SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬
( Freelancer ) |
‫فریلنسر‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬
‫کام‬ ‫دات‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬
( Freelancer.com )
‫می‬ ‫کاری‬ ‫دور‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فریلنسرها‬ ،‫باشد‬
‫ف‬
‫را‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫دور‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ریلنسر‬
‫کنید‬ ‫کسب‬ ‫دالری‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬
.
‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ، ‫دالری‬ ‫درآمد‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫است‬ ‫فریلنسر‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬
‫ها‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫شغلی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فریلنسرها‬
‫یی‬
‫کارفرما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کارفرما‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ،‫دارند‬ ‫که‬
،‫است‬ ‫کرده‬ ‫تحریم‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫فریلنسر‬ ‫چون‬ .‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کارفرما‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫توافق‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬
‫ح‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫بپردازند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬
‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ، ‫ساب‬
)
Freelancer
(
‫مانند‬ ‫هوشمندانه‬ ‫روش‬ ‫با‬
‫بایننس‬ ‫وریفای‬
‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫با‬
.
‫سایت‬ ‫این‬ ‫مختلف‬ ‫عضویت‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬
( Freelancer )
Freelancer.com
‫دارد‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫بازار‬ ‫یک‬
.

‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫مشاغل‬

‫نویسندگی‬

‫سئو‬

‫ها‬ ‫داده‬ ‫ورود‬

‫حقوق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مشاغل‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬

‫و‬
…
‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫فقط‬ ‫(البته‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شغلی‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ً‫تقریبا‬ ‫توانید‬ ‫می‬
‫که‬
‫است‬ ‫مناسب‬ ‫هستند‬ ‫دورکاری‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬
.)
‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬
.
‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬
) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ (
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0
‫با‬ ‫پردرآمد‬ ‫مشاغل‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫احتمال‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫خاص‬ ‫شما‬ ‫مهارت‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کمتر‬ ‫رقابت‬
‫واجد‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫مشاغل‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫گسترده‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫هرچه‬
‫شوید‬ ‫می‬ ‫شرایط‬
.
‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫طوالنی‬ ‫فهرستی‬ ‫اگر‬
‫در‬ ‫شما‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ،‫دارید‬ ‫خاص‬ ‫های‬
‫است‬ ‫بهتر‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬
.
) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬
‫وج‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫متفاوتی‬ ‫عضویت‬ ‫های‬ ‫طرح‬
‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫کوتاهی‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ود‬
:
1
.
‫رایگان‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬
:
‫این‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫با‬ .‫ندارد‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ،‫رایگان‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫عضویت‬
‫تا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫طرح‬
8
‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫پیشنهاد‬
.
2
.
‫پایه‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬
( Basic ) :
‫مبلغ‬ ‫این‬
4.95
‫واجد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دالر‬
‫برنامه‬ ‫شرایط‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫ترجیحی‬ ‫فریلنسر‬
.
3
.
‫عضویت‬ ‫طرح‬
Plus:
‫رایگان‬ ‫آزمایشی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫درحال‬ ‫طرح‬ ‫این‬
1
‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ماه‬
‫طرح‬ ‫ای‬ ‫عادی‬ ‫هزینه‬ .‫شود‬
9.95
‫شامل‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دالر‬
100
‫مانند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫پیشنهاد‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترجیحی‬ ‫فریلنسر‬ ‫برنامه‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،‫اولیه‬ ‫طرح‬
.
4
.
‫عض‬ ‫طرح‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ویت‬
( Professional ) :
‫هزینه‬ ،‫است‬ ‫پالس‬ ‫طرح‬ ‫یافته‬ ‫ارتقا‬ ‫نسخه‬ ‫این‬
‫فریلنسر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬
29.95
‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫موارد‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دالر‬
‫شود‬
.
5
.
‫عضویت‬ ‫طرح‬
premier :
‫این‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫یافته‬ ‫ارتقاء‬
‫طرح‬
59.95
‫م‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دالر‬
‫باشد‬ ‫ی‬
.
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ( ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫ماهانه‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫سطوح‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫برای‬
‫وریفای‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫عضویت‬ ‫حداقل‬ ‫باید‬ ) ‫پرداخت‬ ‫پیش‬
‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬
‫تلماتو‬ ‫از‬
‫کنید‬ ‫خریداری‬
.
‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬
( Freelancer )
1
.
‫تهیه‬
IP
‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫کشور‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬
2
.
‫اکانت‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬
3
.
‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫خارجی‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬
4
.
‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫شرایط‬ ‫ایجاد‬
)
ncer
Freela
(
5
.
‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبض‬ ‫و‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
1
.
‫تهیه‬
IP
‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫کشور‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬
‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تحریم‬ ‫مورد‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬
‫فریلنس‬ ‫مانند‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬
‫فیلترشکنی‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫حتما‬ ،‫هستید‬ ‫ر‬
‫اینترنت‬ ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫کنید‬
IP
‫ندهد‬ ‫تغییر‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬
.
‫از‬ ‫استفاده‬
VPN
‫و‬
VPS
‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ثابت‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫با‬
‫از‬ ‫لطفا‬ .‫کنیم‬ ‫می‬
Vpn
،‫اتصال‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رایگان‬ ‫های‬
IP
‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متفاوت‬
‫فریلنسر‬ ‫شده‬
( Freelancer )
‫کند‬ ‫مسدود‬ ‫را‬
.
‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 2
.
‫ایمیل‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫موجود‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫بگی‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬
‫رید‬
.
‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
3
.
‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫برای‬
‫شمار‬ ‫یک‬ ‫تهیه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫پذیرش‬ ‫قابل‬ ‫فریلنسر‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫شماره‬ ‫پیش‬ ‫ایران‬
‫ه‬
‫روی‬ ‫پیش‬ ‫روش‬ ‫سه‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫وریفای‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫خارجی‬
‫شماست‬
.
‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬
:
‫برای‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کاربران‬ ‫برخی‬ ‫نظر‬ ‫از‬
‫اختیار‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬
‫کاربران‬
‫های‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫ها‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬
‫دارند‬ ‫تعلق‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کوتاهی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫الفعالیت‬ ‫ممنوع‬ ،‫غیرمجاز‬
.
‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
:
‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ایمن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬
‫ه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬
‫احتیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پنلی‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خارجی‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫دارید‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ،‫است‬ ‫جیمیل‬ ‫همانند‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫شما‬
‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫شماره‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫پیام‬ ‫توانید‬
‫تو‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬
‫برای‬ ‫انید‬
‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫خرید‬
‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫تلماتو‬ ‫طریق‬ ‫از‬
.
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
:
‫داده‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫فیزیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬
‫شما‬ ‫گوشی‬ ‫که‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫شود‬ ‫می‬
‫سیمکارتهای‬ ‫همانند‬ ‫باشد‬ ‫وصل‬ ‫مخابراتی‬ ‫آنتن‬ ‫به‬
‫سفارش‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ولی‬ .‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫ایرانی‬
‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تلماتو‬ ‫با‬ ،‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارتهای‬
.
‫نکته‬
:
‫آنتن‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫چون‬ ،‫است‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تلماتو‬ ‫پیشنهاد‬
‫ا‬ ‫دهی‬
‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫کارایی‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫سیمکارت‬ ‫همانند‬ ‫و‬ ‫ست‬
.
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 4
.
‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫های‬ ‫روش‬
( Freelancer )

