Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hx line extend

1,152 views

Published on

 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thanks
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hx line extend

 1. 1. ‫مبدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫خط‬ ‫انتقال‬ ‫راهنمای‬NewRock ‫مقدمه‬ ‫شرکت‬ ‫محصول ت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫راهنما‬ ‫این‬ ‫در‬NewRock‫نام‬ ‫به‬HX411‫خط‬ ‫انتقال‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫یباشد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫تلفنی‬ ‫مبدل‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫پور ت‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫مبدل‬ ‫این‬ .‫نماییم‬FXO‫پور ت‬ ‫یک‬ ‫و‬FXS‫جفت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سناریو‬ ‫طبق‬ ‫خط‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬HX411‫نیاز‬ .‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫سناریو‬ .‫نماییم‬ ‫می‬ ‫کانفیگ‬ ‫را‬ ‫هها‬‌‫ب‬ ‫دستگا‬ ‫آن‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫یکنیم‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫مطرح‬ ‫فرضی‬ ‫سناریو‬ ‫یک‬ ‫کانفیگ‬ ‫هدف‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫برای‬ .‫آمده‬ ‫مخابرا ت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شهری‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫سانترال‬ ‫تلفن‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫خروجی‬ ‫یتواند‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫خط‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آنالوگ‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫الف‬ ‫نقطه‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ .‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫الف‬ ‫نقطه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫خط‬ ‫از‬ ‫یخواهد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آنالوگ‬ ‫تلفن‬ ‫گوشی‬ ‫یک‬ ‫ب‬ ‫نقطه‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫تماس‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫گرفت‬ ‫تماس‬ ‫وی‬ ‫خط‬ ‫با‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مقصد‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫گوشی‬ ‫برداشتن‬ .‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫را‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 2. 2. ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫الف‬ ‫نقطه‬ ‫بین‬IP‫دو‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫مثال‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫نوری‬ ‫فیبر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ،‫کابلی‬ ‫بستر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫یتواند‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لیه‬ ‫در‬ ‫شبکه‬۲‫رنج‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مرتبط‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬192.168.0.0/24.‫نمایند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫الف‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫ب‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫خط‬ ‫انتقال‬ ‫امکان‬ ‫اما‬ ‫یباشد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫الف‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫انتقال‬ ‫سناریو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ .‫دارد‬ ‫فیزیکی‬ ‫اتصال ت‬ ‫دستگاه‬HX411‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫یکی‬ ‫شبکه‬ ‫درگاه‬ ‫دو‬ ‫دارای‬PC‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫دیگری‬ ‫و‬WAN‫حالت‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫نصبت‬ ‫درگاه‬ ‫دو‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ Bridge‫پور ت‬ ‫خود‬ ‫مثال‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫نمایید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کدامیک‬ ‫از‬ ‫ندارد‬ ‫تفاوتی‬ ‫لذا‬ .‫دارند‬WAN‫متصل‬ ‫شبکه‬ ‫سویچ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هها‬‌‫ب‬ ‫دستگا‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ .‫نماییم‬ ‫می‬ ‫پور ت‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫دستگاه‬ ‫هر‬Phone‫پور ت‬ ‫یک‬ ‫و‬Line‫پور ت‬ ‫به‬ ‫شهری‬ ‫خط‬ .‫باشد‬ ‫می‬Line‫پور ت‬ ‫به‬ ‫تلفن‬ ‫گوشی‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫متصل‬ ‫باید‬ Phone‫پور ت‬ ‫به‬ ‫شهری‬ ‫خط‬ ‫اشتباه‬ ‫اتصال‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .Phone.‫رسید‬ ‫خواهد‬ ‫آسیب‬ ‫شما‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ .‫نمایید‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ،‫برق‬ ‫آداپتور‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫کانفیگ‬ ‫شروع‬ ‫دستگاه‬HX411.