SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Theory of change
TrefdagSocius:16/11/23
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Alter.today
• WAT:procesbegeleidingintransities,actorenennetwerkenondersteuneninmaatschappelijkeverandering.
• HOE:actie-onderzoek,opzettenvanexperimenten,TOCenstrategie,evaluaties
• WAAROM
• Democratischetransitie:alleperspectievenbetrekkenbijbeleidsontwikkelingen-uitvoering
• Duurzaamheidstransitie:welvaartduurzaamproduceren.
• Welvaartstransitie:duurzaamgeproduceerdewelvaartfairherverdelen.
• www.alter.today
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
3 boodschappen
• Theoryofchangekandeneuzenindezelfderichtingzettenenzorgtvoorgemeenschappelijketaal.
• Theoryofchangehelpttenavigerenincomplexesituaties,zonderdewaarheidinpachttehebben.
• Theoryofchangevisualiseerteensynthesevanhetgemeenschappelijkbegripvandesituatieenlaat
organisatiebreedlerentoe.
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Inhoud
• Watiseentheoryofchange
• Sferenvanimpact–invloed–controle
• Hoebouwjeeentheoryofchangeinjeorganisatie?
• Brengopevidentiegebaseerdeperspectievenin.
• Gedragsverandering
• Politiserendwerken
• CocreatieTOC:StadXgaatvooreenenergietransitie
• CocreatieTOA:StadXgaatvooreenenergietransitie
• 1000burgersinstadXstellentegeneind2026hundakenterbeschikkingvoorhetplaatsenvanzonnepanelen.
• HetbestuurvanstadX
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Theory of Change
Eengeheelvandenkbeelden,
hypothesenenverklaringenover
veranderingdieinonderlinge
samenhangwordenbeschreven.
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Stappen in een theory of change
1. Analysevandesituatiesamenmetstakeholders.
2. Brengeenlogischeketenvanuitkomsteninkaart.
3. Focusenscope:waarzittendehefbomen?
4. Theoryofaction:welkeinterventiesgaanwedoen?
5. Beschrijfhetverhaal
6. Valideerdevisualisatieenhetverhaalbijstakeholders
7. Stelbijnavalideringsoefening.
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
IMPACT – INVLOED - CONTROLE
• IMPACT:Waaromdoejehet?Watishetuiteindelijkedoel?BHAG:BigHairyAudaciousGoal
• INVLOED:Welkefactorenbeïnvloedendatenhoehangendiefactorenaanelkaar?Waarzittendehefbomen?
• CONTROLE:Welkeinterventiesgaanwedoenomintezettenopbepaaldehefbomen?
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Voorbeeld:
EIGHT.world
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Situatieanalyse: EIGHT.world
• MenseninextremearmoedeinOegandaervarendoorschaarste,mindermentalebandbreedte,minder
mentaleruimte.
• NGO’sgevenopleidingenleidenmensennaarmicrokredieten.
• 5%vandemenseninextremearmoedezijnhiermeegeholpen.
• 95%niet.
• Menseninextremearmoedehebbenandereinterventiesnodig.
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Logische keten
van uitkomsten
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Scope en focus:
waar zitten de
hefbomen
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Keuzes
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Theory of action
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Validering bij stakeholders
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
SITUATIE-ANALYSE
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Waar gaat het over?
• Watmoeterveranderdworden?
• Waarom?
• Fictievecase:
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Ontwikkel gemeen-
schappelijke
taal
Maakgebruikvanbestaandemodellenomhet
gesprektefaciliteren:“waarpratenweeigenlijk
over?”
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Overton window
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Routes van
beïnvloeding
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Voeg kennis uit
onderzoek toe!
Deantecedentenvangedragsveranderingzijn
onderzochtenbeschikbaar.
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Alles politiek
• Isereenthemawaarjullieaandenkenompolitiserendrondtewerken?
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Logische keten van
uitkomsten
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Welke uitkomsten zien we?
• Watisdeimpactdiewebeogen?
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Welke uitkomsten zien we?
• Welkefactorenbeïnvloedendat?
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Focus en scope
Waarzittenhefbomen
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Keuzes
• Welkehefbomenzienwe?
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Keuzes
• Welkehefbomenmoetenopingezetworden?
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Theory of action
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Interventielogica
• Watkunnenwedoeninonzecontrolesfeeromdehefbomenteversterkendietotdegewensteimpactzullen
leiden?
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Verhaal schrijven
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Wat is het narratief?
• WHY
• HOW
• WHAT
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Valideren bij stakeholders
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Aanpak
• Werkcocreatiefindevoorbereiding.
• Betrekeenruimeregroepdoordevisuelevoorstellingineenzaaloptestellen.
• Vraagnaarhoeiedereenimpactziet.
• Verteldanhetverhaalivmimpactenganaofjevolledigbent.
• Daaldanverderafnaardeinvloedssfeer(hefbomen)
• Endecontrolesfeer(theoryofaction)
• Welkeaanvullingenhebbenmensennog,twijfelsenbezwaren.
• NaargelangdetijddiejehebtkanjeverschillendeiteratiesdoenengaandewegdeTOCverbeteren.
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Gebruik bij organisatiebreed
leren
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Triple loop learning
• Singleloop:doenwededingengoedinonzecontrolesfeer?
• Doubleloop: zienweveranderingindeinvloedssfeerendoenwedandejuistedingeninonzecontrolesfeer?
• Tripleloop:werkendehefbomenindejuisterichtingvandeimpactdiewebeogen?IsonzeTOCrelevantineen
steedsveranderendecontext.
Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51
Bedankt!
Meerinfo:www.alter.today

