SlideShare a Scribd company logo
Televizijos žiūrėjimas
originalo kalba su subtitrais
Vilnius, 2013/05/28
Kodėl subtitravimas?
•

Remiantis tyrimais, subtitruotos TV produkcijos ţiūrėjimas skatina geresnį uţsienio kalbų ţinojimo lygį.

•

Televizijos laidų, filmų ir serialų subtitravimas leistų šią produkciją padaryti prieinamą klausos negalią turintiems
asmenims.

•

Lietuva tik minimaliai įgyvendina ES Audiovizualinės ţiniasklaidos paslaugų direktyvą, kurioje nurodoma sudaryti
lygiavertes sąlygas asmenims su negalia galimybe naudotis audiovizualinės ţiniasklaidos paslaugomis.

•

TV produkcija su subtitrais leidţia geriau perteikti kūrinių emocijas ir meninę raišką.

1.

2.
3.

Study on the use of subtitling: The potential of subtitling to encourage foreign
language learning and improve the mastery of foreign languages.
EACEA/2009/01.
Daugiakalbystės strategija.
ES Audiovizualinės ţiniasklaidos paslaugų direktyva.

2
Kalbų mokėjimas – konkurencingesnės darbo jėgos ugdymas

•

•

•

•

Tik 38 proc.
lietuvių teigė mokantys anglų
kalbą, lyginant su 41 proc. latvių ir 46 proc. estų ir 60
proc. slovėnų.
Lietuvius anglų kalbos ţinojime toli pralenkia ir
skandinavai – 90 proc. švedų, 80 proc. suomių ir 83
proc. danų teigė mokantys anglų kalbą.
Estija ir Slovėnija – buvusios Rytų bloko valstybės
daugumoje naudoja subtitrus ir jų gyventojai teigė
geriau mokantys anglų kalbą nei lietuviai.
Valstybėse su ilga subtitravimo tradicija, dauguma
respondentų teigė, kad jų anglų kalbos ţinojimo lygis
yra ţymiai artimesnis jų gimtajai kalbai nei valstybių su
dubliuojamos produkcijos tradicija.

Anglų kalbos žinojimas ir subtitravimo
tradicija
Švedija (T)
Danija (T)
Kipras (T)
Suomija (T)
Austrija (D)
Slovėnija (T)
Belgija (T)
Vokietija (D)
Estija (T)
Italija (D)
Graikija (T)
Prancūzija (D)
Latvija (D)
Lietuva (D)
Portugalija (T)
Čekija (D)
Ispanija (D)
Slovakija (D)
Lenkija (D)
Bulgarija (D)
Rumunija (T)
Vengrija (D)

89.8
83.4
80.7
80.3
67.8
60.3
56.6
56.3
46.1
45.5
45.3
44.3
41.2
37.9
36.1
33.4
32.4
30
25
20.7
18.9
14.5

T = Titruojama
D= Dubliuojama

Šaltinis: Eurostat Adult Education Survey. Self perceived labuage leraning of adults (2564 y/o), 2008.

3
Svarbiausi vietos pasirinkimo kriterijai investuotojams
Priėjimas prie rinkos ir klientų

60%

Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla

53%

Ryšių tinklų kokybė

52%

Susisiekimas

42%

Biurų kainos ir kokybės santykis

33%

Darbo jėgos kaina

32%

Biurų pasiūla

25%

Užsienio kalbų mokėjimas

21%

Vyriausybės paskatos

20%

Patogus susisiekimas mieste

20%

Gyvenimo kokybė

16%

Švari aplinka

16%
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Šaltinis: Cushman&Wakefield; 501 pirmaujančios Europos bendrovės vadovų
apklausa (2011)

4
Į Lietuvą vis gausiau atvykstantys užsieniečiai gali žiūrėti televizijos
produkciją tik originalo kalba
•

2012 metais Lietuvoje gyveno 22.8 tūkst.
ne Lietuvos piliečių.
Imigrantai 2004-2011

•

Taip pat į Lietuvą sugrįţta ir tautiečiai.
Didelė
dalis
lietuvių
grįţta
su
atţalomis, kurie nori ţiūrėti TV produkciją
originalo kalba su subtitrais. 2011 m.
grįţo 15,685 imigrantų.

