SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
Департамент “МУЗИКА”
Мария Дражева,      Научен ръководител:
Асоциация за БМТФ-Варна  Професор д-р Георг Краев
folkxplorer@gmail.com   Департамент “Музика”, НБУ
Опит за създаване на:
 дигитална

 за мястото на

 в
 на българите

   Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Защо е необходимо създаването                            на
  предлаганата онтология?
Онтологията представя семантичната мрежа, включваща:
 Кой/Кои?
       Био-социалните отношения “Мъж-Жена”
 Кога,Къде?
       Календарната/Семейна обредност
 Как,Какво?
       Формите на изразяване- слово, песен/музика, танц
          ОПОСРЕДСТВАНА ЧРЕЗ ДЪРВОТО В
          БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИОННА КУЛТУРА
         Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Био-социални
         отношения
         Мъж<->Жена
          ДЪРВОТО
        В КАЛЕНДАРНАТА
          ОБРЕДНОСТ
Календарна            Словесен
обредност            Музикален
                 Танцов

  Семейна           ФОЛКЛОР
  обредност
Дървото като символ в ранните знакови системи;


Класификация и видове дървета;

Понятия и вярвания на българина, свързани с
дървото;

От линейно към мултимедийно представяне на
фолклорните ритуали;

Пилотна реализация на дигитална онтология на
обичаите и обредите, свързани с дървото.
  Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Дървото като символ в ранните знакови системи;

Класификация и видове дървета;

Понятия и вярвания на българина, свързани с
дървото;

От линейно към мултимедийно представяне на
фолклорните ритуали;

Пилотна реализация на дигитална онтология на
обичаите и обредите, свързани с дървото.
  Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Дървото като символ в ранните знакови системи;

Класификация и видове дървета;

Понятия и вярвания на българина, свързани с
дървото;

От линейно към мултимедийно представяне на
фолклорните ритуали;

Пилотна реализация на дигитална онтология на
обичаите и обредите, свързани с дървото.
  Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Дървото като символ в ранните знакови системи;

Класификация и видове дървета;

Понятия и вярвания на българина, свързани с
дървото;

От линейно към мултимедийно представяне
на фолклорните ритуали;

Пилотна реализация на дигитална онтология на
обичаите и обредите, свързани с дървото.
  Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Дървото като символ в ранните знакови системи;

Класификация и видове дървета;

Понятия и вярвания на българина, свързани с
дървото;

От линейно към мултимедийно представяне на
фолклорните ритуали;

Пилотна реализация на дигитална онтология на
обичаите и обредите, свързани с дървото.
  Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Дървото като символ...
 Троична система на
 дървото:

  Горно (небесно царство),
  Средно (земя),
  Долно (подземно царство);

 Огън-земя-вода;

 Минало-настояще-бъдеще.
   Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
БИО-
                                     •МЪЖКА СЕМИОСФЕРА
Кой/Кои?
                        СОЦИАЛНИ
                       ОТНОШЕНИЯ
                       “МЪЖ-ЖЕНА”        •ЖЕНСКА СЕМИОСФЕРА
Кога, Къде?
                        БЪЛГАРСКИ        •КАЛЕНДАРНА ОБРЕДНОСТ
                        КАЛЕНДАР
                       ЗИМЕН ЦИКЪЛ        •СЕМЕЙНА ОБРЕДНОСТ
                       ЛЕТЕН ЦИЛЪЛ
Как, Какво?
                     СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР            ДЪРВОТО
                     МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР
                      ТАНЦОВ ФОЛКЛОР           във фолклора
       Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Видим свят  Дървета
Вид дърво                      Обред:
                          Нова къща
    Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Класификация по Димитър Маринов
  Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
На кое дърво се крепи земята?
Има ли благословени дървета?
Какви са вярванията за различните
видове дървета?
Има ли лековити дървета?
Има ли дървета, които не бива да се
садят?
Под какви дървета се сбират нощем
самодивите?
... По книгата на професор Краев “Фолклорът като сувенир”, НБУ, 2009
  /

    Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Вид дърво    Как и каква роля изпълнява в обреда/ритуала?
ДЪБ       Място за религиозно почитание, оброк
ДЪБ       Полазник с дъбова съчка в ръка благославя, Игнажден,
         огнище...
ДЪБ       Бъдник - тригодишно миросано дърво; Бъдни вечер,
         огнище; Моми пеят: - Ой те дръвце, право дръвце!...
         Златно дръвце, плодовито...
...
ДРЯН       Сурвакница; Сурвакари и блажанки; Сурва, сурва
         година, весела година! Голям клас на нива! Живо,
         здраво до година, до година до амина!...
    Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Календар по   Цикли по       Рабуш-    Календар на
Месеци
      Димитър Маринов Димитър Маринов    календар   съвр. българин


                Начало на годината
Септември                    01.Септември
                                          Зимен
Октомври             Димитровден                    цикъл
                                          Зимен
Ноември                                      цикъл
                                          Зимен
Декември   Игнажден, 20.12                            цикъл
                                          Зимен
Януари                              01.Януари    цикъл
                                          Зимен
Февруари                                      цикъл
                                          Зимен
Март                                        цикъл
Април               Гергьовден                   Летен цикъл
Май                                       Летен цикъл
Юни                                       Летен цикъл
Юли                                       Летен цикъл
Август                                      Летен цикъл
Септември                                    Летен цикъл
Октомври
Ноември
Декември
      Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Зимен цикъл
   Октомври   Ноември    Декември    Януари    Февруари    Март


   Октомври, Димитровски месец
•   Господя църква
•   Кокоша църква, Божи дух
•   Димитровден, Митровден

   Ноември, Рангеловски месец
•   Рангеловден
•   Мратници, Мратиняк
•   Вълчи празници
•   Андреевден

   Декември, Никулски месец
•   Св. Варвара
•   Никулден, Св. Никола – 6 Декември
•   Св. Спиридон – 12 Декември
•   Пророк Данаил – 17 Декември
   Голям сечко, Големина, Януари
•   Игнажден - 20 Декември
•   Мишинден


       Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Летен цикъл
   Април      Май      Юни      Юли     Август   СептемвриАприл
•Боенец – петък, последен ден на игрите
•Лазаров ден, Лазарница – първа събота
от Април
•Връбница – на следващия ден, в неделя
•Великден – неделя след Връбница
•Гергьовден – по стар стил на 23 Април
•Ранополия – на следващия ден, след
Гергьовден
Май, Цветен, Спасовски или
Костадиновски
•Еремия
•Св. Герман, Герман Градушкар
•Св. Св. Константин и Елена, нестинари
•Спасовден
Юни, Русалски месец, Еньовски
месец
•Еньовден – 24 Юни
•Петровден – 29 Юни


       Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
ДОД =

             Събиране, съхраняване, изследване и популяризиране на традиционната култура
Традиционни фолк-
             • Теренни проучвания на традиционната култура на българина;
  проучвания
             • Изграждане на традиционни документални архиви;
             • Изграждане на дигитални онтологии със свободен (безплатен) достъп чрез Интернет;
             • Стандартизиране на процедурите за мета-описание на дигиталните архиви;
             • Разработване на семантични алгоритми за търсене в дигитални онтологии;
             • Изграждане на актуален календар на проявите, свързани с традиционната култура;
             • Популяризиране на българската традиционна култура сред всички етнически българи по света.
    +       Живи               Изследо-           ICT-специа-
           съкровища            ватели                            Учащи
                                           листи
Достъп до дигитални
            Леля Радка от село       Чрез използване на       Чрез използване на      Съвременните технологии
            Солник, Долни Чифлик,      последните достижения на    безплатни (свободни)     и тяхното приложение във
            Варненско.           информационните и       програмни платформи      фолклора имат ролята на
                            комуникационни         като Windows Live, Twitter,  мощен стимулатор за
   онтологии
                            технологии, изследователи   NING.com, iGoogle, Wiki,   привличане на младото
            Леля Радка е от живите     на българския фолклор     Dspace и други        поколение ; за създаване
            национални съкровища на     преобразуват          разработчици внедряват    на подходяща среда за
            България. Нейната дейност    информацията и я        най-новите технологии в    изучаване и прилагане в
            е свързана с опазване на    съхраняват в дигитален вид;  областта на традиционната   съвременния живот на
            традиционната култура на    обменят знания и опит чрез   култура и фолклор.      традиционните обичаи,
            българите и нейното       социални Интернет мрежи                   ритуали и умения на
            пресъздаване пред        като FOLKXLITTERA.                      българите.
            многобройните туристи от
            цял свят, посетили
            българското Черноморие.
ОНТОЛОГИЯ - система, която дефинира същността на обектите
   и структурните взаимовръзки между тях (семантична мрежа),
 използвайки управляващи речници (или наименованията на обектите)

Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
На Игнажден полазникът
                      влиза в къщата с пръчка
                      или шумка дъбова в ръка.                      Сутрин рано полазникът
                      влиза в къщата с пръчка
                      или шумка дъбова в ръка.


                      Полазникът влиза с
                      пръчка или шумка
                      дъбова в ръка и
                      благославя.
Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
На Игнажден полазникът
                      влиза в къщата с пръчка
                      или шумка дъбова в ръка.                      Сутрин рано полазникът
                      влиза в къщата с пръчка
                      или шумка дъбова в ръка.                      -Полазникът влиза с
                      Да ви е честита Младата
                      година! или шумка
                      пръчка
                      дъбова
                      Да се роди , дето рало ходи;
                             в ръка и
                      дето ходи и не ходи!
                      -благославя.
                      Амин, дай боже!

Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Дефинирана е взаимната връзка между
видовете дървета и тяхната символика в
традиционния календар на българина;

Преобразувана е информацията за дървото
във фолклора от традиционно линейно към
хипер- и мултимедийно представяне;

Направен е опит за създаване на прототип на
дигитална онтология.


  Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Изучаване на
фолклорните        Дигитали-
ритуали в         зация на
реално време       фолклорните
             източници
             Визуализиране
Общуване         на
чрез      Аз зная!  информацията
Интернет в        (Rich Internet
спец групи        Applications)
http://folkxlittera.pbworks.com/TreesInFolklore
Към научния ръководител на изследването –
професор д-р Георг Краев;

Към фолклористите от АБМТФ-Варна;

Към ICT-специалистите от Асоциация LogMan
за съдействието в пилотната реализацията

В изложението са използвани оригинални илюстрации
на художничката Николина Христова,
nikihristova@yahoo.co.uk .

  Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
Мария Дражева      Асоциация за български
             музикално-танцов
folkxplorer@gmail.com   фолклор Варна
            http://folkxplorer.ning.com

More Related Content

Featured

PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 

Featured (20)

PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 

TheTree in Bulgarian Folklore

 • 2. Мария Дражева, Научен ръководител: Асоциация за БМТФ-Варна Професор д-р Георг Краев folkxplorer@gmail.com Департамент “Музика”, НБУ
 • 3. Опит за създаване на: дигитална за мястото на в на българите Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 4. Защо е необходимо създаването на предлаганата онтология? Онтологията представя семантичната мрежа, включваща: Кой/Кои? Био-социалните отношения “Мъж-Жена” Кога,Къде? Календарната/Семейна обредност Как,Какво? Формите на изразяване- слово, песен/музика, танц ОПОСРЕДСТВАНА ЧРЕЗ ДЪРВОТО В БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИОННА КУЛТУРА Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 5. Био-социални отношения Мъж<->Жена ДЪРВОТО В КАЛЕНДАРНАТА ОБРЕДНОСТ Календарна Словесен обредност Музикален Танцов Семейна ФОЛКЛОР обредност
 • 6. Дървото като символ в ранните знакови системи; Класификация и видове дървета; Понятия и вярвания на българина, свързани с дървото; От линейно към мултимедийно представяне на фолклорните ритуали; Пилотна реализация на дигитална онтология на обичаите и обредите, свързани с дървото. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 7. Дървото като символ в ранните знакови системи; Класификация и видове дървета; Понятия и вярвания на българина, свързани с дървото; От линейно към мултимедийно представяне на фолклорните ритуали; Пилотна реализация на дигитална онтология на обичаите и обредите, свързани с дървото. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 8. Дървото като символ в ранните знакови системи; Класификация и видове дървета; Понятия и вярвания на българина, свързани с дървото; От линейно към мултимедийно представяне на фолклорните ритуали; Пилотна реализация на дигитална онтология на обичаите и обредите, свързани с дървото. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 9. Дървото като символ в ранните знакови системи; Класификация и видове дървета; Понятия и вярвания на българина, свързани с дървото; От линейно към мултимедийно представяне на фолклорните ритуали; Пилотна реализация на дигитална онтология на обичаите и обредите, свързани с дървото. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 10. Дървото като символ в ранните знакови системи; Класификация и видове дървета; Понятия и вярвания на българина, свързани с дървото; От линейно към мултимедийно представяне на фолклорните ритуали; Пилотна реализация на дигитална онтология на обичаите и обредите, свързани с дървото. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 11. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 12. Дървото като символ... Троична система на дървото: Горно (небесно царство), Средно (земя), Долно (подземно царство); Огън-земя-вода; Минало-настояще-бъдеще. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 13. БИО- •МЪЖКА СЕМИОСФЕРА Кой/Кои? СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ “МЪЖ-ЖЕНА” •ЖЕНСКА СЕМИОСФЕРА Кога, Къде? БЪЛГАРСКИ •КАЛЕНДАРНА ОБРЕДНОСТ КАЛЕНДАР ЗИМЕН ЦИКЪЛ •СЕМЕЙНА ОБРЕДНОСТ ЛЕТЕН ЦИЛЪЛ Как, Какво? СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР ДЪРВОТО МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР ТАНЦОВ ФОЛКЛОР във фолклора Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 14. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 15. Видим свят Дървета Вид дърво Обред: Нова къща Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 16. Класификация по Димитър Маринов Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 17. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 18. На кое дърво се крепи земята? Има ли благословени дървета? Какви са вярванията за различните видове дървета? Има ли лековити дървета? Има ли дървета, които не бива да се садят? Под какви дървета се сбират нощем самодивите? ... По книгата на професор Краев “Фолклорът като сувенир”, НБУ, 2009 / Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 19. Вид дърво Как и каква роля изпълнява в обреда/ритуала? ДЪБ Място за религиозно почитание, оброк ДЪБ Полазник с дъбова съчка в ръка благославя, Игнажден, огнище... ДЪБ Бъдник - тригодишно миросано дърво; Бъдни вечер, огнище; Моми пеят: - Ой те дръвце, право дръвце!... Златно дръвце, плодовито... ... ДРЯН Сурвакница; Сурвакари и блажанки; Сурва, сурва година, весела година! Голям клас на нива! Живо, здраво до година, до година до амина!... Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 20. Календар по Цикли по Рабуш- Календар на Месеци Димитър Маринов Димитър Маринов календар съвр. българин Начало на годината Септември 01.Септември Зимен Октомври Димитровден цикъл Зимен Ноември цикъл Зимен Декември Игнажден, 20.12 цикъл Зимен Януари 01.