SlideShare a Scribd company logo
ผมอยากจะพูดถึงสิ่งบางสิงที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่ม
่
หนึ่งด้วยการใช้เสียงหรืออาจจะมีภาพเคลื่อนไหวรวมอยู่ด้วยในอนาคตอันใกล้นี้...ซึ่งนี่คือ
ปี 2014 และก็เริ่มที่จะมีภาพเคลื่อนไหวมารวมอยู่บ้างแล้วสำาหรับการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง...ซึ่งจะอีกกี่ปีกว่าจะมีภาพและเหตุการณ์รวมอยู่ด้วยโดยสมบูรณ์แบบก็ไม่อาจรู้ได้
อย่างแน่ชัด...
รวมถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวพันและต้องใช้ควบคู่กันซึ่งทำาให้สิ่ง
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นถูกควบคุมด้วยการเชื่อมต่อกันเป็นสองสิงที่ควบคุมซึ่งกันและกัน ...นั่น
่
คือ...โทรศัพท์และสัญญานนั่นเอง...
การพัฒนาทีไม่หยุดยังของทั้งสองสิ่งคือการที่สงหนึ่งเป็นสัญญานเชื่อมต่อเครือข่ายเข้า
่
้
ิ่
ด้วยกันกับอีกสิ่งที่เป็นตัวรับและส่งสัญญานซึงทั้งสองสิ่งทำาให้โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เปลี่ยน
่
เป็นโลกที่เต็มไปด้วยสัญญานและโทรศัพท์มากมายและมากขึ้นทุกวัน...อาจจะเรียกได้ว่า
ทำาให้โลกเราแคบลงด้วยซำ้า...ซึงเกิดจากสองสิงที่สำาคัญที่สุดๆซึ่งสำาหรับตัวผมน่าจะเรียก
่
่
ได้ว่าสำาคัญเป็นลำาดับต้นๆของโลกเราด้วยซำ้า...นั่นคือสัญญาณและโทรศัพท์..."ยิงพัฒนา
่
สองสิงนี้โลกเรายิงแคบลงแต่มนุษย์กลับเหินห่างกันเรื่อยๆนอกเสียจากว่าจะใช้สองสิ่งนี้
่
่
เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น"...
ถ้าผมถามคุณว่า..."คุณคิดว่ามันมีประโยชน์และโทษทั้งสองอย่างมัย"...แน่นอน
๊
สำาหรับผมมันมีทั้งสองอย่าง...และก็แน่นอนเราไม่ควรนำาสิ่งที่เป็นโทษของมันมาใช้...เช่น
การใช้แต่โทรศัพท์เพียงอย่างเดียวโดยไม่เคยเจอกันเลย...มันทำาให้มนุษย์ขาดความสดชื่น
ซึ่งเกิดได้จากการพบเจอกัน...ผมอยากบอกว่าเราควรใช้ประโยชน์ของมันให้เหมาะสมที่สุ
ดกับสถาณการณ์...เพียงแต่...
ผมอยากพูดถึงด้านประโยชน์มากกว่าซึ่งผมคิดว่ามีมากกว่าโทษ ...มันเป็นสิ่งและเป็น
ด้านทีผมอยากพูดถึง...คือในส่วนของสัญญานโทรศัพท์ซึ่งมันแยกย่อยออกมาเป็นสัญญา
่
นของค่ายต่างๆที่ใช้ชื่อต่างกันและให้บริการด้วยการเป็นเครือข่ายต่างๆครอบคลุมและให้
เราใช้อยู่ทั่วโลก...ซึ่งต่างแข่งขันกันพัฒนาไม่หยุดยั้ง...ซึงก็ไม่รู้จะพัฒนาไปจบที่ตรงไหน
่
กันแน่...ซึงผมหมายถึงเมื่อใช้สัญญาณก็จะมีเสียงและภาพนิ่งไปจนถึงภาพที่บ่งบอกถึง
่
เหตุการณ์ที่แท้จริงเกิดขึ้น...ยังไม่รวมถึงศักยภาพทางด้านอื่นซึ่งแทบจะใช้โทรศัพท์ทำาได้
เกือบทุกอย่างโดยเฉพาะในแง่ของธุรกิจรวมถึงในด้านบันเทิงซึ่งแทบจะทำาได้ทุกอย่างไป
