SlideShare a Scribd company logo
ในยุคปัจจุบันนี้ รถยนต์ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากในการดาเนิน ชีวิต
ของมนุษย์ เพราะในทุกๆวัน มนุษย์ต้องมีการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง ซึ่ง
รถยนต์นั้นก็เป็นพาหนะที่มนุษย์ได้เลือกนามาใช้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม
เมือง ใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การบริการขนส่งมวลชนของรัฐบาลมี
ไม่พอเพียง จึงก่อให้เกิดเป็นการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้ต้องการมีรถยนต์
ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนน้ามันที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทา
ให้เกิดภาวะน้ามันแพง ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
จึงปรากฏไปอยู่ที่รถยนต์นั่ง ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่ารถยนต์ประเภทซับคอมแพกต์
(ขนาดเครื่องยนต์ 1500-1600 ซีซ) เพิ่มมากขึ้น
                 ี
  ซึ่งรถยนต์ โตโยต้า วิออส จัดเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก
  ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จาก กราฟแสดงอันดับยอดขายรถยนต์ประเภทซับคอม
  แพกต์ในปี พ.ศ. 2549 ดังนี้
  จากภาพประกอบ 1 ได้แสดงให้เห็นว่า รถยนต์โตโยต้า วิออส มียอดขายสูงสุด
  คือ 35,960 คัน
กราฟได้แสดงให้เห็นถึงยอดขายรถยนต์ 5 อันดับแรก โดยในไตร มาส
แรกประจาปี พ.ศ. 2550 นั้น ยอดขายรถยนต์ทุกบริษัท มียอดขายรถยนต์
รวมกันทั้งสิ้น 138,270 คัน
  ความมุงหมายของการวิจัย
       ่
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า
                           ี
  นิว วิออสของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
  ซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วิออสของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
  ความสาคัญของการวิจัย
  งานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. ผู้ประกอบการ สามารถนาผลการศึกษาของงานวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง กาหนด
  วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของ
  ผู้บริโภค
  2. ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความรู้และทราบว่ามีหลักหรือปัจจัยอะไรบ้างที่ควรจะนา
  มาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์
  3. บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลทางด้านรถยนต์
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้รถยนต์ยี่หอ
                       ่                      ้
  โตโยต้า นิว วิออส ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลที่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก
                              ี
  เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
  กลุมตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย หมายถึง ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ใช้รถยนต์ยี่หอ โต
    ่                                       ้
  โยต้า นิว วิออส ทีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรที่ไม่
            ่
  ทราบจานวนประชากร
  สมมุตฐานในการวิจัย
      ิ
  1. ผู้บริโภคที่มีลกษณะข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
           ั
  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์
  โตโยต้า นิว วิออส ที่แตกต่างกัน
  2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา
  ปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการ
  ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วิออส

  1. สิ่งเร้า (Stimulus)
  2. กล่องดา (Buyer’s Black Box)
  3. การตอบสนอง (Respond)
  1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition)
  2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information)
  3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
  4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking)
  5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)
  - รุ่น 1.5 J และยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 รุ่น ตามระบบเกียร์คือ เกียร์อัตโนมัติ
  ราคา 544,000 บาท และเกียร์ธรรมดา ราคา 509,000 บาท
  - รุ่น 1.5 E สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 รุ่นตามระบบเกียร์ เช่นกัน คือ เกียร์
  อัตโนมัติ ราคา 614,000 บาท และเกียร์ธรรมดา ราคา 579,000 บาท
  - รุ่น 1.5 G หรือ รุ่นสูงสุดของรถยนต์โตโยต้านิววิออส ราคา 699,000 บาท มี
  เพียงเกียร์อัตโนมัติ
  1.ผลิตภัณฑ์ (Product) รถยนต์
  2. การกาหนดราคา (Pricing) การกาหนดราคาของรถยนต์นั่งนั้น เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ
  ดังนี้
  2.2 อุปสงค์ (Demand)
  2.3 การแข่งขัน (Competition)
  3. ช่องทางการจาหน่าย (Place) โดยปกติ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะไม่ขายสินค้าให้กับ
  ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายโดยตรง รถยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วจะถูกส่งจากโรงงาน
  ประกอบรถยนต์ไปยังบริษัทผู้จัดจาหน่าย จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังตัวแทน
  จาหน่าย (Dealer) หรือสาขาของผู้จัดจาหน่ายเอง เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
  ต่อไป
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
  การโฆษณา (Advertising)

More Related Content

Viewers also liked

ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัยตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
rubtumproject.com
 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
moohhack
 
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทAekapoj Poosathan
 
งานวิจัย นม
งานวิจัย นมงานวิจัย นม
งานวิจัย นม
แม่หมู dmsu
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยNU
 
รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)
รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)
รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)
W&S Thailand Market Research
 