) ‫بانکی‬ ‫برداشت‬ ( ‫سریع‬ ‫برداشت‬

) ‫بانکی‬ ‫برداشت‬ ( ‫سیمی‬ ‫حواله‬

PayPal
(
‫دارد‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ :)‫پال‬ ‫پی‬
.

Skrill
:
‫از‬ ‫فقط‬
GBP
‫و‬
ERU
‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬
.
‫پ‬ ‫گونه‬ ‫هر‬
‫حساب‬ ‫موجودی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کارمزدی‬ ‫یا‬ ‫رداخت‬
‫دیگر‬ ‫ارز‬ ‫از‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫وجوه‬ ،‫ندارید‬ ‫پرداخت‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫ارز‬ ‫موجودی‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫شما‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫کسر‬ ‫موجودی‬ ‫باالترین‬ ‫با‬ ‫شما‬
.
‫موجودی‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫وجوه‬ ‫اگر‬
‫پردا‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫های‬
‫صورت‬ ‫قرارداد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خت‬
‫حساب‬
‫فعال‬
‫از‬ ‫آن‬ ‫شده‬
‫می‬ ‫پردازش‬ ‫شما‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫پرداخت‬ ‫منبع‬
‫مورد‬ ‫وجوه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫ندارید‬ ‫اگر‬ .‫شود‬
‫کنید‬ ‫واریز‬ ‫وجوه‬ ‫سپرده‬ ‫صفحه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نیاز‬
.
‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬
:
‫اسکریل‬ ‫حساب‬ ‫اتصال‬
)
Skrill
(
‫فریلنسر‬ ‫به‬
:
‫روش‬ ‫و‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫همانند‬ ‫نیز‬ ‫اسکریل‬
‫مرسوم‬
.‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫پوند‬ ‫و‬ ‫یورو‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫برداشت‬ ‫فرایند‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫اسکریل‬ ‫از‬ ،‫ندارید‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
.
‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬
:
‫به‬ ‫حساب‬ ‫اتصال‬
:
PayPal
‫سایت‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫پرکاربردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫فری‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫لنسر‬
PayPal
‫است‬
.
‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬
( PayPal )
‫فریلنسر‬ ‫اکانت‬ ‫دارنده‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫باید‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اکانتی‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬
.
‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫دو‬
PayPal
‫پ‬ ‫پی‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫کاربران‬ ‫برخی‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬
‫ال‬
‫شخصی‬ ‫اکانت‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫بیزینس‬ ‫اکانت‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
( Personal )
‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬
.
‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬
‫پال‬ ‫پی‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬
‫انجام‬ ‫را‬
‫دهید‬
.
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 5
.
‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبض‬ ‫و‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
( freelancer )
5-1
.
‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬
‫خودتان‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫درخواست‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫فریلنسر‬
‫موجود‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫احراز‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫قوانین‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬
‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫بیشتری‬ ‫گیری‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫هویت‬
‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫بالفاصله‬ ‫سازید‬ ‫می‬ ‫اکانت‬ ‫فریلنسر‬
( Freelancer )
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬
‫حساب‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ،‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بنابراین‬
‫طی‬ ‫شما‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫چون‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫باعث‬ .‫است‬ ‫کاربری‬
2
‫الی‬
3
‫و‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫روز‬
‫وری‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬
‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫فای‬
‫باشید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬
‫شود‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫برداشت‬ ‫اجازه‬ ‫تا‬
.
‫عالوه‬ ، ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬ ‫فرد‬ ‫بعنوان‬ ‫خودتان‬ ‫شناساندن‬ ‫برای‬
‫وریفای‬ ‫باید‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫قصد‬ ‫و‬ ‫دادید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫بر‬
‫اح‬ ‫و‬
‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫راز‬
( Freelancer )
‫شود‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫برداشت‬ ‫اجازه‬ ‫تا‬ ، ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬
.
‫دات‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫باید‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬
‫کام‬
( Freelancer.com )
‫س‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬
‫ایت‬
‫شوک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فریلنسر‬ ‫است‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫وریفای‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫نیستند‬
‫غیر‬ ‫مدارک‬ ‫ارائه‬ ‫بنابراین‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مسدود‬ ‫حسابشان‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫رفتن‬ ‫لو‬ ‫با‬ ‫حتی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫وارد‬
‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫ایرانی‬
‫می‬ ‫هستید‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ساکن‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫توانید‬
.
‫فرایند‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬
KYC
‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫که‬
( Freelancer )
‫می‬
‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ .‫باشد‬
( Freelancer )
‫درخواس‬ ‫را‬
‫که‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ت‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫در‬
.
‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬
‫تایید‬
KeyCode
‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫کادر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
.
‫که‬ ‫مدرکی‬
‫محل‬ ‫آدرس‬ ‫نشانگر‬
‫زندگی‬
‫باشد‬ ‫شما‬
.
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫هوی‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬
‫فریلنسر‬ ‫ت‬
) :
Freelancer
(