3500
2960

3000
2500

2156

2084

2237

2468

2000

1673

1666

1500

1060

1000
500
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Imigrantai, iš viso pagal pilietybę (be lietuvių)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

5
Subtitravimo reglamentavimas užsienyje
•

ES valstybės narės (Belgija, Nyderlandai, Suomija, Danija) turi nustatytą procentinę dalį (nuo 50 % iki 100 %), kiek
net ir valstybine kalba rodomos produkcijos turi būti rodoma su subtitrais.

•

Suomijoje iki 2016 m. turi būti sudarytos galimybės 100 proc. rodyti televizijos programas net ir suomių ir švedų
kalbomis su subtitrais. Taip Suomijoje nusakyta tvarka ir privačioms televizijoms, naudoti subtitrus 50 proc., kasmet
vis didinant kvotas.

•

Belgijoje nuo 2011 m. nacionalinis transliuotojas rodo 95 proc. programos olandų kalba su subtitrais, o privatieji
transliuotojai – 50 proc.

•

Nyderlandų karalystėje nacionalinis transliuotojas turi rodyti 95 proc. programos olandų kalba su subtitrais.

http://hub.eaccessplus.eu/index.php?title=Legislation_for_accessible_Audiovisual_media&redirect=no

6
Daugiau nei puse gyventojų rinktųsi žiūrėti subtitruotą TV
produkciją (visi gyventojai)
Ar apskritai rinktumėtės žiūrėti kokias nors užsienietiškas laidas / filmus /
serialus (pvz. penktadienio vakaro filmą) originalo kalba su lietuviškais
subtitrais?

• „Investuok Lietuvoje“ atliko reprezentatyvų

N/N
5%

visuomenės nuomonės tyrimą nuostatoms
apie filmų, TV laidų bei serialų rodymą
originalo kalba išsiaiškinti.

• Uţsienietiškas laidas / filmus / serialus
originalo kalba su lietuviškais subtitrais
daţniau rinktųsi ţiūrėti 18-25 m. amţiaus
respondentai, aukščiausio išsimokslinimo
atstovai ir didţiausias pajamas (virš 1500 Lt)
turintys respondentai.
• 55% visų gyventojų rinktųsi ţiūrėti uţsienietišką
TV produkciją su titrais:
• 20 % rinktųsi daţnai;
• 35 % rinktųsi retkarčiais.

Ne, nesirinkčiau
40%

Taip, rinkčiausi
55%

Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo
kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Spinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje

7
Daugiau nei 70 proc. 18-35 m., aukščiausio išsilavinimo ir didžiausias
pajamas gaunančių rinktųsi žiūrėti subtitruotą TV produkciją
Ar apskritai rinktumėtės žiūrėti kokias nors užsienietiškas laidas / filmus /
serialus (pvz. penktadienio vakaro filmą) originalo kalba su lietuviškais
subtitrais?

• Uţsienietiškas laidas / filmus / serialus
originalo kalba su lietuviškais subtitrais
daţniau rinktųsi ţiūrėti 18-25 m. amţiaus
respondentai, aukščiausio išsimokslinimo
atstovai ir didţiausias pajamas (virš 1500 Lt)
turintys respondentai.

N/N
5%

Taip, rinkčiausi
dažnai
31%

Ne, nesirinkčiau
24%

Taip, rinkčiausi
retkarčiais
40%

Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo
kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Spinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje

8
Subtitruojama TV produkcija lavina užsienio kalbų žinias
Kiek Jūs būtumėte linkę pritarti nuomonei, jog originalo
kalba rodomos laidos / filmai / serialai lavina vaikų ir
jaunimo užsienio kalbos žinias?

•

Didţioji dalis (80 proc.) televizijos ţiūrovų
sutinka, jog originalo kalba rodomos
laidos/ filmai/ serialai lavina vaikų ir
jaunimo uţsienio kalbos ţinias.