1.ความหมายของความปลอดภัย
1.ความหมายของความปลอดภัย1.ความหมายของความปลอดภัย
1.ความหมายของความปลอดภัย
Bangkok, Thailand
 
แบบสอบถาม Social
แบบสอบถาม Socialแบบสอบถาม Social
แบบสอบถาม Socialkwang_reindiiz
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
0804900158
 
Smartphone market studies in thailand 2015
Smartphone market studies in thailand 2015Smartphone market studies in thailand 2015
Smartphone market studies in thailand 2015
W&S Thailand Market Research
 
Intro to Branding & Brand management - Elkottab
Intro to Branding & Brand management - ElkottabIntro to Branding & Brand management - Elkottab
Intro to Branding & Brand management - Elkottab
Muhammad Omar
 

Viewers also liked (12)

ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัยตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย
 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
 
งานวิจัย นม
งานวิจัย นมงานวิจัย นม
งานวิจัย นม
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
 
รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)
รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)
รายงานผลสำรวจความนิยมในการรับประทานอาหารเจสำเร็จรูปในประเทศไทย (พฤศจิกายน 2557)
 
1.ความหมายของความปลอดภัย
1.ความหมายของความปลอดภัย1.ความหมายของความปลอดภัย
1.ความหมายของความปลอดภัย
 
แบบสอบถาม Social
แบบสอบถาม Socialแบบสอบถาม Social
แบบสอบถาม Social
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 
Smartphone market studies in thailand 2015
Smartphone market studies in thailand 2015Smartphone market studies in thailand 2015
Smartphone market studies in thailand 2015
 
บทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำบทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำ
 
Intro to Branding & Brand management - Elkottab
Intro to Branding & Brand management - ElkottabIntro to Branding & Brand management - Elkottab
Intro to Branding & Brand management - Elkottab
 

Similar to งานวิจัยรถยนต์โตโยต้าวีออส

Mk212powerpoint
Mk212powerpointMk212powerpoint
Mk212powerpointthanaporn
 
EIC_Realestate_survey_report_2022.pdf
EIC_Realestate_survey_report_2022.pdfEIC_Realestate_survey_report_2022.pdf
EIC_Realestate_survey_report_2022.pdf
SCBEICSCB
 
Factors affecting shopping satisfaction through the instagram application
Factors affecting shopping satisfaction through the instagram applicationFactors affecting shopping satisfaction through the instagram application
Factors affecting shopping satisfaction through the instagram application
ChutipaSunantaporn
 
พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองของ IMC (บทที่ 3) สำหรับนิสิต กต17จศ8
พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองของ IMC (บทที่ 3) สำหรับนิสิต กต17จศ8พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองของ IMC (บทที่ 3) สำหรับนิสิต กต17จศ8
พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองของ IMC (บทที่ 3) สำหรับนิสิต กต17จศ8
Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
 
BusThai Digest
BusThai DigestBusThai Digest
BusThai Digest
champoo13
 
Presentation Bus Thai Digest
Presentation Bus Thai DigestPresentation Bus Thai Digest
Presentation Bus Thai Digest
champoo13
 
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่supatra39
 
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่supatra39
 
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่supatra39
 
สรุปกลยุทธ์
สรุปกลยุทธ์สรุปกลยุทธ์
สรุปกลยุทธ์
Saran Yuwanna
 

Similar to งานวิจัยรถยนต์โตโยต้าวีออส (20)

งานส่ง
งานส่งงานส่ง
งานส่ง
 
Mk212powerpoint
Mk212powerpointMk212powerpoint
Mk212powerpoint
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
งานส่ง
งานส่งงานส่ง
งานส่ง
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
งานส่ง
งานส่งงานส่ง
งานส่ง
 
Toyota Hybird
Toyota HybirdToyota Hybird
Toyota Hybird
 
EIC_Realestate_survey_report_2022.pdf
EIC_Realestate_survey_report_2022.pdfEIC_Realestate_survey_report_2022.pdf
EIC_Realestate_survey_report_2022.pdf
 
Factors affecting shopping satisfaction through the instagram application
Factors affecting shopping satisfaction through the instagram applicationFactors affecting shopping satisfaction through the instagram application
Factors affecting shopping satisfaction through the instagram application
 
Brand equity 2
Brand equity 2Brand equity 2
Brand equity 2
 
Generation y
Generation  yGeneration  y
Generation y
 
Generation y
Generation  yGeneration  y
Generation y
 
Generation y
Generation  yGeneration  y
Generation y
 
พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองของ IMC (บทที่ 3) สำหรับนิสิต กต17จศ8
พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองของ IMC (บทที่ 3) สำหรับนิสิต กต17จศ8พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองของ IMC (บทที่ 3) สำหรับนิสิต กต17จศ8
พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองของ IMC (บทที่ 3) สำหรับนิสิต กต17จศ8
 