‫گذرنامه‬

‫رانندگی‬ ‫گواهینامه‬

‫ملی‬ ‫کارت‬

‫مالیاتی‬ ‫شناسه‬

‫سن‬ ‫شناسایی‬ ‫مدرک‬

‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مجوز‬ ‫شناسه‬

‫ایالتی‬ ‫شناسه‬
5-2
.
‫ادرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫قبض‬
‫قبض‬ ‫خودتان‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫شدید‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫قبض‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫آخر‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫اگر‬
‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫رایج‬
‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬
( Freelancer )
‫پشت‬ ‫را‬
‫سربگذارید‬
.
‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مدارک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫مدارک‬ ‫برای‬
‫غیرقابل‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫خدماتی‬ ‫قبض‬ ‫بجز‬ ‫زیر‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫هستید‬ ‫ایران‬ ‫ساکن‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫آپلود‬
‫است‬ ‫انجام‬
.
‫قیمت‬
) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬

‫گاز‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫قبوض‬

‫بانکی‬ ‫صورتحساب‬

)‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫(صدور‬ ‫درآمد‬ ‫بر‬ ‫مالیات‬ ‫اظهارنامه‬
‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬

‫اقامت‬ ‫مجوز‬/‫شناسه‬

)‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫(صدور‬ ‫محضری‬ ‫اجاره‬ ‫قرارداد‬

)‫است‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫(فقط‬ ‫پاسپورت‬

‫شناسه‬ ‫هر‬
‫تاریخ‬ ،‫عکس‬ ،‫فعلی‬ ‫آدرس‬ ،‫نام‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫معتبر‬
‫باشد‬ ‫شما‬ ‫شناسنامه‬ ‫صدور‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫امضا‬ ،‫تولد‬
.
.‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ایرانی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاد‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫بودن‬ ‫تحریم‬ ‫تحت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
‫از‬ ‫استافده‬ ‫ادرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫همچین‬
، ‫آب‬ ( ‫قبض‬
) ‫گاز‬ ، ‫برق‬
‫باشد‬ ‫می‬
.
‫قیمت‬
) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬
( Freelancer )
‫اتصال‬ ، ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ، ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬ ‫تصویری‬ ‫بصورت‬ ‫نحوه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬
PayPal
‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬
‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬
.
‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬
1
.
‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬
( Freelancer )
‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫فرایند‬
Freelancer
‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬
‫دارید‬
:
1
.
‫فیسبوک‬ ‫اکانت‬ ‫با‬
2
.
‫رم‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫عبور‬ ‫ز‬
‫اکانت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫بعدا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ،‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فریلنسر‬
.
‫روی‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬
Join freelancer
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫آن‬ ‫راحت‬ ‫خیال‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬ ،‫باشد‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫نامی‬ ‫این‬
‫که‬ ‫طور‬ ‫هر‬ ‫را‬
‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خواهید‬ ‫می‬
.
) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬
‫یا‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫حسابی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
‫حساب‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫فریلنسر‬ ‫استخدامی‬
I want to work
‫ان‬ ‫را‬
‫تخاب‬
‫کنید‬ ‫می‬
.
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫گذراندن‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫گزینه‬ ‫صدها‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫شما‬
‫عضویت‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫موجود‬
‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫شما‬ ‫رایگان‬
20
‫ب‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ .‫هستید‬ ‫مختلف‬ ‫مهارت‬ ‫نوع‬
‫استفاده‬ ‫هینه‬
‫کنید‬
.
‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫مشاغلی‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ ‫طول‬ ‫در‬
.
‫نامی‬ ،‫پرسد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫زبان‬ ‫بعدی‬ ‫پنجره‬ ‫در‬
‫ب‬ ‫حواستان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬
.‫باشد‬ ‫انتخابی‬ ‫نام‬ ‫ه‬
‫برای‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اشخاص‬ ‫انتخابی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫خواهند‬ ‫نام‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کاربران‬ ‫چون‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫اعتماد‬ ‫کاربران‬
.
‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پرداخت‬ ‫گرچه‬
PayPal
‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫نیست‬
‫اف‬ ‫بنابراین‬ .‫کند‬
‫باید‬ .‫هستند‬ ‫اعتمادتر‬ ‫قابل‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫دارند‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫پرداخت‬ ‫که‬ ‫رادی‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫اوایل‬ ‫در‬
.
2
.
‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
( Freelancer )
‫پیشن‬ ‫پروژه‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫کنید‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫یا‬ ‫دهید‬ ‫هاد‬
‫کنید‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫خاطر‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫باید‬
.
‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫ایمیل‬ ‫تایید‬ ‫برای‬
notification Email
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
‫ن‬ ‫روی‬ ‫ایمیل‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬
‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫لینکی‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫باال‬ ‫وشته‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬
.
3
.
‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
(
Freelancer.com )

‫در‬ ‫خود‬ ‫اکانت‬ ‫وارد‬
‫شوید‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬
.

‫شوید‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫تنظیمات‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫تصویر‬ ‫روی‬
.
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 
‫قسمت‬ ‫در‬
Profile
‫گزینه‬ ‫روی‬
Security Phone Number
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.

‫روی‬
Setup security Number
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.

