory Active Directory là một cơ sở dữ liệu của các tài nguyên trên mạng (còn gọi là đối tượng) cũng như các thông tin liên quan đến các đối tượng đó. Active Directory cung cấp một mức độ ứng dụng mới cho môi trường xí nghiệp. Dịch vụ thư mục trong mỗi domain có thể lưu trữ hơn mười triệu đối tượng, đủ để phục vụ mười triệu người dùng trong mỗi domain. 1.1 Chức năng của Active Directory - lưu giữ một danh sách tập trung các tên tài khoản người dùng, mật khẩu tương ứng và các tài khoản máy tính. - Cung cấp một Server đóng vai trò chứng thực (authentication server) hoặc Server quản lý đăng nhập (logon Server), Server này còn gọi là domain controller (máy điều khiển vùng). - Duy trì một bảng hướng dẫn hoặc một bảng chỉ mục (index) giúp các máy tính trong mạng có thể dò tìm nhanh một tài nguyên nào đó trên các máy tính khác trong vùng. - Cho phép chúng ta tạo ra những tài khoản người dùng với những mức độ quyền (rights) khác nhau như: toàn quyền trên hệ thống mạng, chỉ có quyền backup dữ liệu hay shutdown Server từ xa… - Cho phép chúng ta chia nhỏ miền của mình ra thành các miền con subdomain) hay các đơn vị tổ chức OU (Organizational Unit). Sau đó chúng ta có thể ủy quyền cho các quản trị viên bộ phận quản lý từng bộ phận nhỏ. 1.2 cấu truc của activer directory 1.2.1 cấu trúc luận lý 1.2.1.1 Objects. Trước khi tìm hiểu khái niệm Object, chúng ta phải tìm hiểu trước hai khái niệm Object classes và Attributes.  Object classes là một bản thiết kế mẫu hay một khuôn mẫu cho các loại đối tượng mà bạn có thể tạo ra trong Active Directory. Có ba loại object classes thông dụng là: User, Computer, Printer.  Attributes, nó được định nghĩa là tập các giá trị phù hợp và được kết hợp với một đối tượng cụ thể. Như vậy Object là một đối tượng duy nhất được định nghĩa bởi các giá trị được gán cho các thuộc tính của object classes. Như vậy Object là một đối tượng duy nhất được định nghĩa bởi các giá trị được gán cho các thuộc tính của object classes. Ví dụ hình sau minh họa hai đối tượng là: máy in ColorPrinter1 và người dùng KimYoshida.
 • 5. 1.2.1.2 Organizational Units Organizational Unit hay OU là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống AD, nó được xem là một vật chứa các đối tượng (Object) được dùng để sắp xếp các đối tượng khác nhau phục vụ cho mục đích quản trị của bạn. OU cũng được thiết lập dựa trên subnet IP và được định nghĩa là “một hoặc nhiều subnet kết nối tốt với nhau”. Việc sử dụng OU có hai công dụng chính sau:  Trao quyền kiếm soát một tập hợp các tài khoản người dùng, máy tính hay các thiết bị mạng cho một nhóm người hay một phụ tá quản trị viên nào đó (sub-administrator), từ đó giảm bớt công tác quản trị cho người quản trị toàn bộ hệ thống.  Kiểm soát và khóa bớt một số chức năng trên các máy trạm của người dùng trong OU thông qua việc sử dụng các đối tượng chính sách nhóm (GPO) 1.2.1.3 Domain. Domain là đơn vị chức năng nòng cốt của cấu trúc logic Active Directory. Nó là phương tiện để qui định một tập hợp những người dùng, máy tính, tài nguyên chia sẻ có những qui tắc bảo mật giống nhau từ đó giúp cho việc quản lý các truy cập vào các Server dễ dàng hơn. Domain đáp ứng ba chức năng chính sau:
 • 6. Đóng vai trò như một khu vực quản trị (administrative boundary) các đối tượng, là một tập hợp các định nghĩa quản trị cho các đối tượng chia sẻ như: có chung một cơ sở dữ liệu thư mục, các chính sách bảo mật, các quan hệ ủy quyền với các domain khác.  Giúp chúng ta quản lý bảo mật các các tài nguyên chia sẻ.  Cung cấp các Server dự phòng làm chức năng điều khiển vùng (domain controller), đồng thời đảm bảo các thông tin trên các Server này được đồng bộ với nhau. 1.2.1.4 Domain Tree Domain Tree là cấu trúc bao gồm nhiều domain được sắp xếp có cấp bậc theo cấu trúc hình cây. Domain tạo ra đầu tiên được gọi là domain root và nằm ở gốc của cây thư mục.Tất cả các domain tạo ra sau sẽ nằm bên dưới domain root và được gọi là domain con (child domain). Tên của các domain con phải khác biệt nhau. Khi một domain root và ít nhất một domain con được tạo ra thì hình thành một cây domain.
 • 7. 1.2.1.5 Forest. Forest là một thuật ngữ được đặt ra nhằm định nghĩa một mô hình tổ chức của AD, một forest gồm nhiều domain trees có quan hệ với nhau, các domain trees trong forest là độc lập với nhau về tổ chức, Một forest phải đảm bảo thoả các đặc tính sau:  Toàn bộ domain trong forest phải có một schema chia sẻ chung  Các domain trong forest phải có một global catalog chia sẻ chung  Các domain trong forest phải có mối quan hệ trust hai chiều với nhau  Các tree trong một forest phải có cấu trúc tên(domain name) khác nhau  Các domain trong forest hoạt động độc lập với nhau, tuy nhiên hoạt động của forest là hoạt động của toàn bộ hệ thống tổ chức doanh nghiệp.