แล้ว...หรือการส่งผ่านข้อมูลต่างๆด้วยเวปไซด์ต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าถ้าคุณท่องเวบไซด์ต่างๆ
ทั่วโลกได้บนโทรศัพท์นั่นหมายถึงโลกเกือบทั้งโลกแทบจะอยู่บนมือคุณไปแล้วด้วย
ซำ้า...ทังๆที่เป็นเพียงแค่โทรศัพท์...ซึ่งเรียกได้วาใช้เพียงแค่โทรศัพท์อย่างเดียวเท่านั้น....
้
่
จุดที่ผมอยากบอกคือบรรดาค่ายสัญญาณมือถือต่างๆจะแข่งขันกันไปเพื่ออะไรในเมื่อ
คุณก็ใช้โทรศัพท์เหมือนกัน...ใช้สิ่งเดียวกัน...แต่กลับแข่งขันกันพัฒนาให้เหนือกว่าใน
ด้านสัญญาณเพื่ออะไร...ผมอยากจะพูดให้มันง่ายว่าทำาไมไม่รวมกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน
แล้วทำาให้มันแข็งแกร่ง...เชื่อมโยงทั่่่วโลกเข้าไว้ด้วยกันด้วยสัญญาณเเครือข่ายดีย
วกัน...
สำาหรับผมมันน่าเบื่อทีต้องมานั่งเลือกโทรศัพท์ที่เหมาะกับตัวเองแล้วยังต้องมานั่งเลือก
่
ค่ายสัญญาณที่ตนเองต้องใช้อีก...มันทำาให้เกิดความวุ่นวายตามมาเนื่องจากต้องเลือกอยู่
ตลอดเวลาว่าอะไรเหมาะสมกับเครือค่ายสัญญาณที่ตนเองใช้อยู่...และมันต่อเนื่องรวมไปถึง
การข้ามเครือข่ายบางครั้งก็ใช้งานไม่ได้ในบางสิ่งซึงมันก็ส่งผลกระทบสู่ระบบความเป็นอยู่
่
ของมนุษย์ซึ่งผมเรียกว่าสังคม...คนวุ่นวายสังคมก็วุ่นวาย...เสียเวลาในการเปลี่ยนแปลง
และแก้ไขเพื่อให้เข้ากันได้โดยสมบูรณ์...คุณลองจินตนาการว่าทั่วทังโลกมีเพียงค่ายเดียว
้
ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันทั่วโลกมันจะเป็นยังไง...
ในเมื่อสร้างสัญญาณขึ้นมาใช้กันมานานแล้ว...จะทำาลายกันด้วยการแข่งขันกันเพื่อที่
จะให้เหนือกว่าทำาไม...ผมอยากถามคุณว่าโลกในจินตนาการของคุณซึ่งผมหมายถึงหากมี
เพียงแค่เครือข่ายเดียว...สัญญาณเพียงค่ายเดียว...โลกของคุณจะเป็นยังไง...สำาหรับผม
มันสมบูรณ์แบบด้วยตัวของมันเองเนื่องจากมันถูกเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา ...คุณต้องเชื่อ
ว่าการเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจากแนวคิดของบุคคล
หนึ่งสู่บุคคลหนึ่งที่เชื่อมต่อกัน...และมันจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วยการพัฒนาตัวมันเองอยู่
ตลอดด้วยซำ้า...ซึงการพัฒนานั้นก็เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้ที่ไม่รู้จักหยุดนิ่ง...ชอบพัฒนา
่
อยูตลอดเวลา...ในเมื่อมีสิ่งเดียวกันเชื่อมต่อถึงกันก็ต้องช่วยกันพัฒนาอยูตลอดเวลาตาม
่
่
ธรรมชาติของมนุษย์...ซึงผมหมายถึงมวลมนุษย์ทั่วโลก...ผมไม่แน่ใจว่าเราจะเห็นตรงกันที่
่
จะใช้คำาว่ามวลมนุษย์ทั่วโลกได้มั๊ย...แต่สำาหรับผมใช่แน่นอน.