‫تلف‬ ‫شماره‬ ‫آن‬ ‫کناری‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫کشور‬ ‫نام‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کادری‬ ‫در‬
‫ن‬
‫گزینه‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫پیامکی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫دارید‬ ‫تمایل‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬
SMS
‫صوتی‬ ‫تماس‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬
Phone Call
‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬
‫روی‬
Send Verification code
‫بزنید‬ ‫را‬
.
‫روی‬ ‫و‬ ‫بنویسید‬ ‫مربوطه‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬
Verify Code
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
‫طی‬ ‫اگر‬
15
‫کنید‬ ‫تکرار‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫مرحله‬ ‫نکردید‬ ‫دریافت‬ ‫کدی‬ ‫دقیقه‬
.
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫موفق‬ ‫اعالن‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫کادر‬ ،‫شما‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫است‬ ‫تلفن‬
.
‫قیم‬
‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫ت‬
‫تل‬ ‫برای‬ ‫کد‬ ‫نکردن‬ ‫دریافت‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬
‫فن‬
‫کنید‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫اگر‬
:

‫است‬ ‫موجود‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫آخرین‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
.

‫کنیدکه‬ ‫بررسی‬
‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫پیامک‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬ ‫یا‬ ‫تداخل‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫هیچ‬
.

‫کنید‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مجددا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬

‫مجدد‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫تحویل‬
‫یا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫همچنان‬ ‫مشکل‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫آزمایش‬ ً‫ا‬
‫خیر‬
4
.
‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬
( Freelancer )
‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬
Freelancer.com
‫وارد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫پروفایل‬ ‫عکس‬ ‫روی‬ .‫شوید‬
Verification
‫شوید‬
.
‫فریل‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
‫نسر‬
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫هویتتان‬ ‫مدرک‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫شد‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫در‬
) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫تولد‬ ‫تاریخ‬
‫و‬ ،‫کشور‬ ‫نام‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬
ID
‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫روز‬ ‫های‬
.
‫ابت‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هویتی‬ ‫مدک‬ ‫نوع‬
‫آپلود‬ ‫عکس‬ ‫کارت‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫جلوی‬ ‫از‬ ‫دا‬
‫کنید‬
.
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0 ‫جمله‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫بگیرید‬ ‫پرینت‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کد‬
“this key Code is for account verification at
freelancer.com”
‫بنویسید‬ ‫بزرگ‬ ‫سایز‬ ‫با‬ ‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫را‬
.
‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
‫مدر‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫همانند‬
،‫بگیرید‬ ‫دیگر‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫که‬ ‫هویتی‬ ‫ک‬
‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫چهره‬ ‫همچنین‬
.
‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬
‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫عکس‬ ‫باال‬ ‫عکس‬ ‫همانند‬
.
‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫مراحل‬
1
.
‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫دارای‬
‫عدد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫گزینه‬ ‫باشد‬ ‫آدرس‬
1
‫ارائه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬
‫نباشد‬ ‫تایید‬ ‫مدرک‬
.
‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
2
.
‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
( Freelancer.com )
‫دارای‬
‫قسم‬ ‫روی‬ ‫قبض‬ ‫آپلود‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫قبض‬ ‫باید‬ ‫نباشد‬ ‫آدرس‬
‫ت‬
NO
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
‫قیمت‬
) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0
‫در‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫باید‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مدرکی‬ ‫نوع‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬
‫گزینه‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫قبض‬ ‫شما‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫صورتی‬
Bill
‫را‬ ‫قبض‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬
‫کنید‬ ‫تکمیل‬
.
‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬
Attach Files
‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫قبض‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫فرمت‬ ‫نوع‬
.
‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مشخصات‬ ‫فایل‬ ‫آپلود‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫دهد‬
Save and Next
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.
‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
‫نتفث‬telmato.ir
Telmato.ir
0
09392789822
0
5
.
‫اتصال‬
PayPal
‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫به‬
1
.
‫کنید‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ابتدا‬
2
.
‫حساب‬
PayPal
‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫پرداخت‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬
:

‫حساب‬ ‫به‬
Freelancer.com
‫شوید‬ ‫وارد‬ ‫خود‬
.

‫ا‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫روش‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫موجودی‬ ‫روی‬
‫کنید‬ ‫نتخاب‬
.

‫حساب‬ ‫افزودن‬ ‫روی‬
PayPal
‫کنید‬ ‫کلیک‬
.

‫کنید‬ ‫پیروی‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫از‬
.

‫حساب‬
Freelancer.com
‫باشد‬ ‫شده‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫باید‬ ‫شما‬
.

‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برداشت‬ ‫درخواست‬ ،‫موارد‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬
.
‫پایانی‬ ‫سخن‬
‫تلماتو‬
‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫درباره‬
)
Freelancer
(
‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫درمورد‬ ‫مختصر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬
‫وریفای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سوالی‬ ‫اگر‬ .‫دادیم‬ ‫ارائه‬ ‫راهکار‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫با‬ ‫درآمد‬ ‫کردن‬ ‫نقد‬ ‫و‬
‫ح‬
‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هزینه‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫یا‬ ‫فریلنسر‬ ‫ساب‬
‫می‬ ‫داشتید‬ ‫بیشتر‬ ‫ارتباط‬ ‫به‬ ‫تمایلی‬ ‫اگر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫یا‬ .‫بپرسید‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫دیدگاه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬
‫اینستاگرام‬ ‫پیج‬
‫یا‬
‫آپ‬ ‫واتس‬
‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫پاسخگوی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫پیام‬ ‫ما‬ ‫به‬
‫باشیم‬
.
‫برای‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تحریم‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫سال‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬
‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫مراحل‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬
‫از‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫حساب‬ ‫شدن‬ ‫بسته‬
vps
‫یا‬
VPS
‫کنید‬ ‫استفاده‬
.