More Related Content

More from Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk

Iedersstemtelt.pdf
Iedersstemtelt.pdfIedersstemtelt.pdf
Alternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdf
Alternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdfAlternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdf
Alternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdf
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
 
Eerlijk duurt het langst - Stefan Goemaere (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Eerlijk duurt het langst - Stefan Goemaere (Trefdag Socius - 18 november 2021)Eerlijk duurt het langst - Stefan Goemaere (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Eerlijk duurt het langst - Stefan Goemaere (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
 
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
 

More from Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk (20)

Iedersstemtelt.pdf
Iedersstemtelt.pdfIedersstemtelt.pdf
Iedersstemtelt.pdf
 
Alternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdf
Alternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdfAlternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdf
Alternatievepraktijkenentheorieenvandedemocratie.pdf
 
InfosessieAllemaalpolitiek.pdf
InfosessieAllemaalpolitiek.pdfInfosessieAllemaalpolitiek.pdf
InfosessieAllemaalpolitiek.pdf
 
De Knack-Helden van de Democratie.pdf
De Knack-Helden van de Democratie.pdfDe Knack-Helden van de Democratie.pdf
De Knack-Helden van de Democratie.pdf
 
Eindrapport De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorscha...
Eindrapport De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorscha...Eindrapport De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorscha...
Eindrapport De waarde en betekenis van het civiel sociaal-cultureel actorscha...
 
Verenigingsdemocratie Samen doen.pdf
Verenigingsdemocratie Samen doen.pdfVerenigingsdemocratie Samen doen.pdf
Verenigingsdemocratie Samen doen.pdf
 
Workshop Ondersteuning.pdf
Workshop Ondersteuning.pdfWorkshop Ondersteuning.pdf
Workshop Ondersteuning.pdf
 
Workshop Informele inspraak.pdf
Workshop Informele inspraak.pdfWorkshop Informele inspraak.pdf
Workshop Informele inspraak.pdf
 
Workshop Aan de slag met participatie.pdf
Workshop Aan de slag met participatie.pdfWorkshop Aan de slag met participatie.pdf
Workshop Aan de slag met participatie.pdf
 
Wat is Leader?
Wat is Leader?Wat is Leader?
Wat is Leader?
 
Infomoment leerreis Zagreb
Infomoment leerreis ZagrebInfomoment leerreis Zagreb
Infomoment leerreis Zagreb
 
De wereld redden begint bij ontbijt - Gert Engelen (Socius Trefdag - 18 novem...
De wereld redden begint bij ontbijt - Gert Engelen (Socius Trefdag - 18 novem...De wereld redden begint bij ontbijt - Gert Engelen (Socius Trefdag - 18 novem...
De wereld redden begint bij ontbijt - Gert Engelen (Socius Trefdag - 18 novem...
 