 • 8. 1.2.2 cấu trúc vật lý 1.2.2.1 siter Một site bao gồm một hay nhiều mạng con liên kết với nhau. Có thể cấu hình việc truy xuất và tạo bản sao cho Active Directory hiệu quả nhất và lập ra một lịch cập nhật để không ảnh hưởng đến thông lượng của mạng 1.2.2.2 Domain controllers Domain Controller là một máy tính hay server chuyên dụng được setup Windows Server và lưu trữ bản sao của Domain Directory (local domain database). Một domain có thể có một hay nhiều domain controller, mỗi domain controller đều có bản sao dữ liệu của Domain Directory. Domain Controller chịu trách nhiệm chứng thực cho users và chịu trách nhiệm đãm bảo các chính sách bảo mật được thực thi. Các chức năng chính của domain controller:  Mỗi domain controller lưu trữ các bản sao thông tin của Active Directory cho chính domain đó, chịu trách nhiệm quản lí thông tin và tiến hành đồng bộ dữ liệu với các domain controller khác trong củng một domain.  Domain Controller trong một Domain có khả năng tự động đồng bộ dữ liệu với các domain controller khác trong cùng một domain. Khi bạn thực hiện một tác vụ đối với thông tin lưu trữ trên domain controller, thì thông tin này sẽ tự động được đồng bộ hóa đến các domain controller khác. Tuy nhiên để đảm bảo sự ổn định cho hệ thống mạng,
 • 9. chúng ta cần phải có một chính sách hợp lí cho các domain trong việc đồng bộ hóa thông tin dữ liệu với một thời điểm phù hợp.  Domain Controller tự động đồng bộ hóa ngay lập tức các thay đổi quan trọng đối với cả Domain như disable một user account.  Active Directory sử dụng việc đồng bộ hóa dữ liệu theo cơ chế multimaster, nghĩa là không có domain controller nào đóng vai trò là master cả, mà thay vào đó thì tất cả domain controller đểu ngang hàng với nhau, mỗi domain controller lưu trữ một bản sao của database hệ thống. Các domain controller lưu trữ các thông tin dữ liệu khác nhau trong một khỏang thời gian ngắn cho đến khi thông tin các domain controller trong hệ thống đều được đồng bộ với nhau, hay nói cách khác là thống nhất dữ liệu cho toàn domain.  Mặc dù là Active Directory hỗ trợ hoàn toàn việc đồng bộ dữ liệu theo cơ chế multimaster nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng theo cơ chế này (việc thực thi không được cho phép ở nhiều nơi trong hệ thống mạng trong cùng một thời điểm). Operations master roles là các roles đặc biệt được assigned với 1 hoặc nhiều domain ontrollers khác để thực hiện đồng bộ theo cơ chế single-master, ta có thể dễ dàng nhận thấy việc thực thi operations của multimaster là sự thực thi của nhiều single-master đồng thời.  Hệ thống có nhiều hơn một domain hỗ trợ trong trường hợp dự phòng backup domain controller, khi một domain controller có vấn đề xảy ra thì các domain sẽ tự động chạy dự phòng, đảm bảo hệ thống luôn được ổn định.  Domain Controller quản lí các vấn đề trong việc tương tác với domain của users, ví dụ xác định đối tượng trong Active Directory hay xác thực việc logon của user. 2 Cơ chế hoạt động của Active Directory 2.1 Directory service 2.2 Active directory schema Trong Active Directory, database lưu trữ chính là AD Schema, Schema định nghĩa các đối tượng được lưu trữ trong Active Directory. Nhưng Schema lưu trữ các đối tượng thế nào? Thực chất, schema là một danh sách các định nghĩa xác định các loại đối tượng và các loại thông tin về đối tượng lưu trữ trong Active Directory. Về bản chất, schema cũng được lưu trữ như 1 object. Schema được định nghĩa gồm 2 loại đối tượng (object) là schema class objects và schema Attribute objects
 • 10. 2.3 Global catalog (GC) GC lưu trữ tất cả các object của miền chứa GC và một phần các object thường được người dùng tìm kiếm của các domain khác trong forest.  Global catalog lưu trữ: Những thuộc tính thường dùng trong việc truy vấn như user’s first name, last name, logon name Thông tin cần thiết để xác định vị trí của bất kỳ object nào trong active directory Tập hợp các thuộc tính mặc định cho mỗi loại object Quyền truy cập đến mỗi object 2.4 Global catalog server Một global catalog là bộ lưu trữ mà nó lưu trữ một tập con thông tin về tất cả các đối tượng trong Active Directory. Phần lớn,global catalog là lưu trữ thông tin đó là các truy vấn thường được sử dụng. Nói cách khác, nó chứa các thông tin cần thiêt để tìm các đối tượng Một global catolog cần được tạo trong domain controller đầu tiên của rừng. Domain controller này được gọi là Global Catalog Server. Một global catalog server duy trì một bản copy đầy đủ cơ sở dữ liệu của Active Directory của domain điều khiển của nó. Nó duy trì một phần copy của cơ sở dữ liệu Active Directory của domain khác trong rừng. Một Global Catalog Server cũng xử lý các truy vấn được xây dựng trở lại và cho ra kết quả.
 • 11. 2.5 Distinguished và relative distinguished name Distinguished name (DN): là tên để định danh đối tượng duy nhất trong Active Directory Relative distinguished name (RDN): là phần tên cũng chính là thuộc tính của đối tượng Ví dụ:DN: CN=TaiTV,OU=KhoaCNTT,OU=HCM,DC=ispace,DC=vn RDN: CN=TaiTV 2.6 Cơ chế single sign-on Mỗi user chỉ dùng 1 acount cho nhiều dịch vụ Làm đơn giản hoá việc quản lý và sử dụng
 • 12. 3 Cơ chế quản lý Active Directory Tập trung  Cho phép admin có thể quản trị tài nguyên tập trung  Cho phép admin có thể xác định thông tin của các object  Cho phép dùng chính sách nhóm để quản lý user  Phân tán  Uỷ quyền quản lý cho quản trị viên khác  Quản trị hệ thống Active Directory quy mô lớn linh hoạt hơn
 • 13. 4 Công cụ quản lý Active Directory Những công cụ quản lý Active Directory thường cung cấp ở dạng Snap-in cho MMC (Microsoft Management Console).  Active Directory users and Computer: quản trị người dùng, nhóm, máy tính, và đơn vị tổ chức.  Active Directory and Trusts: dùng làm việc với vùng, hệ vùng phân cấp, tập hợp hệ vùng phân cấp.  Active Directory Sites and Services : quản lý Site và mạng con. 5 Active directory Domain & Forest 5.1 Forest & Domain function level 2003.