More Related Content

Similar to وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر

Similar to وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر (14)

Bgheimat ads
Bgheimat adsBgheimat ads
Bgheimat ads
 
راهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاستراهنماي انتخاب و خريد هاست
راهنماي انتخاب و خريد هاست
 
TEXT IRAN
TEXT IRANTEXT IRAN
TEXT IRAN
 
بهترین کارگزاری های معاملاتی خاورمیانه
بهترین کارگزاری های معاملاتی خاورمیانهبهترین کارگزاری های معاملاتی خاورمیانه
بهترین کارگزاری های معاملاتی خاورمیانه
 
وریفای و احراز هویت کراکن
وریفای و احراز هویت کراکنوریفای و احراز هویت کراکن
وریفای و احراز هویت کراکن
 
راهکار پرداخت-برگزار کنندگان تورهای داخلی و خارجی
راهکار پرداخت-برگزار کنندگان تورهای داخلی و خارجیراهکار پرداخت-برگزار کنندگان تورهای داخلی و خارجی
راهکار پرداخت-برگزار کنندگان تورهای داخلی و خارجی
 
نرم افزار افزایش بازدید سایت
نرم افزار افزایش بازدید سایتنرم افزار افزایش بازدید سایت
نرم افزار افزایش بازدید سایت
 
بکتوری
بکتوریبکتوری
بکتوری
 
استارتاپ ها
استارتاپ هااستارتاپ ها
استارتاپ ها
 
Hx line extend
Hx line extendHx line extend
Hx line extend
 
META IRAN
META IRANMETA IRAN
META IRAN
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
 
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمندتحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند
تحلیل سئو سایت تلوبیون - تلوزیون جیبی قدرتمند
 
مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.
مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.
مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.
 