Януари цикъл Зимен Февруари цикъл Зимен Март цикъл Април Гергьовден Летен цикъл Май Летен цикъл Юни Летен цикъл Юли Летен цикъл Август Летен цикъл Септември Летен цикъл Октомври Ноември Декември Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 21. Зимен цикъл Октомври Ноември Декември Януари Февруари Март Октомври, Димитровски месец • Господя църква • Кокоша църква, Божи дух • Димитровден, Митровден Ноември, Рангеловски месец • Рангеловден • Мратници, Мратиняк • Вълчи празници • Андреевден Декември, Никулски месец • Св. Варвара • Никулден, Св. Никола – 6 Декември • Св. Спиридон – 12 Декември • Пророк Данаил – 17 Декември Голям сечко, Големина, Януари • Игнажден - 20 Декември • Мишинден Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 22. Летен цикъл Април Май Юни Юли Август Септември Април •Боенец – петък, последен ден на игрите •Лазаров ден, Лазарница – първа събота от Април •Връбница – на следващия ден, в неделя •Великден – неделя след Връбница •Гергьовден – по стар стил на 23 Април •Ранополия – на следващия ден, след Гергьовден Май, Цветен, Спасовски или Костадиновски •Еремия •Св. Герман, Герман Градушкар •Св. Св. Константин и Елена, нестинари •Спасовден Юни, Русалски месец, Еньовски месец •Еньовден – 24 Юни •Петровден – 29 Юни Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 23. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 24.
 • 25. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 26. ДОД = Събиране, съхраняване, изследване и популяризиране на традиционната култура Традиционни фолк- • Теренни проучвания на традиционната култура на българина; проучвания • Изграждане на традиционни документални архиви; • Изграждане на дигитални онтологии със свободен (безплатен) достъп чрез Интернет; • Стандартизиране на процедурите за мета-описание на дигиталните архиви; • Разработване на семантични алгоритми за търсене в дигитални онтологии; • Изграждане на актуален календар на проявите, свързани с традиционната култура; • Популяризиране на българската традиционна култура сред всички етнически българи по света. + Живи Изследо- ICT-специа- съкровища ватели Учащи листи Достъп до дигитални Леля Радка от село Чрез използване на Чрез използване на Съвременните технологии Солник, Долни Чифлик, последните достижения на безплатни (свободни) и тяхното приложение във Варненско. информационните и програмни платформи фолклора имат ролята на комуникационни като Windows Live, Twitter, мощен стимулатор за онтологии технологии, изследователи NING.com, iGoogle, Wiki, привличане на младото Леля Радка е от живите на българския фолклор Dspace и други поколение ; за създаване национални съкровища на преобразуват разработчици внедряват на подходяща среда за България. Нейната дейност информацията и я най-новите технологии в изучаване и прилагане в е свързана с опазване на съхраняват в дигитален вид; областта на традиционната съвременния живот на традиционната култура на обменят знания и опит чрез култура и фолклор. традиционните обичаи, българите и нейното социални Интернет мрежи ритуали и умения на пресъздаване пред като FOLKXLITTERA. българите. многобройните туристи от цял свят, посетили българското Черноморие.
 • 27. ОНТОЛОГИЯ - система, която дефинира същността на обектите и структурните взаимовръзки между тях (семантична мрежа), използвайки управляващи речници (или наименованията на обектите) Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 28. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 29. На Игнажден полазникът влиза в къщата с пръчка или шумка дъбова в ръка. Сутрин рано полазникът влиза в къщата с пръчка или шумка дъбова в ръка. Полазникът влиза с пръчка или шумка дъбова в ръка и благославя. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 30. На Игнажден полазникът влиза в къщата с пръчка или шумка дъбова в ръка. Сутрин рано полазникът влиза в къщата с пръчка или шумка дъбова в ръка. -Полазникът влиза с Да ви е честита Младата година! или шумка пръчка дъбова Да се роди , дето рало ходи; в ръка и дето ходи и не ходи! -благославя. Амин, дай боже! Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 31. Дефинирана е взаимната връзка между видовете дървета и тяхната символика в традиционния календар на българина; Преобразувана е информацията за дървото във фолклора от традиционно линейно към хипер- и мултимедийно представяне; Направен е опит за създаване на прототип на дигитална онтология. Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 32. Изучаване на фолклорните Дигитали- ритуали в зация на реално време фолклорните източници Визуализиране Общуване на чрез Аз зная! информацията Интернет в (Rich Internet спец групи Applications)
 • 34. Към научния ръководител на изследването – професор д-р Георг Краев; Към фолклористите от АБМТФ-Варна; Към ICT-специалистите от Асоциация LogMan за съдействието в пилотната реализацията В изложението са използвани оригинални илюстрации на художничката Николина Христова, nikihristova@yahoo.co.uk . Maria Drazheva :: Мария Дражева :: АБМТФ :: folkxplorer@gmail.com
 • 35.
 • 36. Мария Дражева Асоциация за български музикално-танцов folkxplorer@gmail.com фолклор Варна http://folkxplorer.ning.com