BusThai Digest
BusThai DigestBusThai Digest
BusThai Digest
 
Presentation Bus Thai Digest
Presentation Bus Thai DigestPresentation Bus Thai Digest
Presentation Bus Thai Digest
 
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
 
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
เรื่องที่4 การตลาดสำหรับกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
 
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
เรื่องที่ 5 สภาพการแข่งขันและการบริหารการค้าปลีกแบบสมัยใหม่
 
สรุปกลยุทธ์
สรุปกลยุทธ์สรุปกลยุทธ์
สรุปกลยุทธ์
 

งานวิจัยรถยนต์โตโยต้าวีออส

 • 1.
 • 2. ในยุคปัจจุบันนี้ รถยนต์ ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากในการดาเนิน ชีวิต ของมนุษย์ เพราะในทุกๆวัน มนุษย์ต้องมีการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง ซึ่ง รถยนต์นั้นก็เป็นพาหนะที่มนุษย์ได้เลือกนามาใช้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม เมือง ใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การบริการขนส่งมวลชนของรัฐบาลมี ไม่พอเพียง จึงก่อให้เกิดเป็นการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้ต้องการมีรถยนต์ ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนน้ามันที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทา ให้เกิดภาวะน้ามันแพง ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จึงปรากฏไปอยู่ที่รถยนต์นั่ง ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่ารถยนต์ประเภทซับคอมแพกต์ (ขนาดเครื่องยนต์ 1500-1600 ซีซ) เพิ่มมากขึ้น ี
 • 3. ซึ่งรถยนต์ โตโยต้า วิออส จัดเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก ผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จาก กราฟแสดงอันดับยอดขายรถยนต์ประเภทซับคอม แพกต์ในปี พ.ศ. 2549 ดังนี้  จากภาพประกอบ 1 ได้แสดงให้เห็นว่า รถยนต์โตโยต้า วิออส มียอดขายสูงสุด คือ 35,960 คัน
 • 4. กราฟได้แสดงให้เห็นถึงยอดขายรถยนต์ 5 อันดับแรก โดยในไตร มาส แรกประจาปี พ.ศ. 2550 นั้น ยอดขายรถยนต์ทุกบริษัท มียอดขายรถยนต์ รวมกันทั้งสิ้น 138,270 คัน
 • 5. ความมุงหมายของการวิจัย ่  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้  1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า ี นิว วิออสของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก ซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วิออสของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  ความสาคัญของการวิจัย  งานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้  1. ผู้ประกอบการ สามารถนาผลการศึกษาของงานวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง กาหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของ ผู้บริโภค  2. ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความรู้และทราบว่ามีหลักหรือปัจจัยอะไรบ้างที่ควรจะนา มาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์  3. บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลทางด้านรถยนต์
 • 6. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้รถยนต์ยี่หอ ่ ้ โตโยต้า นิว วิออส ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลที่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก ี เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  กลุมตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย หมายถึง ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ใช้รถยนต์ยี่หอ โต ่ ้ โยต้า นิว วิออส ทีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรที่ไม่ ่ ทราบจานวนประชากร  สมมุตฐานในการวิจัย ิ  1. ผู้บริโภคที่มีลกษณะข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ั ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อรถยนต์  โตโยต้า นิว วิออส ที่แตกต่างกัน  2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า นิว วิออส 
 • 7. 1. สิ่งเร้า (Stimulus)  2. กล่องดา (Buyer’s Black Box)  3. การตอบสนอง (Respond)
 • 8. 1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition)  2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information)  3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)  4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking)  5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)
 • 9. - รุ่น 1.5 J และยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 รุ่น ตามระบบเกียร์คือ เกียร์อัตโนมัติ ราคา 544,000 บาท และเกียร์ธรรมดา ราคา 509,000 บาท  - รุ่น 1.5 E สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 รุ่นตามระบบเกียร์ เช่นกัน คือ เกียร์ อัตโนมัติ ราคา 614,000 บาท และเกียร์ธรรมดา ราคา 579,000 บาท  - รุ่น 1.5 G หรือ รุ่นสูงสุดของรถยนต์โตโยต้านิววิออส ราคา 699,000 บาท มี เพียงเกียร์อัตโนมัติ
 • 10. 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) รถยนต์  2. การกาหนดราคา (Pricing) การกาหนดราคาของรถยนต์นั่งนั้น เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้  2.2 อุปสงค์ (Demand)  2.3 การแข่งขัน (Competition)
 • 11. 3. ช่องทางการจาหน่าย (Place) โดยปกติ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะไม่ขายสินค้าให้กับ ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายโดยตรง รถยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วจะถูกส่งจากโรงงาน ประกอบรถยนต์ไปยังบริษัทผู้จัดจาหน่าย จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังตัวแทน จาหน่าย (Dealer) หรือสาขาของผู้จัดจาหน่ายเอง เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ต่อไป  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  การโฆษณา (Advertising)