وریفای و احراز هویت سایت فریلنسر

 • 1. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( Freelancer ) | ‫فریلنسر‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫کام‬ ‫دات‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ( Freelancer.com ) ‫می‬ ‫کاری‬ ‫دور‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫توانایی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فریلنسرها‬ ،‫باشد‬ ‫ف‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫دور‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫ریلنسر‬ ‫کنید‬ ‫کسب‬ ‫دالری‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ . ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ، ‫دالری‬ ‫درآمد‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فریلنسر‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫ها‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫شغلی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫فریلنسرها‬ ‫یی‬ ‫کارفرما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کارفرما‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ،‫دارند‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫تحریم‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫فریلنسر‬ ‫چون‬ .‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کارفرما‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫توافق‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫ح‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ .‫بپردازند‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ، ‫ساب‬ ) Freelancer ( ‫مانند‬ ‫هوشمندانه‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫با‬ . ‫سایت‬ ‫این‬ ‫مختلف‬ ‫عضویت‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ( Freelancer ) Freelancer.com ‫دارد‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫بازار‬ ‫یک‬ .  ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫مشاغل‬  ‫نویسندگی‬  ‫سئو‬  ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ورود‬  ‫حقوق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مشاغل‬ ‫و‬ ‫حسابداری‬  ‫و‬ … ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫فقط‬ ‫(البته‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شغلی‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ً‫تقریبا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫هستند‬ ‫دورکاری‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ .) ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫مشاغل‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ . ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ (
 • 2. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫با‬ ‫پردرآمد‬ ‫مشاغل‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫احتمال‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫خاص‬ ‫شما‬ ‫مهارت‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کمتر‬ ‫رقابت‬ ‫واجد‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫مشاغل‬ ،‫باشد‬ ‫تر‬ ‫گسترده‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫هرچه‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫شرایط‬ . ‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫طوالنی‬ ‫فهرستی‬ ‫اگر‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ،‫دارید‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ . ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫وج‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫متفاوتی‬ ‫عضویت‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬ ‫کوتاهی‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ود‬ : 1 . ‫رایگان‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ : ‫این‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫با‬ .‫ندارد‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ،‫رایگان‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫تا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫طرح‬ 8 ‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫پیشنهاد‬ . 2 . ‫پایه‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ ( Basic ) : ‫مبلغ‬ ‫این‬ 4.95 ‫واجد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫برنامه‬ ‫شرایط‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫ترجیحی‬ ‫فریلنسر‬ . 3 . ‫عضویت‬ ‫طرح‬ Plus: ‫رایگان‬ ‫آزمایشی‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫درحال‬ ‫طرح‬ ‫این‬ 1 ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ماه‬ ‫طرح‬ ‫ای‬ ‫عادی‬ ‫هزینه‬ .‫شود‬ 9.95 ‫شامل‬ ‫و‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دالر‬ 100 ‫مانند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترجیحی‬ ‫فریلنسر‬ ‫برنامه‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫را‬ ‫شما‬ ،‫اولیه‬ ‫طرح‬ . 4 . ‫عض‬ ‫طرح‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ویت‬ ( Professional ) : ‫هزینه‬ ،‫است‬ ‫پالس‬ ‫طرح‬ ‫یافته‬ ‫ارتقا‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫فریلنسر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ 29.95 ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫موارد‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دالر‬ ‫شود‬ . 5 . ‫عضویت‬ ‫طرح‬ premier : ‫این‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫یافته‬ ‫ارتقاء‬ ‫طرح‬ 59.95 ‫م‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫باشد‬ ‫ی‬ .
 • 3. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ( ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫ماهانه‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫سطوح‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫برای‬ ‫وریفای‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫عضویت‬ ‫حداقل‬ ‫باید‬ ) ‫پرداخت‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫تلماتو‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ . ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ( Freelancer ) 1 . ‫تهیه‬ IP ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫کشور‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ 2 . ‫اکانت‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ 3 . ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫خارجی‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ 4 . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫شرایط‬ ‫ایجاد‬ ) ncer Freela ( 5 . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبض‬ ‫و‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 1 . ‫تهیه‬ IP ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫کشور‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تحریم‬ ‫مورد‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫فریلنس‬ ‫مانند‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫عالقمند‬ ‫فیلترشکنی‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫حتما‬ ،‫هستید‬ ‫ر‬ ‫اینترنت‬ ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ IP ‫ندهد‬ ‫تغییر‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ . ‫از‬ ‫استفاده‬ VPN ‫و‬ VPS ‫پیشنهاد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ثابت‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫لطفا‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ Vpn ،‫اتصال‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ IP ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متفاوت‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ( Freelancer ) ‫کند‬ ‫مسدود‬ ‫را‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
 • 4. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 2 . ‫ایمیل‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫موجود‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫بگی‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫رید‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ 3 . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تحریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫شمار‬ ‫یک‬ ‫تهیه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫پذیرش‬ ‫قابل‬ ‫فریلنسر‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫شماره‬ ‫پیش‬ ‫ایران‬ ‫ه‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫روش‬ ‫سه‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫وریفای‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫خارجی‬ ‫شماست‬ . ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ : ‫برای‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کاربران‬ ‫برخی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫ها‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دارند‬ ‫تعلق‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کوتاهی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫الفعالیت‬ ‫ممنوع‬ ،‫غیرمجاز‬ . ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫ایمن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫ه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫احتیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پنلی‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫گوگل‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خارجی‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ،‫است‬ ‫جیمیل‬ ‫همانند‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫شماره‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫تماس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫پیام‬ ‫توانید‬ ‫تو‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫برای‬ ‫انید‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫خرید‬ ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫تلماتو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ . ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ : ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫فیزیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫شما‬ ‫گوشی‬ ‫که‬ ‫مکانی‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫سیمکارتهای‬ ‫همانند‬ ‫باشد‬ ‫وصل‬ ‫مخابراتی‬ ‫آنتن‬ ‫به‬ ‫سفارش‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫هزینه‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ولی‬ .‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫ایرانی‬ ‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫تلماتو‬ ‫با‬ ،‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارتهای‬ . ‫نکته‬ : ‫آنتن‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫چون‬ ،‫است‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سیمکارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تلماتو‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ا‬ ‫دهی‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫کارایی‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫سیمکارت‬ ‫همانند‬ ‫و‬ ‫ست‬ .