 • 14. 5.2 Tạo Relationships Trust Relationship cho phép người dùng trong domain này truy cập tài nguyên ở domain khác. Một trust relationship trên window server bao gồm 3 đặc tính :  Explicitly or Implicitly (tường minh hay ngầm định) Explicitly trust là loại liên kết tường minh, do người quản trị thiết lập bằng tay. Ví dụ như shortcut trust, external trust. Implicitly trust là loại liên kết ngầm định, do hệ thống thiết lập tự động. Ví dụ như parent/child trust, tree/root trust.  Transitive or Non-transitive (có tính bắc cầu hay không có tính bắc cầu) Transitive trust là loại liên kết mà mối liên kết không chỉ giới hạn giữa hai domain tham gia trực tiếp mà còn mở rộng ra những domain liên quan. Quan sát hình 1, domain D trust trực tiếp domain E, còn domain E lại trust trực tiếp domain F và cả hai đều là transitive trust thì domain D cũng trust gián tiếp domain F và ngược lại. Transitive trust được hệ thống thiết lập tự động, một trong những ví dụ về loại trust này là parent/child trust (liên kết giữa domain cha và domain con). Non-transitive trust có tính chất ngược với transitive trust, loại liên kết này chỉ giới hạn trong hai domain tham gia trực tiếp vào liên kết chứ không mở rộng ra các domain liên quan với hai domain đó. Non-transitive trust không được hệ thống thiết lập tự động. Ví dụ điển hình về non-transitive trust là external trust, liên kết giữa 2 domain thuộc 2 forest khác nhau.  Trust direction (chiều của liên kết) Trong Windows 2003, có 3 loại trust direction: one-way incoming, one-way outgoing, two-way. Ví dụ như trên hình 1, ta thấy trust relationship giữa domain B và domain Q là một chiều (one-way). Đứng trên domain B, nếu ta thiết lập one-way incoming trust thì các đối tượng trên domain B sẽ được chứng thực trên domain Q; còn nếu ta thiết lập one-way outgoing trust thì các đối tượng trên domain Q sẽ được chứng thực trên domain B. Cuối cùng, nếu ta thiết lập two-way trust thì các đối tược trên cả hai domain sẽ được chứng thực trên domain đối phương. Trên Windows 2000 thì liên kết trust chỉ có one-way và non- transitive. Do vậy, để tạo ra liên kết cho một hệ thống lớn, người
 • 15. quản trị cần thiết lập và quản lý nhiều trust relationship. Bắt đầu từ Windows 2003 thì trust relationship có 3 đặc tính trên đã đơn giản hóa công việc và giảm thiểu nhiều công sức quản lý cho người quản trị. Các loại Trust Shortcut: được người quản trị thiết lập giữa hai domain trong cùng một forest đê nhầm giảm bớt các bước chứng thực cho các đối tượng .sử dụng trong quá trình Kerberos v5 . Forest: được người quản trị thiết lập giữa hai forest.Đây là phương pháp hữu hiệu và ngắn gọn để chứng thực cho các đối tượng thuộc domain của các forest . External:được người quản trị thiết lập để liên kết hai domain thuộc hai forest khác nhau để giảm bớt các b . Realm: Kerberos. 6 Organization Unit ( OU ) 6.1 Tìm hiểu OU OUS được tạo ra để làm quản trị đại diện, để quản trị chính sách nhóm, và để giấu các object. Tạo các OU để quản trị đại diện là lý do quan trọng nhất để tạo một OU, và bạn nên cân nhắc trước khi tạo các OUS để quản trị chính sách nhóm hoặc để dấu object. Các tác vụ quản trị của OU như đổi tên, di chuyển và xóa các OU, và cài đặt các thuộc tính của OU, là các tác vụ cần thiết bạn phải biết để bảo trì các OU Organizational unit(OU) là một container sử dụng để sắp xếp các object trong một miền vào một nhóm quản trị logic. Một OU có thể chứa các object như tài khoản người sử dụng, nhóm, máy tính, máy tin, các ứng dụng, các thư mục chia sẻ, và các OU khác từ cùng một miền. Các OU được biểu diễn bằng biểu tượng thư mục với 1 quyển sách bên trong. Các OU có thể được thêm vào các OU khác tạo nên cấu trúc phân cấp; quá trình này được gọi là nesting OU. Mỗi miền có một cấu trúc OU riêng, cấu trúc của OU trong một miền không phụ thuộc vào cấu trúc của các OU ở các miền khác. Có 3 lý do để tạo ra OU Để ủy quyền quản trị Để quản trị group policy Để che dấu các object
 • 16. 6.2 Ủy quyền quản lý OU Organizasional Units hay OU còn gọi là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống active directory , nó được xem là vật chứa các đối tượng (object) được dùng để sắp xếp các đối tượng khác nhau phục vụ cho các mục đích quản trị của bạn. Việc sử dụng OU có hai công dụng chính như sau :  Trao quyền kiểm soát một tập hợp các tài khoản người dung, máy tính hay các thiết bị mạng cho một nhóm người hay một phụ tá quản trị nào đó(sub-administrator),từ đó giảm bớt công tác quản trị cho người quản trị toàn bộ hệ thống.  Kiểm soát và khóa bớt một số chức năng trên các máy trạm của người dung trong OU thông qua việc sử dụng các đối tượng chính sách nhóm(Group policy) Mục đích uỷ quyền quản trị OU  Phân tán việc quản lý cho từng OU  Đơn giản hoá trong việc quản trị  Việc uỷ quyền cung cấp  Việc tự quản trong mỗi OU  Cô lập quản lý dữ liệu và dịch vụ Các tác vụ quản trị OU :  Thay đổi thuộc tính của vật chứa (container)  Tạo và xóa object  Thay đổi thuộc tính của object Chiến lược trong việc triển khai cấu trúc OU