‫نمایید‬ ‫دستگاه‬ ‫پیکربندی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫یتواند‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫آن‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫یباشد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫واسط‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫امکان‬ ‫دارای‬ ‫شما‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬DHCP‫دستگاه‬ ،‫باشد‬HX411‫آدرس‬ ‫یک‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬IP‫عدم‬ ‫صور ت‬ ‫در‬ ‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫دریافت‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫آدرس‬ ‫دریافت‬ ‫توانایی‬DHCP‫از‬ ‫اطل ع‬ ‫جهت‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫شفرض‬‌‫ب‬ ‫پی‬ ‫آدرس‬IP‫پور ت‬ ‫به‬ ‫تلفن‬ ‫گوشی‬ ‫یک‬ ‫دستگاه‬Phone ‫آدرس‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫را‬ # ‫علمت‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫متصل‬IP‫انجام‬ ‫زمانی‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫شود‬ ‫خوانده‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫دستگاه‬ .‫بشنوید‬ ‫را‬ ‫آزاد‬ ‫بوق‬ ‫گوشی‬ ‫برداشتن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫آمده‬ ‫بال‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫آدرس‬ ‫ما‬ ‫ههای‬‌‫ب‬ ‫دستگا‬ ‫از‬ ‫یکی‬192.168.0.17‫دیگری‬ ‫و‬192.168.0.18‫سرور‬ ‫از‬ ‫را‬DHCP.‫نمود‬ ‫دریافت‬ .‫گشت‬ ‫خواهد‬ ‫نمایان‬ ‫دستگاه‬ ‫تنظیما ت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫صفحه‬ ‫خود‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫نمودن‬ ‫وارد‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 3. 3. ‫دستگاه‬ ‫شفرض‬‌‫ب‬ ‫پی‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬HX411‫مقدار‬hx4‫کلید‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ .‫باشد‬ ‫می‬Login.‫نمایید‬ ‫کلید‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‌‫ب‬ ‫پای‬ ‫تنظیما ت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫صفحه‬ ‫اولین‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 4. 4. ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫لذا‬ ‫نیست‬ ‫تغییراتی‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬SIP.‫یکنیم‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫کلیک‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫بال‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫فیلد‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬Registration Server‫و‬Proxy Server‫حال‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫مقابل‬ ‫دستگاه‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫پیکربندی‬192.168.0.17‫یعنی‬ ‫مقابل‬ ‫دستگاه‬ ‫آدرس‬ ‫فیلد‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫لذا‬ ‫هستیم‬192.168.0.18.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫مقدار‬Authentication mode‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬Line Reg/GW Auth.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫فیلد‬User Name‫و‬Password‫را‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫ما‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫دلخواه‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫را‬hx4.‫دادیم‬ ‫قرار‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 5. 5. ‫کلید‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تنظیما ت‬ ‫انجام‬ ‫پایان‬ ‫در‬Submit‫خواهد‬ ‫ظاهر‬ ‫پیامی‬ ‫کلید‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫فشار‬ ‫با‬ .‫گردند‬ ‫ثبت‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تنظیما ت‬ ‫تا‬ ‫بفشارید‬ ‫را‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ .‫نیست‬ ‫دستگاه‬ ‫استار ت‬ ‫ری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫گردند‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫دستگاه‬ ‫استار ت‬ ‫ری‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تغییرا ت‬ ‫یگوید‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫که‬ ‫شد‬ .‫گردند‬ ‫اعمال‬ ‫تغییرا ت‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫استار ت‬ ‫ری‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫یکبار‬ ‫تنظیما ت‬ ‫تمام‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫یتوانید‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫منوی‬ ‫روی‬ ‫دارید‬ ‫خود‬ ‫خط‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مودم‬ ‫یا‬ ‫فکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬FoIP.‫نمایید‬ ‫کلیک‬ ‫بخش‬ ‫در‬FoIP‫باکس‬ ‫چک‬T.38 fax‫مقدار‬ .‫بزنید‬ ‫تیک‬ ‫را‬Speed‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬33600‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫بیت‬ECM‫روی‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫را‬Yes .‫نمایید‬ ‫تنظیم‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 6. 6. ‫تب‬ ‫وارد‬ ‫حال‬Network.