More Related Content

Viewers also liked

my fabourite house
my fabourite housemy fabourite house
my fabourite house
Laura Montero Paredes
 
E2LOGY Cloud presentation
E2LOGY Cloud presentationE2LOGY Cloud presentation
E2LOGY Cloud presentation
E2LOGY
 
Water conservation
Water conservationWater conservation
Water conservation
Aswin Shenoy
 
DTC WEBSITE PACKAGE #2
DTC WEBSITE PACKAGE #2DTC WEBSITE PACKAGE #2
DTC WEBSITE PACKAGE #2
D'Trendy Clothings
 
# 1
# 1# 1
# 1
MrShved
 
Hardware tania martinez1
Hardware tania martinez1Hardware tania martinez1
Hardware tania martinez1
Tania25made
 
Spravart Presentatie
Spravart PresentatieSpravart Presentatie
Spravart PresentatieConny Sprave
 
Pollution
PollutionPollution
O modelo básico dos MOSFETs - 3
O modelo básico dos MOSFETs - 3O modelo básico dos MOSFETs - 3
O modelo básico dos MOSFETs - 3
REGIANE APARECIDA RAGI PEREIRA
 
Bab iekonomi teknik asbal
Bab  iekonomi teknik asbalBab  iekonomi teknik asbal
Bab iekonomi teknik asbal
Asbal Khairi
 
CED - Summer Realization
CED - Summer RealizationCED - Summer Realization
CED - Summer Realization
Sien Heng
 
Reunio_poblet_2013_14
Reunio_poblet_2013_14Reunio_poblet_2013_14
Reunio_poblet_2013_14
csferreries
 
Evaluation question 6..
Evaluation question 6..Evaluation question 6..
Evaluation question 6..
Georgii_Kelly
 
How to add products in your website
How to add products in your websiteHow to add products in your website
How to add products in your website
D'Trendy Clothings
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
สุรพงศ์ นุสดิน
 
Asbal soff
Asbal soffAsbal soff
Asbal soff
Asbal Khairi
 
Soldar.
Soldar.Soldar.
Soldar.
felipe991107
 
ONLINE STORE BUSINESS IN FAN PAGE
ONLINE STORE BUSINESS IN FAN PAGEONLINE STORE BUSINESS IN FAN PAGE
ONLINE STORE BUSINESS IN FAN PAGE
D'Trendy Clothings
 

Viewers also liked (20)

gg
gggg
gg
 
my fabourite house
my fabourite housemy fabourite house
my fabourite house
 
E2LOGY Cloud presentation
E2LOGY Cloud presentationE2LOGY Cloud presentation
E2LOGY Cloud presentation
 
Water conservation
Water conservationWater conservation
Water conservation
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
DTC WEBSITE PACKAGE #2
DTC WEBSITE PACKAGE #2DTC WEBSITE PACKAGE #2
DTC WEBSITE PACKAGE #2
 
# 1
# 1# 1
# 1
 
Hardware tania martinez1
Hardware tania martinez1Hardware tania martinez1
Hardware tania martinez1
 
Spravart Presentatie
Spravart PresentatieSpravart Presentatie
Spravart Presentatie
 
Pollution
PollutionPollution
Pollution
 
O modelo básico dos MOSFETs - 3
O modelo básico dos MOSFETs - 3O modelo básico dos MOSFETs - 3
O modelo básico dos MOSFETs - 3
 
Bab iekonomi teknik asbal
Bab  iekonomi teknik asbalBab  iekonomi teknik asbal
Bab iekonomi teknik asbal
 
CED - Summer Realization
CED - Summer RealizationCED - Summer Realization
CED - Summer Realization
 
Reunio_poblet_2013_14
Reunio_poblet_2013_14Reunio_poblet_2013_14
Reunio_poblet_2013_14
 
Evaluation question 6..
Evaluation question 6..Evaluation question 6..
Evaluation question 6..
 
How to add products in your website
How to add products in your websiteHow to add products in your website
How to add products in your website
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
 
Asbal soff
Asbal soffAsbal soff
Asbal soff
 
Soldar.
Soldar.Soldar.
Soldar.
 
ONLINE STORE BUSINESS IN FAN PAGE
ONLINE STORE BUSINESS IN FAN PAGEONLINE STORE BUSINESS IN FAN PAGE
ONLINE STORE BUSINESS IN FAN PAGE
 

More from สุรพงศ์ นุสดิน

Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
สุรพงศ์ นุสดิน
 

More from สุรพงศ์ นุสดิน (8)

โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
โทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ
โทรศัพท์และสัญญาณ
 
สวรรค์และนรก
สวรรค์และนรกสวรรค์และนรก
สวรรค์และนรก
 
สวรรค์และนรก
สวรรค์และนรกสวรรค์และนรก
สวรรค์และนรก
 
สวรรค์และนรก
สวรรค์และนรกสวรรค์และนรก
สวรรค์และนรก
 
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
Yoursalespitchsuckspdf 140121071847-phpapp02
 

โทรศัพท์และสัญญาณ