 • 5. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 4 . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ( Freelancer )  ) ‫بانکی‬ ‫برداشت‬ ( ‫سریع‬ ‫برداشت‬  ) ‫بانکی‬ ‫برداشت‬ ( ‫سیمی‬ ‫حواله‬  PayPal ( ‫دارد‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ :)‫پال‬ ‫پی‬ .  Skrill : ‫از‬ ‫فقط‬ GBP ‫و‬ ERU ‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ . ‫پ‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫حساب‬ ‫موجودی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫شما‬ ‫حساب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کارمزدی‬ ‫یا‬ ‫رداخت‬ ‫دیگر‬ ‫ارز‬ ‫از‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫وجوه‬ ،‫ندارید‬ ‫پرداخت‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫ارز‬ ‫موجودی‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫شما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کسر‬ ‫موجودی‬ ‫باالترین‬ ‫با‬ ‫شما‬ . ‫موجودی‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫وجوه‬ ‫اگر‬ ‫پردا‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫صورت‬ ‫قرارداد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خت‬ ‫حساب‬ ‫فعال‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫می‬ ‫پردازش‬ ‫شما‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫پرداخت‬ ‫منبع‬ ‫مورد‬ ‫وجوه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫ندارید‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫کنید‬ ‫واریز‬ ‫وجوه‬ ‫سپرده‬ ‫صفحه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ . ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬ : ‫اسکریل‬ ‫حساب‬ ‫اتصال‬ ) Skrill ( ‫فریلنسر‬ ‫به‬ : ‫روش‬ ‫و‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫همانند‬ ‫نیز‬ ‫اسکریل‬ ‫مرسوم‬ .‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫پوند‬ ‫و‬ ‫یورو‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫از‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫برداشت‬ ‫فرایند‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫اسکریل‬ ‫از‬ ،‫ندارید‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ : ‫به‬ ‫حساب‬ ‫اتصال‬ : PayPal ‫سایت‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫پرکاربردی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫لنسر‬ PayPal ‫است‬ . ‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬ ( PayPal ) ‫فریلنسر‬ ‫اکانت‬ ‫دارنده‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اکانتی‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ . ‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ PayPal ‫پ‬ ‫پی‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫کاربران‬ ‫برخی‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫ال‬ ‫شخصی‬ ‫اکانت‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫بیزینس‬ ‫اکانت‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ( Personal ) ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫خرید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫دهید‬ .
 • 6. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 5 . ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبض‬ ‫و‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ( freelancer ) 5-1 . ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫خودتان‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫درخواست‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫فریلنسر‬ ‫موجود‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫احراز‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫قوانین‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫بیشتری‬ ‫گیری‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫هویت‬ ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫بالفاصله‬ ‫سازید‬ ‫می‬ ‫اکانت‬ ‫فریلنسر‬ ( Freelancer ) ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫حساب‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ،‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫پیشنهاد‬ ‫بنابراین‬ ‫طی‬ ‫شما‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫چون‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫باعث‬ .‫است‬ ‫کاربری‬ 2 ‫الی‬ 3 ‫و‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫فریلنسر‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫وری‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫وجه‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫فای‬ ‫باشید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫برداشت‬ ‫اجازه‬ ‫تا‬ . ‫عالوه‬ ، ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫قابل‬ ‫فرد‬ ‫بعنوان‬ ‫خودتان‬ ‫شناساندن‬ ‫برای‬ ‫وریفای‬ ‫باید‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫قصد‬ ‫و‬ ‫دادید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫پروژه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫اح‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫راز‬ ( Freelancer ) ‫شود‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫برداشت‬ ‫اجازه‬ ‫تا‬ ، ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ . ‫دات‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫باید‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫کام‬ ( Freelancer.com ) ‫س‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ایت‬ ‫شوک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فریلنسر‬ ‫است‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫وریفای‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫نیستند‬ ‫غیر‬ ‫مدارک‬ ‫ارائه‬ ‫بنابراین‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مسدود‬ ‫حسابشان‬ ‫ایران‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫رفتن‬ ‫لو‬ ‫با‬ ‫حتی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫ایرانی‬ ‫می‬ ‫هستید‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ساکن‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫توانید‬ . ‫فرایند‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ KYC ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫که‬ ( Freelancer ) ‫می‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ .‫باشد‬ ( Freelancer ) ‫درخواس‬ ‫را‬ ‫که‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫در‬ . ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫تایید‬ KeyCode ‫بگیرید‬ ‫قرار‬ ‫کادر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫مدرک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ . ‫که‬ ‫مدرکی‬ ‫محل‬ ‫آدرس‬ ‫نشانگر‬ ‫زندگی‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ .
 • 7. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫هوی‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫فریلنسر‬ ‫ت‬ ) : Freelancer (  ‫گذرنامه‬  ‫رانندگی‬ ‫گواهینامه‬  ‫ملی‬ ‫کارت‬  ‫مالیاتی‬ ‫شناسه‬  ‫سن‬ ‫شناسایی‬ ‫مدرک‬  ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫مجوز‬ ‫شناسه‬  ‫ایالتی‬ ‫شناسه‬ 5-2 . ‫ادرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫قبض‬ ‫قبض‬ ‫خودتان‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫شدید‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫قبض‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫آخر‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ( Freelancer ) ‫پشت‬ ‫را‬ ‫سربگذارید‬ . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مدارک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫مدارک‬ ‫برای‬ ‫غیرقابل‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫خدماتی‬ ‫قبض‬ ‫بجز‬ ‫زیر‬ ‫مدارک‬ ‫تهیه‬ ‫هستید‬ ‫ایران‬ ‫ساکن‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫است‬ ‫انجام‬ . ‫قیمت‬ ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬  ‫گاز‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫قبوض‬  ‫بانکی‬ ‫صورتحساب‬  )‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫(صدور‬ ‫درآمد‬ ‫بر‬ ‫مالیات‬ ‫اظهارنامه‬ ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬  ‫اقامت‬ ‫مجوز‬/‫شناسه‬  )‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫(صدور‬ ‫محضری‬ ‫اجاره‬ ‫قرارداد‬  )‫است‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫(فقط‬ ‫پاسپورت‬  ‫شناسه‬ ‫هر‬ ‫تاریخ‬ ،‫عکس‬ ،‫فعلی‬ ‫آدرس‬ ،‫نام‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫معتبر‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ ‫شناسنامه‬ ‫صدور‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫امضا‬ ،‫تولد‬ . .‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ایرانی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاد‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫بودن‬ ‫تحریم‬ ‫تحت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫استافده‬ ‫ادرس‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫همچین‬ ، ‫آب‬ ( ‫قبض‬ ) ‫گاز‬ ، ‫برق‬ ‫باشد‬ ‫می‬ . ‫قیمت‬ ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬
 • 8. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬ ( Freelancer ) ‫اتصال‬ ، ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ، ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬ ‫تصویری‬ ‫بصورت‬ ‫نحوه‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ PayPal ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ . ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ 1 . ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫نحوه‬ ( Freelancer ) ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫فرایند‬ Freelancer ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫دارید‬ : 1 . ‫فیسبوک‬ ‫اکانت‬ ‫با‬ 2 . ‫رم‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫عبور‬ ‫ز‬ ‫اکانت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫بعدا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ،‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فریلنسر‬ . ‫روی‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ Join freelancer ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .
 • 9. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫آن‬ ‫راحت‬ ‫خیال‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬ ،‫باشد‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫نامی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫هر‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ . ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫حسابی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫حساب‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫فریلنسر‬ ‫استخدامی‬ I want to work ‫ان‬ ‫را‬ ‫تخاب‬ ‫کنید‬ ‫می‬ .