 • 17. 7 Tài khoản Users, Group, Computer 7.1 Giới thiệu Tài khoản User Acount: Là tài khoản người dung. Khi cài đặt AD sẽ có một số user được tạo ra mặc định (Build –in) như Administrato – là quyền quạn trị cao nhất cho toàn quyền hệ thống. User này không thể gỡ bỏ được. ngoài ra nhân viên sữ dụng máy tính trong hệ thống để có thể sữ dụng tài nguyên và đăng nhập vào hệ thống thì người dung quản trị khởi tạo user và phân quyền sữ sụng. Computer Account: Mỗi máy tính chạy Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 tham gia vào domain đề có một computer account . Tương tự như user account. Các computer account cung cấp ý nghĩa thẩm định quyền và chỉnh quyền truy xuất vào mạng và các tai nguyên domain . Group : Là tập hợp một số user có những đặc tính chung như truy cập chung một thư mục nào đó, hay phân nhóm theo phòng ban… 7.2 Giới thiệu tài khoản người dùng Tài khoản người dùng là tập hợp quyền hạn duy nhất cho một người dung cho phép người dùng đăng nahaapvaof domain để truy xuất tài nguyên mạng hoặc đăng nhập vào một máy tính cụ thể nào đó. Những người sữ dùng mạng thường xuyên nên có một tài khoản người dùng 7.2.1 Tài khoản người dùng cục bộ Tài khoản người dùng cục bộ (local user account) là tài khoản người dùng định định nghĩa trên máy cục bộ và chỉ được phép logon, truy cập các tài nguyên trên máy tính cục bộ. Nếu muốn truy cập các tài nguyên trên mạng thì người dùng này phải chứng thực lại với máy domain controller hoặc máy tính chứa tài nguyên chia sẻ. 7.2.2 Tài khoản người dùng miền Tài khoản người dùng miền (domain user account) là tài khoản người dùng được định nghĩa trên Active Directory và được phép đăng nhập (logon)
 • 18. vào mạng trên bất kỳ máy trạm nào thuộc vùng. Đồng thời với tài khoản này người dùng có thể truy cập đến các tài nguyên trên mạng. 7.2.3 Yêu cầu về tài khoản người dùng  Mỗi username phải từ 1 đến 20 ký tự (trên Windows Server 2003 thì tên đăng nhập có thể dài đến 104 ký tự, tuy nhiên khi đăng nhập từ các máy cài hệ điều hành Windows NT 4.0 về trước thì mặc định chỉ hiểu 20 ký tự).  Mỗi username là chuỗi duy nhất của mỗi người dùng có nghĩa là tất cả tên của người dùng và nhóm không được trùng nhau.  Username không chứa các ký tự sau: “ / [ ] : ; | = , + * ? < >  Trong một username có thể chứa các ký tự đặc biệt bao gồm: dấu chấm câu, khoảng trắng, dấu gạch ngang, dấu gạch dưới. 7.3 Tài khoản nhóm Tài khoản nhóm (group account) là một đối tượng đại diện cho một nhóm người nào đó, dùng cho việc quản lý chung các đối tượng người dùng. Việc phân bổ các người dùng vào nhóm giúp chúng ta dễ dàng cấp quyền trên các tài nguyên mạng như thư mục chia sẻ, máy in. Chú ý là tài khoản người dùng có thể đăng nhập vào mạng những tài khoản nhóm không được phép đăng nhập mà chỉ dùng để quản lý. Tài khoản nhóm người chia làm hai loại: nhóm bảo mật (security group) và nhóm phân phối (distribution group). 7.3.1 Nhóm bảo mật Nhóm bảo mật là loại nhóm được dùng để cấp phát các quyền hệthống (rights) và quyền truy cập (permission). Giống như các tài khoản người dùng, các nhóm bảo mật đều được chỉ định các SID. Cóba loại nhóm bảo mật chính là: local, global và universal. Tuy nhiênnếu chúng ta khảo sát kỹ thì có thể phân thành bốn loại như sau:local, domain local, global và universal  Local group (nhóm cục bộ) là loại nhóm có trên các máy stand- alone Server, member server, Win2K Pro hay WinXP. Các nhóm cục bộ này chỉ có ý nghĩa và phạm vi hoạt động ngay tại trên máy chứa nó thôi.  Domain local group (nhóm cục bộ miền) là loại nhóm cục bộ đặc biệt vì chúng là local group nhưng nằm trên máy Domain Controller. Các máy Domain Controller có một cơ sở dữ liệu Active Directory chung và được sao chép đồng bộ với nhau do đó một local group trên một Domain Controller này thì cũng sẽ có mặt trên các Domain Controller anh em của nó, như vậy local group này có mặt trên miền nên được gọi với cái tên nhóm cục bộ miền. Các nhóm trong mục Built-in của Active Directory là các domain local.  lobal group (nhóm toàn cục hay nhóm toàn mạng) là loại nhóm nằm trong Active Directory và được tạo trên các Domain Controller. Chúng dùng để cấp phát những quyền hệ thống và quyền truy cập vượt qua những ranh giới của một miền. Một nhóm global có thể đặt vào trong một nhóm local của các server thành viên trong miền. Chú ý khi tạo
 • 19. nhiều nhóm global thì có thể làm tăng tải trọng công việc của Global Catalog.  Global group (nhóm toàn cục hay nhóm toàn mạng) là loại nhóm nằm trong Active Directory và được tạo trên các Domain Controller. Chúng dùng để cấp phát những quyền hệ thống và quyền truy cập vượt qua những ranh giới của một miền. Một nhóm global có thể đặt vào trong một nhóm local của các server thành viên trong miền. Chú ý khi tạo nhiều nhóm global thì có thể làm tăng tải trọng công việc của Global Catalog.  Universal group (nhóm phổ quát) là loại nhóm có chức năng giống như global group như nó dùng để cấp quyền cho các đối tượng trên khắp các miền trong một rừng và giữa các miền có thiết lập quan hệ tin cậy với nhau. Loại nhóm này tiện lợi hơn hai nhóm global group và local group vì chúng dễ dàng lồng các nhóm vào nhau. Nhưng chú ý là loại nhóm này chỉ có thể dùng được khi hệ thống của bạn phải hoạt động ở chế độ Windows 2000 native functional level hoặc Windows Server 2003 functional level có nghĩa là tất cả các máy Domain Controller trong mạng đều phải là Windows Server 2003 hoặc Windows 2000 Server. 7.3.2 Nhóm phân phối Nhóm phân phối là một loại nhóm phi bảo mật, không có SID và không xuất hiện trong các ACL(Access Control List). Loại nhóm này không được dùng bởi các nhà quản trị mà được dùng bởi các phần mềm và dịch vụ. Chúng được dùng để phân phối thư (e-mail) hoặc các tin nhắn (message). 