‫شویم‬ ‫می‬ ‫فیلد‬ ‫در‬ .‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫صور ت‬ ‫دستگاه‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباط‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیما ت‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬Host name‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫دستگاه‬ ‫برا‬ ‫دلخواه‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫یکی‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫نمونه‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ATA1‫دیگری‬ ‫برای‬ ‫و‬ATA2.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نو ع‬ ‫سپس‬IP Address Assignment‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬Static.‫نکند‬ ‫تغییر‬ ‫دستگاه‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫آدرس‬ ‫تا‬ ‫یدهیم‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تنظیما ت‬ ‫سایر‬ ‫انجام‬DNS‫یا‬ ‫و‬NTP.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫نها‬‌‫ب‬ ‫آ‬ ‫خود‬ ‫مثال‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختیاری‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 7. 7. ‫تب‬ ‫وارد‬ ‫حال‬Routing.‫شویم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬Dialing‫پور ت‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫قواعد‬ ،‫باشد‬ ‫می‬Phone‫در‬ ‫قاعده‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫شفرض‬‌‫ب‬ ‫پی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گردیده‬ ‫مشخص‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نها‬‌‫ب‬ ‫آ‬ ‫تمامی‬ ‫قواعد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬۵.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫آخر‬ ‫مورد‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 8. 8. ‫تب‬ ‫به‬ ‫تغییرا ت‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬Phone/Line.‫رویم‬ ‫می‬ ‫تنظیما ت‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬Phone 1‫شفرض‬‌‫ب‬ ‫پی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پور ت‬ ‫شماره‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬۸۰۰۰‫داد‬ ‫خواهید‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ .‫شده‬ ‫مشخص‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫فیلد‬Display name‫از‬ ‫ما‬ ‫مثال‬ ‫در‬ ‫یکنیم‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫پر‬ ‫دلخواه‬ ‫استم‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬Phone 1.‫کردیم‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تیک‬Registration.‫داریم‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫حالت‬Hot line‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬Immediate mode‫فیلد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یدهیم‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫قرار‬Hot line number‫پور ت‬ ‫شماره‬FXO‫را‬ ‫مقابل‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫شفرض‬‌‫ب‬ ‫پی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫دهیم‬ ‫می‬۸۰۰۱.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫شماره‬ ‫همین‬ ،‫نداریم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تغییر‬ ‫قصد‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 9. 9. ‫گزینه‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫بال‬ ‫منوی‬ ‫از‬Line 1.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫شفرض‬‌‫ب‬ ‫پی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پور ت‬ ‫شماره‬۸۰۰۱.‫دهیم‬ ‫نمی‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫یباشد‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫تیک‬Registration.‫داریم‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫حالت‬Inbound Handle‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬Binding‫فیلد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یدهیم‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫قرار‬Binding number‫پور ت‬ ‫شماره‬Phone‫را‬ ‫مقابل‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫شفرض‬‌‫ب‬ ‫پی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫پور ت‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫وارد‬۸۰۰۰‫می‬ ‫وارد‬ ‫فیلد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شماره‬ ‫همین‬ ،‫نداریم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تغییر‬ ‫قصد‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ .‫نماییم‬ ‫باکس‬ ‫چک‬ ،‫شود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫مقابل‬ ‫سمت‬ ‫تلفن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫تشخیص‬ ‫دستگاه‬ ‫توسط‬ ‫گیرنده‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ ‫آنکه‬ ‫برای‬Caller ID detection.‫بزنید‬ ‫تیک‬ ‫را‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 10. 10. ‫تب‬ ‫وارد‬ ‫حال‬Advanced.