De wereld redden begint bij je ontbijt - Karolien Burvenich (Socius Trefdag -...
De wereld redden begint bij je ontbijt - Karolien Burvenich (Socius Trefdag -...De wereld redden begint bij je ontbijt - Karolien Burvenich (Socius Trefdag -...
De wereld redden begint bij je ontbijt - Karolien Burvenich (Socius Trefdag -...
 
De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ...
De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ...De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ...
De wereld redden begiint bij je ontbijt - Dirk Holemans (Socius Trefdag - 18 ...
 
Eerlijk duurt het langst - Stefan Goemaere (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Eerlijk duurt het langst - Stefan Goemaere (Trefdag Socius - 18 november 2021)Eerlijk duurt het langst - Stefan Goemaere (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Eerlijk duurt het langst - Stefan Goemaere (Trefdag Socius - 18 november 2021)
 
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
Eerlijk duurt het langst - Veerle Stroobants (Trefdag Socius - 18 november 2021)
 
Wat houdt ons tegen - Koen Thewissen (weareDaniel) - Trefdag Socius (18 novem...
Wat houdt ons tegen - Koen Thewissen (weareDaniel) - Trefdag Socius (18 novem...Wat houdt ons tegen - Koen Thewissen (weareDaniel) - Trefdag Socius (18 novem...
Wat houdt ons tegen - Koen Thewissen (weareDaniel) - Trefdag Socius (18 novem...
 
CitizenDev - Trefdag Socius (18 november 2021)
CitizenDev - Trefdag Socius (18 november 2021)CitizenDev - Trefdag Socius (18 november 2021)
CitizenDev - Trefdag Socius (18 november 2021)
 
Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ...
Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ...Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ...
Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ...
 
Webinar 'Online kennisoverdracht'
Webinar 'Online kennisoverdracht' Webinar 'Online kennisoverdracht'
Webinar 'Online kennisoverdracht'
 