7.3.3 Tài khoản người dùng tạo sẵn Tài khoản người dùng tạo sẵn (Built-in) là những tài khoản người dùng mà khi ta cài đặt Windows Server 2003 thì mặc định được tạo ra. Tài khoản này là hệ thống nên chúng ta không có quyền xóa đi nhưng vẫn có quyền đổi tên. Tất cả các tài khoản người dùng tạo sẵn này đều nằng trong Container Users của công cụ Active Directory User and Computer. Mô tả các tài khoản người dùng được tạo sẵn Tên nhóm Mô tả Nhóm này mặc định được ấn định sẵn tất cả các quyền hạn Administrators cho nên thành viên của nhóm này có toàn quyền trên hệ thống mạng. Nhóm Domain Admins và Enterprise Admins là thành viên mặc định của nhóm Administrators. Thành viên của nhóm này có thể thêm, xóa, sửa được các Account Operators tài khoản người dùng, tài khoản máy và tài khoản nhóm. Tuy nhiên họ không có quyền xóa, sửa các nhóm trong container Built-in và OU. Nhóm này chỉ có trên các Domain Controller và mặc định Domain Controllers không có thành viên nào, thành viên của nhóm có thể đăng nhập cục bộ vào các Domain Controller nhưng không có quyền quản trị các chính sách bảo mật.
 • 20. Thành viên của nhóm này có quyền lưu trữ dự phòng (Backup) và phục hồi (Retore) hệ thống tập tin.Trong Backup Operators trường hợp hệ thống tập tin là NTFS và họ không được gán quyền trên hệ thống tập tin thì thành viên của nhóm này chỉ có thể truy cập hệ thống tập tin thông qua công cụ ackup. Nếu muốn truy cập trực tiếp thì họ phải được gán quyền. Là nhóm bị hạn chế quyền truy cập các tài nguyên trên Guests mạng. Các thành viên nhóm này là người dùng vãng lai không phải là thành viên của mạng. Mặc định các tài khoản Guest bị khóa Print Operator Thành viên của nhóm này có quyền tạo ra, quản lý và xóa bỏ các đối tượng máy in dùng chung trong Active Directory. Thành viên của nhóm này có thể quản trị các máy server Server Operators trong miền như: cài đặt, quản lý máy in, tạo và quản lý thư mục dung chung, backup dữ liệu, định dạng đĩa, thay đổi giờ… Mặc định mọi người dùng được tạo đều thuộc nhóm này, Users nhóm này có quyền tối thiểu của một người dùng nên việc truy cập rất hạn chế. Nhóm này được dùng để hỗ trợ việc sao chép danh bạ Replicator trong Directory Services, nhóm này không có thành viên mặc định. Incoming Forest Thành viên nhóm này có thể tạo ra các quan hệ tin cậy Trust Builders hướng đến, một chiều vào các rừng. Nhóm này không có thành viên mặc định. Network Thành viên nhóm này có quyền sửa đổi các thông số Configuration TCP/IP trên các máy Domain Controller trong miền. Operators Pre-Windows 2000 Nhóm này có quyền truy cập đến tất cả các tài khoản Compatible Access người dùng và tài khoản nhóm trong miền, nhằm hỗ trợ cho các hệ thống WinNT cũ. Remote Desktop Thành viên nhóm này có thể đăng nhập từ xa vào các User Domain Controller trong miền, nhóm này không có thành viên mặc định Performace Log Thành viên nhóm này có quyền truy cập từ xa để ghi nhận Users lại những giá trị về hiệu năng của các máy Domain Controller, nhóm này cũng không có thành viên mặc định. Performace Thành viên nhóm này có khả năng giám sát từ xa các máy Monitor Users Domain Controller.
 • 21. Ngoài ra còn một số nhóm khác như DHCP Users, DHCP Administrators, DNS Administrators… các nhóm này phục vụ chủ yếu cho các dịch vụ, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể trong từng dịch vụ ở giáotrình “Dịch Vụ Mạng”.Chú ý theo mặc định hai nhóm Domain Computers và Domain Controllers được dành riêng cho tài khoản máy tính, nhưng bạn vẫn có thể đưa tài khoản người dùng vào hai nhóm này. Tên Nhóm Mô ta Thành viên của nhóm này có thể toàn quyền quản trị các Domain Admins máy tính trong miền vì mặc định khi gia nhập vào miền các member server và các máytrạm (Win2K Pro, WinXP) đã đưa nhóm Domain Admins là thành viên của nhóm cục bộ Administrators trên các máy này. Theo mặc định mọi tài khoản người dùng trên miền đều Domain Users là thành viên của nhóm này. Mặc định nhóm này là thành viên của nhóm cục bộ Users trên các máy server thành viên và máy trạm. Group Policy Creator Thành viên nhóm này có quyền sửa đổi chính sách nhóm Owners của miền, theo mặc định tài khoản administrator miền là thành viên của nhóm này. Đây là một nhóm universal, thành viên của nhóm này có Enterprise Admins toàn quyền trên tất cả các miền trong rừng đang xét. Nhóm này chỉ xuất hiện trong miền gốc của rừng thôi. Mặc định nhóm này là thành viên của nhóm administrators trên các Domain Controller trong rừng. Nhóm universal này cũng chỉ xuất hiện trong miền gốc Schema Admins của rừng, thành viên của nhóm này có thể chỉnh sửa cấu trúc tổ chức (schema) của Active Directory. 7.3.4 Các nhóm tạo sẵn đặc biệt  Interactive: đại diện cho những người dùng đang sử dụng máy tại chỗ.  Network: đại diện cho tất cả những người dùng đang nối kết mạng đến một máy tính khác.  Everyone: đại diện cho tất cả mọi người dùng.  System: đại diện cho hệ điều hành.  Creator owner: đại diện cho những người tạo ra, những người sở hữa một tài nguyên nào đó như: thư mục, tập tin, tác vụ in ấn (print job)…  Authenticated users: đại diện cho những người dùng đã được hệ thống xác thực, nhóm này được dùng như một giải pháp thay thế an toàn hơn cho nhóm everyone.  Anonymous logon: đại diện cho một người dùng đã đăng nhập vào hệ thống một cách nặc danh, chẳng hạn một người sử dụng dịch vụ FTP.