Labiau
nepritariu, nei
pritariu
12%

N/N
Visiškai
nepritariu 3%
5%

Visiškai pritariu
42%

Labiau pritariu,
nei nepritariu
38%

Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo
kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Sprinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje

9
Subtitruojama TV produkcija tiksliau perteikia kūrinio prasmę
Kiek Jūs būtumėte linkę pritarti nuomonei, jog originalo
kalba rodomos laidos / filmai / serialai tiksliau perteikia
kūrinio nuotaiką ir prasmę?
Visiškai
nepritariu
8%
•

Daugiau nei du trečdaliai (68 proc.) taip
pat pritaria nuomonei, jog originalo kalba
rodomos laidos / filmai / serialai tiksliau
perteikia kūrinio nuotaiką ir prasmę bei
skatina ţmones domėtis uţsienio kalbomis.

N/N
4%

Visiškai pritariu
34%
Labiau
nepritariu, nei
pritariu
20%

Labiau pritariu,
nei nepritariu
34%

Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo
kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Sprinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje

10
Laipsniškas perėjimas prie subtitravimo
•

40 % respondentų, kurie nepritartų visų uţsienietiškų laidų, serialų ir filmų rodymui originalo kalba su
subtitrais, pritartų, kad tokių filmų, laidų ir serialų dalį laipsniškai galima didinti.

•

Nėra didelių nuomonių skirtumų dėl būdo, kuriuo turėtų būti didinama subtitruojamų TV laidų, serialų ir filmų dalis.
Labiausiai ţiūrovai būtų linkę pritarti, kad subtitruojami būtų meniniai ir dokumentiniai filmai ir jie būtų rodomi dienos
(9.00-17.00).

Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo
kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Spinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje

11
Tyrimo rezultatai apie populiariausias TV laidas
Top 10 serialų tarp 15-35 m. amžiaus Lietuvos gyventojų

Top 10 filmų tarp 15-35 m. amžiaus Lietuvos gyventojų

TV kanalas

TV kanalas

1

MOTERYS MELUOJA GERIAU 5

TV3

1

ĮSIKŪNIJIMAS

TV3

2

MOTERYS MELUOJA GERIAU 6

TV3

2

VIENAS NAMUOSE 2. PASIKLYDĘS NIUJORKE

TV3

3

NUSIVYLUSIOS NAMŲ ŠEIMININKĖS

TV3

3

ILGO PLAUKO ISTORIJA

TV3

4

KOBRA-11

TV3

4

PIRŠLYBOS

TV3

5

TĖVYNĖ

TV3

5

KARŠTA PUPYTĖ. 2 RODYMAS

TV3

6

DIEVOBAIMINGOS KALĖS

TV3

6

KELIONĖ PO KOLEDŢUS

TV3

7

VYNO KELIAS

TV3

7

EISAS VENTŪRA. KAI GAMTA ŠAUKIA

TV3

8

TERRA NOVA

TV3

8

MADAGASKARAS 2

TV3

9

PABĖGIMO KARALIAI

TV3

9

AUKŠTYN

TV3

10

MELO TEORIJA

TV3

10

GIMĘS LENKTYNIAUTI

TV3

Šaltinis: TNS, 2012 m. duomenys.

12
Apibendrinimas
•

Lietuviai ne tik palyginti silpnai ţino kitas ES kalbas, bet ir šiuo metu nesudaro galimybių klausos negalią turintiems
asmenims naudotis audiovizualinėmis paslaugomis.

•

Didţioji dalis sutinka, kad subtitruota TV produkcija skatintų uţsienio kalbų mokėjimą ir tiksliau perteiktų kūrinių
meninę reikšmę.

•

Daugiau nei puse apklaustųjų sutinka, kad kartais rinktųsi ţiūrėti subtitruotą produkciją.

•

TV produkcijos subtitravimas nesukuria išskirtinai didelių kaštų televizijoms.

13
Siūlomas sprendimo būdas
•

TV produkcijos ţiūrėjimo originalo kalba su subtitrais viešinimas ir populiarinimais.

•

Pilotiniai projektai pereinamajam laikotarpiui - ambasadų, universitetų, Investuok Lietuvoje parama subtitruotos
produkcijos rodymui ir populiarinimui.

•

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme įteisinti privalomą dalies televizijos laiko, visuotinį televizijos
laidų, serialų ir filmų, transliuojamų ne lietuvių kalba, rodymą su lietuviškais subtitrais, be dubliavimo, nustatant
pereinamąjį laikotarpį.