Theoryofchange.pdf

 • 1. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Theory of change TrefdagSocius:16/11/23
 • 2. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Alter.today • WAT:procesbegeleidingintransities,actorenennetwerkenondersteuneninmaatschappelijkeverandering. • HOE:actie-onderzoek,opzettenvanexperimenten,TOCenstrategie,evaluaties • WAAROM • Democratischetransitie:alleperspectievenbetrekkenbijbeleidsontwikkelingen-uitvoering • Duurzaamheidstransitie:welvaartduurzaamproduceren. • Welvaartstransitie:duurzaamgeproduceerdewelvaartfairherverdelen. • www.alter.today
 • 3. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 3 boodschappen • Theoryofchangekandeneuzenindezelfderichtingzettenenzorgtvoorgemeenschappelijketaal. • Theoryofchangehelpttenavigerenincomplexesituaties,zonderdewaarheidinpachttehebben. • Theoryofchangevisualiseerteensynthesevanhetgemeenschappelijkbegripvandesituatieenlaat organisatiebreedlerentoe.
 • 4. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Inhoud • Watiseentheoryofchange • Sferenvanimpact–invloed–controle • Hoebouwjeeentheoryofchangeinjeorganisatie? • Brengopevidentiegebaseerdeperspectievenin. • Gedragsverandering • Politiserendwerken • CocreatieTOC:StadXgaatvooreenenergietransitie • CocreatieTOA:StadXgaatvooreenenergietransitie • 1000burgersinstadXstellentegeneind2026hundakenterbeschikkingvoorhetplaatsenvanzonnepanelen. • HetbestuurvanstadX
 • 5. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Theory of Change Eengeheelvandenkbeelden, hypothesenenverklaringenover veranderingdieinonderlinge samenhangwordenbeschreven.
 • 6. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Stappen in een theory of change 1. Analysevandesituatiesamenmetstakeholders. 2. Brengeenlogischeketenvanuitkomsteninkaart. 3. Focusenscope:waarzittendehefbomen? 4. Theoryofaction:welkeinterventiesgaanwedoen? 5. Beschrijfhetverhaal 6. Valideerdevisualisatieenhetverhaalbijstakeholders 7. Stelbijnavalideringsoefening.
 • 7. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 IMPACT – INVLOED - CONTROLE • IMPACT:Waaromdoejehet?Watishetuiteindelijkedoel?BHAG:BigHairyAudaciousGoal • INVLOED:Welkefactorenbeïnvloedendatenhoehangendiefactorenaanelkaar?Waarzittendehefbomen? • CONTROLE:Welkeinterventiesgaanwedoenomintezettenopbepaaldehefbomen?
 • 8. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Voorbeeld: EIGHT.world
 • 9. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Situatieanalyse: EIGHT.world • MenseninextremearmoedeinOegandaervarendoorschaarste,mindermentalebandbreedte,minder mentaleruimte. • NGO’sgevenopleidingenleidenmensennaarmicrokredieten. • 5%vandemenseninextremearmoedezijnhiermeegeholpen. • 95%niet. • Menseninextremearmoedehebbenandereinterventiesnodig.
 • 10. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Logische keten van uitkomsten
 • 11. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Scope en focus: waar zitten de hefbomen
 • 12. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Keuzes
 • 13. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Theory of action
 • 14. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Validering bij stakeholders
 • 15. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 SITUATIE-ANALYSE
 • 16. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Waar gaat het over? • Watmoeterveranderdworden? • Waarom? • Fictievecase:
 • 17. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Ontwikkel gemeen- schappelijke taal Maakgebruikvanbestaandemodellenomhet gesprektefaciliteren:“waarpratenweeigenlijk over?”
 • 18. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Overton window
 • 19. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Routes van beïnvloeding
 • 20. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Voeg kennis uit onderzoek toe! Deantecedentenvangedragsveranderingzijn onderzochtenbeschikbaar.
 • 21. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Alles politiek • Isereenthemawaarjullieaandenkenompolitiserendrondtewerken?
 • 22. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Logische keten van uitkomsten
 • 23. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Welke uitkomsten zien we? • Watisdeimpactdiewebeogen?
 • 24. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Welke uitkomsten zien we? • Welkefactorenbeïnvloedendat?
 • 25. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Focus en scope Waarzittenhefbomen
 • 26. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Keuzes • Welkehefbomenzienwe?
 • 27. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Keuzes • Welkehefbomenmoetenopingezetworden?
 • 28. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Theory of action
 • 29. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Interventielogica • Watkunnenwedoeninonzecontrolesfeeromdehefbomenteversterkendietotdegewensteimpactzullen leiden?
 • 30. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Verhaal schrijven
 • 31. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Wat is het narratief? • WHY • HOW • WHAT
 • 32. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Valideren bij stakeholders
 • 33. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Aanpak • Werkcocreatiefindevoorbereiding. • Betrekeenruimeregroepdoordevisuelevoorstellingineenzaaloptestellen. • Vraagnaarhoeiedereenimpactziet. • Verteldanhetverhaalivmimpactenganaofjevolledigbent. • Daaldanverderafnaardeinvloedssfeer(hefbomen) • Endecontrolesfeer(theoryofaction) • Welkeaanvullingenhebbenmensennog,twijfelsenbezwaren. • NaargelangdetijddiejehebtkanjeverschillendeiteratiesdoenengaandewegdeTOCverbeteren.
 • 34. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Gebruik bij organisatiebreed leren
 • 35. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Triple loop learning • Singleloop:doenwededingengoedinonzecontrolesfeer? • Doubleloop: zienweveranderingindeinvloedssfeerendoenwedandejuistedingeninonzecontrolesfeer? • Tripleloop:werkendehefbomenindejuisterichtingvandeimpactdiewebeogen?IsonzeTOCrelevantineen steedsveranderendecontext.
 • 36. Maarten Goethals Alter GCV Wapenaarteinde 5, 9112 Sinaai maarten@alter.today +32(0)472/50.61.51 Bedankt! Meerinfo:www.alter.today