 • 22. 7.4 Tạo & quản lý account Có nhiều cách để tạo và quản lý tài khoản người dùng  Sử dụng Active Directory Users and Computers  Sử dụng Directory Service Tools
 • 23. Sử dụng Cvsde and Ldifde Tools  Sử dụng Windows Scipt Host
 • 24. 8 Chính sách nhóm 8.1 Group Policy là gì? Chính sách Nhóm là một tính năng cực kỳ quan trọng trong tất cả các hệ điều hành Windows NT dựa trên máy chủ, bao gồm 2000, 2003, và 2008 Group Policy cung cấp cho quản lý tập trung cùng với cấu hình cho người dùng từ xa và các máy tính bên trong một môi trường máy chủ Active Directory. Group Policy là tập hợp các quy tắc và tiêu chuẩn mà dictates những gì người dùng có thể và không thể làm trên một mạng lưới máy tính Active Directory, cũng như những gì máy tính mà họ có thể làm điều đó. Lý do chính cho việc thực hiện chính sách nhóm an ninh liên quan, hạn chế quyền truy cập vào các tập tin cá nhân, hệ thống máy tính, ổ đĩa máy chủ, và vv. Nó thường được sử dụng trong môi trường mạng nhỏ hơn, chẳng hạn như trường học, để đảm bảo các chức năng mạng bằng cách chặn các chức năng có khả năng gây hại. Ví dụ về các điều Group Policy có thể giới hạn như rộng như toàn bộ trình điều khiển ảo, hoặc một cái gì đó như là đơn giản như ngăn chặn Windows Task Manager chạy, cấm sử dụng Regedit, hạn chế quyền truy cập vào các thư mục, không cho phép việc sử dụng thực thi, và nhiều, nhiều hơn. 8.2 Chức năng của Group Policy  Group policy có thể được coi là một thứ system policy phiên bản thứ 2.các chính sách này được Microsoft phát minh ra kể từ Win2k và chỉ có ý nghĩa đối với các máy Win2k/Xp/Win2k3  Triển khai phần mềm ứng dụng : ta có thể gom tất cả các tập tin cần thiết để cài đặt một phần mềm nào nó vào trong gói(package),đặt nó lên server rùi dung chính sách nhóm hướng một hoặc nhiều máy trạm đến gói phần mềm đó.hệ thống sẽ tự động cài đặt phần mềm này tất cả các máy trạm mà không cần sự can thiệp nảo của người dung.  Gán quyền hệ thống cho người dùng : chức năng này tương tự với chức năng của chính sách hệ thống. Nó có thể cấp cho một hoặc nhiều nhóm người nào đó có quyền tắt máy server,đổi giờ hệ thống hay backup dữ liệu.  Giới hạn những ứng dụng mà người dùng được phép thi hành :chúng có thể kiểm soát máy trạm của một người dùng nào đó và cho phép người dùng này chỉ chạy được một vài nào đó thôi như :outlook express ,word hay excel .  Kiểm soát các thiết lập hệ thống : ta có thể dùng chính sách nhóm để quy định hạn ngạch đĩa cho một người dung nào đó.người dung này chỉ được phép lưu trữ tối đa bao nhiêu MB trên đĩa cứng theo quy đinh.
 • 25. 8.3 quản ly GPO  Copy GPO GPO mới có các thiết lập của GPO được copy GPO mới được tạo chưa được áp dụng  Backup GPO : Thao tác backup GPO, GPM sẽ export tất cả dữ liệu trong GPO tới vị trí xác định và lưu các GPT file.  Restore GPO : Phục hồi GPO trả lại trạng thái tại thời điểm backup  Copy GPO : Thao tác Import GPO sẽ copy toàn bộ các thiết lập từ GPO nguồn vào GPO hiện tại.
 • 26. 9 Site and Replication 9.1 Giới thiệu về active directory replication Sự đồng bộ của dịch vụ AD (Active Directory Replication) là tiến trình cập nhật khi có sự thay đổi một đối tượng trên Domain Controller này với các Domain Controller khác trong miền.  Quá trình đồng bộ dịch vụ Active Directory diễn ra khi Tạo mới đối tượng trong AD ví dụ: tạo mới user hay computer account Thay đổi thuộc tính một đối tượng. Thay đổi tên của vật chứ (Container) ví dụ: đổi tên OU. Xóa một đối tượng ví dụ: xóa user hay computer account  Change notification: sự thông báo khi có thay đổi đối tượng trong AD cho các Domain Controller trong cùng một site. Replication latency: độ trể từ khi một có sự thay đổi trong AD đến khi được cấp nhật trên tất cả các DC trong cùng 1 site. Urgent replication: Ngay lập tức gửi cập nhật sự thay đổi thay vì đợi thời gian mặc định là 15 giây. Convergence: Khi dịch vụ AD được đồng bộ trên tất cả các DC trong miền thì hệ thống gọi là “hội tụ” (Convergence) Propagation dampening: cơ chế sử dụng USN (Update Sequence Number) để ngăn chặn gửi trùng lặp dữ liệu trong quá trình đồng bộ của dịch vụ AD. . Globally unique stamp: Dùng để giải quyết xung đột thông tin gồm: Version number, timestamp và Globally Unique Identifier (GUID)  Directory Partition tính của đối tượng và được đồng bộ trên tất cả các Domain Controller trong forest.