Tikslios teisės aktų formuluotės pateikiamos atskirame dokumente.

14

More Related Content

Featured

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 

Featured (20)

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 

Subtitravimas lietuvoje 2013 05 28

 • 1. Televizijos žiūrėjimas originalo kalba su subtitrais Vilnius, 2013/05/28
 • 2. Kodėl subtitravimas? • Remiantis tyrimais, subtitruotos TV produkcijos ţiūrėjimas skatina geresnį uţsienio kalbų ţinojimo lygį. • Televizijos laidų, filmų ir serialų subtitravimas leistų šią produkciją padaryti prieinamą klausos negalią turintiems asmenims. • Lietuva tik minimaliai įgyvendina ES Audiovizualinės ţiniasklaidos paslaugų direktyvą, kurioje nurodoma sudaryti lygiavertes sąlygas asmenims su negalia galimybe naudotis audiovizualinės ţiniasklaidos paslaugomis. • TV produkcija su subtitrais leidţia geriau perteikti kūrinių emocijas ir meninę raišką. 1. 2. 3. Study on the use of subtitling: The potential of subtitling to encourage foreign language learning and improve the mastery of foreign languages. EACEA/2009/01. Daugiakalbystės strategija. ES Audiovizualinės ţiniasklaidos paslaugų direktyva. 2
 • 3. Kalbų mokėjimas – konkurencingesnės darbo jėgos ugdymas • • • • Tik 38 proc. lietuvių teigė mokantys anglų kalbą, lyginant su 41 proc. latvių ir 46 proc. estų ir 60 proc. slovėnų. Lietuvius anglų kalbos ţinojime toli pralenkia ir skandinavai – 90 proc. švedų, 80 proc. suomių ir 83 proc. danų teigė mokantys anglų kalbą. Estija ir Slovėnija – buvusios Rytų bloko valstybės daugumoje naudoja subtitrus ir jų gyventojai teigė geriau mokantys anglų kalbą nei lietuviai. Valstybėse su ilga subtitravimo tradicija, dauguma respondentų teigė, kad jų anglų kalbos ţinojimo lygis yra ţymiai artimesnis jų gimtajai kalbai nei valstybių su dubliuojamos produkcijos tradicija. Anglų kalbos žinojimas ir subtitravimo tradicija Švedija (T) Danija (T) Kipras (T) Suomija (T) Austrija (D) Slovėnija (T) Belgija (T) Vokietija (D) Estija (T) Italija (D) Graikija (T) Prancūzija (D) Latvija (D) Lietuva (D) Portugalija (T) Čekija (D) Ispanija (D) Slovakija (D) Lenkija (D) Bulgarija (D) Rumunija (T) Vengrija (D) 89.8 83.4 80.7 80.3 67.8 60.3 56.6 56.3 46.1 45.5 45.3 44.3 41.2 37.9 36.1 33.4 32.4 30 25 20.7 18.9 14.5 T = Titruojama D= Dubliuojama Šaltinis: Eurostat Adult Education Survey. Self perceived labuage leraning of adults (2564 y/o), 2008. 3
 • 4. Svarbiausi vietos pasirinkimo kriterijai investuotojams Priėjimas prie rinkos ir klientų 60% Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla 53% Ryšių tinklų kokybė 52% Susisiekimas 42% Biurų kainos ir kokybės santykis 33% Darbo jėgos kaina 32% Biurų pasiūla 25% Užsienio kalbų mokėjimas 21% Vyriausybės paskatos 20% Patogus susisiekimas mieste 20% Gyvenimo kokybė 16% Švari aplinka 16% 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Šaltinis: Cushman&Wakefield; 501 pirmaujančios Europos bendrovės vadovų apklausa (2011) 4
 • 5. Į Lietuvą vis gausiau atvykstantys užsieniečiai gali žiūrėti televizijos produkciją tik originalo kalba • 2012 metais Lietuvoje gyveno 22.8 tūkst. ne Lietuvos piliečių. Imigrantai 2004-2011 • Taip pat į Lietuvą sugrįţta ir tautiečiai. Didelė dalis lietuvių grįţta su atţalomis, kurie nori ţiūrėti TV produkciją originalo kalba su subtitrais. 2011 m. grįţo 15,685 imigrantų. 3500 2960 3000 2500 2156 2084 2237 2468 2000 1673 1666 1500 1060 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Imigrantai, iš viso pagal pilietybę (be lietuvių) Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 5