‫شویم‬ ‫می‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫تب‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬System‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیما ت‬NAT‫انجام‬ ‫خود‬ ‫شبکه‬ ‫توپولوژی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تنظیما ت‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫مثال‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫دهید‬NAT‫یشود‬‌‫ب‬ ‫نم‬ ‫استفاده‬NAT traversal‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬Off.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 11. 11. ‫گزینه‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫بال‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫تب‬ ‫همین‬ ‫در‬Tones.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫تون‬ ‫یتوانید‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬Custom‫مشخص‬ ‫را‬ ‫تون‬ ‫الگوی‬ ‫دستی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫نمایید‬ ‫کشور‬ ‫خود‬ ‫مثال‬ ‫در‬ ‫ما‬Iran.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 12. 12. ‫منوی‬ ‫در‬Feature Codes‫کنفرانس‬ ،‫خط‬ ‫کردن‬ ‫مسدود‬ ،‫تماس‬ ‫انتقال‬ ‫همچون‬ ‫خاصی‬ ‫عملیا ت‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫کد‬ ‫سری‬ ‫یک‬۳‫وجود‬ … ‫و‬ ‫طرفه‬ ‫برداشتن‬ ‫با‬ ‫ما‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫مقابل‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫خط‬ ‫تابع‬ ‫آن‬ ‫لکرد‬‌‫ب‬ ‫عم‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫کاربرد‬ ‫ما‬ ‫خط‬ ‫انتقال‬ ‫سناریو‬ ‫در‬ ‫امکانا ت‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫تیک‬Service feature codes.‫نماییم‬ ‫می‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫را‬ ‫نها‬‌‫ب‬ ‫آ‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 13. 13. .‫نماییم‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ‫اول‬ ‫دستگاه‬ ‫همانند‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫دستگاه‬ ‫باید‬ ‫حال‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫اول‬ ‫دستگاه‬ ‫تنظیما ت‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫تب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حتما‬Basic‫منوی‬SIP‫آدرس‬Registration server‫و‬Proxy server،‫دوم‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫آدرس‬IP‫آدرس‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫دستگاه‬ ‫پیکربندی‬ ‫هنگام‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مثال‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫اول‬ ‫دستگاه‬192.168.0.18‫را‬ ‫مقادیر‬ ‫این‬192.168.0.17 .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ست‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 14. 14. ‫تب‬ ‫در‬Network.‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫انجام‬ ‫دوم‬ ‫دستگاه‬ ‫برای‬ ‫متناسب‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫تنظیما ت‬ ‫تب‬ ‫در‬ ‫تنظیما ت‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫پایان‬ ‫در‬Tools‫گزینه‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫منوی‬ ‫از‬Reboot‫و‬ ‫شده‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫خاموش‬ ‫یکبار‬ ‫دستگاه‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ .‫شوند‬ ‫اعمال‬ ‫تنظیما ت‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir
 15. 15. ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پس‬boot.‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تست‬ ‫یتوانید‬‌‫ب‬ ‫م‬ ‫شما‬ ،‫شد‬ ‫یک‬ ‫تست‬ ‫برای‬ .‫شنید‬ ‫خواهید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بوق‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آزاد‬ ‫مقابل‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫خط‬ ‫بلفاصله‬ ،‫هها‬‌‫ب‬ ‫دستگا‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫تلفن‬ ‫گوشی‬ ‫برداشتن‬ ‫با‬ .‫نمایید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫صدا‬ ‫وطرفه‬‌‫ب‬ ‫د‬ ‫شدن‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫گیری‬ ‫شماره‬ ‫معتبر‬ ‫شماره‬ ‫آن‬ ‫برداشتن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫خوردن‬ ‫زنگ‬ ‫به‬ ‫شرو ع‬ ‫مقابل‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫تلفن‬ ‫گوشی‬ ،‫بزند‬ ‫زنگ‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫خط‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫شخصی‬ ‫اگر‬ ‫همچنین‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫میسر‬ ‫مکالمه‬ ‫امکان‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫مجاز‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ .‫بوده‬ ‫آزاد‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫از‬ ‫آکادمیک‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫استفاده‬ .‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫صالح‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫توسط‬ ‫سند‬ ‫این‬ www.softswitch.ir

×