 • 27. . . ts và được đồng bộ với tất cả các Domain Controller trong cùng miền. Directory. Thông tin trong Application partition không được lưu trữ trong Global Catalog.Cho phép chỉ định đồng bộ với DC nào trong forest  Global Catalog và Sự đồng bộ Partition configuration. Ngoài ra còn lưu trữ domain partition của nó và một phần domain partition của domain khác trong forest. . . 9.2 Tạo và cấu hình site  i. . - - - .  Site Link
 • 28. . Tượng trưng cho kết nối vật lý giữa 2 site. Công cụ tạo site link: Active Directory Sites and Services. Default site link  Site link attributes Site link cost: Xác định tốc độ, mối tin cậy và độ ưu tiên của liên kết. Link cost thấp thì có độ ưu tiên cao. Site link replication schedule: Xác định thời gian liên kết được dùng để đồng bộ dữ liệu. Site link replication frequency: Xác định thời gian AD phải chờ trước khi sử dụng liên kết để cập nhật database của dịch vụ AD. Mặc định 180 phút (có thể thay đổi trong khoảng 15 phút tới 1 tuần). Site link transport protocols: Giao thức dùng đồng bộ trong site: RPC over IP hoặc SMTP. 9.3 Quản lý site topology  Bridgehead Server . . . . .  Intersite Topology Generator . Bridgehead server. controlle . Chạy tiến trình KCC để xác định mô hình đồng bộ (Replication Topology) và các connection object dự phòng mà các bridgehead server có thể sử dụng để truyền thông với các bridgehead server ở các site 10 Bố trí Domain contronller 10.1 Global Catolog trong AD  Global catalog server là máy chủ lưu trữ tất cả thông tin của các đối tượng trong Active Directory  Global catalog server là máy chủ domain controller đầu tiên.  Hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu và thông tin trên Active Directory.
 • 29. Nếu không có global catalog server thì quá trình logon của user sẽ thất bại.  Global Catalog Server cung cấp thông tin các thành viên trong Universal group trên môi trường multidomain. Thông tin các thành viên (member) trong Universal Group được lưu trữ trên GC Server thay vì được lưu trữ trên DC như Global Group. 10.2 Customize Global Catalog Server  Đôi khi cần phải chỉnh sữa lại các thuộc tính của global catalog server, để thêm một số thuộc tính của đối tượng.  Những cân nhắc khi thêm thuộc tính vào global catalog server:  Thêm một số thuộc tính cho user và ứng dụng thường xuyên sử dụng và truy vấn.  Tất cả các thuộc tính thay đổi trong global catalog server sẽ được update cho tất cả các global catalog. Nên các thay đổi của các thuộc tính cũng ảnh hưởng đến quá trình sao chép. 10.3 Phân bổ domain contronller trong AD  Nên bố trí domain controller trong Site nếu: Có nhiều user trong site Các ứng dụng liên quan AD trong site Site có nhiều resource server mà user có thể truy cập khi kết nối WAN bị lỗi. Không nên bố trí Domain controller trong site nếu:  Không có tính bảo mật vật lý Khó khăn trong việc duy trì hoạt động Xác định số lượng domain controller dựa trên: Số user trong site Yêu cầu về hiệu suất
 • 30. Bố trí Global Catalog Server Global catalog server phải có đủ dung lượng ổ đĩa trống. Global catalog server phải trả lời nhanh các yêu cầu truy vấn và chứng thực của client. Cung cấp đủ băng thông WAN cho global catalog server Sử dụng nhiều global catalog server Cấu hình tất cả thành global catalog server nếu forest chỉ có một domain. 11 Operation Master 11.1 Giới thiệu Operation Master Role  Schema Master Active Directory schema định nghĩa các loại đối tượng và các loại thông tin của đối tượng được lưu trữ trong Active Directory. Active Directory schema thực hiện các roles Điều khiển tất cả update trong schema Chứa danh sách chính các object class và atrribute của object dùng để tạo các object trong AD. Sao chép update đến tất cả AD Schema đến các domain controller trong forest. Chỉ cho phép các user thuộc nhóm Schema Admins mới được thay đổi schema.  Domain Naming Master Điều khiển việc thêm hoặc xóa bỏ domain trong forest Một rừng Active Directory có thể gồm nhiều miền.Việc kiểm tra các miền này là công việc của Domain Naming Master.Nếu Domain
 • 31. Naming Master bị lỗi thì nó không thể tạo và gỡ bỏ các miền cho tới khi Domain Naming Master quay trở lại trực tuyến. Để xác định máy chủ nào đang hoạt động như Domain Naming Master cho một forest ta mở Active Directory Domains and Trust,khi cửa sổ này được mở,kích chuột phải vào Active Directory Domains and trusts và chọn Operations Masters.Sau khi chọn xong window sẽ hiện thị Domain Naming Master.  PDC Emulator ( Primary Domain Controller Emulator ) PDC Emualator dùng để hỗ trợ cho các Backup Domain Controller là Windows NT khi Domain Functional Level là mixed-mode. Phù hợp cho các hệ thống đang nâng cấp từ Windows NT lên Server 2003. PDC emulator thực hiện các roles: Thực hiện đồng bộ giữa PDC và BDC là Windows NT. Quản lý việc thay đổi mật khẩu từ các phiên bản Windows trước Windows 2000. Giảm thiểu sao chép của việc thay đổi mật khẩu. Đồng bộ thời gian giữa các domain controller trong toàn domain. Ngăn cản khả năng ghi đè của Group Policy objects.