 • 6. Subtitravimo reglamentavimas užsienyje • ES valstybės narės (Belgija, Nyderlandai, Suomija, Danija) turi nustatytą procentinę dalį (nuo 50 % iki 100 %), kiek net ir valstybine kalba rodomos produkcijos turi būti rodoma su subtitrais. • Suomijoje iki 2016 m. turi būti sudarytos galimybės 100 proc. rodyti televizijos programas net ir suomių ir švedų kalbomis su subtitrais. Taip Suomijoje nusakyta tvarka ir privačioms televizijoms, naudoti subtitrus 50 proc., kasmet vis didinant kvotas. • Belgijoje nuo 2011 m. nacionalinis transliuotojas rodo 95 proc. programos olandų kalba su subtitrais, o privatieji transliuotojai – 50 proc. • Nyderlandų karalystėje nacionalinis transliuotojas turi rodyti 95 proc. programos olandų kalba su subtitrais. http://hub.eaccessplus.eu/index.php?title=Legislation_for_accessible_Audiovisual_media&redirect=no 6
 • 7. Daugiau nei puse gyventojų rinktųsi žiūrėti subtitruotą TV produkciją (visi gyventojai) Ar apskritai rinktumėtės žiūrėti kokias nors užsienietiškas laidas / filmus / serialus (pvz. penktadienio vakaro filmą) originalo kalba su lietuviškais subtitrais? • „Investuok Lietuvoje“ atliko reprezentatyvų N/N 5% visuomenės nuomonės tyrimą nuostatoms apie filmų, TV laidų bei serialų rodymą originalo kalba išsiaiškinti. • Uţsienietiškas laidas / filmus / serialus originalo kalba su lietuviškais subtitrais daţniau rinktųsi ţiūrėti 18-25 m. amţiaus respondentai, aukščiausio išsimokslinimo atstovai ir didţiausias pajamas (virš 1500 Lt) turintys respondentai. • 55% visų gyventojų rinktųsi ţiūrėti uţsienietišką TV produkciją su titrais: • 20 % rinktųsi daţnai; • 35 % rinktųsi retkarčiais. Ne, nesirinkčiau 40% Taip, rinkčiausi 55% Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Spinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje 7
 • 8. Daugiau nei 70 proc. 18-35 m., aukščiausio išsilavinimo ir didžiausias pajamas gaunančių rinktųsi žiūrėti subtitruotą TV produkciją Ar apskritai rinktumėtės žiūrėti kokias nors užsienietiškas laidas / filmus / serialus (pvz. penktadienio vakaro filmą) originalo kalba su lietuviškais subtitrais? • Uţsienietiškas laidas / filmus / serialus originalo kalba su lietuviškais subtitrais daţniau rinktųsi ţiūrėti 18-25 m. amţiaus respondentai, aukščiausio išsimokslinimo atstovai ir didţiausias pajamas (virš 1500 Lt) turintys respondentai. N/N 5% Taip, rinkčiausi dažnai 31% Ne, nesirinkčiau 24% Taip, rinkčiausi retkarčiais 40% Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Spinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje 8
 • 9. Subtitruojama TV produkcija lavina užsienio kalbų žinias Kiek Jūs būtumėte linkę pritarti nuomonei, jog originalo kalba rodomos laidos / filmai / serialai lavina vaikų ir jaunimo užsienio kalbos žinias? • Didţioji dalis (80 proc.) televizijos ţiūrovų sutinka, jog originalo kalba rodomos laidos/ filmai/ serialai lavina vaikų ir jaunimo uţsienio kalbos ţinias. Labiau nepritariu, nei pritariu 12% N/N Visiškai nepritariu 3% 5% Visiškai pritariu 42% Labiau pritariu, nei nepritariu 38% Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Sprinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje 9