 • 10. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫گذراندن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫گزینه‬ ‫صدها‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫عضویت‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫موجود‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫شما‬ ‫رایگان‬ 20 ‫ب‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ .‫هستید‬ ‫مختلف‬ ‫مهارت‬ ‫نوع‬ ‫استفاده‬ ‫هینه‬ ‫کنید‬ . ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫مهارت‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫مشاغلی‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ ‫طول‬ ‫در‬ . ‫نامی‬ ،‫پرسد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫زبان‬ ‫بعدی‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ ‫ب‬ ‫حواستان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫انتخابی‬ ‫نام‬ ‫ه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اشخاص‬ ‫انتخابی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫خواهند‬ ‫نام‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کاربران‬ ‫چون‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫اعتماد‬ ‫کاربران‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
 • 11. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پرداخت‬ ‫گرچه‬ PayPal ‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫اف‬ ‫بنابراین‬ .‫کند‬ ‫باید‬ .‫هستند‬ ‫اعتمادتر‬ ‫قابل‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫دارند‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫پرداخت‬ ‫که‬ ‫رادی‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫تمام‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ . 2 . ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ( Freelancer ) ‫پیشن‬ ‫پروژه‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنید‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫یا‬ ‫دهید‬ ‫هاد‬ ‫کنید‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫خاطر‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫باید‬ . ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫ایمیل‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ notification Email ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫ن‬ ‫روی‬ ‫ایمیل‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫لینکی‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫باال‬ ‫وشته‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ . 3 . ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ( Freelancer.com )  ‫در‬ ‫خود‬ ‫اکانت‬ ‫وارد‬ ‫شوید‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ .  ‫شوید‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫تنظیمات‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫تصویر‬ ‫روی‬ .
 • 12. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0  ‫قسمت‬ ‫در‬ Profile ‫گزینه‬ ‫روی‬ Security Phone Number ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .  ‫روی‬ Setup security Number ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .  ‫تلف‬ ‫شماره‬ ‫آن‬ ‫کناری‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫کشور‬ ‫نام‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کادری‬ ‫در‬ ‫ن‬ ‫گزینه‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫پیامکی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫دارید‬ ‫تمایل‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ SMS ‫صوتی‬ ‫تماس‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ Phone Call ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫روی‬ Send Verification code ‫بزنید‬ ‫را‬ . ‫روی‬ ‫و‬ ‫بنویسید‬ ‫مربوطه‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫کد‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ Verify Code ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫طی‬ ‫اگر‬ 15 ‫کنید‬ ‫تکرار‬ ‫اول‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫مرحله‬ ‫نکردید‬ ‫دریافت‬ ‫کدی‬ ‫دقیقه‬ .
 • 13. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫موفق‬ ‫اعالن‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫کادر‬ ،‫شما‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫است‬ ‫تلفن‬ . ‫قیم‬ ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫ت‬ ‫تل‬ ‫برای‬ ‫کد‬ ‫نکردن‬ ‫دریافت‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫فن‬ ‫کنید‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫اگر‬ :  ‫است‬ ‫موجود‬ ‫گوشی‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫آخرین‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ .  ‫کنیدکه‬ ‫بررسی‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫پیامک‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬ ‫یا‬ ‫تداخل‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫هیچ‬ .  ‫کنید‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مجددا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬  ‫مجدد‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫تحویل‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫همچنان‬ ‫مشکل‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫آزمایش‬ ً‫ا‬ ‫خیر‬ 4 . ‫فریلنسر‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ( Freelancer ) ‫هویتی‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ Freelancer.com ‫وارد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫پروفایل‬ ‫عکس‬ ‫روی‬ .‫شوید‬ Verification ‫شوید‬ . ‫فریل‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫نسر‬
 • 14. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫هویتتان‬ ‫مدرک‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫شد‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫تولد‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ،‫کشور‬ ‫نام‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬ ID ‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫روز‬ ‫های‬ . ‫ابت‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هویتی‬ ‫مدک‬ ‫نوع‬ ‫آپلود‬ ‫عکس‬ ‫کارت‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫جلوی‬ ‫از‬ ‫دا‬ ‫کنید‬ .
 • 15. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫جمله‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫بگیرید‬ ‫پرینت‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫کد‬ “this key Code is for account verification at freelancer.com” ‫بنویسید‬ ‫بزرگ‬ ‫سایز‬ ‫با‬ ‫کاغذ‬ ‫روی‬ ‫را‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ‫مدر‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫همانند‬ ،‫بگیرید‬ ‫دیگر‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫که‬ ‫هویتی‬ ‫ک‬ ‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫چهره‬ ‫همچنین‬ . ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫عکس‬ ‫باال‬ ‫عکس‬ ‫همانند‬ . ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫مراحل‬ 1 . ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫دارای‬ ‫عدد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫گزینه‬ ‫باشد‬ ‫آدرس‬ 1 ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫نباشد‬ ‫تایید‬ ‫مدرک‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ 2 . ‫فریلنسر‬ ‫حساب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ( Freelancer.com ) ‫دارای‬ ‫قسم‬ ‫روی‬ ‫قبض‬ ‫آپلود‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫قبض‬ ‫باید‬ ‫نباشد‬ ‫آدرس‬ ‫ت‬ NO ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫قیمت‬ ) ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬
 • 16. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫در‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫باید‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مدرکی‬ ‫نوع‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گزینه‬ ‫باید‬ ‫باشد‬ ‫قبض‬ ‫شما‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ Bill ‫را‬ ‫قبض‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫تکمیل‬ . ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬ Attach Files ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫قبض‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫فرمت‬ ‫نوع‬ . ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مشخصات‬ ‫فایل‬ ‫آپلود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫دهد‬ Save and Next ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫فریلنسر‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬
 • 17. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 5 . ‫اتصال‬ PayPal ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫به‬ 1 . ‫کنید‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫حساب‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ابتدا‬ 2 . ‫حساب‬ PayPal ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تأیید‬ ‫پرداخت‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ :  ‫حساب‬ ‫به‬ Freelancer.com ‫شوید‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ .  ‫ا‬ ‫را‬ ‫پرداخت‬ ‫روش‬ ‫تأیید‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫حساب‬ ‫موجودی‬ ‫روی‬ ‫کنید‬ ‫نتخاب‬ .  ‫حساب‬ ‫افزودن‬ ‫روی‬ PayPal ‫کنید‬ ‫کلیک‬ .  ‫کنید‬ ‫پیروی‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫از‬ .  ‫حساب‬ Freelancer.com ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .  ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برداشت‬ ‫درخواست‬ ،‫موارد‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ . ‫پایانی‬ ‫سخن‬ ‫تلماتو‬ ‫فریلنسر‬ ‫سایت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫درباره‬ ) Freelancer ( ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫درمورد‬ ‫مختصر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فریلنسر‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫وریفای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫سوالی‬ ‫اگر‬ .‫دادیم‬ ‫ارائه‬ ‫راهکار‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫با‬ ‫درآمد‬ ‫کردن‬ ‫نقد‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫فریلنسر‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هزینه‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫فریلنسر‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫یا‬ ‫فریلنسر‬ ‫ساب‬ ‫می‬ ‫داشتید‬ ‫بیشتر‬ ‫ارتباط‬ ‫به‬ ‫تمایلی‬ ‫اگر‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫یا‬ .‫بپرسید‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫دیدگاه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫اینستاگرام‬ ‫پیج‬ ‫یا‬ ‫آپ‬ ‫واتس‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫پاسخگوی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫پیام‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫باشیم‬ . ‫برای‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تحریم‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫سال‬ ‫پال‬ ‫پی‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫مراحل‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫حساب‬ ‫شدن‬ ‫بسته‬ vps ‫یا‬ VPS ‫کنید‬ ‫استفاده‬ .