 • 32. RID Master ( Relative Identifier Master )  RID Master cấp phát các Block RID cho mỗi Domain Controller trong miền. Khi Domain Controller tạo mới một đối tượng như: user, computer, group thì nó sẽ gán cho đối tượng đó một SID (Domain SID + RID).  Các đối tượng trong cùng domain thì có Domain SID giống nhau.  RID Master thực hiện các tác vụ sau:  Hỗ trợ tạo các đối tượng trong AD, khi một đối tượng mới được tạo ra sẽ gán một RID riêng biệt.  Hỗ trợ di chuyển các đối tượng trong AD.  Nếu không thể liên lạc được với RID Master roles Server trong miền thì quá trình tạo mới một đối tượng (user/group/computer) sẽ thất bại  Để xác định máy chủ nào đang thực hiện như bộ nhận dạng quan hệ cho một miền, ta mở Active Directory Users and Computers. Khi cửa số này được mở, kích chuột phải vào danh sách miền hiện hành và chọn Operations Masters. Windows sẽ hiển thị trang thuộc tính của Operations Masters. Trong cửa sổ này ta có thể chọn bộ điều khiển miền nào đang thực hiện như bộ nhận dạng quan hệ bằng cách quan sát ở tab RID của trang thuộc tính.
 • 33. Infrastructure Master Infrastructure master là Domain Controller phụ trách cập nhật thay đổi của các đối tượng trong domain có tham chiếu tới các đối tượng trong domain khác. Infrastructure master thực hiện cập nhật thông tin định danh của đối tượng theo các luật sau: Khi đối tượng di chuyển thì DN name cũng được thay đổi Nếu đối tượng di chuyển trong cùng một miền thì SID không đổi. Nếu đối tượng di chuyển đến một domain khác, thì SID được thay đổi tương ứng với domain đó. GUID không thay đổi bất, vì nó là duy nhất trên tất cả domain. Nếu máy chủ Infrastructure Master bị lỗi thì các thay đổi đối tượng sẽ không thể nhìn thấy trong đường biên miền. Để xác định máy chủ nào đang thực hiện với tư cách Infrastructure Master cho một miền, mởActive Directory Users and Computers. Khi cửa số này được mở, bạn kích chuột phải vào danh sách miền hiện hành và chọn Operations Masters, Windows sẽ hiển thị trang thuộc tính của Operations Masters. Bạn có thể xác định được bộ điều khiển miền nào đang thực hiện với tư cách Operations Master bằng cách nhìn vào tab Infrastructure của trang thuộc tính.
 • 34. 11.2 Chuyển giao & chiếm đoạt Master Role  Chuyển giao Master Role Khi cơ sở hạ tầng mạng có sự thay đổi lớn thì cần phải chuyển giao các server roles Quyền hạn để thực hiện tác vụ chuyển giao Master Role o Schema master: Schema Adminis o Domain naming master: Enterprise Admins o PDC emulator: Domain Admin o RID master: Domain Admins o Infrastructure master: Domain Admins. Điều cần phải lưu ý ở đây là Schema Master Role: Muốn xem được Schema Master Role bạn phải vào Active Directory Schema Snap-in, thật không may là mặc định Active Directory Schema Snap-in lại không được tự động cài đặt cùng với Active Directory. Nhưng ta có thể cài đặt Snap-In này bằng cách vào cmd gõ: regsvr32 schmmgmt.dll để cài đặt Snap-in này. Sau hệ thống báo Success:
 • 35. Vào run gõ mmc trong cửa sổ này chọn file à add/remove Snap-in chọn Add rồi chỉ đến: Active Directory Schema Snap-in sau đó chuột phải chọn Operations Master sẽ xem được máy chủ nào là máy chủ Schema Master.  Chiếm đoạt Master Role Thực hiện chiếm đoạt Master role khi không thể thực hiện tác vụ chuyển giao master role. Dữ liệu có thể mất khi chiếm một master role Một điều cần lưu ý ở đây là : chỉ khi nào máy chủ Master Role thực sự hỏng thì ta mới làm theo phương pháp này, bởi khi ta tự ý nâng cấp Master Role cho một máy chủ Domain Controller, khi đó máy chủ Master trước được bật lên sẽ bị sung nhau bởi hệ thống không thể có hai Master Role.  Để chiếm đoạt Master roles thì ta dung một tool đó là: ntdsutil Step 1: vào run gõ cmd để vào command line Step 2: trong giao diện này gõ ntdsutil trong tools này chúng ta gõ: roles Step 3: connect vào máy chủ vne.vnexperts.net (phải sử dụng FQDN như thế này) o connections để vào giao diện kết nối
 • 36. o connect to server (đến server mà ta cần chiếm đoạt các roles) để kết nối tới máy chủ cần thiết. Step 4: gõ Quit để vào giao diện: fsmo maintenance o Seize Schema Master rồi enter o Seize Domain Naming Master rồi enter o Seize RID Master rồi Enter o Seize PDC rồi Enter o Seize Infrastructure Master rồi Enter  Sau khi nhập seize schema master hệ thống sẽ hỏi ta có chắc chắn làm việc này không thi ta chọn YES để hệ thống bắt đầu Seize đợi một lát sẽ hoàn tất quá trình. 11.3 Di chuyển & chống phân mảnh database của AD  Ta cần di chuyển và chống phân mảnh cho database của Active Directory khi Khi dữ liệu trong Active Directory được ghi và xóa nhiều lần dẫn đến dữ liệu không được ghi liên tục. Dữ liệu bị phân mãnh làm cho quá trình tìm kiếm trên AD sẽ chậm. Defragmenting sẽ giúp các record trong AD được ghi vào các sector liên tiếp. Giúp tiết kiệm được dung lượng cho Active Directory database. Khi đĩa cứng hết dung lượng bạn có thể thêm đĩa cứng mới và di chuyển database AD vào vị trí mới. Khi update phần cứng để phục vụ cho quá trình quản lý có thể lưu tạm database AD ở vị trí mới.