 • 10. Subtitruojama TV produkcija tiksliau perteikia kūrinio prasmę Kiek Jūs būtumėte linkę pritarti nuomonei, jog originalo kalba rodomos laidos / filmai / serialai tiksliau perteikia kūrinio nuotaiką ir prasmę? Visiškai nepritariu 8% • Daugiau nei du trečdaliai (68 proc.) taip pat pritaria nuomonei, jog originalo kalba rodomos laidos / filmai / serialai tiksliau perteikia kūrinio nuotaiką ir prasmę bei skatina ţmones domėtis uţsienio kalbomis. N/N 4% Visiškai pritariu 34% Labiau nepritariu, nei pritariu 20% Labiau pritariu, nei nepritariu 34% Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Sprinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje 10
 • 11. Laipsniškas perėjimas prie subtitravimo • 40 % respondentų, kurie nepritartų visų uţsienietiškų laidų, serialų ir filmų rodymui originalo kalba su subtitrais, pritartų, kad tokių filmų, laidų ir serialų dalį laipsniškai galima didinti. • Nėra didelių nuomonių skirtumų dėl būdo, kuriuo turėtų būti didinama subtitruojamų TV laidų, serialų ir filmų dalis. Labiausiai ţiūrovai būtų linkę pritarti, kad subtitruojami būtų meniniai ir dokumentiniai filmai ir jie būtų rodomi dienos (9.00-17.00). Lietuvos gyventojų nuomonės dėl uţsienietiškų laidų / filmų / serialų transliavimo originalo kalba su lietuviškais subtitrais tyrimas , Spinter, 2012 11. Uţsakovas: Investuok Lietuvoje 11
 • 12. Tyrimo rezultatai apie populiariausias TV laidas Top 10 serialų tarp 15-35 m. amžiaus Lietuvos gyventojų Top 10 filmų tarp 15-35 m. amžiaus Lietuvos gyventojų TV kanalas TV kanalas 1 MOTERYS MELUOJA GERIAU 5 TV3 1 ĮSIKŪNIJIMAS TV3 2 MOTERYS MELUOJA GERIAU 6 TV3 2 VIENAS NAMUOSE 2. PASIKLYDĘS NIUJORKE TV3 3 NUSIVYLUSIOS NAMŲ ŠEIMININKĖS TV3 3 ILGO PLAUKO ISTORIJA TV3 4 KOBRA-11 TV3 4 PIRŠLYBOS TV3 5 TĖVYNĖ TV3 5 KARŠTA PUPYTĖ. 2 RODYMAS TV3 6 DIEVOBAIMINGOS KALĖS TV3 6 KELIONĖ PO KOLEDŢUS TV3 7 VYNO KELIAS TV3 7 EISAS VENTŪRA. KAI GAMTA ŠAUKIA TV3 8 TERRA NOVA TV3 8 MADAGASKARAS 2 TV3 9 PABĖGIMO KARALIAI TV3 9 AUKŠTYN TV3 10 MELO TEORIJA TV3 10 GIMĘS LENKTYNIAUTI TV3 Šaltinis: TNS, 2012 m. duomenys. 12
 • 13. Apibendrinimas • Lietuviai ne tik palyginti silpnai ţino kitas ES kalbas, bet ir šiuo metu nesudaro galimybių klausos negalią turintiems asmenims naudotis audiovizualinėmis paslaugomis. • Didţioji dalis sutinka, kad subtitruota TV produkcija skatintų uţsienio kalbų mokėjimą ir tiksliau perteiktų kūrinių meninę reikšmę. • Daugiau nei puse apklaustųjų sutinka, kad kartais rinktųsi ţiūrėti subtitruotą produkciją. • TV produkcijos subtitravimas nesukuria išskirtinai didelių kaštų televizijoms. 13
 • 14. Siūlomas sprendimo būdas • TV produkcijos ţiūrėjimo originalo kalba su subtitrais viešinimas ir populiarinimais. • Pilotiniai projektai pereinamajam laikotarpiui - ambasadų, universitetų, Investuok Lietuvoje parama subtitruotos produkcijos rodymui ir populiarinimui. • Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme įteisinti privalomą dalies televizijos laiko, visuotinį televizijos laidų, serialų ir filmų, transliuojamų ne lietuvių kalba, rodymą su lietuviškais subtitrais, be dubliavimo, nustatant pereinamąjį laikotarpį. Tikslios teisės aktų formuluotės pateikiamos atskirame dokumente. 14